Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)"

Transkript

1 BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/ Senere ændringer til forskriften BEK nr 1259 af 05/11/2013 BEK nr 1197 af 13/11/2014 BEK nr 666 af 20/05/2015 Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 389 af 2. maj 2012, og i medfør af 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, og 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for udstedelsen af obligatoriske godkendelser af byggevarer, jf. byggelovens 28, stk. 2, og bygningsreglementets bestemmelser herom. 2. Denne bekendtgørelse vedrører godkendelse af byggevarers sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre kvaliteten af drikkevand, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 3. Godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse omfatter fabriksfremstillede byggevarer, der 1) tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne, 2) indgår i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, og som 3) anvendes i forbindelse med bebyggelse, og som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Stk. 2. En oversigt over byggevarer, hvortil der kræves godkendelse, kan ses i bilag 1. Kapitel 2 Administration af godkendelsesordningen 4. Administration af godkendelsesordningen i henhold til denne bekendtgørelse varetages af et godkendelsessekretariat. Stk. 2. Godkendelser i henhold til denne bekendtgørelse udstedes af godkendelsessekretariatet på vegne af Energistyrelsen. Stk. 3. Det påhviler godkendelsessekretariatet at forestå administration af godkendelsesordningen, efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen, herunder at: 1) behandle og vurdere ansøgninger om godkendelser, 2) udstede godkendelser samt oprette og vedligeholde en offentligt tilgængelig oversigt over godkendelser, 3) vurdere dokumentation for gennemførelse af det årlige tilsyn i godkendelsesperioden, 4) forny godkendelser på baggrund af fremsendt dokumentation, 1

2 5) vejlede ansøgere om ansøgningsprocedure og dokumentation, herunder udarbejde og opdatere vejledninger om ansøgningsprocedure og tilsyn, således at sagsbehandling og tilsyn foregår ensartet og faglig korrekt. Vejledningerne om ansøgningsprocedure og tilsyn skal beskrive kravene til dokumentation af egenskaber, egenkontrolprogram, tilsynsaftaler, herunder beskrivelse af hvornår yderligere dokumentation i forbindelse med det årlige tilsyn vil være påkrævet, i henhold til godkendelsesordningens regelgrundlag, 6) informere offentligheden om ordningen, herunder etablere og drive en hjemmeside, hvor relevant information om ordningen fremgår, herunder regelgrundlag, ansøgningsprocedure, priser m.v., 7) underrette Energistyrelsen om antal behandlede sager, herunder sager, hvor godkendelsessekretariatet trækker en godkendelse tilbage, reviderer eller giver afslag på fornyelse af godkendelse, 8) underrette Energistyrelsen, hvis godkendelsessekretariatet bliver gjort opmærksom på ulovlige byggevarer på markedet, med henblik på, at Energistyrelsen kan gennemføre markedsovervågning og træffe de eventuelt nødvendige foranstaltninger, og 9) afrapportere til Energistyrelsen om ordningen, herunder om ordningens økonomi, modtagne klager, sagsbehandlingstider, forhold i relation til godkendelser og tilsyn, såsom byggevarernes materialesammensætning og målte værdier for afgivelse af stoffer samt sikre opbevaring af al relevant dokumentation tilgået sekretariatet. Kapitel 3 Betingelser for mærkning, markedsføring og salg 5. For at byggevarer omfattet af 3 må markedsføres eller sælges i henhold til denne bekendtgørelse, skal byggevaren være godkendt i medfør af denne bekendtgørelse. 6. Den samme godkendelse kan kun omfatte byggevarer, der har samme sundhedsmæssige egenskaber, og som er ens med hensyn til formål, konstruktion og materialesammensætning. 7. Byggevarer, som godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, må kun markedsføres eller sælges, såfremt fabrikanten eller dennes etablerede repræsentant i Danmark har forsynet byggevaren med»godkendt til drikkevand«- mærkning, jf. stk Stk. 2.»Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med model nr. 1, der er angivet i bilag 3, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar.»godkendt til drikkevand«- mærkningen anbringes på byggevaren eller på en etiket fastgjort til den. Hvis varen er af en sådan art, at dette ikke er muligt, anbringes mærkningen på emballagen eller i følgedokumenterne. Stk. 3.»Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal ledsages af oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke og»godkendt til drikkevand«-nummeret. Stk. 4. Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til»godkendt til drikkevand«-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør»godkendt til drikkevand«-mærkningen mindre synlig eller læsbar. Stk. 5. Det er tilladt at supplere de ovenstående mærkningskrav med en mærkning, som angivet i model 2 i bilag 3. Dette betinges af, at mærkningskravene i stk. 2-4 er opfyldt. Kapitel 4 Betingelser for opnåelse af godkendelse 8. Byggevarer anvendt til drikkevandsinstallationer må ikke have sundhedsskadelig indvirkning på drikkevandet. 9. Byggevarer skal være egnede til, at drikkevand efter kontakt med dem overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Byggevarer, der er omfattet af nærvæ- 2

3 rende bekendtgørelse, skal vurderes og prøves for afgivelse af de stoffer, der fremgår af bilag 2, samt for andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i og afgives fra de byggevarer, der vurderes. Stk. 2. Analyser udført i forbindelse med prøvning af byggevarer omfattet af denne bekendtgørelse skal foretages som akkrediteret teknisk prøvning og i overensstemmelse med kravene til målinger i drikkevand i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Såfremt der ikke findes en akkrediteret metode til teknisk prøvning, kan andre testmetoder accepteres, såfremt de giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau og dermed af godkendelsessekretariatet for ordningen vurderes som tilstrækkelige. Stk. 3. Ved akkrediteret teknisk prøvning forstås i denne bekendtgørelse prøvning udført som akkrediteret ydelse af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende prøvning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European co-operation for Accreditation) eller ILAC s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stk. 4. Det påhviler godkendelsessekretariatet forud for udstedelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse at foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1 og 2. Som en del af denne vurdering påhviler det godkendelsessekretariatet at vurdere, om der foreligger dokumentation for overholdelse af kravene i bilag Den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt i henhold til denne bekendtgørelse, skal som en del af ansøgningen fremsende alt relevant dokumentation for byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, herunder dokumentation i henhold til bilag 2. Virksomheden skal endvidere fremsende dokumentation for etablering af et egenkontrolprogram, herunder en modtage- og færdigvarekontrol for den byggevare, som der ansøges om godkendelse om i henhold til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Virksomheden skal selv tilvejebringe dokumentationen efter stk. 1, herunder afholde alle de nødvendige udgifter. 11. Det er en betingelse for, at der kan udstedes godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, at den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt, tilrettelægger et egenkontrolprogram til sikring af, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af virksomheden i godkendelsesperioden. 12. Før udstedelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem virksomheden og et akkrediteret tilsynsorgan. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Aftalen skal sikre, at der over for godkendelsessekretariatet kan fremvises dokumentation for, at byggevarer, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse, har de sundhedsmæssige egenskaber, som godkendelsessekretariatet har vurderet, jf. 9, stk. 4, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram, jf. 11. Stk. 2. Tilsynsorganet skal være uvildigt i forhold til både godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat. Stk. 3. Det påhviler godkendelsessekretariatet at vurdere, at det med aftalen sikres, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af virksomheden i byggevarens godkendelsesperiode, jf. nærmere kapitel 5. Stk. 4. Ved akkrediteret inspektion forstås i denne bekendtgørelse inspektion udført som akkrediteret ydelse af et uvildigt 3. partsorgan, der er akkrediteret til den pågældende inspektion af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European co-operation for Accreditation) eller ILAC s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 3

4 Kapitel 5 Gennemførelse af tilsyn i godkendelsesperioden 13. For at sikre, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektionsorgan, jf. denne bekendtgørelses 12. Stk. 2. Kravet om tilsyn gælder for alle byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse. Stk. 3. Tilsyn gennemføres i henhold til den aftale om tilsyn, som godkendelsessekretariatet har godkendt, jf. denne bekendtgørelses 12. Det årlige tilsyn gennemføres af tilsynsorganet som dokumentkontrol, der består af en gennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder den etablerede modtage- og færdigvarekontrol. Såfremt den årlige gennemgang ikke giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at byggevarerne overholder kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsessekretariatet pålægge godkendelsesindehaveren at fremsende yderligere dokumentation i henhold til denne bekendtgørelse. Denne dokumentation kan bestå af: 1) inspektion, 2) prøveudtagning, 3) migrationsprøvning og 4) vejning Stk. 4. Tilsyn for armaturer skal omfatte prøvning i henhold til denne bekendtgørelses bilag Efter gennemførelse af tilsyn udarbejder tilsynsorganet en rapport, som godkendelsesindehaveren fremsender til godkendelsessekretariatet. Rapporten indeholder en vurdering af, hvorvidt de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren er opfyldt. 15. Tilsynsorganet er forpligtet til straks at rapportere direkte til godkendelsessekretariatet, såfremt det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt. Kapitel 6 Udstedelse, fornyelse, revision og tilbagekaldelse af godkendelser 16. Ansøgning om godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse fremsendes til godkendelsessekretariatet. Godkendelsessekretariatet skal vurdere, om en ansøgning er fyldestgørende, og give besked herom til ansøger inden for 7 arbejdsdage. Såfremt godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal ansøger have meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar. Såfremt der ikke er fremsendt fyldestgørende dokumentation, kan ansøger herefter indsende den manglende dokumentation til godkendelsessekretariatet. Stk. 2. Godkendelsessekretariatet vurderer på baggrund af den fremsendte dokumentation om den i ansøgningen omhandlede byggevare overholder denne bekendtgørelses krav for opnåelse af godkendelse, og om der på denne baggrund kan udstedes en godkendelse. Stk. 3. Godkendelsessekretariatet skal for fyldestgørende ansøgninger herefter senest inden for fire uger meddele ansøger, om der kan udstedes godkendelse. Såfremt der ikke kan udstedes godkendelse, skal ansøger have begrundelsen herfor. Ansøger har herefter fire uger til at fremsende bemærkninger til godkendelsessekretariatets meddelelse om den forventede afgørelse. Stk. 4. Godkendelsessekretariatet træffer senest fire uger herefter en endelig afgørelse, som fremsendes til ansøgeren. 17. Det påhviler godkendelsesindehaveren at meddele godkendelsessekretariatet forhold, som kan have betydning for, om den godkendte byggevare overholder kravene i denne bekendtgørelse. Såfremt godkendelsessekretariatet på den baggrund eller på anden vis er blevet bekendt med sådanne forhold, påhviler 4

5 det sekretariatet at meddele godkendelsesindehaveren, at en godkendelse tilbagekaldes, er bortfaldet eller skal revideres, hvilket kan ske, hvis: 1) der fastsættes supplerende bestemmelser, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område, 2) den under ordningen godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning for forhold, som er omfattet af godkendelsen, 3) det ved det gennemførte tilsyn, eller på anden måde påvises, at den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede krav, eller 4) brugen af den godkendte byggevare viser sig at have uacceptable virkninger for byggevaren eller dens omgivelser. Stk. 2. Godkendelser udstedt i henhold til denne bekendtgørelse kan endvidere revideres eller tilbagekaldes, såfremt: 1) godkendelsesindehaveren ikke opfylder de fastsatte vilkår for opretholdelse af godkendelsen, fx gennemfører den påkrævede egenkontrol, 2) godkendelsesindehaveren ikke fremsender den påkrævede tilsynsrapport for gennemført tilsyn, eller 3) tilsynsorganet, jf. denne bekendtgørelses 16, har meddelt godkendelsessekretariatet, at bestemmelserne i aftalen imellem tilsynsorganet og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt. 18. Godkendelser udstedes for en periode på 3 år. Stk. 2. Godkendelserne kan udstedes for en ny periode inden gyldighedsperiodens udløb, såfremt godkendelsesindehaver tilvejebringer dokumentation for, at byggevaren fortsat overholder kravene til godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, jf. godkendelsesproceduren som anført i kapitel 4. Kapitel 7 Tilsyn med godkendelsessekretariatet 19. Godkendelsessekretariatet skal være akkrediteret til at godkende i henhold til denne bekendtgørelse og i henhold til international standard for overensstemmelsesvurdering med krav til certificeringsorganer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European cooperation for Accreditation) eller IAF s (International Accreditation Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stk. 2. Godkendelsessekretariatet skal årligt informere Energistyrelsen om resultatet af akkrediteringsorganets tilsyn med godkendelsessekretariatets virke. Stk. 3. Akkrediteringsorganet skal straks orientere Energistyrelsen, såfremt det ved tilsyn konstateres, at godkendelsessekretariatet ikke kan opretholde akkrediteringen. Stk. 4. Energistyrelsen fører tilsyn med, at godkendelsessekretariatet overholder reglerne i denne bekendtgørelse. Kapitel 8 Administrative bestemmelser 20. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af godkendelsessekretariatet i medfør af nærværende bekendtgørelse. 21. Afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energistyrelsen. Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet indsendes til godkendelsessekretariatet, der er forpligtet til inden for 4 uger at vurdere og meddele, om klagen giver anledning til at ændre den trufne afgørelse. Såfremt godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal klager have meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar. 5

6 Stk. 3. Såfremt klager ikke får medhold, videresendes klagen til Energistyrelsen sammen med godkendelsessekretariatets redegørelse for sagen. Godkendelsessekretariatet skal videresende klagen og redegørelsen til Energistyrelsen senest en uge efter meddelelse til klager om godkendelsessekretariatets afgørelse, jf. stk. 2. Stk. 4. Godkendelsessekretariatet skal straks orientere Energistyrelsen om modtagne klager, eventuelle meddelelser til klager om forsinket svar, og om meddelelser til klager om, at klager ikke har fået medhold. 22. Godkendelsessekretariatet opkræver ved udstedelse af godkendelse et gebyr i henhold til bekendtgørelse om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Stk. 2. Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en VA-godkendelse, omfattes først ved fornyelse af de udstedte godkendelser af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en VA-godkendelse, skal senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden være mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsens 7. Stk. 4. Cirkulære nr. 89 af 20. august 1986 om godkendelsesordninger for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer ophæves. Cirkulæret finder dog fortsat anvendelse på byggevarer, som har en VA-godkendelse efter dette cirkulære, jf. stk. 2. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 21. januar 2013 MARTIN LIDEGAARD / Ib Peter Larsen 6

7 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 7

8 Bilag 1 Oversigt over byggevarer i kontakt med drikkevand, som kræver godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse. Nr. Byggevarer Slange, rør, fittings mv. 1 Slangesæt og udtræksslanger/drikkevand (herunder udtræksslanger i armaturer) 2 Koblingsledning/drikkevand 1) 3 Vandrør/PEX/bygning 4 Vandrør/PB/bygning 5 Vandrør/PP/bygning 6 Vandrør/C-PVC/bygning 7 Vandrør/PEX/AI 2) 8 Vandrør/PE-RT 9 Vandrør/PEX/jord 10 Vandrør/øvrige materialer 11 Fittings/plast 12 Fittings/metal 13 Spænderingssamling 14 Fittings/øvrige materialer 15 Flangekobling 16 Anboringskobling Montage og forarbejdningsprodukter 17 Loddemidler 18 Gevindskærevæske 19 Glidemiddel til plastrør Armaturer 3) 20 Tapventil/speciel 21 Tapventil m/kontraventil./speciel 22 Tapventil/vask 23 Tapventil m/kontraventil./vask 24 Tapventil/håndvask 25 Tapventil/håndvask/autom. 26 Tapventil/vask/autom 27 Skylleventil/håndvask 28 Blandearmatur/håndvask 29 Blandearmatur/håndvask/køkkenvask 30 Blandearmatur/håndvask/bruser 31 Blandearmatur/håndvask/bidet 32 Blandearmatur/håndvask/køkkenvask/bidet 33 Blandearmatur/håndvask/autom 34 Blandearmatur/køkkenvask 8

9 35 Blandearmatur/køkkenvask eller håndvask 36 Blandearmatur/køkkenvask/autom 37 Blandearmatur/vask 38 Blandearmatur/vask/bruser 39 Blandearmatur/vask/badekar/bruser 40 Blandearmatur/vask/autom 41 Blandearmatur/vask m.m 42 Term. Blandearmatur/håndvask 43 Term. Blandearmatur/håndvask/bidet 44 Term. Blandearmatur/køkkenvask 45 Term. Blandearmatur/vask 46 Term blandearmatur/autom 47 Term. Blandearmatur / fl. tapsteder. 48 Fordelerrør Ventiler mv. 49 Afspærringsventiler 50 Magnetventil 51 Reguleringsventil 52 Kontraventil 53 Kontraventil m. afspærring 54 Tilbagestrømningssikring Maskiner og apparater 55 Blødgøringsanlæg til koldt drikkevand 1) 56 Blødgøringsanlæg til varmtdriksanlæg 1) 57 Demineraliseringsanlæg til koldt drikkevand 1) 58 Drikkevandskølere 1) 59 Kulfilter til koldt drikkevand 1) 60 Kulfilter og mekanisk filter til koldt drikkevand 1) 61 Bakteriologisk filter til koldt drikkevand 1) 62 Vandbehandlingsanlæg mekanisk til koldt drikkevand 1) 63 Vandbehandlingsanlæg til varmtdriksanlæg 1) 64 Vandbehandlingsanlæg - magnetisk til koldt drikkevand 1) 65 Vandbehandlingsanlæg - magnetisk til varmtdriksanlæg 1) 66 Vandbehandlingsanlæg - elektrolytisk til koldt drikkevand 1) 67 Vandbehandlingsanlæg - elektrolytisk til varmtdriksanlæg 1) 68 Vandbehandlingsanlæg - UV desinfektion til koldt drikkevand 1) Tætningsprodukter og rørforinger 69 Coatingmaterialer 4) 70 Foringsrør og foringsstrømper 5) Øvrige byggevarer 71 Vandrør/øvrige byggevarer, som leder til et tapsted for drikkevand 72 Armaturer til koldt drikkevand 73 Drikkevandskølere, fast installation 9

10 1) Byggevarer, der optræder som en fast del af de faste vandinstallationer, og som er installeret inden tapstedet, skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse. 2) Flerlagsrør. 3) Nogle armaturer kan bruges til fx håndvask eller køkkenvask. Armaturer, der anvendes til sådanne formål, skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse. Såfremt disse armaturer udelukkende markedsføres og sælges til andre formål, fx til bidet, bruser og bad, er de ikke underlagt krav om godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse. 4) Flydende plastmaterialer, der anvendes til tætning eller foring af utætte faste installationer. 5) Såkaldte»reliners«. 10

11 Bilag 2 Kravgrundlag for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse Parameter 1) Analysemetode 2) Testkrav Bemærkning Farve Ingen ændringer i forhold til blindprøve Turbiditet Ingen ændringer i forhold til blindprøve Smag og lugt EN 1420 og EN 1622 Ingen signifikant ændringer i forhold til blindprøve TOC (VOC + NVOC) 0,3 mg/l eller 1 mg/m2/dag For installationer med en længde over 2 meter. NVOC 1,5 mg/l eller 15 mg/m2/dag For installationer med en længde på højest 2 meter. Sølv 10 µg/l 3) Phenoler DS 281:1975 4) Ingen påvisning af summen af phenoler i 1. og 3. ekstraktion 5) Andre stoffer 6) Kimtal ved 22 ºC Miljøprojekt nr ) og DS/EN ISO 6222:2000 Kimtal ved Miljøprojekt nr. 37 ºC 8) og DS/EN ISO 6222:2000 < 10 pct. af differencen mellem kvalitetskravet til drikkevand ved indgang til ejendom og taphane. 7) Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet. 9) Der må ikke ske en selektering af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning. Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet. Kimtal må ikke stige systematisk og gradvist hen over forsøgsperioden. Der må ikke ske en selektering af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning. Kvalitetskrav til analysemetoden: Ekspanderet måleusikkerhed 30 % Detektionsgrænse 1 µg/l 11

12 Særlige krav til armaturer, hvor metal er i kontakt med drikkevand: Parameter 10) Analysemetode Testkrav Bemærkning Bly NKB4 11) 12) 5 µg 13) Beregnet, som det fremgår af metodebeskrivelsen Cadmium NKB4 14) 2 µg Beregnet, som det fremgår af metodebeskrivelsen Nikkel 15) NKB4 80 µg Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter DS/EN µg Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter 1) De enkelte parametre testes på baggrund af en migrationstest udført efter DS/EN , hvis ikke anden metode til fremskaffelse af vandprøver til test er anført under analysemetode. Målingerne af de enkelte parametre udføres på 1. og 3. ekstraktion. 2) Hvis ikke andet er angivet, gælder kravene til analysekvalitet (herunder krav til analysemetode) for kontrol af drikkevand i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 3) Kravet gælder kun for filtre. Det antages, at sølv generelt ikke vil være til stede i drikkevandet, og at der kun installeres et filter pr. husstand. 4) Andre testmetoder accepteres, såfremt de giver et tilsvarende beskyttelsesniveau og dermed af godkendelsessekretariatet for ordningen kan vurderes som tilstrækkelige. 5) Med hensyn til specifikke phenoler gælder de krav, som er anført under»andre stoffer«. 6)»Andre stoffer«skal forstås som de stoffer, for hvilke der er fastsat kvalitetskrav i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, og som ikke specifikt er nævnt i bilag 2. Dertil skal der ske vurdering og prøvning, jf. 9, stk. 1, af andre sundhedsskadelige stoffer, som ikke specifikt er nævnt i nærværende bilag 2 eller i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, men som kan forekomme i og afgives fra byggevaren. 7) Kvalitetskravene til drikkevand fremgår af bilag 1, a-d, i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 8) Miljøprojekt nr : Opstilling af forsøgsprotokol til vurdering af mikrobiel vækst i forbindelse med VA-godkendelse af større vandbehandlingsanlæg, udgivet af Miljøstyrelsen. Kun forsøgsprotokollen vedr. test af kold-vandsanlæg er gældende. 9) Der vil kunne accepteres en værdi i det behandlede vand på 10 gange indholdet i tilgangsvandet umiddelbart efter begge podninger. 10) For måling af de enkelte parametre gælder de krav til analysekvalitet (herunder krav til analysemetode), som er anført for kontrol af drikkevand i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 11) NKB4 Den Nordiske Komité for bygningsbestemmelser, produktregler 4. 12

13 12) Se note 4. 13) Senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden skal acceptkrav på 5 µg overholdes. Indtil da gælder acceptkravet på 20 µg. 14) Se note 4. 15) Ved test af armaturer for afgivelse af nikkel er der valgfrihed med hensyn til hvilken af de to nævnte metoder, der anvendes til testen. 13

14 Godkendt til drikkevand-mærkning Bilag 3»Godkendt til drikkevand«-mærkning består af følgende udformning med navnet»godkendt til drikkevand«til højre for mærket (symbolet), som angivet i model 1. Model 1 er det obligatoriske logo. Model 2 viser mærket uden navnet og kan bruges som en frivillig, supplerende mærkning indgraveret direkte i byggevaren. Hvis mærket formindskes eller forstørres, skal de forholdsmæssige proportioner, som anført nedenfor, overholdes. Når det obligatoriske logo anvendes (model 1), skal det mindst være 8 mm i højde. Hvis det frivillige, supplerende symbol anvendes (model 2), skal det mindst være 5 mm i højde. Model 1: Model 2: 14

15 Supplerende påskrifter:»godkendt til drikkevand«-mærkningen ledsages af fabrikantens navn eller identifikationsmærke og»godkendt til drikkevand«-nummeret. 15

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand UDKAST Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand BEK nr 666 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2014/3262 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand BEK nr 1007 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. BS 0702-00076

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 Sten Kloppenborg Sektionsleder, VA prøvning og inspektion Agenda Baggrund for Godkendt til drikkevand

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Vejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 3.0 af 22. maj 2015

Vejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 3.0 af 22. maj 2015 Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 3.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 3 1.1 Regelgrundlag... 3 1.2 Vejledninger, testkravskema, materialespecifikationer

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen TEMADAG-VAND 09. april 2008 Leon Buhl Teknologisk Institut Lovgivning og bygningsreglementet Hvordan fungerer regelsættet? Bygningsreglementet

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Bygningsreglementet 8.4.2 Vandinstallationer, 8.4.2.1 Generelt Stk. 2 Koldt

Læs mere

Oversigt over produkter der tilbydes VA-godkendt Dato: 2013.04.01

Oversigt over produkter der tilbydes VA-godkendt Dato: 2013.04.01 Oversigt over produkter der tilbydes VA-godkendt Dato: 2013.04.01 NYE REGLER: I skal være opmærksomme på at der fra 1 april 2013, er trådt nye regler i kraft. Ifølge Bygningsreglementet - BR10, 8.4.1 stk.

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer Jan Petersen Fødevarestyrelsen VA-godkendelsesordningen Ophører pr. 1. april 2013 Og hvad så? 2 nye sæt regler: FKM og Byggevarer Regler

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Indledning og læsevejledning... 3. Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4. Ansøgers forpligtelser... 5

Indledning og læsevejledning... 3. Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4. Ansøgers forpligtelser... 5 Indhold Indledning og læsevejledning... 3 Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4 Ansøgers forpligtelser... 5 Ansøgers ansvar for at ansøgningen er korrekt... 6 Ansøgningsprocessen... 6 Stamdata,

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier

Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl En historie fra det virkelige liv En historie fra det virkelige liv En historie

Læs mere

Sikring mod tilbagestrømning og forurening

Sikring mod tilbagestrømning og forurening Sikring mod tilbagestrømning og forurening Vandinstallationer med indbygget fremtid Temadag den 22. maj 2007 Leon Buhl 12.4.1 Vandinstallationer, 12.4.1.1 Generelt Stk. 2. Koldt vand skal ved samtlige

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01 Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01 Oktober 2015 Version 1.1 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 2. Lovgivning... 5 3. Anlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat LBK nr 277 af 25/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1014/1026-0002

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 gdv@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Version 4.0 Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn Ansøgningsprocessen ved sekretariatsleder Ole Ravn Testning Step 1 Ansøger Læs vejledninger og materialespecifikation Strukturér ansøgningen, fx hvor mange ansøgninger skal der indsendes i forhold til

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Godkendelses-, akkrediterings- eller certificeringsordning for grønne aktør-virksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning.)

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve) BEK nr 866 af 20/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0024387

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1)

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1) LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1306097 Senere ændringer

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

Ny lovgivning og udvikling over 10 år. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Ny lovgivning og udvikling over 10 år. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Ny lovgivning og udvikling over 10 år Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Oversigt over indlæg Generel oversigt EU lovgivning og definitioner Normer og standarder (deres betydning i lovgivningshierarkiet)

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere.

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere. Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelse 651 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller Indledning Bekendtgørelsen for den

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Hvordan skal DS/EN 1717 forstås?

Hvordan skal DS/EN 1717 forstås? Hvordan skal DS/EN 1717 forstås? Leon Buhl Teknologisk Institut Energi og Klima 2009-02-18 Bygningsreglementerne 8.4.1 Vandinstallationer, 8.4.1.1 Generelt Stk. 3 Til sikring af vandforsyningsanlægget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder

Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl & Sten Kloppenborg Program Hvad siger lovgivningen og hvad er reglerne for anvendelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering

Forslag. Lov om ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering 2012/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2620/1732-1203 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere