Beskæftigelsesplan For Rødovre Jobcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014

2 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet Mål i Beskæftigelsesplanen for Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens mål... 4 Mål 1: Flere unge skal gennemføre uddannelse - Færre unge på uddannelseshjælp Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4:Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne... 9 Øvrige indsatser i 2014 og Sygedagpenge... 9 Samarbejdet med A-kasser og faglige organisationer m. fl Jobcentrets borgerservice Reformer i 2014 og

3 Indledning Beskæftigelsesplanen 2015 for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune udarbejdes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i Lov om Styring af den Aktive beskæftigelsesindsats, samt efterfølgende skrivelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver de prioriterede beskæftigelsesrettede aktiviteter for Rødovre Jobcenters indsats. Det omhandler de borgerrettede aktiviteter for de forskellige målgrupper, samt den virksomhedsrettede indsats. Fokus er på de mål og indsatsområder, som henholdsvis Beskæftigelsesministeren og Kommunalbestyrelsen i Rødovre fastsætter. Beskæftigelsesplanen tilrettelægges på baggrund af den aktuelle udvikling og udfordringer på arbejdsmarkedet generelt og specifikt i Rødovre. De lokale udfordringer i beskæftigelsesindsatsen, som fremgår af beskæftigelsesplanen, imødegås og implementeres i Jobcentrets indsats umiddelbart i 2014 og fremefter. Udviklingen på arbejdsmarkedet og kommende udfordringer beskrives på baggrund af Resultatrevisionen for 2013, og af øvrige analyser over arbejdsmarkedsudviklingen regionalt og lokalt, som er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Disse er fremlagt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Resultatrevisionen for Desuden vurderes lokale udfordringer i Rødovre på baggrund af egne observationer. Beskæftigelsesministeren udmelder årligt de indsatsområder, som skal prioriteres i beskæftigelsesplanen, samt eventuelle standarder for opfyldelse af kvantitative mål. På samme måde udmelder Kommunalbestyrelsen i Rødovre egne mål for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre. Som noget nyt har Beskæftigelsesministeren udmeldt, at der for 2015 ikke er krav om opstilling af kvantitative mål for de prioriterede indsatsområder, som er i overensstemmelse med de regionale målsætninger. Udviklingen på arbejdsmarkedet. I 2013 er der for første gang siden 2008 sket et fald i den registrerede ledighed. Faldet i ledigheden kan ses som en begyndende vending i konjunkturen, men skyldes også, at flere og særligt unge, påbegynder uddannelse. En mindre gruppe er ikke berettiget til ydelser grundet den 2-årige dagpengeperiode og ligeledes bliver unge, der modtager uddannelseshjælp, som følge af kontanthjælpsreformen, ikke registreret som ledige. Dette har også en betydning i forhold til faldet i ledigheden. Beskæftigelsen er ikke steget i 2013 på landsplan eller i Rødovre. Dette synes dog at vende primo Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat steget i 2013 både på landsplan og i Rødovre. Særligt er stigningen sket blandt ikke-arbejdsparate. Denne udvikling er set gennem hele lavkonjunkturen, men de færre tildelinger af førtidspension i 2013, som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen, er ligeledes en medvirkende årsag. Der spores dog en stagnering i udviklingen primo Andelen af ledige, der har opbrugt den 2-årige dagpengeperiode, har præget indsatsen i 2013 og gør det fortsat i 2014 og Regelændringer har medført en ny målgruppe af modtagere på særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, som har passeret den 2-årige dagpengeperiode. Disse udgør i Rødovre ca. 100 ledige. Der er i 2013 sket et fald i antallet af langtidsledige med 20 %, hvilket er det største fald blandt kommuner på Vestegnen. Antallet af langtidsledige er dog stadig relativt højt og en fortsat kommende udfordring. 2

4 Antallet af unge på offentlig forsørgelse er svagt faldende på landsplan og i Rødovre. Antallet er fortsat højt blandt forsikrede ledige i Rødovre, hvilket bl.a. omfatter nyuddannede. Det er en kommende udfordring, at flere unge skal gennemføre en uddannelse. Frafaldet fra uddannelse er fortsat alt for højt både på landsplan og i Rødovre, trods en faldende tendens. Antallet og andelen af sygemeldte, er faldet på landsplan og markant i Rødovre i Dette gælder også antallet af langvarige forløb. Der er dog ultimo 2013 og primo 2014 sket en stigning i antallet af nye sygemeldte i Rødovre, som ikke alene kan tilskrives sæsonudsving. Dette er en specifik udfordring i Rødovre, som giver anledning til særlig opmærksomhed allerede i 2014 og fortsat i Samtidigt skal den nye reform af sygedagpenge implementeres både i 2014 og Antallet af tildelinger af førtidspension er faldet markant på landsplan og i Rødovre. Antallet af førtidspensionister er ligeledes faldende. I Rødovre er det fortsat en relativ lav andel af arbejdstyrken, som er tildelt førtidspension. Denne udvikling skal fastholdes og indsatsen for de ledige med markante komplekse problemstillinger, overvejende kontanthjælpsmodtagere, skal fortsat kvalificeres og udbygges som led i implementeringen af både førtidspensions- og fleksjobreformen, samt kontanthjælpsreformen. Samarbejdet med lokale og regionale virksomheder er beskæftigelsesindsatsens vigtigste redskab og en grundlæggende del af jobcentrenes formål og virke, i forhold til et velfungerende arbejdsmarked. Dette er en generel udfordring i 2014 og 2015, trods en relativ stor samarbejdsgrad mellem Rødovre Jobcenter og virksomhederne i Rødovre. Samarbejdet skal fortsat omhandle rekruttering til ordinære jobs, men skal også udbygges omkring ledige med komplekse problemstillinger og særligt fleksjob. I Rødovre samarbejdes overvejende med virksomheder beliggende udenfor Rødovre og langt overvejende med private virksomheder. Denne strategi fastholdes og udbygges i 2014 og Sammenfattende har Rødovre gode resultater i beskæftigelsesindsatsen og generelt samme udfordringer som på landsplan. Andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse var ved udgangen af 2013 på 18 % mod 20 % i den sammenlignelige klynge, svarende til et netto overskud på 33 mio. Implementeringen af de nye og kommende reformer er både i 2014 og 2015 en markant udfordring. Den tværfaglige indsats for ledige og syge med komplekse problemstillinger, samt de nye lovkrav til indsatsen, skal have den relativt største prioritet i 2014 og Det omfatter også unge aktivitetsparate, der skal hjælpes parat til at gennemføre uddannelse. Således er det strategien for beskæftigelsesindsatsen, at fortsætte den udvikling, hvor de ledige der kan selv - skal selv, samt at fokus flyttes til de ledige og sygemeldte, der har størst behov for indsats. Mål i Beskæftigelsesplanen for Det er forvaltningens vurdering, at Beskæftigelsesministerens målområder er dækkende for de udfordringer, der forestår lokalt og, at kommunalbestyrelsen formulerer egne mål i sammenhæng med Ministerens. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål: 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. 3

5 Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår Kommunalbestyrelsen i Rødovre følgende mål i for beskæftigelsesindsatsen i 2015: Jf. mål 1. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 312 ved udgangen af 2013 til 260 ved udgangen af I alt en nedgang på 16,7 % Jf. mål 2. Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 % ved udgangen af 2013, til 22 % ved udgangen af I alt en nedgang på 4,6 procentpoint. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal nedbringes fra 943 ved udgangen af 2013, til 820 ved udgangen af I alt en nedgang på 13 %, målt som fultidseldige. Jf. Mål 3. Antallet af langtidsledige skal nedbringes fra 301 ved udgangen af 2013, til 260 ved udgangen af I alt en nedgang på 13, 6 % Jf. mål 4. Rødovre Jobcenter skal øge samarbejdsgraden med lokale virksomheder fra 20 % i 2013, til 23 % ved udgangen af 2015 idet ca. 2/3 af de virksomheder som jobcentret samarbejder med, fortsat skal ligge udenfor kommunegrænsen. Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens mål Mål 1: Flere unge skal gennemføre uddannelse - Færre unge på uddannelseshjælp. Førtidspensions- og fleksjobreformen, samt kontanthjælpsreformen er fuldt implementeret på ungeområdet i Rødovre Jobcenter. Den særlige visitationsprocedure er implementeret, og alle unge der søger uddannelseshjælp, mødes ved første samtale af en medarbejder fra både jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning, med henblik på korrekt visitation og på eventuelt direkte visitation til uddannelse. Nyttejob er etableret i kommunalt regi, og koordinerende sagsbehandling er etableret som en organisatorisk funktion, der har aftaler om arbejdsgange og skabeloner for samarbejdet med de faste samarbejdsparter i kommunen og med Psykiatrisk Center i Glostrup, Kriminalforsorgen m.fl. I 2014 og 2015 er det målet at nedbringe det samlede antal unge på uddannelseshjælp, at kvalificere samarbejdet omkring den koordinerende sagsbehandler for unge aktivitetsparate yderligere samt at udvikle tilbudssiden. Unge, der umiddelbart kan begynde uddannelse og unge, der vurderes at begynde uddannelse indenfor ét år, gives uddannelsespåbud, som følges op af individuelle indsatsplaner, hvor unge arbejder for uddannelseshjælpen eller deltager i målrettede aktiviteter, der imødegår umiddelbare barrierer for at begynde uddannelse. Åbenlyst uddannelsesparate understøttes i, at finde ordinært arbejde indtil uddannelsesstart, eller visiteres til nyttejob. Aktivitetsparate unge hvor mere komplekse problemstillinger er fremtrædende, omfattes af koordinerende sagsbehandling, hvor aktiviteter og indsatser sker indenfor både beskæftigelses- og serviceloven. Det omfatter behandling i sundhedsvæsnet, særligt tilrettelagte modnings- og mestringsforløb, samt tæt opfølgning i sagsbehandlingen og af mentorer. Målet er, at unge gennemfører en uddannelse og 4

6 sideløbende deltager i evt. behandling, i opkvalificerende og modnende aktiviteter, herunder undervisning i almene fag og/eller er i virksomhedspraktik. Det er fortsat strategien, at unge med komplekse problemstillinger ikke presses i uddannelsessystemet før basale forudsætninger vurderes at være til stede, for derved at mindske frafaldet. Strategien er ligeledes, at følge de unge som er startet på ordinær uddannelse og forsørges af SU, i form af mentorer og øvrige foranstaltninger etableret på uddannelsesinstitutionen. En voksende gruppe unge, der tidligere ville modtage førtidspension eller i øvrigt har ringe mentale forudsætninger for at gennemføre uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet, vil gennemgå et ressourceforløb i en op til 5 årig periode. Det er fortsat strategien at finde flere egnede aktiviteter, der kan bibringe disse unge forudsætninger for, at gennemføre den 3-årige Særligt tilrettelagte uddannelse, (STU) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og fleksjob. Det er strategien, at søge samarbejde med frivillige foreninger og organisationer omkring aktiveringsforløb, ligesom det for en stor gruppe, fortsat er nødvendigt at inddrage den unges øvrige netværk herunder forældre i dette samarbejde. Der er fortsat et særligt fokus på overgangen fra ungdomsår til voksenår og deraf et tæt samarbejde med Børne- og Familieafdelingen og med folkeskolens afgangsklasser, Ungdomsskolen, 10. klasseskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Jobcentret vil udbygge samarbejdet med Børne- og Kulturforvaltningen og med Børne og Familieafdelingen om unge mellem 15 og 18 år, således at unge, der er berettiget til uddannelseshjælp ved det fyldte 18. år, i forvejen er omfattet af en planlagt indsats, der er koordineret mellem myndigheder og aktører. Der er etableret en fast mødestruktur mellem myndigheder og afdelinger, der sikrer den koordinerede sagsbehandling og en kontinuitet i den aktive indsats. Jobcentrets bidrag til samarbejdet omhandler i øvrigt en styrkelse af det private erhvervslivs rolle i opgaven med at få alle unge til at gennemføre uddannelse, bl.a. ved at bygge bro mellem den offentlige indsats og de muligheder der er i virksomhederne for modningsprocesser, oplæring og sidenhen lære- og praktikplads for den unge. For at lette overgangen til - og gennemførelse af uddannelse, er det fortsat strategien at samarbejde med private virksomheder om, at etablere uddannelsesaftaler for unge i forbindelse med, at de begynder erhvervsuddannelse, således at unge med mere komplekse problemstillinger lettes i gennemførelsen af uddannelse, med en sikret praktikplads på forhånd. Den særlige indsats for at skaffe praktikpladser til unge, der har gennemført grundforløbet fortsætter. Denne indsats omfatter også unge der mangler praktikplads, men som ikke er tilknyttet jobcentret eller som ikke længere er omfattet af erhvervsskolernes indsats. Det er i den forbindelse målet, at søge egentlige partnerskabsaftaler med brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner om koordineret indsats for at skaffe alle praktikplads aktuelt samarbejder Rødovre Jobcenter med Dansk Byggeri. Alle unge testes for læse- skrive- og regnefærdigheder og gennemgår efter behov supplerende undervisning på VUC eller i Ungdomsskolen. Det er målsætningen, at unge der er tilknyttet jobcentret og skal aktiveres, deltager aktivt i et uddannelsesmiljø. Således er der fortsat fokus på brobygningsforløb på erhvervsuddannelser og 10. klasse EUD mv. Samarbejdet om den enkelte unge mellem jobcenter, erhvervsskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner udbygges fortsat, således at unge med behov modtager de foranstaltninger, der er vurderet nødvendige for, at de gennemfører uddannelsen, lige som koordineringen af indsatsen ved frafaldstruede elever fortsat gøres mere finmasket. Det er i 2014 og 2015 fortsat udfordringen at strukturere dette samarbejde yderligere. 5

7 Trods en relativ lav andel af unge på offentlig forsørgelse i Rødovre, sætter jobcentret yderligere fokus på unge forsikrede ledige og unge der modtager sygedagpenge. Unge forsikrede ledige uden uddannelse modtager ligeledes uddannelsespålæg og tilbydes at afklares til uddannelse gennem et særligt tilrettelagt aktiveringsforløb. Hovedparten af unge forsikrede ledige har en uddannelse, men en stor del er nyuddannede. I 2014 og 2015 er der særlig fokus på, at disse unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Der tilrettelægges derfor en særlig virksomhedsrettet kampagne for at skaffe job og erhvervserfaringer. Ungeindsatsen omfatter tillige modtagere af sygedagpenge. Det er overvejende unge med psykiske sygdomme, psykiske belastninger, unge med arbejdsskader eller skader efter øvrige ulykker. Som i den øvrige indsats for modtagere af sygedagpenge, er det målsætningen at sætte tidligt ind med arbejdsfastholdelse og tilbud der støtter op om personlig parathed, samt revalidering og fleksjob. Det er særligt afgørende, at overgange fra arbejdsmarkedet eller anden offentlig forsørgelse koordineres mellem Jobcentrets afdelinger i samarbejde med den unge. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Implementeringen af førtidspensions- og fleksjobreformen samt kontanthjælpsreformen, er fortsat en proces for især de voksne modtagere af langvarig offentlig forsørgelse. Struktur og funktioner såsom Rehabiliteringsteam og koordinerende sagsbehandlere er implementeret, og redskaber som mentorer og en lang række aktiveringspladser er etableret. Det er dog fortsat en udfordring, at få både volumen og kvalitet i forløbene. Udfordringen beror på de relativt mange borgere i Rødovre, der har langvarige forløb på kontanthjælp, hvor af nogle tidligere ville være tilkendt førtidspension. Denne udfordring består i 2014, 2015 og fremefter. Indsatsen omhandler borgere med særdeles komplekse problemstillinger i alle aldersgrupper, som af samme grund oftest ikke ser sig selv med en fremtid i uddannelse eller job, og som for fleres vedkommende, ikke umiddelbart er motiveret for at indgå i hverken beskæftigelsesrettede aktiviteter eller behandlingsforløb. Målsætningen overfor borgeren er, at synliggøre den reelle og attraktive mulighed for at skabe et liv for den enkelte, uden for de marginaliserede grupper, samtidigt med effektivt at kunne tilbyde kombinerede behandlings- og beskæftigelsesrettede tilbud i et kontinuerligt forløb - og en plads på arbejdsmarkedet. Succes beror ikke kun på jobcentrets indsats, men også på indsats i sundhedsvæsnet og særligt på det psykiatriske område, i misbrugsbehandling, kriminalforsorgen, hos dem der kan hjælpe med boligforhold, gældsanering m.fl. Jobcentret har udviklet metodiske redskaber til at koordinere denne indsats gennem den koordinerende sagsbehandler med støtte af mentorer, og skal fortsat i 2014 og 2015 kvalificere det koordinerende samarbejde og udvikle de rette tilbud. Fleksjob er ofte vejen til arbejdsmarkedet for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Der skal skabes yderligere samarbejde med både offentlige og private virksomheder for, at skabe jobåbninger på relativt få timer ugentligt. Samarbejdet med virksomheder der kan rumme de ledige i opkvalificeringsforløb og praktikker, skal udbygges i 2014 og Målet i 2014 og 2015 er, at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Dette skal ske gennem den kombinerede behandlings- og beskæftigelsesrettede aktivitet - herunder gennem ressourceforløb, der kan medvirke til at målgruppen kan indgå i uddannelse og arbejde herunder fleksjob. 6

8 Det er således også målet, at disse fleksjob er tilgængelige og at ledighedsprocenten blandt ledige berettiget til fleksjob nedbringes. Den største udvikling i indsatsen for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, er etablering af Rehabiliteringsteam med deltagelse af relevante kommunale parter og Sundhedsvæsenet gennem en fast tilknyttet Sundhedskoordinator fra Regionen, med adgang til en Klinisk Funktion, som aktivt kan afklare borgerens helbredsmæssige status og behov for behandling. Det er strategien at udnytte og kvalificere dette samarbejde, der også omfatter borgeren selv, så der kan udarbejdes en samlet helhedsorienteret indsatsplan, der kan følges op på af både borger og sagsbehandler. Flere borgere herunder langvarige modtagere af sygedagpenge, skal obligatorisk have fremlagt deres sag i Rehabiliteringsteamet, som således også må forventes, at skulle øge mødefrekvensen betragteligt. Det er en fortsat udfordring, at få sagsbehandlingen til, at understøtte de mange formelle krav til samarbejdet med Rehabiliteringsteamet i form af redegørelser og dokumentation, ligesom henvisning til Klinisk Funktion skal medvirke til at øge volumen. Samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen er et omdrejningspunkt i både forberedelse og opfølgning af sager i Rehabiliteringsteamet. Dette samarbejde skal smidiggøres, så hastigheden i kommunikationen øges betragteligt. En forudsætning for dette er, at der etableres et grundigere kendskab til formål og virke i Rehabiliteringsteamet, som i højere grad skal anvendes som en samarbejdspartner af de praktiserende læger i kommunen. Strategien er, at et voksende antal ledige i målgruppen omfattes af den koordinerede indsats mellem jobcenter og øvrige parter, herunder at flere borgere skal modtage tilbuddet om et ressourceforløb. Jobcentret organiserer sig, så udpegede sagsbehandlere varetager ressourceforløb og øvrige forløb der kræver særlig koordinering mellem aktive myndigheder og parter. Jobcentret uddanner eget mentorkorps og samarbejder i øvrigt med private leverandører af mentorindsats, der er specialiseret i målgruppens komplekse problemstillinger og som både kan arbejde som sagsbehandlingens forlængede arm og samtidigt motiverer borgeren til samarbejdet. Jobcentret skal derfor udvikle en helt ny tilbudstype. Tilbud skal omfatte muligheder for mere skånsomt at deltage i fællesskaber og med mere interesseprægede opgaveløsninger samtidigt med, at behandlingsforløb skal kunne indpasses. Disse tilbud findes ofte i boligforeninger, interesseforeninger, i frivillighedsarbejdet og sportsklubber mv. Samarbejdet med Sundhedscentret skal ligeledes udbygges, så Sundhedscentret så vidt muligt kan understøtte behandlingsforløb. En særlig indsats skal søge, at finde offentlige og private arbejdspladser, der kan bidrage til, at borgere med langvarig forsørgelse kan indgå på arbejdsmarkedet, på helt særlige lempelige vilkår. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Det er målsætningen, at yde en særlig indsats for, at langtidsledige igen skal få fodfæste på arbejdsmarkedet, samt at forebygge at flere bliver langtidsledige. Indsatsen målrettes forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret nedbragte i 2013 antallet af langtidsledige med 20 % til 301, og det er målet at nedbringe antallet yderligere i både 2014 og Jobcentret anvender de erfaringer, der er høstet i forlængelse af Akutpakkerne i 2013, hvor en personlig jobkonsulent blev tilbudt den enkelte, og hvor en målrettet opsøgende kampagne og samarbejde med 7

9 private virksomheder sikrede, at Jobcentret kunne formidle ordinære jobs. Jobcentrets Virksomhedsservice synliggør ledige job som led i visitationen, i jobcentrets venteværelse, samt som en naturlig del af alle samtaler og aktiveringsforløb. Jobcentret tilrettelægger sin virksomhed i overensstemmelse med de signaler, der er givet i vedtagne reformer, samt oplæg fra kommende reformer. Det betyder, at forsikrede ledige, der efter en konkret vurdering selv kan finde nyt job, understøttes i denne indsats, og at ressourcer flyttes til de ledige der umiddelbart er truet af langtidsledighed eller har forløb med varighed over 6 måneder. Jobcentret screener ledige for de opmærksomhedspunkter, der erfaringsmæssigt optræder, når ledige ikke umiddelbart er rustet til selv, at genindtræde på arbejdsmarkedet og er i fare for at blive langtidsledige. Jobcentret anvender de screeningsværtøjer, der i den forbindelse udvikles nationalt. Ufaglærte søges at motiveres til uddannelse i den relativt tidlige fase, indenfor de områder, hvor der er mest gunstige beskæftigelsesmuligheder. Særligt indenfor byggebranchen søges yderligere samarbejde med øvrige jobcentre for at etablere uddannelsesforløb, ligesom Grunduddannelse for Voksne skal bringe ufaglærte med erhvervserfaring i uddannelse til faglært på de særlige vilkår. De gode erfaringer med voksenlærlinge forløb anvendes fortsat til at få flere ledige fra ufaglært til faglært. Jobcentret er i sine vurderinger samtidigt opmærksom på de ledige, der indenfor deres branche har forældede kvalifikationer, og søger således at motivere den ledige til efteruddannelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere mødes med ledige job allerede i visitationen. Herefter understøttes den enkelte i personlig jobsøgning indtil 13. uge, hvor jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen. Det er jobcentrets strategi, at aktiveringen understøtter opkvalificering og virksomhedskontakt forud for nyttejob, og at jobsøgning med støtte af virksomhedskonsulenter fortsat er en grundlæggende del af aktiveringen. I 2014 og 2015 har jobparate kontanthjælpsmodtagers genindtræden på arbejdsmarkedet et særligt fokus i den virksomhedsrettede indsats. Ledige jobparate skal anvende IT. En stor gruppe af ledige har ikke de IT kundskaber der skal anvendes, både til jobsøgning, men også til at bestride en lang række almindelige jobs. Kravene til IT kundskaber er desuden vokset, når ledige skal vedligeholde Min Side på Jobnet, og i øvrigt have kontakt til jobcentret, herunder ved booking af samtaler mv. Desværre er lediges kurser i kendskab til de mange elektroniske jobportaler, samt til udarbejdelse af professionelle CV og ansøgninger mv. omfattet af begrebet pipfuglekurser, og er både i lovgivningen og i de lediges opfattelse ikke attraktive. Samtidigt er statsrefusionen til kontanthjælpsmodtagernes kurser bortfaldet. Trods dette, tilbyder Rødovre Jobcenter fortsat IT kurser til jobparate ledige med behov, omkring kendskab til IT anvendelse, jobportaler og jobsøgning, samt om administration af eget ledighedsforløb på Jobnet. Det er jobcentrets erfaring, at netop manglende IT kundskaber i denne forbindelse er en barriere for den lediges jobsøgning og genindtræden på arbejdsmarkedet. Derudover er de manglende IT kundskaber årsag til en lang række misforståelser i rådighedsvurderinger, som fører til yderligere bureaukratiske samarbejdsforløb mellem de ledige, A-kasserne og jobcentret, hvilket kan medvirke til, at flytte fokus fra selve jobsøgningen og vejledning i den forbindelse. 8

10 Mål 4:Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Samarbejdet med virksomhederne er Jobcentrets vigtigste redskab overfor alle målgrupper, både i aktiveringen og i udslusningen til arbejdsmarkedet. Samtidigt skal Jobcentret være en synlig samarbejdspartner i øvrige forhold, der medvirker til, at virksomheder kan rekruttere arbejdskraft, samt bibeholder og opkvalificerer medarbejdere. Det omhandler Jobcentrets rekrutteringsservice, arbejdsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere, samt opkvalificering og efteruddannelse. Det er private virksomheder der er genstand for samarbejdskampagner og den løbende virksomhedskontakt. Offentlige virksomheder anvendes overvejende som træningsbaner og til at bibringe erhvervserfaring til nyuddannede. Borgernes pendlingsmønster og Rødovres relative begrænsede geografiske udstrækning medfører, at det i høj grad er virksomheder udenfor kommunegrænsen, som jobcentret har samarbejdet med omkring rekruttering og aktivering. Denne strategi fortsættes i 2014 og Der er fortsat et udviklingspotentiale, der skal udnyttes, hvis Jobcentret skal blive en foretrukken og attraktiv partner, når virksomhederne har behov for at rekruttere ordinær arbejdskraft. Jobcentret fortsætter sin kampagnetilrettelagte indsats, og skal samtidig cementere samarbejdet med flere virksomheder således, at de ønsker at indgå i samarbejdet om, at give langtidsledige en chance og medvirke til aktivering af ledige med mere komplekse problemstillinger. Jobcentret deltager fortsat i Hovedstadens jobrotationsservice og udnytter således alle muligheder for, at få ledige i jobrotationsordninger, hvor de indtræder i stillinger, når faste medarbejdere efteruddannes. Rødovre kommune bidrager ligeledes til jobrotationsprojekter, bl.a. i Rødovre kommunale Rengøring (RKR) og på daginstitutionsområdet. Et særligt projekt har omhandlet danskuddannelse til RKR s mange medarbejdere af udenlandsk herkomst, hvor AOF har stået for danskuddannelsen i Rødovre. Øvrige indsatser i 2014 og Sygedagpenge Målet med, at afklare modtagere af sygedagpenge, at arbejdsfastholde og medvirke til, at ledige sygedagpengemodtagere genindtræder på arbejdsmarkedet, er fortsat en højt prioriteret indsats. Det er målsætningen, at andelen af sygemeldte i arbejdsstyrken ligger på et gennemsnitligt niveau, blandt sammenlignelige kommuner i Det er ligeledes målsætningen, at Jobcentrets indsats modvirker de lange sygeforløb særligt for borgere hvor arbejdsevnen er truet, og hvor der er risiko for, at den sygemeldte overgår til langvarig offentlig forsørgelse. Derfor er den tidlige aktive indsats afgørende, både i form af sagsbehandling og afgivelse af relevante tilbud, men også i form af arbejdsfastholdelse for de sygemeldte der er i job. Jobcentret kontakter arbejdsgivere for at medvirke til aftaler om særlige foranstaltninger på arbejdspladsen, samt aftaler om gradvist tilbagevenden gennem delvis raskmelding. Dette er særligt aktuelt ved sygemeldinger på grund af stress og depression og øvrige arbejdsrelaterede sygdomme. Disse omfatter over 50 % af alle sygemeldinger, og synes at være en stadigt voksende årsag til sygemelding og årsag til, at flere modtager langvarig forsørgelse. Jobcentret skal fortsat udvikle sin tilbudsvifte på dette område. Jobcentret anvender store ressourcer til tilbud fra private leverandører, men vil forsøgsvist søge at etablere et supplerende tilbud i Jobcentrets eget regi, inspireret af successen med etablering af fysioterapi. 9

11 Den nye reform af sygedagpengeområdet der vedtages i slutningen af juni 2014 og træder i kraft hhv. 1. juli 2014, og 1. januar 2015 betyder, at syge uden livstruende sygdomme, der fortsat er syge efter 22. uge, skal forelægges Rehabiliteringsteamet, med henblik på evt. anbefaling af et jobafklaringsforløb, som er endnu et begreb i beskæftigelsesindsatsen, og som i første omgang er af op til 2 års varighed. I 2014 og 2015 skal disse jobafklaringsforløb defineres nærmere, og dets faglige indhold kvalificeres. Reformen af sygedagpenge og dets indhold i øvrigt skal implementeres i jobcentret. Samarbejdet med A-kasser og faglige organisationer m. fl. Samarbejdet med A-kasser og faglige organisationer fungerer tilfredsstillende i den daglige sagsbehandling og jobcentret er forberedt på et øget samarbejde med A-kasser, såfremt en ny reform indebærer dette. Jobcentret har dog brug for øget dialog lokalt, om det omfattende brug af offentlige arbejdspladser som aktiverings- og træningspladser. Denne dialog omfatter både faglige organisationer og ledelse på de enkelte arbejdspladser. Dialogen skal først og fremmest kvalificere beskæftigelsesindsatsen, men samtidigt øge og præcisere forståelser, ved brugen af offentlige arbejdspladser til aktivering herunder håndhævelse af aftaler mv. Jobcentrets borgerservice Jobcentret skal i 2014 og 2015 udvikle og udvide borgerservice til ledige og sygemeldte der har brug for beskæftigelsesindsats og er i kontaktforløb. Det skal fremover være muligt at bestille tid til samtale gennem online booking, hvilket indebærer en omfattende omstrukturering af arbejdsgange i Jobcentret. Dette er kun startskuddet til yderligere udvidelse af Jobcentrets borgerservice, som vil omfatte en daglig åben og bemandet Spørgebar, der ligeledes skal betjene et chatroom, hvor borgere kan stille spørgsmål, til betjening af Min Side og få svar på de i øvrigt utallige spørgsmål der i dag rettes telefonisk. Det indebærer en mere synlig og aktiv hjemmeside på rk.dk, som kan tilgås umiddelbart. Bemandingen sker bl.a. gennem effektivisering af Receptionen i jobcentret. Reformer i 2014 og Rødovre jobcenter har i 2013 anvendt relativt mange ressourcer på at implementere nye reformer. Dette vil også være tilfældet i 2014 og 2015, hvor Sygedagpengereformen- og sandsynligvis også en reform af indsatsen for forsikrede ledige, samt en refusionsreform vedtages. Disse reformer medfører ikke blot en lang række administrative ændringer i procedure og arbejdsgange i jobcentret, men også nye måder at tænke beskæftigelsesindsats og borgerservice på. Derfor vil en del af disse ressourcer anvendes til opkvalificering af medarbejdere indenfor administration og IT, og indenfor metoder i sagsbehandling. Jobcentret skal sikre, at disse reformer omsættes til mere effektiv beskæftigelsesindsats, større tilfredshed hos brugerne og mindre bureaukratisk samarbejde med virksomhederne. Implementering af reformerne er også en kommunikativ opgave, overfor de mange parter der involveres i beskæftigelsesindsatsen. Det er derfor en stor ledelsesopgave i 2014 og 2015 i langt højere grad, at fremme processer i samarbejdet, sideløbende med den organisatoriske, faglige og administrative udvikling i jobcentret. 10

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats... 5 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats... 6 5. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Opbygning af Beskæftigelsesplan 2015... 3 Vision... 3 2. Ministermål 1: Flere unge skal i uddannelse

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere