FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs- og atomskader G. Forsikringens varighed og opsigelse H. Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr I. Indeksregulering* af pris J. Tvister* vedrørende forsikringsaftalen K. Lovgivning Fællesbestemmelser L. Sikrede* M. Hvilke rejser er dækket? N. Geografisk område O. Rejseperiode P. Forsikringssummer Erhvervsrejse 1. Hvilke rejser er dækket? 2. Hvad omfatter forsikringen? 3. Sygdomsudgifter pådraget under rejsen 4. Hjemtransport 5. Sygeledsagelse 6. Tilkaldelse 7. Erstatningsperson 8. Hjemkaldelse 9. Evakuering og ufrivilligt ophold 10. Sikkerhedsstillelse/Kaution 11. Privatansvar 12. Retshjælp i udlandet Afbestilling 13. Hvilke rejser er dækket? 14. Hvornår gælder dækningen? 15. Erstatningsopgørelse Bagage 16. Hvilke genstande er omfattet? Hvad omfatter dækningen? 16.2 Hvorledes beregnes erstatningen 16.3 Betingelser for erstatningen Forsinkelse 17. Hvad omfatter dækningen? Ulykke og Død 18. Hvilke skader er dækket? Alternativ hjemrejse 19. Hvad omfatter dækningen? Ordforklaring I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at ordet er forklaret i Ordforklaringen, Generelle bestemmelser A. Risikoforandring Forsikringstager* skal hurtigst muligt meddele Globe Forsikring hvis: Der sker ændring af det geografiske område anført i policen. Der sker ændring af antallet af rejsedage anført i policen, inden for de nævnte geografiske områder. Hvis Globe Forsikring ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Globe Forsikring har modtaget en sådan meddelelse, tages der stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken pris forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelserne i punkt G, om forsikringens varighed og opsigelse, kan Globe Forsikring ved risikoforandring opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller pris med øjeblikkelig virkning. 1

2 B. Anmeldelse af skade B.1 Erhvervsrejseforsikring En skade skal hurtigst muligt anmeldes til SOS International. Gennem Globe Forsikrings Erhvervsrejseforsikring yder SOS International assistance og skadeservice direkte på stedet. På den måde kan sikrede* helt eller delvist få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Erstatningsudbetalingen på rejsen vil være begrænset og betinget af det øjeblikkelige, individuelle behov for økonomisk hjælp, da den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede* kommer hjem fra rejsen. Ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst, hospitalsindlæggelse eller ved mere end en ambulant behandling, skal sikrede* kontakte: SOS Internationals Alarmcentral på: Telefon , Mail på Når skaden er anmeldt og efter hjemkomst skal henvendelse ligeledes ske til SOS International A/S. Overholder sikrede* ikke disse retningslinjer, kan det få betydning for erstatningen. B.2. Afbestillingsdækning Anmeldelse på afbestillingsdækningen skal hurtigst muligt anmeldes direkte til Globe Forsikring Mail: Telefon B.3 Krav ved anmeldelse Ved brand og tyveri skal dokumentation afhændelse/anmeldelse til den lokale politimyndighed kunne fremlægges. Overfald* skal hurtigst muligt anmeldes til det stedlige politi. Ved bortkomst, beskadigelse og bagageforsinkelse ved flyrejser, samt ved flyforsinkelse skal hændelsen være anmeldt til fly- eller handlingsselskab (PIR-rapport*). C. Hvilken dokumentation skal bruges? Sikrede* har pligt til at give Globe Forsikring/SOS alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og - for egen regning levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv. og oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. D. Anden forsikring Hvis sikrede* har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. I det omfang udgiften ville være dækket af det blå EU-sygesikringskort, og forsikringsselskabet har dækket udgiften, indtræder forsikringsselskabet i sikredes* rettigheder. For dækningerne punkt 11 - Privatansvar og punkt 12 - Retshjælp i udlandet, Bagage, punkt 19, gælder, at såfremt sikrede* har mulighed for at få erstatning fra anden forsikring (herunder også sikredes* privat tegnede forsikringer), er disse ikke omfattet af nærværende forsikring. Ved skader omfattet af dækningen Ulykke og Død dækker forsikringen dog altid som anført i betingelserne. Det fremgår af policen om dækningen Ulykke og Død er omfattet. E. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: Skade, der forvoldes forsætligt eller groft uagtsomt af sikrede*, uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed. Skade, der uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed skyldes, at sikrede* er påvirket af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer. Medmindre det godtgøres, at skaden ikke er sket på grund af det. Skade som følge af at sikredes* deltagelse eller træning i cykel- eller hestevæddeløb på bane, karate eller lignende kampsport, udendørs klatrevæg med højde over 12 meter, rafting, kitesurfing og jetski/vandscooter. Skade som følge af, at sikrede* har deltaget i bjergbestigning, gletschervandring, basejumping, faldskærmsudspring, drageflyvning, hanggliding, paragliding, ultralightflyvning, kunstflyvning eller lignende. Skade som følge af, at sikrede* har deltaget i ekspeditioner, motorløb af enhver art, bungy-jumping, alle former for kampsport og anden farlig sport og professionel sport*. Udgifter i forbindelse med tab eller beskadigelse af proteser*, briller, kontaktlinser, høreapparater mv. Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra Danmark, er udelukkende omfattet af forsikringen, hvis det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under udlandsopholdet. Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst 2 måneder før afrejsen. Læs mere på Omkostningen til forhåndsvurderingen betales af forsikringstageren*. Syge- eller fødselshjælp, hvor behovet opstår efter svangerskabets ottende måned. Skade eller udgift, der er eller kan kræves betalt fra anden side, herunder rejsebureau, transportselskab, anden forsikring eller af den offentlige sygesikring. Skade, der indtræder som en direkte følge af arrest*, beslaglæggelse, eller anden foranstaltning af offentlig myndighed. Skade, der indtræder som en direkte følge af arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, konkurs eller anden foranstaltning mod rejsearrangører, transportør eller lufthavne, havne og lignende. Udgifter til behandlings-, rekreations- eller kurophold. Behandling som følge af kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som sikrede* selv har planlagt at få gennemført. Forsikringen dækker ikke forsat behandling, hvis sikrede* nægter at lade sig hjemtransportere, når både den behandlende læge* og SOS international har besluttet, at hjemtransport skal ske. F. Krigs-, jordskælvs- og atomskader 2

3 Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis dette sker i det land, de sikrede* opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at de sikrede* ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede* forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger anvisningerne fra Udenrigsministeriets rejsevejledning, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. G. Forsikringens varighed og opsigelse Årsforsikringer der er oprettet for en et-årig periode, fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger den med mindst en måneds varsel til den hovedforfaldsdag*, som fremgår af policen. Forsikringer tegnet for en afgrænset periode, udløber automatisk den dato der står anført på policen Globe Forsikring kan ændre betingelser og/eller pris med en måneds varsel. Forsikringstageren* er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringer er til ugunst for forsikringstageren*. Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. H. Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Globe Forsikring opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice. Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Globe Forsikring et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet kan være pålagt et gebyr, og der kan beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag og til betalingen sker. I henhold til "Lov om afgift af skadeforsikringer" opkræver Globe Forsikring skadeforsikringsafgift på statens vegne sammen med betalingen. Til prisen kommer ikke yderligere gebyrer. I. Indeksregulering* af pris Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal. Indeksreguleringen* finder sted efter følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne: Prisen reguleres fra 1. januar. Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Globe Forsikring fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution. J. Tvister* vedrørende forsikringsaftalen J.1 Opstår der tvister* mellem sikrede* og Globe Forsikring, skal sikrede* kontakte Globe Forsikring. Det gælder bl.a., hvis sikrede* ikke er enig i de oplysninger, som forsikringsselskabet lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede* mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt. Hvis sikrede* ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have henvendt sig til Globe Forsikring, kan sikrede* klage til den klageansvarlige hos Globe Forsikring. Dette kan gøres ved, at skrive til: J.2. Fastsættelse af méngraden Angår klagen fastsættelse af méngrad*, kan sikrede* anmode Globe Forsikring om at indsende sagen til: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Telefon.: mod sikredes* indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. J.3. Tvister* ved domstole Tvister* vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. K. Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. Fællesbestemmelser L. Sikrede* Sikrede* omfatter de i virksomheden ansatte personer samt medarbejdende ejere og medejere. Endvidere omfattes L.1 Sikredes* ægtefæller/samlevere L.2 Virksomhedens bestyrelse og dennes eventuelle gæster samt virksomhedens inviterede gæster L.3 Personer som udfører arbejde i virksomheden uden ansættelse i virksomheden. For personer omfattet jf. punkt gælder, at rejsen foretages i virksomhedens interesse og for dennes regning. Det er en betingelse, at sikrede* har fast bopæl eller fast arbejdsplads i Danmark. 3

4 M. Hvilke rejser er dækket? Forsikringen dækker Erhvervsrejser*. Op til 2 ferie-/fridage før, under eller efter erhvervsarbejdet betragtes i denne sammenhæng som erhverv og er dermed omfattet af forsikringen. Den samlede varighed af ferie-/fridage kan ikke overstige 2 dage. Er varigheden af ferie-/fridage mere end 2 dage, vil dækningen på denne forsikring alene omfatte de udgifter som ikke ville være omfattet af en privat tegnet rejseforsikring. Ved private rejser kan der købes privat rejseforsikring her: N. Geografisk område Det fremgår af policen, hvilket af følgende geografiske områder er omfattet af forsikringen, og angivet med antal estimeret rejsedage N.1. Udvidet Europa Ved udvidet Europa forstås: Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, De Kanariske Øer, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland/Nederland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Madeira, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, hele Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. N.2. Verden Forsikringen dækker hele verden O. Rejseperiode Det fremgår af policen om forsikringen er oprettet som en årsrejseforsikring, med op til 25 rejsedage. Eller om forsikringen er oprettet med angivelse af estimeret antal rejsedage, som reguleres en gang årligt ved policens hovedforfald. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet. Forsikringen dækker fra tidspunktet hvor sikrede* forlader sin bopæl/arbejdsplads for at påbegynde sin rejse og ophører, når sikrede* returnerer til sin bopæl/arbejdsplads efter endt rejse. P. Forsikringssummer De i policen og betingelserne anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger er øverste grænse for selskabets erstatningspligt. Erhvervsrejser 1. Hvilke rejser er dækket? Dækningen omfatter Erhvervsrejser som nævnt i M 2. Hvad omfatter dækningen? Det fremgår af punkt 3 til 12 hvad Erhvervsrejsedækningen omfatter. 3. Sygdomsudgifter* pådraget under rejsen I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst dækkes nedenstående udgifter. Behandlende læger*, speciallæger, tandlæger mv. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. Medicin, kiropraktorbehandling og fysioterapi skal være lægeordineret Behandling hos læge Udgifter til akut lægehjælp hos en på stedet behandlende læge*, samt udgifter til medicin ordineret af den behandlende læge Behandling og ophold på sygehus Udgifter til lægeordineret ophold på sygehus og sygehusbehandling inkl. operationer. Der dækkes udgifter til behandling på offentlige og private hospitaler, dog maksimalt udgifter til behandling og ophold svarende til almindelig sygehusklasse (2-sengs stue) i det pågældende land. Dækning på private hospitaler ydes kun efter forudgående godkendelse fra Forsikringsselskabet/SOS International. Der ydes dækning for udgifter til ophold og behandling på sygehus indtil det tidspunkt, hvor sikrede* kan udskrives. Hvis Forsikringsselskabet/SOS International skønner, at behandling i udlandet ikke er påkrævet, men kan afvente hjemkomst, ydes der ikke dækning for fortsat hospitalsophold/- behandling Behandling i Danmark Forsikringsselskabet/SOS International kan kræve, at sikrede* skal transporteres til behandling i Danmark, og at behandlingen først skal ske ved hjemkomsten, hvis forsikringsselskabet/sos International og den behandlende læge* er enige om, at det er forsvarligt. Skulle der, jf. punkt og , ikke være enighed mellem den behandlende læge* og SOS International s læge, er det SOSinternational's læge der træffer den afgørende beslutning 3.3. Andre behandlingsudgifter* Dækningen omfatter rimelige udgifter til midlertidig smertestillende akut tandbehandling med indtil kr. pr. person pr. rejse og lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr. pr. person pr. rejse i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. Der erstattes med max kr pr forsikringsår for tandbehandling og fysio/kiropraktor Det er en forudsætning, at behandlingen foregår i udlandet. Udgifter til efterbehandling efter hjemkomst til Danmark er ikke omfattet uanset at sygdommen/tilskadekomsten er opstået under rejsen. 4

5 3.4. Ekstraudgifter Dækningen omfatter ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold, herunder ekstraudgifter til sygeplejebistand, diætmad mv. hvis en behandling, der ellers ville kræve sygehusindlæggelse, kan foregå ambulant. Udgifter til transport af sikrede* fra hotel til behandlende læge* (inkl. eventuel ambulancetransport) dækkes tillige Indhentning Dækningen omfatter også udgifter i forbindelse med rundrejser, hvor sikrede* ikke har mulighed for at følge med på turen, fordi en akut opstået sygdom eller tilskadekomst har ført til et lægeordineret ophold, der dermed forhindrer en fortsættelse af rejsen Dækning Hvis der er mulighed for indhentning, dækkes hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil kr. pr. dag, pr. person, op til indhentningen kan påbegyndes Erstatning Indhentning af den fastlagte rejserute ved rundrejser dækkes udgiften i forhold til den transportform/-klasse, som oprindeligt var planlagt. Endvidere dækkes evt. hotel, fortæring* og lokaltransport som er nødvendige for at indhente rejseruten. Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil kr. pr. dag, pr. person. Den samlede erstatning for punkt og kan ikke overstige kr. pr. begivenhed. 4. Hjemtransport 4.1. Dækning Dækningen omfatter rimelige udgifter til sikredes*hjemtransport inkl. ambulancetransport i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst, jf. punkt 3 eller død. Ved hjemtransport dækkes transport til det sted i Danmark, der er angivet som slutdestination i henhold til rejsebevis/billet. Dækningen omfatter ikke hjemtransport, der er dækket fra anden side eller hvis den oprindeligt udstedte billet stadig kan bruges Forudsætning Det er en forudsætning for dækningen, at den behandlende læge* i udlandet og forsikringsselskabet/sos International er enige om, at den sikrede* skal overføres til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted. Skulle der ikke være enighed mellem den behandlende læge* og SOS International's læge, er det SOS International's læge der træffer den afgørende beslutning Erstatning Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde og lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Sikredes* pårørende kan vælge mellem enten kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller hjemtransport af afdøde Forsinkelse i forbindelse med hjemtranport Forsikringsselskabet/SOS International kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten på grund af vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Forsikringsselskabet/SOS International ikke har indflydelse på. 5. Sygeledsagelse Rammes sikrede* af alvorlig akut sygdom* eller alvorlig tilskadekomst (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge*), jf. punkt 3 eller dødsfald, dækkes de dokumenterede ekstraudgifter, som er nævnt under punkt til de sikrede*, en rejseledsager eller en anden ledsager, med mindre SOS's læge vurderer at flere personer er nødvendige. Anden ledsager kan vælges, hvis sikrede* rejser uden rejseledsager. Alvorlig akut sygdom* eller alvorlig tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforbud. Rejseledsager er en person, der enten er påført samme deltagerbevis (billet) som sikrede*, eller som har bestilt rejsen sammen med sikrede* i den hensigt at foretage rejsen i fællesskab. Dækningen omfatter udgifter til: 5.1. Dækning Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil kr. pr. dag for hver sikret. Dog højst 4 dage. for alle sikrede* personer 5.2. Indhentning Indhentning af fastlagt rejserute. Transportudgiften dækkes i forhold til den transportform/-klasse, som oprindeligt var planlagt. Endvidere dækkes evt. hotel, fortæring* og lokaltransport som er nødvendige for at indhente rejseruten med max kr pr dag og ligesom Erstatning - Hjemrejse Ledsages sikrede* under hjemtransporten, dækkes for samme klasse, som den syge bliver transporteret på. Dog højst økonomiklasse med fly. Foregår rejsen i bil, dækkes også udgifter til hjemtransport af bilen, hvis det er aftalt med alarmcentralen, og hvis en anden rejsedeltager ikke er i stand til forsvarligt at føre bilen hjem. Dækningen omfatter ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor sikrede* gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. punkt Tilkaldelse Rammes sikrede* af alvorlig akut sygdom* eller alvorlig akut tilskadekomst såfremt forsikrede skal hjemtransporteres indenfor 2 døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge*), jf. punkt 3 eller dødsfald, dækkes dokumenterede ekstraudgifter for op til to personer. Følgende udgifter dækkes: 5

6 6.1. Dækninger Udrejse fra Danmark til der, hvor sikrede* opholder sig (højst økonomiklasse med fly) Erstatning Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil kr. pr. dag pr. person. Dog højst kr. for begge, pr. forsikrede skadelidte 6.3. Hjemrejse. Ledsager den eller de pårørende den syge under hjemtransporten, dækkes samme klasse, som den syge bliver transporteret på. Dog højst økonomiklasse med fly. Alvorlig akut sygdom* eller alvorlig tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforbud. Dækningen omfatter ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor sikrede* gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. punkt Erstatningsperson Dækningen omfatter udgifter til udsendelse af en ny medarbejder til erstatning af den oprindeligt udsendte, når denne er afgået ved døden eller er ramt af alvorlig sygdom/tilskadekomst i mindst 4 sammenhængende dage, der kræver indlæggelse på hospital eller andet senge ophold, som kan sidestilles hermed, eller hjemtransport. Hospitalsindlæggelse eller hjemtransporten skal være lægeordineret. Udsendelsen af erstatningsperson skal godkendes og arrangeres af forsikringsselskabet/sos International Dækningen erstatter udgifter til: Rejseudgifter Dog højst økonomiklasse med fly Ophold Hotelophold, fortæring* og lokaltransport med indtil kr. pr. dag. Dog max kr., pr. forsikringsbegivenhed*. 8. Hjemkaldelse Bliver sikrede* hjemkaldt til Danmark, dækkes dokumenterede og rimelige ekstra transportudgifter for sikrede*, dog højst kr., hvis hjemkaldelsen skyldes: 8.1. Nær familie Dødsfald, pludseligt opstået alvorlig sygdom eller alvorlig ulykkestilfælde, der i begge tilfælde medfører hospitalsindlæggelse, og som rammer sikredes* ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder, svogre, papbørn, papsøskende eller papforældre 8.2. Medarbejder Dødsfald, pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde, der i begge tilfælde medfører hospitalsindlæggelse, og som rammer en nær medarbejder. Ved nær medarbejder forstås en person, der refererer direkte til sikrede* eller som sikrede* refererer direkte til. I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, jf. punkt 8.1. og 8.2., skal sikrede* for egen regning have lægeerklæring fra behandlende læge* som dokumentation for hjemkaldelsen Hændelser i egenvirksomhed/privat bolig Brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen virksomhed, hvis der er optaget politirapport Bedrageri Bedrageriske handlinger i sikredes* egen virksomhed begået af en person, der er ansat i virksomheden, når forbrydelsen konstateres, efter sikrede* er rejst, og hvis der er optaget politirapport Overenskomsstridig arbejdsnedlæggelser Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes* egen virksomhed. Hvis hjemkaldelsen sker på et tidspunkt, hvor der er mindre end 12 timer til ordinært hjemkomsttidspunkt i forhold til rejseplanen, så ydes der ikke erstatning. Hvis rejsen genoptages indenfor 3 måneder efter hjemkaldelsen, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse. Det er dog en forudsætning, at der er mindst 3 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Dækningen omfatter kun hjemkaldelse en gang pr. rejse Andet transportmiddel Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med forsikringsselskabet/sos International. Er det tilfældet, dækkes også udgifter til hjemtransport af bilen. 9. Evakuering og ufrivilligt ophold 9.1. Evakuering Dækningen omfatter udgifter til evakuering, hvis Det Danske Udenrigsministerium, Det Danske Seruminstitut eller de lokale myndigheder anbefaler evakuering, eller hvis det aftales med forsikringsselskabet/sos International, at evakuering/hjemrejse kan ske. Aftale om hjemrejse kan ske, når sikrede* opholder sig i et område, hvor det vurderes, at der er markant øget risiko eller usikkerhed ved fortsat at opholde sig dér. Evakueringen kan foretages som følge af: Epedemi 6

7 Epedemi i det område, hvor sikrede* opholder sig Uroligheder Terror*, krig, borgerkrig, borgerlige uroligheder, militærundtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor sikrede* opholder sig Naturkatastrofer. Tilstanden skal være opstået, efter sikrede* er rejst til området Ufrivilligt ophold Hvis sikrede* bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, omfatter dækningen op til tre måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold, fortæring* og lokaltransport med op til kr. pr. døgn pr. person. Det er en forudsætning for dækning, at sikrede* ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Det Danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering Erstatning Erstatning for evakuering og ufrivilligt ophold kan ikke overstige kr. pr. person, pr. forsikringsbegivenhed*. Forsikringsselskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Det Danske Udenrigsministerium i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 10. Sikkerhedsstillelse/Kaution Dækningen omfatter sikkerhedsstillelse/kaution for betaling af sikredes* advokatomkostninger. Endvidere omfattes endvidere krav fra lokale myndigheder til dækning af eventuelle erstatningskrav, der er rejst mod sikrede*, hvis kravene er udsprunget af tvister*, som er opstået under rejsen. Der kan højst stilles sikkerhed for kr. Ved sikkerhedsstillelse/kaution forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede* eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af de lokale myndigheder. Har forsikringsselskabet ydet dækning, indtræder forsikringsselskabet i enhver henseende i sikredes* eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelse. Dersom en stillet sikkerhedsstillelse/kaution bliver beslaglagt helt eller delvist som følge af forsikredes manglende betaling af en idømt bøde, eller hvis forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller hvis forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes den beslaglagte del af sikkerhedsstillelsen/kautionen som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til forsikringsselskabet straks efter beslaglæggelsen. 11. Privatansvar Hvilket ansvar er dækket Dækningen omfatter det erstatningsansvar som sikrede*, under erhvervsrejsen*, i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med forsikringsselskabet Hvilket ansvar er ikke dækket Arbejdsrelaterede skader Skader der er opstået i arbejds- eller erhvervsforhold Egne ting Skade på eller tab af egne eller husstandens ting Specielle aftaler Skade eller tab, som følge af at sikrede* ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et videregående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Lånte og lejede genstande Skade på ting, som sikrede* har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt Smitte Skade ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom Motordrevet køretøj Skade eller tab forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj/fartøj, camping- eller påhængsvogn, luft eller søfartøj med motor på mere end 10 HK eller ethvert søfartøj på over 5 meter Skade overfor rejseledsager Skade overfor rejseledsager Skader forvoldt af dyr Skade forvoldt af dyr Bøder o.lign Udgifter i form af bøder og bodslignende krav Droner 7

8 Skader forvoldt af droner og herunder indirekte krav Dækningssummer For dækningen dækkes for hver forsikringsbegivenhed* med indtil kr. og dog max kr. for tingskade. 12. Retshjælp i udlandet Hvilke omkostninger er dækket Dækningen omfatter rimelige og nødvendige omkostninger til: Tvister Advokatbistand, når en tvist* opstået under erhvervsrejsen*, i forsikringsperioden, kræver juridisk bestand Straffesager Advokatbistand i forbindelse med en straffesag. Det er en forudsætning for dækning, at sikrede* ved 1. instans er blevet frikendt for samtlige sigtelser og ankefristen er udløbet. Omkostninger som nævnt i punkt og forudsætter, at advokatbistanden skal ske mens sikrede* opholder sig i udlandet Indkaldelse som vidne Rejseudgifter som følge af, at sikrede* indkaldes som vidne eller afhøring ved domstol i udlandet Rejseudgift Rejseudgifter, dog højst økonomiklasse med fly Hotelophold mv. Hotelophold, fortæring* og lokaltransport med indtil kr. pr. dag. Den samlede erstatning for udgifter jf. punkt og kan højst udgøre kr., pr. forsikringsbegivenhed* Dækningen omfatter ikke Ej rimelige omkostninger Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede* ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller disse ikke står i rimelig forhold til sagens genstand Tvist med rejsearrangør/ledsager Tvister* mellem sikrede* og rejsebureauet/-arrangøren/-formidleren, luftfartsselskab eller én eller flere af rejseledsagerne Kontrakt- og arbejdsforhold Tvister* i forbindelse med kontrakt-, erhvervs eller arbejdsforhold Familiemæssiger forhold Tvister* i forbindelse med familiemæssige, sociale, pensionsmæssige eller arveretlige forhold Færdselssager. Omkostninger i forbindelse med færdselssager, hvor motorkøretøj blev anvendt af sikrede* Erstatninger Egentlige erstatninger eller bodslignende krav Betingelser for erstatning Det er en betingelse for erstatning, at Skadetidspunkt Forholdet, der ligger til grund for tvisten* eller straffesagen, har fundet sted i forsikringens løbetid og vedrører forhold opstået på rejsen Tvisten ikke kan behandles administrativt Tvisten* ikke kan behandles administrativt eller ved indbringelse af sagen for ankenævn, klagenævn el. lign Dækningssum Erstatningspligten jf til og med kan ikke overstige kr. for én og samme forsikringsbegivenhed* og med en selvrisiko på 10 % dog minimum kr AFBESTILLINGSDÆKNING 13. Hvilke rejser er dækket? Dækningen omfatter afbestilling af rejser som omfattes af afsnit M. Dækningen for Afbestilling skal være købt og betalt ved bestilling af erhvervsrejsen*. Dækningen gælder for rejser til det/de geografiske område(r) som fremgår af policen Dækningssum Forsikringen dækker med en maksimal forsikringssum på kr ,00 for hver enkelt rejsende 8

9 14. Hvornår gælder dækningen? Dækningen gælder, indtil det øjeblik sikrede* forlader sit hjem/arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Dækningen yder erstatning i følgende tilfælde: 14.1.Dødsfald eller alvorlig akut sygdom Hvis sikrede* ikke kan begynde rejsen på grund af dødsfald, eller sikrede* rammes af alvorlig, akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse Lægelig vurdering Hvis der ved alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst ikke er tale om akut hospitalsindlæggelse, skal der være en lægelig vurdering af, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse. Der skal være en nøje specifikation fra egen læge eller behandlende læge*, og specifikationen skal kunne godkendes af forsikringsselskabet/sos International. En eventuel omkostning til denne specifikation betales af forsikringstageren* Ægtefælle/børn mv. Hvis de samme hændelser, som er nævnt under punkt 2.1. og 2.2., rammer sikredes* ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre Rejseledsager Hvis sikredes* rejseledsager må aflyse rejsen på baggrund af en hændelse, som er nævnt under punkt 2.1. og 2.2., og sikrede* derfor må rejse alene. Rejseledsageren behøver ikke at have købt afbestillingsdækning i forsikringsselskabet, men det skal kunne dokumenteres, at det var planlagt, at sikrede* og rejseledsageren skulle rejse sammen på hele rejsen, og at de havde samme udrejse- og hjemrejsetidspunkt Akut skade i egen bolig eller virksomhed Ved brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen virksomhed i Danmark umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede* at blive i nærheden af boligen eller virksomheden, og der er optaget politirapport Bedrageriske handlinger Ved bedrageriske handlinger i sikredes* egen virksomhed i Danmark begået af en ansat i virksomheden eller af en person med driftsmæssig tilknytning til virksomheden, umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede* at forblive i nærheden af virksomheden, og der er optaget politirapport Overenskomsstridige arbejdsnedlæggelse Ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der er opstået umiddelbart før afrejsen i sikredes* egen virksomhed, i Danmark Vaccinationskrav Når sikrede* af medicinske grunde ikke kan tåle vaccinationer, som pludseligt og uforudseeligt indføres som et krav, efter rejsen er bestilt, for rejse til den destination, som sikrede* skal rejse til Mødeaflysning Mødeaflysning på rejsedestinationen, som ikke kan tilregnes forsikringstageren* UNDTAGELSER: Fortsæt/grov uagtsomhed Skade, der forvoldes forsætligt eller groft uagtsomt af sikrede*, uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed Selvforskyldt beruselse Skade, der uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed skyldes, at sikrede* er påvirket af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer. Medmindre det godtgøres, at skaden ikke er sket på grund af det Eksisterende Sygdom Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede, inden dækningen blev oprettet, eller rejsen blev bestilt Kroniske lidelser Afbestilling på grund af kroniske lidelser hos sikrede*, hvis lidelsen er diagnosticeret inden rejsen blev bestilt. Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst to måneder før afrejsen. Den medicinske forhåndsvurdering afgør, om sikrede* i forhold til den eksisterende eller kroniske lidelse har mulighed for at gennemføre rejsen. Læs mere på Omkostningen til forhåndsvurderingen betales af forsikringstager* Foranstaltninger mod rejsearrangør Afbestilling som en direkte følge af arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, konkurs eller anden foranstaltning mod rejsearrangører, transportør eller lufthavne, havne og lignende. 15. Erstatningsopgørelse Afbestillingsdækningen erstatter: Rejsens pris Maksimalt den del af rejsens pris, som rejsearrangøren kan kræve betalt, hvis der sker en forsikringsbegivenhed* Forudbetalte arrangementer Forudbetalte udgifter til arrangementer, udflugter, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der ikke kan refunderes og som var en del af 9

10 erhvervsrejsen* Forudbetalte leje af transportmiddel Forudbetalte udgifter til leje af transportmiddel, der ikke bliver benyttet som følge af en forsikringsbegivenhed*, og hvor udgiften ikke kan refunderes Forsikringsum Den samlede erstatning kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum. BAGAGEDÆKNING 16. Hvilke genstande er omfattet? Personlige genstande, som sikrede* medbringer eller køber på rejsen med forsikringssum kr Genstande tilhørende virksomheden. Bortset fra Penge og pengerepræsentativer, dog dækkes op til 5000 kr. i kontanter Ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker Hvad omfatter dækningen? Dækningen omfatter det økonomiske tab som opstår ved Bortkomst af bagage*, der sendes med fly, bane eller fragtmand Tyveri og tyveri fra bil med max 50 % forsikringssum Tyveri af genstande i sikredes* umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af sikrede* eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, eller hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende Tyveri der sker ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Beskadigelse af bagage*. Bortset fra Tyveri fra aflåst hotelværelse, lejlighed o.lign., når der ikke er tale om voldeligt opbrud* Tyveri fra uaflåst hotelværelse, lejlighed o.lign Glemte, tabte eller forlagte genstande Tab som skyldes manglende eller mangelfuld emballage, medbragte væsker, der flyder ud, og almindelig og forudseelig beskadigelse af kufferter eller anden emballage Tab som skyldes at flyselskabets anbefalinger for opbevaring/nedpakning af indskrevet bagage ikke er fulgt Pc er, laptops og tablets/smartphones, smykker, ure, solbriller og fotoudstyr er kun dækket under fly/bus/togtransport hvis det er med som håndbagage nærhed af forsikringstager Hvorledes beregnes erstatningen Dækningen omfatter det økonomiske tab som opstår ved Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Er det praktisk ikke muligt at genanskaffe en tilsvarende genstand, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen ud fra, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, har vi ikke pligt til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med For genstande, der er mere end to år gamle eller er købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsætter vi Betingelser for erstatningen Flybagage skal være checket ind samtidigt med sikrede*. Bagage* anses først som bortkommet, når det ikke er fundet inden 30 dage efter bortkomsten er anmeldt til transportøren af rejsegodset. Ved brand og tyveri skal dokumentation af hændelse/anmeldelse til den lokale politimyndighed kunne fremlægges. Ved bortkomst og beskadigelse af flybagage skal det dokumenteres ved den originale PIR-rapport*. Rapporten udstedes af fly- eller handlingsselskab i lufthavnen på bestemmelsesstedet. Har sikrede* mulighed for at få erstatning fra anden forsikring, omfattes denne ikke af nærværende dækning. FORSINKELSE 17. Hvad omfatter dækningen? Transportforsinkelse - Fly Er det transportmiddel, som benyttes, forsinket mere end fire timer ved ankomsten til destinationen eller ved hjemrejse til Danmark, omfatter dækningen dokumenterede ekstraudgifter til transport og hotelophold/fortæring*, ud over hvad flyselskab/rejsebureauet/-arrangøren måtte yde erstatning for. Dækningen omfatter udgifter til: Hotelophold, fortæring* og lokaltransport med indtil kr. Forsinkelsen beregnes i forhold til flyselskab/rejsebureauets/-arrangørens ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens begyndelse. 10

11 Det er en forudsætning for erstatning, at: Forsinkelsen skyldes klimatiske eller tekniske forhold Forsinkelse med fly skal dokumenteres ved den originale PIR-rapport*. Rapporten udstedes af flyeller handlingsselskab i lufthavnen på bestemmelsesstedet Forsinket fremmøde Dækningen omfatter rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til transport og hotelophold/fortæring*, når sikrede* uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til det planlagte transportmiddel og derfor ikke kan gennemføre rejsen som planlagt. Det er en forudsætning for erstatning at: Transportmidlet er bestilt 24 timer før planlagt afrejse fra bopæl/arbejdsplads, og at dækningen er købt senest 24 timer før planmæssig afgang fra bopæl/arbejdsplads Sikrede* opfylder den aktuelle transportør/lufthavns minimum transfer/transittid, eller tidsfristen for afsluttet check-in Sikrede* er taget af sted fra sin bopæl/arbejdsplads i så god tid, at der er taget hensyn til kendte vejr- og trafikale forhold mv Sikrede* ikke kommer for sent til sin afgang på grund af problemer med udlevering af bagagen* Dækningen omfatter udgifter til: Rejseudgifter, dog højst økonomiklasse med fly Hotelophold, fortæring* og lokaltransport med indtil kr. pr. dag. Dog max kr. pr. forsikringsbegivenhed* Bagageforsinkelse - Erstatnings-køb Bagageforsinkelse, herunder tilfælde af, at bagagen* er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket, og ekstraordinær hotelovernatning er nødvendig. Ved bagageforsinkelse forstås, at indskrevet bagage* bliver forsinket i forhold til sikredes* ankomst til bestemmelsesstedet i udlandet med 2 timer. Bagagen* skal være indchecket sammen med sikrede* Erstatningen ved bagageforsinkelse, omfatter rimelige og nødvendige og dokumenterede erstatnings-køb af tilsvarende genstande som var i bagagen*. Erstatningen kan maksimalt udgøre kr Bagageforsinkelse skal dokumenteres ved den originale PIR-rapport*. Rapporten udstedes af fly- eller handlingsselskab i lufthavnen på bestemmelsesstedet. ULYKKESFORSIKRING Forsikringssum kr Hvilke skader er dækket? Dækningen giver ret til erstatning ved Invaliditet som følge af et ulykkestilfælde - forsikringssum kr Død. Forsikringssum kr Overfald*. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager varig personskade. For at opnå dækning er det et krav, at der er medicinsk årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurdering lægger vi blandt andet vægt på, om ulykkestilfældet er egnet til at forårsage personskaden. Det vil sige, om ulykkestilfældet i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. Ovennævnte definition på et ulykkestilfælde er lempet således, at der ved beskadigelse af sikredes* arme og ben kræves det kun, at skadeårsagen skal være pludselig og med påviselig beskadigelse til følge. Drukning, ihjelfrysning og insektstik er også ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsagen er besvimelse eller ildebefindende, som ikke skyldes sygdom. Et før ulykkestilfældet tilstedeværende mén berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan derfor ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Dækningen omfatter ikke følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af dækningen omfattet ulykkestilfælde. Endvidere omfatter dækningen ikke sygdom og udløsning af bestående sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Ligeledes er forværring af følger af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilstødende sygdom ikke dækket. Skade forårsaget af almindelig dagligdags bevægelse anses ikke for et ulykkestilfælde Hvorledes beregnes erstatningen Erstatning ved invaliditet Hvis et ulykkestilfælde har medført varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har sikrede* ret til erstatning, hvis den medicinske invaliditet fastsættes til mindst 10 % varigt mén. Erstatning ved invaliditet beregnes af forsikringssummen med den fastsatte ménprocent. Forsikringssummen fremgår af policen. Ménprocenten kan ikke overstige Erstatning ved død Hvis et ulykkestilfælde eller sygdom omfattet af afsnit 18, er direkte årsag til sikredes* død (dog ikke selvmord), inden der er gået et år efter ulykkesdagen, betales den for dødsfald nævnte sum til sikredes* nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er meddelt forsikringsselskabet. Er der i anledning af ulykkestilfældet betalt erstatning for invaliditet jf. punkt , betales kun det beløb, hvormed erstatning ved død overstiger den allerede skete betaling. 11

12 Sikrede* er de personer nævnt under fællesbestemmelserne afsnit L Overfald* Hvis sikrede* bliver overfaldet* af en person, med en påviselig personskade til følge, dækkes med det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til erstatningsansvarsloven for et overfald* sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. Hvis hændelsen er omfattet af en Arbejdsskadeforsikring, sker erstatningen med fradrag for behandlingsudgifter* og erhvervsevnetabserstatning, der ydes efter denne lov. En evt. mén erstatning fra den personlinge ulykkesforsikring, jf. pkt. 18 vil blive fratrukket i overfaldserstatningen. Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at sikrede* umiddelbart efter overfaldet* anmelder overfaldet* til politiet og konsulterer lokal læge/hospital. Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. sikrede* Psykologisk krisehjælp Udsættes sikrede* selv for eller oplever sikrede* en voldsom (traumatisk) hændelse, dækkes rimelige udgifter til akut krisehjælp, såfremt behovet opstår på erhvervsrejsen*. Behovet for akut krisehjælp vurderes og aftales med SOS Internationals læge. ALTRNATIV HJEMREJSE 19. Hvad omfatter dækningen? Dækningen omfatter muligheden for alternativ hjemrejse fra de geografiske områder, udvidet Europa og Verden. Det fremgår af policen hvilke områder der at omfattet Alternativ hjemtransport med brug af andet transportmiddel end bestemt ved udrejsen, når man bliver forhindret i at anvende det oprindeligt planlagte transportmiddel, på grund af klimatiske eller tekniske forhold med max kr Alternativ hjemtransport i forbindelse med strejke eller faglig konflikt, som er opstået efter afrejse og ikke var varslet inden afrejse. For så vidt angår strejke og lockout hos transportør eller lufthavne, havne og lignende. Dækningen erstatter udgifter til: 19.3.Transport med bil, bus, tog eller fly, dog højst økonomiklasse med fly Hotelophold og fortæring* med indtil 1000 kr. pr. dag, pr. person, i op til 2 døgn. Det skal kunne dokumenteres, at det oprindeligt planlagte transport middel ikke kunne benyttes. Erstatning jf. punkt 17.1 kan dog ikke udbetales, hvis forhindringen alene gør, at forsinkelsen bliver under 24 timer. Erstatning jf. punkt kan dog ikke udbetales, hvis strejke eller faglig konflikt varer under 24 timer. Erstatning for Alternativ hjemrejse, kan ikke udbetales samtidig med erstatning for Forsinkelse, jf. afsnit 17.1, når denne omfattes af Erhvervsrejseforsikringen. ORDFORKLARING Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som forekommer i betingelserne. Akut sygdom/sygdom En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Arrest Arrest er en form for beslaglæggelse, der foretages for at sikre et pengekrav. At foretage arrest, betyder, at skyldneren normalt ikke selv må disponere over det, der er foretaget arrest i. F.eks. et luftfartsselskab der ikke må disponere over deres fly. Bagage Genstande, som sikrede har med sig på rejsen som håndbagage eller indskrevet bagage. Både sikredes private ejendele og virksomhedens ejendele, som sikrede har taget med hjemmefra, købt eller fået på rejsen, er omfattet. Behandlende læge Den læge der behandler sikrede under dennes ophold i udlandet. Den behandlende læge skal have lægeautorisation i det land, hvor sikrede opholder sig. Den behandlende læge må ikke være sikrede selv, eller i familie med sikrede. Behandlingsudgifter Udgifter forbundet med behandling for den sygdom/tilskadekomst som er erstatningsberettiget. Erhvervsrejse En rejse som foretages i en virksomheds interesse og som hovedsagelig omfatter konferencer/messer/møder. Forsikringsbegivenhed Er en hændelse, der er dækket af forsikringen. F.eks. akut sygdom eller tilskadekomst. Forsikringstager Forsikringstager er den virksomhed, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er også den, som har ret til at ændre og opsige forsikringen. Fortæring 12

13 Fortæring er f.eks. mad, drikke og diverse snacks. Hovedforfaldsdag Hovedforfaldsdag er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder. Indeksregulering En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer din pris, efter et af Danmarks Statistiks indeks. Det fremgår af betingelserne, hvilket indeks der gælder for forsikringen. Méngrad "Mén" defineres i forsikringsmedicinen som en medicinsk bedømmelse af den daglige ulempe i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Overfald Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling. PIR-Rapport Rapport om bagageuregelmæssigheder. Dette dokument kan indhentes hos fly-/handlingselskabet og skal udfyldes i forbindelse med bortkomst, beskadigelse og bagageforsinkelse. Professionel sport: Når sikrede er på kontrakt, og bruger hovedparten af sin tid på en sportsgren, betragtes det som professionel sport. Proteser: Kunstige led og lemmer samt kunstige tandsæt og tænder. Sikrede: Den sikrede er den person, der er omfattet af forsikringen. Sygdomsudgifter: Udgifter forbundet med sygdomsforløbet. F.eks lægebesøg, medicin, hospitalsophold, lægeordinerede behandlinger og ambulancekørsler. Terror: Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse. Det forudsættes at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele heraf. Tvist: En uenighed af retlig art. Voldeligt opbrud: Voldeligt opbrud er, når der er tydelige tegn på, at tyven har skaffet sig adgang til f.eks. et aflåst hotelværelse eller en lukket og låst bil. Nyttige links: Udenrigsministeriet Hjemmeside; Um.dk SOS International; Sos.eu Erhvervsrejse ønsker god og tryg rejse. 13

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042 Sammenligning af sbetingelser 5041 v/ 5042 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 5041, med de

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Side 1 af 11 Sektion A - Fællesbestemmelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion C - Forlænget produktgaranti Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere