Brugermanual til netværkskamera. Netværkskamera. Brugermanual UD.6L0201D1919A01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual til netværkskamera. Netværkskamera. Brugermanual UD.6L0201D1919A01"

Transkript

1 Netværkskamera Brugermanual UD.6L0201D1919A01 1

2 Brugermanual COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. Alle oplysninger, herunder formuleringer, billeder og grafer, tilhører Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. eller dets datterselskaber (i det følgende kaldet "Hikvision"). Denne brugermanual (i det følgende kaldet "Brugermanualen") måikke gengives, ændres, oversættes eller distribueres, hverken helt eller delvist, på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Hikvision. Medmindre andet er angivet, udsteder Hikvision ingen garantier eller erklæringer, udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende brugermanualen. Om denne brugermanual Denne manual gælder for Netværkskamera (V5.3.0). Brugermanualen omfatter instruktioner til brug og styring af produktet. Billeder, diagrammer og andre typer oplysninger i det efterfølgende er kun beskrivende og forklarende. Oplysninger i brugermanualen kan ændres uden forudgående varsel på grund af opdateringer af firmware eller af andre årsager. Den seneste version kan ses her påfirmaets websted (http://overseas.hikvision.com/en/). Denne brugermanual bør bruges under kyndig vejledning. Anerkendelse af varemærker Andre Hikvision-varemærker og -logoer tilhører Hikvision i forskellige jurisdiktioner. Varemærker og logoer, der er nævnt nedenfor, tilhører deres respektive ejere. Juridisk ansvarsfraskrivelse I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE, SOM DET ER OG FOREFINDES, MED ALLE FEJL, OG HIKVISION GIVER INGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL 2

3 SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. HIKVISION, BESTYRELSESMEDLEMMER, LEDENDE MEDARBEJDERE, ØVRIGE ANSATTE ELLER AGENTER KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, HERUNDER SKADER I FORBINDELSE MED DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION, I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, HELLER IKKE SELVOM HIKVISION ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. VEDRØRENDE PRODUKTER MED INTERNETADGANG SKER BRUG AF PRODUKTET FULDT UD PÅ EGET ANSVAR. HIKVISION PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FORKERT BRUG, OFFENTLIGGØRELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDEN SKADE SOM RESULTAT AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSANGREB ELLER ANDRE SIKKERHEDSRISICI PÅ INTERNETTET, MEN HIKVISION VIL YDE RETTIDIG TEKNISK SUPPORT, HVIS DETTE ER PÅKRÆVET. LOVGIVNING OM OVERVÅGNING VARIERER ALT EFTER JURISDIKTION. UNDERSØG AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR PRODUKTET TAGES I ANVENDELSE FOR AT SIKRE, AT DIN BRUG AF PRODUKTET OVERHOLDER GÆLDENDE LOVGIVNING. HIKVISION ER IKKE ANSVARLIG, HVIS DETTE PRODUKT ANVENDES TIL ULOVLIGE FORMÅL. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM NÆRVÆRENDE BRUGERMANUAL OG GÆLDENDE LOVGIVNING GÆLDER SIDSTNÆVNTE. Oplysninger om regulering FCC-oplysninger Overholdelse af FCC-reglerne: Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til en digital enhed i henhold til afsnit 15 i 3

4 FCC-reglerne. Disse begrænsninger er fastsat med henblik på at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser, når udstyret anvendes i kommercielle miljøer. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udsende radiobølger, og hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Hvis udstyret benyttes i et beboelsesområde, vil det sandsynligvis skabe skadelig interferens, og i så fald skal brugeren afhjælpe interferensen for egen regning. FCC-betingelser Dette udstyr overholder afsnit 15 af FCC-reglerne Brug er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed måikke forårsage skadelig interferens. 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønskede funktioner. EU-overensstemmelseserklæring Dette produkt og hvis det er relevant det medfølgende tilbehør, er mærket med "CE" og opfylder derfor de gældende, harmoniserede europæiske standarder, der er anført under EMC-direktivet 2004/108/EF og RoHS-direktivet 2011/65/EU. 2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mærket med dette symbol, måikke bortskaffes som usorteret, kommunalt affald i EU. For at sikre korrekt genbrug bedes du indlevere dette produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber nyt og tilsvarende udstyr, eller aflevere det pådertil indrettede indsamlingssteder. For mere information, se: 2006/66/EF (Batteridirektivet): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i Europa. Se produktdokumentationen for specifikke oplysninger om batteriet. Batteriet er forsynet med indgraverede symboler for hvad batteriet indeholder: kadmium 4

5 (Cd), bly (Pb) og kviksølv (Hg). For at sikre korrekt genbrug, bedes du indlevere batteriaffald hos den lokale forhandler eller aflever det på dertil indrettede indsamlingssteder. Der er flere oplysninger på: Overholdelse af Industry Canada ICES-003 Denne enhed overholder standardkravene i CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) Sikkerhedsinstruktioner Disse instruktioner skal sikre, at brugeren kan bruge produktet korrekt for at undgå fare eller tab af ejendom. Sikkerhedsforanstaltningen er opdelt i "Advarsler" og "Obs!" Advarsler: Hvis disse advarsler ikke efterleves, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Obs!: Hvis disse obs-beskeder ikke efterleves, kan det resultere i personskade eller skade påudstyr. Advarsler Følg disse sikkerhedsforanstaltninger for at undgå alvorlig personskade eller dødsfald. Obs! Følg disse sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre mulig personskade eller skade påmateriel. Advarsler: Anvend strømadapteren, som overholder SELV-standarden for særlig lav spænding (Safety Extra Low Voltage). Og kilde med 12 VDC eller 24 VAC (afhængigt af modellen) i henhold til IEC og LPS-standarden (Limited Power Source). For at reducere risiko for brand eller stød mådette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Denne installation skal udføres af dertil kvalificeret servicepersonale og skal overholde al lokal lovgivning. Installer blackout-udstyr i strømforsyningskredsløbet til praktisk afbrydelse af forsyningen. Kontroller, at loftet kan understøtte mere end 50 (N) newton-gravities, hvis kameraet fastgøres i loftet. Hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler eller det 5

6 nærmeste servicecenter. Forsøg aldrig selv at demontere kameraet. (Vi påtager os intet ansvar for problemer, der skyldes reparation eller vedligeholdelse udført af ikke-autoriserede personer). 6

7 Obs!: Sørg for, at strømforsyningsspændingen er korrekt, før kameraet bruges. Tab ikke kameraet, og udsæt det ikke for fysiske stød. Berør ikke sensormoduler med fingrene. Hvis der er behov for rengøring, aftørres forsigtigt med en ren klud fugtet med lidt ethanol. Hvis kameraet ikke bruges i en længere periode, anbefales det at sætte hætten på objektivet for at beskytte sensoren mod snavs. Indstil ikke kameraobjektivet efter stærkt lys, f.eks. solen eller en glødepære. Det stærke lys kan beskadige kameraet alvorligt. Sensoren kan blive afbrændt af laserstrålen; når der bruges laserudstyr, skal det derfor sikres, at sensorens overflade ikke udsættes for laserstrålen. Anbring ikke kameraet i ekstrem varme eller kulde (betjeningstemperaturen skal ligge mellem -30 C ~ 60 C eller -40 C ~ 60 C, hvis der er et H i kameramodellens suffiks) eller i støvede eller fugtige omgivelser. Udsæt heller ikke kameraet for høj elektromagnetisk stråling. For at undgåakkumulering af varme skal der være god ventilation for at fåde rigtige driftsomgivelser. Undgåat bruge vand eller andre væsker i nærheden af kameraet. Under forsendelse skal kameraet pakkes i den originale emballage. Forkert brug eller udskiftning af batteriet kan medføre eksplosionsfare. Brug producentens anbefalede batteritype. Anmærkninger: Da kameraet understøtter IR, skal du tage følgende forholdsregler for at forhindre IR-reflektion: Støv eller fedt pådomedækslet forårsager IR-refleksion. Fjern ikke filmen over domedækslet, før installationen er fuldført. Hvis der er støv eller fedt på domedækslet, skal du rengøre dækslet med en ren, blød klud fugtet med isopropylalkohol. Sørg for, at der ikke er objekter med reflekterende flader for tæt påkameraet på installationsstedet. IR-lyset fra kameraet kan kastes tilbage i objektivet og forårsage reflektion. Skumplastringen, der omgiver objektivet, skal sidde plant mod kuplens indre overflade for at isolere objektivet fra IR-LEDS. Fastgør domedækslet til kamerahuset, såplastringen og domedækslet slutter helt tæt. 7

8 Indholdsfortegnelse Chapter 1 Netværksforbindelse Opsæ tning af netvæ rkskameraet via et LAN Ledningsføring via LAN Aktivering af kameraet Opsæ tning af netvæ rkskameraet via et WAN Statisk IP-forbindelse Dynamisk IP-forbindelse Chapter 2 Adgang til netværkskameraet Adgang via webbrowsere Adgang via klientsoftware Chapter 3 Wi-Fi-indstillinger Konfigurering af Wi-Fi-forbindelse i Styret modus og Ad hoc-modus Nem Wi-Fi-forbindelse ved hjæ lp af WPS-funktion Den trådløse netvæ rksforbindelses indstillinger for IP-egenskaber Chapter 4 Live visning Side til live visning Start af live visning Manuel optagelse og hentning af billeder Betjening af PTZ-styring PTZ-kontrolpanel Angivelse/kald af en forudindstilling Angivelse/kald af en sekvens Chapter 5 Konfiguration af netværkskamera Konfiguration af lokale parametre Konfigurering af tidsindstillinger Konfigurering af netvæ rksindstillinger Konfigurering af TCP/IP-indstillinger Konfigurering af portindstillinger Konfigurering af PPPoE-indstillinger Konfigurering af DDNS-indstillinger Konfigurering af SNMP-indstillinger Konfigurering af 802.1X-indstillinger Konfigurering af QoS-indstillinger Konfigurering af UPnP -indstillinger Konfigurering af indstillinger for trådløst opkald

9 Afsendelse af udløst af alarm Konfigurering af oversæ ttelse af netvæ rksindstillinger (NAT Network Address Translation) Konfigurering af FTP-indstillinger Adgang til platform HTTPS-indstillinger Konfigurering af video- og lydindstillinger Konfigurering af videoindstillinger Konfigurering af lydindstillinger Konfigurering af ROI-kodning Vis oplysninger i stream Konfigurering af målbeskæ ring Konfigurering af billedparametre Konfigurering af skæ rmindstillinger Konfigurering af OSD-indstillinger Konfigurering af indstillinger for tekstoverlay Konfigurering af personvæ rnmaske Konfigurering af billedoverlay Konfigurering og håndtering af alarmer Konfigurering af bevæ gelsesdetektering Konfigurering af alarm pga. videomanipulering Konfigurering af alarmindgang Konfigurering af alarmudgang Håndtering af undtagelser Konfigurering af anden alarm Konfigurering af detektering af lydundtagelse Konfigurering af detektering af defokusering Konfigurering af detektering af sceneæ ndring Konfigurering af ansigtsdetektering Konfigurering af Krydsning af virtuelt plan Konfigurering af indtræ ngningsdetektering Konfigurering af Detektering af, at nogen går ind i området Konfigurering af detektering af, at nogen går ud af området Konfigurering af detektering af herreløs bagage Konfigurering af detektering af, at et objekt fjernes VCA-konfiguration Adfæ rdsanalyse Optagelse af ansigt Varmekort Persontæ lling Chapter 6 Indstillinger for lagring Konfigurering af NAS-indstillinger

10 6.2 Konfigurering af optagelsesskema Konfigurering af indstillinger for snapshot Konfigurering af Lite-lagring Konfigurering af lagring i clouden Chapter 7 Tælling Chapter 8 Vejtrafik Chapter 9 Afspilning Chapter 10 Søgning i logfiler Chapter 11 Øvrigt Administration af brugerkonti Bekræ ftelse Anonymt besøg IP-adressefilter Sikkerhedstjeneste Få vist enhedsoplysninger Vedligeholdelse Genstart af kameraet Gendannelse af standardindstillinger Import/eksport af konfigurationsfil Opgradering af systemet RS-232-indstillinger Indstillinger for RS Tjenesteindstillinger Bilag Bilag 1 Introduktion til SADP-softwaren Bilag 2 Portmapping Systemkrav Operativsystem: Microsoft Windows XP SP1 og nyere versioner / Vista / Win7 / Server 2003 / Server bit CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz eller højere RAM: 1 G eller højere Skærm: opløsning eller højere Webbrowser: Internet Explorer 6.0 og nyere version, Apple Safari 5.02 og nyere 10

11 version, Mozilla Firefox 3.5 og nyere version og Google Chrome8 og nyere version. 11

12 Chapter 1 Netværksforbindelse Bemærk: Du skal acceptere, at brugen af produktet med internetadgang kan høre under netværkssikkerhedsrisici. For at undgåeventuelle angreb via netværket og lækage af informationer bør du sørge for ekstra god beskyttelse. Hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler eller det nærmeste servicecenter. For at sikre netværkssikkerheden for netværkskameraet anbefaler vi, at du får netværkskameraet undersøgt og vedligeholdt regelmæssigt. Du kan kontakte os, hvis du har brug for denne service. Før du begynder: Hvis du vil indstille netværkskameraet via et LAN (Local Area Network), henvises du til afsnit 2.1 Opsætning af netværkskameraet via et LAN. Hvis du vil indstille netværkskameraet via et WAN (Wide Area Network), henvises du til afsnit 2.2 Opsætning af netværkskameraet via et LAN. 1.1 Opsætning af netværkskameraet via et LAN Formål: Vil du have vist og konfigurere kameraet via et LAN, skal kameraet tilsluttes via samme undernet som din computer, og du skal installere SADP eller ivms-4200-softwaren og indstille den til at søge efter og ændre netværkskameraets IP-adresse. Bemærk: Du kan finde den detaljerede introduktion til SADP i Bilag Ledningsføring via LAN Nedenstående illustrationer viser de to måder, der kan oprettes en kabelforbindelse på mellem et netværkskamera og en computer: Formål: Når du vil teste netværkskameraet, kan du oprette direkte forbindelse mellem 12

13 kameraet og computeren ved hjælp af et netværkskabel som vist i figur 2-1. I figur 2-2 kan du se, hvordan du skal konfigurere netværkskameraet på LAN-netværket via en switch eller en router. Figure 1-1 Direkte forbindelse Figure 1-2 Oprettelse af forbindelse via en switch eller en router Aktivering af kameraet Du skal aktivere kameraet først ved at angive en stærk adgangskode til det, før du kan bruge kameraet. Systemet understøtter både aktivering via webbrowser, aktivering via SADP og aktivering via klientsoftware. Aktivering via webbrowser 1. Slut strøm til kameraet, og opret forbindelse mellem kameraet og netværket. 2. Indtast IP-adressen påadresselinjen i webbrowseren, og klik påenter for at gåtil aktiveringsgrænsefladen. Anmærkninger: Kameraets standard-ip-adresse er Når kameraet som standard aktiverer DHCP, skal du aktivere kameraet via SADP-software. Du kan finde oplysninger i følgende kapitel om aktivering af SADP. 13

14 Figure 1-3 Aktiveringsgrænseflade (internet) 3. Opret en adgangskode, og skriv koden i adgangskodefeltet. STÆ RK ADGANGSKODE ANBEFALES Vi anbefaler kraftigt, at du opretter en stærk adgangskode efter eget valg (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, småbogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Vi anbefaler desuden, at du regelmæssigt ændrer adgangskoden, specielt i systemer med høj sikkerhed. Ændring af adgangskode hver uge eller måned giver en bedre beskyttelse af dit produkt. 4. Bekræft adgangskoden. 5. Klik påok for at gemme adgangskoden og gåtil grænsefladen for live visning. Aktivering via SADP-software SADP-software bruges til at registrere onlineenheden, aktivere kameraet og nulstille adgangskoden. Hent SADP-softwaren fra den medfølgende disk eller det officielle websted, og installer SADP i henhold til prompterne. Følg fremgangsmåden herunder for at aktivere kameraet. 1. Kør SADP-softwaren for at søge i onlineenhederne. 2. Kontroller enhedsstatussen fra enhedslisten, og vælg den inaktive enhed. 14

15 Figure 1-4 SADP-grænseflade 3. Opret en adgangskode, og angiv adgangskoden i adgangskodefeltet, og bekræft koden. STÆ RK ADGANGSKODE ANBEFALES Vi anbefaler kraftigt, at du opretter en stærk adgangskode efter eget valg (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, småbogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Vi anbefaler desuden, at du regelmæssigt ændrer adgangskoden, specielt i systemer med høj sikkerhed. Ændring af adgangskode hver uge eller måned giver en bedre beskyttelse af dit produkt. 4. Klik påok for at gemme adgangskoden. Du kan kontrollere, om aktiveringen er fuldført, i pop op-vinduet. Hvis aktiveringen mislykkes, skal du sikre dig, at adgangskoden opfylder kravene og prøve igen. 5. Ret enhedens IP-adresse til samme undernet som din computer ved enten at ændre IP-adressen manuelt eller markere afkrydsningsfeltet Aktiver DHCP. 15

16 Figure 1-5 Ret IP-adressen 6. Indtast adgangskoden, og klik påknappen Gem for at aktivere din ændring af IP-adressen. Aktivering via klientsoftware Klientsoftwaren er en alsidig software til videostyring til mange forskellige former for enheder. Hent klientsoftwaren fra den medfølgende disk eller det officielle websted, og installer softwaren i henhold til prompterne. Følg fremgangsmåden herunder for at aktivere kameraet. 1. Kør klientsoftwaren; såvises kontrolpanelet i softwaren som illustreret i figuren herunder. 16

17 Figure 1-6 Kontrolpanel 2. Klik påikonet Enhedshåndtering for at gåtil grænsefladen Enhedshåndtering som vist i figuren nedenfor. Figure 1-7 Grænsefladen Enhedshåndtering 17

18 3. Kontroller enhedsstatussen fra enhedslisten, og vælg en inaktiv enhed. 4. Klik påknappen Aktiver for at fåvist grænsefladen Aktivering. 5. Opret en adgangskode, og angiv adgangskoden i adgangskodefeltet, og bekræft koden. STÆ RK ADGANGSKODE ANBEFALES Vi anbefaler kraftigt, at du opretter en stærk adgangskode efter eget valg (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Vi anbefaler, at du regelmæssigt ændrer adgangskoden, specielt i systemer med høj sikkerhed. Ændring af adgangskode hver uge eller måned giver en bedre beskyttelse af dit produkt. Figure 1-8 Grænsefladen Aktivering (klientsoftware) 6. Klik påknappen OK for at starte aktiveringen. 7. Klik påknappen Ændr netværksinfo for at fåvist grænsefladen for ændring af netværksparametre som vist i figuren nedenfor. 18

19 Figure 1-9 Ændring af netværksparametrene 8. Ret enhedens IP-adresse til samme undernet som din computer ved enten at ændre IP-adressen manuelt eller markere afkrydsningsfeltet Aktiver DHCP. 9. Indtast adgangskoden for at aktivere ændringen af din IP-adresse. 1.2 Opsætning af netværkskameraet via et WAN Formål: I dette afsnit forklares det, hvordan du kan oprette forbindelse mellem netværkskameraet og et WAN med en statisk eller dynamisk IP-adresse Statisk IP-forbindelse Før du begynder: Anvend en statisk IP-adresse fra en internetudbyder, en såkaldt ISP. Ved hjælp af den statiske IP-adresse kan du forbinde netværkskameraet via en router eller forbinde det direkte til WAN. Oprettelse af forbindelse til netværkskameraet via en router 1. Forbind netværkskameraet til routeren. 19

20 2. Tildel en LAN IP-adresse, undernetmasken og gatewayen. Se afsnit 2.1.2, hvor du finder en detaljeret beskrivelse af, hvordan du konfigurerer netværkskameraets IP-adresse. 3. Gem den statiske IP-adresse i routeren. 4. Angiv portmapping, f.eks. portene 80, 8000 og 554. Fremgangsmåden til portmapping varierer alt efter router. Kontakt producenten af routeren, hvis du har brug for hjælp til portmapping. Bemærk: Se Bilag 2, hvor der er detaljerede oplysninger om portmapping. 5. Gåtil netværkskameraet ved hjælp af en webbrowser eller klientsoftwaren via internettet. Figure 1-10 Adgang til kameraet via router med statisk IP-adresse Oprettelse af direkte forbindelse til netværkskameraet med statisk IP-adresse Du kan også gemme den statiske IP-adresse i netværkskameraet og forbinde det direkte med internettet uden brug af en router. Se afsnit 2.1.2, hvor der er en detaljeret beskrivelse af konfiguration af netværkskameraets IP-adresse. Figure 1-11 Direkte adgang til kameraet med statisk IP-adresse Dynamisk IP-forbindelse Før du begynder: Anvend en dynamisk IP-adresse fra en ISP. Med den dynamiske IP-adresse kan du forbinde netværkskameraet til et modem eller en router. Oprettelse af forbindelse til netværkskameraet via en router 20

21 1. Forbind netværkskameraet til routeren. 2. Tildel en LAN IP-adresse, undernetmasken og gatewayen i kameraet. Se afsnit 2.1.2, hvor du finder en detaljeret beskrivelse af, hvordan du konfigurerer netværkskameraets IP-adresse. 3. Angiv PPPoE-brugernavnet og adgangskoden i routeren, og bekræft adgangskoden. 4. Angiv portmapping, f.eks. portene 80, 8000 og 554. Fremgangsmåden til portmapping varierer afhængigt af de forskellige routere. Kontakt producenten af routeren, hvis du har brug for hjælp til portmapping. Bemærk: Se Bilag 2, hvor der er detaljerede oplysninger om portmapping. 5. Anvend et domænenavn fra en udbyder af domænenavne. 6. Konfigurer DDNS-indstillingerne i grænsefladen til opsætning i routeren. 7. Gåtil kameraet via det anvendte domænenavn. Oprettelse af forbindelse til netværkskameraet via et modem Formål: Dette kamera understøtter PPPoE-funktionen til automatisk opkald. Kameraet får en offentlig IP-adresse ved ADSL-opkald, når kameraet er sluttet til et modem. Du skal konfigurere PPPoE-parametrene for netværkskameraet. Du kan finde detaljerede oplysninger om konfiguration i afsnit Konfigurering af PPPoE-indstillinger. Figure 1-12 Adgang til kameraet med dynamisk IP-adresse Bemærk: Den hentede IP-adresse tildeles dynamisk via PPPoE, såip-adressen altid ændres efter genstart af kameraet. Hvis du vil afhjælpe besværet ved den dynamiske IP-adresse, skal du fået domænenavn fra DDNS-udbyderen (f.eks. DynDns.com). Følg fremgangsmåden nedenfor vedr. oversættelse af almindelige domænenavne og oversættelse af private domænenavne for at løse problemet. 21

22 Oversættelse af almindelige domænenavne Figure 1-13 Oversættelse af almindelige domænenavne 1. Anvend et domænenavn fra en udbyder af domænenavne. 2. Konfigurer DDNS-indstillingerne i grænsefladen DDNS-indstillinger for netværkskameraet. Du kan finde detaljerede oplysninger om konfiguration i afsnit Konfigurering af DDNS-indstillinger. 3. Gåtil kameraet via det anvendte domænenavn. Oversættelse af private domænenavne Figure 1-14 Oversættelse af private domænenavne 1. Installer og kør IP Server-softwaren påen computer med en statisk IP-adresse. 2. Brug en webbrowser eller klientsoftwaren til at gå til netværkskameraet via LAN-netværket. 3. Aktiver DDNS, og vælg IP Server som protokoltype. Du kan finde detaljerede oplysninger om konfiguration i afsnit Konfigurering af DDNS-indstillinger. 22

23 Chapter 2 Adgang til netværkskameraet 2.1 Adgang via webbrowsere 1. Åbn webbrowseren. 2. Indtast netværkskameraets IP-adresse i browserens adressefelt, og tryk på Enter-tasten for at gåtil login-dialogboksen. 3. Se afsnit 2.1.2, første gang du aktiverer netværkskameraet. Bemærk: Standard-IP-adressen er Hvis kameraet ikke er aktiveret, skal du aktivere det først. Se kapitel 3.1 eller Vælg grænsefladesprog øverst til højre i dialogboksen til login. 5. Indtast brugernavn og adgangskode, og klik på. Den administrative bruger bør konfigurere enhedskontiene og bruger/operatørtilladelser korrekt. Slet overflødige konti og bruger/operatørtilladelser. Bemærk: Enhedens IP-adresse låses, hvis den administrative bruger foretager 7 mislykkede forsøg med adgangskoden (5 forsøg for brugeren/operatøren). Figure 2-1 Dialogboksen for login 23

24 6. Installer plug-in-programmet, før du ser live videoen og bruger kameraet. Følg installationsprompterne ved installation af plug-in-programmet. Figure 2-2 Hent og installer plug-in-programmet Figure 2-3 Installer plug-in-programmet (1) Figure 2-4 Installer plug-in-programmet (2) Bemærk: Du skal muligvis lukke webbrowseren for at kunne installere 24

25 plug-in-programmet. Åbn webbrowseren igen, og log på igen, når plug-in-programmet er installeret. 2.2 Adgang via klientsoftware Produkt-cd'en indeholder ivms-4200-klientsoftwaren. Du kan se live videoen og styre kameraet ved hjælp af softwaren. Følg installationsprompterne for at installere softwaren. Kontrolpanelet og grænsefladen i live visningen af ivms-4200-klientsoftwaren vises nedenfor. Figure 2-5 ivms-4200-kontrolpanel 25

26 Figure 2-6 Hovedvisning i ivms-4200 Bemærk: Der er detaljerede oplysninger om softwaren i brugermanualen til ivms

27 Formål: Brugermanual til netværkskamera Chapter 3 Wi-Fi-indstillinger Hvis du bruger et trådløst netværk, behøver du ikke at nogen form for kabler til netværksforbindelsen, hvilket er meget praktisk i forbindelse med selve overvågningen. Bemærk: Dette kapitel drejer sig kun om de kameraer, der har et indbygget Wi-Fi-modul. 3.1 Konfigurering af Wi-Fi-forbindelse i Styret modus og Ad hoc-modus Før du begynder: Der skal være adgang til et konfigureret trådløst netværk. Trådløs forbindelse i Styret modus 1. Gåtil grænsefladen for Wi-Fi-konfiguration. Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > Wi-Fi Figure 3-1 Liste over trådløse netværk 2. Klik påsøg for at søge i trådløse forbindelser, der er online. 3. Klik for at vælge en trådløs forbindelse pålisten. Figure 3-2 Wi-Fi-indstilling Styret modus 27

28 4. Marker afkrydsningsfeltet for at indstille Netværksmodus til Styret. Sikkerhedsmodus for netværket vises automatisk, når du vælger det trådløse netværk, sådu skal ikke ændre det manuelt. Bemærk: Disse parametre er helt identiske med routerens. 5. Indtast nøglen for at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Nøglen skal være den samme som for den trådløse netværksforbindelse, du indstillede på routeren. Trådløs forbindelse i Ad hoc-modus Hvis du vælger Ad hoc-modus, behøver du ikke at forbinde det trådløse kamera via en router. Det er samme scenario, som når du forbinder kameraet og pc'en direkte med et netværkskabel. 1. Vælg Ad hoc-modus. Figure 3-3 Wi-Fi-indstilling Ad hoc-modus 2. Tilpas et SSID til kameraet. 3. Vælg Sikkerhedsmodus for den trådløse forbindelse. Figure 3-4 Sikkerhedsmodus Ad hoc-modus 4. Aktiver den trådløse forbindelsesfunktion for din pc. 5. Søg efter netværket påpc'en, såvil du se liste med SSID'et for kameraet. 28

29 Figure 3-5 Ad hoc-forbindelsespunkt 6. Vælg SSID'et, og opret forbindelse. Beskrivelse af Sikkerhedsmodus: Figure 3-6 Sikkerhedsmodus Du kan vælge mellem Sikkerhedsmodus som ikke-krypteret, WEP, WPA-privat, WPA-Enterprise, WPA2-privat og WPA2-Enterprise. WEP-modus: Figure 3-7 WEP-modus Godkendelse Vælg Åbent eller Delt godkendelse af nøglesystem, afhængigt af 29

30 hvilken metode dit adgangspunkt bruger. Ikke alle adgangspunkter har denne indstilling, og de bruger derfor gerne Åbent system, også kaldet SSID-godkendelse. Nøglelængde Her indstilles længden påden nøgle, der bruges til den trådløse kryptering, 64 eller 128 bit. Krypteringsnøglelængden angives sommetider som 40/64 og 104/128. Nøgletype De nøgletyper, der er tilgængelige, afhænger af, hvilket adgangspunkt der bruges. Der findes følgende indstillinger: HEX Her kan du manuelt angive den hexadecimale nøgle. ASCII Med denne metode skal strengen være nøjagtigt 5 tegn lang for 64-bit WEP og 13 tegn for 128-bit WEP. WPA-privat- og WPA2-privat-modus: Angiv den påkrævede forhåndsdelte nøgle for adgangspunktet. Det kan være et hexadecimalt tal eller et adgangsudtryk. Figure 3-8 Sikkerhedsmodus WPA-privat WPA-Enterprise- og WPA2-Enterprise-modus: Vælg den type klient/servergodkendelse, der bruges af adgangspunktet: EAP-TLS eller EAP-PEAP. EAP-TLS 30

31 Figure 3-9 EAP-TLS Identitet Angiv det bruger-id, der skal oplyses til netværket. Adgangskode for privat nøgle Angiv adgangskoden til dit bruger-id. EAPOL-version Vælg den version (1 eller 2), der anvendes i dit adgangspunkt. CA-certifikater Overfør et CA-certifikat, som adgangspunktet skal godkende. EAP-PEAP: Brugernavn Angiv det brugernavn, der skal oplyses til netværket. Adgangskode Angiv adgangskoden til netværket PEAP-version Vælg den PEAP-version, der bruges ved adgangspunktet. Etiket Vælg den etiket, der bruges af adgangspunktet. EAPOL-version Vælg en version (1 eller 2), afhængigt af den version der bruges ved adgangspunktet CA-certifikater Overfør et CA-certifikat, som adgangspunktet skal godkende. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. 31

32 Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen, og/eller hos slutbrugeren. 3.2 Nem Wi-Fi-forbindelse ved hjælp af WPS-funktion Formål: Det er aldrig nemt at indstille den trådløse netværksforbindelse. For at undgåen kompleks indstilling af den trådløse forbindelse kan du aktivere WPS-funktionen. WPS (Wi-Fi Protected Setup) drejer sig om nem konfiguration af den krypterede forbindelse mellem enheden og den trådløse router. Med WPS er det nemt at føje nye enheder til et eksisterende netværk uden at skulle skrive lange adgangsudtryk. WPS-forbindelsen har to modi, PBC-modus og PIN-modus. Bemærk: Hvis du aktiverer WPS-funktionen, behøver du ikke at konfigurere parametrene, f.eks. krypteringstypen, og du behøver ikke at kende nøglen til den trådløse forbindelse. Figure 3-10 Wi-Fi-indstillinger WPS PBC-modus: PBC (Push-Button-Configuration) henviser til, at brugeren blot skal trykke påen knap, enten en faktisk eller en virtuel knap (f.eks. knappen i konfigurationsgrænsefladen i Internet Explorer-browseren), både påadgangspunktet (og en registrator for netværket) og den nye trådløse klientenhed. 32

33 1. Marker afkrydsningsfeltet for for at aktivere WPS. 2. Vælg PBC som forbindelsesmodus. Bemærk: Understøttelse af denne modus er obligatorisk for både adgangspunktet og forbindelsesenhederne. 3. Kontroller, om der er en WPS-knap påwi-fi-routeren. Hvis der er det, skal du trykke påden, såindikatoren ud for knappen begynder at blinke som tegn på, at routerens WPS-funktion er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om betjening i brugervejledningen til routeren. 4. Tryk påwps-knappen for at aktivere funktionen påkameraet. Hvis der ikke er en WPS-knap påkameraet, kan du ogsåklikke påden virtuelle knap for at aktivere PBC-funktionen i webgrænsefladen. 5. Klik påknappen Tilslut. Når PBC-modus er aktiveret påbåde routeren og kameraet, forbindes kameraet og det trådløse netværk automatisk. PIN-modus: PIN-modus kræver en PIN (Personal Identification Number), som læses fra enten en etiket eller skærmen påden nye trådløse enhed. Denne PIN skal derefter angives for at oprette forbindelse til netværket, normalt til adgangspunktet for netværket. 1. Vælg en trådløs forbindelse pålisten, såvises SSID'et. 33

34 Figure 3-11 Wi-Fi-indstillinger WPS PIN-modus 2. Vælg Brug routerens PIN-kode. Hvis PIN-koden genereres på routeren, skal du angive den PIN-kode, du får fra routeren, i feltet Routerens PIN-kode. 3. Klik påtilslut. Eller Du kan oprette PIN-koden påkameraet. Udløbstiden for PIN-koden er 120 sekunder. 1. Klik pågenerer. 2. Indtast koden til routeren. I eksemplet indtastes til routeren. 3.3 Den trådløse netværksforbindelses indstillinger for IP-egenskaber Standard-IP-adressen for den trådløse grænsefladecontroller er Når du opretter forbindelse til det trådløse netværk, kan du ændre standard-ip-adressen. 34

35 1. Gåtil grænsefladen for TCP/IP-konfiguration. Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > TCP/IP Eller Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > Netværk > TCP/IP Figure 3-12 TCP/IP-indstillinger 2. Vælg NIC som wlan. 3. Tilpas IPv4-adressen, IPv4-undernetmasken og standardgateway. Fremgangsmåden for indstilling er den samme som for LAN. Hvis du vil have tildelt IP-adressen, kan du markere afkrydsningsfeltet for at aktivere DHCP. 35

36 Chapter 4 Live visning 4.1 Side til live visning Formål: Siden med live visning giver dig mulighed for at fåvist video i realtid, optage billeder, realisere PTZ-styring, angive/kalde forudindstillinger og konfigurere videoparametre. Log pånetværkskameraet for at gåtil siden med live visning. Du kan ogsåklikke på Live visning påmenulinjen i hovedsiden for at gåtil live visningssiden. Beskrivelser af siden til live visning: Figure 4-1 Side til live visning Kameramodel: Viser den kameramodel, du opretter forbindelse til. Onlinehjælp: Klik på for at åbne onlinehjælpen, som guider dig gennem de grundlæggende handlinger i hver funktion. Menulinje: Klik påhver fane for at gåtil en af siderne til live visning, afspilning samt log og 36

37 konfiguration. Skærmstyring: Klik påhver fane for at justere layout og streamtype for live visningen. Du kan også klikke i rullelisten for at vælge plug-in-programmet. Brugere af Internet Explorer kan vælge Webkomponenter og Quick Time. For andre brugere er Webkomponenter, Quick Time, VLC eller MJPEG tilgængelig, hvis de understøttes af brugerens webbrowser. Vinduet Live visning: Vis live videoen. Værktøjslinje: Handlinger påsiden Live visning, f.eks. live visning, billedtagning, optagelse, lyd til/fra, tovejs-lyd osv. PTZ-styring: Panorerings-, hældnings- og zoom-handlinger på kameraet samt styring af lys og visker (er kun tilgængelige for kameraer, der understøtter PTZ-funktionen). Forudindstilling/sekvensindstillinger: Indstil/kald/slet forudindstillinger eller sekvenser for PTZ-kameraer. 4.2 Start af live visning I vinduet til live visning, som vist i figur 5-2, skal du klikke på påværktøjslinjen for at starte live visningen af kameraet. Figure 4-2 Værktøjslinje for live visning Table 4-1 Beskrivelser af værktøjslinjen Ikon Beskrivelse / Start/stop live visning. Vinduesstørrelsen er 4:3. Vinduesstørrelsen er 16:9. Den oprindelige vinduesstørrelse. Selvtilpassende vinduesstørrelse. 37

38 Live visning med hovedstream. Live visning med understream. Live visning med tredje stream. Klik for at vælge plug-in fra tredjepart. Manuel billedtagning. / Manual start/stop af optagelse. / Lyd til og justering af lydstyrke /Lyd fra. / Slåmikrofon til/fra. / Slådigital zoomfunktion til/fra. / Slå3D-positioneringsfunktion til/fra. Bemærk: Den tredje stream og 3D-positionering kræver kameraunderstøttelse. 4.3 Manuel optagelse og hentning af billeder I grænsefladen til live visning skal du klikke på påværktøjslinjen for at optage de direkte billeder eller klikke på for at optage live visningen. Stierne til lagring af de optagede billeder og klip kan indstilles på siden Konfiguration > Lokal konfiguration. Vedrørende konfigurering af planlagt fjernoptagelse henvises til afsnit 7.2. Bemærk: Det optagede billede gemmes som JPEG- eller BMP-fil i din computer. 4.4 Betjening af PTZ-styring Formål: I grænsefladen til live visning kan du bruge knapperne til PTZ-styring til at aktivere panorering, hældning og zoom påkameraet. Bemærk: For at aktivere PTZ-styringen skal kameraet, som er forbundet med netværket, understøtte PTZ-funktionen, eller der skal være installeret en panoreringseller hældningsenhed påkameraet. Du skal indstille PTZ-parametrene påsiden med RS-485-indstillinger og se afsnit 12.9 Indstillinger for RS

39 4.4.1 PTZ-kontrolpanel Klik i siden med live visning på for at fåvist PTZ-kontrolpanelet, eller klik på for at skjule det. Klik påretningsknapperne for at styre bevægelserne under panorering/hældning. Figure 4-3 PTZ-kontrolpanel Klik påknapperne til zoom/blænde/fokus for at opnåobjektstyring. Anmærkninger: Der er 8 retningspile (,,,,,,, ) i live visningsvinduet, når du klikker og trækker musen i de respektive positioner. På de kameraer, som kun understøtter bevægelser med objektivet, fungerer retningsknapperne ikke. Table 4-2 Beskrivelser af PTZ-kontrolpanel Ikon Beskrivelse Zoom ind/ud Fokus nært/fjernt Blænde +/- Lys til/fra Visker til/fra Hjælpefokus Initialisér objektiv Justeret hastighed i bevægelser til panorering/hældning Angivelse/kald af en forudindstilling Angivelse af en forudindstilling: 39

40 1. Vælg i PTZ-kontrolpanelet et nummer for en forudindstilling pålisten med forudindstillinger. Figure 4-4 Angivelse af en forudindstilling 2. Brug PTZ-kontrolknapperne til at flytte objektivet til den ønskede position. Panorer kameraet til højre eller venstre. Hæld kameraet op eller ned. Zoom ind eller ud. Fokuser igen med objektivet. 3. Klik på for at færdiggøre angivelsen af den aktuelle forudindstilling. 4. Du kan klikke på for at slette forudindstillingen. Bemærk: Der kan konfigureres op til 16 forudindstillinger for Mini PT-netværkskameraet. Kald af en forudindstilling: Med denne funktion kan kameraet manuelt pege påen forudindstillet scene, eller når en hændelse finder sted. For den definerede forudindstilling kan du til enhver tid kalde det til den ønskede, forudindstillede scene. Vælg i PTZ-kontrolpanelet en defineret forudindstilling pålisten, og klik på for at kalde forudindstillingen. Du kan ogsåplacere musen i dialogboksen med forudindstillinger og kalde forudindstillingen ved at skrive nummeret påden for at kalde de tilsvarende forudindstillinger. 40

41 Figure 4-5 Kald af en forudindstilling Angivelse/kald af en sekvens Bemærk: Der skal mindst være 2 konfigurerede forudindstillinger, før du indstiller en sekvens. 1. Klik på for at åbne konfigurationsgrænsefladen for sekvenser. 2. Vælg et stinummer, og klik på for at tilføje de konfigurerede forudindstillinger. 3. Vælg forudindstillingen, og angiv sekvensvarighed og -hastighed. 4. Klik påok for at gemme den første forudindstilling. 5. Følg trinene ovenfor for at tilføje de øvrige forudindstillinger. Figure 4-6 Tilføj sti for sekvens 6. Klik på for at gemme en sekvens. 7. Klik på for at starte sekvensen, og klik på for at stoppe den. 8. (Valgfrit) Klik på for at slette en sekvens. 41

42 Chapter 5 Konfiguration af netværkskamera 5.1 Konfiguration af lokale parametre Bemærk: Den lokale konfiguration henviser til parametrene for live visningen, optagelsesfilerne og de optagede billeder. Optagelsesfilerne og de optagede billeder er dem, du har optaget ved hjælp af webbrowseren. Derfor gemmes de i stier påden pc, der kører browseren. 1. Gåtil grænsefladen Lokal konfiguration: Konfiguration > Lokal konfiguration Figure 5-1 Grænsefladen Lokal konfiguration 2. Konfigurer følgende indstillinger: Parametre for live visning: Angiv protokoltype og live visning-ydelse. Protokoltype: Der kan vælges mellem TCP, UDP, MULTICAST og HTTP. TCP: Sikrer komplet levering af streamingdata og bedre videokvalitet, men realtidstransmissionen vil dog blive påvirket. 42

43 UDP: Giver lyd- og videostreams i realtid. HTTP: Tillader samme kvalitet som TCP uden indstillingsspecifikke porte til streaming i visse netværksmiljøer. MULTICAST: Det anbefales at vælge MCAST-type, når Multicast-funktionen bruges. Du kan finde detaljerede oplysninger om Multicast i afsnit Konfigurering af TCP/IP-indstillinger. Ydeevne af live visning: Angiv live visning-ydelsen til Korteste forsinkelse eller Auto. Regler: Henviser til reglerne i din lokale browser. Vælg Aktiver eller Deaktiver for henholdsvis at fåvist eller skjule de farvede markeringer, når bevægelsesdetektering, ansigtsdetektering eller indtrængningsdetektering udløses. Eksempel: Hvis indstillingen er aktiveret med de gældende regler, og ansigtsdetektering samtidig er aktiveret, markeres et ansigt, der detekteres, med et grønt rektangel i live visningen. Billedformat: Vælg billedformatet for billedoptagelse. Indstillinger for optagelsesfil: Indstil stien til lagring af de færdige videofiler. Gælder for de optagelsesfiler, du har optaget med webbrowseren. Optagelsesfilens størrelse: Indstil den pakkede størrelse for de manuelt optagede og hentede videofiler til 256 M, 512 M eller 1 G. Når du har gjort det, er optagelsesfilens maksimale størrelse den værdi, du har angivet. Gem optagelsesfiler til: Indstil stien til lagring for de manuelt indspillede videofiler. Gem hentede filer til: Angiv stien til lagring for de hentede videofiler i afspilningsmodus. Indstillinger for billede og klip: Angiv stier til lagring for de optagede billeder og klippede videofiler. Gælder for de billeder, du har optaget med webbrowseren. Gem snapshot i live visning til: Angiv stien til lagring for de manuelt optagede billeder i live visningsmodus. Gem snapshots under afspilning til: Angiv stien til lagring for de optagede billeder i afspilningsmodus. 43

44 Gem klip til: Angiv stien til lagring for de klippede videofiler i afspilningsmodus. Bemærk: Du kan klikke pågennemse for at ændre det bibliotek, hvor du vil lagre dine klip og billeder. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 5.2 Konfigurering af tidsindstillinger Formål: Du kan følge instruktionerne i dette afsnit for at konfigurere indstillinger for tidssynkronisering og DST-indstillinger. 1. Gåtil grænsefladen Tidsindstillinger: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > System > Tidsindstillinger Eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Tidsindstillinger Figure 5-2 Tidsindstillinger Vælg tidszonen. Vælg tidszonen for det sted, du befinder dig, i rullemenuen. Tidssynkronisering via NTP-server. (1) Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere NTP-funktionen. (2) Konfigurer følgende indstillinger: 44

45 Serveradresse: IP-adresse for NTP-server. NTP-port: Port til NTP-server. Interval: Tidsintervallet mellem de to synkroniseringshandlinger på NTP-serveren. Figure 5-3 Tidssynkronisering via NTP-server Bemærk: Hvis kameraet er forbundet med et offentligt netværk, skal du bruge en NTP-server, der har en tidssynkroniseringsfunktion, f.eks. serveren pånational Time Center (IP-adresse: ). Hvis kameraet er indstillet i et tilpasset netværk, kan NTP-softwaren bruges til at lokalisere en NTP-server til tidssynkronisering. Manuel tidssynkronisering Aktiver funktionen Manuel synkr. af tid, og klik derefter på for at indstille systemtiden i pop op-kalenderen. Bemærk: Du kan ogsåmarkere afkrydsningsfeltet Synkroniser med computerens tid for at synkronisere tiden i kameraet med tiden i din computer. Figure 5-4 Manuel synk. af tid Klik påsiden under fanen DST for at aktivere DST-funktionen og angive datoen for DST-perioden. 45

46 Figure 5-5 DST-indstillinger 2. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 5.3 Konfigurering af netværksindstillinger Konfigurering af TCP/IP-indstillinger Formål: TCP/IP-indstillinger skal være konfigureret korrekt, før du bruger kameraet via et netværk. Kameraet understøtter både IPv4 og IPv6. Begge versioner kan konfigureres samtidig, uden at det skaber indbyrdes konflikter, og der skal desuden være konfigureret mindst én IP-version. 1. Gåtil grænsefladen TCP/IP-indstillinger: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > Netværk > TCP/IP Eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > TCP/IP 46

47 Figure 5-6 TCP/IP-indstillinger 2. Konfigurer de grundlæggende netværksindstillinger, herunder NIC-type, IPv4- eller IPv6-adresse, IPv4- eller IPv6-undernetmaske, IPv4- eller IPv6-standardgateway, MTU-indstillinger og Multicast-adresse. 3. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Aktiver detektering af multicast. Derefter kan onlinenetværkskameraet automatisk registreres af klientsoftwaren via privat multicast-protokol i LAN. 4. Klik pågem for at gemme ovenstående indstillinger. Anmærkninger: Det gyldige værdiinterval for MTU er 1280 ~ Multicast sender en stream til multicast-gruppeadressen og tillader flere klienter at hente streamen påsamme tid ved at anmode om en kopi fra multicast-gruppeadressen. Når du vil bruge denne funktion, skal du først aktivere Multicast-funktionen pårouteren. Du skal genstarte, for at indstillingerne kan aktiveres Konfigurering af portindstillinger Formål: Du kan indstille kameraets portnummer, f.eks. HTTP-port, RTSP-port og HTTPS-port. 1. Gåtil grænsefladen Portindstillinger: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > Netværk > Port Eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > Port Figure 5-7 Portindstillinger 47

48 2. Angiv HTTP-port, RTSP-port, HTTPS-port og serverport for kameraet. HTTP-port: Standardportnummeret er 80, og det kan ændres til ethvert portnummer, som ikke er i brug. RTSP-port: Standardportnummeret er 554, og det kan ændres til ethvert portnummerområde fra 1024 til HTTPS-port: Standardportnummeret er 443, og det kan ændres til ethvert portnummer, som ikke er i brug. Serverport: Serverens standardportnummer er 8000, og det kan ændres til ethvert portnummerområde fra 2000 til Klik pågem for at gemme indstillingerne. Bemærk: Du skal genstarte, for at indstillingerne kan aktiveres Konfigurering af PPPoE-indstillinger 1. Gåtil grænsefladen PPPoE-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > PPPoE Figure 5-8 PPPoE-indstillinger 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver PPPoE for at aktivere denne funktion. 3. Indtast Brugernavn og Adgangskode, og Bekræft adgangskode til PPPoE-adgang. Bemærk: Brugernavn og adgangskode skal tildeles af din internetudbyder. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, 48

49 du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. 4. Klik pågem for at gemme og afslutte grænsefladen. Bemærk: Du skal genstarte, for at indstillingerne kan aktiveres Konfigurering af DDNS-indstillinger Formål: Hvis dit kamera er indstillet til at bruge PPPoE som standardnetværksforbindelse, kan du bruge den dynamiske DNS (DDNS) til netværksadgang. Før du begynder: Der kræves registrering påddns-serveren, før DDNS-indstillingerne konfigureres i kameraet. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. 1. Gåtil grænsefladen DDNS-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > DDNS 49

50 Figure 5-9 DDNS-indstillinger 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver DDNS for at aktivere denne funktion. 3. Vælg DDNS-type. Der kan vælges mellem fire DDNS-typer: HiDDNS, IPServer, NO-IP og DynDNS. DynDNS: (1) Indtast serveradressen for DynDNS (f.eks. medlemmer.dyndns.org). (2) I tekstfeltet Domæne skal du indtaste domænenavnet, der er hentet fra DynDNS-webstedet. (3) Angiv porten til DynDNS-serveren. (4) Angiv Brugernavn og Adgangskode, der er registreret på DynDNS-webstedet. (5) Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-10 DynDNS-indstillinger IP Server: (1) Angiv serveradressen for IP-serveren. 50

51 (2) Klik pågem for at gemme indstillingerne. Bemærk: Til IP Server skal du anvende en statisk IP, undernetmaske, gateway og foretrukket DNS fra internetudbyderen. Serveradresse skal angives med den statiske IP-adresse for den computer, der kører IP Server-softwaren. Figure 5-11 IP Server-indstillinger Bemærk: I USA og Canada kan du angive som serveradresse. NO-IP: (1) Vælg NO-IP for DDNS-type. Figure 5-12 NO-IP-indstillinger (2) Angiv Serveradresse som (3) Angiv det domænenavn, du har registreret. (4) Angiv evt. Port-nummer. (5) Angiv dit brugernavn og din adgangskode. (6) Klik pågem. Nu kan du se kameraet med domænenavnet. HiDDNS (1) Vælg HiDDNS for DDNS-type. 51

52 Figure 5-13 HiDDNS-indstillinger (2) Indtast serveradressen: (3) Indtast kameraets domænenavn. Domænet er det samme med enhedsaliasset i HiDDNS-serveren. (4) Klik pågem for at gemme de nye indstillinger. Bemærk: Du skal genstarte, for at indstillingerne kan aktiveres Konfigurering af SNMP-indstillinger Formål: Du kan indstille SNMP-funktionen til at hente kamerastatus, parametre og alarmrelaterede oplysninger og fjernstyre kameraet, når det er forbundet med netværket. Før du begynder: Før du angiver SNMP, skal du hente SNMP-softwaren, og oplysninger om kameraet skal være modtaget via SNMP-porten. Når du angiver reserveadressen, kan kameraet sende alarmhændelsen og undtagelsesmeddelelser til overvågningscenteret. Bemærk: Den SNMP-version, du vælger, skal være den samme som den til SNMP-softwaren. Du skal ogsåbruge den anden version, der stemmer overens med det ønskede sikkerhedsniveau. SNMP v1 yder ingen sikkerhed, og SNMP v2 kræver adgangskode. Med SNMP v3 får du kryptering, og hvis du bruger den tredje version, skal HTTPS-protokol være aktiveret. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit 52

53 system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. 1. Gåtil grænsefladen SNMP-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > SNMP Figure 5-14 SNMP-indstillinger 53

54 2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den ønskede version (,, ) for at aktivere funktionen. 3. Konfigurer SNMP-indstillingerne: Bemærk: Indstillingen af SNMP-softwaren skal være den samme som de indstillinger, du konfigurerer her. 4. Klik pågem for at gemme og afslutte indstillingerne. Bemærk: Du skal genstarte, for at indstillingerne kan aktiveres Konfigurering af 802.1X-indstillinger Formål: IEEE 802.1X-standarden understøttes af netværkskameraerne, og når funktionen er aktiveret, er kameradataene sikrede. Der kræves desuden brugergodkendelse, når kameraet forbindes med netværket, som er beskyttet af IEEE 802.1X. Før du begynder: Godkendelsesserveren skal være konfigureret. Du skal anvende og registrere et brugernavn og en adgangskode til 802.1X påserveren. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. 1. Gåtil grænsefladen 802.1X-indstillinger: 54

55 Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > 802.1X Figure X-indstillinger 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver IEEE 802.1X for at aktivere funktionen. 3. Konfigurer 802.1X-indstillingerne, herunder EAPOL-version, brugernavn og adgangskode. Bemærk: EAPOL-versionen skal være identisk med routerens eller switchens version. 4. Angiv brugernavn og adgangskode for at fåadgang til serveren. 5. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Bemærk: Du skal genstarte, for at indstillingerne kan aktiveres Konfigurering af QoS-indstillinger Formål: QoS (Quality of Service - eller tjenestekvalitet) kan være med til at løse netværksforsinkelse og overbelastningen af netværket ved at konfigurere prioriteten af de data, der sendes. 1. Gåtil grænsefladen QoS-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > QoS Figure 5-16 QoS-indstillinger 55

56 2. Konfigurer QoS-indstillingerne, inklusive video/audio DSCP, hændelse/alarm DSCP og håndtering af DSCP. Det gyldige værdiinterval for DSCP er Jo større DSCP-værdi, jo højere prioritet. Bemærk: DSCP står for Differentiated Service Code Point, og DSCP-værdien bruges i IP-headeren til at angive dataenes prioritet. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Bemærk: Du skal genstarte, for at indstillingerne kan aktiveres Konfigurering af UPnP -indstillinger Universal Plug and Play (UPnP ) er en netværksarkitektur, der sikrer kompatibilitet mellem netværksudstyr, software og andre hardwareenheder. UPnP-protokollen giver problemfri forbindelse mellem enheder og gør det nemmere at implementere netværk i private boliger og firmamiljøer. Når funktionen er aktiveret, behøver du ikke at konfigurere portmapping for hver enkelt port, og kameraet har forbindelse til WAN via routeren. 1. Gå til grænsefladen UPnP -indstillinger. Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > UPnP 2. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere UPnP -funktionen. Navnet påenheden kan redigeres, når den er registreret online. Figure 5-17 UPnP-indstillinger Konfigurering af indstillinger for trådløst opkald Formål: 56

57 Lyd-, video- og billeddatastream kan overføres via 3G eller 4G trådløst netværk. Bemærk: Den trådløse opkaldsfunktion kræver, at kameraet understøtter det. 1. Klik påfanen Trådløst opkald for at gåtil grænsefladen for konfiguration af trådløst opkald. 2. Marker afkrydsningsfeltet ud for Aktiver for at aktivere indstillingerne for trådløst opkald. 3. Konfigurér opkaldsparametrene. 1) Vælg opringningsmodus i rullelisten. Du kan vælge mellem Automatisk og Manuel. Hvis du vælger Automatisk, kan du indstille aktiveringstidsplanen for opringning. Hvis du vælger Manuel, kan du indstille parametre for offlinetid og manuel opringning. 2) Indstil adgangsnummer, brugernavn, adgangskode, APN, MTU og verificeringsprotokol. Du kan også lade disse parametre være tomme. Så anvender enheden standardindstillingerne for opringning, når andre parametre er blevet konfigureret. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnå bedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen, og/eller slutbrugeren. 3) Vælg netværksmodus i rullelisten. Du kan vælge mellem Automatisk, 3G og 4G. Hvis du vælger Automatisk, er prioriteringen af netværksvalg følgende: 4G > 3G > Trådbundet netværk. 4) Indtast offlinetid, hvis du vælger Manuel som opringningsmodus. 57

58 5) Indtast UIM-nummer (mobiltelefonnummer). 6) Klik på knappen Redigér for at indstille aktiveringstidsplanen, hvis du vælger Automatisk som opringningsmodus. 7) Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-18 Opringningsparametre 4. Se opringningsstatus. 1) Klik på knappen Opdater for at få vist opringningsstatus, herunder realtidsmodus, UIM-status, signalstyrke etc. 2) Hvis du i Manuel vælger opringningsmodus, kan du ogsåoprette forbindelse til/frakoble det trådløse netværk manuel. 58

59 Figure 5-19 Opringningsstatus 5. Indstil liste over godkendte. 1) Marker afkrydsningsfeltet Aktivér SMS-alarm. Mobiltelefonnummeret på listen over godkendte kan modtage alarmmeddelelser fra enheden og genstarte enheden via SMS. Bemærk: Der kan føjes op til 8 mobiltelefonnumre til listen over godkendte. Figure 5-20 Indstillinger for liste over godkendte 2) Vælg elementet pålisten over godkendte, og klik påknappen Rediger for at gåtil grænsefladen med indstillinger for SMS-alarmer. 59

60 Figure 5-21 Indstillinger for SMS-alarm 3) Indtast mobiltelefonnummeret til listen over godkendte, marker afkrydsningsfeltet Genstart vha. SMS, vælg alarmen for SMS-tryk, og klik påok. Bemærk: Når du vil genstarte enheden via SMS, skal du sende meddelelsen "genstart" til enheden. Derefter svarer enheden med meddelelsen "genstart fuldført", når den er genstartet. 4) (Valgfrit) Du kan klikke påsend test-sms for at sende en testmeddelelse til mobiltelefonen. 5) Klik pågem for at gemme indstillingerne Afsendelse af udløst af alarm Formål: Systemet kan konfigureres til at sende en meddelelse til alle angivne modtagere, hvis der registreres en alarmhændelse, f.eks. detektering af en bevægelse, videotab, videomanipulering osv. Før du begynder: Konfigurer DNS Server-indstillingerne under Grundlæggende konfiguration > Netværk > TCP/IP eller Avanceret konfiguration > Netværk > TCP/IP, før funktionen bruges. 1. Angiv TCP/IP-indstillinger (Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > 60

61 Netværk > TCP/IP eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > TCP/IP) for at indstille IPv4-adresse, IPv4-undernetmaske, IPv4-standardgateway og Foretrukken DNS-server. Bemærk: Du kan finde detaljerede oplysninger i afsnit Konfigurering af TCP/IP-indstillinger. 2. Gåtil grænsefladen indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > Figure 5-22 Indstillinger for 3. Konfigurer følgende indstillinger: Afsender: Navnet påafsenderen af en. Afsenderens adresse: adressen for afsenderen. SMTP-server: SMTP Server-IP-adressen eller værtsnavn (f.eks., smtp.263xmail.com). SMTP-port: SMTP-porten. Standard-TCP/IP-porten for SMTP er 25 (ikke sikret). Og SSL SMTP-porten er 465. Aktiver SSL: Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SSL, hvis det kræves af 61

62 SMTP-server. Vedhæftet billede: Marker afkrydsningsfeltet Vedhæftet billede, hvis du vil sende s med vedhæftede alarmbilleder. Interval: Intervallet refererer til tiden mellem to handlinger med afsendelse af vedhæftede billeder. Godkendelse (valgfrit): Hvis din server kræver godkendelse, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at bruge godkendelse, når der logges pådenne server, og indtaste loginbrugernavn og -adgangskode. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, småbogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. Vælg modtager: Vælg den modtager, som en er sendt til. Der kan konfigureres op til 2 modtagere. Modtager: Navnet påden bruger, der skal underrettes. Modtagerens adresse: adressen til den bruger, der skal underrettes. 4. Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af oversættelse af netværksindstillinger (NAT Network Address Translation) Formål: 1. Gåtil grænsefladen NAT-indstillinger. 62

63 Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > NAT 2. Angiv portmappingmodus. Sådan foretages portmapping med standardportnumre: Vælg Automatisk for Port mapping modus. Sådan foretages portmapping med de tilpassede portnumre: Vælg Manuel for Port mapping modus. Ved manuel portmapping kan du selv tilpasse værdien af portnummeret. Figure 5-23 Konfigurering af NAT-indstillinger 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af FTP-indstillinger Formål: Du kan konfigurere oplysninger relateret til FTP-serveren for at gøre det muligt at overføre de optagede billeder til FTP-serveren. Billedoptagelsen kan udløses af hændelser eller en opgave til justering af snapshot. 1. Gåtil grænsefladen FTP-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > FTP 63

64 Figure 5-24 FTP-indstillinger 2. Konfigurer FTP-indstillingerne. Du skal ogsåangive brugernavn og adgangskode for login til FTP-serveren. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. Mappe: Du kan i feltet Mappestruktur vælge rodmappen, den overordnede og den underordnede mappe. Når den overordnede mappe er valgt, kan du bruge Enhedsnavn, Enhedsnummer eller Enheds-IP til mappens navn. Når Underordnet mappe er valgt, kan du bruge Kameranavn eller Kameranr. som navn påmappen. Overførselstype: Aktiverer overførsel af det optagede billede til FTP-serveren. Anonym adgang til FTP-serveren (kræver ikke brugernavn og adgangskode): Marker afkrydsningsfeltet Anonym for at aktivere anonym adgang til FTP-serveren. Bemærk: FTP-serveren skal understøtte den anonyme adgangsfunktion. 64

65 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Bemærk: Hvis du vil overføre de optagede billeder til FTP-serveren, skal du også aktivere justering af snapshot eller hændelsesudløst snapshot i grænsefladen Snapshot. Der er detaljerede oplysninger i afsnit Adgang til platform Med platformadgang kan du styre enhederne via EZVIZ Cloud P2P-platformen. Bemærk: Platformadgangsfunktionen varierer afhængigt af kameramodellen og kræver understøttelse af kameraet. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér for at aktivere EZVIZ Cloud P2P, sådu kan styre enheden via EZVIZ Cloud P2P-webstedet, eller EZVIZ Cloud P2P-klienten, som er en mobiltelefon-app. Brugere, som ikke ønsker at styre enhederne via EZVIZ Cloud P2P, skal blot undlade at markere afkrydsningsfeltet. Figure 5-25 Adgang til platform HTTPS-indstillinger Formål: HTTPS leverer godkendelse af webstedet og den tilknyttede webserver, der kommunikeres med, hvilket beskytter mod angreb fra tredjemand de såkaldte "man-in-the-middle attacks". Benyt følgende fremgangsmåde til at angive portnummeret for https. Eksempel: Hvis du indstiller portnummeret til 443, og IP-adressen er , kan du fåadgang til enheden ved at angive https:// :443 i webbrowseren. 1. Gåtil grænsefladen HTTPS-indstillinger. 65

66 Konfiguration > Avanceret konfiguration > Netværk > HTTPS 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér HTTPS for at aktivere funktionen. 3. Opret det selvsignerede certifikat eller godkendte certifikat. Opret det selvsignerede certifikat Figure 5-26 HTTPS-indstillinger 1) Klik påknappen Opret for at gåtil oprettelsesgrænsefladen. Figure 5-27 Opret selvunderskrevet certifikat 2) Angiv land, værtsnavn/ip, gyldighed og andre oplysninger. 66

67 3) Klik påok for at gemme indstillingerne. Bemærk: Hvis du allerede havde et installeret certifikat, er Opret selvunderskrevet certifikat nedtonet. Opret det godkendte certifikat 1) Klik påknappen Opret for at oprette certifikatanmodningen. 2) Hent certifikatanmodningen, og send den til et pålideligt nøglecenter til signering. 3) Efter modtagelse af det signerede, gyldige certifikat importeres certifikatet til enheden. 4. Når certifikatet er oprettet og installeret, vil der være certifikatoplysninger. Figure 5-28 Installeret certifikat 5. Klik påknappen Gem for at gemme indstillingerne. 5.4 Konfigurering af video- og lydindstillinger Konfigurering af videoindstillinger 1. Gåtil grænsefladen Videoindstillinger: Konfiguration >Grundlæggende konfiguration > Video/lyd > Video Konfiguration >Avanceret konfiguration > Video/lyd > Video 67

68 Figure 5-29 Videoindstillinger 2. Vælg hovedstream (normal), understream eller tredje stream for kameraets Streamtype. Hovedstream bruges som regel til optagelse og live visning med god båndbredde, og understream og tredje stream kan bruges til live visning, når båndbredden er begrænset. 3. Du kan tilpasse følgende parametre for den valgte hovedstream eller understream: Videotype: Vælg streamtypen til videostream eller den sammensatte video- og lydstream. Lydsignalet registreres kun, når Videotype er Video og lyd. Opløsning: Vælg opløsningen for videoudgangen. Bithastighedstype: Angiv bithastighedstypen til kontant eller variabel. Videokvalitet: Når bithastighedstypen angives til Variabel, kan der vælges 6 niveauer videokvalitet. Billedhastighed: Indstil billedhastigheden til 1/16~25 b/sek. Billedhastigheden beskriver den 68

69 hastighed, som videostreamen opdateres med, og måles i billeder pr. sekund (b/sek). En højere billedhastighed er en fordel, når der er bevægelser i videostreamen, da billedkvaliteten bevares hele vejen. Maks. bithastighed: Angiv den maksimale bithastighed til 32~16384 kbps. Den højeste værdi svarer til den højeste videokvalitet, men kræver den højeste båndbredde. Bemærk: Den øvre grænse for værdien for maks. bithastighed afhænger af kameraplatformen. Pånogle kameraer er den øvre grænse 8192 Kbps eller Kbps. Indkodning af video: Hvis Streamtype er indstillet til hovedstream: Du kan vælge H.264 og MPEG4. Hvis streamtypen er indstillet til understream eller tredje stream, kan du vælge H.264, MJPEG og MPEG4. Bemærk: Videokodningstypen varierer på de forskellige kameraplatforme. På visse kameraer understøttes H.265, men ikke MPEG4. Profil: Grundlæggende profil, Hovedprofil og Høj profil kan vælges til kodning. I-billedinterval: Indstil I-billedintervallet til 1~400. SVC: Skalerbar videokodning er en udvidelse af H.264/AVC-standarden. Vælg FRA/TIL for at deaktivere/aktivere SVC-funktionen. Vælg Automatisk, så udtrækker enheden automatisk billeder fra den oprindelige video, når netværksbåndbredden ikke er tilstrækkelig. Udjævning: Behandler udjævning af streamen. Jo højere udjævningsværdi, jo bedre streamflow, selvom det kan give en ringere videokvalitet. Jo lavere udjævningsværdi, jo højere streamkvalitet, selvom det kan give et ringere flow. 4. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 69

70 5.4.2 Konfigurering af lydindstillinger 1. Gåtil grænsefladen Videoindstillinger: Konfiguration >Grundlæggende konfiguration > Video/lyd > Lyd Eller Konfiguration >Avanceret konfiguration > Video/lyd > Lyd Figure 5-30 Lydindstillinger 2. Konfigurer nedenstående indstillinger. Bemærk: Lydindstillingerne afhænger af kameramodellen. Indkodning af lyd: Du kan vælge G.722.1, G.711 ulaw, G.711alaw, G.726, MP2L2 eller PCM. For MP2L2 kan samplinghastigheden og lydstreamens bithastighed konfigureres, og for PCM kan samplinghastigheden indstilles. Lydindgang: MicIn og LineIn kan vælges for henholdsvis den tilsluttede mikrofon og pickup. Indgangsvolumen: Miljøstøjfilter: Indstilles til FRA eller TIL. Når funktionen er aktiveret, kan omgivende støj i en vis grad frafiltreres. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af ROI-kodning Formål: ROI-kodning (region af interesse) er med til at adskille ROI fra baggrundsoplysningerne i videokomprimering. Det vil sige, at teknologien tildeler flere kodningsressourcer til regionen af interesse for at øge kvaliteten af ROI, mens 70

71 der er mindre fokus påbaggrundsoplysningerne. Bemærk: ROI-funktionen afhænger af kameramodellen. Figure 5-31 Indstillinger for region af interesse Konfigurering af fast region for ROI: 1. Gåtil grænsefladen ROI-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Video/lyd > ROI 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér under emnet i Fast region. 3. Vælg streamtypeen for ROI-kodning. 4. Vælg regionen i rullelisten med ROI-indstillinger. Der kan vælges mellem fire faste regioner. 71

72 5. Klik påknappen Tegneområde, og klik og træk derefter med musen for at tegne regionen af interesse i live videoen. 6. Vælg ROI-niveau for at indstille niveauet for forbedring af billedkvaliteten. Jo større værdi, jo bedre billedkvalitet. 7. Indtast det ønskede regionsnavn for ROI. 8. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Konfigurering af dynamisk region for ROI: 1. Gåtil grænsefladen ROI-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Video/lyd > ROI 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér ansigtssporing for at angive det optagede ansigtsbillede som region af interesse. Bemærk: For at funktionen til ansigtssporing kan aktiveres, skal den være understøttet og aktiveret. 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér nummerpladesporing for at angive det optagede nummerpladebillede som region af interesse. Bemærk: For at funktionen til nummerpladesporing kan aktiveres, skal den være understøttet og aktiveret. 4. Angiv evt. ogsåroi-niveauet. Jo større værdi, jo bedre billedkvalitet. 5. Vælg streamtypeen for ROI-kodning. 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne Vis oplysninger i stream Marker afkrydsningsfeltet Aktiver dobbelt-vca, hvis oplysningerne om objekterne (f.eks. personer, køretøj etc.) skal markeres i videostreamen. Derefter kan du angive regler i enheden, der er tilsluttet påbagsiden, for at detektere hændelserne, herunder krydsning af virtuelt plan, indtrængning etc. 72

73 Figure 5-32 Vis oplysninger om i stream Konfigurering af målbeskæring Formål: Du kan angive et målområde i live videoen, og derefter kan det vises via den tredje stream i en bestemt opløsning, såder angives flere detaljer for målområdet, hvis der er behov for det. Bemærk: Målbeskæringsfunktionen afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Målbeskæringsindstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Video/lyd > Målbeskæring 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér målbeskæring for at aktivere funktionen. 3. Angiv Tredje strøm som streamtype. 4. Vælg beskæringsopløsning for videovisning i målområdet. Der vises et rødt rektangel i live videoen, som markerer målområdet, og du kan klikke på og trække rektanglet for at placere målområdet, hvor du vil. 5. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Du kan gåtil siden Live visning og klikke påfanen Tredje strøm for at se videoen for målområdet. 73

74 Figure 5-33 Målbeskæring 5.5 Konfigurering af billedparametre Konfigurering af skærmindstillinger Formål: Du kan angive billedkvaliteten for kameraet, inklusive lysstyrke, kontrast, mætning, nuance, skarphed osv. Bemærk: Visningsparametrene varierer afhængigt af kameramodellen. Du kan finde detaljerede oplysninger i grænsefladen. 1. Gåtil grænsefladen Skærmindstillinger: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > Billede> Skærmindstillinger Eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > Billede > Skærmindstillinger 2. Indstil kameraets billedparametre. Bemærk: For at billedkvaliteten kan bevares i en anden belysning, findes der to sæt parametre, som brugeren kan konfigurere. 74

75 Automatisk dag/nat-skift Figure 5-34 Skærmindstillinger for Automatisk dag/nat-skift Billedjustering Lysstyrke beskriver billedets lysstyrke, som er fra 1~100, og standardværdien er 50. Kontrast beskriver billedets kontrast, som er fra 1~100, og standardværdien er 50. Mætning beskriver billedets farvemætning, som er fra 1~100, og standardværdien er 50. Skarphed beskriver billedets kantkontrast, som er fra 1~100, og standardværdien er 50. Indstillinger for eksponering Hvis kameraet er udstyret med et fast objektiv, kan du kun vælge Manuel, og irismodus kan ikke konfigureres. Hvis Automatisk er valgt, kan du indstille det automatiske irisniveau fra 0~100. Hvis kameraet understøtter P-Iris-objektivet, og P-Iris-objektivet anvendes, kan du vælge P-Iris-objektivtypen, f.eks.: Tamron 2,8-8 mm F1.2 (M13VP288-IR), eller hvis DC-objektivet anvendes, kan du vælge både manuel og automatisk. Eksponeringstiden er den elektroniske lukkertid, som er fra 1~1/ sek. Du kan justere den ud fra de faktiske luminansforhold. 75

76 Indstillinger for fokus Hvis kameraet understøtter elektronisk objektiv, kan du indstille fokustilstand til Automatisk, Manuel eller Halvautomatisk. Hvis automatisk er valgt, justeres fokus automatisk efter det faktiske overvågningsscenario. Hvis manuel er valgt, kan du styre objektivet ved at justere zoom, fokus, initialisering af objektiv og hjælpefokus via grænsefladen til PTZ-styring. Hvis halvautomatisk er valgt, fokuserer kameraet automatisk, når du justerer zoomparametrene. Dag/nat-skift Vælg tilstanden Dag/nat-skift, og konfigurer Smart IR-indstillinger fra denne indstilling. Figure 5-35 Dag/nat-skift Dag, nat, auto, planlægning og udløst af alarmindgang kan vælges for dag/nat-skift. Dag: Kameraet forbliver i dagtilstand. Nat: Kameraet forbliver i nattilstand. Automatisk: Kameraet skifter automatisk mellem dag- og nattilstand ud fra belysningen. Følsomheden er fra 0~7: Jo højere værdi, desto nemmere skifter tilstanden. Filtreringstiden er tidsintervallet mellem dag- og nat-skiftet. Du kan indstille den fra 5 til 120 sek. Tidsskema: Indstil start- og sluttiden for at definere varigheden for dag/nattilstand. Udløst af alarmindgang: Skiftet udløses af alarmindgang, og du kan indstille denne tilstand til dag eller nat. Smart IR: Smart IR-funktionen giver dig mulighed for at justere styrken af IR LED, sådu får et klart billede, som ikke er overeksponeret eller for mørkt. Vælg TIL for at 76

77 aktivere Smart IR. Derefter kan du vælge Auto eller Manuel for IR-modus. Når du vælger AUTO, ændres styrken af IR LED automatisk i overensstemmelse med den faktiske luminans. Hvis der f.eks. er tilstrækkeligt lys påden aktuelle scene, justerer IR LED selv til lavere styrke, men hvis scenen ikke er lys nok, justerer IR LED til større styrke. Vælg Manuel, hvis du manuelt vil indstille værdien for afstanden mellem IR-kameraet og objektet for at justere styrken af IR LED. En lav afstandsværdi angiver, at objektet er tæt påir-kameraet, og enheden justerer IR LED til en lavere styrke for at undgå overeksponering. En høj afstandsværdi angiver, at objektet er langt væk, og enheden justerer IR LED til en højere styrke for at undgå, at billedet bliver for mørkt. Indstillinger for baggrundslys BLC kompensation for baggrundslys: Hvis du fokuserer pået objekt mod stærk baggrundsbelysning, vil objektet være for mørkt til at kunne ses klart. BLC-funktionen til kompenseret baggrundsbelysning kan kompensere lyset til objektet foran for at gøre det tydeligt. Du kan vælge mellem FRA, Op, Ned, Venstre, Højre, Centrer og Tilpas. WDR: WDR (Wide Dynamic Range) kan bruges, når der er stor kontrast mellem scenens lyse og mørke område. HLC: HLC-funktionen (High Light Compression) kan bruges, når der er et hårdt lys påscenen, som påvirker billedkvaliteten. Hvidbalance Hvidbalance er kameraets funktion til hvidgengivelse, der bruges til at justere farvetemperaturen efter omgivelserne. Figure 5-36 Hvidbalance 77

78 Billedforbedring Digital støjreduktion: Digital støjreduktion (DNR) reducerer støjen i videostreamen. Du kan vælge mellem FRA, Normal modus og Ekspert modus. Indstil DNR-niveau fra 0~100. Standardværdien er 50 i Normal modus. Indstil DNR-niveauet fra både DNR-niveau, plads [0~100] og DNR-niveau, tid [0~100] i Ekspert modus. Fjernelse af kondens-tilstand: Du kan aktivere kondensfjernelsestilstanden, når omgivelserne er disede, og billedet er sløret. Det fremhæver detaljerne, såbilledet kommer til at ståklarere. Elektrisk billedstabilisering: Elektrisk billedstabilisering (EIS) reducerer vibrationseffekten i en video. Gråskala: Du kan vælge gråskalaområdet som [0-255] eller [16-235]. Videojustering Spejl: Afspejler billedet, så du kan se det omvendt. Du kan vælge mellem Venstre/højre, Op/ned, Centrer og FRA. Roter: Du kan udnytte 16:9-billedformatforholdet fuldt ud ved at aktivere rotationsfunktionen, når du bruger kameraet påen snæver scene. Under installationen skal du dreje kameraet til 90 grader eller rotere 3-akseobjektivet til 90 grader og slå rotationsmodus til. Du får en normal visning af scenen i billedformatforholdet 9:16 og kan ignorere unyttige oplysninger, f.eks. om væggen, og fåmere nyttige oplysninger om scenen. Scenemodus: Vælg en indendørs eller udendørs scene afhængigt af de faktiske omgivelser. Videostandard: Du kan vælge mellem 50 og 60 Hz. Vælg ud fra de forskellige videostandarder, normalt 50 Hz til PAL-standarden og 60 Hz til NTSC-standarden. Billedtagningstilstand: Du kan vælge videoindgangsmodus for at opfylde de forskellige behov for synsfelt og opløsning. Korrektion af objektivforvrængning: Vælg TIL/FRA for at aktivere/deaktivere korrektion af objektivforvrængning. Det forvrængede billede, som vidvinkelobjektivet giver, kan korrigeres, hvis denne funktion er aktiveret. 78

79 Andet Nogle kameraer understøtter CVBS-, SDI- eller HDMI-udgang. Du kan finde detaljerede oplysninger i kameraet. Planlagt dag/nat-skift I konfigurationsgrænsefladen Planlagt dag/nat-skift kan du indstille kameraparametre for henholdsvis dag og nat, så du er sikker på billedkvaliteten i forskellige belysninger. Figure 5-37 Konfigurationsgrænsefladen Planlagt dag/nat-skift 1. Klik påtidslinjen for at vælge starttid og sluttid for skiftet. 2. Klik påfanen Fælles for at konfigurere de fælles parametre, der kan anvendes til både dag- og nattilstand. Bemærk: Du kan finde detaljerede oplysninger om hver parameter i sessionen for Automatisk dag/nat-skift. 3. Klik påfanen Dag for at konfigurere de parametre, der gælder for dagtilstand. 4. Klik påfanen Nat for at konfigurere de parametre, der gælder for nattilstand. Bemærk: Indstillingerne gemmes automatisk, når en parameter ændres. 79

80 5.5.2 Konfigurering af OSD-indstillinger Formål: Du kan tilpasse kameraets navn og tidsangivelse påskærmen. 1. Gåtil grænsefladen OSD-indstillinger: Konfiguration > Avanceret konfiguration> Billede> OSD-indstillinger Figure 5-38 Indstillinger for OSD 2. Marker det tilsvarende afkrydsningsfelt for at vælge visning af navnet på kameraet, dato eller uge, hvis det er nødvendigt. 3. Rediger navnet påkameraet i tekstfeltet Kameranavn. 4. Vælg pårullelisten for at angive tidsformatet, datoformatet, visningstilstanden og OSD-skriftstørrelsen. 5. Definer farven for OSD-skrifttypen ved at klikke pårullelisten. Du kan vælge imellem Sorthvid, selvjusterende og Brugerdefineret. 80

81 Figure 5-39 Skrifttypefarve Brugerdefineret 6. Du kan bruge musen til at klikke med og trække tekstrammen i live visning-vinduet for at justere OSD-positionen. Figure 5-40 Juster OSD-lokation 7. Klik pågem for at aktivere ovenstående indstillinger Konfigurering af indstillinger for tekstoverlay Formål: Du kan tilpasse tekstoverlayet. 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for tekstoverlay: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Billede > Tekstoverlay 81

82 Figure 5-41 Tekstoverlay 2. Marker afkrydsningsfeltet foran tekstfeltet for at aktivere visning påskærmen. 3. Indtast tegnene i tekstfeltet. 4. (Valgfrit) Brug musen til at klikke påog trække den røde tekstramme i live visning-vinduet for at justere tekstoverlay-positionen. 5. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Bemærk: Op til 8 tekstoverlays kan konfigureres Konfigurering af personværnmaske Formål: Personværnmaske gør det muligt at dække bestemte områder i en live video eller at forhindre specielle punkter i overvågningsområdet i at blive vist direkte og optaget. 1. Gåtil grænsefladen til indstillinger af personværnmaske: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Billede > Personværnmaske 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver personværnmaske for at aktivere denne funktion. 3. Klik påtegneområde. 82

83 Figure 5-42 Indstillinger for personværnmaske 4. Klik og træk musen i vinduet med live videoen for at tegne maskeområdet. Bemærk: Du kan tegne op til 4 områder i samme billede. 5. Klik påstop tegning for at færdiggøre tegningen, eller klik påryd alle for at rydde alle områder, du har angivet, uden at gemme dem. 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af billedoverlay Formål: Med billedoverlay kan du overlejre et billede i det overordnede billede. Med denne funktion kan en bestemt virksomhed eller brugere overlejre deres logo i billedet. Bemærk: Billedet skal være i RGB24 bmp-format, og maksimumstørrelsen på billedet er 128 * Gåtil grænsefladen Indstillinger for billedoverlay: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Billede > Billedoverlay 83

84 Figure 5-43 Billedoverlæg 2. Klik pågennemse for at vælge et billede. 3. Klik påoverfør for at overføre billedet. 4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver billedoverlay for at aktivere funktionen. Angiv værdier for X-koordinat og Y-koordinat for at placere billedet i det overordnede billede. Billedbredde og Billedhøjde viser billedets størrelse. 5.6 Konfigurering og håndtering af alarmer I dette afsnit beskrives, hvordan netværkskameraet indstilles til at besvare alarmhændelser, herunder detektering af bevægelse, videomanipulering, alarmindgang, alarmudgang, undtagelse, ansigtsregistrering, detektering af lydundtagelse, indtrængningsdetektering, detektering af defokusering og detektering af sceneændring etc. Disse hændelser kan udløse forbindelsesmetoderne, f.eks. Varsl overvågningscentral, Send , Udløs alarmudgang etc. Anmærkninger: Marker afkrydsningsfeltet Varsl overvågningscentral, hvis alarmoplysningerne skal videresendes til klientsoftwaren på pc'en eller mobiltelefonen, så snart alarmen udløses. Klik på for at få hjælp, når du konfigurerer de intelligente funktioner, herunder ansigtsregistrering, detektering af lydundtagelse, indtrængningsdetektering, detektering af defokusering og detektering af 84

85 sceneændring etc. Et hjælpedokument guider dig igennem konfigurationstrinnene Konfigurering af bevægelsesdetektering Formål: Bevægelsesdetektering registrerer, når objekter bevæger sig i det konfigurerede overvågningsområde, og der kan udføres en række handlinger, når alarmen udløses. For at kunne registre objektbevægelser nøjagtigt og reducere antallet af falske alarmer kan du vælge imellem normal konfiguration og ekspertkonfiguration til forskellige bevægelsesdetekteringsmiljøer. Normal konfiguration Normal konfiguration bruger samme sæt bevægelsesdetekteringsparametre i dagtimerne som om natten. Opgaver: 1. Angiv et bevægelsesdetekteringsområde. (1)Gåtil grænsefladen for indstilling af bevægelsesdetektering: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Bevægelsesdetektering (2)Marker afkrydsningsfeltet Aktivér bevægelsesdetektering. (3)Marker afkrydsningsfeltet Aktiver dynamisk analyse for bevægelse, hvis du vil markere de registrerede objekter med grønne rektangler. Bemærk: Vælg Deaktiver for regler, hvis de registrerede objekter ikke skal vises med rektangler. Vælg Deaktiver i Konfiguration-Lokal konfiguration-parametre for live visning-regler. 85

86 Figure 5-44 Aktivér bevægelsesdetektering (4)Klik påtegneområde. Klik med musen i live videoen, og træk for at tegne et område med bevægelsesdetektering. (5)Klik påstop tegning for at afslutte tegningen af ét område. (6)(Valgfrit) Klik påryd alle for at rydde alle områder. (7)(Valgfrit) Flyt skyderen for at indstille følsomheden for detekteringen. 2. Angiv tidsplanen for bevægelsesdetektering. Figure 5-45 Tidsplan for overvågning (1)Klik pårediger for at redigere aktiveringstidsplanen. Figur 6-34 viser aktiveringstidsplanens redigeringsgrænseflade. (2)Vælg den dag, hvor du vil aktivere tidsplanen. 86

87 (3)Klik på for at indstille aktiveringstidsplanen. (4)(Valgfrit) Når du har indstillet tidsplanen, kan du kopiere den til andre dage. (5)Klik påok for at gemme indstillingerne. Bemærk: Tiden for den enkelte periode kan ikke overlappes. Der kan konfigureres op til 8 perioder for hver dag. Figure 5-46 Aktiveringstidsplan 3. Angiv alarmhandlinger for bevægelsesdetektering. Marker afkrydsningsfeltet for at vælge forbindelsesmetoden. Du kan vælge at varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. Du kan angive forbindelsesmetoden, når der indtræffer en hændelse. Lydadvarsel Figure 5-47 Forbindelsesmetode 87

88 Udløser lydadvarslen lokalt. Og den understøttes kun af den enhed, der har lydudgangen. Varsl overvågningscentralen Send en undtagelse eller et alarmsignal til fjernstyringssoftwaren, når en hændelse indtræffer. Send Send en med alarmoplysninger til en bruger eller brugere, når en hændelse indtræffer. Bemærk: Hvis du vil sende en, når der indtræffer en hændelse, kan du se, hvordan du indstiller de relaterede parametre, i afsnit Afsendelse af udløst af alarm. Overfør til FTP Optag billedet, når der udløses en alarm, og overfør billedet til en FTP-server. Anmærkninger: Indstil FTP-adressen og den eksterne FTP-server først. Du kan finde detaljerede oplysninger i afsnit Konfigurering af FTP-indstillinger. Gåtil siden Avanceret konfiguration > Lager > Snapshot, aktiver det hændelsesudløste snapshot, og indstil hentningsinterval og -nummer. Det optagede billede kan ogsåoverføres til det tilgængelige SD-kort eller netværksdisken. Udløs kanal Videoen optages, når bevægelsen registreres. For at kunne bruge denne funktion skal du angive en tidsplan for optagelsen. Du kan finde detaljerede oplysninger i afsnit 7.2. Udløs alarmudgang Udløs en eller flere alarmudgange, når der indtræffer en hændelse. Bemærk: Hvis der skal udløses en alarmudgang, når der indtræffer en hændelse, kan du se, hvordan du indstiller de relaterede parametre, i afsnit Konfigurering af alarmudgang. 88

89 Ekspertkonfiguration Ekspert modus bruges primært til at konfigurere objektfølsomheden og -delen af området i hvert område for forskellige dag/nat-skift. Figure 5-48 Ekspert modus i Bevægelsesdetektering Dag/nat-skift slået FRA (1)Tegn detekteringsområdet som i normal konfigurationstilstand. Op til otte områder understøttes. (2)Vælg FRA for Skift mellem dag- og natindstillinger. (3)Vælg området ved at klikke påområdenr. (4)Bevæg markøren for at tilpasse objektfølsomheden og -delen af området i det valgte område. (5)Indstil aktiveringstidsplanen og forbindelsesmetoden som i normal konfigurationstilstand. (6)Klik pågem for at gemme indstillingerne. Automatisk dag/nat-skift (1)Tegn detekteringsområdet som i normal konfigurationstilstand. Op til otte områder understøttes. 89

90 (2)Vælg Automatisk skift for Skift mellem dag- og natindstillinger. Figure 5-49 Automatisk dag/nat-skift (3)Vælg området ved at klikke påområdenr. (4)Bevæg markøren for at tilpasse objektfølsomheden og -delen af området i det valgte område i dagtimerne. (5)Bevæg markøren for at tilpasse objektfølsomheden og -delen af området i det valgte område om natten. (6)Indstil aktiveringstidsplanen og forbindelsesmetoden som i normal konfigurationstilstand. (7)Klik pågem for at gemme indstillingerne. Planlagt dag/nat-skift (1)Tegn detekteringsområdet som i normal konfigurationstilstand. Op til otte områder understøttes. (2)Vælg Planlagt skift for Skift mellem dag- og natindstillinger. 90

91 Figure 5-50 Planlagt dag/nat-skift (3)Vælg starttid og sluttid for tidsindstilling af skiftet. (4)Vælg området ved at klikke påområdenr. (5)Bevæg markøren for at tilpasse objektfølsomheden og -delen af området i det valgte område i dagtimerne. (6)Bevæg markøren for at tilpasse objektfølsomheden og -delen af området i det valgte område om natten. (7)Indstil aktiveringstidsplanen og forbindelsesmetoden som i normal konfigurationstilstand. (8)Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af alarm pga. videomanipulering Formål: Du kan konfigurere kameraet, såalarmen udløses, når objektivet dækkes, og såder kan udføres en række bestemte alarmresponshandlinger. 1. Gåtil grænsefladen til indstillinger til videomanipulering: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Videomanipulering 91

92 Figure 5-51 Alarm pga. videosabotage 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver videosabotage for at aktivere detektering af manipulering. 3. Angiv videomanipuleringsområdet. Se Opgave 1 Angiv et bevægelsesdetekteringsområde i afsnit Klik på Rediger for at redigere aktiveringstidsplanen for manipulering. Konfigurering af tidsplanen svarer til indstilling af aktiveringstidsplanen for bevægelsesdetektering. Se Opgave 2 Angiv tidsplanen for bevægelsesdetektering i afsnit Marker afkrydsningsfeltet for at angive den forbindelsesmetode, der er valgt i forbindelse med videomanipulering. Du kan vælge imellem Lydadvarsel, Underret overvågningscenter, Send og Udløs alarmudgang. Se Opgave 3 Angiv alarmhandlinger for bevægelsesdetektering i afsnit Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af alarmindgang 1. Gåtil grænsefladen til indstillinger for alarmindgang: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Alarmindgang: 2. Vælg alarmindgangsnummer og alarmtype. Alarmtypen kan være normalt åben (NO Normally Open) og normalt lukket (NC Normally Closed). Rediger navnet for at angive et navn til alarmindgangen (valgfrit). 92

93 Figure 5-52 Indstillinger for alarmindgang 3. Klik på Rediger for at angive aktiveringstidsplanen for alarmindgangen. Se Opgave 2 Angiv tidsplanen for bevægelsesdetektering i afsnit Marker afkrydsningsfeltet for at angive forbindelsesmetoden, der er valgt i forbindelse med alarmindgang. Se Opgave 3 Angiv alarmhandlinger for bevægelsesdetektering i afsnit Du kan ogsåvælge PTZ-tilknytning for alarmindgangen, hvis der er installeret en panorerings-/hældningsenhed på kameraet. Marker det pågældende afkrydsningsfelt, og vælg No. for at aktivere forudindstillet kald, sekvenskald eller mønsterkald. 6. Du kan kopiere dine indstillinger til andre alarmindgange. 7. Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af alarmudgang 1. Gåtil grænsefladen til indstillinger for alarmudgang: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Alarmudgang 93

94 2. Vælg én alarmudgangskanal pårullelisten Alarmudgang. Du kan ogsåangive et navn til alarmudgangen (valgfrit). 3. Forsinkelsestiden kan indstilles til 5 sek., 10 sek., 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min., 10 min. eller Manuel. Forsinkelsestiden refererer til, hvor lang tid alarmudgangen forbliver aktiveret, efter at alarmen udløses. 4. Klik pårediger for at gåtil grænsefladen Rediger planlagt tid. Konfigurationen af tidsplanen svarer til indstillingerne for tidsplanen for bevægelsesdetektering. Se Opgave 2 Angiv tidsplanen for bevægelsesdetektering i afsnit Du kan kopiere dine indstillinger til andre alarmudgange. 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-53 Indstillinger for alarmudgang Håndtering af undtagelser Undtagelsestypen kan være HDD fuldt, HDD-fejl, Netværk frakoblet, Konflikt mellem IP-adresser og Ugyldigt login til kameraerne. 1. Gåtil grænsefladen til indstillinger af undtagelser: 94

95 Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Undtagelse 2. Marker afkrydsningsfeltet for at angive de handlinger, der er foretaget i forbindelse med alarmen for undtagelsen. Se Opgave 3 Angiv alarmhandlinger for bevægelsesdetektering i afsnit Figure 5-54 Indstillinger for undtagelse 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne Konfigurering af anden alarm Bemærk: Visse kameraer understøtter Trådløs alarm, PIR-alarm (Passive Infrared Sensor) eller Nødalarm. Trådløs alarm Formål: Når der sendes et trådløst alarmsignal til kameraet fra detektoren, f.eks. den trådløse dørkontakt, udløses den trådløse alarm, og der kan udføres en række responshandlinger. 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for trådløs alarm: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Anden alarm 2. Vælg nummeret påden trådløse alarm. Op til otte kanaler til ekstern trådløs alarmindgang understøttes. 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver trådløs alarm for at aktivere den trådløse 95

96 alarm. 4. Skriv det ønskede alarmnavn i tekstfeltet. 5. Marker afkrydsningsfeltet for at angive de forbindelsesmetoder, der er valgt for den trådløse alarm. 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 7. Placer den eksterne trådløse enhed ved siden af kameraet, og gå til Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Fjernkontrol for at aktivere kameraet og undersøge den trådløse alarm. PIR-alarm Figure 5-55 Konfigurering af Indstillinger for trådløs alarm Formål: Der udløses en PIR-alarm (Passive Infrared), når nogen bevæger sig ind i detektorens synsfelt. Den varmeenergi, som en person eller en anden varmblodet skabning, f.eks. en hund eller kat, spreder, kan registreres. 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for PIR-alarm: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Anden alarm 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver PIR-alarm for at aktivere PIR-alarmen. 3. Skriv det ønskede alarmnavn i tekstfeltet. 4. Marker afkrydsningsfeltet for at angive de forbindelsesmetoder, der er valgt for PIR-alarmen. 5. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 96

97 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 7. Gåtil Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Fjernbetjening for at aktivere kameraet. Nødalarm Figure 5-56 Konfigurering af Indstillinger for PIR-alarm Formål: Du kan trykke pånødalarmknappen påfjernbetjeningen for at udløse nødalarmen, hvis der opstår en nødsituation. Bemærk: Nødalarmen kræver en fjernbetjening. Gåtil Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Fjernbetjening for at se nærmere påfjernbetjeningen først. 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for nødalarm: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Grundlæggende hændelse > Anden alarm 97

98 2. Marker afkrydsningsfeltet for at angive de forbindelsesmetoder, der er valgt for nødalarmen. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-57 Konfigurering af Indstillinger for nødalarm Konfigurering af detektering af lydundtagelse Formål: Funktionen Detektering af lydundtagelse registrerer de unormale lyde i overvågningsscenen, f.eks. pludselig øgning/mindskelse af lydintensiteten, og der kan udføres bestemte handlinger, når alarmen udløses. Bemærk: Detektering af lydundtagelse afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Detektering af lydundtagelse: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Detektering af lydundtagelse 2. Marker afkrydsningsfeltet Detektering for undtagelse af lydtab for at aktivere detektering af undtagelse for lydtab. 3. Marker afkrydsningsfeltet Kraftig stigning i lydstyrke for at registrere den kraftige stigning i lydstyrken på overvågningsscenen. Du kan indstille detekteringsfølsomheden og tærsklen for kraftig stigning i lydstyrken. 4. Marker afkrydsningsfeltet Kraftig fald af lydstyrke for at registrere det kraftige fald i lydstyrken på overvågningsscenen. Du kan indstille detekteringsfølsomheden og tærsklen for kraftigt fald i lydstyrken. Anmærkninger: 98

99 Følsomhed: Område [1-100], jo lavere værdien er, desto kraftigere skal ændringen være for at udløse detekteringen. Tærskel for lydintensitet: Område [1-100] det kan filtrere lyden i omgivelserne; jo højere lyden er i omgivelserne, jo højere bør værdien være. Du kan justere den efter de faktiske omgivelser. 5. Du kan fåvist lydvolumen i realtid. 6. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 7. Vælg forbindelsesmetoden for lydundtagelse, herunder varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal for optagelse, og udløse alarmudgang. 8. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-58 Konfigurering af detektering af lydundtagelse Konfigurering af detektering af defokusering Formål: Uskarpe billeder, der skyldes defokusering af objektivet, kan registreres, og der kan udføres bestemte handlinger, når alarmen udløses. Bemærk: Detektering af defokusering afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Indstilling af detektering af defokusering: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Detektering af defokusering 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver detektering af defokusering for at aktivere 99

100 funktionen. 3. Klik på og træk skyderen for at indstille detekteringsfølsomheden. Følsomhedsværdien går fra 1 til 100, og jo højere værdien er, desto nemmere kan defokuseringsbilledet udløse alarmen. 4. Vælg forbindelsesmetoderne for defokusering, herunder varsle overvågningscenter, sende og udløse alarmudgang. 5. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-59 Konfigurering af detektering af defokusering Konfigurering af detektering af sceneændring Formål: Detektering af sceneændring registrerer ændringer i de overvågede omgivelser forårsaget af eksterne faktorer, f.eks. bevidst drejning af kameraet, og der kan udføres bestemte handlinger, når alarmen udløses. Bemærk: Detektering af sceneændring afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Detektering af sceneændring: Konfiguration > Avanceret konfiguration> Smart-hændelse > Detektering af sceneændring 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver detektering af sceneændring for at aktivere funktionen. 3. Klik på og træk skyderen for at indstille detekteringsfølsomheden. Følsomhedsværdien går fra 1 til 100, og jo højere værdien er, desto nemmere kan sceneændringen udløse alarmen. 4. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 100

101 5. Vælg forbindelsesmetoderne for sceneændring, herunder varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-60 Konfigurering af detektering af sceneændring Konfigurering af ansigtsdetektering Formål: Ansigtsdetektering registrerer, når et ansigt vises i overvågningsscenen, og der kan udføres en række handlinger, når alarmen udløses. Bemærk: Ansigtsdetektering afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Indstilling af ansigtsdetektering: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Ansigtsregistrering 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver ansigtsdetektering for at aktivere funktionen. 3. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Aktiver dynamisk analyse for ansigtsdetektering, såmarkeres det detekterede ansigt med det grønt rektangel i live videoen. 101

102 Bemærk: Du markerer det registrerede ansigt i live videoen ved at gåtil Lokal konfiguration > Parametre for live visning og aktivere reglerne. 4. Klik påog træk skyderen for at indstille detekteringsfølsomheden. Følsomhed: Område [1-5]. Jo højere værdi, jo nemmere kan ansigtet detekteres. 5. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 6. Vælg forbindelsesmetoderne for ansigtsdetektering, herunder varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 7. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-61 Konfigurering af ansigtsdetektering Konfigurering af Krydsning af virtuelt plan Formål: 102

103 Krydsning af virtuelt plan registrerer personer, køretøjer eller andre objekter, der kommer ind i et foruddefineret virtuelt område, og når alarmen udløses, kan der udføres en række bestemte handlinger. Bemærk: Krydsning af virtuelt plan afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for krydsning af virtuelt plan: Konfiguration > Avanceret konfiguration> Smart-hændelse > Krydsning af virtuelt plan 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver detektering af tværlinje for virtuelt plan for at aktivere funktionen. 3. Vælg linjen pårullelisten med detekteringsindstillinger. 4. Klik påknappen Tegneområde, såvises der en virtuel linje i live videoen. 5. Klik påog træk linjen, og derefter kan du placere den det ønskede sted i live videoen. Når du klikker pålinjen, vises to røde firkanter i hver ende, og du kan klikke påog trække en af dem for at definere linjens format og længde. 6. Vælg retningen for krydsning af virtuelt plan. Du kan ogsåvælge retningerne A<->B, A ->B og B->A. A<->B: Kun pilen i B-siden er synlig. Når et objekt bevæger sig tværs hen over planet, kan begge retninger registreres, og der udløses alarmer. A->B: Kun det objekt, der krydser den konfigurerede linje fra A-siden til B-siden, kan registreres. B->A: Kun det objekt, der krydser den konfigurerede linje fra B-siden til A-siden, kan registreres. 7. Klik påog træk skyderen for at indstille detekteringsfølsomheden. Følsomhed: Område [1-100]. Jo højere værdi, jo nemmere kan krydsning af et virtuelt plan registreres. 8. Gentag trinene ovenfor for at konfigurere andre linjer. Der kan indstilles op til 4 linjer. Du kan klikke påknappen Ryd for at rydde alle foruddefinerede områder. 9. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 10. Vælg forbindelsesmetoderne for krydsning af virtuelt plan, herunder varsle 103

104 overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 11. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-62 Tegn tværlinje Konfigurering af indtrængningsdetektering Formål: Funktionen til indtrængningsdetektering registrerer personer, køretøjer eller andre objekter, der går ind påeller opholder sig i et foruddefineret virtuelt område. Når alarmen udløses, kan der udføres en række bestemte handlinger. Bemærk: Indtrængningsdetekteringen afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Indstilling af indtrængningsdetektering: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Indtrængningsdetektering 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indtrængningsdetektering for at aktivere 104

105 funktionen. 3. Vælg området i rullelisten med detekteringsindstillinger. 4. Klik påknappen Tegneområde for at starte tegning af området. 5. Klik på live videoen for at specificere de fire knudepunkter i detekteringsområdet, og højreklik for at færdiggøre tegningen. 6. Indstil tidstærskel, detekteringsfølsomhed og procentdel af objekt for indtrængningsdetektering. Tærskel: Område [0-10s] tærsklen for den tid, et objekt opholder sig i området. Hvis du angiver værdien til 0, udløses alarmen med det samme, når objektet kommer ind i området. Følsomhed: Område [1-100]. Følsomhedsværdien definerer størrelsen på objektet, som kan udløse alarmen. Når følsomheden er høj, kan alarmen udløses af et meget lille objekt. Procentdel: Område [1-100]. Procentdelen definerer størrelsesforholdet for den del af objektet, som findes i området, og som kan udløse alarmen. Hvis procentdelen er indstillet til f.eks. 50 %, udløses alarmen, når objektet bevæger sig ind i området og fylder halvdelen af hele området. 7. Gentag trinene ovenfor for at konfigurere andre områder. Der kan indstilles op til 4 områder. Du kan klikke på knappen Ryd for at rydde alle foruddefinerede områder. 8. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 9. Vælg forbindelsesmetoderne for indtrængningsdetektering, herunder varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 10. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 105

106 Figure 5-63 Konfigurering af indtrængningsområdet Konfigurering af Detektering af, at nogen går ind i området Formål: Funktionen til detektering af indgang til området registrerer personer, køretøjer eller andre objekter, der kommer ind i et foruddefineret virtuelt område fra et sted udefra, og når alarmen udløses, kan der udføres visse bestemte handlinger. Bemærk: Detekteringen af, at nogen går ind i området afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen til detektering af, at nogen går ind i området: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Detektering af, at nogen går ind i område 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver detektering af, at nogen går ind i området for at aktivere funktionen. 3. Vælg området i rullelisten med detekteringsindstillinger. 4. Klik påknappen Tegneområde for at starte tegning af området. 5. Klik på live videoen for at specificere de fire knudepunkter i 106

107 detekteringsområdet, og højreklik for at færdiggøre tegningen. 6. Klik påog træk skyderen for at indstille detekteringsfølsomheden. Følsomhed: Område [1-100]. Følsomhedsværdien definerer størrelsen på objektet, som kan udløse alarmen. Når følsomheden er høj, kan alarmen udløses, når et meget lille objekt bevæger sig ind i området. 7. Gentag trinene ovenfor for at konfigurere andre områder. Der kan indstilles op til 4 områder. Du kan klikke på knappen Ryd for at rydde alle foruddefinerede områder. 8. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 9. Vælg forbindelsesmetoderne for detektering af, at nogen går ind i området, herunder varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 10. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-64 Konfigurering af Aktiver detektering af, at nogen går ind i området Konfigurering af detektering af, at nogen går ud af området Formål: 107

108 Funktionen til detektering af, at nogen går ud af området, registrerer personer, køretøjer eller andre objekter, der forlader et foruddefineret virtuelt område. Når alarmen udløses, kan der udføres en række bestemte handlinger. Bemærk: Detekteringen af, at nogen går ud af området afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen til detektering af, at nogen går ud af området: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Detektering af, at nogen går ud af område 2. Marker afkrydsningsfeltet Deaktiver detektering af, at nogen går ud af området for at aktivere funktionen. 3. Vælg området i rullelisten med detekteringsindstillinger. 4. Klik påknappen Tegneområde for at starte tegning af området. 5. Klik på live videoen for at specificere de fire knudepunkter i detekteringsområdet, og højreklik for at færdiggøre tegningen. 6. Klik påog træk skyderen for at indstille detekteringsfølsomheden. Følsomhed: Område [1-100]. Følsomhedsværdien definerer størrelsen på objektet, som kan udløse alarmen. Når følsomheden er høj, kan alarmen udløses, når et meget lille objekt bevæger sig ud af området. 7. Gentag trinene ovenfor for at konfigurere andre områder. Der kan indstilles op til 4 områder. Du kan klikke på knappen Ryd for at rydde alle foruddefinerede områder. 8. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 9. Vælg forbindelsesmetoderne for detektering af, at nogen går ud af området, herunder varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 10. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 108

109 Figure 5-65 Konfigurering af detektering, at nogen går ud af området Konfigurering af detektering af herreløs bagage Formål: Detektering af herreløs bagage registrerer de objekter, der er efterladt i det foruddefinerede område, f.eks. bagage, punge, farlige materialer etc., og der kan udføres en række handlinger, når alarmen udløses. Bemærk: Detekteringen af herreløs bagage afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for detektering af herreløs bagage: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Detektering af herreløs bagage 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver detektering af herreløs bagage for at aktivere funktionen. 3. Vælg området i rullelisten med detekteringsindstillinger. 4. Klik påknappen Tegneområde for at starte tegning af området. 5. Klik på live videoen for at specificere de fire knudepunkter i detekteringsområdet, og højreklik for at færdiggøre tegningen. 6. Indstil tidstærsklen og detekteringsfølsomheden for detektering af herreløs 109

110 bagage. Tærskel: Område [5s-20s] tærsklen for den tid, de efterladte objekter findes i området. Hvis du indstiller værdien til 10, udløses alarmen, når objektet efterlades i området i 10 sekunder. Følsomhed: Område [1-100]. Værdien for følsomhed definerer lighedsgraden for baggrundsbilledet. Når følsomheden er høj, kan alarmen normalt udløses af et meget lille objekt, der er efterladt i området. 7. Gentag trinene ovenfor for at konfigurere andre områder. Der kan indstilles op til 4 områder. Du kan klikke på knappen Ryd for at rydde alle foruddefinerede områder. 8. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 9. Vælg forbindelsesmetoderne for detektering af herreløs bagage, herunder varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 10. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-66 Konfigurering af herreløs bagage 110

111 Konfigurering af detektering af, at et objekt fjernes Formål: Detektering af, at et objekt fjernes, registrerer de objekter, der fjernes i det foruddefinerede område, f.eks. udstillede genstande, og der kan udføres en række handlinger, når alarmen udløses. Bemærk: Detekteringen af, at et objekt fjernes afhænger af kameramodellen. 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for detektering af, at et objekt fjernes: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Smart-hændelse > Detektering af, at et objekt fjernes 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver detektering af, at et objekt fjernes for at aktivere funktionen. 3. Vælg området i rullelisten med detekteringsindstillinger. 4. Klik påknappen Tegneområde for at starte tegning af området. 5. Klik på live videoen for at specificere de fire knudepunkter i detekteringsområdet, og højreklik for at færdiggøre tegningen. 6. Indstil tidstærsklen og detekteringsfølsomheden for detektering af, om et objekt fjernes. Tærskel: Område [5s-20s] tærsklen for den tid, objekterne er fjernet fra området. Hvis du indstiller værdien til 10, udløses alarmen, når objektet har været forsvundet fra området i 10 sekunder. Følsomhed: Område [1-100]. Værdien for følsomhed definerer lighedsgraden for baggrundsbilledet. Når følsomheden er høj, kan alarmen normalt udløses, når et meget lille objekt fjernes fra området. 7. Gentag trinene ovenfor for at konfigurere andre områder. Der kan indstilles op til 4 områder. Du kan klikke på knappen Ryd for at rydde alle foruddefinerede områder. 8. Klik påknappen Rediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 9. Vælg forbindelsesmetoderne for detektering af, at et objekt fjernes, herunder 111

112 varsle overvågningscenter, sende , overføre til FTP, udløse kanal og udløse alarmudgang. 10. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 5-67 Konfigurering af detektering af, at et objekt fjernes 5.7 VCA-konfiguration Adfærdsanalyse Adfærdsanalyse detekterer flere forekomster af mistænkelig adfærd, og hvis alarmen udløses, aktiveres bestemte forbindelsesmetoder. 112

113 Figure 5-68 Adfærdsanalyse VCA-oplysninger Adfærdsanalyseversion: Viser versionen af algoritmebiblioteket. Visningsoplysninger omfatter Vis påbillede og Vis påstream. Visning af oplysninger om målet i alarmbilledet: Der vil være en ramme om målet pådet overførte alarmbillede, hvis afkrydsningsfeltet er markeret. Visning af oplysninger om regel i alarmbilledet: Det optagede mål og det konfigurerede område vil være indrammet påalarmbilledet. Visning af oplysninger om VCA på stream: De grønne rammer vises om målområdet ved live visning eller afspilning. Bemærk: Kontrollér, at reglerne er aktiveret i dine lokale indstillinger. Gåtil Konfiguration > Lokal konfiguration > Regler for at aktivere dem. Indstillinger for snapshot: Du kan indstille kvaliteten og opløsningen for det optagede billede. Overfør.jpeg-billede til center: Marker afkrydsningsfeltet for at overføre det optagede billede til overvågningscentralen, når en VCA-alarm udløses. Billedkvalitet: Du kan vælge imellem Høj, Moderat og Lav. Billedopløsning: Du kan vælge imellem CIF, 4CIF, 720P og 1080P. Kalibrering af kamera Udfør følgende trin for at opmåle og kvantisere billedet fra kameraet tredimensionalt, 113

114 og beregn derefter størrelsen af de forskellige mål. VCA-detekteringen bliver mere nøjagtig, hvis kamerakalibreringen konfigureres. 1. Marker afkrydsningsfeltet Kalibrering af kamera for at aktivere denne funktion. 2. Vælg kalibreringsmodus, enten Indtast grundlæggende data eller Tegn pålive video. Indtast grundlæggende data: Angiv kameraets installationshøjde, visningsvinkel og horisontforhold manuelt. Tegn pålive video: Klik påtegn verificeringslinje (Horisontal)/(Vertikal) for at tegne en horisontal/vertikal linje i live visningen, og angiv den faktiske længde i feltet Faktisk længde. Med de tegnede referencelinjer og deres faktiske længde, kan kameraet finde ud af, om der findes andre objekter i live visningen. 3. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Aktivér verificering af kamerakalibrering, klik påknappen Horisontal verificering/vertikal verificering for at tegne en horisontal/vertikal linje pålive videoen, og klik derefter påknappen Kalibrer for at beregne linjelængden. Sammenlign den beregnede linjelængde med den faktiske længde for at verificere de kalibreringsoplysninger, du har angivet. 4. Du kan klikke påslet for at slette de tegnede linjer. 5. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Bemærk: Hvis live visningen stoppes, er kamerakalibreringen ugyldig. 114

115 Figure 5-69 Tegn i vinduet Live video Afskærmet område I det afskærmede område kan du angive det specifikke område, hvor adfærdsanalysen ikke fungerer. Op til 4 afskærmede områder understøttes. 1. Klik påfanen Afskærmet område for at gåtil grænsefladen for konfiguration af det afskærmede område. 2. Klik påtegneområde. Tegn området ved at venstreklikke påendepunkter i live visningsvinduet, og højreklik for at afslutte områdetegningen. Anmærkninger: Polygonområde med op til 10 sider understøttes. Klik påslet for at slette de tegnede linjer. 115

116 Hvis live visningen stoppes, er det ikke muligt at tegne de afskærmede områder. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Regel Adfærdsanalysen understøtter forskellige former for adfærd, herunder krydsning af virtuelt plan, indtrængning, detektering af, at nogen går ind eller ud osv. Bemærk: Du kan finde detaljerede oplysninger om den pågældende adfærd i hvert kapitel. 116

117 Figure 5-70 Konfiguration af reglen 1. Klik påfanen Regel for at gåtil grænsefladen for regelkonfiguration. 2. Marker afkrydsningsfeltet for enkeltregler for at aktivere reglen for adfærdsanalyse. 3. Vælg regeltypen, indstil filtertypen, og tegn derefter linjen/området i live videoen for enkeltreglen. 117

118 Filtertype: Du kan vælge imellem Pixel og Faktisk størrelse. Hvis du vælger Pixel, skal du tegne området i maksimumstørrelse og minimumstørrelse i live videoen for hver regel. Hvis du vælger Faktisk størrelse, skal du indtaste længden og bredden for maksimumstørrelsen og minimumstørrelsen. Kun hvis målets størrelse ligger mellem minimumværdien og maksimumværdien, udløses alarmen. Bemærk: Husk at konfigurere kamerakaliberingen, hvis du vælger den faktiske størrelse. Detektering af mål: Vælg Person eller Køretøj som detekteringsmål. Du kan ogsåvælge Alle for at detektere alle objekter som målet. Tegn linje/område: Ved krydsning af virtuelt plan skal du tegne en linje og vælge tværlinjeretningen, som er tovejs, A-til-B eller B-til-A. For andre hændelser, f.eks. indtrængning, detektering af, at nogen går ind eller ud osv., skal du venstreklikke pålive videoen for at angive endepunkterne for området og højreklikke for at afslutte områdetegningen. Bemærk: Hvis live visningen stoppes, kan detekteringsområdet/-linjen ikke tegnes, og reglerne kan ikke indstilles. 4. Marker afkrydsningsfeltet for kombinationsregler for at aktivere reglen for adfærdsanalyse. 5. Vælg to konfigurerede enkeltregler som Regel A og Regel B for kombinationsreglen, indstil minimum- og maksimumtidsintervallet for de to enkeltregler, og vælg derefter udløsningsrækkefølgen for enkeltreglerne for alarmfiltrering. Anmærkninger: Hvis du vælger regeltypen Ingen, er regelindstillingen ugyldig, og der kan ikke konfigureres en adfærdsanalyse. Udløsningsrækkefølgen for enkeltreglerne for alarmfiltrering kan indstilles til I stigende rækkefølge eller I stigende/faldende rækkefølge. Der kan konfigureres op til 8 enkeltregler og 2 kombinationsregler. Og krydsning af virtuelt plan, indtrængning, detektering af, at nogen går ind eller ud understøttes for kombinationsreglerne. 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 7. Klik påfanen Aktiveringstidsplan, klik pårediger for at indstille planlagt tid for hver regel, og klik pågem for at gemme indstillingerne. 118

119 8. Klik påfanen Alarmkobling, marker afkrydsningsfeltet for den tilsvarende forbindelsesmetode for hver regel, og klik pågem for at gemme indstillingerne. Avanceret konfiguration Parameter Konfigurer følgende parametre for at angive detaljer for konfigurationen. Figure 5-71 Avanceret konfiguration Detekteringsfølsomhed [0~4]: Refererer til følsomheden i det kamera, der detekterer et mål. Jo højere værdi, jo nemmere kan et mål genkendes, og jo flere forkerte oplysninger. Standardværdien på3 anbefales. Hastighed for baggrundsopdatering [0~4]: Refererer til hastigheden for den nye scene, som erstatter den foregående scene. Standardværdien på3 anbefales. Enkelt alarm: Hvis du vælger en enkelt alarm, udløser målet i det konfigurerede område kun alarmen én gang. Hvis feltet ikke er markeret, vil det samme mål forårsage kontinuerlig alarm i det samme konfigurerede område. Undertrykkelse af bladforstyrrelse: Marker dette afkrydsningsfelt for at stoppe forstyrrelser pga. bladhang i det konfigurerede område. Uddatatype: Vælg en placering til rammen. Du kan vælge imellem Målcentrum, Nedre centrum og Øvre centrum. Eksempel: Målet er i centrum af rammen, hvis du vælger Målcentrum. Gendan standard: Klik for at gendanne standardværdien for de konfigurerede parametre. 119

120 Genstart VCA: Genstart algoritmebiblioteket for adfærdsanalyse. Globalt størrelsesfilter Bemærk: Sammenlignet med størrelsesfilteret under reglen, som peger på hver enkelt regel, peger det globale størrelsesfilter påalle regler. 1. Marker afkrydsningsfeltet Globalt størrelsesfilter for at aktivere funktionen. 2. Vælg filtertypen Faktisk størrelse eller Pixel. Aktuel størrelse: Indtast længde og bredde for både maksimumstørrelse og minimumstørrelse. Kun hvis målets størrelse ligger mellem minimumværdien og maksimumværdien, udløses alarmen. Anmærkninger: Kamerakalibrering skal konfigureres, hvis du vælger filteret efter faktisk størrelse. Længden på maksimumstørrelsen skal være længere end længden på minimumstørrelsen, og det samme gælder bredden. Pixel: Klik påminimumstørrelse for at tegne rektanglet for minimumstørrelsen på live visningen. Og klik på Minimumstørrelse for at tegne rektanglet for maksimumstørrelsen på live visningen. Målet, der er mindre end minimumstørrelsen eller større end maksimumstørrelsen, filtreres. Anmærkninger: Det tegnede område konverteres til pixel af baggrundsalgoritmen. Det globale størrelsesfilter kan ikke konfigureres, hvis live visningen stoppes. Længden på maksimumstørrelsen skal være længere end længden på minimumstørrelsen, og det samme gælder bredden. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne Optagelse af ansigt Optagelse af ansigt kan optage det ansigt, der vises i det konfigurerede område, og 120

121 oplysninger om vedkommende, herunder alder, køn og om han eller hun bærer briller, overføres med det optagede billede. Figure 5-72 Optagelse af ansigt VCA-oplysninger Version af optagelse af ansigt Viser versionen af algoritmebiblioteket. Visningsoplysninger omfatter Vis påbillede og Vis påstream. Visning af oplysninger om målet i alarmbilledet: Der vil være en ramme om målet pådet overførte alarmbillede, hvis afkrydsningsfeltet er markeret. Visning af oplysninger om VCA på stream: De grønne rammer vises om målområdet ved live visning eller afspilning. Indstillinger for snapshot: Vælg billedkvalitet for det optagede billede. Du kan vælge imellem god, bedre og bedst. Afskærmet område I det afskærmede område kan du angive det specifikke område, hvor optagelse af ansigt ikke fungerer. Op til 4 afskærmede områder understøttes. 1. Klik påfanen Afskærmet område for at gåtil grænsefladen for konfiguration af det afskærmede område. 2. Klik påtegneområde. Tegn området ved at venstreklikke påendepunkter i live visningsvinduet, og højreklik for at afslutte områdetegningen. Anmærkninger: Klik påslet for at slette de tegnede linjer. 121

122 Hvis live visningen stoppes, er det ikke muligt at tegne de afskærmede områder. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Regel 1. Marker afkrydsningsfeltet Regel for at aktivere regler for ansigtsoptagelse. 2. Klik påminimer pupilafstand for at tegne minimumpupilafstanden. Afstanden til den tegnede pupil vises i feltet under live visningen. Minimer pupilafstand refererer til den minimum firkantstørrelse, der udgøres af området mellem to pupiller, og det er den grundlæggende standard for et kamera, når et mål skal identificeres. 3. Klik påtegneområde for at tegne det område, hvor ansigtsoptagelsen skal finde sted. Tegn området ved at venstreklikke påendepunkter i live visningsvinduet, og højreklik for at afslutte områdetegningen. Anmærkninger: Polygonområdesider (4~10 sider) understøttes. Hvis live visningen stoppes, er det ikke muligt at tegne det konfigurerede område. 4. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Avanceret konfiguration Konfigurer følgende parametre pågrundlag af dit faktiske miljø. Detekteringsparametre: Genereringshastighed [1~5]: Den hastighed, der identificerer et mål. Jo større værdien er, jo hurtigere genkendes målet. Hvis der angives en forholdsvis lav værdi, og der som udgangspunkt er et ansigt i det konfigurerede område, optages ansigtet ikke. Dette kan give færre forkerte oplysninger pga. ansigterne i malerier påmurværk eller påplakater. Standardværdien på3 anbefales. Optagetider [1~10]: Refererer til optagetiderne, hvor et ansigt optages, mens det er i det konfigurerede område. Standardværdien er 1. Følsomhed [1~5]: Den følsomhed, der identificerer et mål. Jo højere værdi, jo nemmere kan et ansigt genkendes, og jo flere forkerte oplysninger. Standardværdien 122

123 på3 anbefales. Optageinterval [1~255 billeder]: Det billedinterval, billeder optages med. Hvis du vælger værdien 1, som er standardværdien, betyder det, at kameraet optager ansigtet påhvert billede. Optagefølsomhed [0~20]: Den tærskel, hvor kameraet behandler målet som et ansigt. Kun når ansigtsscoren, som genereres af algoritmen, er lig med eller højere end værdien, behandler kameraet målet som et ansigt. Standardværdien på2 anbefales. Avancerede parametre for ansigtsoptagelse: Ansigtseksponering: Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere ansigtseksponeringen. Referencelysstyrke [0~100]: Referencelysstyrken på et ansigt i ansigtseksponeringstilstand. Hvis et ansigt registreres, justerer kameraet ansigtslysstyrken pågrundlag af den værdi, du angiver. Jo højere værdi, jo større er lysstyrken påansigtet. Minimumvarighed [1~60 min]: Minimumvarigheden, hvor kameraet eksponerer ansigtet. Standardværdien er 1 minut. Bemærk: Hvis ansigtseksponering aktiveres, skal du sikre dig, at WDR-funktionen er deaktiveret, og at den manuelle iris er valgt. Aktiver ansigts-roi: Hvis kameraet optager et ansigt, behandles ansigtsområdet som interesseområdet, og billedkvaliteten i dette område forbedres. Gendan standard: Klik pågendan for at gendanne alle indstillinger i avanceret konfiguration til fabriksindstillingerne. 123

124 Figure 5-73 Avanceret konfiguration Varmekort Varmekort er en grafisk repræsentation af data i form af farver. Kameraets varmekortfunktion er normalt at analysere det antal gange, kunder besøger og opholder sig i et konfigureret område. Konfiguration af varmekort 1. Gåtil grænsefladen til konfigurering af varmekort: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Varmekort 124

125 Figure 5-74 Konfiguration af varmekort 2. Vælg fanen Konfiguration af varmekort for at angive de detaljerede parametre. 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver varmekort for at aktivere funktionen. 4. Klik påtegneområde for at definere området for varmeværdistatistik. Tegn området ved at venstreklikke påendepunkter i live visningsvinduet, og højreklik for at afslutte områdetegningen. Der kan konfigureres op til 8 områder. Bemærk: Du kan klikke påvælg alle for at vælge hele live visningsvinduet som det konfigurerede område. Eller klik påslet for at slette det aktuelt tegnede område. 5. Konfigurer parametrene for tegneområdet. Detekteringsfølsomhed [0~100]: Refererer til følsomheden i det kamera, der identificerer et mål. For høj følsomhed kan forårsage forkerte oplysninger. Det anbefales at indstille følsomheden til standardværdien 50. Hastighed for baggrundsopdatering [0~100]: Refererer til hastigheden for den nye scene, som erstatter den foregående scene. Eksempel: Foran et skab tælles personer ved siden af skabet dobbelt, hvis varerne bliver flyttet fra skabet, og kameraet behandler skabet (som varerne blev flyttet fra) som en ny scene. Standardværdien på50 anbefales. 125

126 Niveau sceneændring [0~100]: Refererer til kameraets responsniveau på dynamiske omgivelser, f.eks. et bølgende gardin. Kameraet kan behandle gardinet som et mål. Med korrekt indstilling af niveauet kan du undgåforkerte oplysninger. Standardværdien er 50. Mindste målstørrelse [0~100]: Refererer til størrelsen pådet kamera, der identificerer et mål. Du kan indstille målstørrelsen efter de faktiske omgivelser. Standardstørrelsen er 50. Sporing af mål: Vælg TIL eller FRA for at aktivere eller deaktivere sporing af målet. 6. Klik pårediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 7. Vælg forbindelsesmetoden ved at markere afkrydsningsfeltet, hvis overvågningscenteret giver besked om det. 8. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Statistik over varmekort 1. Klik påstatistik over varmekort for at gåtil grænsefladen for datastatistik. 2. Vælg rapporttypen ved at klikke i rullemenuen. Du kan vælge imellem daglig rapport, ugentlig rapport, månedlig rapport og årlig rapport. 3. Klik påtælling for at eksportere dataene. 4. Vælg Resultater fra statistik som Varmekort (område) eller Varmekort (tid), såvises det tilsvarende varmekort. Hvis du vælger Varmekort (tid) for at fåvist statistiske oplysninger, kan du bruge knappen Eksporter til at eksportere dataene i en Excel-fil. 126

127 Figure 5-75 Varmekort (område) Anmærkninger: Som vist i figuren ovenfor, indikerer den røde farveblok (255, 0, 0) det mest populære område, mens den blå farveblok (0, 0, 255) indikerer det mest populære område. Det anbefales ikke at justere det elektroniske objektiv, når installationen er afsluttet, fordi det kan give en vis unøjagtighed af dataene Persontælling Persontælling er med til at beregne antallet af personer, der går ind eller ud af et bestemt, konfigureret område, og anvendes i stort omfang i ind- og udgange. Anmærkninger: Persontælling understøttes af bestemte ids-kameramodeller. Det anbefales at installere kameraet vertikalt påterrænet, såtællingsfunktionen gøres mere nøjagtig. Konfiguration af persontælling 127

128 1. Gåtil grænsefladen til konfiguration af persontælling: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Persontælling 2. Vælg fanen Konfiguration af persontælling for at angive de detaljerede parametre. Figure 5-76 Konfiguration af persontælling 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver persontælling for at aktivere funktionen. 4. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Aktivér OSD-overlay, såvises antallet af personer, der går ind og ud, i realtid i live videoen. 5. Indstil detekteringslinjen. En orange linje, detekteringslinjen, kan indstilles pålive videoen, og derefter detekteres og tælles de personer, der går ind eller ud gennem linjen. 1) Klik påtegn linje, såder vises en orange detekteringslinje påbilledet. 2) Klik påog træk detekteringslinjen for at justere dens placering. 3) Klik påog træk linjens to endepunkter for at justere linjelængden. 4) Hvis du vil slette detekteringslinjen, skal du klikke påknappen Slet linje. Bemærk: Detekteringslinjen skal dække hele indgangen/udgangen. 128

129 6. Når detekteringslinjen er valgt, vises en pil, der indikerer personernes indgangsretning. Du kan klikke påknappen Æ ndr retning for at justere pilens retning til den modsatte side. 7. Marker afkrydsningsfeltet Kalibrering af kamera for at aktivere funktionen. 8. Klik påknappen Nulstil tæller for at nulstille antallet af personer, der går ind og ud. 9. Klik pårediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 10. Marker afkrydsningsfeltet Informér CMS for at indstille forbindelseshandlingen. 11. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Statistik over persontælling 1. Klik påstatistik over persontælling for at gåtil grænsefladen for datastatistik. 2. Vælg rapporttypen ved at klikke i rullemenuen. Du kan vælge imellem daglig rapport, ugentlig rapport, månedlig rapport og årlig rapport. 3. Vælg Personer gået ind eller Personer gået ud under Statistiktype. 4. Vælg Statistiktid. Bemærk: Daglig rapport beregner dataene påden dato, du har valgt, ugentlig rapport beregner, hvilken uge den dato, du har valgt, falder i, månedlig rapport beregner, hvilken måned datoen falder i, og den årlige rapport beregner, hvilket år datoen falder i. 5. Klik påtælling for at beregne dataene. 6. Vælg denne indstilling for at eksportere Resultater fra statistik som Tabel, Søjlediagram eller Linjediagram. Bemærk: Hvis du vælger Tabel for at fåvist statistiske oplysninger, kan du bruge knappen Eksporter til at eksportere dataene i en Excel-fil. 129

130 Figure 5-77 Resultater fra statistik Bemærk: Det anbefales ikke at justere det elektroniske objektiv, når installationen er afsluttet, fordi det kan give en vis unøjagtighed af dataene. 130

131 Chapter 6 Indstillinger for lagring Før du begynder: Når du vil konfigurere indstillinger for optagelse, skal du sikre dig, at netværkslagerenheden findes i netværket, eller at SD-kortet er indsat i kameraet. 6.1 Konfigurering af NAS-indstillinger Før du begynder: Netværksdisken skal være tilgængelig i netværket og korrekt konfigureret til at gemme de filer, logfiler osv., der er optaget. 1. Tilføj netværksdisken (1) Angiv grænsefladen NAS-indstillinger (Network-Attached Storage): Konfiguration > Avanceret konfiguration > Lager > NAS Figure 6-1 Tilføj netværksdisk (2) Angiv IP-adressen til netværksdisken, og angiv filstien. (3) Vælg monteringstypen. Du kan vælge imellem NFS og SMB/CIFS. Du kan ogsåangive brugernavn og adgangskode for at garantere sikkerheden, hvis du vælger SMB/CIFS. 131

132 Bemærk: Du kan se, hvordan du opretter filstien, i Brugermanual til NAS. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. (4) Klik pågem for at tilføje netværksdisken. 2. Initialiser den tilføjede netværksdisk. (1) Gåtil grænsefladen HDD-indstillinger (Avanceret konfiguration > Lager > Håndtering af lager), hvor du kan fåvist kapaciteten, fri diskplads, status, type og egenskab for disken. Figure 6-2 Grænsefladen Håndtering af lager (2) Hvis status for disken er Ikke-initialiseret, skal du markere det tilsvarende afkrydsningsfelt for at vælge disken og klikke på Format for at starte initialisering af disken. 132

133 Når initialiseringen er fuldført, vil disken fåstatus Normal. Figure 6-3 Fåvist diskstatus 3. Definer kvote for optagelse og billeder. (1) Angiv kvoteprocent for billede og for optagelse. (2) Klik pågem, og opdater browsersiden for at aktivere indstillingerne. Figure 6-4 Kvoteindstillinger Anmærkninger: Der kan være op til 8 NAS-diske forbundet med kameraet. Du kan se fremgangsmåden for initialisering af NAS-disk, når du skal initialisere og bruge SD-kortet, efter at du har indsat det i kameraet. 6.2 Konfigurering af optagelsesskema Formål: Du kan foretage to typer optagelse med kameraerne: manuel optagelse og planlagt optagelse. Du kan læse om manuel optagelse i afsnit 5.3 Manuel optagelse og hentning af billeder. I dette afsnit kan du følge vejledningen til konfiguration af den planlagte optagelse. De filer, der indspilles med planlagt optagelse, lagres som standard påsd-kortet (hvis dette understøttes) eller pånetværksdisken. 133

134 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for optagelsesskema: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Lager >Optagelsesskema Figure 6-5 Grænsefladen Optagelsesskema 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver optagelsesskema for at aktivere planlagt optagelse. 3. Indstil kameraets optagelsesparametre. Figure 6-6 Optagelsesparametre Forhåndsoptagelse: Det tidspunkt, hvor optagelsen angives til at starte før det planlagte tidspunkt eller den planlagte hændelse. Hvis en alarm udløser optagelse f.eks. kl. 10:00, og det tidligere tidspunkt for optagelse er angivet som 5 sekunder, begynder kameraet at optage kl. 9:59:55. Det forudregistrerede tidspunkt for optagelse kan konfigureres som Ingen tidligere optagelse, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s eller ikke begrænset. 134

135 Efterregistrering: Det tidspunkt, hvor optagelsen angives til at stoppe efter det planlagte tidspunkt eller den planlagte hændelse. Hvis en alarmudløst optagelse slutter f.eks. kl. 11:00, og efteroptagelsestidspunktet er angivet som 5 sekunder, begynder kameraet at optage kl. 11:00:05. Efteroptagelsestidspunktet kan konfigureres som 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min eller 10 min. Bemærk: Konfiguration af optagelsesparametrene afhænger af kameramodellen. 4. Klik pårediger for at redigere optagelsestidsplanen. Figure 6-7 Optagelsesskema 5. Vælg den dag, hvor optagelsesskemaet skal angives. (1) Angiv optagelse hele dagen eller segmentvis optagelse: Hvis du vil konfigurere optagelse for hele dagen, skal du markere afkrydsningsfeltet Hele dagen. Hvis du vil optage i forskellige tidsområder, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilpas. Angiv Starttid og Sluttid. Bemærk: Tiden for det enkelte segment kan ikke overlappes. Der kan konfigureres op til 4 segmenter. (2) Vælge en Optagelsestype. Optagelsestypen kan være Løbende, 135

136 Bevægelsesregistrering, Alarm, Motion Alarm, Bevægelse og alarm, PIR-alarm, Trådløs alarm, Nødalarm eller Bevægelse Alarmindgang PIR Trådløs Nødalarm. Løbende Hvis du vælger Løbende, optages videoen automatisk i henhold til tiden i tidsskemaet. Optagelse udløst af bevægelsesdetektering Vælger du Bevægelsesdetektering, optages videoen, når bevægelsen registreres. Ud over konfigurering af optagelsesskemaet skal du angive området for bevægelsesdetektering og markere afkrydsningsfeltet Udløs kanal i Forbindelsesmetode i grænsefladen Indstillinger for bevægelsesdetektering. Du kan finde detaljerede oplysninger i Trin 1 Angiv et bevægelsesdetekteringsområde i afsnit Optagelse udløst af alarm Hvis du vælger Alarm, optages videoen, når alarmen udløses via de eksterne kanaler til alarmindgang. Ud over konfigurering af optagelsesskemaet skal du angive Alarmtype og markere afkrydsningsfeltet Udløs kanal i Forbindelsesmetode i grænsefladen Indstillinger for alarmindgang. Der er detaljerede oplysninger i afsnit Optagelse udløst af bevægelse og alarm Hvis du vælger Bevægelse og alarm, optages videoen, når bevægelsen og alarmen udløses påsamme tid. Ud over konfigurering af optagelsesskemaet skal du konfigurere indstillingerne i grænsefladerne Bevægelsesdetektering og Indstillinger for alarmindgang. Der er detaljerede oplysninger i afsnit og afsnit Optagelse udløst af Bevægelse Alarm Hvis du vælger Bevægelse Alarm, optages videoen, når den eksterne 136

137 alarmen udløses, eller når bevægelsen registreres. Ud over konfigurering af optagelsesskemaet skal du konfigurere indstillingerne i grænsefladerne Bevægelsesdetektering og Indstillinger for alarmindgang. Der er detaljerede oplysninger i afsnit og afsnit Figure 6-8 Redigér optagelsesplan (3) Marker afkrydsningsfeltet Vælg alle, og klik påkopiér for at kopiere indstillinger for denne dag til hele ugen. Du kan ogsåmarkere et af afkrydsningsfelterne før datoen og klikke påkopiér. (4) Klik påok for at gemme indstillingerne, og luk grænsefladen Rediger optagelsesplan. 6. Klik pågem for at gemme indstillingerne. 6.3 Konfigurering af indstillinger for snapshot Formål: Du kan konfigurere det planlagte snapshot og det hændelsesudløste snapshot. Det optagede billede kan gemmes i SD-kortet (hvis det understøttes) eller nethdd (du kan finde detaljerede oplysninger om nethdd i afsnit 7.1 Konfigurering af 137

138 NAS-indstillinger). Du kan ogsåoverføre de lagrede billeder til FTP-serveren. Grundlæggende indstillinger 1. Gåtil grænsefladen Indstillinger for snapshot: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Lagring >Snapshot 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver justering af snapshot for at aktivere løbende snapshot. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver hændelsesudløst snapshot for at markere hændelsesudløst snapshot. 3. Vælg kvaliteten af snapshottet. 4. Angiv tidsinterval mellem to snapshots. 5. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Overførsel til FTP Følg konfigurationsvejledningen herunder, når du skal overfører snaptshots til FTP. Overfør kontinuerligt snapshots til FTP 1) Konfigurer FTP-indstillingerne, og marker Overfør billede afkrydsningsfeltet i grænsefladen FTP-indstillinger. Se afsnit Konfigurering af FTP-indstillinger, hvor der er flere oplysninger om konfiguration af FTP-parametre. 2) Marker afkrydsningsfeltet Aktiver justering af snapshot. Overfør hændelsesudløste snapshots til FTP 1) Konfigurer FTP-indstillingerne, og marker Overfør billede afkrydsningsfeltet i grænsefladen FTP-indstillinger. Se afsnit Konfigurering af FTP-indstillinger, hvor der er flere oplysninger om konfiguration af FTP-parametre. 2) Marker afkrydsningsfeltet Overfør billede i Indstillinger for bevægelsesdetektering eller grænsefladen Alarmindgang. Se Trin 3 Angiv alarmhandlinger for bevægelsesdetektering i afsnit eller Trin 4 Konfigurering af ekstern alarmindgang i afsnit

139 3) Marker afkrydsningsfeltet Aktiver hændelsesudløst snapshot. Figure 6-9 Indstillinger for snapshot 6.4 Konfigurering af Lite-lagring Formål: Når der ikke er et bevægeligt objekt i overvågningsscenariet, kan billedhastigheden og bithastigheden i videostreamen reduceres for at forlænge SD-kortets lagringsvarighed. Anmærkninger: Lite-lagringsfunktionen afhænger af kameramodellen. De videofiler, der optages i lite-lagringstilstand, afspilles med fuld billedhastighed (25 b/sek /30 b/sek), og på den måde opnår man en visuelt hurtigere afspilningsproces. 1. Gåtil grænsefladen Lite-lagring: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Lagring > Lite-lagring 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér for at aktivere Lite-lagringsfunktionen. 3. Angiv lagringsvarigheden i tekstfeltet. Du kan se, hvor meget plads der er på SD-kortet påsiden. 139

140 4. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 6-10 Indstillinger for Lite-lagring 6.5 Konfigurering af lagring i clouden Formål: De optagede billeder kan gemmes påen NVR, som fungerer i tilstanden Lagring i clouden. Bemærk: Lagring i clouden afhænger af kameramodellen. Før du begynder: Kontrollér, at NVR er indstillet til arbejdsmodus Lagring i clouden. Du kan finde flere oplysninger i brugermanualen til NVR. 1. Gå til grænsefladen Lagring i clouden: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Lagring > Lagring i clouden 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér lagring i clouden. 3. Angiv IP-adressen og porten til lagringsserver. 4. Angiv brugernavn og adgangskode, og bekræft adgangskoden for godkendelse af lagringsserveren. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der 140

141 omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. 5. Angiv ID for serverens billedlagringspool. 6. (Valgfrit) Du kan klikke påtest for at teste indstillingerne for lagring i clouden. 7. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 6-11 Indstillinger for lagring i clouden 141

142 Chapter 7 Tælling Formål: Tælling bruges til at beregne antallet af objekter, der går ind eller ud af et bestemt, konfigureret område, og anvendes i stort omfang i ind- og udgange. Anmærkninger: Tællingsfunktionen understøttes af bestemte ikke-ids-kameramodeller. Sammenlignet med persontællingsfunktionen, som understøttes af ids-kameraet, kræver tællingsfunktionen i ikke-ids-kameraet ikke kalibreringsindstillinger. Det anbefales at installere kameraet vertikalt påterrænet, såtællingsfunktionen bliver mere nøjagtig. Tællerkonfiguration 1. Gåtil grænsefladen til konfiguration af tælling: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Tælling 142

143 Figure 7-1 Tællerkonfiguration 2. Vælg fanen Tællerkonfiguration for at angive de detaljerede parametre. 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér tælling for at aktivere funktionen. 4. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Aktivér OSD-overlay, såvises antallet af objekter, der går ind og ud, i realtid i live videoen. Du kan ogsåtilpasse OSD-positionen efter de faktiske behov. 5. Indstil detekteringslinjen. En orange linje, detekteringslinjen, kan indstilles pålive videoen, og derefter detekteres og tælles de objekter, der går ind eller ud gennem linjen. 1) Klik påtegn linje, såder vises en orange detekteringslinje påbilledet. 2) Klik påog træk detekteringslinjen for at justere dens placering. 3) Klik påog træk linjens to endepunkter for at justere linjelængden. 4) Hvis du vil slette detekteringslinjen, skal du klikke påknappen Slet linje. Bemærk: Detekteringslinjen skal dække hele indgangen/udgangen. 6. Klik påknappen Nulstil tæller for at nulstille antallet af personer, der går ind og ud. 7. Klik pårediger for at indstille aktiveringstidsplanen. 8. Marker afkrydsningsfeltet Informér CMS for at indstille forbindelseshandlingen. 9. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Tæller statistik 1. Klik påtæller statistik for at gåtil grænsefladen for datastatistik. 2. Vælg rapporttypen ved at klikke i rullemenuen. Du kan vælge imellem daglig rapport, ugentlig rapport, månedlig rapport og årlig rapport. 3. Vælg Personer gået ind eller Personer gået ud under Statistiktype. Bemærk: Daglig rapport beregner dataene påden dato, du har valgt, ugentlig rapport beregner, hvilken uge den dato, du har valgt, falder i, månedlig rapport beregner, hvilken måned datoen falder i, og den årlige rapport beregner, hvilket år datoen falder i. 4. Vælg Statistiktid. 5. Klik påtælling for at beregne dataene. 6. Vælg denne indstilling for at eksportere Resultater fra statistik som Tabel, 143

144 Søjlediagram eller Linjediagram. Bemærk: Hvis du vælger Tabel for at fåvist statistiske oplysninger, kan du bruge knappen Eksporter til at eksportere dataene i en Excel-fil. Figure 7-2 Resultater fra statistik 144

145 Chapter 8 Vejtrafik Formål: Detektering af køretøj og Detektering af blandet trafik er tilgængelige ved overvågning af vejtrafik. Med Detektering af køretøj kan det køretøj, der passerer, detekteres, og billedet af dets nummerplade kan optages. Desuden kan køretøjets farve, logo og andre oplysninger genkendes automatisk. Med Detektering af blandet trafik kan fodgængere, motorkøretøjer og andre køretøjer detekteres, og billedet af objektet (ved forgænger/ikke-motorkøretøj/motorkøretøj uden nummerplade) eller nummerpladen (ved motorkøretøj med nummerplade) optages. Du kan sende et alarmsignal for at varsle overvågningscenteret og overføre det optagede billede til FTP-serveren. Bemærk: Vejtrafikfunktionen afhænger af kameramodellen. Konfigurering af detekteringsindstillinger 1. Vælg detekteringstypen pålisten. Du kan vælge imellem Detektering af køretøj og Detektering af blandet trafik. Bemærk: Genstart enheden for at aktivere de nye indstillinger, når du skifter mellem detekteringstyperne for vejtrafik. 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér for at aktivere detekteringsfunktionen. 3. Vælg vejbanenummer i den tilsvarende rulleliste. Du kan vælge imellem 4 vejbaner. 4. Klik på og træk vejbanelinjen til den ønskede position, eller klik på og træk linjeenden for at tilpasse linjens længde og vinkel. 5. Justér kameraets zoomforhold, således at størrelsen på køretøjet i billedet er næsten lige såstor som den røde ramme. Kun positionen af den røde ramme kan justeres. Bemærk: Der kan kun optages 1 nummerplade ad gangen for hver vejbane. 6. Vælg en forkortelse for provins/stat i rullelisten, når nummerpladens attribution ikke kan genkendes. 145

146 7. Angiv aktiveringstidsplanen for Detektering af køretøj. 1) Klik påknappen Rediger, hvis du vil redigere tidsplanen. 2) Vælg den dag, hvor du vil aktivere tidsplanen. 3) Klik på for at indstille aktiveringstidsplanen. 4) (Valgfrit) Når du har angivet tidsplanen, kan du klikke på Kopiér for at kopiere den til andre dage. 5) Klik påok for at gemme indstillingerne. Bemærk: Tiden for hver periode kan ikke overlappe hinanden. 8. Marker afkrydsningsfeltet for at vælge forbindelsesmetoden. Du kan vælge imellem varsling af overvågningscenteret og overførsel til FTP. Varsl overvågningscentralen: Send en undtagelse eller et alarmsignal til fjernstyringssoftwaren, når en hændelse indtræffer. Overfør til FTP: Optag billedet, når der udløses en alarm, og overfør billedet til en FTP-server. Og gem billedet pådet lokale SD-kort eller det forbundne NAS. 9. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Figure 8-1 Konfiguration af køretøjsdetektering 146

147 Konfigurering af Overfør billede 1. Indstil billedkvaliteten. Du kan enten indstille billedkvaliteten eller billedstørrelsen, når du vil angive billedkvaliteten (Valgfrit) Aktivér og rediger tekstoverlayet påbilledet, der skal overføres. Du kan indstille skrifttypefarven og baggrundsfarven ved at klikke påikonet og klikke påden ønskede farve i pop op-paletten. 3. Vælg oplysningerne til tekstoverlayet, herunder kameranummer, kameraoplysninger, enhedsnummer, optagetid, nummeret på nummerpladen, køretøjets farve osv. Du kan også klikke på pil op og pil ned for at justere tekstrækkefølgen. 4. Klik påknappen Gem for at aktivere indstillingerne. Figure 8-2 Indstillinger for Overfør billede Konfigurering af overlayindhold 1. Rediger indholdet af kameranummer, kameraoplysninger og enhedsoplysninger i det tilsvarende tekstfelt. 2. (Valgfrit) Aktivér og rediger tekstoverlayet i billedet, der skal overføres. 3. Klik påknappen Gem for at aktivere indstillingerne. 147

148 Figure 8-3 Indstillinger for overlayindhold 148

149 Chapter 9 Afspilning Formål: Dette afsnit forklarer, hvordan du får vist de fjernindspillede videofiler, der er gemt på netværksdiskene eller SD-kortene. 1. Klik påafspilning påmenulinjen for at gåtil grænsefladen Afspilning. 2. Vælg datoen, og klik påsøg. Figure 9-1 Grænsefladen Afspilning Figure 9-2 Søg i videoen 3. Klik på for at afspille de videofiler, der er fundet pådenne dato. Værktøjslinjen nederst i grænsefladen Afspilning kan bruges til at styre afspilningsprocessen. 149

150 Figure 9-3 Værktøjslinje til afspilning Table 9-1 Beskrivelser af knapperne Knap Operation Knap Operation Afspil Pause / Optag et billede Start/stop klip af videofiler Stop Reducer hastighed Forøg hastighed Afspil pr. billede / / Lyd til og justering af lydstyrke/lyd fra Hent videofiler Hent optagede billeder Aktiér/deaktiver digital zoom Bemærk: Du kan vælge filstierne lokalt til hentede videofiler til afspilning og billeder i grænsefladen Lokal konfiguration. Du kan finde detaljerede oplysninger i afsnit 6.1. Træk statuslinjen med musen for at finde det præcise afspilningspunkt. Du kan angive tidspunktet og klikke på for at finde afspilningspunktet i feltet Indstil afspilningstid. Du kan ogsåklikke på for at zoome ind/ud påstatuslinjen. Figure 9-4 Indstil afspilningstid Figure 9-5 Statuslinje Farverne i videoen påstatuslinjen angiver de forskellige videotyper. Figure 9-6 Videotyper 150

151 Chapter 10 Søgning i logfiler Formål: Betjening, alarm, undtagelse og oplysninger om kameraet kan gemmes i logfiler. Du kan ogsåeksportere logfilerne efter behov. Før du begynder: Konfigurer netværkslageret til kameraet, eller indsæt et SD-kort i kameraet. 1. Klik pålog påmenulinjen for at gåtil grænsefladen til søgning i logfiler. Figure 10-1 Grænsefladen Søgning i logfiler 2. Indtast betingelserne for søgning i logfiler for at angive søgningen, herunder Hovedtype, Underordnet type, Starttid og Sluttid. 3. Klik på Søg for at søge i logfilerne. De tilsvarende logfiler vises i Log-grænsefladen. Figure 10-2 Søgning i logfiler 151

152 4. Skal du eksportere logfilerne, skal du klikke pågem log for at gemme logfilerne påcomputeren. 152

153 Chapter 11 Øvrigt 11.1 Administration af brugerkonti Gåtil grænsefladen til administration af brugere: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > Sikkerhed > Bruger Eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > Sikkerhed > Bruger Figure 11-1 Brugeroplysninger Tilføjelse af en bruger Brugeren, der er administrator, har som standard alle rettigheder og kan oprette/redigere/slette andre konti. Administratoren kan ikke slettes, og du kan kun ændre administratorens adgangskode. 1. Klik påtilføj for at tilføje en bruger. 2. Indtast Brugernavn, vælg Niveau, og indtast Adgangskode. Anmærkninger: Der kan oprettes op til 31 brugerkonti. Brugere på forskellige niveauer ejer forskellige tilladelser. Du kan vælge imellem operatør og bruger. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. 153

154 Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen, og/eller slutbrugeren. 3. I feltet Grundlæggende tilladelse og feltet Kamerakonfiguration kan du markere eller fjerne markering af tilladelser for den nye bruger. 4. Klik påok for at færdiggøre tilføjelsen af brugere. Figure 11-2 Tilføj en bruger Redigering af en bruger 1. Klik påbrugeren pålisten, og klik påæ ndr. 2. Rediger Brugernavn, Niveau eller Adgangskode. 3. I feltet Grundlæggende tilladelse og feltet Kamerakonfiguration kan du markere eller fjerne markering af tilladelserne. 4. Klik påok for at færdiggøre redigeringen af brugere. 154

155 Sletning af en bruger Figure 11-3 Rediger en bruger 1. Klik for at vælge den bruger, du vil slette, og klik påslet. 2. Klik påok i pop op-dialogboksen for at slette brugeren Bekræftelse Formål: Du kan specifikt sikre streamdata i live visning. 1. Gå til grænsefladen Bekræftelse: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Sikkerhed > Bekræftelse Figure 11-4 Autentificering af RTSP 155

156 2. Angiv RTSP-bekræftelsestilstanden som grundlæggende eller deaktiveret på rullelisten for at aktivere eller deaktivere Autentificering af RTSP. Bemærk: Hvis du deaktiverer Autentificering af RTSP, er videostreamen af RTSP-protokollen tilgængelig for alle via IP-adressen. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne Anonymt besøg Når du aktiverer denne funktion tillades besøg af personer, som ikke har brugernavn og adgangskode til enheden. Bemærk: En anonym bruger kan kun se live visning. 1. Gåtil grænsefladen Anonymt besøg: Konfiguration >Avanceret konfiguration> Sikkerhed > Anonymt besøg Figure 11-5 Anonymt besøg 2. Indstil tilladelsen Anonymt besøg til Aktiver eller Deaktiver i rullelisten for at aktivere eller deaktivere det anonyme besøg. 3. Klik pågem for at gemme indstillingerne. Næste gang du logger på, vil du fåvist afkrydsningsfeltet Anonymt. Figure 11-6 Dialogboks til login med afkrydsningsfeltet Anonymt 4. Marker afkrydsningsfeltet Anonymt, og klik pålogin. Når du tillader den anonyme live visning, kan du give andre mulighed for at fåadgang til dit kamera og få vist billeder i live visning uden angivelse af 156

157 legitimationsoplysninger til login. Når den anonyme live visningsfunktion tillades, er det derfor vigtigt at sikre, at kameraets synsfelt ikke overskrider enkeltpersoners ret til privatliv, fordi billeder af disse personer kan blive taget uden tilladelse. Pågrund af den indtrængning, der ligger i overvågning, er videoovervågning ikke velegnet i områder, hvor folk har en høj forventning om beskyttelse af privatlivets fred IP-adressefilter Formål: Denne funktion muliggør adgangskontrol. 1. Gåtil grænsefladen IP-adressefilter: Konfiguration > Avanceret konfiguration > Sikkerhed > IP-adressefilter Figure 11-7 Grænseflade til IP-adressefilter 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér IP-adressefilter. 3. Vælg typen af IP-adressefilter i rullelisten, enten Forbudt eller Tilladt. 4. Indstil IP-adressefilterlisten. Tilføj en IP-adresse (1) Klik påtilføj for at tilføje en IP-adresse. (2) Skriv IP-adressen. 157

158 Figure 11-8 Tilføj en IP-adresse (3) Klik påok for at afslutte tilføjelsen. Rediger en IP-adresse (1) Venstreklik påen IP-adresse påfilterlisten, og klik påæ ndr. (2) Rediger IP-adressen i tekstfeltet. Figure 11-9 Rediger en IP-adresse (3) Klik påok for at afslutte redigeringen. Slet en IP-adresse Venstreklik påen IP-adresse påfilterlisten, og klik påslet. Slet alle IP-adresser Klik påryd for at slette alle IP-adresser. 5. Klik pågem for at gemme indstillingerne Sikkerhedstjeneste Kameraet indeholder en sikkerhedstjeneste, som aktiverer fjernlogin, forbedrer sikkerheden omkring datakommunikationen og giver en bedre brugeroplevelse. 1. Gå til Konfiguration > Avanceret konfiguration > Sikkerhed > Sikkerhedstjeneste for at komme til grænsefladen til konfiguration af 158

159 sikkerhedstjenesten. Figure Sikkerhedstjeneste 2. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér SSH for at aktivere datakommunikationssikkerheden, og fjern markeringen i feltet for at deaktivere SSH. 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktivér låsning ved ugyldig indlogning. Så låses enheden, hvis der indtastes et forkert brugernavn eller en forkert adgangskode 5 gange i træk. Bemærk: Hvis enheden er låst, kan du prøve at logge påefter 30 minutter eller genstarte enheden først, før du prøver igen Fåvist enhedsoplysninger Gå til grænsefladen Enhedsoplysninger: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > System > Information om enheden eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Information om enheden. Du kan redigere navnet påenheden i grænsefladen Enhedsoplysninger. Der vises andre oplysninger om kameraet til netværk, f.eks. Model, Serienr., Firmwareversion, Kodningsversion, Antal kanaler, Antal HDD'er, Antal alarmindgange og Antal alarmudgange. Oplysningerne kan ikke ændres i denne menu. Det er referencen til vedligeholdelse eller ændring fremover. 159

160 Figure Oplysninger om enheden 11.7 Vedligeholdelse Genstart af kameraet 1. Gåtil grænsefladen Vedligeholdelse: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > System > Vedligeholdelse Eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Vedligeholdelse: 2. Klik pågenstart for at genstarte netværksdisken. Figure Genstart enheden Gendannelse af standardindstillinger 1. Gåtil grænsefladen Vedligeholdelse: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > System > Vedligeholdelse Eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Vedligeholdelse: 2. Klik pågendan eller Standard for at gendanne standardindstillingerne. 160

161 Figure Gendan standardindstillinger Bemærk: Når standardindstillingerne er gendannet, gendannes IP-adressen ogsåtil standard-ip-adressen. Vær forsigtig med denne handling! Import/eksport af konfigurationsfil Formål: Konfigurationsfilen bruges til batchkonfiguration af kameraet, hvilket kan forenkle konfigurationsprocessen, når mange kameraer skal konfigureres. 1. Gå til grænsefladen Vedligeholdelse: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > System > Vedligeholdelse > eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Vedligeholdelse 2. Klik påeksporter for at eksportere den aktuelle konfigurationsfil, og gem den på et bestemt sted. 3. Klik pågennemse for at vælge konfigurationsfilen, og klik derefter påimportér for at starte import af konfigurationsfilen. Bemærk: Du skal genstarte kameraet, når konfigurationsfilen er importeret. 4. Klik påeksporter, og angiv stien til det lokale lager, hvor konfigurationsfilen skal gemmes. Figure Importer/eksporter konfigurationsfil 161

162 Opgradering af systemet 1. Gå til grænsefladen Vedligeholdelse: Konfiguration > Grundlæggende konfiguration > System > Vedligeholdelse > eller Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > Vedligeholdelse 2. Vælg Firmware eller Firmwaremappe for at søge efter opgraderingsfilen. Firmware: Find den nøjagtige sti til opgraderingsfilen. Firmwaremappe: Kun den mappe, som opgraderingsfilen hører til i, skal angives. 3. Klik pågennemse for at vælge den lokale opgraderingsfil, og klik derefter på Opgrader for at starte fjernopgradering. Figure Decentral opgradering Bemærk: Opgraderingsprocessen tager 1 til 10 minutter. Strømmen til kameraet må ikke afbrydes under processen, og kameraet genstarter automatisk efter opgraderingen RS-232-indstillinger RS-232-porten kan bruges påto måder: Konfiguration af parametre: Tilslut en computer til kameraet via den serielle port. Enhedsparametre kan konfigureres ved hjælp af software som f.eks. HyperTerminal. Den serielle ports parametre skal være de samme som parametrene for kameraets serielle port. Transparent kanal: Tilslut en seriel enhed direkte til kameraet. Den serielle enhed fjernstyres af computeren via netværket. 1. Gåtil grænsefladen til indstilling af RS-232-porten: Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > RS

163 Figure RS-232-indstillinger Bemærk: Hvis du vil tilslutte kameraet via RS-232-porten, skal parametrene for RS-232 være nøjagtigt de samme som de parametre, du har konfigureret her. 2. Klik pågem for at gemme indstillingerne Indstillinger for RS-485 Formål: Den serielle RS-485-port bruges til at styre kameraets PTZ. Konfigureringen af PTZ-parametrene skal udføres, før du styrer PTZ-enheden. 1. Gåtil grænsefladen til indstilling af RS-485-porten: Konfiguration > Avanceret konfiguration > System > RS485 Figure Indstillinger for RS Angiv RS-485-parametrene, og klik pågem for at gemme indstillingerne. Som standard er Baudrate indstillet til 9600 bps, Databit er 8, stopbitten er 1, og Paritet og Flowkontrol er Ingen. Bemærk: Baudrate-, PTZ-protokol- og PTZ-adresseparametrene skal være nøjagtigt de samme som PTZ-kameraparametrene. 163

164 11.10 Tjenesteindstillinger Gåtil Konfiguration> Avanceret konfiguration > System > Tjeneste for at gåtil grænsefladen for tjenesteindstillinger. Tjenesteindstillinger refererer til den hardwaretjeneste, som kameraet understøtter, og afhænger af kameramodellen. For de kameraer, der understøtter IR LED, ABF (Auto Back Focus), Auto defog eller Status LED, kan du gåtil hardwaretjenesten og vælge at aktivere eller deaktivere den tilsvarende tjeneste i overensstemmelse med de faktiske behov. 164

165 Bilag Bilag 1 Introduktion til SADP-softwaren Beskrivelse af SADP SADP (Search Active Devices Protocol) er en form for brugervenligt søgeværktøj, der ikke kræver installation, til onlineenheder. Det søger i aktive onlineenheder inden for dit undernet og viser oplysningerne om enhederne. Du kan også redigere de grundlæggende netværksoplysninger for enhederne ved hjælp af denne software. Search active devices online (Søg aktive enheder online) Søg automatisk i onlineenheder Når SADP-softwaren er startet, søger den automatisk efter online enheder hvert 15. sekund fra det subnet, hvor din computer er placeret. Det samlede antal og oplysninger om de enheder, der er søgt i, vises i grænsefladen Onlineenheder. Der vises enhedsoplysninger som enhedstype, IP-adresse, portnummer osv. Bemærk: Figur A.1.1 Søgning i onlineenheder 165

166 Der kan søges i enheden, og resultaterne kan vises pålisten 15 sekunder efter, at enheden er gået online. Enheden fjernes fra listen 45 sekunder efter, at den er gået offline. Søg manuelt i onlineenheder Du kan ogsåklikke på for at opdatere listen over onlineenheder manuelt. De enheder, der lige er søgt i, føjes til listen. Du kan klikke på eller i hver kolonneoverskrift for at sortere oplysningerne. Du kan klikke på for at udvide enhedstabellen og skjule panelet med netværksparametre i højre side eller klikke på for at få vist panelet med netværksparametre. Rediger netværksparametre 1. Vælg på listen med enheder den enhed, der skal redigeres. Enhedens netværksparametre vil blive vist i panelet Rediger netværksparametre i højre side. 2. Redigér netværksparametre, som kan ændres, fx IP-adresse og portnummer. 3. Indtast adgangskoden til administratorkontoen til enheden i feltet Adgangskode, og klik på for at gemme ændringerne. Af hensyn til dine personlige oplysninger og for at opnåbedre beskyttelse af dit system mod sikkerhedsrisici anbefaler vi kraftigt, at du bruger stærke adgangskoder til alle funktioner og netværksenheder. Adgangskoden bør være en, du selv har valgt (hvor der som minimum bruges 8 tegn, der omfatter store bogstaver, småbogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. Ansvaret for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger ligger hos den person, der foretager installationen og/eller slutbrugeren. 166

167 Figur A.1.2 Rediger netværksparametre 167

168 Bilag 2 Portmapping Følgende indstillinger er til TP-LINK-routeren (TL-WR641G). Indstillingerne varierer afhængigt af de forskellige routermodeller. 1. Vælg WAN-tilslutningstype som vist nedenfor: Figur A.2.1 Vælg WAN-tilslutningstypen 2. Angiv routerens LAN-parametre som vist i figuren herunder, inklusive IP-adresse og indstillinger for undernetmaske. Figur A.2.2 Angiv LAN-parametre 3. Angiv portmapping i de virtuelle servere til viderestilling (Forwarding). Som standard bruger kameraet port 80, 8000 og 554. Du kan ændre disse portværdier ved hjælp af webbrowseren eller klientsoftware. Eksempel: Når kameraerne er tilsluttet samme router, kan du indstille portene til et kamera til 80, 8000 og 554 med IP-adressen , og portene til et andet kamera til 168

169 81, 8001, 555 og 8201 med IP-adressen Se fremgangsmåden nedenfor: 1. Med indstillingerne ovenfor skal du tilknytte (map) port 80, 8000, 554 og 8200 for netværkskameraet på Tilknyt port 81, 8001, 555 og 8201 netværkskameraet på Aktiver ALLE eller TCP-protokoller. 4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver, og klik pågem for at gemme indstillingerne. Figur A.2.3 Portmapping Bemærk: Porten til netværkskameraet måikke være i konflikt med andre porte. En del af webadministrationsporten til routeren er f.eks. 80. Vælg en anden kameraport, hvis den er den samme som administrationsporten

170 170

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk Kamera Netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD22-(I), DS-2CD232-(I) UD.6L020B254A0EU Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring

Læs mere

Kamera. Bullet kamera til netværk. Startvejledning UD.6L0201B2095A01

Kamera. Bullet kamera til netværk. Startvejledning UD.6L0201B2095A01 Kamera Bullet kamera til netværk Startvejledning UD.6L0201B2095A01 0 Startvejledning Bullet kamera til netværk Startvejledning COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER

Læs mere

Kamera. Cube netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning-Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD.

Kamera. Cube netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning-Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD. Kamera Cube netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning-Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD.6L0201B1273A01EU 1 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette

Læs mere

Netvæ rksminidomekamera

Netvæ rksminidomekamera Kamera Netvæ rksminidomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Netvæ rksminidome kamera Lynbetjeningsvejledning

Læs mere

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD.

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD. Kamera Bullet netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-CD1-I, UD.6L001B170A01EU 0 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette produkt

Læs mere

Mini netvæ rksdomekamera

Mini netvæ rksdomekamera Kamera Mini netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU Oplysninger

Læs mere

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk Kamera Netvæ rksbokskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Læs mere

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk Kamera Netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning - Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / 1 0 0 m b p s B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 2 d a n s k b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Først og fremmest tak,

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Ansatte og studerende med koder til UCL kan registrere private enheder som f.eks. PC, tablet og mobiltelefon én gang for alle. Herefter logges

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

N300 WiFi Range-udvider

N300 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. NETGEAR anbefaler, at du kun bruger officiel NETGEAR-support. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Installering N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kamera. Fisheye netværkskamera. Startvejledning UD00152B

Kamera. Fisheye netværkskamera. Startvejledning UD00152B Kamera Fisheye netværkskamera Startvejledning UD00152B 0 Startvejledning Fisheye netværkskamera Startvejledning COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Functions 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Dual Band 11ac Wi-Fi-router R6200 Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Dual Band 11ac Wi-Fi-router R6200 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.netgear.com/register.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

SECURINESS LINE Video Surveilliance System

SECURINESS LINE Video Surveilliance System SECURINESS LINE Video Surveilliance System Kontakt os venligst for mere information Windows baseret hybrid teknologi LINE videoovervågning system giver dig det bedste fra begge verdener med Hybrid IP-teknologi.

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere