/5 77: 2. beh. af f. t. 1. vedr. særlig indkomstskat m. v. 4696

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/5 77: 2. beh. af f. t. 1. vedr. særlig indkomstskat m. v. 4696"

Transkript

1 /5 77: 2. beh. af f. t. 1. vedr. særlig indkomstskat m. v [Kaj Hansen.] skyhøje jordprisstigninger, der finder sted. PrØv bare at se de prisstigninger, der har fundet sted på jord og ejendomme imellem den 15. vurdering i 1973 og så den 16. vurdering. Her kan man finde årsagerne. Det er det rene kvaksalveri, som et flertal af folketinget her er i gang med med hensyn til jordspørgsmålet. Man må efterhånden spørge, om socialdemokratiet overhovedet ikke har nogen jordpolitik mere. Det var der meget, der kunne tyde på, når vi ser sådan to forslag lige efter hinanden. Man sælger ud til højre og vil ikke forhandle med venstre side af salen, og så er det, man får det resultat, der her foreligger. Det er faktisk på høje tid, at man tager fat på det helt afgørende problem, som ikke alene drejer sig om landbrug, men som drejer sig om alt, hvad der hedder jord og fast ejendom i dette land, og så holder op med det kvaksalveri. Vil man virkelig tage fat på årsagerne, så kunne man bl.a. begynde at kigge på et af de gode forslag, der er fremsat her i tinget, nemlig forslaget om indefrysning af værdistigningerne på jord og fast ejendom - dem, der ligger over de almindelige prisstigninger i samfundet. Så får man fat i nogle af årsagerne i stedet for at lappe på virkningerne. Bernhard Baunsgaard (RV): Den gældende kapitalvindingsskat vedrørende fast ejendom skyldes et forlig mellem socialdemokratiet og venstre. Det er for hårdt ved de almindelige handler i landbruget, det lader de store gevinster ved de hurtige handler omkring de store byer slippe alt for billigt. Det, vi nu gennemfører, er, som det er blevet sagt heroppe, et lapperi på venstres og socialdemokratiets lov, og det hjælper kun en del af generationsskiftet i landbruget, nemlig de handler, der bliver i familien. Jeg havde håbet, der havde været mulighed for en almindelig, rimelig behandling. I den forbindelse kan jeg sige til venstre, at hvis venstre havde støttet det radikale forslag i sin tid, så var man ikke kommet i den situation, at folketinget skulle sy den ene lap efter den anden på loven Oll. særlig indkomstskat for at få det hele til at virke. Jeg vil gerne understrege de ord, hr. Stetter sagde om den særlige indkomstskat i byerhvervene, samtidig med at jeg dog minder om, at vi har gennemført særlige regler, der var til gavn for byerhvervene, når det gælder særlig ind- komstskat; men jeg vil gerne understrege, at særlig indkomstskat bør tages op til en helt genemført vurdering, også og ikke mindst under hensyn ti! byerhvervene. Om det lykkes i augustf or ligets regie det ved jeg ikke, men vi kan da prøve på det, skønt augustforligets bestemmelse herom, så vidt jeg kan erindre, først og fremmest vedrører fast ejendom. Som sagt: det foreliggende lovforslag letter vel ikke på den bedste og mest gennemtænkte måde, men det lapper på den lov, som venstre gennemførte sammen med socialdemokratiet, og jeg skal anbefale, at man stemmer for det. Hermed sluttede forhandlingen. Ændringsforslag nr. 2 forkastedes med 109 stemmer mod 30. Ændringsforslag nr. 3 forkastedes med 112 stemmer mod 37. Ændringsforslag nr. 4 og l, således ændret, Ændringsforslag nr. 5 forkastedes med 112 stemmer mod 39. Ændringsforslag nr. 1 angående titlen og ændringsforslag nr. 6 betragtedes som bortfaldet efter forkastelsen af ændringsforslag nr. 5. Ændringsforslag nr. 7 og 8 Ændringsforslag nr. 9 betragtedes som bortfaldet efter forkastelsen af ændringsforslag nr med de foretagne ændringer Lovforslagets overgang til tredje behandling Formanden: Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forsalg, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

2 /5 77: 1. beh. af f. t. 1. vedr. TØnder Marsk Den næste sag på dagsordenen var: FØrste behandling af forslag til lov om fremskudt dige for Tønder Marsk. (Lovforslag nr. L 178. Fremsat 11/5 77). Lovforslaget sattes til forhandling. Normann Andersen (S): I Vestjylland siger vi ofte om et arbejde, der er tilfredsstillende udført, at det kan godt gå an, og det er vel noget af den højeste udmærkelse, en vestjyde kan give. Det samme vil jeg sige om dette lovforslag, som er holdt i et klart sprog, og som efter bemærkningerne at dømme er godt gennemarbejdet. Der er i denne forbindelse god grund til at takke den arbejdsgruppe, der afgav sin rapport den 23. november 1976, for et godt stykke arbejde. Om selve lovteksten har jeg ikke så forfærdelig meget at sige. Jeg har konstateret, at af de to muligheder, en forstærkning af eksisterende diger eller et nyt fremskudt dige, har man valgt det sidste. I den socialdemokratiske gruppe er vi enige i, at det må være den bedste løsning, idet den giver de fleste fordele. For det første giver det fremskudte dige mere sikkerhed, og af dette kan man ikke få for meget, når menneskeliv i en given situation eventuelt står på spil. For det andet kan store materielle værdier blive sparet for total ødelæggelse. For det tredje får man den bedste løsning på det bagved liggende områdes afvandingsproblemer. For det fjerde kan der ved det foreslåede projekt indvindes adskillige hektar landbrugsjord, og jeg kan sige - efter at udvalget om offentlige arbejder har været på studiebesøg sidste år i et tysk område, hvor indvinding af landbrugsjord i forbindelse med tilsvarende digebyggeri havde fundet sted - at der skal ikke herske tvivl om, at det er god og værdifuld landbrugsjord, det danske samfund vil komme i besiddelse af ved gennemførelsen af dette lovforslag. For det femte vil jeg gerne bemærke, at også naturbeskyttelsesinteresser indgår i projektet, og der Ønskes taget vidtgående hensyn til eksisterende dyre- og fugleliv samt det særprægede naturlandskab, der er i området. Selv om dette ikke direkte står anført i lovforslaget, så er det med i bemærkningerne dertil, og det er med stor tilfredshed, jeg konstaterer dette. Om Økonomien vedrørende byggeriet vil jeg blot henvise til den af ministeren foreslåede fordelingsplan imellem stat, amt og kommuner. Herom forventer jeg ikke nogen større diskussion. Måske skal der foregå enkelte drøftelser med Tyskland i forbindelse med indvandsproblemer, men det indgår i de fremtidige forhandlinger. Vi kan konstatere, at forslaget fremkommer ret sent i samlingen, men hertil er ikke meget andet at bemærke, end at vi har måttet afvente vort naboland Tysklands reaktioner på vore spørgsmål om samarbejde og enighed om projektet, for uden dette kunne diget jo simpelt hen ikke bygges. Dette tilsagn foreligger nu tilnærmelsesvis, om ikke helt officielt så dog så nær, at det foreliggende lovforslag kan fremsættes. Jeg er af den opfattelse, at sagen må betragtes som en hastesag, og derfor - og fordi jeg mener, at forslaget, som før sagt, er godt gennemarbejdet - skal vi fra socialdemokratiets side ikke sinke igangsættelsen af planen unødigt. Vi er klar til en hurtig behandling af forslaget. Dette skal forstås på den måde, at et enkelt udvalgsmøde, eventuelt med et samråd med ministeren, skulle kunne klare eventuelle tvivlsspørgsmål af, så lovforslaget kan vedtages i indeværende samling. Jeg vil gerne anbefale alle andre partier ligeledes at udvise denne forståelse. Til slut vil jeg gerne give udtryk for, at når dette projekt er godt i gang, må kystsikringsarbejderne op langs den jyske vestkyst få lov at fortsætte med forøget styrke. Ganske vist står menneskeliv ikke her på spil, men store materielle værdier står over for at gå tabt, hvis ikke der forholdsvis hurtigt bliver grebet ind, og det kan jo også medføre menneskelige tragedier. Det gælder i særdeleshed områderne ved kysterne i RingkØbing amt. Med disse ord anbefaler jeg lovforslaget til vedtagelse. Dohrmann (FP): Det er næsten 11/2 år siden, vi havde den truende stormflodskatastrofe nede i Sønderjylland. Forud havde der siddet en kommission, den nok så berygtede stormflodskommission, og smølet tiden væk i 10 år. Derfor er det med næsten 12 års forsinkelse, nærværende lovforslag nu endelig ligger på bordet. Hvis det så bare var sådan, at ministeren kunne sige: kære venner, her er et lovforslag, vedtag det, og så går vi i gang med at bygge et fremskudt dige. Men sådan forholder det sig

3 /5 77: 1. beh. af f. t. 1. vedr. TØnder Marsk [Dohrmann.] jo ikke. Forhandlingerne med de tyske myndigheder forløber ualmindelig langsomt. Jeg skal ikke pålægge ministeren alene ansvaret for, at der ikke er kommet en klaring på problemet, men hvad har ministeren og hans forgænger egentlig gjort for at få fremskyndet en afgørelse? Det er at spille hasard med både liv og ejendom, når det ene tiår efter det andet går, uden at der sker noget som helst praktisk. Fremskridtspartiet er ikke helt enig med ministeren om alt, hvad der står i lovforslaget. Det gælder f. eks. finansieringen. Her mener vi, det bør være en statsopgave at sikre danske områder, og ikke som foreslået, hvorefter det bliver den lille del af befolkningen, som mere eller mindre tilfældigt bor i det område, der skal bære nogle store ekstra udgifter. Vi mener også, det er betænkeligt, at ministeren bemyndiges til at give tilladelse til, at der må opføres boliger for slusepersonale, sommerhuse og andre bygninger beregnet for friluftsliv imellem de to diger. Men vi er enig i hovedsigtet, nemlig at få anlagt et fremskudt dige. Vi tør simpelt hen ikke i betragtning af det sene tidspunkt sinke forslaget på nogen som helst måde. Derfor er fremskridtspartiet indstillet på at stemme for lovforslaget, som det ligger, på trods af de ting, vi gerne havde set anderledes. Johan Philipsen (V): Venstre kan tiltræde det fremsatte lovforslag, og jeg mener, ministeren har gjort ret i at fremsætte forslaget nu, selv om den endelige aftale med Vesttyskland ikke foreligger. Dette forslag vil vække almindelig tilfredshed i SØnderjylland - måske bortset fra ganske enkelte personer - og det vil i al fald vække megen glæde i TØnder og Vestslesvig. Må jeg generelt sige, at stormfloderne viste jo, at vi i en årrække delvis havde levet under en falsk sikkerhedsfølelse, og de mange oversvømmelser syd for grænsen har også mindet os om det. Det var en vinddrejning i sidste øjeblik, der sidste gang fritog os for at få en oversvømmelse af meget betydeligt omfang. Det har selvfølgelig ført til ændringer i synspunkterne både i Danmark og i Tyskland. Man har måttet revidere sine synspunkter om, hvad der var forsvarligt, og hvad der ikke var forsvarligt. Et eksempel på, hvor letsindige vi har været, er, at man har bygget masser af boliger i TØn- der på alt for lave koter. Jeg var til stede, da det nye TØnder statsseminarium blev indviet, og var nærmest chokeret over at få at vide, at det var bygget i kote 1. I en situation, hvor vi vidste, at ådigerne var i en ringere forfatning, end de burde være, og hvor vi vidste, at Vidåens bundforhold ikke mere var sådan, som de oprindelig var, da afvandingen i TØndermarsken fandt sted i 1920erne. Der er i øvrigt sket det, at den tilladelse, Danmark gav Vesttyskland til ved hjælp af en højvandspumpe at pumpe vand over i det indvandsreservoir, vi har i Rudbøl sø, har øget indvandsproblemerne. Det er en af de væsentlige ting, at disse problemer løses ved dette forslag. Vi agter ikke i venstre at sinke dette forslag. Det er et svar til den socialdemokratiske ordfører. Jeg havde gerne set, om man fik slettet punkt 3 i 8, stk. 2, der går på adgangen til at bygge bygninger til ferieformål osv. Meningen med, at vi nu får et stort indvandsreservoir med fladt vand, er jo at vi får en enestående lejlighed til at lave et fuglereservat i dette land. Så kan det ikke være meningen, at de fugle ikke skal kunne leve i fred for turisterne. Det er i hvert fald en af de ting, som jeg glæder mig til, at vi får et fugleeldorado, som man har det syd for den dansk-tyske grænse. Det vil nok volde nogle kvaler at få afgrænset, hvilke bygninger der fremover må bygges, specielt i TØnder by. Lovforslaget er meget klart med hensyn til udvidelse af landbrugsejendomme, men TØnder by vil formodentlig nok ømme sig lidt over de restriktioner, der derved vil blive pålagt den. Det er min personlige opfattelse, at når vi i en årrække har bygget på for lave koter, så er der intet til hinder for, at man ændrer denne opfattelse, og vi bør ændre denne opfattelse. Må jeg sige til sidst, også rettet til de mange fuglevenner, at det for lille reservoir i Rudbøl sø og tilhørende åløb har ført til, at vi har fået voldsomme svingninger specielt i forårstiden i vandstanden i Rudbøl sø. Vi ved, at vores svømmefugle lægger deres æg i reder, der har en beskeden højde over den daglige vandstand, og et højvande har gang på gang ført til, at alle disse reder er blevet totalt ødelagt. Derfor får vi både i Rudbøl sø og omliggende åsystem og i det flade vand mellem det gamle og det nye dige en situation, der også med hensyn til fugle er meget, meget bedre end den, vi har haft hidtil. Der var en udsendelse i det danske fjernsyn for et stykke tid siden om disse fugle-

4 /5 77: 1. beh. af f. t. 1. vedr. Tønder Marsk [Johan Philipsen.] reservater, men jeg og mange andre kyndige i Vestslesvig går stadig rundt i den mening, at billederne af de mange smukke fugle ikke var taget ved Højerdiget, men et andet sted syd for grænsen. Ministeren får hermed venstres tilsagn om en hurtig behandling. Burgdorf (KF): Det er med stor tilfredshed, det konservative folkeparti ser dette lovforslag på bordet om det fremskudte dige ved TØnder. Det er efter min mening den helt rigtige løsning, man har valgt på dette problem, som nu har beskæftiget sindene i en årrække. Det ville efter min opfattelse kun have været en halv løsning og kun en halv hjælp, hvis man var begyndt at forstærke det nuværende dige. Vi siger tak for, at der nu er mulighed for at komme i gang med dette projekt. Forslaget kommer sent, men der skal ikke fra vores side lægges hindringer i vejen for at gennemføre det på nuværende tidspunkt. Vi mener, at det haster og det er den rigtige løsning. Der er et gammelt sønderjysk ordsprog, som siger, at den der ej vil dige, må vige, og det er jo rigtigt. Det er en bitter erfaring, man har gjort i Sønderjylland igennem mange, mange år. Det er en kendsgerning, at der ude i havets bølger ligger adskillige landsbyer og gårde og jordområder, som tidligere var land, men som havet har taget. Det finder man sig ikke i nu i vor moderne tid, da gør man i hvert fald noget for at hindre det. Med) dette projekts gennemførelse opnår man efter min opfattelse tre virkelige goder. For det første bliver der med de to diger en dobbelt sikring af TØnder og HØjer by og områderne deromkring imod en stormflodsoversvømmelse. For det andet bliver bagvandsproblemerne ordnet med det vandreservoir på en hektar, som vi skal have etableret imellem de to diger. Det vil sikre baglandet ved Vidåen mod oversvømmelser, når sluserne i en længere periode skal være lukket på grund af stormflod. For det tredje er de 800 hektar, som bliver tilbage, god landbrugsjord, og det synes jeg er en vældig god ting. Den foreslåede fordelingsnøgle for udgifterne ved bygningen af diget, altså fordelingen mellem stat, amt og kommune, synes også at være rigtig. Det er jo den samme nøgle, som vi brugte ved forstærkningen af Ribediget, og det synes rimeligt. Jeg forstår også, at der er aftaler herom. Udgifterne fordeles med 60 pet. til staten og 30 pet. til amtet og så 10 pet. til deling mellem de to kommuner, TØnder og HØjer. Der er kun én eneste mangel ved det hele, forekommer det mig, og det er, at der endnu ikke fra Tyskland er givet grønt lys for bygning af deres andel af diget, men ministeren må åbenbart være sikker i sin sag, eller i hvert fald nogenlunde sikker, eller også mene, at med dette forslags vedtagelse vil man kunne lægge så meget pres på tyskerne, at de også giver deres tilsagn. Vi har jo fået erklæringer dernedefra om, at de har så mange problemer, som går forud for dette. Det skulle nødig gå sådan, at det var det, det kom til at strande på. Så bliver det hele jo ikke til noget, og det må ikke ske. Der er endnu et enkelt spørgsmål, jeg vil stille til ministeren: var det ikke rimeligt, at Tyskland var med til at betale noget af den ny sluse og det nye pumpeanlæg ved det nye dige, HØjer nye sluse, for det er jo en kendsgerning, at en stor del af afvandingen af det nordtyske område går ind over dansk område og løber ud dér, det skal vi altså pumpe ud. Det er muligt, der er aftalt ordninger dér, men jeg vil bare lige spørge ministeren, om han kender noget til det. Vi tilsiger en positiv og hurtig behandling af dette lovforslag. Jes Schmidt (CD): Det ser ud til at blive en dejlig dag for den nye trafikminister, for ligesom de hidtidige talere nede fra vor landsdel kan jeg også på vegne af den gruppe, jeg repræsenterer her, udtale en tak for det fornuftige, for det kloge, for det smidige forslag, ministeren har lagt frem her. Men da den tidligere trafikminister også er til stede, synes jeg, han skal have lidt af takken, fordi han har været med til at nedfælde principperne bl. a. for den Økonomiske ordning, som følger modellen fra Ribedigeloven. Lidt kan den gamle minister derfor også få af den anerkendelse, som vi alle er enige om - indtil nu i hvert fald - at give den nye trafikminister. Sagen om diget ved HØjer har jo været behandlet mange, mange gange her i folketinget, og jeg selv har, siden jeg i 1973 blev medlem af dette folketing, tilhørt dem, som gjorde en indsats for, at der blev bygget et fremskudt

5 /5 77: 1. beh. af f. t. 1. vedr. TØnder Marsk [Jes Schmidt.] dige, men jeg erkender, at dette fremskudte dige ikke var kommet, at vi ikke kunne være trængt igennem, hvis vi ikke havde fået en mægtig forbundsfælle i havet selv, som i januar 1976 viste hele landets befolkning: Kære venner, jeg, havet, er stærk nok til at bryde de bestående diger, jeg er stærk nok til at oversvømme hele landskabet fra HØjer ind til TØnder by. Vor landsdel dernede er, det måtte alle erkende dengang, ikke mere sikker, end man kunne være det nede i Holland, hvor man har oplevet store oversvømmelseskatastrofer i de sidste årtier. Selv i Hamborg by druknede som bekendt i 1960erne ikke mindre end 130 mennesker på én nat. Der er allerede sagt alt næsten fra mine kolleger dernede fra Sønderjylland om, hvilken betydning det nye dige vil have, at det er en dobbeltsikring, at det er en garanti for beboerne i hele området, og at det er en garanti for de firmaer og erhvervsbedrifter; som ønsker at etablere sig nede i dette økonomisk lidt forsømte område. En tid så det ud, som om det kun kunne blive til en forstærkning af det forhåndenværende dige, men lykkeligvis er man kommet bort fra denne tanke. Jeg vil også nævne, at den dansk-tyske arbejdsgruppe, som forbereder bygning af diget, har gjort et godt stykke arbejde. Resultatet er positivt, og det vejer ikke tungt, at der er visse divergenser om digekronernes bredde, for det står jo også ganske tydeligt i betænkningen, at dette ikke vil være et problem af særlig betydning selv ved grænseovergangen. Økonomiske vanskeligheder synes vi heller ikke at have, idet vi følger det allerede nævnte princip, som er nedfældet i Ribedigeloven om byrdefordelingen, og denne byrdefordeling er jo - og det skal vi ikke glemme - anerkendt af Sønderjyllands amt. Kommunerne Højer og Tønder, som kommer ind i billedet her, har jo også sagt, at de kunne leve med denne løsning, især da det er forbundet med, at de kan få statslån i de år, hvor belastningen er størst. Så er der blevet talt om den nødvendige tyske bevilling til dette, og nogle var inde på, at det gik ikke hurtigt. Dertil må jeg sige, at når vi selv havde bøvlet i år med denne sag, kan man vel ikke forlange, at Slesvig-Holsten skal ordne den i løbet af 14 dage bare med et brev: kom nu venner, byg! De har deres store generalplan, som rækker helt fra Hamborg op til Hindenburgdæmningen, og denne planlægning er jo afsluttet. Vi kunne jo have meldt os før, så vi kunne have fået det med ind under denne planlægning. Jeg synes ikke, de har smølet med sagerne, men når de skal give en ekstra bevilling, skal de selvfølgelig også have undersøgt sagen. Det er jo heller ikke sådan, at riget ikke fattes penge i Forbundsrepublikken Tyskland. Dér vokser tallet af indenlandske statslån næsten i samme tempo, som vi kender det herhjemme. Til sidst: CD-gruppen vil gerne være med til en ganske kort og præcis og klar udvalgsbehandling, sådan at vi kan få dette lovforslag færdigbehandlet og vedtaget, inden folketinget slutter forhåbentlig den 5. juni. Ole Henriksen (SF): Socialistisk folkeparti kan tilslutte sig det foreliggende lovforslag, og jeg kan med det samme give tilsagn om, at vi vil sørge for, at det får en hurtig gang igennem udvalget, således at det også kan blive vedtaget i denne samling, men jeg har et par enkelte kommentarer at knytte til det. Vi anser nok dette lovforslag for at være et sikkerhedsmæssig begrundet forslag, som det derfor haster at komme igennem med, men man må nok indrømme, at det har en række følgevirkninger af mere rekreativ art for området, og det er selvfølgelig noget, som har kunnet bekymre en lang række mennesker dernede. Jeg ser, at lovforslaget og bemærkningerne har taget højde for og analyseret, hvad det er for problemer, man løber ind i, når man bygger en sådan dæmning. Det, jeg gerne vil stille et konkret spørgsmål til ministeren om, angår 8, navnlig 8, stk. 3, angående de bygninger, som man med henblik på turistmæssige formål kan tænkes at ville anlægge i området. Jeg vil gerne have en uddybning af, hvad det kan betyde, for af bemærkningerne fremgår det, at der mest tænkes på læskure til maskiner, ornitologiske skure, observationsposter og den slags. Men hvis det er sådan, at man virkelig vil dyrke turisme i større udstækning i et sådant inddæmmet område, kan man nok blive betænkelig. Derfor mener vi, at bestemmelsen i 8, stk. 3, det, der hedder»med henblik på turisme«, skal administreres med allerstørste varsomhed. Vi kan som sagt tilsige velvillig behandling fra socialistisk folkepartis side.

6 /5 77: l. beh. af f. t. 1. vedr. TØnder Marsk Freddy Madsen (DKP): Også Danmarks kommunistiske parti kan støtte det foreliggende forslag, som vi jo længe har presset på for at få igennem og få skabt de nødvendige bevillinger til. Det undrede os noget, at både regeringen og folketingsflertallet nægtede at støtte det ændringsforslag, vi stillede til finansloven, om at bevilge penge til et fremskudt dige ved TØnder Marsk. Det blev dengang stemt ned. Nu skal der altså bevilges 43,5 mill. kr. til diget, og så er der endda hverken budgetteret med forbedret afvanding af TØnder Marsk eller med forbedret digesikring af Vidå, og begge dele er der som bekendt meget hårdt brug for. Ligesom hr. Burgdorf må også vi undre os lidt over, at forslaget ikke regner med et tysk bidrag til finansiering af digerne langs Vidåen og den nye sluse samt drift heraf. 28 pet. af den samlede afstrømning gennem HØjer Sluse kommer fra Tyskland, omtrent halvdelen af vandet pumpes i Vidåen fra Tyskland gennem pumpestationen Verlath. Hvis der sker en oversvømmelse med saltvand eller et digebrud langs Vidåen, går det kun ud over de danske jorder, der i forvejen er stærkt vandlidende. Forslaget, skal vi indrømme, er imidlertid en god begyndelse, men der er nogle løse ender i det, som vi må se på. Endelig vil vi også benytte anledningen til at erindre ministeren om, at det ikke blot er TØnder Marsk, der har for ringe kystsikring, men meget lange strækninger langs hele vestkysten har mangler i så henseende; lad mig bare nævne ved Dybå, hvor havet hvert år æder i tusindvis af kubikmeter jord. Vi er altså meget positive over for det foreliggende lovforslag og kan ligesom andre tilslutte os, at det får en overordentlig hurtig gang igennem tinget, så det kan blive vedtaget i indeværende samling. Bolvig (RV): Også det radikale venstre stiller sig positivt til det foreliggende forslag og kan også tilsige ministeren en positiv og hurtig udvalgsbehandling. Af de to digemuligheder har man valgt det sikreste, og det synes vi kun er rigtigt. Vi håber, at man hurtigst muligt kan komme i gang, så folk i SØnderjylland fremover kan leve i tryghed, og at usikkerheden for deres daglige dont og gerning fjernes. Bygningen af det ydre dige, som er det sik- 295 Ft reste, bevirker imidlertid inddragelse af ca ha vadehavsområde. For at beskytte den del af SØnderjylland har vi været nødsaget til at inddrage et område, der naturmæssigt er helt, helt enestående, og som internationalt er overordentlig højt prioriteret. Det falder meget godt i tråd med, at miljøministeren sidste år proklamerede det internationale wetlands år - vådlandsområde - og understregede, at Danmark har indgået forpligtelser til så vidt muligt ikke at indskrænke den slags områder. Jeg er helt klar over, at det her er nødvendigt, men derfor er der så meget mere grund til at understrege nødvendigheden af i den videre planlægning at prioritere naturinteresserne højest. For når vi inddrager et sådant enestående område, mener jeg, vi har en absolut forpligtelse til til gengæld at sikre, at området mellem de to diger først og fremmest bliver sikret de naturmæssige, de ornitologiske interesser. Det må man have med ind i billedet, når man vurderer udgiftfordelingen mellem staten, amt og kommuner i Sønderjylland, således at det fælles samfund, altså staten, eventuelt for at sikre de naturmæssige områder må være villig til at påtage sig Øgede udgifter i forhold til mere lokale interesser. Jeg synes som andre ordførere, at det foreliggende lovforslag er godt og rigtigt, men ved at læse bemærkningerne kan man godt ængstes for, om naturinteresserne nu også er prioriteret tilstrækkelig højt. F. eks. rejses der spørgsmål om arealets hele eller delvise anvendelse til kornavl. Jeg erkender meget vel, at det ikke drejer sig om den store reservoirsø, men alligevel rejses det spørgsmål. Man taler også om en værdiforøgelse af jorden, hvis den kan anvendes til landbrugsformål. Man taler om nytteareal, og både socialdemokratiets og det konservative folkepartis ordførere talte om denne udmærkede og fremragende landbrugsjord, som der ville blive skabt mulighed for at udnytte mellem de to diger. Det er det, der gør mig lidt ængstelig med hensyn til prioriteringen af naturinteresserne og naturværdien, og derfor vil jeg kraftigt henstille til ministeren, at man i det udvalg, som ministeren agter at nedsætte, sikrer sig, at netop disse interesser bliver langt bedre repræsenteret, end det ifølge lovforslaget ser ud til. Miljøministeriet har en enkelt repræsentant, og ellers er der repræsentanter for ministeriet for offentlige arbejder, for landbrugsministeriet, for amter og kommuner og for digelaget,

7 /5 77: 1. beh. af f. t. 1. vedr. TØnder Marsk [Bolvig.] men da netop naturinteresserne, som jeg sagde før, er af international karakter og værdi, kan jeg ikke se andet, end at det vil være rimeligt, at de forskellige naturinteresserede organisationer og foreninger også får sæde og mulighed for at give udtryk for deres synspunkter i det af ministeren foreslåede udvalg. At gribe ind i naturen er farligt. Det er endog meget farligt, og der er ikke tvivl om, at når vi nu gør det, må vi følge udviklingen ganske nøje, således at vi sikrer os, at området ikke egentlig imod vores overbevisning fuldstændig skifter karakter. Jeg tror ligefrem, man skal designe området mellem de to diger, gennem udnyttelse af eksperter f. eks. på vildtbiologisk station, ligesom der ikke er den mindste tvivl om, at vi vil kunne få international ekspertviden og assistance fra The International Waterfowl Bureau og andre eksperter, som jo netop følger udviklingen bl. a. i det danske vadehavsområde med meget stor interesse. Her har vi chancen for at skabe et enestående naturparadis, og det skal netop laves således, at det især tilgodeser de fuglearter, hvis hele tilværelse på træk fra nord til syd er afhængig af de store fødemuligheder, som netop findes i dette område. Vi har altså i denne sag et ansvar ikke kun for vores eget lands befolkning, men et internationalt naturmæssigt ansvar, og derfor vil jeg bede ministeren om i meget høj grad at sikre, at de naturmæssige interesser tilgodeses. Disse bemærkninger skal ikke betragtes som kritiske, men skal være en varm henstilling til ministeren fra et parti, der altså stiller sig positivt til nødvendigheden af at anlægge dette ydre dige. Inge Krogh (KrF): Kristeligt folkepartis ordfører i denne sag, hr. Chr. Christensen, er desværre ikke i stand til at være til stede, og jeg skal derfor sige følgende: Under debatten i folketinget om loven om forstærkning af Ribediget gik kristeligt folkeparti meget stærkt ind for bygningen af et fremskudt dige for TØnder Marsk, og vi ser med stor velvilje på det foreliggende lovforslag. Vi tror, at anlægget af et fremskudt dige vil give betydelig beskyttelse af TØnder Marsk og løse en del af indvandsproblemerne ved åudløbet, samtidig med at det inddæmmede område kan blive anvendt til landbrugsformål. Forslagets bestemmelser om finansiering og drift af anlægget og byrder og kompetencefordelingen mellem stat, Sønderjyllands amtskommuner og TØnder og HØjer kommuner og ejerne af de inddigede arealer forekommer os rimelige. Det er en god begyndelse, der med dette forslag er taget til bedre sikring af den jyske vestkyst, men man må ikke glemme, at der findes strækninger længere nordpå, som også i høj grad trænger til sikring. Derfor må vi ikke stoppe op midt i bestræbelserne for at sikre den jyske vestkyst mod havet, vi må ikke standse med det forelagte projekt. Vi kan tilsige en velvillig og hurtig behandling af det foreliggende lovforslag. Alfred Hansen (DR): Det er med tilfredshed, jeg må konstatere, at der nu fremsættes forslag til lov om et fremskudt dige for TØndêrmarsken. Der er dog altid en betydelig grad af risiko ved at inddige et areal, som ikke alt sammen er digemodent. Erfaringerne viser, at når først et havdige er bygget og havvandet ikke længere kan oversvømme landet og dermed tilføre området slik, det vil sige jordpartikler, bliver den almindelige landsænkning i forhold til havet, som på dette område udgør ca cm for hvert århundrede, ikke afbødet af den hævning, som sliklaget medfører. Derfor er enhver bygning af et havdige forbundet med den betydelige ulempe, at det inddige.de areal ikke tilføres flere jordpartikler ved dagligt tidevand og flod. I dette tilfælde, hvor det drejer sig om en kombineret digesikring og etablering af reservoirer til opsamling af de til Vidåen strømmende vandmængder i en periode med pålandsstorm, så sluserne ved HØjer må holdes lukkede i flere tidevandsperioder, stiller problemet sig anderledes ved bygningen af det fremskudte dige. Det er derfor ikke hensigten, at det indvundne, ikke digemodne land skal anvendes som landbrugsjord, men til omtalte reservoirer. Hertil er det værd at bemærke, at reservoirkapaciteten skal være så stor, at vandstanden får en så lille stigning som overhovedet muligt i området. En for stor vandstigning af reservoiret i vandfuglenes yngletid vil kunne medføre, at megen, ja, måske et helt års yngel vil omkomme på grund af den stigende vandstand. Man kan ikke se bort fra, at det inddigede område, som antagelig vil blive bevokset med rørskov, vil tiltrække så mange ynglende vand-

8 /5 77: 1. beh. af f. t. 1. vedr. Tønder Marsk [Alfred Hansen.] fugle. Ministeren bedes derfor være opmærksom på dette forhold. Det må formodes, at de i bemærkningerne til lovforslaget omtalte 300 ha store vandreservoirer ved ugunstige forhold ikke vil være tilstrækkelige til at opsamle Vidåens vand under forårsstorm med pålandsvind, uden at det vil betyde en væsentlig stigning i vandspejlet i det inddigede område med Ødelæggelse af megen yngel af vandfugle til følge. Fordelingen af udgifterne ved digets anlæg må anses for rimelig, når det tages i betragtning, at diget lige så meget er et værn mod indvand som havvand. Hvis de i bemærkningerne til lovforslaget omtalte styrkemål for diget holdes, må det give en så stor sikkerhed, at ministerens indskrænkning i byggeriet øst for det gamle HØjer dige må anses for overflødig, når det tages i betragtning, at HØjerdiget har løst sin opgave i over hundrede år og beskyttet landet. Retsforbundet kan med disse bemærkninger stemme for lovforslaget og vil gerne medvirke til, at den endelige vedtagelse fremmest mest muligt. Ministeren for offentlige arbejder (Kjeld Olesen): Jeg er jo i den situation, at jeg kan sige tak til faktisk samtlige ordførere, det er lidt af en ny fornemmelse for en minister. Jeg skal ikke gøre mange bemærkninger, for der har ikke været rejst mange spørgsmål, men et par enkelte vil jeg gerne gøre. Jeg vil til hr. Johan Philipsen, hr. Ole Henriksen og hr. Bolvig sige, at jeg da godt forstår, at hr. Johan Philipsen f. eks. siger: kunne vi ikke have undværet 8, stk. 3, der omhandler tilladelse til i begrænset omfang at opføre bygninger med henblik på turisme og friluftsliv. Af indledningen til 8 fremgår det, at det er ministeren for offentlige arbejder, der skal give tilladelse til noget sådant, og jeg kan forsikre hr. Johan Philipsen og andre om, at det ikke er min hensigt, at der her skal være et egentligt turistliv. Vi skal ikke have noget dyrehavsbakkeagtigt i forbindelse med dette. Vi skal leve op til de krav, der stilles til os om at vise miljøhensyn, og det vil jeg meget gerne understrege over for hr. Bolvig. Som det blev nævnt fra en af ordførerne, er det min forgænger, der har haft det store arbejde med at forberede dette lovforslag, og jeg er aldeles overbevist om, at han i sin nuværen- de egenskab af miljøminister vil følge, hvad der sker derovre. Jeg mener ikke, at vi fremmer sagen ved at sige, at miljøministeriet f. eks. skal være repræsenteret med to i det udvalg, der skal nedsættes. Man kan af sammensætningen se, at det, der er hensigten med det, er at få de forskellige ekspertområder og dem, der har interesse deri, draget ind, således at alle synspunkter kan komme frem, når man skal vurdere tingene i sammenhæng. Jeg mener, at der med den foreslåede sammensætning er sikkerhed for, at miljøsynspunkterne kommer frem. Jeg er aldeles overbevist om, at hvis der skulle være tale om, at man ikke tilgodeså miljøhensynene, fuglelivet, og hvad der ellers kan være, vil befolkningen og forskellige organisationer reagere. Det ser jeg meget gerne sker, hvis nogen finder, at man går ud over det, der er rimeligt. Dermed har jeg faktisk givet udtryk for min egen indstilling til dette. Hr. Burgdorf, jeg tror også, hr. Dohrmann, men hr. Burgdorf på en lidt pænere måde, spurgte: hvordan det kan være, at det kommer frem nu, og hvordan ligger det egentlig med forholdet til Vesttyskland? Det arbejdsudvalg, der har udarbejdet aftalen, blev færdigt, jeg tror, det var i slutningen af november 1976, så der har ikke været spildt nogen tid på at komme videre i denne sag. Vi har ventet på svar fra Vesttyskland, og jeg kan sige, at vi har forsøgt både de lidt mere officielle kanaler og på anden måde ligesom at presse et svar igennem. Jeg ved ikke i enkeltheder, hvad der afstedkommer forsinkelsen, men som hr. Burgdorf også antydede, har jeg, ud fra den information jeg har fået, en forvisning om, at vi inden længe kan få en endelig bekræftelse fra de vesttyske myndigheder. Jeg håber egentlig også, det lå i hr. Burgdorfs bemærkninger, at en første behandling og en hurtig behandling i folketinget i hvert fald ikke er med til at trække sagen ud, når tyskerne skal vurdere den. Om det Økonomiske vil jeg bare meget kort sige, at forhandlinger om enkeltheder med de vesttyske myndigheder, herunder også om den Økonomiske side af sagen, er noget, vi skal i gang med. Jeg har noteret mig de faldne bemærkninger og det er da helt givet, at mange af dem vil indgå i de forhandlinger, der skal føres. Med disse bemærkninger vil jeg endnu en gang sige tak for indstillingen fra samtlige partier og ikke mindst tak for bemærkningerne om en hurtig udvalgsbehandling.

9 /5 77: 1. beh. af f. t. 1. vedr. Tønder Marsk Johan Philipsen (V): I anledning af ministerens udtalelser om, at diverse organisationer nok skulle varetage miljøhensyn, vil jeg gerne sige følgende: det er selvfølgelig korrekt, når ministeren siger det, men det ulykkelige er, at informationen til befolkningen igennem presse og fjernsyn har fundet sted under forkerte forudsætninger. Vi har noget, vi kalder standfugle, som ruger inden for diget, og så har vi noget, vi kalder trækfugle, hvoraf edderfugle og en 3, 4, 5 andre arter raster hele efteråret igennem i vadehavet, altså foran det nuværende dige. Men hvis vi skal have en bestand af helårsfugle, skal de selvfølgelig have rugepladser bag ved det nuværende dige, og det har de hidtil ikke kunnet få. Rugepladser foran diget har jo været umulige på grund af tidevandet. Det er svingningerne i vandstanden bag det nuværende dige, der har decimeret bestanden af standfugle. SelvfØlgelig har trækfuglene kunnet raste i vadehavet, men det er der masser af mennesker, der ikke kender til forholdene, der har fået forkert i halsen. I forbindelse med ministerens forestående forhandlinger med Vesttyskland vil jeg sige følgende: hr. Burgdorf omtalte noget, som jeg ikke ved hvor stammer fra, formodentlig fra den dansk-tyske grænsevandløbskommission, der i sin tid havde givet Tyskland tilladelse til at etablere en højvandspumpe ved Verlath. Men det er rigtigt, når hr. Burgdorf siger, at det har forøget vanskelighederne, og det er også rigtigt, at det burde tyskerne skrive på Danmarks kreditside ved forhandlingerne, for det korte af det lange er jo, at Slesvig-Holsten er parat. Dernede har de delingen 70 pet. til landet og 30 pet. til provinsen, og det beløb, der er tale om, er jo et sted imellem 22 og 23 mill. DM. Det er såmænd det hele, og det skulle ikke være ugørligt for ministeren at overtale dem til, trods deres i Øvrigt store forpligtelser langs hele den slesvig-holstenske kyst, at få det fremskyndet af hensyn til Danmark. Jeg beder altså ministeren om at undersøge, hvornår den tilladelse til højvandspumpen i Verlath blev givet, og gøre tyskerne opmærksom på, at vi derved har overtaget en forpligtelse, som i realiteten var en tysk forpligtelse, selv om selvfølgelig det område havde naturlig afstrømning mod Danmark, hvor de gamle internationale regler gælder, at dér hvor afstrømningen altid har gået, følger også forpligtelserne med. Ministeren for offentlige arbejder (Kjeld Olesen): Det er jo rigtigt, at når vi kommer ind i de nærmere drøftelser med vesttyskerne, vil der være en lang række praktiske problemer. Jeg har nu fundet, at den rigtige rækkefølge i denne sag er at få sikret det fremskudte dige, at komme i gang med det, og derfor fremsætter jeg forslaget, selv om vi ikke er ved vejs ende med alle formaliteterne. Det er klart, at de bemærkninger, hr. Johan Philipsen her rejste omkring tidligere aftale med vesttyskerne og spørgsmålet om afvanding osv., vil komme ind i billedet, når vi skal til at forhandle om en mere varig løsning, herunder også om de økonomiske problemer. Så vil jeg bare lige gentage over for hr. Johan Philipsen, at det er klart, vi har en forpligtelse, når det drejer sig om fuglelivet, og jeg er, ud fra hvad jeg har læst, meget enig med hr. Johan Philipsen i, at det naturligvis er ganske særpræget i dette område. Men vi er altså enige om, at vi skal have bygget diget. Der er visse risici forbundet med det. Hvis vi har en fælles indstilling om at tage videst mulige miljøhensyn, er jeg sikker på, at vi også kan finde frem til en acceptabel løsning, og at eftertiden vil vise, at vi fik sikret det, der skulle sikres. Hermed sluttede forhandlingen. Lovforslagets overgang til anden behandling Den fg. formand (K. J. Mortensen): Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til udvalget om offentlige arbejder. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget. Den sidste sag på dagsordenen var: FØrste behandling af forslag til lov om folkeafstemning om Statens Kunstfond [af Poulsgaard m. fl.]. (Lovforslag nr. L 171. Fremsat 26/4 77). Lovforslaget sattes til forhandling. Ministeren for kulturelle anliggender (Niels Matthiasen ): Folketinget har for mindre end en måned siden, nemlig den 20. april, drøftet lovgivningen

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2009/1 BTL 33 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 18. november Betænkning.

2009/1 BTL 33 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 18. november Betænkning. 2009/1 BTL 33 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 18. november 2009 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Tillægsbetænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 22. marts over

Tillægsbetænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 22. marts over Til lovforslag nr. L 58 Folketinget 2011-12 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 22. marts 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab Kommunaludvalget (2. samling) L 65 - Bilag 35 Offentligt Til lovforslag nr. L 65 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. juni 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven 2012/1 BTL 34 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. november 2012 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Spørgsmål G Ifølge analysen Formuerne koncentreres i stigende. ministeren, at en sænkning af bo- og gaveafgiften. SAU L Samrådsspørgsmål F-H

Spørgsmål G Ifølge analysen Formuerne koncentreres i stigende. ministeren, at en sænkning af bo- og gaveafgiften. SAU L Samrådsspørgsmål F-H Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-208 Kontor: Ejendomme, boer og gæld SAU L 183 - Samrådsspørgsmål F-H - Tale til besvarelse af spørgsmål F-H

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over Retsudvalget L 166 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 166 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 196 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Åbent eller lukket: Åbent samråd Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål I fra Folketingets Udenrigsudvalg den 10. februar 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål I fra Folketingets Udenrigsudvalg den 10. februar 2017 Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Dato: 1. februar 2017 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0392 Dok.: UDKAST TIL TALE til

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om kommunal fjernkøling

Betænkning. Forslag til lov om kommunal fjernkøling 2007/2 BTL 127 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 29. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om kommunal

Læs mere

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. juni Betænkning. over. [af Alex Ahrendtsen (DF), Flemming Damgaard Larsen (V) og Lars Barfoed (KF)]

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. juni Betænkning. over. [af Alex Ahrendtsen (DF), Flemming Damgaard Larsen (V) og Lars Barfoed (KF)] Til beslutningsforslag nr. B 76 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. juni 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om understøttelse af bevaring af kulturhistoriske

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

2018/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november Betænkning.

2018/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november Betænkning. 2018/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 11. maj 2017 Tilføjelse til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved Københavns Universitet har med stor interesse læst Forslag til Lov om ændring af universitetsloven.

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens

Læs mere

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat.

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat. Generalforsamling fredag den 24.04.2015 Referat. 1.Valg af dirigent Keld Lorentsen valgt Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning.

2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning. 2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Dato: 27. marts 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: Nanna Due Binø Sagsnr.:

Læs mere

ændringsforslag til L 118 i relation til grundlovens 41, stk. 2

ændringsforslag til L 118 i relation til grundlovens 41, stk. 2 Uddannelsesudvalget L 118 - Bilag 9 Offentlig Parlamentarisk Afdeling Lovsekretariatet 10. december 2004 Notat om ændringsforslag til L 118 i relation til grundlovens 41, stk. 2 Sammenfatning: Notatet

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger og lavere husleje i det almene boligbyggeri som følge af det lave renteniveau

Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger og lavere husleje i det almene boligbyggeri som følge af det lave renteniveau Beslutningsforslag nr. B 129 Folketinget 2018-19 Fremsat den 1. marts 2019 af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger og lavere husleje i det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 2010/1 BTL 7 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Tilføjelse til betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 14. maj 2014 Tilføjelse til betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Lovsekretariatet og 2. Udvalgssekretariat

Lovsekretariatet og 2. Udvalgssekretariat Lovsekretariatet og 2. Udvalgssekretariat Den 16. august 2006 Notat om fagudvalgs muligheder for eventuelt at træffe beslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission, herunder i form af en udvalgsberetning

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 141 Folketinget 2017-18 Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 22. maj 2018 Tilføjelse til betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Regionsrådets 2. behandling af budget Budgettale. v/ Anders Kühnau, politisk ordfører for Socialdemokraterne

Regionsrådets 2. behandling af budget Budgettale. v/ Anders Kühnau, politisk ordfører for Socialdemokraterne Regionsrådets 2. behandling af budget 2011 Budgettale v/ Anders Kühnau, politisk ordfører for Socialdemokraterne Vi tager lige nu hul på 2. behandlingen af budget 2011. Reelt set er det imidlertid næsten

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 207 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 0. maj 2017 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab Beslutningsforslag nr. B 82 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. marts 2011 af Jørgen Poulsen (RV), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV). Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg 2013/1 BSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2013 af Morten Marinus (DF), Mikkel Dencker (DF), Finn Sørensen (EL), Frank Aaen

Læs mere

Spørgsmål om tilvalgsordningen

Spørgsmål om tilvalgsordningen Spørgsmål om tilvalgsordningen 2014-15 (2. samling) S 126 endeligt svar, S 126 endeligt svar Offentligt Folketingets Lovsekretariat Bilag Journalnummer Kontor Dato 1 2015-39492 JTEU 15. september 2015

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2014-15 (1. samling) REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 682 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor:

Læs mere