Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet"

Transkript

1 Forslag til finanslov for finansåret 2021 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2

3 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

4

5 3 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,9 235,6 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler , ,1 1,0 Udgifter uden for udgiftsloft ,0 366,0 - Heraf anlægsbudget Indtægtsbudget... 10,4 0,3 10,7 Fællesudgifter ,2 50, Centralstyrelsen ,4 21, Øvrige fællesudgifter ,8 29,0 International Rekruttering og Integration ,2 122, Fællesudgifter ,2 122,8 Udlændinge ,6 72, Fællesudgifter ,1 72, Indkvartering og underhold af asylansøgere mv ,5 0,3 Hjemrejse og kontrol ,8 0, Fællesudgifter ,8 0,4 Initiativer vedrørende integration mv , Indsatser vedrørende parallelsamfund mv.... 1, Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv , Initiativer vedrørende international rekruttering Øvrige integrationsinitiativer mv ,4 - Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv ,0 1, Program, danskuddannelse og ydelser mv ,4 1, Modtagelse mv. af flygtninge m.fl.... 9,6 -

6 4 14. Artsoversigt: Driftsposter ,3 197,1 Interne statslige overførsler... 42,2 39,5 Øvrige overførsler ,9 10,7 Finansielle poster... 24,9 - Aktivitet i alt ,3 247,3 Årets resultat Nettostyrede aktiviteter ,5-235,5 Bevilling i alt ,8 11,8 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) ,3-02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)... 3,0-75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.).. 2,4-76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler... 8,2-79. Reserver og budgetregulering... 41, Øvrige fællesudgifter 10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)... 97,0-11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) 7,8 - International Rekruttering og Integration Fællesudgifter 01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)... 82,3-02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)... 4,5-03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs... 0,3 10,7 04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

7 14. 5 Udlændinge Fællesudgifter 01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ,5-02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)... 18,4-03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.) 7,8-04. Registrering af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)... 3,9-79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. 01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.) ,7-02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9) ,8-03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.) ,9-10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)... 51,8 - Hjemrejse og kontrol Fællesudgifter 01. Hjemrejsestyrelsen (Driftsbev.) ,6-02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)... 38,3-03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)... 7,4-04. Understøttelse af hjemrejseindsatsen (tekstanm. 102) (Reservationsbev.)... 8,6-05. Forberedelse af hjemrejse (Reservationsbev.)... 23,6 0,1 Initiativer vedrørende integration mv Indsatser vedrørende parallelsamfund mv. 10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 1, Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. 01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (Reservationsbev.) Opsøgende indsats over for selvforsørgede (Reservationsbev.) Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Efteruddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,4-08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)... 50,7-11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden) IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)... 9,3 -

8 Initiativer vedrørende international rekruttering 01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (Reservationsbev.) Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) Øvrige integrationsinitiativer mv. 01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)... 2,8-02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) 1,7-04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)... 8,2-07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 7,7-08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)... 0,8-10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 33,8-15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 27,4 - Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv Program, danskuddannelse og ydelser mv. 01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden) Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden)... 1,3-03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (Lovbunden) ,5-04. Resultattilskud (Lovbunden) ,0-05. Grundtilskud (Lovbunden) ,5-06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)... 19,8-07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)... 39,9-08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)... 77,9-09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark... 1,0 1,0 10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden) Forsørgelsesydelse ifm. program (Lovbunden) ,8 -

9 Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden) ,8-13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden) 7,3-15. Danskbonus i program (Lovbunden)... 39, Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. 01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden) Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden) Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)... 9,6 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 1. ad og Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 4. ad og Udlændinge- og integrationsministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge- og integrationsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter. Nr. 5. ad , , , , , , , , , , , og Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Nr. 8. ad Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors. Nr. 9. ad Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter konkret vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt belæg. Materielle bestemmelser. Nr ad Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

10 8 14. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. Nr ad Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevillingen, herunder ansøgningsform, persongruppe, tidsfrister, vilkår for støtte, vilkår for udbetaling af støtte, refusion af administrationsudgifter, tilbagebetaling af støtte og renter samt regnskab, rapporteringskrav, tilsyn og kontrol med den udbetalte støtte. Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af støtte, meddelelse om støtte, endelighed, afslag på ansøgning om støtte og genanvendelse af tilbagebetalte midler. Nr ad Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 61,38 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

11 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Anmærkninger

12

13 Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere, herunder ydelsesområdet. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Ministeriet har endeligt ansvaret for hjemsendelse af afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,6 Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,1 231,5 201,4 235,6 229,5 221,0 221,7 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,9 298,2 324,7 344,7 300,0 288,7 282, Centralstyrelsen ,6 205,2 221,6 239,9 213,0 205,6 202, Øvrige fællesudgifter ,3 93,0 103,1 104,8 87,0 83,1 79,6 International Rekruttering og Integration... 68,0 101,7 79,1 86,8 69,3 62,8 61, Fællesudgifter... 68,0 101,7 79,1 86,8 69,3 62,8 61,4 Udlændinge , , , ,0 997,2 960,4 896, Fællesudgifter ,3 390,3 363,3 397,6 330,3 320,2 314, Indkvartering og underhold af asylansøgere mv ,5 686,2 756,4 720,4 666,9 640,2 582,3 Hjemrejse og kontrol ,9 170,1 191,5 267,4 260,2 259,6 257, Fællesudgifter ,9 170,1 191,5 267,4 260,2 259,6 257,4 Initiativer vedrørende integration mv ,7 97,0 158,5 147,5 97,4 44,5 36, Indsatser vedrørende parallelsamfund mv ,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1, Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv ,6 24,2 66,5 63,4 48,0 6,1 0, Initiativer vedrørende international rekruttering... 0,0-0, Øvrige integrationsinitiativer mv ,1 72,3 90,3 82,4 47,7 36,7 33,7 Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv ,5 78,9 59,7 77,9 77,9 77,9 77, Program, danskuddannelse og ydelser mv ,5 78,9 59,7 77,9 77,9 77,9 77, Modtagelse mv. af flygtninge m.fl , Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal , , , ,1 984,2 850,8 761,5 Udgift , , , ,1 985,2 851,8 762,5 Indtægt... 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter Centralstyrelsen Udlændinge ,5 77,5 73,8 51,8 40,7 33,7 25, Indkvartering og underhold af asylansøgere mv ,5 77,5 73,8 51,8 40,7 33,7 25,7

14 Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv , , , ,3 943,5 817,1 735, Program, danskuddannelse og ydelser mv , , , ,7 939,6 816,2 735, Modtagelse mv. af flygtninge m.fl ,6 14,7 12,5 9,6 3,9 0,9 - Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,9 474,3 534,0 366,0 386,6 401,9 392,9 Udgift ,9 474,3 534,0 366,0 386,6 401,9 392,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 8,2-1,1-4,8-5, Centralstyrelsen ,2 8,2-1,1-4,8-5,2 Initiativer vedrørende integration mv ,1-6, Øvrige integrationsinitiativer mv ,1-6, Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv ,0 480,5 487,8 357,8 387,7 406,7 398, Program, danskuddannelse og ydelser mv ,0 480,5 487,8 357,8 387,7 406,7 398,1 Indtægtsbudget: Nettotal... 6,2 6,4 9,7 10,4 10,4 10,4 10,4 Udgift... 0,6 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Indtægt... 6,8 7,4 10,0 10,7 10,7 10,7 10,7 Specifikation af nettotal: International Rekruttering og Integration... 6,2 6,4 9,7 10,4 10,4 10,4 10, Fællesudgifter... 6,2 6,4 9,7 10,4 10,4 10,4 10,4 Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.) Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter Reserver og budgetregulering It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.) Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)

15 Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekstanm. 101) (Driftsbev.) Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.) Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.) Registrering af asylansøgere mv. (Reservationsbev.) Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.) Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9) Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.) Hjemrejsestyrelsen (Driftsbev.) Flygtningenævnet (Driftsbev.) Udlændingenævnet (Driftsbev.) Understøttelse af hjemrejseindsatsen (tekstanm. 102) (Reservationsbev.) Forberedelse af hjemrejse (Reservationsbev.) Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (Reservationsbev.) Opsøgende indsats over for selvforsørgede (Reservationsbev.) Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Efteruddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden) IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden) Projekter for udenlandsk arbejdskraft (Reservationsbev.) Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

16 Udgifter under delloft for indk.overførsler: Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Repatriering af udlændinge (Lovbunden) Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden) Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden) Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden) Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden) Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden)

17 Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (Lovbunden) Resultattilskud (Lovbunden) Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden) Reintegrationsbistand (Lovbunden) Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden) Forsørgelsesydelse ifm. program (Lovbunden) Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden) Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) Danskbonus i program (Lovbunden) Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden) Udgifter uden for udgiftsloft: Indtægtsbudget: Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Grundtilskud (Lovbunden) Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden) Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

18 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,6 Årets resultat ,2-101, Aktivitet i alt , , , , , , ,6 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt ,4 239,5 212,0 247,3 241,2 232,7 233,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,6 Indtægt ,4 190,6 163,2 197,1 191,0 182,6 183,3 Interne statslige overførsler: Udgift... 45,1 52,4 43,2 42,2 41,4 41,3 41,2 Indtægt... 38,9 39,7 38,8 39,5 39,5 39,4 39,4 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,3 Indtægt... 10,1 9,2 10,0 10,7 10,7 10,7 10,7 Finansielle poster: Udgift... 15,7 15,2 25,3 24,9 24,9 24,9 24,9 Indtægt... 0,0 0, Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,3 11. Salg af varer... 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser... 3,1 8, Kontrolafgifter og gebyrer ,3 152,6 162,1 196,2 190,1 181,7 182,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing ,9 86,3 39,5 37,1 33,3 25,2 21,8 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester... 66,8 69,4-1,1 1,1 1,1 1,1 18. Lønninger / personaleomkostninger ,0 678,6 649,9 803,6 718,7 692,7 682,4 20. Af- og nedskrivninger... 33,5 26,5 29,9 30,7 30,4 30,1 30,0 21. Andre driftsindtægter... 37,7 29,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger ,5 958, , ,8 963,1 923,3 861,3 28. Ekstraordinære indtægter... 0, Ekstraordinære omkostninger , Interne statslige overførsler... 6,2 12,7 4,4 2,7 1,9 1,9 1,8 33. Interne statslige overførselsindtægter... 38,9 39,7 38,8 39,5 39,5 39,4 39,4 43. Interne statslige overførselsudgifter... 45,1 52,4 43,2 42,2 41,4 41,3 41,2 Øvrige overførsler , , , , , , ,6 30. Skatter og afgifter... 0, Overførselsindtægter fra EU... 1, Øvrige overførselsindtægter... 9,0 9,2 10,0 10,7 10,7 10,7 10,7 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 3,5 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner , , , , , , ,3 44. Tilskud til personer ,2 115,5 108,4 92,6 84,7 80,5 75,1 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,9 79,9 138,5 144,3 107,5 62,0 55,8 49. Reserver og budgetregulering ,5 49,4 28,9 28,3 28,4 Finansielle poster... 15,7 15,2 25,3 24,9 24,9 24,9 24,9 25. Finansielle indtægter... 0,0 0, Finansielle omkostninger... 15,7 15,2 25,3 24,9 24,9 24,9 24,9

19 Kapitalposter ,2 101, Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) ,2-101, I alt , , , , , , ,6 Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo , ,5

20 Fællesudgifter Centralstyrelsen Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne Centralstyrelsen, Øvrige fællesudgifter, Fællesudgifter, Fællesudgifter samt Fællesudgifter Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Nettoudgiftsbevilling ,3 196,9 194,3 193,3 179,3 173,3 169,8 Indtægt... 15,5 24,0 21,1 21,3 21,3 21,3 21,3 Udgift ,9 229,1 215,4 214,6 200,6 194,6 191,1 Årets resultat... 11,9-8, Almindelig virksomhed Udgift ,9 229,1 215,3 214,5 200,5 194,5 191,0 Indtægt... 15,5 24,0 21,0 21,2 21,2 21,2 21,2 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift ,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementet varetager den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler departementet sager om indfødsret og humanitært ophold samt gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr , er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: Administrationsudgifter for satspuljeprojekter It-understøttelse af udlændingesagskæden Det fælles europæiske visuminformationssystem

21 Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Der er adgang til overførsel af låneramme mellem Departementet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Hjemrejsestyrelsen. 5. Opgaver og mål Opgaver Udlændingeområdet Integrationsområdet Mål Departementet betjener minister, regering og Folketinget på udlændingeområdet. Det er departementets målsætning at sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på udlændingeområdet, herunder bl.a. sager om indfødsret samt humanitært ophold. Departementet understøtter desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivning på området samt fremme af nationale interesser gennem internationalt samarbejde. Departementet betjener minister, regering og Folketinget på integrationsområdet. Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for, at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse og gode danskkundskaber, at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende, og et samfund, hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier, samtidig med at mangfoldighed og personlig frihed trives. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. (2021-pl) 7. Specifikation af indtægter R 2018 R 2019 Indtægter i alt... 15,5 24,0 21,1 21,3 21,3 21,3 21,3 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4. Afgifter og gebyrer... 6,1 15,2 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.... 0, Øvrige indtægter... 9,4 8,8 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 Bemærkninger: Indtægter i 2021 udgøres af interne statslige overførsler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (2,4 mio. kr.) og Udlændingestyrelsen (6 mio. kr.) samt gebyrindtægter fra ansøgninger om dansk indfødsret (12,0 mio. kr.) og erklæring om dansk statsborgerskab (0,8 mio. kr.). B 2020 F 2021 BO BO BO Udgift i alt ,0 234,9 218,6 214,6 200,6 194,6 191,1 0. Generelle fællesomkostninger ,0 113,0 107,7 104,3 97,5 94,6 92,9 1. Udlændingeområdet... 81,9 98,2 85,6 90,8 84,9 82,3 80,9 2. Integrationsområdet... 24,1 23,7 25,3 19,5 18,2 17,7 17,3

22 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.) ,6 151,1 141,6 151,2 144,9 141,4 138,7 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lønsumsloft (mio. kr.) ,6 151,1 141,5 151,1 144,8 141,3 138,6 9. Finansieringsoversigt Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 1,4 1,3 65,5 67,3 67,5 63,7 60,8 + anskaffelser ,1 9,0 6,0 5,0 7,0 5,0 + igangværende udviklingsprojekter ,0 11,0 8,0 6,0 7,0 - afhændelse af aktiver , afskrivninger... 0,1-0,1 18,0 16,8 16,8 15,9 13,9 Samlet gæld ultimo... 1,3 0,9 68,5 67,5 63,7 60,8 58,9 Låneramme ,7 144,7 144,7 144,7 144,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,3 46,6 44,0 42,0 40,7 10. Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til departementets drift. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden til en styrket diplomatisk udsendelsesindsats. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden til en udsendelsesattaché med særligt fokus på humanitære sager. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) På kontoen afholdes udgifter til evalueringer og analyser på integrationsområdet samt initiativer til styrkelse af integrationsindsatsen. Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

23 Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV BV BV Budgetspecifikation: Udgiftsbevilling... 0,2 0,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 20. Styrkelse af integrationsindsatsen Udgift... 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... -0,1-2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning Udgift... 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2-0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 43. Interne statslige overførselsudgifter ,1 0,2 0,1 0,1 0,1-46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Videreførselsoversigt: Tilskud gives som tilsagn. Beskrivelse Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. Der er adgang til at overføre bevillinger til Departementet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Beholdning Mio. kr. primo 2020 Øvrige beholdninger... 18,6 I alt... 18,6 20. Styrkelse af integrationsindsatsen På kontoen afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes eller understøttes af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der kan endvidere ske refusion af eller ydes støtte til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter, hvilket kan ske til både offentlige myndigheder, private organisationer, enkeltpersoner mv. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bevillingens formål er bl.a. at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan bl.a. afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål: A. Initiativer der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde. B. Aktiviteter der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, som yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.

24 C. Større opmærksomhedsskabende, oplysende eller højt prioriterede indsatser samt materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet, herunder facilitering og afholdelse af udgifter til hjemtransport af personer over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af bl.a. genopdragelsesrejser. 50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning På kontoen afholdes fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet. På kontoen afholdes endvidere udgifter til medfinansiering af Danmarks deltagelse i PIA- AC-undersøgelsen for perioden Bidraget udgør samlet 0,6 mio. kr. fordelt over perioden og medfinansieringen vil ske ved interne statslige overførsler til Børne- og Undervisningsministeriet Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.) På kontoen opføres bevillinger, der afsættes i forbindelse med de årlige satspuljeaftaler til dækning af administrationsudgifter forbundet med gennemførelse af satspuljeprojekterne. 1. Budgetoversigt Nettoudgiftsbevilling ,0 2,4 0,7 0,4 0,4 Udgift ,0 2,4 0,7 0,4 0,4 Årets resultat Administrationsudgifter for satspuljeprojekter Udgift ,0 2,4 0,7 0,4 0,4 3. Hovedformål og grundlag På kontoen afsættes bevilling til afholdelse af administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). Virksomhedsstruktur Virksomhedsbærende hovedkonto: Departementet, CVR-nr Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.) ,4 1,6 0,5 0,3 0,3 Lønsumsloft (mio. kr.) ,4 1,6 0,5 0,3 0,3 Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen, da administrationen foretages i ministeriets institutioner.

25 Administrationsudgifter for satspuljeprojekter Som led i den fælles statslige omlægning og ensretning af administrationsbidrag fra satspuljer er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Projekter, hvor der er afsat bevilling til administrationsudgifter, fremgår af nedenstående oversigt (beløbene er vejledende budgetforudsætninger). Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 til administrationsudgifter. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i til administrationsudgifter. Satspuljeprojekter (Mio. kr pl) Projekt-ID Initiativer jf. Aftale af november ,4 0,4 0,4 0,4 Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i b2 0,4 0,4 0,4 0,4 Initiativer jf. Aftale af november Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering Initiativer jf. Aftale af oktober Målrettet beskæftigelsesindsats Initiativer jf. Aftale af november Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online radikalisering Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - styrket exitforanstaltninger Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol a Integration gennem beskæftigelse Privat proces (den frivillige integrationsindsats) Initiativer jf. Aftale af november , Integrations- og beskæftigelsesambassadører , Videreførelse af DIF Get2Sport a 0, Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet - etablering af bande task force a 0, Initiativer jf. Aftale af november ,3 0,3 - - Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse ,3 0,3 - -

26 Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler. Budgetspecifikation: Udgiftsbevilling Reserve vedrørende statslige indkomstoverførsler Udgift Reserver og budgetregulering Reserve vedrørende statslige indkomstoverførsler På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige indkomstoverførsler Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter under delloftet for driftsudgifter. Budgetspecifikation: Udgiftsbevilling , ,1 10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter Udgift , ,1 49. Reserver og budgetregulering , ,1 10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter. Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om skattereform i 2018 afsættes en reserve til efterregulering på 1,1 mio. kr. i 2024.

27 Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler uden for udgiftsloft. Budgetspecifikation: Udgiftsbevilling ,2 8,2-1,1-4,8-5,2 10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler Udgift ,2 8,2-1,1-4,8-5,2 49. Reserver og budgetregulering ,2 8,2-1,1-4,8-5,2 20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler Udgift Reserver og budgetregulering Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler og øvrige ordninger, der er omfattet af budgetgarantien. Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om skattereform i 2018 afsættes en reserve til efterregulering på 0,7 mio. kr. i Kontoen er som følge af aktivitetsændringer justeret med 8,2 mio. kr. i 2021, -1,1 mio. kr. i 2022, -4,8 mio. kr. i 2023 og -5,9 mio. kr. i Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende øvrige kommunale indkomstoverførsler.

28 Reserver og budgetregulering Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres Budgetspecifikation: Beskrivelse BV Bevillingen kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne Fællesudgifter, International Rekruttering og Integration, Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger samt Hjemrejse og kontrol. BV Bevillingen på Reserve vedrørende personer på tålt ophold kan udmøntes på Kriminalforsorg i anstalter og frihed, Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet, Understøttelse af hjemrejseindsatsen samt Forberedelse af hjemrejse. BV Af den overførte bevilling til Fællesudgifter, International Rekruttering og Integration, Udlændinge, Hjemrejse og kontrol samt Kriminalforsorg i anstalter og frihed kan der konverteres driftsmidler til lønsum. Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling overføres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af bevillingen, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. Udgiftsbevilling ,4 41,2 30,0 28,9 28,3 20. Reserve Udgift ,4 2,4 2,4 2,4 2,4 49. Reserver og budgetregulering ,4 2,4 2,4 2,4 2,4 45. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser Udgift , Reserver og budgetregulering , Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv. Udgift ,5 24,8 23,9 22,8 22,2 49. Reserver og budgetregulering ,5 24,8 23,9 22,8 22,2 75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv. Udgift ,2 10, Reserver og budgetregulering ,2 10, Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger Udgift ,7 3,7 3,7 3,7 3,7 49. Reserver og budgetregulering ,7 3,7 3,7 3,7 3,7

29 Reserve På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. 45. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser Der budgetteres ikke længere på kontoen. 70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv. Der afsættes en reserve til finansiering af udgifter forbundet med Kriminalforsorgens opgaver som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af juni Reserven kan efter aftale med Justitsministeriet udmøntes til Kriminalforsorg i anstalter og frihed direkte på lov om tillægsbevilling ved konstatering af realiserede merudgifter forbundet med opgaverne. Eventuelle uforbrugte midler kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet, Understøttelse af hjemrejseindsatsen samt Forberdelse af hjemrejse. 75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der opført en reserve i perioden for at understøtte, at asylmyndighederne løbende har de data, ressourcer og værktøjer, der er relevante i forhold til at monitorere, kontrollere og reagere på ændrede forhold i hjemlandene mv. 80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger Bevillingen er afsat til øget anvendelse af tekniske biometriløsninger i sagsbehandlingen i forbindelse med fastlæggelse af udlændinges identitet Øvrige fællesudgifter Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til it-understøttelse af sagsbehandlingen i udlændingesager mv. Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne Centralstyrelsen, Øvrige fællesudgifter, Fællesudgifter Fællesudgifter samt Fællesudgifter It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet, herunder den konkrete sagsbehandling.

30 Budgetoversigt Nettoudgiftsbevilling... 92,3 96,6 95,1 97,0 79,4 75,7 72,3 Indtægt... 30,2 33,7 28,7 28,9 28,9 28,9 28,9 Udgift ,7 117,4 123,8 125,9 108,3 104,6 101,2 Årets resultat... -5,2 12, Almindelig virksomhed Udgift ,7 117,4 123,7 125,8 108,2 104,5 101,1 Indtægt... 30,2 33,7 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat effektiv it-understøttelse af udlændingeområdet. Virksomhedsstruktur Virksomhedsbærende hovedkonto: Departementet, CVR-nr Opgaver og mål Opgaver It-understøttelse på udlændingeområdet Mål Understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. (2021-pl) 7. Specifikation af indtægter R 2018 R 2019 Indtægter i alt... 30,2 33,7 28,7 28,9 28,9 28,9 28,9 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 30,2 33,7 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8 Bemærkninger: Indtægter i 2020 udgøres af interne statslige overførsler fra Det fælles europæiske visuminformationssystem (2,1 mio. kr.), Styrelsen for International Rekruttering og Integration (11,9 mio. kr.), Udlændingestyrelsen (13,1 mio. kr.) og Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (1,7 mio. kr.). B 2020 F 2021 BO BO BO Udgift i alt ,5 120,4 124,8 125,9 108,3 104,6 101,2 0. Generelle fællesomkostninger... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. It-understøttelse af udlændingesagskæden 130,5 120,4 124,8 125,9 108,3 104,6 101,2

31 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 36,9 38,8 39,9 49,6 41,8 41,2 40,5 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lønsumsloft (mio. kr.)... 36,9 38,8 39,8 49,5 41,7 41,1 40,4 10. Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet. Kontoen understøtter bl.a. gennemførelsen af en ny digitaliseringsstrategi for Udlændinge- og Integrationsministeriet, der blev vedtaget i Digitaliseringsstrategien sætter den strategiske retning for it-udviklingen på ministerområdet i perioden og har bl.a. til formål at it-understøtte behovet for kontrol på udlændingeområdet, dataudveksling med andre myndigheder og øget effektivitet i sagsbehandlingen. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2018 og 12,8 mio. kr. årligt i perioden til øget anvendelse af biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet. Der er endvidere afsat 4,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem til øget biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet. Som led i en budgetanalyse af Udlændingestyrelsen er kontoen blevet opjusteret med 6,5 mio. kr. i 2020, 5,1 mio. kr. i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 1,9 mio. kr. i 2023 til investering af robotteknologi samt digitalisering af ansøgningsskemaer og optimering af borgerservice. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med det fælles europæiske visuminformationssystem (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Udlændinge- og Integrationsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder. Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for. 1. Budgetoversigt Nettoudgiftsbevilling... 8,2 8,1 8,0 7,8 7,6 7,4 7,3 Indtægt... 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 8,1 9,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,4 Årets resultat... 0,4-1, Udvikling og drift Udgift... 8,1 9,3 8,0 7,8 7,6 7,4 7,3 Indtægt... 0,2 0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt ,1 0,1 0,1 0,1 0,1

32 Hovedformål og lovgrundlag Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006 og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af VIS. Virksomhedsstruktur Virksomhedsbærende hovedkonto: Departementet, CVR-nr Opgaver og mål Opgaver Udvikling og drift af visuminformationssystem Mål De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Herudover er det et mål, at sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. (2021-pl) 7. Specifikation af indtægter R 2018 R 2019 Indtægter i alt... 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 0,2 0, Udvikling og drift Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af VIS, som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet. B 2020 F 2021 BO B Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl. BO Udgift i alt... 8,6 9,6 8,2 7,9 7,7 7,5 7,4 0. Generelle fællesomkostninger... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Udvikling og drift af visuminformationssystem... 8,6 9,6 8,2 7,9 7,7 7,5 7,4

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst 3 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Forslag til finanslov for finansåret 2019 Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger Tekst 14. Udlændinge- og anmærkninger og Integrationsministeriet 1. Dronningen 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-

Læs mere

for finansåret

for finansåret Forslag Finanslov til for finanslov for finansåret 2019 2019 Tekst og anmærkninger Tekst 14. Udlændinge- og anmærkninger og Integrationsministeriet 1. Dronningen 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2018

Finanslov for finansåret 2018 Finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Forslag til finanslov for finansåret 2019 Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger 1. 5. Dronningen Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 5. Statsministeriet og Boligministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hovedoversigt over statsbudgettet

Hovedoversigt over statsbudgettet Oversigtstabeller 3 4 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2015 Indtægter

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Hovedoversigt over statsbudgettet

Hovedoversigt over statsbudgettet Oversigtstabeller 3 4 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2017 Indtægter

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 3. Folketinget og Boligministeriet 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Forslag til finanslov for finansåret 2019 Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger 1. 3. Dronningen Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Regeringens

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 1-3

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 1-3 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 1-3 1. Dronningen Tekst 3 Indholdsfortegnelse 1. Dronningen... 4 4 1. Dronningen Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver 35. Generelle reserver Tekst 3 35. Generelle reserver A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 15. Børne- og og Boligministeriet Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag

Læs mere

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018.

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2017-18 Afgjort den 19. april 2018 83 Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Finansielt regnskab for 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Finansielt regnskab for 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriets departement Finansielt regnskab for 2017 Udlændinge og Integrationsministeriets departement 1.0 Finansielt Påtegning af det regnskab samlede regnskab for 2017 Udlændinge og Integrationsministeriets departement 2018

Læs mere

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sagsnr. 2018-3667 Doknr. 549396 Dato 14-08-2018 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

Læs mere

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer.

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer. Aktstykke nr. 88 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. februar 2019 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 20. februar 2019. 88 a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Forslag til finanslov for finansåret 2019 Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger 1. 9. Dronningen Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 9. Skatteministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 11. Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 11. Justitsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Dronningen Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Dronningen Børne- og Socialministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger 1. 15. Dronningen Børne- og Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst 3 15. Børne- og Socialministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATO s militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Finansudvalget. Aktstk Offentligt

Finansudvalget. Aktstk Offentligt Finansudvalget Aktstk. 160 - Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 09-06-2009 a. Undervisningsministeriet anmoder

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Tendenser på integrationsområdet - Forandring og Forankring

Tendenser på integrationsområdet - Forandring og Forankring Tendenser på integrationsområdet - Forandring og Forankring Fælles netværksmøde for praktiker- og ledernetværket om integration den 28. marts 2019 Direktør Kasper Højvang Kyed Færre flygtninge til kommunerne

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 9. Skatteministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 9. Skatteministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 9. Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 9. Skatteministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Loftskorrektioner på FL17

Loftskorrektioner på FL17 Loftskorrektioner på FL17 December 2016 I forbindelse med efterårets forhandlinger om DK2025 Et stærkere Danmark og finansloven for 2017 blev der fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende: Aktstykke nr. 101 Folketinget 2017-18 Afgjort den 24. maj 2018 101 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 8. maj 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Dronningen Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Dronningen Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger 1. 42. Dronningen Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) A. Oversigter.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finansielt regnskab for 2018 Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Finansielt regnskab for 2018 Udlændinge- og Integrationsministeriets departement Finansielt regnskab for 2018 Udlændinge og Integrationsministeriets departement 1.0 Finansielt Påtegning af det regnskab samlede regnskab for 20188 Udlændinge og Integrationsministeriets departement 2019

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag. til FINANSLOV. for finansåret Tekst og Anmærkninger

Ændringsforslag. til. Forslag. til FINANSLOV. for finansåret Tekst og Anmærkninger Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2015 Tekst og Anmærkninger 11. december 2014 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 30 Erhvervsregulering...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 42. Afdrag og på Boligministeriet statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger 1. 11. Dronningen Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 11. Justitsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på stats gælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere