Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer"

Transkript

1 Opgaveskriver: Linda Jensen Eksamensnr.: Fransk Institut Speciale Cand.ling.merc. Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Ordbogsprojektet omfatter: Ordbogskoncept, dvs. teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af ordbogen. Miniordbog, indeholdende en komparativ introduktion til konkurssystemet i hhv. Danmark og Frankrig. Handelshøjskolen i Århus December 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Emne Problemformulering og formål Målgruppe Metode og afgrænsning Ordbogskoncept Brugerprofil Ordbogens funktion Ordbogens Opbygning Lemmata Lemmaselektion Lemmatisering Makrostruktur Ækvivalenter Ækvivalentselektion Faglige oplysninger Faglig indledning Mikrostruktur Grammatiske oplysninger Faglige forklaringer Kollokationer Sætningseksempler Synonymer Henvisninger Skabelon Brugervejledning Anvendte tegn og forkortelser Dansk lovgrundlag...23 I. Muligheder for rekonstruktion i Danmark før betalingsstandsning Frivillige gældsordninger Almindelig akkord (concordat) Likvidationsakkord ( Concordat par arrêt ou cession d une ou plusieurs activités ) Likvidation (Liquidation) Moratorium (Moratoire) Fælles karakteristika...27

3 7. Betalingsstandsning Anmeldelse Fristdag Omstødelsesregler og ligelighedsprincippet Tilsyn Kreditormøde Kreditorudvalg Ophør Retsvirkninger for skyldneren Retsvirkninger for kreditorerne...31 II. Muligheder for rekonstruktion i Danmark efter betalingsstandsning Tvangsakkord Tillidsmænd Begæring om åbning Åbning af akkordforhandling Former for tvangsakkord Retsvirkninger for kreditorerne Retsvirkninger for skyldneren Stadfæstelse Konkurs Insolvens Konkursbegæring Konkursdekret og etablering af konkursbo Kurator og kreditorudvalg Konkursmassen Konkursordenen Ophør Retsvirkninger for skyldneren Retsvirkninger for kreditorerne Retsvirkninger for lønmodtagerne Lønmodtagernes Garantifond Gældssanering i konkurs Begæring om gældssanering Kendelse om gældssanering Tvangsakkord i konkurs Fransk Lovgrundlag...43 I. Muligheder for rekonstruktion i Frankrig før betalingsstandsning...44

4 11. Procedurer med henblik på forebyggelse (La prévention) Tidlig varsling (La procédure d alerte) Revisors indgriben Aktionærer og medindehavere Samarbejdsudvalget eller medarbejdernes repræsentanter Retslig indgriben Den kompetente ret Bevaring af virksomheder (La sauvegarde) Begæring Åbning Observationsperiode og beskikkelse af fuldmægtig og administrator Redningsplan Bobehandling (Le mandat ad hoc) Begæring Beskikkelse af bobehandler Bobehandlerens opgave Ophør Forligsmægling (La conciliation) Begæring Beskikkelse af forligsmægler Forligsmæglerens opgaver Retsvirkninger for skyldneren og kreditorerne Stadfæstelse af opnået akkord Betalingsstandsning (Cessation des paiements) Anmeldelse Indkaldelse til retsmøde og åbning af enten retslig rekonstruktion eller konkursbehandling...53 II. Muligheder for rekonstruktion efter betalingsstandsning Retslig rekonstruktion (Redressement judiciaire) Begæring Åbning af proceduren og beskikkelse af dommer, fuldmægtig og administrator Observationsperiode og retsvirkninger for skyldneren Retsvirkninger for kreditorerne Vedtagelse eller forkastelse af rekonstruktionsplanen Konkurs (liquidation judiciaire) Begæring Åbning af proceduren og beskikkelse af dommer og kurator Kurators opgaver Konkursordenen Ophør Retsvirkninger for skyldneren...59

5 17.7. Retsvirkninger for kreditorerne Retsvirkninger for lønmodtagerne AGS Lønmodtagernes garantifond Superprivilegium Dækning under proceduren bevaring af virksomheder Forenklet konkursbehandling (liquidation judiciaire simplifiée) Virksomhedens maksimale størrelse Kuratorens opgaver og behandlingstid Forskelle og ligheder i den danske og franske konkurslovgivning Før anmeldt betalingsstandsning Efter anmeldt betalingsstandsning Illustrationer Illustration over den danske konkurslov, samt frivillige gældsordninger Illustration over den franske konkurslov, Entreprises en difficultés Alfabetisk ordliste Register over opslagsord Konklusion Résumé français Bibliografi...80

6 1. Indledning 1.1. Emne Med den aktuelle finansielle krise går virksomheder konkurs på stribe. Mange går konkurs fordi de bliver tvunget til at tilbagebetale lån, som ellers ikke var forfaldne, men som følge af bankernes egne finansielle problemer, og andre fordi de ikke kan få et lån. Udover de finansielle problemer hos bankerne, rammes virksomhederne også indirekte f.eks. ved at samarbejdspartnere, som før gav kredit, i den aktuelle situation ikke tør give kredit mere. Det kan også ske ved direkte at miste samarbejdspartnere, som vi danskere for nyligt så det ved en af de mest omtalte konkurser i pressen, nemlig Sterling, hvor deres samarbejdspartnere EAMS, der stod for vedligeholdelsen af flyene, og den danske afdeling af Menzies Aviation, der bl.a. stod for check-in, måtte følge Sterling og begære deres virksomheder konkurs kort efter. Inden for forretningsverdenen vil konkurs altid være den ultimative trussel, hvis virksomheden skulle komme i økonomiske vanskeligheder. Heldigvis gribes der kun til konkurs som den sidste udvej, da virksomheden dermed definitivt opløses. Hvis en virksomhed stadig har potentiale, er dens aktiver ofte mere værd, hvis de forbliver i virksomheden end hvis de likvideres. En reddet virksomhed bevarer ikke alene jobs, men kan oven i købet give kreditorerne et større afkast af deres investering 1. Efterhånden som vores grænser bliver stadigt mere åbne, bliver virksomhedernes markeder tilsvarende større, og mange virksomheder vælger at åbne afdelinger i deres primære eksport/import område. I den forbindelse kommer virksomheden højst sandsynligt til, at stå over for mange forskellige juridiske og økonomiske problemstillinger, som følge af forskellig lovgivning og anderledes traditioner. Det kan derfor ikke undgås, at der også sker konkurser på den anden side af landegrænsen. Derfor er behovet for fagspecialiserede oversættelser større end nogensinde, til trods for bestræbelserne på at forsøge på at indføre ensartede internationale principper. 1 df, p. 6 1

7 I forbindelse med konkurs, har EU ved en forordning af 29. maj 2000 om konkurs fastsat fælles rammer for insolvenssager i hele EU, med undtagelse af Danmark 2. Da Danmark ikke indgår i dette samarbejde, er de danske regler ikke blevet harmoniseret med reglerne i resten af EU, hvilket også må formodes at betyde, at den danske terminologi i forbindelse med konkurs afviger en del fra den der bruges i andre EU-lande. Det er derfor endnu mere relevant, at udarbejde en fagordbog om konkurs. Både den danske og den franske konkurslovgivning bruger konkurs som det sidste ultimative retsmiddel, efter ethvert forsøg på at redde virksomheden er slået fejl. Hvilke retsmidler virksomhederne kan ty til for at komme på ret køl igen er imidlertid ikke de samme i Danmark og Frankrig, hvilket jeg vil demonstrere i den komparative del af specialet Problemformulering og formål Som oversætter af juridiske tekster og dokumenter har man brug for overskuelige og brugervenlige hjælpemidler, samt en kort introduktion til det område man skal oversætte en tekst inden for. I dag findes der ingen dansk-fransk/fransk-dansk ordbog, der specifikt er udarbejdet til brug ved oversættelse af konkursretlige dokumenter. Af de hjælpemidler oversætteren har til rådighed i dag, er Fransk-dansk Juridisk Ordbog fra , den eneste hvor brugeren kan finde pålidelige og nogenlunde nemt overskuelige oplysninger. Problemet med denne ordbog er først og fremmest, at den dækker alle juridiske områder, og derfor kun indeholder de termer forfatterne mente var de vigtigste fra hvert område. Desuden kommer man ofte ud for, at forfatterne har undladt at give et bud på en ækvivalent, men i stedet giver en kort forklaring på termens betydning, og så må man selv forsøge at finde en passende ækvivalent. Derudover kan oversætteren forsøge sig med en af de anerkendte terminologi databaser på Internettet, såsom EU s IATE 4. IATE er EU s interaktive ordbog, dvs. en samlet database med al EU-terminologi. Problemet med denne database er, at den kun dækker EU-specifik terminologi, og Christensen, Dorthe og Fich, Thomas (2003): Juridisk ordbog fransk-dansk, Gads forlag 4 2

8 Danmark ikke indgår i det fælleseuropæiske samarbejde om insolvenssager, som blev indledt ved en forordning af 29. maj Det er dog muligt at finde enkelte termer ved at søge i databasen. Jeg vil derfor i dette speciale udarbejde et koncept, til en dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer til brug for oversættere, som opslagsværktøj i forbindelse med oversættelses- og forståelsesmæssige problemer om den danske og franske konkurslovgivning. Ordbogen bliver suppleret med en komparativ del, hvor brugeren kan finde en kort beskrivelse af de gældende regler, og bliver gjort opmærksom på forskelle og ligheder i de to landes systemer Målgruppe Specialet henvender sig til professionelle oversættere og cand.ling.merc.-studerende til oversættelse og reception. Til gengæld henvender specialet sig, på trods af emnet, ikke på nogen måde til studerende eller andre medarbejdere indenfor jura, da emnet kun behandles overfladisk, for at give et kort indblik i forskelle og ligheder mellem de to landes systemer. Oversættere må formodes at have stor sproglig viden, men til trods for en vis erfaring med juridiske oversættelser, må det også forventes at de har en begrænset faglig viden. Dette er årsagen til, at ordbogen bliver suppleret med en komparativ del, hvor oversætteren kan finde svar på eventuelle faglige spørgsmål Metode og afgrænsning Nærværende speciale består af to dele, hvoraf den første er den teoretiske del, hvor ordbogens koncept udarbejdes, og den anden del er selve ordbogsdelen, som omfatter brugervejledning, anvendte forkortelser, en komparativ introduktion til konkurslovgivningen i Danmark og Frankrig samt ordbogsartikler. 3

9 I den teoretiske del udarbejdes et koncept til en eksemplarisk bilingval dansk-fransk miniordbog over fagtermer indenfor konkurslovgivningen i henholdsvis Danmark og Frankrig. Undervejs redegøres for de vigtigste overvejelser, der har ligget til grund for udarbejdelsen af denne ordbog, herunder målgruppe, brugernes forudsætninger, funktion, lemmaselektion o.s.v. I den komparative del, som indgår som en del af selve ordbogen, redegøres for den eksisterende lovgivning for konkursområdet i henholdsvis Danmark og Frankrig, hvorefter jeg vil sammenligne dem og finde frem til de væsentligste ligheder og forskelle, for derved at hjælpe oversætteren, ved at gøre opmærksom på forhold hvor hun/han skal passe på ikke at lave en direkte oversættelse, da begrebet f.eks. ikke findes på målsproget. I tilfælde hvor der findes danske forhold, hvortil der ikke findes tilsvarende franske, eller omvendt, gøres der derfor opmærksom på dette i sammenligningen. Den danske del af den komparative introduktion, indeholder ud over de procedurer som indgår i konkursloven, også en beskrivelse af hvilke muligheder danske virksomheder har for forebyggelse af økonomiske problemer. Disse oplysninger medtages for, at gøre sammenligningen af det danske og franske system fyldestgørende, da forebyggelse indgår som en del af lovgivningen i Frankrig. Det skal dog præciseres, at insolvente dødsboer og privatpersoners gældssanering, som også indgår under konkursloven ikke behandles i dette speciale. Specialet kan bruges af målgruppen, som opslagsværktøj i forbindelse med oversættelses- og forståelsesmæssige problemer om dansk-fransk konkurslovgivning, og fungere som en generel introduktion af de to landes systemer. Da formålet med dette speciale er, at udarbejde et ordbogskoncept, kommer selve ordbogen kun til at indeholde et begrænset antal termer, da denne først og fremmest skal illustrere konceptet. Visse af disse termer udvælges på baggrund af sværhedsgrad, og andre udvælges for at demonstrere forskellige aspekter af konceptet. 4

10 2. Ordbogskoncept Ifølge Tarp kan en ordbogs formål defineres på følgende måde: Ordbogen dækker det og det område og er beregnet til at give brugere med de og de forudsætninger hjælp i den og den situation til at løse problemer af den og den art 5. Han har senere ændret denne definition, som følge af kritik fra Wiegand, en anerkendt teoretiker inden for leksikografien, som lyder på, at ordbøger sælges til en bredere brugergruppe end leksikografen måske havde forestillet sig 6. Den nye definition lyder derfor: En ordbogs genuine formål er tilfredsstillelse af de typer leksikografisk relevante behov, som kan opstå hos en eller flere typer af potentielle brugere i en eller flere typer ekstra-leksikografiske situationer 7. Wiegands kritik er sikkert korrekt, med henblik på almene ordbøger eller fagordbøger hvor emnet ikke udelukkende henvender sig til fagfolk, men for en ordbog med et så specifikt emne som konkursretlige fagtermer, vælger jeg i dette speciale at holde fast i Tarps oprindelige definition, og vil derfor i det følgende, nærmere definere brugernes forudsætninger, brugssituation og hvilke problemer ordbogen skal kunne hjælpe med at løse Brugerprofil Denne ordbogs målgruppe er danske professionelle oversættere, og Cand.ling.merc.- studerende med tolk og translatør profilen, som primært har brug for hjælp til oversættelse og sekundært til reception fra dansk til fransk af konkursretlige tekster. For at blive oversætter, må man nødvendigvis have et grundigt kendskab til både sit modersmål og til fremmedsproget, i dette tilfælde fransk. Til trods for, at oversættere har stor sproglig indsigt, må de dog stadig betegnes som lægmænd indenfor det juridiske område. Oversættere med tolk og 5 Tarp, Sven (2006): Leksikografien i grænselandet mellem viden og ikke-viden, s Tarp, Sven (2006): Leksikografien i grænselandet mellem viden og ikke-viden, s Tarp, Sven (2006): Leksikografien i grænselandet mellem viden og ikke-viden, s

11 translatør profilen, som uddannelsesmæssig baggrund, er igennem deres studium blevet introduceret til den juridiske sprogbrug og oversættelse af juridiske tekster, men da der til hvert juridisk retsområde, hører en ganske specifik terminologi og sprogbrug, kan det ikke forventes at de kender alle områder. Med hensyn til leksikografisk erfaring 8 må det formodes, at oversættere og studerende på tolk og translatør profilen, har stor erfaring med at arbejde med ordbøger, og at de derfor også sætter høje krav til kvaliteten i forbindelse med brugervenlighed. For at imødekomme dette krav bedst muligt, udarbejdes alle oplysninger i ordbogen med udgangspunkt i brugerens forudsætninger og ordbogens funktion Ordbogens funktion Ordbogens funktion er sammen med brugerprofilen bestemmende for al selektion, dvs. tekstkorpus, lemmata, ækvivalenter og strukturer. 9 Det vil sige at ordbogens funktion, sammen med brugerprofilen, er bestemmende for, hvilke sproglige og faglige oplysninger, ordbogen kommer til at indeholde. Denne ordbog er en fagordbog, som først og fremmest skal hjælpe oversættere og studerende med oversættelse, og sekundært med reception af konkursretlige tekster fra dansk til fransk. Dette betyder, at brugeren skal kunne finde de oplysninger, såvel sproglige som faglige, der sætter ham/hende i stand til, at foretage en korrekt oversættelse inden for området. Ifølge Bergenholtz skal en ordbog som skal varetage funktionerne oversættelse og reception fra modersmål til fremmedsprog, indeholde en række grammatiske oplysninger, og oplysninger der hjælper brugeren til i enhver situation at finde de rigtige ækvivalenter på fremmedsproget, f.eks. ved hjælp af faglige forklaringer eller kollokationer 10. Desuden er det vigtigt, at oversætteren gøres opmærksom på graden af ækvivalens, og i den forbindelse har det stor betydning om ordbogen dækker et kulturbundet fag. Jura betragtes som et kulturbundet fag, eftersom det juridiske område historisk og kulturelt har udviklet sig med specifikke træk inden for givne geografiske områder, og 8 Tarp, Sven m.fl. (1998): Fagleksikografi som speciale, s LEDA-nyt nr. 40, Okt s Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s

12 derfor normalt adskiller sig fra land til land 11. Det danske retssystem er baseret på germansk ret, hvorimod det franske retssystem er baseret på romersk ret, hvilket uvægerligt fører til væsentlige forskelle. Derudover indgår Danmark, som nævnt i introduktionen, ikke i det fælleseuropæiske samarbejde om insolvenssager, og der er derfor ikke sket en harmonisering af de danske regler med resten af EU. Det tilstræbes derfor i denne ordbog, at gøre brugeren opmærksom på de forskelle, som måtte resultere heraf Ordbogens Opbygning Lemmata Når man skal udarbejde en ordbog, har man naturligvis brug for en række opslagsord, dvs. lemmata, hvilket er pluralisformen for lemma. Lemmaet er en slags indgang til ordbogsartiklen og dens informationer. I de følgende afsnit beskrives hvilke overvejelser der ligger til grund for denne ordbogs lemmaselektion, og hvordan ordbogens lemmata herefter lemmatiseres Lemmaselektion Inden for lemmaselektion findes to hovedprincipper, den maksimerende lemmaselektion og den minimerende lemmaselektion. Den maksimerende lemmaselektion har til formål, at dække så meget som muligt af terminologien inden for et bestemt fag. Man kan for eksempel medtage alle fagtermer fra et tekstkorpus, samt alle andre fagtermer fra samme fag, som findes i andet relevant materiale, såsom allerede eksisterende fagordbøger. Med den minimerende lemmaselektion foretager man derimod et fravalg, så man f.eks. kun medtager de hyppigst forekommende termer, eller de vigtigste termer ifølge fagsystematikken 12. Fordelen ved den maksimerende lemmaselektion er, at ordbogen vil kunne omfatte alle fagspecifikke termer, samt tilknyttede almensproglige termer. Dermed får brugeren adgang til alle relevante informationer, og slipper således for dobbeltopslag i en almensproglig ordbog. Den maksimerende lemmaselektion er dog mest velegnet til udarbejdelse af ordbøger, som dækker små områder eller delområder, da det ellers ville blive et uendeligt arbejde. 11 Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi, s

13 Den minimerende lemmaselektion er bedre egnet til større områder, men har til gengæld den ulempe, at den ikke medtager alle fagspecifikke termer, og brugerne kan derfor komme ud for at ordene de søger, ikke er behandlet i ordbogen. En ordbog hvor lemmata er udvalgt efter det minimerende princip, bør altså anvendes sammen med almensproglige og eventuelt andre juridiske opslagsværker. Lemmaselektionen i denne ordbog er foretaget med udgangspunkt i det materiale som har ligget til grund for den faglige indledning (se bibliografien, afsnit 24). Som det allerede fremgår ved valget af ordbogstype, hvilket er fagordbog, selekteres fagtermer. Formålet med dette speciale, er ikke at behandle alle konkursspecifikke termer, men at udarbejde et ordbogskoncept, hvilket er grunden til, at lemmaselektionen vil tage udgangspunkt i det minimerende princip. Da denne ordbog kun kommer til at indeholde et begrænset antal lemmata, udvælges disse på baggrund af sværhedsgrad, og andre udvælges for, at demonstrere forskellige aspekter af konceptet. Det vil sige at der kun medtages fagtermer, som må formodes at forårsage problemer i en oversættelsessituation, f.eks. på grund af kulturbundne ækvivalensproblemer. Hyppighed er ikke et selektionskriterium. Desuden følger selektionen fagsystematikken, som den er opstillet via den faglige indledning, dvs. at der medtages termer fra hvert af de danske retsskridt, samt fra de frivillige gældsordninger Lemmatisering Lemmatisering står for hvordan opslagsordene, eller lemmata, opføres i ordlisten. Denne ordbog følger den danske leksikografiske tradition for lemmatisering, hvilket vil sige at substantiver lemmatiseres i singularis. Ordbogen indeholder kun substantiver, men havde den indeholdt verber og adjektiver, ville disse have været lemmatiseret med verber i infinitiv og adjektiver i den ubestemte fælleskøns-form Makrostruktur Makrostrukturen beskriver hvordan lemmata i ordlisten er struktureret. Makrostrukturen kan enten være systematisk opbygget, dvs. følge den opstillede fagsystematik, eller den kan være 13 Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s. 11 8

14 alfabetisk opbygget 14. Denne ordbog udarbejdes til oversættere hvis primære behov må forventes at være, at finde en ækvivalent til et givent lemma, og sekundært at finde en faglig forklaring. I denne ordbog opstilles ordlisten derfor efter det alfabetiske princip, eftersom det derved bliver hurtigt og nemt for brugeren at finde frem til det ønskede lemma. Ved at bruge det systematiske princip, stilles der store krav til brugerens kendskab til faget, hvilket det ikke kan forventes at en oversætter har til konkurslovgivningen i hhv. Danmark og Frankrig. Den alfabetiske makrostruktur kan enten opbygges glatalfabetisk, dvs. at der kun behandles et lemma i hver ordbogsartikel, eller efter rede- eller nicheprincippet, hvor der derimod behandles flere lemmata i samme artikel. I denne ordbog benyttes den glatalfabetiske metode, således at alle lemmata er lette at finde, og desuden anvendes ord-for-ord metoden, som indebærer at mellemrum mellem ord i flerordstermer tælles som tegn 15. Ved at følge rede- eller nicheprincippet, stiller man store krav til brugerens forudgående kendskab til emnet, hvilket ikke kan forventes af oversættere, som må formodes at være lægmænd inden for konkursret Ækvivalenter Ækvivalens defineres i Nordisk leksikografisk ordbok, som værende en semantisk og funksjonsmessig overenstemmelse mellom ord eller uttrykk i to eller flere språk. 16 Det vil sige at ordet, eller lemmaet, på kildesproget betydningsmæssigt svarer overens med pågældende lemma, ækvivalenten, på målsproget Ækvivalentselektion I en fagsproglig ordbog med oversættelse som primære funktion, spiller ækvivalentselektionen en meget vigtig rolle, eftersom brugeren i en oversættelsessituation først og fremmest må formodes at have brug for, at finde frem til en ækvivalent. Ovenstående definition i afsnit er dog for unuanceret i forbindelse med kulturbundne fagordbøger, såsom juridiske ordbøger, eftersom kulturforskelle kan gøre det vanskeligt, eller i 14 Tarp, Sven m.fl. (1998): Fagleksikografi som speciale, s Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s Bergenholtz, Henning m.fl., (1997): Nordisk leksikografisk ordbok s

15 nogle tilfælde umuligt, at finde en ækvivalent med samme betydningsmæssige indhold. I en dansk/fransk juridisk ordbog vil der findes udtryk og begreber, som er specifikke for det danske retssystem, og som derfor ikke eksisterer i det franske. Der kan også være tale om begreber, som minder om hinanden, men som alligevel ikke stemmer helt overens. Bergenholtz & Tarp angiver følgende tre grader af ækvivalens 17 : Fuld ækvivalens, hvor lemmaet på kildesproget betydningsmæssigt svarer overens med lemmaet på målsproget. Ovennævnte definition fra Nordisk leksikografisk ordbok er altså kun gyldig i tilfælde hvor der er fuld ækvivalens. Se følgende eksempel: Moratorium <sub. et> Moratoire <sub. m> Delvis ækvivalens, hvor lemmaet på kildesproget betydningsmæssigt svarer delvist overens med lemmaet på målsproget. Delvis ækvivalens angives med enkelt anførselstegn ( ) i ordbogsartiklerne. Se følgende eksempel: Massekrav <sub. et> Créance privilégiée <sub. f> Nulækvivalens, hvor der ikke findes nogen betydningsmæssig overensstemmelse fra kildesprog til målsprog. I tilfælde af nulækvivalens konstrueres et oversættelsesforslag ud fra det danske begrebs definition. Konstruerede oversættelsesforslag angives med dobbelt anførselstegn ( ) i ordbogsartiklerne. Se følgende eksempel: Gældssanering <sub. en> Remise ou réduction de dette <sub. f> Ækvivalentselektionen er ligesom lemmaselektionen, foretaget med udgangspunkt i det materiale, som har ligget til grund for den faglige indledning (se nærmere under bibliografien i afsnit 24). Derudover har søgemaskinen Google, været uundværelig til verifikation af ækvivalenternes anvendelse, samt til at søge kollokationer. 17 Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s

16 Faglige oplysninger Behovet for faglige oplysninger, i dette speciale oplysninger om konkurs i henholdsvis Danmark og Frankrig, defineres ud fra brugernes faglige forudsætninger. Eftersom denne ordbogs målgruppe, som allerede nævnt i afsnit 1, er translatørstuderende og professionelle oversættere, som må betragtes som lægmænd på det juridiske område, er der et stort behov for faglige oplysninger. Ved kulturbundne fagområder, som f.eks. jura, hvor der ofte er store forskelle mellem de to kulturer, kan faglige oplysninger ligefrem være nødvendige for, at oversætteren bliver i stand til, at gengive et lemma mest hensigtsmæssigt i en oversættelsessituation 18. Når en oversætter skal lave en oversættelse inden for et for ham/hende hidtil ukendt emne, er det første man normalt gør, at finde oplysninger om emnet, for at få en bedre forståelse om hvad det handler om, og for at finde frem til den rette terminologi og sprogbrug. Denne proces gør oversætteren bedre rustet til at finde frem til den rette ækvivalent og den rette tone i oversættelsen. Derfor har oversætteren brug for en kort introduktion til emnet, som findes i ordbogens komparative del og faglige forklaringer, som findes i de enkelte ordbogsartikler. Der skelnes mellem to typer af faglige oplysninger, nemlig den faglige indledning og faglige forklaringer. Af hensyn til brugervenligheden indeholder denne ordbog begge typer. Den faglige indledning er en selvstændig del af ordbogen, som indeholder en komparativ introduktion til konkurslovgivningen i henholdsvis Danmark og Frankrig. Den faglige indledning giver en mere systematisk oversigt over faget end det er muligt at give i ordbogsartiklerne. De faglige forklaringer findes i de enkelte ordbogsartikler, og giver en så kort og præcis forklaring som muligt, om den enkelte term. Ved at have begge typer oplysninger med i ordbogen, dækkes oversætterens behov bedst muligt, da hun/han både får en samlet introduktion, samt oplysninger til det enkelte opslagsord. Den faglige indledning, som er en selvstændig del af ordbogen, behandles i det følgende afsnit, men eftersom de faglige forklaringer indgår som en del af ordbogens mikrostruktur, behandles disse herunder i afsnit Dyrberg, Gunhild og Tournay, Joan (1999): Ækvivalens og brugerdeterminerede oplysninger i fagsproglige oversættelsesordbøger 11

17 Faglig indledning Den faglige indledning er som nævnt en selvstændig ordbogsdel, som indeholder en komparativ introduktion til konkurslovgivningen i henholdsvis Danmark og Frankrig. Denne er udarbejdet som en hjælp til brugere som ønsker en hurtig og overskuelig gennemgang, og/eller som ønsker et overblik over de væsentligste forskelle og ligheder i de to systemer. Desuden kan de enkelte afsnit i den faglige indledning, bruges som et supplement til ordbogsartiklerne, ved hjælp af henvisninger i ordbogsartiklerne. Den faglige indledning er af hensyn til brugervenligheden udarbejdet på dansk, eftersom målgruppens modersmål er dansk. Termer som indgår i ordlisten, markeres med fed skrift og med den franske ækvivalent i kursiv i en parentes ved siden af, første gang termen forekommer i teksten. Sidst i den faglige indledning udarbejdes en illustration i skemaform over konkursbehandlingen i de to lande. Illustrationen bruges til at opsummere og anskueliggøre forskellene i de to systemer Mikrostruktur Med udgangspunkt i brugerprofil og funktion formodes det i denne ordbog, at oversætteren i selve ordbogsartiklerne har brug for angivelse af ækvivalenter, kollokationer og sætningseksempler, men p.g.a. oversætteres forventede høje sproglige niveau, vil der kun blive medtaget et minimum af grammatiske oplysninger (se mere herom i følgende afsnit). Mikrostrukturen er det leksikografiske udtryk for strukturen af de oplysninger, der bringes i den enkelte ordbogsartikel. 19 For at gøre ordbogen så brugervenlig som muligt, er det vigtigt at strukturere oplysningerne på en overskuelig måde. For at opnå dette, opbygges ordbogsartiklerne af felter, hvor hver felt indeholder en bestemt type oplysninger. Alle ordbogsartiklerne opbygges efter samme skabelon. Denne ordbogs mikrostruktur indeholder ækvivalenter, grammatiske oplysninger, faglige forklaringer, kollokationer, sætningseksempler, henvisninger. Disse elementer behandles yderligere i de følgende afsnit, dog ikke ækvivalenter som allerede blev behandlet i afsnit Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s

18 Grammatiske oplysninger Når man skal beslutte hvilke grammatiske oplysninger der skal angives i en ordbog, er det endnu engang vigtigt, at tage udgangspunkt i brugerens forudsætninger, ligeså vel som ordbogens funktion. Selvom ordbogens målgruppe har et højt sprogligt niveau, er det i forbindelse med oversættelse til fransk, som er ordbogens primære formål, nødvendigt med visse grammatiske oplysninger, for at undgå dobbeltopslag i andre ordbøger. Disse oplysninger er ordklasse og køn. Denne ordbog kommer kun til at indeholde substantiver, hvortil der angives køn. Til de danske opslagsord angives således fælleskøn, som forkortes en, og intetkøn, som forkortes et. Til deres ækvivalenter angives hhv. femininum, som forkortes f og maskulinum, som forkortes m. I ordlisten angives alle opslagsord i uaktualiseret form, dvs. i deres grundform. Opslagsordet angives endvidere i singularis, medmindre det kun eksisterer i pluralis. De grammatiske oplysninger for lemma og ækvivalent angives i spids parentes <> lige efter henholdsvis lemmaet og ækvivalenten, således: Lemma < sub. en/et> Akkord <sub. en> Ækvivalent <sub. f/m> Concordat <sub. m> Faglige forklaringer Faglige forklaringer er de forklaringer, der gives til de enkelte lemmata i en ordbog. De har til formål at give brugeren oplysninger om lemmaets og ækvivalentens betydning, samt i en bilingval ordbog inden for et kulturbundet område, at gøre opmærksom på betydningsmæssige forskelle, der kan have indvirkning på oversættelsen. Ligesom alle andre funktioner i ordbogen, udarbejdes de faglige forklaringer med udgangspunkt i brugerens forudsætninger. Først og fremmest tages der hensyn til, at brugeren er lægmand på området, hvilket betyder at fagtermer kun bruges i forklaringerne, hvis det er absolut nødvendigt 20. Derudover udarbejdes forklaringerne komparativt, så brugeren bliver gjort opmærksom på betydningsmæssige forskelle. De indledes derfor med henholdsvis DK og FR. I tilfælde af fuld ækvivalens angives den faglige forklaring samlet og indledes med DK/FR. Se følgende eksempler: 20 Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s

19 Ligelighedsprincip <sub. et> Principe d égalité <sub. m> DK/FR: Ligelighedsprincippet sikrer en ligelig fyldestgørelse af kreditorerne i overensstemmelse med konkursordenen. Betalingsstandsning <sub. en> Cessation des paiements <sub. f> DK: En virksomhed er i betalingsstandsning når den ikke længere kan betale sin gæld til tiden. Under betalingsstandsningen kan kreditorerne ikke retsforfølge skyldneren. FR: En virksomhed skal anmelde betalingsstandsning når den ikke længere kan betale sine passiver med sine disponible aktiver. Efter anmeldelse åbner retten for enten retslig rekonstruktion eller konkursbehandling. De faglige forklaringers placering afhænger af ordbogens funktion. Da denne ordbogs primære funktion er oversættelse og sekundært reception, vil de faglige forklaringer blive placeret umiddelbart efter ækvivalenten. Efter de faglige forklaringer, henvises til det sted i den faglige indledning, hvor brugeren kan finde yderligere oplysninger Kollokationer I en ordbog med oversættelse som primære formål, er det en fordel at have kollokationer med, eftersom disse tjener til at illustrere anvendelsen af et givet lemma med det formål at brugeren kan konstruere korrekte sætninger 21. Der findes ingen endegyldig definition af begrebet kollokation, eftersom teoretikerne ikke har kunnet nå til nogen enighed. Der findes derfor mange forskellige forslag til en definition fremsat af forskellige teoretikere. Fælles for de fleste af de fremsatte definitioner er, at de er så brede at de ikke rigtigt hjælper til en bedre forståelse af begrebet. I denne ordbog har jeg valgt at støtte mig til Sandro Nielsens tolkning fra 1994, som er at: en kollokation er en kombination af ord, der sædvanligvis optræder sammen i en syntagmatisk enhed 22, hvilket mere enkelt sagt vil sige faste ordforbindelser. Kollokationer består som regel af følgende kombinationer af grammatiske enheder: adjektiv + kombination af substantiver, substantiv + kombination af verber eller verbum + kombination af substantiver Karina Pernille Bentzen m.fl. (1998): Fagleksikografi som speciale, Kollokationsbestemmelse s Nielsen, Sandro (1994): The Bilingual LSP dictionary Principles and Practice for Legal Language s Nielsen, Sandro (1994): The Bilingual LSP dictionary Principles and Practice for Legal Language s

20 Kollokationerne selekteres i det danske tekstkorpus, men også søgemaskinen google anvendes til at sikre at alle relevante kollokationer er fundet. Desuden verificeres kollokationerne på google. Visse lemmata kan indgå i mange kollokationer, mens andre kun har få eller slet ingen. I tilfælde hvor der findes mange kollokationer, anføres disse i alfabetisk rækkefølge, efter kollokationens første ord, og adskilles med semikolon. I ordbogsartiklens mikrostruktur placeres kollokationerne lige efter den faglige forklaring og markeres med tegnet. Den franske oversættelse følger umiddelbart efter kollokationen i kursiv. Se følgende eksempel. Individualforfølgning <en> Poursuite individuelle <f> DK/FR: Individualforfølgning sker når en enkelt kreditor vælger at retsforfølge skyldneren for at få sit krav fyldestgjort. Iværksætte individualforfølgning, exercer le droit de poursuite individuelle; Blokere for individualforfølgning, suspendre les poursuites individuelle Sætningseksempler Formålet med sætningseksempler er, ligesom med kollokationer, at gøre brugeren i stand til at konstruere korrekte sætninger. I modsætning til kollokationer, kan sætningseksempler bruges til, at illustrere en given term i en større eller mindre kontekst, og derigennem give brugeren et bedre indblik i sprogbrug, herunder grammatiske sammenhænge. Sandro Nielsen beskriver et sætningseksempel som værende: en leksikalsk enhed, der består af flere ord, som tilsammen udgør en sætning 24. Sætningseksemplerne selekteres, ligesom kollokationerne, i det danske tekstkorpus eller findes i forbindelse med kollokationssøgningerne på google. Sætningseksemplerne anføres som såkaldte belægseksempler, hvilket vil sige eksempler, som er dannet med udgangspunkt i et belæg, men under udeladelse af fagligt irrelevante og sprogligt unødvendige belægdele, såsom personnavne og adverbielle fyldord 25. I mikrostrukturen placeres sætningseksemplerne efter kollokationerne og markeres med. I tilfælde hvor der findes mange sætningseksempler, anføres disse i alfabetisk rækkefølge, efter sætningens første ord og adskilles med semikolon. Efter det danske sætningseksempel følger den franske oversættelse i kursiv. Se følgende eksempel: 24 Nielsen, Sandro (1994): The Bilingual LSP dictionary Principles and Practice for Legal Language s Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s

21 Akkord <sub. en> Concordat <m> DK/FR: Akkord er enten kreditorers nedskrivning af en skyldners gæld eller udsættelse af gældens betalingsfrist. Akkord kan forhandles under frivillig akkord eller tvangsakkord i Danmark og i Frankrig hører det under procedurerne bevaring af virksomheder og retslig rekonstruktion. Se afsnit 6, 8, 12 og 16 i den faglige indledning Frivillig akkord, concordat amiable; Indlede forhandling om akkord, ouvrir négociations d'un concordat; Indgå akkord, conclure un concordat: Stadfæste en akkord, homologuer un concordat; Tiltræde en akkord, adhérer au concordat Hvis der ikke er rimelig udsigt til, at akkorden vil blive vedtaget, stadfæstet og opfyldt kan retten nægte at åbne forhandlingerne, S il n y a pas probabilité raisonnable que l accord sera arrêté, homolugué et conclu, le tribunal peut refuser d ouvrir les négociations Synonymer Synonymer er, som bekendt, to eller flere ord med samme overordnede betydning. I en ordbog med funktionerne oversættelse og reception, er det vigtigt for brugeren at kende disse, da der ofte er en lille forskel i deres betydning eller brug. Det vil sige at selvom synonymerne overordnet set betyder det samme, er det blevet normen at bruge det ene frem for det andet i en bestemt situation. I en oversættelsessituation er det vigtigt at kende en sådan norm, da oversætteren ellers kunne fristes til at benytte synonymer for at variere sit sprog. Synonymer forekommer dog sjældent i juridisk sprog, så denne ordbog kommer til at indeholde meget få synonymer. I ordbogsartiklen markeres synonymer med =. Se følgende eksempel: Krav <et> Créance <f> DK/FR: Krav er kreditorernes tilgodehavender hos skyldneren. Anmelde krav, déclarer une créance; Opfylde krav, payer une créance; Privilegeret. krav, créance privilégié; Simpelt krav, créance chirographaire Privilegerede krav opfyldes før simple krav, les créances privilégiées sont payés avant les créances chirographaires = Fordring Se også artiklen: Massekrav Henvisninger Formålet med henvisninger er, at lede brugeren frem til supplerende oplysninger om det pågældende lemma. Denne ordbog indeholder både ordbogsinterne, dvs. henvisninger til et andet sted internt i ordbogen, og ordbogseksterne henvisninger, dvs. henvisninger til et sted uden for 16

22 ordbogen 26. De ordbogseksterne henvisninger findes i ordbogens faglige indledning, i form af litteraturangivelser. De ordbogsinterne henvisninger består af henvisninger, fra de enkelte artikler til den faglige indledning, eller henvisninger til en eller flere andre artikler. Begge disse typer henvisninger markeres med. Der findes dog også ordbogsinterne henvisninger i den faglige indledning, men disse markeres i en parentes ved siden af det begreb der henvises fra. Se følgende eksempel: Massekrav <sub. et> Créance privilégiée <sub. f> DK: Massekrav er krav mod konkursboet, som dækkes forud for alle andre krav. FR: I Frankrig betegnes alle fortrinsberettigede krav som privilegerede krav som privilegerede krav. Se afsnit 9.6 og 17.4 i den faglige indledning. Primære massekrav, créances avec super privilèges; Sekundære massekrav, créances privilégiées secondaires Se også artiklen krav Skabelon I dette afsnit vil jeg samle op på ovenstående oplysninger til mikrostrukturen, ved at udarbejde den endelige skabelon, som herefter kommer til at fungere som udgangspunkt til ordbogsartiklerne: Lemma <grammatiske oplysninger> Ækvivalent <grammatiske oplysninger> DK/FR faglig forklaring Henvisning til den faglige indledning Kollokationer, fransk oversættelse Sætningseksempler, fransk oversættelse = Synonymer Henvisning til en anden ordbogsartikel Det er dog ikke alle artikler, der kommer til at indeholde alle felter, f.eks. forekommer synonymer sjældent i juridisk sprog, og ikke alle opslagsord har kollokationer tilknyttet. Desuden afgøres det fra ord til ord, om det er relevant med sætningseksempler. 26 Bergenholtz, Henning og Tarp, Sven (1994): Manual i fagleksikografi s

23 3. Brugervejledning Denne ordbog henvender sig til oversættere og studerende med dansk som modersmål, og al omtekst m.m. vil derfor være på dansk. Denne ordbog er inddelt i to dele, den komparative faglige indledning og den alfabetiske ordliste. Den faglige indledning giver en kort introduktion til konkurslovgivningen i hhv. Danmark og Frankrig, samt et overblik over forskelle og ligheder. Den er inddelt i afsnit, der gør det lettere for oversætteren at slå op i den og finde præcis det hun/han søgte. Hvert afsnit indeholder oplysninger om specifikke forhold, og første gang en ny term som findes i ordlisten optræder i teksten, vil denne være markeret med fed og med ækvivalenten i kursiv i en parentes ved siden af. Ordbogen indeholder udover den faglige indledning og ordlisten, en liste over anvendte forkortelser i det følgende afsnit, samt et alfabetisk register over alle opslagsord, bagerst i ordbogen. 1. Faglig indledning Den komparative indledning indeholder en komparativ introduktion til konkurslovgivningen i hhv. Danmark og Frankrig. Den kan både anvendes alene, for at få en bedre forståelse for de to systemer, og blive opmærksom på hvor der findes forskelle, men den tjener også som et supplement til ordbogsartiklerne. Den faglige indledning er af hensyn til brugervenligheden udarbejdet på dansk. Termer som indgår i ordlisten, markeres med fed skrift og med den franske ækvivalent i kursiv i en parentes ved siden af, første gang termen forekommer i teksten. 2. Ordbogsartikler De enkelte ordbogsartikler er organiseret som beskrevet herunder: Opslagsord Opslagsordet placeres først i ordbogsartiklen og markeres med fed skrifttype. Opslagsordene er placeret alfabetisk, og hver ordbogsartikel behandler kun et enkelt opslagsord. Akkord <sub. en> Concordat <sub. m> 18

24 Grammatiske angivelser Denne ordbog kommer kun til at indeholde substantiver, som angives med forkortelsen sub. samt køn. Fælleskøn angives med en og intetkøn med et. Til ækvivalenten angives hunkøn og hankøn med hhv. f og m. De grammatiske oplysninger for lemma og ækvivalent angives i spids parentes <> lige efter henholdsvis lemmaet og ækvivalenten: Akkord <sub. en> Concordat <sub. m> Ækvivalenter Ækvivalenter anvendes med kursiv og fed skrifttype, og angives i feltet under opslagsordet. I ordbogen skelnes der mellem tre forskellige typer ækvivalenter: 1) Ækvivalenter som betydningsmæssigt svarer fuldstændig overens med opslagsordet på målsproget - fuld ækvivalens angives uden nogen markering: Konkursorden <sub. en> Collocation <sub. f> 2) Ækvivalenter som betydningsmæssigt svarer delvist overens med opslagsordet på målsproget delvis ækvivalens angives med enkelt anførselstegn: Konkurs <sub. en> Liquidation judiciaire <sub. f> 3) Ækvivalenter der er konstruerede da der ikke findes et tilsvarende udtryk på fransk nul ækvivalens angives med dobbelt anførselstegn: Gældssanering <sub. en> Remise ou réduction de dette <sub. f> Faglige forklaringer Hver ordbogsartikel indeholder en faglig forklaring, som giver en kort forklaring på opslagsordets betydning. De faglige forklaringer udarbejdes komparativt, hvilket vil sige at, i tilfælde af fuld ækvivalens angives forklaringen samlet, og indledes med DK/FR, men i tilfælde af betydningsmæssige forskelle, angives der en separat forklaring for Danmark og Frankrig, der indledes med hhv. DK og FR: 19

25 Individualforfølgning <sub. en> Poursuite individuelle <sub. f> DK/FR: Individualforfølgning sker når en enkelt kreditor vælger at retsforfølge skyldneren for at få sit krav fyldestgjort. Fristdag <sub. en> La date de cessation des paiements <sub. f> DK: Fristdagen er den dag skifteretten modtager anmeldelse om betalingsstandsning eller begæring om akkordforhandling, gældssanering eller konkurs. Fristdagen har betydning for en lang række frister i forbindelse med tvangsakkord og konkursbehandling, hvoraf de vigtigste er omstødelsesfrister og frister for kreditorernes privilegier. FR: Fristdagen er den dag hvor betalingsstandsning indtræder. I tvivlstilfælde fastsættes den som samme dag som retten afsagde kendelse om betalingsstandsning. Fastsættelsen af fristdag har ligesom i Danmark betydning for omstødelsesfrister og frister for kreditorernes privilegier. Kollokationer Kollokationer er de ordforbindelser, hvori opslagsordet kan indgå. I denne ordbog angives kollokationer i feltet med tegnet. I tilfælde af, at der er flere kollokationer, angives disse i alfabetisk rækkefølge, efter det første ord i kollokationen, og adskilles af semikolon. De danske kollokationer skrives med normal skrift, hvorefter oversættelsen følger i kursiv: Konkursbegæring <sub. en> Demande de liquidation judiciaire <sub. f> DK/FR: En skyldner eller en kreditor kan indgive en skriftlig konkursbegæring til retten, hvis skyldneren ikke kan betale sine regninger. Se afsnit 9.2 og 17.1 i den faglige indledning Indgive konkursbegæring, déposer une demande de liquidation judiciaire. Sætningseksempler Sætningseksemplerne er konkrete eksempler på brugen af et opslagsord. De angives efter tegnet. I tilfælde af, at der er flere sætningseksempler, angives disse i alfabetisk rækkefølge, efter det første ord i eksemplet, og adskilles af semikolon. De danske eksempler skrives med normal skrift, hvorefter oversættelsen følger i kursiv: Konkursdekret <sub. et> Jugement déclaratif de liquidation judiciaire <sub. m> DK/FR: Konkursdekretet er rettens kendelse om at skyldnerens bo tages under konkursbehandling. Se afsnit 9.3. og 17.2 i den faglige indledning Afsige konkursdekret, rendre le jugement déclaratif de liquidation judiciaire Fra det øjeblik, konkursdekretet afsiges, kan skyldneren ikke længere råde over sine aktiver, a partir du jugement déclaratif de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de ses biens 20

26 Synonymer I de tilfælde, hvor der findes et synonym til opslagsordet, er dette markeret med tegnet =. De vil dog forekomme meget sjældent, eftersom der ikke bruges mange synonymer i juridisk sprog: Krav <sub. et> Créance <sub. f> DK/FR: Krav er kreditorernes tilgodehavender hos skyldneren. Anmelde krav, déclarer une créance; Opfylde krav, payer une créance; Privilegeret krav, créance privilégié; Simpelt krav, créance chirographaire Privilegerede krav opfyldes før simple krav, les créances privilégiées sont payés avant les créances chirographaires = Fordring Henvisninger Denne ordbog indeholder to typer henvisninger. Begge typer angives efter tegnet. Den første type henvisning, er en henvisning fra ordbogsartiklen, til den faglige indledning, hvor brugeren kan finde yderligere oplysninger, om forhold der er relevante i forbindelse med opslagsordet. Denne type henvisninger følger umiddelbart efter de faglige forklaringer. Den anden type henvisning, er en henvisning fra et opslagsord til et andet. Denne type findes sidst i ordbogsartiklen: Akkord <sub. en> Concordat <sub. m> DK/FR: Akkord er enten kreditorers nedskrivning af en skyldners gæld eller udsættelse af gældens betalingsfrist. Akkord kan forhandles under frivillig akkord eller tvangsakkord i Danmark og i Frankrig hører det under procedurerne bevaring af virksomheder og retslig rekonstruktion. Se afsnit 6, 8, 12 og 16 i den faglige indledning Frivillig akkord, concordat amiable; Indlede forhandling om akkord, ouvrir négociations d'un concordat; Indgå akkord, conclure un concordat: Stadfæste en akkord, homologuer un concordat; Tiltræde en akkord, adhérer au concordat Hvis der ikke er rimelig udsigt til, at akkorden vil blive vedtaget, stadfæstet og opfyldt kan retten nægte at åbne forhandlingerne, S il n y a pas probabilité raisonnable que l accord sera arrêté, homolugué et conclu, le tribunal peut refuser d ouvrir les négociations. Se også artiklerne: Stadfæstelse og Tvangsakkord 21

27 4. Anvendte tegn og forkortelser Forkortelser: bl.a. DK dvs. en et f FR f.eks. hhv. kap. KL kr. LG m nr. osv. sub. blandt andet Danmark (omhandler danske forhold) det vil sige fælleskøn intetkøn femininum Frankrig (omhandler franske forhold) for eksempel henholdsvis kapitel Konkursloven kroner Lønmodtagernes garantifond maskulinum nummer og så videre substantiv Tegn: markerer nulækvivalens markerer delvis ækvivalens henvisning kollokation sætningseksempel = synonym ; adskiller kollokationer fra hinanden, samt adskiller sætningseksempler fra hinanden paragraf 22

28 5. Dansk lovgrundlag Danmarks oprindelige konkurslov blev indført allerede i Den blev derefter underlagt et mangeårigt reformarbejde, som begyndte tilbage i Dette reformarbejde førte dog først til egentlige ændringer i Ændringerne bestod hovedsageligt i, at de gamle konkursprivilegier, med undtagelse af privilegiet for løn blev afskaffet. Hvis en kreditor er blevet tildelt konkursprivilegium, betyder det at hans krav bliver dækket før alle andre krav, som ikke har privilegium. I 1975, blev nye regler om betalingsstandsning indføjet i konkursloven af Endelig kom konkursloven af 1977, hvor konkurslovsudvalgets udkast fra 1971 med en række mindre justeringer blev vedtaget, og dermed definitivt fjernede den oprindelige konkurslov fra Justitsministeriet nedsatte i 1986 et udvalg som fik til opgave at overveje mulige ændringer af konkurslovgivningen samt i givet fald udarbejde udkast til nye regler i konkursloven. I 1994 afgav udvalget betænkningen Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen med lovudkast til et nyt bobehandlingssystem samt til diverse småændringer i konkursloven og i anden lovgivning. Dette udkast blev gennemført ved lov nr. 382 i Justitsministeriet nedsatte i 2001 et Konkursråd. Konkursrådets opgaver er at komme med indstillinger vedrørende ændringer i konkursloven, og virke som rådgivende organ for Justitsministeriet angående insolvensretlige spørgsmål, og at afgive indstilling om behov og muligheder for i forbindelse med insolvensbehandlingen at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet 29. Konkursrådet har afgivet betænkning 1449/2004 om gældssanering, som førte til en del ændringer af gældssaneringsreglerne ved lov nr. 365 af 24. maj I dette speciale kommer jeg dog kun ind på gældssanering i forbindelse med konkurs (afsnit ). I dette speciale beskrives i det følgende den gældende konkurslov i Danmark, dvs. lovbekendtgørelse nr. 118 af 4. februar , med ovennævnte efterfølgende ændringer m.fl. Desuden beskrives hvilke muligheder danske virksomheder har for forebyggelse af økonomiske 27 Ørgaard, Anders (2006): Konkursret, 9. udgave, s Ørgaard, Anders (2006): Konkursret, 9. udgave, s Ørgaard, Anders (2006): Konkursret, 9. udgave, s

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark Fransk Institut Forfatter: Speciale Signe Rousing Østergaard Cand.ling.merc. Eksamensnummer: 243550 Specialevejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Ordbogsprojektet indeholder: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af ordbogen Faglig indledning til de franske og

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog - med særlig henblik på behandling af kulturbundne tekstkonventioner Cand.ling.merc.-speciale

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Speciale CLM Spansk Forfatter: Malene Wiborg Hansen Studienr.: 248706 Vejleder: Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Dansk Spansk ordbog om handel med børsnoterede værdipapirer

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Fagleksikografisk speciale:

Fagleksikografisk speciale: Speciale CLM - spansk Forfatter: Karen Juhl Petersen Studienummer: 252141 Vejleder: Lektor Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ Fagleksikografisk speciale: Dansk-spansk ordbog om handel med børsnoterede

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG FORMÅLSBESKRIVELSE...2 2 GENNEMGANG OG DISKUSSION AF ORDBOGSKONCEPTET...4 2.1 Ordbogens ydre rammer...4 2.2 Ordbogstype...4 2.3 Brugergruppe...5 2.4 Ordbogsfunktion...7

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.79 Kurators ansvar Resume: Denne artikel giver et praktisk indblik i, hvilket ansvar en kurator er underlagt. Artiklen beskriver hvilke forpligtelser en kurator har, herunder

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Dansk - fransk ordbogsprojekt inden for salgs- og leveringsbetingelser

Dansk - fransk ordbogsprojekt inden for salgs- og leveringsbetingelser Opgaveskriver: Bettina Brøndberg Olesen Eksamensnr.: 245752 Fransk Institut Cand.ling.merc.-studiet Speciale Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Dansk - fransk ordbogsprojekt inden for salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Fagleksikografisk speciale

Fagleksikografisk speciale Speciale CLM spansk Forfatter: Anne Irene Harboe Iversen Studienr: 249204 Vejleder: Anne Lise Laursen Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, undervisningsgruppe spansk, HHÅ Fagleksikografisk speciale

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler:

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Microsoft Office Word 2003 i et leksikografisk perspektiv med særligt henblik på programmets danske version og denne versions danske og spanske stave- og grammatikkontrol

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Problemer og løsninger på området for gældssanering

Problemer og løsninger på området for gældssanering Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 313 Offentligt Problemer og løsninger på området for gældssanering Følgende vil udpensle problemerne i de nuværende gældssaneringsregler, sådan som Den Sociale

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten.

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. - 1 I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden spørges der om, hvorvidt det er muligt at bringe parcelhuset i kreditorly hos hustruen, hvis parcelhuset

Læs mere

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp* 291 Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog 1. Forudsætninger I løbet af 1993 blev

Læs mere

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst Brugervejledning Principielt er ordbogen et stykke værktøj, som er beregnet til at dække behov for brugere med dansk som modersmål, hvis behov for hjælp opdeles på følgende måde 1. Jeg har brug for hjælp

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter Hans-Otto Rosenbohm * 281 Sprogkundskaber som ansættelsesparameter 1. Baggrunden for undersøgelsen Den tiltagende internationalisering af erhvervslivet medfører et stadig stigende behov for sprogkyndige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Praktiske oplysninger... 1 3. Vedtægtsændringer skal være velbegrundede...

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Sproglig opmærksomhed/éveil aux langues Om sproglig og kulturel mangfoldighed og sammenhæng mellem sprog og kultur Et kommunikativ-funktionel

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat DET GODE I Jette Hyldegård Lektor, ph.d. på Danmarks Biblioteksskole med undervisning og forskning inden for området Informatlonsinteraktion og informationsarkitektur. www.db.dk/jh Navigotionsapparatet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1 Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1. Indledning Hvad skulle vi gøre uden de røde ordbøger? De er blevet et fast element i sprogundervisningen og

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept Jette Pedersen 267 Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept I det følgende gives en præsentation af nogle centrale aspekter af ovennævnte

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund.

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller elektronisk gengivelse af denne bog eller dele heraf er uden forfatternes skriftlige

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 1.1 PROBLEMFORMULERING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 5 1.3 FAGOMRÅDE... 6 1.4 SPECIALETS OPBYGNING... 6 2. ORDBOGSTYPOLOGI... 8 3. BRUGERPROFIL... 10 3.1 MÅLGRUPPE... 10

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere