Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministeriets grundnotat vedrørende Kommissionens grønbog om arv og testamente (Kom(2005) 65 endelig udgave). Materialet er ligeledes oversendt til Folketingets Retsudvalg.

2 Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh.: Marie Tullin Sagsnr.: Dok.: MAT40031 G R U N D N O T A T om Kommissionens grønbog om arv og testamente (Kom(2005) 65 endelig udgave) Resumé Kommissionen har fremlagt en grønbog om arv og testamente, der skal danne grundlag for en større høring om legal og testamentarisk arv, der har et grænseoverskridende element. Kernen i et fremtidigt fællesskabsinstrument skal ifølge grønbogen være en harmonisering af lovvalgsreglerne. Herudover vil et fremtidigt fællesskabsinstrument bl.a. skulle forholde sig til spørgsmålet om anerkendelse og fuldbyrdelse samt international kompetence. Kommissionen fremhæver, at både sager, der løses udenretligt og indenretligt, bør omfattes af anvendelsesområdet for et fremtidigt fællesskabsinstrument, da de fleste arvesager ikke afstedkommer egentlige retstvister. Afslutningsvis anfører Kommissionen under henvisning til Haag-programmet, at et fællesskabsinitiativ på det arveretlige område skal sigte mod at fjerne administrative og praktiske forhindringer i forbindelse med arvesager, der har et grænseoverskridende element, hvilket f.eks. kan ske ved at oprette et europæisk arvebevis og/eller en fælleseuropæisk testamentsdatabase. Grønbogen rejser ikke i sig selv spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet, og den har heller ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der foreligger ikke offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til grønbogen. På det foreliggende grundlag er det den danske holdning, at man på nuværende tidspunkt alene bør analysere og drøfte, hvorledes problemerne i forbindelse med arvesager, der har et grænseoverskridende element, mest hensigtsmæssigt kan løses. Efter artikel 1 i Protokollen om Danmarks Stilling, der er knyttet som bilag til Amsterdamtraktaten, deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til afsnit IV i EF-traktaten (forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender). I det omfang eventuelle forslag til kommende EU-regulering vedtages med hjemmel i TEF afsnit IV, deltager Danmark derfor ikke i vedtagelsen, og de omhandlede retsakter vil ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. 1. Baggrund Slotsholmsgade 10 Telefon: E-post: 1216 København K Telefax: Internet:

3 1.1. Indledning Det følger af EF-traktatens artikel 61, litra c, og artikel 65, at Fællesskabet kan vedtage foranstaltninger om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger i det omfang, det er nødvendigt for det indre markeds funktion. Dette omfatter blandt andet foranstaltninger til forbedring og forenkling af anerkendelsen og fuldbyrdelsen af retsafgørelser i borgerlige sager samt fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes gældende regler om lovvalg og konflikter om stedlig kompetence. Arveretten er ikke omfattet af de internationale privatretlige regler, som Fællesskabet hidtil har vedtaget. I Wien-handlingsplanen fra 1998 var vedtagelsen af et fællesskabsinstrument på det arveretlige område højt placeret på prioritetslisten. I Rådets og Kommissionens fælles program af 30. november 2000 med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område anføres det, at der skal udfærdiges et instrument på det arveretlige område. Dette er senest fastslået i det såkaldte Haag-program til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 5. november I programmet opfordres Kommissionen til at fremlægge en grønbog om lovvalg med hensyn til arveretlige spørgsmål, herunder spørgsmål om værneting (kompetence), anerkendelse og fuldbyrdelse samt administrative foranstaltninger (arveattest, registrering af testamenter). Det fremgår endvidere af programmet, at et fællesskabsinstrument bør være gennemført inden udgangen af Retsgrundlaget Efter artikel 1 i Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Amsterdamtraktaten, deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til afsnit IV i EFtraktaten (forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender), og disse vil ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. Grundlaget for eventuelle fremtidige forslag vedrørende et fællesskabsinstrument om grænseoverskridende sager om arv og testamente vil være omfattet af det danske forbehold vedrørende retlige og indre anliggender, i det omfang forslaget er baseret på EF-traktatens afsnit IV. Danmark vil i så fald ikke deltage i en eventuel vedtagelse af sådanne initiativer, og en eventuel regulering vil ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. 2. Grønbogens indhold 2.1. Indledning og grundlæggende overvejelser - 3 -

4 Kommissionen har offentliggjort grønbogen om arv og testamente med henblik på iværksættelse af en høring om legal og testamentarisk arv i sager med et grænseoverskridende element. Grønbogen består udover en generel indledning af syv overordnede afsnit. Disse afsnit vedrører lovvalgsregler, kompetenceregler, bestemmelser for anerkendelse og fuldbyrdelse, bevis for arvingers status (et europæisk arvebevis), registrering af testamenter, legalisering og retlig fremgangsmåde. Grønbogen indledes med en generel introduktion, hvor Kommissionen påpeger, at problemerne i forbindelse med arvesager, der har et grænseoverskridende element, hovedsagelig skyldes forskelle i medlemsstaternes grundlæggende arveretlige bestemmelser samt retsplejeregler og lovvalgsregler. Da det ikke er muligt at foretage en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes materielle ret, må der fokuseres på fælles lovvalgsregler, som f.eks. kan omfatte testamenters gyldighed, arvingers status, tvangsarv samt administration og fordeling af arv. Da de fleste arvesager ikke forårsager retstvister, vil det ikke være tilstrækkeligt at vedtage regler om retternes internationale kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retternes afgørelser. Kommissionen finder på denne baggrund, at et fællesskabsinstrument skal omfatte anerkendelse af både retlige og udenretlige dokumenter (testamenter, notartestamenter og administrative dokumenter). Ligeledes finder Kommissionen, at det må overvejes, om et fællesskabsinstrument skal indeholde regler om ikke-retslige myndigheders internationale kompetence i forbindelse med arvesager. 2.2 Lovvalgsregler Generelle spørgsmål Kommissionen anfører, at fremtidige lovvalgsregler må være universelle og således omfatte såvel medlemsstater som tredjelande. Det må efter Kommissionens opfattelse først og fremmest defineres, hvilke arveretlige spørgsmål lovvalgsreglerne skal finde anvendelse på, herunder om de alene skal finde anvendelse på afgørelser om, hvem der er arvinger og arvingers rettigheder, eller om de også bør omfatte f.eks. administration og fordeling af arv. Dernæst må det overvejes, om der skal fastsættes ét eller flere tilknytningskriterier, herunder om der skal være forskellige tilknytningskriterier for f.eks. fast ejendom og løsøre Testamenter og aftaler om fremtidig arv Medlemsstaternes materielle lovgivning samt lovvalgsregler vedrørende testamentshabilitet, materiel gyldighed, fælles testamenter, aftaler om fremtidig arv og tilbagekaldelse af testamenter er meget forskellige. Kommissionen påpeger, at det må overvejes, hvilke lovvalgsregler der skal gælde for disse områder, samt hvordan lovvalgsregler kan udformes, således at de tager hensyn til den situati

5 on, at tilknytningskriteriet ændrer sig i perioden mellem oprettelsen af et testamente og testators død Samtidige dødsfald Hvis to personer, der skal arve hinanden, dør ved samme lejlighed, vil de efter nogle medlemsstaters lovgivning anses for døde samtidig, mens andre medlemsstaters lovgivning medfører, at en af dem anses som afgået ved døden før den anden. Der opstår et problem, hvis arven i en sådan situation er omfattet af to staters lovgivning, der ikke har den samme definition af samtidige dødsfald, og Kommissionen stiller spørgsmålet, hvordan dette problem kan løses Valg af den lov, der finder anvendelse på arv Selv om der i de fleste medlemsstater ikke er mulighed for, at arveladeren eller arvingerne kan vælge, hvilket lands arvelovgivning der skal finde anvendelse, finder Kommissionen, at det er relevant at overveje indførelsen af en sådan mulighed. Med henvisning til det fælles marked, der garanterer personers frie bevægelighed, fremhæves det i grønbogens indledning, at det er nødvendigt at tage hensyn de pågældende personers forventninger. Det må derfor efter Kommissionens opfattelse overvejes, om en arvelader og/eller arvinger, eventuelt under visse betingelser, skal kunne vælge, hvilket lands arvelovgivning der skal finde anvendelse, samt om denne mulighed i givet fald både skal gælde for legal og testamentarisk arv

6 2.2.5 Tvangsarv Regler om tvangsarv findes ikke i alle medlemsstaternes lovgivning. Derfor må det efter Kommissionens opfattelse overvejes, om et lands regler om tvangsarv skal kunne anvendes i tilfælde, hvor et andet lands lovgivning, som skal anvendes i medfør af lovvalgsreglerne, ikke anerkender tvangsarv eller definerer anvendelsesområdet for tvangsarv anderledes Trusts oprettet ved testamente Den, som opretter en international trust, kan vælge, hvilken lov der skal anvendes. Kommissionen finder imidlertid, at det må overvejes, om det er nødvendigt at vedtage særlige lovvalgsregler for trusts Renvoi Ved renvoi forstås, at henvisning til et lands lovgivning omfatter det pågældende lands internationale privatretlige lovvalgsregler. Henviser en lovvalgsregel f.eks. til amerikansk lovgivning, og følger det af amerikanske internationale privatretlige lovvalgsregler, at dansk lovgivning skal finde anvendelse, medfører renvoi, at dansk lovgivning skal anvendes, hvorimod udelukkelse af renvoi medfører, at amerikansk lovgivning skal anvendes. Kommissionen påpeger, at fælles lovvalgsregler på fællesskabsplan betyder, at spørgsmålet om renvoi ikke er relevant, hvor lovvalgsreglerne peger på loven i en medlemsstat, da lovvalgsreglerne i alle medlemsstater vil pege på det samme lands lovgivning. Peger lovvalgsreglerne derimod på loven i et tredjeland, er det muligt, at det pågældende tredjelands internationale privatretlige lovvalgsregler peger på loven i et andet tredjeland eller i en medlemsstat. Et fremtidigt fællesskabsinstrument bør derfor efter Kommissionens opfattelse indeholde en stillingtagen til, om renvoi skal anerkendes eller udelukkes Præjudicielle afgørelser Kommissionen stiller spørgsmål om, hvilke lovvalgsregler der skal fastsættes for præjudicielle afgørelser. Ved en præjudiciel forstås afgørelse af et spørgsmål, som er en nødvendig forudsætning for afgørelsen af sagens hovedspørgsmål. For arvesagers vedkommende kan der f.eks. være tale om, at der må træffes afgørelse om et ægteskabs gyldighed, før der kan træffes afgørelse i selve arvesagen

7 2.3. Kompetenceregler Medlemsstaternes regler om kompetence indeholder meget forskellige kriterier, herunder afdødes sidste bopæl, sagsøgtes eller sagsøgers bopæl, visse formuegoders placering, afdødes nationalitet eller nationaliteten på en af tvistens parter. I grønbogens indledning anfører Kommissionen, at spørgsmålet om kompetence ikke bør undervurderes, og at det bør overvejes at indføre fælles regler om international kompetence, både for så vidt angår domstolene og for så vidt angår andre myndigheder, som er involveret i arvesager. Når fælles kompetenceregler overvejes, skal der efter Kommissionens opfattelse tages hensyn til de forskellige interesser, som f.eks. arvinger og medlemsstater, på hvis område formuegoder i arvesagen befinder sig, har Valg af én kompetent domstol Såfremt et fremtidigt fællesskabsinstrument skal indeholde regler om domstolenes internationale kompetence, må det efter Kommissionens opfattelse overvejes, om der skal være tale om én eller flere kompetenceregler, samt hvilket eller hvilke kriterier der skal anvendes. Herudover må det overvejes, om arvinger under visse betingelser skal kunne indbringe sagen for domstolen i en anden medlemsstat end den, som følger af en eventuel hovedkompetenceregel. Et andet spørgsmål, som ifølge Kommissionen må overvejes, er, om en medlemsstats domstol skal kunne anmode domstolen i en anden medlemsstat, hvor formuegoder befinder sig, om at træffe foreløbige eller beskyttende foranstaltninger vedrørende disse formuegoder. Endelig må det overvejes, om der skal fastsættes bestemmelser om overførsel af en sag fra en medlemsstats domstol til en anden medlemsstats domstol. Kommissionen peger endelig på den kompetencekonflikt, som medlemsstaternes eventuelle residualkompetence i relation til et fremtidigt fællesskabsinstrument kan medføre. Residualkompetence i denne sammenhæng er medlemsstaternes mulighed for at anvende deres egen internationale privatret, når der ikke er nogen medlemsstat, der har kompetence efter fællesskabsreglerne. Problemet eksemplificeres ved en situation, hvor Fællesskabets kompetencekriterium er afdødes sidste bopæl, og en statsborger i medlemsstat A, som har alle sine formuegoder i medlemsstat B, dør i et tredjeland, hvor han kort forinden har bosat sig. Hvis medlemsstaterne fordi der efter fællesskabsretten ikke er nogen kompetent medlemsstat i en sådan situation afgør spørgsmålet efter egne internationale privatretlige regler, vil der opstå en kompetencekonflikt, hvis f.eks. medlemsstat A anvender nationalitetskriteriet og medlemsstat B formuegodernes placering. Kommissionen finder derfor, at det skal overvejes at udforme fælles kompetenceregler for de tilfælde, hvor Fællesskabets kompetencekriterium eller kriterier peger på et tredjelands ret, men hvor arvesagen har langt større tilknytning til en medlemsstat end til det pågældende tredjeland Procedurer i forbindelse med overførsel af fast ejendom - 7 -

8 Proceduren for registrering af overførsel af fast ejendom er forskellig i medlemsstaterne. Kommissionen finder derfor, at det må overvejes, om myndighederne i en medlemsstat kan tildeles hovedkompetencen til at udforme de dokumenter, der er nødvendige for at ændre relevante registre mv. samt træffe administrative foranstaltninger vedrørende fast ejendom, som ligger i en anden medlemsstat. I så fald må det desuden overvejes, om myndighederne på det sted, hvor den faste ejendom i arvesagen ligger, ligeledes skal kunne bevare kompetence. Kommissionen rejser også spørgsmål om muligheden for at udforme ensartede fællesskabsdokumenter, der kan anvendes i alle de medlemsstater, hvor der befinder sig formuegoder, samt om muligheden for at fjerne eller forenkle nogle af de formaliteter, som i dag kræves, når der er tale om arvesager med et grænseoverskridende element Ikke-retslige myndigheders kompetence Kommissionen anfører, at arvesager i de fleste tilfælde ikke afstedkommer tvister, hvorfor det ikke vil være tilstrækkeligt at vedtage fællesskabsret, der alene vedrører domstolenes kompetence. Hertil kommer, at mange funktioner i forbindelse med arvesager udøves af ikke-retslige myndigheder. Det bør derfor efter Kommissionens opfattelse overvejes, om harmoniserede kompetenceregler også skal gælde visse ikke-retslige myndigheder, ligesom det bør overvejes, om der i givet fald bør indføres mulighed for, at arvinger kan opfylde visse formaliteter hos myndighederne i den medlemsstat, hvor de opholder sig, selv om hovedkompetencereglen peger på myndighederne i en anden medlemsstat Trusts Der er ikke nogen fællesskabsretlige kompetenceregler for tvister mellem trusts oprettet ved testamente, da arvesager ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 44/2001. Kommissionen finder, at det må overvejes, hvilke kompetenceregler et fremtidigt fællesskabsinstrument skal indeholde herom

9 2.4 Bestemmelser for anerkendelse og fuldbyrdelse Kommissionen anfører, at et fremtidigt fællesskabsinstrument skal indeholde regler, som gør det lettere for arvinger at få anerkendt og fuldbyrdet deres rettigheder. Det drejer sig f.eks. om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, notardokumenter, testamenter, dokumenter, der bevidner deres status som arvinger, samt beføjelser til personer, der skal administrere og behandle arvesager Gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme Kommissionen peger på, at harmoniserede regler om lovvalg og kompetence vil gøre den gensidige tillid til de fremtidige retsforskrifter meget stor. Dette skyldes, at både spørgsmålet om, hvilket medlemsland som har kompetence til at behandle sagen, og spørgsmålet om, efter hvilket lands lov sagen skal behandles, vil blive afgjort efter samme regler i alle medlemsstater. På den baggrund bør det overvejes at ophæve den såkaldte eksekvaturprocedure, dvs. den procedure, som skal følges i et land for at få fuldbyrdet en retsafgørelse, et officielt bekræftet dokument, et retsforlig mv. hidrørende fra et andet land. I tilfælde af, at der fortsat skal være grunde til at afvise anerkendelse og fuldbyrdelse af andre medlemsstaters domme, mener Kommissionen, at disse grunde skal være de samme i alle medlemsstater Gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af dokumenter og testamenter Kommissionen fastslår, at der skal fastsættes regler om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter, som i en række medlemsstater udformes af notarer og andre offentlige myndigheder. Der er tale om dokumenter, som fastslår en retslig kendsgerning eller en retshandel, og hvis ægthed bekræftes af en offentlig myndighed. Det bør herunder overvejes, om sådanne dokumenter skal kunne bevirke umiddelbar ændring af registre mv. i andre medlemsstater. Endvidere finder Kommissionen, at det må overvejes, om der skal fastsættes særlige bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse af testamenter oprettet i en anden medlemsstat Eksekutor (herunder trusts oprettet ved testamente) Medlemsstaternes regler om udpegning af tredjemand (eksekutor) til forvaltning eller behandling af en arvesag er forskellige. Automatisk anerkendelse af en eksekutor og dennes beføjelser i alle medlemsstater må efter Kommissionens opfattelse overvejes. Det bør i den forbindelse overvejes, om der skal være undtagelser fra anerkendelsespligten, samt om der skal oprettes en særlig eksekutorattest om udpegningen og beføjelserne

10 For så vidt angår gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om trusts oprettet ved testamente, finder Kommissionen, at det må overvejes, om anerkendelse skal indebære mulighed for at registrere trustens formuegoder mv. i relevante registre. 2.5 Bevis for arvingers status et europæisk arvebevis Harmoniserede lovvalgsregler vil gøre det muligt at indføre et europæisk arvebevis, som gælder i alle medlemsstater. Et sådant arvebevis vil efter Kommissionens opfattelse udgøre en stor fordel for arvinger, som uden yderligere procedurer vil kunne dokumentere deres arveretlige status og komme i besiddelse af deres arv. Kommissionen finder, at det må overvejes, hvem der skal have udstedelseskompetencen, hvilke betingelser der skal være for udstedelse, indholdet samt virkningerne af et arvebevis. 2.6 Registrering af testamenter Da det kan være vanskeligt at finde testamenter, navnlig når de er oprettet i udlandet, finder Kommissionen anledning til at overveje etablering af et system for registrering af testamenter eller et centraliseret register. Det er Kommissionens opfattelse, at det ligeledes bør overvejes, hvilke foranstaltninger der kan lette de formodede arvingers og de kompetente myndigheders adgang til nationale dele af systemet, herunder i deres egen medlemsstat. 2.7 Legalisering Etablering af et europæisk juridisk samarbejdsområde kræver efter Kommissionens opfattelse, at man fjerner eller forenkler formaliteter, der kræves i forbindelse med anerkendelse af udenlandske domme og andre dokumenter, herunder legalisering og apostille-påtegninger. 2.8 Retlig fremgangsmåde Udarbejdelse af fællesskabsbestemmelser vedrørende arv og testamente er en stor og kompliceret opgave. Kommissionen anfører, at det må overvejes, om der kan udarbejdes ét enkelt og fuldstændigt instrument, og hvis dette ikke er tilfældet, i hvilken rækkefølge og i hvilke faser opgaverne skal tilrettelægges. 3. Gældende ret Den fremlagte grønbog fra Kommissionen er ikke ledsaget af forslag til fællesskabsregler på det arveretlige område. Som det fremgår ovenfor under pkt. 1.1, er det hensigten, at der på nuværende tidspunkt skal indledes en høring om indholdet af et eventuelt fremtidigt fællesskabsinstrument. Når

11 et forslag måtte blive fremlagt af Kommissionen, og indholdet af dette kendes, vil Justitsministeriet redegøre nærmere for gældende ret på området. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Grønbogen indeholder en række overvejelser fra Kommissionens side med hensyn til behovet for og indholdet af et fællesskabsinstrument på det arveretlige område. Da grønbogen ikke på nuværende tidspunkt har resulteret i forslag til mere konkrete initiativer, er det ikke muligt at udtale sig nærmere om lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser af et eventuelt initiativ, der måtte blive udarbejdet på baggrund af grønbogen. Grønbogen vil ikke i sig selv have lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Kommissionen har med fremlæggelsen af grønbogen indledt en høring vedrørende legal og testamentarisk arv med en international dimension. Kommissionen opfordrer med høringen alle berørte til inden den 30. september 2005 at indsende svar på de i grønbogen rejste spørgsmål. Justitsministeriet har sendt grønbogen i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, præsidenterne for Københavns Byret og for retterne i Århus, Odense, Aalborg og Roskilde, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Advokatrådet, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Familieretsadvokaternes Forening, Foreningen af Autoriserede Bobestyrere, Finansrådet, Forbrugerrådet, Forsikring & Pension, Foreningen af offentlige chefer i statsamterne og Københavns Overpræsidium, Foreningen af Statsamtmænd, Statsamtet Bornholm, Statsamtet Frederiksborg, Statsamtet Fyn, Københavns Overpræsidium, Statsamtet København, Statsamtet Nordjylland, Statsamtet Ringkjøbing, Statsamtet Roskilde, Statsamtet Ribe, Statsamtet Storstrøm, Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Vejle, Statsamtet Vestsjælland, Statsamtet Viborg, Statsamtet Århus og Dansk Landbrug. Høringsfristen er fastsat til den 1. september

12 6. Nærhedsprincippet Som nævnt ovenfor har grønbogen til formål at indlede en høring vedrørende legal og testamentarisk arv med en international dimension. Forslaget vurderes på denne baggrund ikke at rejse spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre medlemsstaters kendte holdninger Der foreligger ikke offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til grønbogen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Som nævnt ovenfor under pkt. 1 er der i Haag-programmet lagt op til, at der på baggrund af grønbogen skal indledes en større høring om legal og testamentarisk arv, der har et grænseoverskridende element, samt at et fællesskabsinstrument for området bør være gennemført inden udgangen af Som det fremgår under pkt. 5, er grønbogen sendt i bred høring hos en række myndigheder og organisationer. På det foreliggende grundlag er man fra dansk side åben over for den analyse og drøftelse på området, som Kommissionen lægger op til i grønbogen. Man bør ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på en bestemt model på området, men alene analysere og drøfte, hvorledes problemerne i forbindelse med tværnationale arvesager mest hensigtsmæssigt kan løses

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154), P7_TA-PROV(2012)0068 Arv og det europæiske arvebevis ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-124

ÆNDRINGSFORSLAG 1-124 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.5.2011 2009/0157(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-124 Udkast til betænkning Kurt Lechner (PE441.200v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.10.2009 KOM(2009) 154 endelig 2009/0157 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. marts 2002

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 533 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0400 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0400 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0400 Bilag 1 Offentligt MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 16. o ktober 2006 J.nr.: 06-5012-00006 Sagsbeh andler: Harald Ørsted Hansen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 127 endelig 2011/0060 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

O V E R S I G T. over

O V E R S I G T. over Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 2. november 2005 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0131 Dok.: MFK40171 O V E R S I G T over høringssvarene

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2012-1209 lth 15. november 2012 Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Den 30. marts 2011 J.nr.: 2011-8012-00014 Sagsbehandler: LATH G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende: Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. februar 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Jacob Christian Gaardhøje Sagsnr.: 2009-775-0021 Dok.: JCG40440 G R U N D N

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

R E V I D E R E T G R U N D N O T A T. Europa-Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

R E V I D E R E T G R U N D N O T A T. Europa-Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0305 Bilag 4 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 8. januar 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0168 Dok.: MDT40504 R E V I D E R E T G R U

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2012-1209 lth 15. november 2012 Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt Enhed Familier Sagsbehandler Lars Thøgersen Sagsnr. 2015-8195 Dato 24-05-2016 Samlenotat vedrørende de sager inden for Social- og Indenrigsministeriets

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 7.5.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om udkast til Rådets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0106 Bilag 1 Offentligt Enhed Kontoret for Familier Sagsbehandler LTH Sagsnr. 2015-8195 Dato 05-04-2016 Grund- og nærhedsnotat Forslag til Rådets forordning om kompetence,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0107 Bilag 1 Offentligt Enhed Kontoret for Familier Sagsbehandler LTH Sagsnr. 2015-8195 Dato 05-04-2016 Grund- og nærhedsnotat Forslag til Rådets forordning om kompetence,

Læs mere

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007.

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 79 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. november 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-7220/21-0038 Dok.: LFA40988 UDKAST Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 23.2.2011 2009/0157(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 364 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. april 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2011-773-0001 Dok.: 362819 N O T A T om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 126 endelig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 5. oktober 2002 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2002-619/21-0261 Dok.: CTN20389 TALE ved offentlig høring den 16. september 2002 om Kommissionens grønbog om beskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0044 DA 08.04.2009 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0490 Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0238 Dok.: VDK40135 G R U N D N O T A T Vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning Opdateret 1. juni 2005 Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 212 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 212 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 212 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 29. februar 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Casper Skibdal Vistrup Sagsnr.: 2015-5001-0069 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 125 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. juli 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2008-3061/1-0045 Dok.: CDH44558 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere