Referat. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning herpå.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning herpå."

Transkript

1 Godkendt Referat Emne: Bestyrelsesmøde i TandlægeTryghed Deltagere: Bestyrelsen: Niels Bruun (NB, fm) Charlotte Halby Hanson (CHH) Mads Bojer (MB) Peter Boch (PB) Anders Hasselbalch Hansen (AHH) Anne Rømer Lund (ARL) Sekretariatet: Mette Heegaard (MAH) Susanne Raben (SUK) Referent: suk Direkte: Tid og sted: Torsdag den 30. januar 2020, Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby Dato: 4/ Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning herpå. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 4. Orientering fra TFs HB. 5. Orientering fra Sekretariatet. 6. Dagpenge Sagsbehandling Ansøgning om hjælp Økonomi Krisehjælp Konsulentordning Erhvervsrådgivning Barselsregler Indberetning og opkrævning 2020 via D-ORS. 7. Udvalg Forsikringer & pension. Svanemøllevej Hellerup Tel: CVR:

2 Klinikforsikring Sygedrifttabsforsikring / Sygeforsikring Erhverv eprotect / netbankforsikring og IT / Kriminalitetsforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikringen Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer Andre aktiviteter Fonde og Hjælpeforening. 8. Økonomi og investeringer Budgetkontrol Investeringer Investeringspolitik og -strategi. 9. Markedsføring. 10. Bestyrelsens sammensætning. 11. Evt. nye forsikringer HELP advokatforsikring Lønsikring. 12. Strategi. 13. Ansøgning om økonomiske midler til projekt Stop muskelskeletbesvær blandt tandlæger. 14. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene. 1. Godkendelse af dagsordenen. NB orienterede om, at der er tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen. Det nye punkt blev herefter pkt. 13: Ansøgning om økonomiske midler til projekt Stop muskelskeletbesvær blandt tandlæger. Tidligere pkt. 13 Eventuelt blev herefter pkt

3 Den fremsendte henvendelse fra Arbejdsgruppen for barselsvilkår for tandlæge i privat praksis vil blive behandlet under pkt Ligeledes vil bestyrelsen drøfte underholdning til HGF under aftenens middag. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning herpå. Referatet blev godkendt. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne. PB orienterede om: Februar måneds regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark er blevet aflyst. ARL orienterede om: At hun via kursusvirksomhed ofte møder tandlæger, der ikke ved, at hun er aktiv i fagpolitik. Senest var der blandt medkursister drøftelse om forskel på prisen på bilforsikring tegnet via TDLT og som enkeltkunde hos TRYG. I TRYG prisfastsættes præmierne efter skadesstatistikker og hvis en enkelt kunde henvender sig, har sælger (som er provisionslønnet) ofte nogle særlige rabatknapper at dreje på. Det er desværre de vilkår TDLT arbejder under. CHH orienterede om: Deltagelse i møde i lokalklubben ultimo Flere af klubbens medlemmer var i tvivl om hvorvidt, de havde givet samtykke til Tandlægeforeningen om overførsel af medlemsdata og/eller tilmeldt sig TandlægeTrygheds nyhedsbrev. Medlemmerne ville gå hjem og sikre sig, at det var gjort. Deltagelse i medlemsmøde i Region Hovedstaden samt Henrik Kroghs inspirerende foredrag om langtidsfriske medarbejdere, og om hvordan viden om disse kan inspirere til forebyggelse af stress. 3

4 4. Orientering fra TFs HB. Palle Christiansen deltog ikke i mødet. Bestyrelsen drøftede praksis med en observatør fra TF eller om TF i stedet skulle have en repræsentant i TDLTs bestyrelse. Bestyrelsen mente, at det var et oplagt punkt til dagsordenen til august måneds møde med HB. 5. Orientering fra Sekretariatet. MAH orienterede om: Den manuelle håndtering og ressourcekrævende opgave med at indhente samtykker. Status herpå er, at der i maj 2019 var afgivne samtykker, nu er der indhentet samtykker Det samlede resultat er således, at følgende bliver udmeldt fra deres forsikringsordninger i TDLT grundet manglende afgivelse af samtykke: - 19 studerende. - 3 tandlæger, der har privatforsikringer. - 4 tandlæger, der har EUF (som dog ikke er tegnet som obligatorisk ordning) kunder med gruppelivs forsikring. Bestyrelsen bad MAH lave et overslag over opgavens ressourceforbrug i sekretariatet. Introdagen for nye ansatte i Tandlægeforeningen blev afholdt den 21/ Det er en god måde at få orienteret TFs ansatte om, hvad TDLT og Praksisforsikringen laver, således at de bedre kan henvise medlemmerne til de relevante afdelinger, og for at fremme samarbejdet. MAH har modtaget flere tilkendegivelser af, at personalet fra TF syntes, at det var godt og spændende. På Tandfaglige dage til foråret vil TDLTs stand ikke være i sammenhæng med TFs stand som tidligere år. TDLT kommer derfor til selv at sørge for stand og indhold. En Højesterets dom, hvor en tidligere forsikringsdirektør er blevet dømt uegnet til bestyrelsesarbejde. (Dette viser, at selvom man er blåstemplet som fit og proper, kan det godt trækkes tilbage). 4

5 At, afledt af drøftelse på tidligere bestyrelsesmøde, er det nu blevet undersøgt, at TDLTs sponsorat til TUG ikke momses, da TUG er en forening oprettet med et almennyttigt formål, og sådanne foreninger momses ikke. Formanden for den Færøske Tandlægeforening har spurgt ind til forskellige ordninger i TDLT og Praksisforsikringen. Sekretariatet har beskrevet de ønskede ordninger og tilkendegivet, at såfremt særlig beskrivelse af ordningerne relateret til tandlægerne på Færøerne ønskes uddybet kan det imødekommes enten via møde eller skriftligt. En ny guide til dataetik, jfr. artikel i Børsen den 10. januar GDPR og databehandling fylder meget i alle firmaer. Ligeledes orienterede MAH om eventuelle data-leak, og hvordan man skal forholde sig, hvis det måtte opstå. Lønudbetalingen i sekretariatet er ændret til sidste hverdag i måneden i stedet for 5. sidste hverdag i måneden. Dette skyldes bl.a. at lønsystemets indberetningsfrist ligger alt for tidligt i måneden. 6. Dagpenge Sagsbehandling. SUK orienterede om en henvendelse fra en klinikejer, som ikke er enig i, at beregningsgrundlaget for udbetaling af dagpengeydelse er sidste kalenderår. I pågældende sag, var den sygemeldte ansatte ansat på deltid en del af det forudgående kalenderår, hvorfor ydelsen bliver forholdsmæssigt mindre. Bestyrelsen fastholdt, de i vedtægterne beskrevne regler, herunder med begrundelsen, at pågældende klinikejer, heller ikke under deltidsansættelsen bidrog til ordningen som ved en fuldtidsansættelse. TDLTs dagpengeordning følger ikke de offentlige regler og har heller ikke sammenhæng med udregningen af sygeløn til den sygemeldte. NB nævnte en anden aktuel dagpengesag, hvor en klinikejer efter sygemelding har solgt sin klinik få dage efter 1. fraværsdag. Pågældende tandlæge er endnu ikke fyldt 65 år, hvorfor udbetalingen fra TDLT kan ske i op til et år, såfremt sygemeldingen opretholdes. Bestyrelsen drøfter rimeligheden i dette scenarie, men fastholdt efter drøftelsen gældende regler. 5

6 6.1.1 Ansøgning om hjælp. TDLT har modtaget en ansøgning om økonomisk hjælp efter vedtægternes 11 C. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og ud fra de indkomne oplysninger, vedtog bestyrelsen at tilbyde at yde ansøger et lån på kr Beløbet skal tilbagebetales i løbet af et år. Sekretariatet vil udfærdige et gældsbrev, som ansøger skal underskrive Økonomi. Udgiftsniveauet på dagpengeydelsen er som forventet faldende. Den samlede dagpengeudbetaling udgjorde i 2019 godt 41 mio. kr. mod godt 49 mio. kr. i Den samlede indbetaling til ordningen udgjorde i 2019 godt 33 mio. kr. mod godt 36 mio. kr. i Prognosen for indbetalingerne i 2020 er pt. 4 kvartaler á kr. ca. 8 mio. kr. og det er at forvente, at udbetalingsniveauet falder yderligere. Bestyrelsen vil stadig følge udviklingen nøje Krisehjælp. Antallet af krisehjælps- og erhvervsrådgivningssager samt udgiften hertil er stabil. Det viser tydeligt, at der stadig er behov for ordningerne. Der er i øjeblikket en enkelt tandlæge, der er indlagt på behandlingshjem Konsulentordning. Jfr. beslutning på bestyrelsesmøde den 7. november 2019 har TDLTs stillingsopslag været slået op internt i Socialrådgiverforeningen. Det har afstedkommet en enkelt ansøgning. Ansøgeren vil blive indbudt til møde med sekretariatet og ARL med henblik på forventningsafstemning og endelig aftale. 6

7 6.5. Erhvervsrådgivning. Behandlet under pkt Barselsregler. På baggrund af en henvendelse til Sekretariatet vedr. barselsreglerne besluttede Forretningsudvalget på møde den 9. december 2019, at sekretariatet skulle udarbejde et notat til behandling på bestyrelsesmøde den 30. januar Bestyrelsen drøftede notatet og var enige i fremgangsmåden som skitseret. Dog ønskede bestyrelsen en omformulering af går på arbejde til behandler patienter. Ligeledes ønskede bestyrelsen, at der på selve ansøgningsskemaet skal anføres: Omsætningsliste for barselsperioden kan kræves. Sekretariatet har, på foranledning af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde, undersøgt om der er kommet nye regler i offentligt regi på barselsområdet vedr. fædre. Et EU-direktiv vil på sigt have indflydelse på de danske barselsregler, men ikke inden for den periode, hvor TDLT udbetaler barselsydelse. Således er der ikke behov for at ændre i TDLTs eksisterende regler. AHH har på vegne af arbejdsgruppen for bedre barselsvilkår for tandlæger i privat praksis fremsendt spørgsmål vedr. muligheder for barselsopsparing for den enkelte tandlæge. Arbejdsgruppen finder, at der er for længe til det planlagte møde med PFA den 21. april 2020 og beder derfor om, at TDLT vil formidle spørgsmålene til PFA allerede nu. MAH vil kontakte PFA og formidle arbejdsgruppens spørgsmål og ønsker. Såfremt PFA måtte afslå at medvirke i en barselsopsparings-ordning, ønsker arbejdsgruppen at TDLTs bestyrelse drøfter muligheden for at administrere en opsparing. Bestyrelsen var enige om, at en sådan opgave ikke naturligt ligger indenfor TDLTs opgaveportefølje og det vil blive administrativt bekostningsfuldt og derfor en dårlig forretning for den enkelte tandlæge. Den enkelte tandlæge kan eventuelt henvises til Lægernes Pensionsbank Indberetning og opkrævning 2020 via D-ORS. Implementeringen af D-ORS (dagpengerobotten) vil fremadrettet give bedre muligheder for at verificere oplysningerne på indkomne dagpengeansøgninger, ligesom registreringen af de enkelte tandlæger, der er dækket af ordningen, er nemmere. Der er dog stadig nogle enkelte administrative issues, der ikke helt er færdigudviklet. Bl.a. er det endnu ikke muligt at se direkte i robotten, om tandlægen har betalt fremsendt faktura. I 7

8 relation til udviklingen af robotten, har udvikler holdt sig indenfor det afsatte antal timer. Problemet vedr. registreringen af betalinger er et problem i økonomisystemet Business Central og ikke i robotten. Status pr. 29. januar 2020: I alt klinikker er blevet tilskrevet om at indberette deres omsætning for 2019 til brug for beregning af præmie for Af disse mangler kun 97 klinikker at foretage indberetning. I alt opkrævninger er udsendt, samlet er der faktureret godt 7,4 mio. kr. De klinikker der mangler at indberette deres omsætning for 2019, vil i løbet af den næste måned blive kontaktet telefonisk, inden endelig udmelding af dagpengeordningen effektueres og slutbrevet bliver sendt den 24. februar Udvalg Forsikringer og Pension Klinikforsikring. Pr. 30/ var der opgjort 19 indbrud i 2019 på over kr Den samlede skadesdækning på disse udgjorde kr. 11,2 mio. Skadesprocenten i 2019 er opgjort til 119. I tandlægernes Facebook-gruppe advares om østeuropæere, der udgiver sig for at være fysioterapeuter. Bestyrelsen frygtede, at næste indbrudsbølge måske er under opsejling. Codan inviteres til bestyrelsesmødet den 30. marts 2020 kl Sygedrifttabsforsikring / Sygeforsikring Erhverv. TDLT har overtaget SEBs portefølje i Codan, og der er en positiv udvikling i regnskabet eprotect / netbankforsikring og IT / Kriminalitetsforsikring. I forbindelse med Tandfaglige dage udgives de 2 magasiner: Klinikliv (TB) og Klinikejernes Magasin (PTO). I år vil TDLT indrykke en artikel i begge magasiner omkring eprotect. 8

9 Gruppeliv. Bestyrelsen bemærkede, at skadesprocenten i 2019 er faldet til 33,1 %. MAH har revideret notatet om gruppeliv på bestyrelsens intranet. Desværre er der efterfølgende ændringer vedr. bonus og opkrævning, som MAH vil indarbejde i teksten. Forenede Gruppeliv ønsker at adskille bonus, der bliver udbetalt, og opkrævningen. Det vil ikke have betydning for TDLTs regnskab idet opkrævningen først foretages samtidig med udbetalingen af årets bonus. Hvad angår præmiereguleringskontoen, vil der ikke blive opkrævet negative renter, jfr. TDLTs aftale med Sydbank Erhvervsudygtighedsforsikring. Næste møde i udvalget er 30. marts 2020 umiddelbart før bestyrelsesmødet Pension. 465 tandlæger har pt. pensionspolicer i PFA og til sammenligning var der i 2004 over tandlæger, der havde deres pension tegnet i PFA. Bestyrelsen drøftede, om tandlægerne tegner pension andre steder eller slet ikke. Sekretariatet mente, at mange tandlæger tegner pensionsopsparinger via deres bank. Historisk set har der været mange ældre tandlæger, der har indbetalt høje engangsbeløb ved årets udgang. Dette er ikke tilfældet mere i samme omfang, og hvis tandlægen selv ringer til PFA og indbetaler ekstra, kommer det ikke til at stå i TDLTs portefølje Sundhedsforsikring. I 2019 har der været en positiv udvikling både i et øget antal forsikrede og en faldende skadesprocent, som nu er på 86 %. Dog ser Dansk Sundhedssikring gerne, at skadesprocenten er under 80. 9

10 Præmieforhøjelse på 6 % er varslet til forsikringstagerne medio november Den generelle præmieforhøjelse var på 8 % for tilsvarende virksomheder. Bestyrelsen drøftede reserverne/hensættelserne og ønskede at vide, hvorfor der i 2019 stadig står mere end ½ mio. kr. i hensættelser for 2018-skaderne Privatforsikringer. TDLT har modtaget brev fra Tryghedsgruppen om valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab og Trygfondens regionale råd. Der er mange kandidater og der skal vælges 21 medlemmer fra Region Hovedstaden. Bestyrelsen foretager valget. TDLT har endnu ikke modtaget opgørelse over sidste kvartal 2019, men det forlyder, at 2019 har været et godt år Andre aktiviteter Fonde og Hjælpeforening. Bonusfondens midler er i 2019 blevet forrentet med 10,85 %, hvilket har betydet at formuen er øget væsentligt. 8. Økonomi og investeringer Budgetkontrol. Det tyder umiddelbart på, at TDLT kommer ud af 2019 med underskud på godt 4,5 mio. kr. hvor der i det oprindelige budget blev budgetteret med et overskud på 0,7 mio. kr. Den negative udvikling er primært grundet udbetalingsniveauet på dagpengeordningen. Bestyrelsen afventer det endelige regnskab Investeringer. Afkastet på Investeringsbeholdningen i Lægernes Pensionsbank har i 2019 været på ca. 7mio. Efter at der ultimo 2019 er solgt værdipapirer for 6 mio. kr. til brug ved finansiering af dagpengeudbetalingen ender året med en tilvækst på investeringsbeholdningen i LPB på 1,2mio 10

11 Investeringsbeholdningen i Sydbank er steget med 1,8 mio. kr. Samlet stigning i investeringsbeholdningen i 2019 er på i alt 3. mio. kr. TDLTs behov for formue er dalende, da udbetalingsniveauet på dagpengeordningen også er faldende. Der er stadig formue, således at målsætningen om at der er midler til at dække udbetalingerne til dagpengeordningen i 3 år er opretholdt Investeringspolitik og -strategi. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt TDLTs politikker skulle omformuleres. Det fandt bestyrelsen ikke behov for, da det i forvejen er anført, at investeringsstrategien skal tage hensyn til risiko, lovgivning, skat, etik, miljø og sociale forhold. 9. Markedsføring. Antallet af tilmeldte modtagere af TDLTs nyhedsbrev er steget med 60 % siden 1. oktober Desværre er det stadig et fåtal af tandlægerne, der modtager nyhedsbrevet, idet der alene samlet er 550 tilmeldte. Bestyrelsen drøftede dette, da nyhedsbrevet var og er et vigtigt redskab til at synliggøre TDLT og orientere tandlægerne om nyheder og vigtige forhold. Bestyrelsen fandt, at det vigtigste stadig er, at tandlægerne kender til TDLT og TDLTs ydelser og kontakter TDLT, når der er behov herfor. Emnet vil i øvrigt blive drøftet på morgendagens bestyrelsesseminar i forbindelse med strategiarbejdet. 10. Bestyrelsens sammensætning. Med henblik på valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen november 2020 drøftede bestyrelsen atter bestyrelsens sammensætning. På generalforsamlingen er alle på valg og der skal vælges minimum ét nyt medlem. Bestyrelsen fandt, at en sammensætning af 6 tandlæger vil fungere bedst, idet man ved behov kan tilkøbe kompetencer udefra. Ligeledes er det en styrke, at alle 6 bestyrelsesmedlemmer har kontaktflader til tandlægerne. Det er også vigtigt at forholde sig til, at hvis man ønsker, at et medlem af bestyrelsen skal være fra en anden faggruppe, f.eks. advokater eller aktuarer vil det 11

12 koste en anseelig sum, som ellers ville kunne bruges til at tilkøbe kompetencer udefra. En advokat vil jo ikke kunne være specialist på alle områder, og vurderingen er derfor, at den juridiske viden bedre tilkøbes specifikt i de konkrete situationer. Bestyrelsen var af den opfattelse, at det er vigtigt at følge den digitale udvikling i forbindelse med mødeaktivitet og måske på den måde også tiltrække f.eks. unge kandidater, ansatte tandlæger og tandlæger fra andre landsdele end Storkøbenhavn til bestyrelsen. MAH vil undersøge, hvad der er af muligheder for store skærme til mødelokalerne samt hvad der bliver udbudt på markedet af programmer, f.eks. Skype for business / Go to Meeting / Teams. Ligeledes vil MAH udarbejde et opslag med henblik på at rekruttere nye kandidater til bestyrelsen. Opslaget vil blive sendt til bestyrelsen til godkendelse. 11. Evt. nye forsikringer HELP advokatforsikring. Foranlediget af en henvendelse fra TF drøftede bestyrelsen HELP advokatforsikring. Denne forsikring er en abonnementsordning og ikke tiltænke enkelt personer. Således er det ikke noget, TDLT har mulighed for at tilbyde tandlægerne. TDLT har for en årrække siden vurderet, at den advokatforsikring, som den HELP står for, ikke er relevant at have i produktpaletten i TDLT. NB vil kontakte TF omkring dette Lønsikring. Ligeledes foranlediget af en henvendelse fra TF drøftede bestyrelsen denne forsikring, som tilsvarende er en gruppeordning og ikke for enkeltpersoner. NB vil orientere TF om dette. 12. strategi. MAH orienterede om, at på morgendagens bestyrelsesseminar skal strategi 2023 drøftes. Der vil blive taget udgangspunkt i den eksisterende strategiplan, som herefter vil blive justeret. 12

13 13. Ansøgning om økonomiske midler til projekt: Stop muskelskeletbesvær blandt tandlæger. Bestyrelsen drøftede den indkomne ansøgning og muligheden for at støtte sådanne projekter inden for gældende vedtægter. Bestyrelsen fandt, at det, hvis bestyrelsen besluttede sig for at støtte projektet, i givet fald næppe ville være muligt at yde støtte via Bonusfondens midler idet midler alene kan tildeles tandlæger, som er eller har været medlem af TF. Bestyrelsen fandt, at alt der har forebyggende karakter, er værd at beskæftige sig med, da antallet af skader i bevægeapparatet er stort både i forbindelse med dagpengeordningen og erhvervsudygtighedsforsikringen, hvorfor bestyrelsen umiddelbart er interesseret i at støtte projektet. Dog manglede bestyrelsen et nøjere budget samt en uddybende projektbeskrivelse, inden endelig stillingtagen til ansøgningen kan ske. MAH og NB vil derfor kontakte ansøger med henblik på at rekvirere ovenstående. 14. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren. Intet Med deltagelse af direktøren. Intet Bestyrelsen alene. Intet. NB hævede mødet. 13

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. oktober 2017 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. oktober 2017 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. oktober 2017 på Svanemøllevej Til stede: Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Anne Rømer Lund (ARL) Anders Hasselbalch Hansen

Læs mere

REFERAT - møde - Godkendt. Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger Deltagere: Bestyrelsen: Sekretariatet: Emne:

REFERAT - møde - Godkendt. Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger Deltagere: Bestyrelsen: Sekretariatet: Emne: Emne: REFERAT - møde - Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger Deltagere: Bestyrelsen: Sekretariatet: Sted: Niels Bruun (NB, fm) Charlotte Halby Hanson (CHH) Mads Bojer (MB) Peter Boch (PB) Anders

Læs mere

Godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 18. januar 2018 på Comwell Sorø. Til stede:

Godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 18. januar 2018 på Comwell Sorø. Til stede: Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 18. januar 2018 på Comwell Sorø Til stede: Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Anne Rømer Lund (ARL) Anders Hasselbalch Hansen (AHH)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

REFERAT - møde - Godkendt. Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger Deltagere: Bestyrelsen: Sekretariatet: Emne:

REFERAT - møde - Godkendt. Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger Deltagere: Bestyrelsen: Sekretariatet: Emne: Emne: REFERAT - møde - Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger Deltagere: Bestyrelsen: Sekretariatet: Niels Bruun (NB, fm) Charlotte Halby Hanson (CHH) Mads Bojer (MB) Peter Boch (PB) Anders Hasselbalch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. august 2016 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. august 2016 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. august 2016 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) Mette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 24. august 2016 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 24. august 2016 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 24. august 2016 på Svanemøllevej Til stede: Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Anne Rømer Lund (ARL) Anders Hasselbalch Hansen (AHH)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. marts 2017 på Munkebjerg

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. marts 2017 på Munkebjerg Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. marts 2017 på Munkebjerg Til stede: Niels Bruun (NB) Anne Rømer Lund (ARL) Peter Boch (PB) Mads Bojer (MB) Mette Heegaard (MAH) Lena

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Nyt siden generalforsamling 2016

Nyt siden generalforsamling 2016 Oktober 2017 Nyt siden generalforsamling 2016 Flere forbedrede muligheder for tandlægerne Hos Tandlægernes Tryghedsordninger har vi løbende fokus på at optimere tandlægernes forsikrings- og pensionsordninger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2017 på Comwell Sorø

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2017 på Comwell Sorø Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2017 på Comwell Sorø Til stede: Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Anne Rømer Lund (ARL) Anders Hasselbalch Hansen (AHH)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. marts 2018 på Svanemøllevej

Referat fra Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. marts 2018 på Svanemøllevej Referat fra Bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. marts 2018 på Svanemøllevej Til stede: Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Anne Rømer Lund (ARL) Anders Hasselbalch Hansen (AHH)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. oktober 2016 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. oktober 2016 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. oktober 2016 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) Mette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 14. januar 2016 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 14. januar 2016 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 14. januar 2016 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette Heegaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 1. december 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 1. december 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 1. december 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) HB-koordinator:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. januar 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. januar 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. januar 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. maj 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. maj 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. maj 2017 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. maj 2017 Til stede: Niels Bruun (NB) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Anne Rømer Lund (ARL) Anders Hasselbalch Hansen (AHH) Mette Heegaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. marts 2016 på Kokkedal Slot

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. marts 2016 på Kokkedal Slot Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. marts 2016 på Kokkedal Slot Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen

Læs mere

Årsberetning for Tandlægernes Tryghedsordninger dækkende perioden fra generalforsamling november 2016 til generalforsamling 2018

Årsberetning for Tandlægernes Tryghedsordninger dækkende perioden fra generalforsamling november 2016 til generalforsamling 2018 Årsberetning for Tandlægernes Tryghedsordninger dækkende perioden fra generalforsamling november 2016 til generalforsamling 2018 Bestyrelsen Generalforsamlingen i 2016 betød store ændringer i Tryghedsordningernes

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2012 SÆRLIGT EMNE De obligatoriske ordninger - fakta og tal. Tandlægernes Tryghedsordninger administrerer to obligatoriske ordninger; Dagpengeordningen

Læs mere

TandlægeTrygheds dagpengeordning

TandlægeTrygheds dagpengeordning FAQ TandlægeTrygheds dagpengeordning 1. Hvad er Tandlægeomsætning? Svar: Tandlægeomsætning = omsætningen som klinikejeren og alle øvrige tandlæger på klinikken har. Der er således ikke omsætning fra tandplejere

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% Bidrag fra omsætning iht. Tandlægeoverenskomsten 1 42.027 35.750 42.000 42.500 5 ydelser 2-30.735-35.000-40.000-40.650 Indtægter Dagpengeordningen 11.292 750 2.000 1.850 Administrationsbidrag

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2012 SÆRLIGT EMNE - revideret De obligatoriske ordninger - fakta og tal. Tandlægernes Tryghedsordninger administrerer to obligatoriske ordninger; Dagpengeordningen

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning Vedtægter for GLS-A-Barseludligning April 2011 2 1 Navn og hjemsted Ordningens navn er GLS-A-Barseludligning. GLS-A-Barseludligning har hjemsted i Århus. 2 Formål og idegrundlag I henhold til de for GLS-A

Læs mere

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet.

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet. Årsberetning 2011 Bestyrelsen havde til GF 2010 stillet et vedtægtsændringsforslag, som satte en tidsbegrænsning på otte år for en bestyrelsespost i TDLT. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Navn og hjemsted. Formål

Navn og hjemsted. Formål VEDTÆGTER Nivå 2009 2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Medicoindustrien. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2 Formål Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 34.100 34.800 35.750 5 ydelser 2-34.000-35.000 0-35.000 Indtægter Dagpengeordningen 100-200 0 750 Administrationsbidrag Tryghedsordninger

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

vedtægter af 8. marts 2019 for Life Science Law DK (LSL)

vedtægter af 8. marts 2019 for Life Science Law DK (LSL) Life Science Law DK vedtægter af 8. marts 2019 for Life Science Law DK (LSL) Life Science Law DK 2 / 7 INDHOLD 1 Navn, hjemsted og formål... 2 2 Medlemskab og kontingent... 3 3 Bestyrelse... 3 4 Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. foreningen. Private golfbaner NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Private golfbaner

VEDTÆGTER. for. foreningen. Private golfbaner NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Private golfbaner VEDTÆGTER for foreningen Private golfbaner NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Private golfbaner Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage fælles interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. maj 2017 Sted: Kulturhus Trommen (Ewald) Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer (BR), Michal Rolin (MR), Marianne Ringgren (MRI), Palle Jørgensen (PJ) samt suppleanterne:

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Ole Meinicke

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FABRIKSBETONFORENINGEN. (Danish Ready Mixed Concrete Association) 1 Formål og identitet

VEDTÆGTER FOR FABRIKSBETONFORENINGEN. (Danish Ready Mixed Concrete Association) 1 Formål og identitet VEDTÆGTER FOR FABRIKSBETONFORENINGEN (Danish Ready Mixed Concrete Association) 1 Formål og identitet Dansk Beton Fabriksbetonforeningen er en branchesammenslutning, hvis formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Årsberetning 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger

Årsberetning 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Årsberetning 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Bestyrelsen måtte ved GF i 2011 sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer. Palle Skjødt havde siddet det antal år i bestyrelsen, som vedtægterne giver mulighed

Læs mere

Byggepladen Danmarks LEGO Entusiast Forening Side 1 af 6

Byggepladen Danmarks LEGO Entusiast Forening Side 1 af 6 Side 1 af 6 Vedtægter for Senest revideret på Generalforsamlingen 4. april 2009 1 Foreningens navn. Foreningens navn er. Hjemsted: Den til enhver tid værende formands adresse. 2 Foreningens formål. Formålet

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Onsdag d. 26 april 2017, kl på På ALSION i Sønderborg

Onsdag d. 26 april 2017, kl på På ALSION i Sønderborg Onsdag d. 26 april 2017, kl. 19.00 på På ALSION i Sønderborg Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Beretning v/formanden 3: Regnskab v/kassereren 4: Indkomne forslag (skal være skriftlig og bestyrelsen i hænde

Læs mere

Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN)

Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN) Vedtægter Dansk Implementeringsnetværk (DIN) 1. Navn Foreningens navn er. Navnet forkortes DIN. Foreningens internationale navn er Danish Implementation Network. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Danmark.

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup. CVR-nr Årsrapport Side 1

Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup. CVR-nr Årsrapport Side 1 Side 1 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup CVR-nr. 85 60 97 18 Årsrapport 2016 Godkendt på generalforsamlingen, den / - 2018 Dirigent Side 2 Tandlægernes Tryghedsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Reglerne for dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel og dødsfald er blevet ændret på generalforsamlingen i november 2014. De ændrede regler får betydning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger torsdag den 29. august kl i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger torsdag den 29. august kl i Domus Medica Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger torsdag den 29. august kl. 12.00 i Domus Medica Til stede: Mogens Hüttel (formand), Lars Bønløkke, Annette Frölich, Jørgen Lassen, Anne Thomassen,

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde i Køge Afløb A/S (CVR-nr. 30 59 05 03) Køge Vand A/S (CVR-nr. 30 59 04 81) Greve Spildevand A/S (CVR-nr. 32 26 86 68) Solrød Spildevand A/S (CVR-nr. 33 04

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum Onsdag. D. 12.2.18, kl. 10 Hos Søren, Trønningevej 14A, Kundby Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen - OK 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ITMV

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ITMV Foreningen ITMV blev etableret ved stiftende generalforsamling VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ITMV 1 NAVN, HJEMSTED MV. 1.1. Foreningens navn er I Tråd Med Verden, forkortet ITMV 1.2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER 2 1 Nivå 2013 Navn og hjemsted Foreningens navn er Medicoindustrien. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Formål Medicoindustrien er brancheorganisationen

Læs mere