ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode"

Transkript

1 ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm, Emil Rostrup Hansen, Frederikke Bjerg Jensen og Sofie Rosa Skov Madsen

2 ipadsifolkeskolen Et#studie#om#læreres#holdninger#til#iPads#som#undervisningsredskab# RoskildeUniversitet:Humanistisk5TeknologiskBachelor 2.semester,forår2014 Hus6.1,gruppe14 Afleveringsfrist: Vejleder: ChristianKobbernagel Antalskrevnenormalsider: 58 Antalanslaginkl.mellemrum: Antalbilag: 7 Sidetalialt: 118 Udarbejdetaf: EmilJonatanRostrupHansen FrederikkeBjergJensen SimonKraghEngholm SofieRosaSkovMadsen

3 Tak Viharigennemudarbejdelsenafvoressemesterprojekthaftkontakttilendel mennesker,deralleharmedvirkettil,ogværetinvolvereti,resultatetafvores endeligerapport.viønskeratudtrykkevorestaknemmelighedforderesbidragtil voresarbejde. Førstønskerviatsendeettaktilvoresopponentgruppeogopponentvejlederforat hjælpeospåvejiprojektet. Viønskeratsendeetstorttaktilvores12respondenter,dertogsigtidtilatdeltagei voresinterviews.særligtstorttaktiljacobtürckogpeterskovmadsenforathave hjulpetospåvejmedatfindedeltagere. SlutteligtskyldervivoresvejlederChristianKobbernageletkæmpetak.Hanharværet yderstengageretivoresarbejdeigennemheleforløbet.christianvarvores inspirationskildetilvoresmetode,ogenkæmpehjælpiforståelsenafq5metoden.det harværetetrigtiggodtsamarbejdeogenmegetpositivoplevelse. 3

4 Abstract ThisresearchaimstoexaminehowwewithQ5methodologycanscrutinize opinionsandattitudesontheipadasateachingtool,asdisplayedbytheteachers ofdanishprimaryschools.inexploringtheseopinions,acomparisonbetween teacherswhoalreadyhaveipadsimplementedintheirlecturesandteacherswho donotuseipadsasateachingtoolismade.themethodofqisemployed,duetoits abilitytopresentcollectedquantitativedatastatistically,andcollaborateitwith qualitativeempiricism.thisresultsintotaloverviewofalltheopinionsand attitudesontheipadasateachingtool. ItcanbeconcludedthattheusageoftheQmethodisagoodmethod,when exploringthisproblem,asiteffectivelydisplayswhichteachersagreeonthesame subject,aswellascombiningthis,withexplanationsfromtheteachersthemselves. Byusingthismethodtoinspectourproblem,itcanbeconcludedthatthereare numerousdifferentopinionsontheipadasateachingtool.despitethis,thereisa predominanttendencytoalltheteachersagreeingthattheipadisagreatteaching toolindanishprimaryschools.theresultsareputintoperspectiveaccordingto twotheorists,respectivelyangelamcfarlaneandjeppebundsgaard. 4

5 Indholdsfortegnelse ipads i Folkeskolen 1.Indledning Introduktion Problemfelt Motivation Problemformuleringogarbejdsspørgsmål Semesterbinding Afgrænsning Begrebsafklaring Teori TeoriogbaggrundomudviklingenafQ5metoden AngelaMcFarlane JeppeBundsgaard Metode Trin1:UdarbejdelseafQ5set Trin2:UdarbejdelseafP5set Trin3:Q5gitteretogdetsfordeling Trin4:Q5sorteringen Q5analysen Analyseogfortolkning Databehandling Faktoranalyse Faktorgruppe Faktorgruppe Faktorgruppe Visualiseringaffaktorgrupper Diskussion Resultater Metoderefleksion HvorforQ? Konklusion Perspektivering Produkt Litteraturliste Bilag Bilag1:Q5begreber Bilag2:Q5setkategoriseret Bilag3:Spørgeskemaer Bilag4:Spørgeskemabesvarelser Bilag5:Faktordefinitioner(NormalizedFaktorScore) Bilag6:Adgangtillydfiler Bilag7:Interviewnoter

6 1.Indledning 1.1Introduktion Etemnederihøjgradprægerdebattenomfolkeskolenidennetid,er implementeringenafipadssomundervisningsredskab,iundervisningen.specielt ipads,skillersigudidenneforbindelse,danetopdenneformfordigitaltredskabi undervisningen,liggermegetlangtfradenundervisningsformviselvkender,fra voresfolkeskoletid.somfleredebattørerideoffentligemedier,stillerviogså spørgsmålstegnveddenøgedeimplementeringafipadsifolkeskolen. Forbliveklogerepåvoresundren,benyttervios,idenneopgave,afenenestående metodekaldetq7metoden,dergennemholdningertiletgiventemne,skaberet helhedsindtrykoversubjektiveholdninger.idet,atdenneq5metodeermeget omfattendeatgåtil,hardennefåetenbærendedelivoresopgave.derforbærer voresopgaveprægaf,atdet,iligesåhøjgrad,eretstudieoverbenyttelsenafdette metodeværktøj,somdeteretstudieoverfolkeskolelærernesholdningstendenser tilbrugafipadsiundervisningen. 1.2Problemfelt BrugenafIT,iundervisningssammenhængifolkeskolen,hareksisteretimangeår, menitaktmedteknologiensfrembrusenogdenøgedetilgængelighed,bliverder satmangepengeaffrakommunernetilit5forbedringerilandetsfolkeskoler, herunderipads.undervisningsministeriethariperioden afsat500 millionerkronertildigitalelæringsmidler(itergodt basta,jeppebundsgaard 2013). Dissekanbliveudleverettilhverenkelteleviheleklasser,ellersågarpåhele skoler.eksempelvis,harodderkommunebrugt7,9mio.kr.påatudstyrealle eleveroglærere,påskolerneikommunen,medenipad.andreskolerhar klassesæt,somstårtilrådighedforlærerne,tilbrugideresundervisning(ipadi folkeskolenerendyrogkortsigtetaffære,itqualitya/su.å.). 6

7 ImedierneerderblevetskabtendebatomkringiPadsifolkeskolen,dersætter spørgsmålstegnvedeffektivitetenafipadsiundervisningen,iforholdtil traditionelleundervisningsredskaber.jeppebundsgaard,lektorvedinstituttetfor UddannelseogPædagogik,erénafdeforskerederytrersignegativtipressen omkringipadshurtigefremgang.hanmener,atdedanskefolkeskolerikkeerklar tilenimplementeringogatdesmåipadskunblivergivetudtilelevernefordi,atde netoperblevetsålettilgængeligeogalmindeligeivoreshverdag.han argumentererfor,atdermanglernoglefundamentaledidaktiskeovervejelser omkringimplementeringen(herertregrundetilipad5fiaskoifolkeskolen, Computerworld2013). Undervisningsministerietfremlæggerogsåderesargumenter,menderessyner derimodprægetafenpositivtilgangtilimplementeringenafipads,og argumentererforatipadsskalintegreresihøjeregrad.hersermanipadsogandet ITsomenfremtidignødvendighed.Børneneifolkeskolen,bliverforberedtpåen fremtidfuldafteknologi,ogligesomandretiltagrustermanbørnenetilatbegåsig idetit5tekniske.derudovermenerman,atithjælpertilenmerevarieretog differentieretundervisning(itiundervisningen,undervisningsministeriet2013). Undervisningsministerietharintroduceret NyNordiskSkole,derharopstilletet kravtildennyefolkeskole: Alle#børn#og#unge#skal#udfordres#så#de#kan#blive#så# dygtige,#de#kan #(HvaderNyNordiskSkole?,NyNordiskSkole2014). Derfindesundersøgelserderviser,atelevermediPadsfårbedrekaraktererend eleveruden,hvilketisærbliverbegrundetafdenøgedemotivation,somipads skaberhoseleverne(elevermedipadsfårbedrekarakter,ipadguide2012).dette stemmerogsåoverensmednynordiskskolesdogmeom,ateleverifolkeskolen skalblivedygtigere. Dissetoeksempler,giveretklartbilledeaf,atderudeiæterenfindesmange forskelligemeningerogholdningertilimplementeringenafipads.dabrugenaf ipadsiundervisningen,eretforholdsvisnyttiltag,kanmanargumenterefor,atdet harværetfortidligtatgiveendyberegåendeogevidentevalueringafipads,som undervisningsredskab.deterderforsvært,atgiveetklartbudpåomhvorvidt 7

8 ipadsgavnerogomdetderbliverlagtoptil,iforholdtilf.eks.øgetmotivationog mulighedfordifferentieringafeleverne,virkeligfindersted.pådenandenside, kanmanogsåsættespørgsmålstegnved,omderergrundtilbekymring,nårdet kommertilipadssomundervisningsredskab. Deterdogikkekuneleverne,derbliverpåvirket,ideresundervisning,afden øgedeimplementeringafipads.lærernesarbejdslivogarbejdsgangi undervisningengårogsåigennemenstorændring.argumenter,omkringhvorvidt lærernebliverprakketipadspåogatdeikkeerklartilimplementeringen,er mange.andetstedslyderdet,atlærernefåretgenialtundervisningsredskabi hånden,derkanhjælpemeddenfremtidigeundervisning(ipadsom læringsredskab,hjemmeunder2012). Visynesderfor,atdetspændendeidennedebateratkiggepålærerne.Hvad menerlærerne?hvilkeforventningerharlærerneogbliverdisseirealiteten indfriet?detertrodsaltdemderipraksisskalbrugeipadsiundervisningen. Indstillingenogholdningenfralærernesside,måværealtafgørendeforatiPads kanimplementeresordentligtiundervisningen. 1.3Motivation Vierallegåetigennemfolkeskolenudendenstorebrugafteknologiske hjælpemidler,såsomsmartboardsellercomputeretilindividuelbrug.dettehar bidragettilatviumiddelbarthavdeenkritisktilgangtildether nymodens teknologi,heriblandtipads,somvimentevarettvivlsomtundervisningsredskab. Voresundrenliggeri,omdetoverhovedeternødvendigt,ogommeretraditionelle undervisningsredskaber,iformafbøger,tavler,computereosv.ikkeer tilstrækkelige.detvirkedejofintforos?dentraditionelleskolegangbliverdog medhastigeskridtteknologiskprægetafbl.a.implementeringafipadssomet redskabiundervisningen.dettemotiveredeostilatundersøgeomhvorvidtvores kritiskesynbliverdeltmedlærerepåfolkeskoler,hvoripadserimplementeret somundervisningsredskab.derafvilvisammenlignederessynmedlærerepå folkeskolerhvoripadsendnuikkeimplementeret.visyntes,atdetvarinteressant 8

9 atundersøgeomdererensammenhængmellemlærernesholdninger,iforholdtil implementeringenafipadsiundervisningen,ogomdereventuelteren fællesnævnerforhvaddeforskelligelæreresersomfordeleogulemperved brugenafipadssomundervisningsredskabideforskelligefagogklassetrin.fra voressynspunktfungerededengamleskolegangfint5viertrodsaltallefire produkterafden. 1.4Problemformuleringogarbejdsspørgsmål Meddenneopgaveønskervi,atfindefremtilfolkeskolelæreresholdningertil brugenafipadssomundervisningsredskab.dererflerespændende tilgangsvinklerattage,daderumiddelbarterendelaspekterderspillerenrolle,i forholdtilhvordanlærernesholdningerdifferentiererogogsåhvordestemmer overensmedhinanden.foratkunneundersøgedisseaspekter,vilvigernebruge Q5metodenogønskerderfor,atfindeudafhvordanvikananvendedennemetode tilatforståensammenhængmellemlærernesholdninger.foratbenytteq5 metoden,erdetdogførstvigtigtatfåetableretenforforståelseafselvemetoden, oghvorfordenerspecieltgodatbruge,iforholdtilmerevelkendteogtraditionelle metoder,såsomkvalitativeinterviews. Disseproblemstillingerfungerersomenslagsguidelines,deralleindeholder interessefelter,ogharsammenledtosudivoresarbejdsspørgsmål: 1) Hvordan#virker#Q7metoden#i#forhold#til#en#mere#velkendt#og#traditionel# undersøgelsesmetode,#og#hvad#er#dens#forcer#og#begrænsninger? 2) Hvordan#kan#vi#benytte#Q7metoden#til#at#kortlægge#holdningsmønstre#til# brugen#af#ipads#i#undervisningen,#hos#folkeskolelærere? 3) Hvor#meget#kan#faktorer#som#erfaring#som#lærer,#tidligere#IT#erfaring#og# specifikke#fag#læreren#underviser#i,#have#betydning#for#lærerens#mening? 4) Hvad#siger#eksperter#om#brugen#af#iPads/IT#i#undervisningen?# 9

10 Voresproblemformuleringharviudformetsåledes: Hvordan#kan#vi#med#Q7metoden#undersøge#folkeskolelæreres#holdninger#til#iPads# som#undervisningsredskab#i#folkeskolen,#hvis#man#sammenligner#lærere#der# allerede#bruger#det#i#undervisningen#med#nogle#der#ikke#gør? 1.5Semesterbinding Dimensionen,Teknologiske#System#og#Artefakter,inddrages,idetteprojekt,via voressoftwarebaseredemetode.idenforbindelse,harvianvendtetprogram,der hedderspss,tilathjælpeosmedvoresanalysearbejde.spsseretprogramtil håndteringafindsamletdatatilstatistiskeanalyser.programmeteristandtilat behandledatastatistisk,idetdenopsporertendenserivoresindsamlededata.på denmåde,bliverviklædtpåtilatkunneanalyserevoresindsamlededata,fraq5 metoden. Somdenvalgfriedimension,harvivalgtatinddragedimensionen,Subjektivitet,# Teknologi#og#Samfund,davivilundersøgerelationenmellemmenneskeroget teknologiskartefakt.viundersøger,denforandringfolkeskolerneslærere gennemgårvedimplementeringenafipads.dermedserviogsåpålærernes subjektiveholdningertildenneforandringogladerdem,viaq5metoden,vurdere deresegneforventningerellerrealiteter.derefterkandisseholdningeranalyseres tilenforståelseaf,hvordansamspilletmellemmenneskerogteknologifungerer,i bestemtesituationer. 1.6Afgrænsning Iforbindelsemeddetteprojekt,havdevimangeforskelligetankerogideerom hvordanmankunnegribedetan,idetdetteemneharmangeforskelligeaktørerog aspekter.vimåttedogindse,atvimåtteafgrænseosenheldelforatholde undersøgelsenpåetrealistiskniveau,iforholdtildentidsbegrænsningvihar. 10

11 Tilatstartemed,varvimegetopsatpåatbrugeelever,som interviewrespondenter,evt.viaenfokusgruppe.vihardogvalgt,atafgrænsefra dette,eftersomempiriindsamletfrainterviewsmedbørnersværereatanalysere pga.mangelpåpålidelighedeftersom,atbørnssvarikkeerreflekteredenok.en sådananalyse,vilkræveenheltandenfremgangsmetodeogchancenforpålidelige svarvilstadigværebegrænset. Vivalgtesamtidig,atbegrænseosfraUndervisningsministeriet,kommunerog forældredavibesluttedeosforudelukkendeatfokuserepå,hvorvidt forventningeraflærereudenipads,implementeretiundervisningen,erafstemt meddenrealitetsomlærer,medipadsiundervisningen,oplever.vivalgtederfor også,atafgrænseosfraskolensledelsedaviforventede,atderesholdningerville væremindreinteressant,eftersomdeikkebenyttersigafipadsipraksis,menblot harforventningertilhvordanlærerebrugerdem.detteerogsåeninteressant undersøgelse,menenheltandenenddenvifokusererpå. EftersomviharvalgtatafgrænseosfrabådeUndervisningsministerietog kommuner,harviogsåvalgtatafgrænseostotaltfradetøkonomiskeaspekt.dette erfordiviikkeforventer,atlærerehardirekteindflydelsepåøkonomienomkring ipads.determereiministerietsogkommunerneshænder. Viharogsåbesluttetosforikkeatfordybeosiétspecifiktaspekt,iforholdtiliPads barriererogpotentialer,eksempelvisdetdidaktiskeellersocialeaspekt.detteer fordi,atviundersøgeretbredtspektrumafholdningerogaspekterdergerneskal dækkehelevoresproblemstilling,omkringipadssomundervisningsredskabi folkeskolen. Deterogsåvigtigtforosatpointere,atviharafgrænsetosfrapersonligbrugaf ipads,bådefraelevernesoglærernesside.deterkunipadsiskolemæssige sammenhængevivilundersøge. Envoresoriginaleideervar,atundersøgeiPads,sometindlæringsredskab,hvilket villeåbneopforendiskussionomlæringogit5didaktik.tildette,havdevifundet litteraturogteorierafknudilleris,menjomerevifordybedeosidet,destomere blevvienigeomatdetikkevardetvibrændtefor.viblevogsåenigeom,at konklusionenpåsådanenundersøgelsevillemundeudiatviskullefindeudaf 11

12 hvorvidtipadseretgodtellerdårligtindlæringsredskab,ogdetkanviikkevære dommereoverfor. 1.7Begrebsafklaring Didaktik Lærenomundervisningsindholdog5mål. ELlæring E5læringbliverogsåbrugtiafsnittetomAngelaMcFarlane,ogdetsidesættesmed ipadsfordideterlæringgennemet digitaltmedie. Faktoranalyse Statistiskmetodeudførtafetstykkesoftware(SPSSivorestilfælde).Opdeler indsamletdata,fravoresq5metode,indifaktorerderudgøretmønsteraf sammenhængeogtendenser.deltagereerplottetindifaktoren,ogmankanse hvorenig/uenigedeeridenspecifikkefaktor.disseanalyserkandernæstblive fortolket. ITifolkeskolen Dettebegrebdækkerovertekniskeartefakter(hardwareogsoftware)sombruges ifolkeskolenmedhenblikpåvidenssøgningblandtandet.eksemplerpådetteer computere,smartboardsogipads. Undervisningsredskab Etundervisningsredskaberetartefaktderbrugessomlediundervisningen.I vorestilfældebehandlerviipadssometundervisningsredskabpåligefodmed bøger,tavler,smartboards,computereosv. QLmetode Enkollaborationmellemenkvalitativogenkvantitativundersøgelsesmetode,hvor deltagerneskalrangereenrækkeprædetermineredeudsagn,altefterhvorenige elleruenigedeeridem.datafrarangeringenanalyseresogopdelesi faktorgrupper,derkortlæggerholdningsmønstre. 12

13 Reliabilitet Pålidelighed. SPSS Detprogram,vibenytterosaftilatlavefaktoranalyseafvoresQ5sorts,såledesat manfåranalysermankanfortolke. Validitet Undersøgelsengyldighed. 13

14 2.Teori Ifølgendeafsnit,kommerviindpåteorien,derliggertilgrundforvores undersøgelsesmetode,q5metoden.viredegørforbaggrundenogudviklingenafq5 metoden,ogdeforskelligeelementerderindgåriden.efterfølgendepræsenterer viangelamcfarlaneognogleafhovedpunkterneiforholdtilbrugenaf informations5ogkommunikationsteknologi(ikt)iundervisningssammenhæng. SlutteligtinddragerviJeppeBundsgaard,derharskrevetmegetomiPads,oghar noglespændendeholdningersomvivilbrugesenereivoresdiskussion. 2.1TeoriogbaggrundomudviklingenafQLmetoden Q5metodenblevførstegangintroduceretafWilliamStephenson( )i 1935,ietbrevtilbladetNature(Watts&Stenner,2012:7).Stephenson,fysiker (ph.d.1926universityofdurham)ogpsykolog(ph.d.1929,universityoflondon), studeredei1930ernepåuniversitycollegeoflondon,underpsykologencharles Spearman,dereretkendtnavnindenforbritiskpsykologi(AboutQMethodology, QMethodology2011).Spearmanerkendtforhansfaktoranalyse(senereogså kendtsomr5metoden),mandengangmentekunnemåleindividuelle forskellighederimennesker(watts&stenner,2012:24).dettementestephenson varforkert,ogdetvargennemhansvidereudviklingafr5metoden,atgrundlaget forq5metodenblevskabt.historiskset,såvardetikkemegenopmærksomhed metodenfik,førstegangdenblevintroduceret.deterførstinyeretid,atbritiske psykologer,ogbådesundheds5ogsamfundsforskere,harfundetinteressefor metoden(aboutqmethodology,qmethodology2011). Stephensonvarinteressereti,atfindenyemåderatstuderemenneskers individuelleholdninger,meningerogtanker.frahanssynspunktkunner5 metodenikkedanneethelhedsbilledeogforklareforskellige,personlige karakteristika,ellerindividuelleperspektiverafmennesker(watts&stenner, 2012:7). 14

15 StephensonsmotivationforatvidereudviklepåSpearmansmetode,varde begrænsningersomhanmenteatr5metodenhavde: #the#limitations#of#r#methodological#factor#analysis#and#the#related# failures#of#the#individual#differences#tradition#in#psychology#were# Stephensons#initial#and#primary#motivation#for#developing#Q# methodology (Watts&Stenner,2012:12) QLmetodensbaggrund Stephensonønskedeatskabeenmetodederkunnegiveethelhedsbilledeover menneskeligeforskelligheder,ogfandtudafatspearmanskvantitative faktoranalysemodelkunneomvendes,ellerroteres,påensådanmåde,atman skiftededetanalytiskefokus(watts&stenner,2012:12). ForatuddybeforskellenmellemQ5ogR5metodenforklarerStevenBrownisin artikelthe#history#and#principles#of#q#methodolody#in#psychology#and#the#social# Sciences,#udfraStephensonsudtalelse,atR5metodenrefererertil a#selected# population#of#n#individuals#each#of#whom#has#been#measured#in#m#tests,ogatderi Q5metodenbliverrefererettil a#population#of#n#different#tests#(or#essays,#pictures,# traits#or#other#measurable#material),#each#of#which#is#measured#or#scaled#by#m indviduals (Tuler&Danielson,2009:6).Foratoverskueliggøreforskellenmellem detometoder,skaldetforståssådan,atmanir5metodengørnogetveddeltageren manundersøger,ogatdetiq5metodenerdeltagerenselv,dergørnogetaktivt (TheHistoryandPrinciplesofQMethodologyinPsychologyandtheSocial Sciences,StevenBrownu.å.). Q5metodenhjælpertilatfortolkedefaktorerderudskillersig,ogvedhjælpaf dette,givemeningtildedelteholdninger,medenhøjværdiafkvantitative detaljer.detteermuligtigennemdeforskelligefaktorerderbliverskabtgennem analysen.dissefaktorerkandermedidentificereengruppeafpersonerderdeler etperspektivellerholdningtiletspecifiktemne(watts&stenner,2012:18),også kaldetsociale#perspektiver. 15

16 StevenBrownbeskriverogsåenvisualisering,afforskellenmellemR5ogQ5 metoden,ienundersøgelsemed20deltagere,dertagerudgangspunkti deltagerneskropsligelemmersomeksempelvisarme,fødder,benmm.medr5 metodenstilgangsvinkelmåltemandeltagerneslemmer,meniq5metodens fremgangsmådeblevdesamme20deltagereiundersøgelsenbedtomatkomme medderesegnesubjektivemeninger,omdesammekropsdele.derefterskullede opdelelemmerne,efterhvorvigtigedementeatdevarfordem.desamlede resultaterfrabåder5metodenogq5metodenblevgivettilentegner,derskulle visualisereresultaterneiforholdtildeproportionerdehverisærvargivet(se Figur1og2).DervarentydeligforskelivisualiseringenmellemresultaternefraQ5 metodenogdemfrar5metoden,ogdermedvardetogsåenvisualiseringaf metodensforskelle(thehistoryandprinciplesofqmethodologyinpsychology andthesocialsciences,stevenbrownu.å.). Figur#1:## Resultat#med#R7metode# Figur#2:## Resultat#med#Q7metode# BilledetfraR5metodenvartegnetefterdegennemsnitligemålafdeforskellige deltagereogforestilledeet almindeligt menneske.billedetfraresultaterne,ved brugafq5metodensfremgangsmåde,varderimodmegetanderledes.dervar blevetdannetforskelligefaktorerudfradeltagernessubjektiveholdningertil dereskropsdele,hvorderf.eks.ienafdem,varblevetlagtmestvægtpåøjne, 16

17 mundoghovede(sefigur2).(thehistoryandprinciplesofqmethodologyin PsychologyandtheSocialSciences,StevenBrownu.å.). Q5metodeneretsocialkonstruktivistiskresearchværktøj,dererbyggetpå grundlæggendekoncepter,derindeholderbegrebernesubjektivitet,self5reference, concourseogabduktion.densocialkonstruktivistisketilgangbliverbrugtvedatdet erdeerkendelsersomfolksocialtharkonstrueret,derbliverbrugttilatskabeen subjektivfortolkningafudsagnene(watts&stenner,2012:25530) Subjektivitet Q5metodenbenytterensubjektivfremgangsmåde,derbliverkarakteriseretsom betinget#subjektivitet#(operant#subjectivity),hvilketbetyderatdeltagerneplacerer deresudsagn,iforholdtilderesholdningertiletspecifiktemne,pådetgivne tidspunkt.detbliverforklaretibogendoing#q#metodological#research: Subjectivity#is#a#behaviour#or#activity#and#it#is#an#activity#that#is#best#understood# relative#to#its#impact#upon#the#immediate#environment (Watts&Stenner,2012: 26).Q5deltagerneudtrykkeraltsåderessubjektivitetpåenbetingetfacon,idetat deresplaceringafudsagneneerresultatafdeltagernessubjektiveadfærd.dette synliggørdermeddeltagernesaktuellemeningpådetspecifikketidspunkt.man serderforikkedeltagernesholdningersomkonstante,menderimodsomflygtige, ogkanvarierefratidtilanden SelfLrefererence IQ5metodenbrugestypiskenrækkeudsagn,derermegetblandedeideres indhold,menhardogdettilfællesatderefererertiletspecifiktemne.brugenaf densubjektivetilgangsvinkel,dergivesudtrykforgennemdeltagernesfølelser, forsikreromatdenendeligq5sortering(sebilag1),stårirelationtildeltageren selv,ogdetsynspunktdeltagerenharpådetbestemtetidspunkt.deterher begrebetself7referencebliverintroduceretogermegetcentraltiq5 fremgangsmåden(watts&stenner,2012:30531).stephensonmentealtsåatq5 metodenopererervedatbrugeensamlingudsagnhvorenpersonudtrykkersine følelsergennem selv5reference.faktiskerq5metodenoprindeligtopfundettil kunatudforskeogforståénpersonssynspunkter,menblevsenereudviklettilat 17

18 omfattefleredeltagere(frasingle7participanttilmultiple7participantdesign) (Watts&Stenner,2012:25527) Abduktion Q5metodengørbrugafenabduktionistiskundersøgelsesmetode,idetatderbliver tagetudgangspunktidenempiri,dererfundetfremtil,oggennemdetteforsøger atfindeforklaringognyeindsigter.enabduktionistisktilgangforsøgeratforklare hvorfordetundersøgtefænomenreagererpådenspecifikkemåde.detteeri modsætningtilf.eks.dendeduktionistisketilgang,hvormanbegyndersin undersøgelsemedenteoriogenhypotese,sommangennemindsamlingenaf relevantdataforsøgeratunderstøtteenshypotese(watts&stenner,2012:38540). OpsummerendeerQ5metodenenundersøgelsesmetodederblevudvikletaf WilliamStephensonforatudforskemenneskeligsubjektivitet.Metodeneren videreudviklingpåspearmansfaktoranalysemodel,idetatdenkandanneet helhedsbilledeoggennemdetteforklareindividuelleforskellighedermellem mennesker. 2.2AngelaMcFarlane AngelaMcFarlaneerprofessorpåTheUniversityogBristol,indenforinformations5 ogkommunikationsteknologi(ikt)iundervisningen,nyeteknologiersåsome5 læringogbrugafspilsoftwareiundervisningssammenhæng.hununderviserifag vedrørendelæringogundervisningmedikt(angelamcfarlane,linkedin Corporation2014).Hendesresearchomhandlerbrugenafdigitaleteknologieri uddannelsessammenhæng,hvilkethunogsåharudgivetflereteksterog afhandlingerom. Ivoresopgaveharvispecifiktbrugtenartikelskrevetafhendeibogen Digital# Content#Creation# #Perceptions,#Pratices#&#Perspectives,hvorhunskriverom brugenafiktiundervisningssammenhæng.mcfarlaneharikkeudgivetnoget specifiktmedhenblikpåipads,sometundervisningsredskab,menidenneboghar hunskrevetartiklen Digital#Creativity# #Editing#versus#Cheating#and#How#You# 18

19 Learn#the#Difference,hvorhunskriveromIKTiundervisningen(McFarlane,2001: 149).Hunskriveridenneartikel,omforskelligeundersøgelser,derfokusererpå teknologien,iforholdtilundervisningoguddannelse,oghvadmanharskønneti forholdtildeprocesserderindgåridisse. IselvelæringsoplevelsenmedIKT,hævderMcFarlaneat,derkunharværetenlille ændring: In#reality,#however,#the#experience#of#learning#in#the#classroom#has#little# changed (McFarlane,2001:149).McFarlaneskriveratdetersværtatevaluere hvorvidtogihvilketomfanglæringsker.hunbeskriverogsåpåhvilkenmådeman skalkiggepåenspecifikteknologiforatdeterminereihvilketomfangoghvad præcistteknologienharatbidragemed,iundervisningssammenhæng(mcfarlane, 2001:149). Somengennemgåendetråd,harMcFarlaneetpositivtsynpåbrugenafIKT.Hun mener,atdetkanskabeetgodtresultat,såfremtatdenbliverbrugtordentligt. Hunskriveromimplementeringenafdigitaleteknologierogatbrugenafdissei undervisningssammenhæng, is#assumed#to#be#innovative#and#positive,#and# moreover,#uncontested (McFarlane,2001:150). McFarlaneharflerepunkteriartiklenom,hvordandetbliverantagetatbrugenaf IKT,somredskabiundervisningen,giveretgodtresultat.Blandtandetkommer hunindpålærerensrolleiimplementeringenafnyteknologiiundervisningen: teachers#are#expected#to#design#and#manage#technology7enhanced#learning#tasks# that#must#inevitably#combine#a#particular#pedagogical#approach#and#specified# content/#topic. (McFarlane,2001:150),ogskriverefterfølgende,atdeter lærerensrolleatintroduceresineeleverforteknologienpåenpassendemåde.det bliverforklaret,atforatdennyeformforlæringkanudspringe,såskaldervære passendefeedbackfralæreren,ogogsåpassendeenfeedbackfraandre elever(mcfarlane,2001: ). 19

20 McFarlanevisualisereriFigur3hvordanflerefaktorerermedtilatudarbejde selveelevensarbejdsopgavederericentrum,heriblandtdetpædagogiskeaspekt ogdetteknologiskemedie. Media/ Tools Content Task PedagogicalModel Figur3: McFarlanebeskriveri modellen,sammenspillet mellempædagogik, teknologiogindhold,i forholdtil arbejdsopgaver. McFarlaneskriveromdennyeundervisningmedbrugafIKToghvordanen arbejdsopgave,fraelevernesside,medføreretmereimponerenderesultatmed brugafikt,endhvaddehavdekunnetfremstilleuden.herbliverdetpositive,i teknologien,vistvedetmerevisueltimponerenderesultat,selvomselvetilgangen tildengivneopgaveikkehavdeændretsigsynderligt, the#process#of#assembling# the#text#is#little#changed;#the#text#is#more#than#likely#a#standard#written#work#and#the# skills#developed#are#limited#to#those#traditionally#associated#with#writing#essays (McFarlane,2001:153). McFarlanekommerindpåbrugenafteknologienoghvordanmanskalpassepå medikkeatantageatmennesker,derharadgangtilteknologien,nødvendigvis involverersigiogbrugerden: There#is#a#prevalent#view#that#opportunities#for#physical#access#to# technology#and#technologically#driven#tools#and#services#are#sufficient# to#ensure#widespread#adoption#of,#and#meaningful#engagement#with,# digital#content#and#tools (McFarlane,2001:156). 20

21 OmbrugenafIKTiundervisningen,belyserMcFarlaneogsåandreaspekterudover adgangentilteknologien,herunderenrisikofaktoriforholdtilvidenssøgning.hun understreger,atdetikkekunerselveiproduktionenafenopgave,somelevenhar brugforsamarbejdemedlæreren,menatdetogsåeressentieltatelevenlærerat begåsigpåinternettet: The#greatest#source#of#problem#content#is#of#course#the# Internet (McFarlane,2001:161).Hunbeskriverproblematikken,deropstårnår elevenf.eks.brugersøgefunktionerog copy/#paster svarideresopgave,uden egentligtatreflektereoverdeinformationerdefårudafsøgningen(mcfarlane, 2001:161). Iforholdtildetlæringsmæssigeheltgenerelt,beskriverMcFarlanefleregangedet socialkonstruktivistiskeaspektderharmedlæringatgøre,altsåhvordanman blandtandetlærerigenneminteraktionmedandre.brugenafikti undervisningenunderstøtterdensocialkonstruktivistisketilgangirelationtil mulighedenfor,blandtandet,refleksionoginteraktion,medandrei læringssamfundet(mcfarlane,2001:152).herkandragesendirekteparalleltile5 læring,dererlæringgennemetdigitaltmedie,oghvordanmanantageratdetkan medvirketiletstørreudbytteafundervisningen: exchange#of#views#and# information#between#students#can#lead#to#an#enhanced#outcome#for#all #(McFarlane, 2001:159). Megetligdettebliverdetogsåuddybet,ateleveropnåretstørrelæringsudbytte veddennevidensdeling.mcfarlaneunderstregerdetvigtigeveddetsocialeaspekt ilæring,atdeternogetderarbejdesmedsammenmedandreogikkeenindividuel opgave(mcfarlane,2001: ).hunsluttermegetpassendeafmed: Perhaps#this#is#the#most#important#aspect#of#the#human#nature#of# knowledge#we#need#to#grasp#in#order#to#inform#a#curriculum#that#is#both# relevant#and#engaging#for#learners#growing#up (McFarlane,2001: 163). # 21

22 OpsummerendeharAngelaMcFarlanenoglespændendemeningervedrørende IKTiundervisningssammenhæng.Hendesholdningerergennemgåendepositiv omkringimplementeringenafteknologieniundervisningen,detsocialeaspekti læringen,denflottevisuellefremstillingderblivermuliggjortosv.,men understregerbehovetforenundervisningsstrategifralærerensside,hvilketer hendesgennemtrængendehovedargumentigennemdenneartikel. 2.3JeppeBundsgaard JeppeBundsgaarderph.d.oglektorikommunikativekompetencervedInstitutfor UddannelseogPædagogik(DPU)påÅrhusUniversitet.Hanersamtidig softwareudvikleroguddannelsesforsker,hvorhansfokusliggerpådanskfaget,it oglæring(velkommen,jeppebundsgaard2014).hanerenmegetfremtrædende personidebattenomipadsifolkeskolenogerisærkendtforsinekritiske holdningeroverfor,hvordanipadsbliverimplementeretifolkeskolernelandet rundt. Ivoresopgave,brugerviJeppeBundsgaard,somenakademiskmodvægttilallede mangepositivesynpåipadsifolkeskolensommanfinderf.eks.i Undervisningsministeriet,kommunerogfolkeskolerneselv.Hanergodatbruge fordihanskritiskeholdningerervelbegrundet,medbådestatistiskdataog undersøgelser. JeppeBundsgaardmener,atviskaldroppetankegangenom,atiPadserigangmed atrevolutionereundervisningenidendanskefolkeskole.hanmeneratder,i Danmark,næsteneretoffentligtkonsensusom,atITiundervisningenførertilen konkretøgetfaglighed.bundsgaarderuenigidenneoverbevisning:hanmenerat ITligesågodtkanresultereiendårligereundervisning(ITergodt basta,jeppe Bundsgaard2013). 22

23 Detskaldogsiges,atJeppeBundsgaardikke,udelukkende,erimodatman afprøverogindførernyogukendtteknologiiundervisningssammenhængi folkeskolen,menhanpåpeger,atmådenhvorpådetblivergjort,erensmulenaivt: Det#er#mærkeligt#at#folkeskolen#hver#gang#skal#prøve#en#teknologi#af#i# stor#skala.#vi#bruger#rigtig#mange#millioner#på#en#ny#teknologi,# herunder#ipads,#som#vi#reelt#set#ikke#ved,#om#virker.(ingen dokumentereteffekt:skolerkøberipadsiblindeformillion,version2 2012). # JeppeBundsgaardpåpegeratdeteruheldigt,atmanbrugerufatteligemængder pengepånogetsomman,reeltset,ikkevedhvordanskalbringeosvidere,oghan sigeratforskningidagfortællermegetlidtomhvordanipadsfungerer,iforholdtil undervisningen.forbundsgaardforekommerdet,atdetsnarerehandleromat anvendenyteknologi,påkorrektvis,iforholdtildenspecifikkeundervisning/time (ITergodt basta,jeppebundsgaard2013).deteraltsåstadigessentielt,atder erfokuspålærernesdidaktiskekompetencer,fremforteknologien.idenne forbindelse,erbundsgaardikkelangsomtil,atkritiserepolitikerneforat implementerenyteknologi,meddetformålatkunnevisebefolkningen,atdegør enforskel: En#af#de#skyldigere#er#måske#offentlighedens#fokus#på,#at#det#er#vigtig,# at#der#kommer#it#og#teknologi#ind#i#skolerne.#så#siger#man#fra#politisk# side,#at#vi#gør#noget#for#skolerne,#og#så#investerer#man#i#ipads#og# forventer,#at#det#kan#løse#de#problemer#der#er #(Pisa:iPad5eleverklarer sigdårligereenddereskammerater,dr2013). # Bundsgaardpåpegersamtidig,atiPads,fleresteder,erblevetrulletindover skolernefordipolitikere,bådelokaleognationale,serdetsometprestigeprojekt atfådemindført(pisa:elver,derbrugeripads,klarersigdårligere,version2 2013).Detteeretkæmpeproblem,fordidetertegnpå,atskoleroglærereikkeer klartilatintegrereipadspåenkonstruktivmådeiundervisningen. 23

24 EnundersøgelsefraenafDanmarksførendeITvirksomheder,KMD,viserat lærereogskolelederemener,atintegrationafitfremmerbedreundervisning, støtterdifferentieringforeleverogletterarbejdsopgaverforlærere(itergodt basta,jeppebundsgaard2013).detteerjeppebundsgaarduenigi.hanerfarer, udfrapisaresultaternefra2012,ateleverderharenipadtilrådighed,privat og/elleriundervisningen,klarersigdårligereendeleverderikkeharenipadtil rådighed.interessanterdetogså,atpisaresultaterneviser,ateleverderharen ipadtilrådighed,menikkebrugerden,ogsåklarersigbedreenddeeleverder anvenderipads,iundervisningenog/ellerprivat(pisa:elver,derbrugeripads, klarersigdårligere,version22013).jeppebundsgaardmenersimpelthenat undervisningenmedipadserdårligereendundervisningenuden.detteerfordi,at dererforlidtopmærksomhedpåelevensudviklingaffagligforståelse,vedbrugaf alledisselæringsspilogproduktionerafflottefilmogpræsentationer,somellers erdefunktioneripadsharfåetstorrosfor.samtidiggiveripadsaltforletadgang tilforstyrrendeelementer,derkandistrahereeleven.idennesammenhæng, henviserbundsgaardisærtilspilogsocialemedier(brugafipadgiverdårligere PISA5resultater,JeppeBundsgaard2013).IPISAresultaterne,fra2009,vistedet sigatdanmark,pådaværendetidspunkt,varetafdelandeiverdenhvorit integreresmestiundervisningen isærifagsomdansk,matematikognaturfag.i dennesammenhæng,præsentererjeppebundsgaard,etreelteksempelpåenafde svaghedersomerforbundetmedipads,somundervisningsredskab.danskeelever liggernemligunderdetinternationalegennemsnitielektronisklæsning,der involverersøgningpånettet,udvælgelseogpræsentationafoplysninger, kildekritikmm.detteerimens,manliggerovergennemsnittetilæsningpå normaltpapir.danskeelevereraltså,forholdsmæssigtdårligeretilatlæsepå skærm(f.eks.ipads)endtilatlæsepåpapir,ogdetteerpåtrodsafatdanmark, somsagt,eretafdelandeiverden,hvoriterintegreretmestogtidligsti undervisningen(itergodt basta,jeppebundsgaard2013).jeppebundsgaard pegerpå,ataltdettetyderpå,atintegrationafitiundervisningensletikkefører tildenøgedefaglighed,sommantagerforgivetidenoffentligekonsensusomiti 24

25 undervisningen.atderskulleværeensammenhængmellemitiundervisningen ogøgetfaglighed,erderhellerikkenogetforskningsmæssigtbelægfor. ipadsharogsåfåetopbakningpågrundafdensevnetilatmotivereelever.jeppe Bundsgaarderikkeuenigi,atiPadserenmotivationsfaktor,menhanmenerat detteerenselvfølgeogikke,nødvendigvis,engodting.hansiger: Børn#er#glade# for#ipads# #det#er#jo#ikke#hver#dag#skolen#giver#dem#en#fremragende#spillekonsol#helt# gratis (ITergodt basta,jeppebundsgaard2013).bundsgaardsnegative holdningtilipads,sommotivationsfaktor,grunderogsåi,athanvurderer,atder ikkeerudvikletnævneværdigtgodtogrelevantsoftware.hanbetonerderimodat, der#er#udviklet#ufattelige#mængder#af#de#såkaldte#lærings7apps#og#læringsspil,#hvis# faglige#indhold#i#bedste#fald#er#rudimentært#eller#oftere#helt#irrelevant (ITergodt basta,jeppebundsgaard2013).#hanmener,atmangelpågodt undervisningssoftwareresultereriatipadsbliverbrugt traditionelt#og# fantasiløst (ITergodt basta,jeppebundsgaard2013).meddettemener Bundsgaardat,iPadsikkebliveranvendtiinnovativeundervisningsforløb (elevcentreredeundervisningsformer),menderimodbliverbrugtsomenkort sidespringshandling,hvorelever,foreksempel,skaltrænesekstabelleni matematik:denneøvelseerikkeendelafenstørresammenhæng.dettestemmer ogsåoverensmedderesultaterforskerne,bagdeninternationaleundersøgelse Innovative#Teaching#and#Learning,harudvundet.Undersøgelsenfastslår,at erfaringfratidligerebølgerafit5begejstringikketyderpåatinvesteringer,iit alene,gørnogenforskel.forskellenliggeridenstøttetillærere,derudvikler innovativeundervisningsforløb,hvoriitskalspilleenrolle(itergodt basta, JeppeBundsgaard2013).Bundsgaardhåndhæveraltså,atdetikkenødvendigvis ermereteknologiderbrugforidendanskefolkeskole,menderimod lærere#der# arbejder#sammen#om#at#udvikle#innovative#undervisningsforløb,#udveksler#erfaringer# og#ideer,#henter#inspiration#fra#praksisnære#efteruddannelseskurser#og#får#adgang#til# gode#undervisningsmaterialer (ITergodt basta,jeppebundsgaard2013).itkan væreetmiddeliensådanpraksis mendeterikkeenselvfølge. 25

26 JeppeBundsgaardmener,atdetervigtigtatvibegynderatopfinde,ogdele, spændendeinnovativeundervisningsforløb,derresultereriat,eleverlærernoget, derervæsentligtoganvendeligtfordem. Bundsgaardkommermedetparkonkreteeksemplerpåhvadetinnovativt undervisningsforløbkunnevære: Undervisninghvoreleverarbejdersomnaturvidenskabeligeforskereog undersøgerforureningidenlokalesø Undervisninghvoreleverskriverlærebøgertilhinanden Undervisninghvoreleverfilmatisererenlæstnovelle Undervisninghvoreleverkansimulereenpraksissomf.eks.lokalradio, virksomhed,miniby,arkitektfirmaosv. (ITergodt basta,jeppebundsgaard2013) Produktionerneellerpræsentationerneafdisseinnovativeundervisningsforløb, kaneventueltbliverpubliceretpåinternettet,meddenfordelatelevernebliver motiveret,idetderesproduktbliverbrugtiensammenhæng.bundsgaard erkenderdog,atrealiseringafdisseinnovativeundervisningsforløber udfordrende,hvilketogsåkanværeetskræmmendeelement,derfraholderlærere fraatanvendedenneformforundervisning.omudfordringernevedinnovative undervisningsforløbsigerbundsgaard: Det#er#ikke#svært#at#få#ideer#som#disse,#men#det#kan#være#udfordrende# at#udfolde#og#realisere#dem,#idet#det#kræver#grundig#forberedelse#og# stiller#store#krav#til#strukturering#af#arbejdet,#og#det#stiller#krav#til# organisering#af#elevernes#samarbejde.#dertil#er#det#også#en#udfordring# at#få#god,#væsentlig#faglighed#integreret,#således#at#elever#bliver#mere# kompetente#og#fagligt#vidende#undervejs (ITergodt basta,jeppe Bundsgaard2013). # # 26

27 #IdenneforbindelsekommerITindibilledet,ifølgeJeppeBundsgaard.Hansiger nemlig,atitergodtilstøttestrukturering,organiseringafsamarbejde,produktion ogfokuspåfagligformidling.bundsgaardforklarerforcernevedinddragelseafit, pådissespecifikkefirepunkter: ITtilstrukturering o ITskalbrugestilatstrukturereprocesser.ITidennesammenhæng kanbidragetilatelevernefårenopfattelseafatdeteret fremadskridendeprojekt.givereleverenopfattelseafatkunne overskueenkompliceretproces,samtidigmedatbegrænsehvad eleverneskalforholdesigtiladgangen. o EksemplerpåITtilstruktureringkanvære:grafiskevisningeraftrin iarbejdsprocessenelleriformafsiderderåbnersigefterhånden somendelopgaveerløstosv. ITtilorganisering o ITeretfremragendeværktøjtilorganiseringafsamarbejdef.eks. vedateleverkanskrivesigoptilopgaverietfællesdokument.dette punktinvolvererogsåkommunikationviae5mail,sociale fælleskaber/medier,menogsåværktøjerfraprofessionelle projekter,såsom;gantt5kort,flowchartsosv. ITtilproduktion o DettepunktinvolvererenafdekæmpestoreforcervediPads,nemlig produktionenafvideoer,billeder,lyd,hjemmesider,præsentationer, teksterosv.detbetydermegetforelevenatderesarbejdeser professioneltud,ogdetkanipadsvirkelighjælpemed. o UnderdettepunktunderstregerBundsgaarddogenmegetbasal pointe: Men#vi#bliver#tit#så#imponeret#over#hvor#flot#det#er,#at#vi#helt# glemmer#indholdet#og#om#hvad#og#hvor#meget#eleven#lærte (ITer godt basta,jeppebundsgaard2013).determegetvigtigtat lærernestadigharfokuspådetfagligeindholdogniveau,istedetfor atbliveforblændetoveræstetikkenafarbejdet,hvilketderer tendenstil. 27

28 ITtilformidling o Detessentielleidettepunkteratdetfagligeindholdskalplaceresså tætpåanvendelsesmulighedernesommuligt.dennegrundlæggende læringspointeharsitudspringijohndeweyslæringsteorier,meni dagharmanovervældendeempiriskbelægfor,atdetteer fundamentalt.detvilsigeat: Eleverskallæreomgenrer,nårdeskriverellerlæser Eleverskallæreomberettermodellennårdeproducererfilm Eleverskallæreomenergiomsætningogaffaldsprodukter, nårdearbejdermedf.eks.klimaudfordringer Eleverskallæreregneark,nårdeskallaveetbudgetforsig selvellerenvirksomhedosv. TildettepunktsigerBundsgaard: Computeren#kan#være#god# til#at#lede#eleverne#igennem#den#faglige#kvalificeringsproces.# Hertil#kan#interaktive#assistenter#som#Wikipedia#og#andre#IT7 faglighedstilgange#være#ganske#smarte (ITergodt basta, JeppeBundsgaard2013). o Idennesammenhæng,hariPadssammekompetencersom computeren,idetmanogsåharmulighedforatbenyttef.eks. WikipediapåiPads. (ITergodt basta,jeppebundsgaard2013) Heledetteargument,omhvordaniPadsskalintegreresoganvendesi undervisningen,kanopsummeresmeddettecitat,frabundsgaardselv: Altså,#hvis#vi#virkelig#gerne#vil#anvende#IT#til#at#skabe#en#fagligt#stærk# folkeskole,#er#det#på#tide,#at#vi#begynder#at#udvikle#innovative# undervisningsforløb#i#fællesskab,#at#vi#afprøver#og#kvalificerer#dem#og# sørger#for#at#have#et#levende,#kritisk#og#konstruktivt#fagligt#fællesskab# på#den#enkelte#skole#og#på#tværs#af#skoler.#før#det#er#en#realitet,#så#kan# IT#deltage#i#lige#så#megen#traditionel#undervisning,#som#den#kan#bidrage# 28

29 til#at#skabe#en#bedre#folkeskole (ITergodt basta,jeppebundsgaard 2013). JeppeBundsgaarderskeptiskoverforiPadsiundervisningen.Hansammenligner implementeringenafipads,påligefod,meddenstationærecomputers implementeringica.år2000,ogimplementeringenafsmartboardsiår2005.han synesikke,disseitimplementeringerharværetensucces,oghanforventerat ipadsiundervisningenharentilsvarendeskæbne.hankandoggodtse,atipads harenfordeliatopdaterelærebøger,sparepapiroggiveeleverenlettere skoletaske,menmådenhvormedipadsbliverimplementeretforegårforkert, hvilketgrunderi,atlærernesholdning,ifølgebundsgaard,erat ny#teknologi# sætter#lighedstegn#med#et#indlæringsmæssigt#afkast (Ingendokumentereteffekt: SkolerkøberiPadsiblindeformillion,Version22012).Idenneforbindelsesiger hanogså Det#er#helt#tydeligt,#at#mange#tror,#at#hvis#man#bare#investerer#i#ny# teknologi,#så#vil#der#straks#være#et#godt#afkast.#forskningen#viser#i#stedet,#at# teknologiens#indflydelse#i#sig#selv#er#meget#lille#og#ganske#usikker (Ingen dokumentereteffekt:skolerkøberipadsiblindeformillion,version22012).# HeleJeppeBundsgaardskritiskeblikpåiPads,somværendeet undervisningsredskabifolkeskolen,bliverresumeretidettecentralecitat: Min#pointe#har#været,#at#teknologien#ikke#alene#gør#nogen#forskel#i# undervisningen.#men#det#gør#den#jo#så# #til#det#værre.#men#det#er#ikke# teknologien#i#sig#selv,#som#gør#det.#det#handler#om#at#skabe#en# progressiv#undervisningen,#hvor#lærerne#vejleder#mere#end#de#formidler.# Det#er#svært,#men#der#kan#teknologi#hjælpe.#Man#kan#ikke#sige#at# lærerne#skal#undervise#med#teknologier.#de#skal#først#og#fremmest# undervise#godt#og#så#inddrage#teknologier.#det#har#mange#steder#lidt# været#formålet,#at#de#bare#skulle#bruge#teknologien (Pisa:iPad5elever klarersigdårligereenddereskammerater,dr2013). 29

30 Metaforiskset,sammenlignerhaniPadsmedet uhyremedkatteansigt som betyderatimplementeringenafipadssergodtududefra,menatindholdeti realitetenikkeergavnligt.detteopsummerermegetgodthelehanssynpå implementeringen. 30

31 3.Metode Q5metodenerenmetode,dervedhjælpafindsamlingafdata,iformafenQ7 sortering,hartilhensigtatfindeq7deltagereskorrelerendesynspunkter,vedatde skalrangereudsagn,kaldetq7set,omhandlendeetbestemtemne(vanexel&de Graf,2005:1).DenneQ5sorteringgiversystematiskdata,mankanbrugetilatlave en#faktoranalysemedogafsløresammenhængendesynspunktermellemq5 deltagerene.primærthørertilq5metodentildenkvalitativefamilieafmetoderog densystematiskeogstatistiskebehandlingafdata,erenhjælpetekniktilanalysen. EtgodtQ5studieskalkunneblotlæggeQ5deltageresoverordnedesynspunkter,og; allow#those#viewpoints#to#be#understood#holistically#and#to#a#high#level#of#qualitative# detail (Watts&Stenner,2012:4). Idettesemesterprojekt,satteviosselvirollensomQ5forskere,hvorforvores overordnedemålblevatundersøgeholdningsmønstrederdukkeroppåtværsaf noglefolkeskolelæreresbesvarelser.nårderbliverfundetmønstre,dertyderpåat væreenoverbevisning,derdelesblandtmennesker,førerdettetilforskellige såkaldtesociale#perspektiver##(vanexel&degraaf,2005:3).dissesociale perspektiver,kommertiludtrykinoglesåkaldtefaktorerianalysedelen. VivillealtsåpåbaggrundafimplementeringenafiPadsifolkeskoler,forsøgeat forståforskelligesociale#perspektiverudfralæreresholdningertilipadsi undervisningssammenhænge.vivilleundersøgeomforventningernetilipadssom undervisningsredskab,stemmeroverensmedvirkelighedenoglærernesfaktiske oplevelseafbrugenafipadsiundervisningen. DetfordelagtigevedQ5metodener,atdenrummerbådekvantitativeogkvalitative aspekter,idetmankombinerertalogtale.denindsamlededatafraq5metoden,kan bearbejdesstatistisk,samtidigmedderføreskvalitativeinterviews.disseto funktionersupplererpådenmådehinanden,ogbidragertilatskabeet helhedsindtrykafvoresemne(vanexel&degraaf,2005:2). Ifølgendeafsnit,vilvigåidybdenmedQ5metodens#proces,iforskelligetrin.Vivil forklarehvadformåletermedhverttrinoghvordandetteudføres.vivildesuden 31

32 tageudgangspunktivoresegetprojektoguddybehvordanmetodenformersigi voreskonkretearbejde. Vivilgennemgånedenståendetrin: 1)UdarbejdelseafQ5set 2)UdarbejdelseafP5set 3)Q5gitterogdetsfordeling 4)Q5sorteringen 5)Q5analyse DervilforekommeendelfremmedebegreberiforbindelsemedbeskrivelsenafQ5 metoden.enforklaringafdissebegreber,ervedlagtibilag1. 3.1Trin1:UdarbejdelseafQLset 3.1.1Definitionafvoresconcourse Brugenafudsagn,somgenstandenforQ5settet,erdetmestanvendteiQ5metoden, ogdisseudsagnskalhentesudafæteren,ellerdensåkaldteconcourse,#givetudfra detemnemanvilundersøge(watts&stenner,2012:56). IvanExelsogdeGraafsafhandling,belyserdeBrownsdefinitionafbegrebet concourse,somlydersåledes; Concourse#refers#to# the#flow#of#communicability# surrounding#any#topic #in# the#ordinary#conversation,#commentary,#and#discourse#of# every#day#life #(vanexel&degraaf,2005:4).mankortlægger,såatsige, hverdagensdiskursidetemnederskalundersøges,ogdettekaldesiq5metoden forconcourse.concoursenskalrepræsentereallerelevanteaspekteridiskursen, oggiveetindblikihvadderegentligsigesomdetgivneemne.deteraltså emnefeltetderskalundersøges,ogheledetuniversderomkredserdet.nårman, somq5forsker,skaldefineresitemnefeltsconcourse,erdetforatindsamlede passendeudsagntilsitq5set.manhiveraltså,såatsige,udsagneneudaf concoursen. 32

33 Ivoresegenundersøgelse,skullevidefinerevoresconcourseudfra,hvadderrent faktisksigesomipadssomundervisningsredskabifolkeskolen,såvikunne indsamledepassendeholdninger.oghvordanskullevigøredet?dettegårvii dybdenmedifølgendeafsnit:ustruktureret#indsamling#af#udsagn Ustruktureretindsamlingafudsagn ForatfåudarbejdetdetbedstmuligeQ5set,skaldetindeholdeudsagnsomkan repræsenterealleholdninger,somq5deltagernekunnehavetildetemne,derskal undersøges.disseholdningerskalværeafbalanceret,sådedækkeroveralle holdningericoncoursen,udenhullerogoverlapninger.derudover,erdetvigtigt,at deeristandtilatbesvarevoresproblemformulering.somwattsogstenner udtrykkerdet: A#suitably#balanced#Q#set#will#come#very#close#to#capturing#the#full# gamut#of#the#possible#opinion#and#perspective#in#the#relation#to#your#research# question (Watts&Stenner,2012:58). Envigtigpointeviskullehaveinmente,forudforvoresindsamlingafudsagn,var atviskulleundersøgetogrupper,derafvegenlillesmulefrahinanden,nemlig folkeskolelærerederbrugteipadsogfolkeskolelærerederikkegjorde.davoresq5 sorteringskulleforegåudfrasammepræmisserforbeggegrupper,skullebåde voresq5setogq5gitterværeidentiske.derforskulleviledeefterudsagn,derbåde kunneforståsaflæreremederfaringibrugenafipads,samtlærerederkunhavde enforventningdertil. Ivoresindsamlingafudsagn,valgteviatgåtilværkspåenustruktureret#facon, fremfornoglemeresystematiskemetoder.dettegjordevived,atstøvsuge internettetforrelevantlitteratur,someksempelvisaviser,hjemmesider,artikler, debatfora,undervisningsministerietshjemmesidemm.detteerq5metodens råmateriale: The#gathered#material#represents#existing#opinions#and#arguments,# things#lay#people,#politicians,#representative#organizations,# professionals,#scientists#have#to#say#about#the#topic;#this#is#the#raw# material#for#a#q #(vanexel&degraaf,2005:4). 33

34 Formåletvar,atfindeudaf,hvadderrentfaktisksigesomiPadsiundervisningen oghvilkeholdningerderbliverrepræsentereticoncoursen. Viindsamledesåmangeudsagn,fradissekilder,sommuligt,ogsåselvomnogenaf udsagnenelignedehinandenellerikkevirkederelevantevedførsteøjekast.idet,vi gjordebrugafdenustruktureredetilgangtilatindsamleudsagn,startedevimedat danneosetoverblikovervoresconcourseisinhelhedogdereftergålitteraturen igennemigenogigen,indtilviikkekunnefindeflereaspektervimangledeathave medivoresq5set.somwattsogstennerudtrykkerdet:# Sample#potential#items#as# you#go.#the#way#the#q#set#will#be#taking#shape#alongside#your#litterature#review # (Watts&Stenner,2012:61).Viendteudmed,athaveindsamletomkring120 udsagn,medenintentionomatdisse,tilsidst,skullekogesnedtilkun29færdige udsagn.denneproces,varrelativtomfattendeogdetvarvigtigt,atvivarnøjenår viskullefrasortereudsagnelleromformuleredem.heleconcoursenskullejo dækkesindisidsteende,ogsåselvomviskullefrasortererigtigmangeudsagn.det vigtigevar,atdefærdigeudsagn,isinhelhed,skullekunnerepræsentereen miniture5udgaveafvoresconcourse. # Vistartedemed,atkategoriserevores120udsagnudfranogleforskellige overordnedeoverskrifter,derhavdetilintentionatdanneoverblikoverde vigtigsteemnerivoresconcourseogpådenmådedækkeosgrundigtind.vi printedeallevoresudsagnudpåsmåpapirlapperogbegyndteatkædede forskelligeudsagnsammen,udfraettemaellerenoverskrift.idenneproces,fikvi frasorteretendeludsagn,idetvikunnefjerneduplikaterogudsagn,somvi vurderedeikkevarrelevante.voresoverskriftervartilatstartemed:motivation, didaktik/uddannelse,pædagogik,økonomiogeffektivitetmm.disseoverskrifter, skullevikunbrugesompejlemærkerogblevudskiftetfleregange.eksempelvis, afgrænsedeviosfraathaveudsagnomhandlendeøkonomiivoresendeligeq5set. Pådennemåde,kunneviskæreudsagnfra,efterhåndensomvigennemgikdem,og langsomtnåfremmodmålet5somvar29udsagn(sedefærdigekategoriserede udsagnibilag2). 34

35 Figur4,giveréteksempelpåhvordanindsamlingenafudsagnforegikivoreseget konkretearbejde: Figur4:Viserhvordanetudsagnblivertiltrinfortrin Trin1: Ensimpelgoogle5søgning,førteostilenhjemmesideomhandlendeiPadsi folkeskolen.dennesidefungerersometdebat5ogvidensdelingsforumfor forskelligeinteressenterindenforemnefeltetipadsiundervisningen,ogvarderfor etideeltstedatfindeudsagnderkunneafspejlevoresconcourse. Trin2: VilæsteenartikelpåhjemmesidenoghevinteressantetilgangetiliPadsi undervisningenudafteksten.idetteeksempel,vardetinteressanteaspekt,at eleveneffektivtkanbrugeipadstilatformidlesigpåenkreativmåde.vi vurderededette,somværendeetrelevantudsagn,somvoresq5deltagereville væreistandtilatforholdesigtil. Trin3: Vikategoriseredeudsagnetunderoverskrifteneffektivitet. # 35

36 Trin4: Dernæst,omformuleredeviudsagnetsådetvarletforståeligt udenaltfor kompliceredeord,som,idetteeksempel,kunnevære modaliteter.udsagnets formuleringskullehenvendesigtilmålgruppen.davoresmålgruppeer folkeskolelærere,skullevoresvalgafordhenvendesigtilnetopfolkeskolelærerne ogpådenmådesørgefor,atdekunneforholdesigtilogforståudsagnenetilfulde. Desudenskarviudsagnetheltindtilbenet,såderikkestodnogetunødigti sætningen. Trin5: Detteblevdenfærdigeformuleringafudsagnet.Udsagnetersimpeltformuleretog sætningenerkort.densidstedelafudsagnet,somlyder: i#stedet#for#lineært#og# tekstbaseret#læring,blevskåretfra,såderikkevarflereudsagniét.visigtede efteratvoresfærdigeudsagnskulleværenemmeatlæse,ensporetogletteat forståforvoresq5deltagere.desudenblevordet kreativ inddraget,såvikunne dækkeenstørredelafvoresconcourse. Vivalgteb.la.denneflydendeogustruktureredemådeatindsamlevoresudsagn, dadennemetodeoftekrævermindrearbejdeendmeresystematiskemetoder. Detteerikkeensbetydendemed,atselvedetfærdigeproduktermindre struktureret.isidsteende,skaludsagneneendeudmedatblivenogleomfattende, forståeligeogbalanceredeudsagn(watts&stenner,2012:60).hvertudsagn blivertiludstyretmedetvilkårligtnummermellem1529,sådetfærdigeq5sort blivernemmereatbearbejdeianalysen TestafQLset Etandetmegetvigtigtaspekt,iforholdtilQ5metodensfremgangsmåde,eratfå testetq5settet,indendenreelleq5sorteringfindersted.dettetrin,ervigtigtforat finpudse,rettefejlogidentificeremangler(watts&stenner,2012;61).vihavde desværreikkemulighedforattestevoresegetq5setpåenfolkelærer,selvomde nokhavdeværetdebedstetestpersoner.deternemligfolkeskolelærernederer voresmålgruppe,ogdermedvilledeværeideelletilatspottemanglerogfejli voresudsagn.somviogsåkommernærmereindpåidefølgendeafsnit,vardeten 36

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Kompetencelogbog trin for trin

Kompetencelogbog trin for trin Kompetencelogbog trin for trin I. Sæt ord på kompetencerne: Hvilken viden og værktøjer fik du? Hvad kan du med din viden? Hvilken indsigt fik du i forhold til dine værdier, dvs. hvad giver mening og er

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

CLAUSHOLM SLOTS LØB 8-9-2013. www.clausholmslotslob.dk DIPLOM. Navn: Rene Jensen Tid: 18 min. 37 sek. Placering: 1 (1M) Distance: 5 km WWW.NVUI.

CLAUSHOLM SLOTS LØB 8-9-2013. www.clausholmslotslob.dk DIPLOM. Navn: Rene Jensen Tid: 18 min. 37 sek. Placering: 1 (1M) Distance: 5 km WWW.NVUI. Navn: Rene Jensen Tid: 18 min. 37 sek. Placering: 1 (1M) Navn: Per Bjerg Tid: 18 min. 52 sek. Placering: 2 Navn: Reino Thøgersen Tid: 21 min. 37 sek. Placering: 3 Navn: Noel Shevlin Tid: 21 min. 38 sek.

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 Studienævn for Journalistik 9. juni 2008 J.nr. 033/578 -/nie Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Opmærksomhedens-påvirkning-- af-afværgerefleksen-

Opmærksomhedens-påvirkning-- af-afværgerefleksen- Opmærksomhedens-påvirkning-- 5-Et-Repeated-measure-studie-- - af-afværgerefleksen- af-raske-forsøgspersoner-under-gang- Titel:'' Opmærksomhedens-påvirkning-af-afværgerefleksen.-- ' Forside:' ' ' ' ' Abstract:'

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Digitale læringsressourcer

Digitale læringsressourcer DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1 Digitalelæringsressourcer

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Kandidater til valget til skolebestyrelsen Sjælsøskolen 2014 pr. 2. maj 2014

Kandidater til valget til skolebestyrelsen Sjælsøskolen 2014 pr. 2. maj 2014 Kandidater til valget til skolebestyrelsen Sjælsøskolen 2014 pr. 2. maj 2014 Helene Modeweg-Hansen Jeg hedder Helene Modeweg-Hansen, er 47 år og har 3 børn, hvor af den yngste stadig går på Sjælsøskolen.

Læs mere

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING At den studerende: - tilegner sig relevant viden om musikformidlingstyper - tilegner sig relevant viden inden for kommunikationsog formidlingsteori - tilegner sig relevant

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

Skolemessen 2012. Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering

Skolemessen 2012. Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering Skolemessen 2012 It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

4 x 200 meter stafet

4 x 200 meter stafet 4 x 200 meter stafet U10 MIX 1 Anne-Sofie Møller 1 Line Viuf 1 Anne Laursen Viborg Kajakklub 1 Emil Skovgaard 2 Monika 2 Lise Rachlitz 2 Kasper Nissen Viborg Kajakklub 2 Frida Lyngsøe Anne Vinter Viborg

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Plan for Workshop 5. 12.45-12.50 Introduktion til workshop 12.50-13.25 Præsentation af projekt 13.25-13.45 Fælles diskussion

Plan for Workshop 5. 12.45-12.50 Introduktion til workshop 12.50-13.25 Præsentation af projekt 13.25-13.45 Fælles diskussion Plan for Workshop 5 12.45-12.50 Introduktion til workshop 12.50-13.25 Præsentation af projekt 13.25-13.45 Fælles diskussion Roskilde Universitet Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Kevin Mogensen,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Vi ldus emi n l æs eopl evel s e? AfMe t t ebj e r gogti nare de mann Mål gr uppe: 2. 3. k l as s e Undervisningsforløb til 2.-3. klasse Vil du se min læseoplevelse? Et læseforståelsesforløb til 2.-3.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

2013/08/13 RAMBOLL MANAGEMENT 1

2013/08/13 RAMBOLL MANAGEMENT 1 Der foreligger faktisk en masse forskningsbaseret viden om, hvordan personer med pædagoguddannelse kan bidrage til at berige skoledagen Og den er gratis tilgængelig og udarbejdet af Rambøll og Dansk Clearinghuse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER!

KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER! DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET KREATIVITETOGKOMMUNIKATIVERESSOURCER Et%sprogpsykologisk%studie%af%undervisningssituationens%multimodalitet% KANDIDATSPECIALE Sille%Julie%Jøhnk%Abildgaard%

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17-30 12-17.

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17-30 12-17. Uge 17 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 10-17-30 12-17.30 Uge 18 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 Uge 19 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 9/5 Uge 20 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 Uge 21 24/5 25/5 26/5 27/5

Læs mere

"Billeder af situationen i den danske grundskole", Thomas Nordahl og Niels Egelund "Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole", Bent B.

Billeder af situationen i den danske grundskole, Thomas Nordahl og Niels Egelund Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole, Bent B. Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 399 Offentligt læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Til Medlemmet og suppleanter af FOLKETINGETS

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor: English version below Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Nedenstående skema skal udfyldes for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Medarbejdere og Medborgerskab

Medarbejdere og Medborgerskab MedarbejdereogMedborgerskab EtspecialeommedarbejdernesstrategiskerolleiDanfoss samfundsansvarligeprofil. AalborgUniversitet August2011 Kommunikation Af CamillaStigaard Anslag:168045 Sidetal:70,02 Noteverythingthatcanbecountedcounts,and

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

INDHOLD! 1!INDLEDNING...

INDHOLD! 1!INDLEDNING... 2 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Evaluering af og for læring

Evaluering af og for læring Evaluering af og for læring Jens Dolin Institut for Naturfagenes Didaktik Evalueringers centrale rolle Hvis vi vil finde ud af sandheden om et uddannelsessystem, må vi se på evalueringerne. Hvilke slags

Læs mere

- it s a trap! 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1

- it s a trap! 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1 PlayTesting irl. - it s a trap vejleder: anders drachen 5. semester, informationsvidenskab aauk, gruppe 1 Gametesting IRL. - it s a trap Aalborg Universitet København 19/12-2011 Tegn: 126957 Sider:61 Vejleder:

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

SØRBYMAGLE IDRÆTSFORENING BADMINTONAFDELINGEN POINTGIVENDE YONEX-STÆVNE 2015 BADMINTON I SØRBYHALLEN

SØRBYMAGLE IDRÆTSFORENING BADMINTONAFDELINGEN POINTGIVENDE YONEX-STÆVNE 2015 BADMINTON I SØRBYHALLEN Sørbymagle Idrætsforening, Badminton SIF SØRBYMAGLE IDRÆTSFORENING BADMINTONAFDELINGEN POINTGIVENDE YONEX-STÆVNE 2015 BADMINTON I SØRBYHALLEN Præmier: Sportsudstyr m.v. fra YONEX / SMASHSHOP til en værdi

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet Forord... 11 ERIK MYGIND Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole... 14 Naturklasse -ideen formes på Rødkilde Skole... 16 Hovedspørgsmål, problemstillinger og afgrænsning... 17 Antologiens

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen 2012-ordningen i henhold til bekendtgørelse af 29. juni 20 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Gældende fra 1. september 2012 STUDIENÆVNET

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse Masterprojekt Master thesis Tidsmæssig placering af undervisning: September 2016 juni 2017 Tidspunkt for prøve: 12. 16. juni

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere