Studie- og ordensregler på AARHUS GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler på AARHUS GYMNASIUM"

Transkript

1 Studie- og ordensregler på AARHUS GYMNASIUM Studie- og ordensreglerne for AARHUS GYMNASIUM er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (Bekendtgørelse BEK nr 1338 af 09/12/2019). Reglerne har til formål at sikre, at AARHUS GYMNASIUM danner ramme om et trygt og godt læringsmiljø, hvor vi respekterer, hjælper og anerkender hinanden, så skolen kan lykkes med at nå sin vision om at være en åben og dynamisk skole med høj faglighed og internationalt udsyn. I dagligdage er den gældende lovgivning samt de almindelige normer for god opførsel med til at skabe et godt og trygt læringsmiljø. Studie- og ordensreglerne gælder således for alle AARHUS GYMNASIUMs elever i skoletiden på skolens område. Reglerne gælder også uden for skolens område og uden for skoletiden, når undervisningen er forlagt (ekskursioner, studierejser o.l.). Desuden gælder studie- og ordensreglerne for elevernes samvær i fritiden, såfremt elevernes adfærd (fysisk eller digitalt) påvirker læringsmiljøet på skolen. Nye elever gøres bekendt med studie- og ordensreglernes formål, indhold og sanktioner. Derudover er det elevernes pligt selv at holde sig orienteret om reglerne eksempelvis via skolens hjemmeside. 1. Studieregler 1.1. Den daglige undervisning Som elev har man mødepligt og møder forberedt til al den undervisning, der fremgår af skolens læringsplatform itslearning. Det er et krav at deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen og dermed bidrage positivt til det fælles læringsmiljø. Man skal endvidere bidrage til ro og koncentration i (forbindelse med) undervisningen. Dette gælder både for den undervisning, som foregår på skolen og uden for skolens område (virtuel undervisning, ekskursioner o.l.) Det skriftlige arbejde (Bilag 1) Gennem de skriftlige afleveringer trænes de færdigheder, der kræves for at kunne gå til 1/9

2 skriftlig eksamen. Som elev skal man aflevere alle skriftlige opgaver til tiden og investere tid i det skriftlige arbejde både i og uden for undervisningen. Skriftlige afleveringer registreres i itslearning (skolens LMS system) og manglende afleveringer kan give anledning til sanktioner Fravær (Bilag 2) Alt fravær, uanset årsag, registreres af læreren. Fraværsregistreringerne er tilgængelige i selvbetjeningen og AARHUS TECH app, og eleverne har der mulighed for selv at følge med i registreringerne. Fravær registreres i begyndelse af hver time af læreren og her registreres alle de elever, som ikke er til stede i lokalet. Efterfølgende kan eleverne angive en fraværsårsag i AARHUS TECHs app eller på PC ved at benytte de prædefinerede muligheder. Som elev skal man aktivt medvirke til at nedbringe sit fravær. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen sanktionerer for højt fravær. Ved fravær skal man som elev straks notere årsagen til fraværet, da årsagen har betydning for, hvorvidt der skal iværksættes en sanktion over for en elev eller ej. Registreret fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det næste Sygdom Ved sygdom i mere end en uge kontaktes skolen. På selvbetjeningen eller AARHUS TECH app noteres sygdom som årsag til fravær. Eleverne har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af undervisningen, som de går glip af ved sygefraværet. Dette gøres på skolens læringsportal itslearning. Skolen kan anmode en elev om en lægeerklæring som dokumentation, hvis vedkommende skal fritages for hele eller dele af undervisningsaktiviteterne pga. fysisk funktionsnedsættelse. Udgifter til lægeerklæringen afholdes af eleven. Længerevarende sygdom eller kronisk sygdom kan medføre, at elever udmeldes af skolen eller må tage et år om. Afgørelsen er baseret på et individuelt skøn. 1.6 Ferie Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan. Ferieplanen findes på skolens hjemmeside Eksamener, årsprøver, terminsprøver og andre interne prøver (Bilag 3) Der er mødepligt til alle eksamener, årsprøver og terminsprøver og andre interne prøver. Under afvikling af eksamener, årsprøver og terminsprøver skal eleverne udvise 2/9

3 særligt hensyn til andre elever, som er til prøve. Det påhviler eleverne at rette sig efter anvisninger ved eksamen, uanset om de gives af skolens personale eller af vagter udefra. Plagiat i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet jf. eksamensbekendtgørelsen. En sanktion udstedt pga. plagiat fastholdes i resten af uddannelsen Sygdom i forbindelse med eksamen, årsprøver, terminsprøver og andre interne prøver Hvis en elev bliver syg før en eksamen eller prøve, skal skolen hurtigst muligt have besked. Hvis skolen ikke har modtaget denne besked inden dagens afslutning, betragtes eleven som udeblevet fra eksamen/prøven uden grund. En syg elev skal kontakte egen læge, således at lægen kan attestere (i form af lægeattest), at eleven pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen eller prøve. Udgifter til lægeerklæringen afholdes af eleven Plagiat Som elev skal man undlade at plagiere eller udvise lignende uretmæssig adfærd herunder medvirke til plagiat ved fx at udlåne skriftligt arbejde til andre. Det opfattes som plagiat, hvis man helt eller delvis skriver af uden at angive kilder, eller hvis man afleverer et produkt, der allerede er bedømt i en anden sammenhæng. Alle afleveringer kontrolleres for plagiat. En plagieret aflevering bedømmes til karakteren til -3. Ved plagiat i mindre målestok har man som elev kun krav på at få bedømt det, der er selvstændigt udarbejdet. Plagiat i forbindelse med eksamen håndteres i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen. Plagiat medfører i første omgang en lærerpåtale. Hvis det gentages, indberettes det til ledelsen, som vil sanktionere plagiat. En advarsel for plagiat bortfalder ikke Elevers lån af undervisningsmaterialer Alle lån af undervisningsmidler registreres af skolen. Eleverne skriver navn og klassebetegnelse i bøgerne. Bortset fra det må der ikke skrives i bøgerne. Alle lånte bøger skal afleveres, når skolens bogadministration beder om det. Elever i afgangsklasserne skal aflevere alle bøger og evt. andet materiale, de har lånt af skolen, inden sommerferien. Bøger, som ikke afleveres, eller er ødelagte betales af låneren til erstatningspriser, som skolen fastsætter. 3/9

4 1.11. Brugerbetaling Skolen har ret til at opkræve brugerbetaling for studierejser, ekskursioner og undervisningsmaterialer. Betalingen for denne er en betingelse for at gennemføre uddannelsen. Som elev skal man medbringe sin egen bærbare computer Ekskursioner og studieture (Bilag 4) Ekskursioner og studieture er undervisningsaktiviteter. Elever på ekskursioner og studieture er repræsentanter og rollemodeller for AARHUS GYMNASIUM, og forventes dermed at opføre sig ansvarligt og tage hensyn til andre mennesker. På ekskursioner og studieture skal alle elever deltage aktivt og konstruktivt i hele det faglige program som i alle andre undervisningsaktiviteter. Eleverne rejser på eget ansvar og skal inden afrejse sikre sig, at de er dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring Idrætsundervisning Til idrætsundervisningen skal eleverne være omklædte til idrætstøj. Af sikkerhedsmæssige årsager er kjoler, der er længere end til knæene, ikke tilladte. Af sikkerhedsmæssige årsager skal tørklæder være tætsiddende, uden nåle og sidde under blusen, så de ikke flagrer Elever kan anmode om fritagelse fra idræt på grund af handicap eller skade. Skolens ledelse kan i den forbindelse bede om en attest fra lægen, som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Udgifter til lægeattesten afholdes af eleven. Elever, som helt fritages fra idrætsundervisningen, skal have et andet fag på c-niveau. 2. Ordensregler 2.1. Oprydning Som elev skal man rydde op efter sig selv over alt både indenfor og udenfor. Der stoles op og møblerne stilles ordentligt, når et sted forlades. I klasselokalerne skal der ryddes op efter hver lektion. Efter kl stoler eleverne op i klasserne efter hver lektion. Som elev skal man således bidrage ved både individuelt og kollektivt at holde orden på skolen og skolens område. 4/9

5 2.2. Spisning Spisning skal som hovedregel foregå i kantinen. Som elev skal man overholde anvisningerne for, hvor på skolen man må spise, og altid rydde op efter sig selv. I timerne må der ikke spises. Lærerne kan dog ved særlige lejligheder dispensere fra forbuddet Skolens bygninger og inventar Skolens bygninger og inventar skal behandles med omtanke og respekt og må kun benyttes efter hensigten. Ødelæggelse af bygninger eller inventar vil medføre krav om erstatning Færdsel og parkering Biler parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede båse. Bilister skal udvise særligt hensynsfuld kørsel omkring AARHUS GYMNASIUMs afdelinger. Man skal registrere sin bil i AARHUS TECH app eller ved hovedindgangen ved de opstillede tavler. Undtaget er AAR- HUS GYMNASIUM, Tilst Omgangsform Støjniveauet skal begrænses til et minimum overalt på skolen, således at der vises hensyn til andre. Som elev skal man bidrage til ro og orden på skolen både i klassen, på gangene og i kantinen. Elevernes omgangstone og omgangsform skal være respektfuld. Elever må ikke medvirke til handlinger, der er i strid med straffeloven herunder agere voldsomt eller truende. Enhver form for mobning er uacceptabel. En elevs adfærd i fritiden er omfattet af disse ordensregler, såfremt den påvirker undervisningsmiljøet, ordenen eller samværet på skolen negativt Adgang til skolen og skolens lokaler Kun personer med retmæssigt ærinde på skolen må befinde sig på skolens område og anvende skolens faciliteter. Man må som elev ikke medvirke til, at personer der ikke har et retmæssigt ærinde på skolen får adgang til skolens område og faciliteter. Enhver, der befinder sig på skolen, skal følge lærernes og det øvrige personales anvisninger Ekstremisme Som elev må man ikke tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske 5/9

6 holdninger og adfærd i strid med AARHUS GYMNASIUMs uddannelsesformål, ligesom man ikke må udøve eller fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsens formål Påklædning Elever skal i skoletiden være hensigtsmæssigt påklædt. Dette betyder eksempelvis, at man skal følge de gældende regler for påklædning i idræt, man skal bære det anviste sikkerhedsudstyr i de eksperimentelle fag, og af pædagogiske hensyn må man ikke have sit ansigt tildækket i skoletiden eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skoletiden Sprog I undervisningen tales kun det sprog, der undervises på, eller det sprog, der undervises i. Uden for undervisningen udvises der respekt for andre, som er i nærheden, ved kun at tale et sprog, som alle forstår Religion AARHUS GYMNASIUM er en religiøs neutral skole, hvor religion opfattes som et privat anliggende. Forkyndelse må ikke finde sted. Religiøse ritualer må praktiseres alene på steder, hvor der ikke færdes andre. Der stilles ikke lokaler til rådighed for religiøse aktiviteter. Skolen har således ikke bederum, og der foregår ikke fælles bøn i skoletiden Rygning AARHUS GYMNASIUM indfører røgfri skoletid fra 1. august Røgfri gælder i skoletiden fra kl til kl Rusmidler Alkohol, hash, lattergas eller andre rusmidler accepteres ikke. Det er en grov overtrædelse af skolens ordensregler at optræde i påvirket tilstand, indtage eller opbevare stoffer og rusmidler på skolens område. Euforiserende stoffer må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller distribueres på skolen eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område. Det samme gælder for receptmedicin der ikke er ens eget. 6/9

7 Skolen kan efter konkret mistanke anmode en elev om at medvirke til en test for alkohol eller euforiserende stoffer. Som elev skal man frivilligt medvirke til gennemførelse af test og medvirke til gennemførelsen af generelle screeninger for besiddelse af euforiserende stoffer Skolefester Eleverne skal bidrage til at skabe gode og trygge fester. Elever, der møder berusede op til en fest, nægtes adgang. Af sikkerhedsmæssige grunde er det særligt skærpende, hvis eleven medvirker til, at personer uretmæssigt får adgang til skolens elevfester Digital adfærd Når man som elev anvender en computer/mobiltelefon/tablet i undervisningen, skal det være til gavn for egen og holdets læring. Medbragt IT-udstyr (telefoner, computere mv.) er på ethvert tidspunkt elevens ansvar. Som elev er man forpligtet til at aflevere medbragt IT-udstyr, hvis skolens personale anmoder herom. Skolen kan tilbageholde inddraget IT-udstyr i en nærmere angivet periode (almindeligvis indtil skoledagens afslutning). Som elev skal man kende, acceptere og overholde skolens brugerpolitik vedr. IT. Man skal overholde at brugernavn og password er strengt personligt og ikke må gives eller udlånes til andre. Elevernes digitale adfærd i fritiden er omfattet af ordensreglerne, såfremt den påvirker undervisningsmiljøet, ordenen eller samværet på skolen negativt Fotografering og videooptagelser Må du, som elev på AARHUS Gymnasium, optage undervisning og dele disse optagelser med andre? For at du må optage undervisningen, skal du have underviserens tilladelse hertil. Har du fået lov til at optage undervisningen, må du dog ikke dele optagelserne med andre, men kun anvende optagelsen til privat brug. Før du må dele optagelsen, skal der nemlig også indhentes underviserens samtykke til delingen. Optræder der andre end underviseren, f.eks. andre elever, på optagelsen, skal disse personers samtykke også indhentes før, du må dele optagelsen. Optager og deler du undervisningen, fotografering og optagelser i forbindelse med fester og caféer el.lign. uden at have indhentet den fornødne tilladelse hertil, er dette et brud på ophavsretten, persondataloven og skolens studieordensregler, og vil blive sanktioneret i overensstemmelse med en individuel vurdering af forseelsens karakter. Skolen har mulighed for at anvende sanktioner i form af advarsel, midlertidig hjemvisning, bortvisning og udmeldelse. 7/9

8 2.16. Videoovervågning Dele af AARHUS GYMNASIUMs arealer er videoovervåget. Der er videoovervågning ved indgange, på parkeringspladser, i cykelparkering, i kantinen, på gangene og i bestemte lokaler. 8/9

9 Overvågningen anvendes aktivt ved begrundet mistanke om overtrædelse af studie- og ordensreglerne og overtrædelse af gældende lovgivning. Billeder fra videoovervågningen udleveres kun til politiet Erstatningsansvar Skolen har ikke ansvar over for elevernes bortkomne sager. Penge og andre værdigenstande bør ikke efterlades i tasker og overtøj. Eleverne skal aflevere fundne og glemte sager til en af skolens pedeller eller på kontoret. Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning, også når eleverne er på ekskursioner, studieture o.l. 3. Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, giver skolen en pædagogisk tilrettevisning eller en mundtlig advarsel. Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældremyndighedsindehaverne. Hvis eleven fortsat overtræder skolens studie- og ordensregler, gives en skriftlig advarsel. Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældremyndighedsindehaverne. En advarsel bortfalder efter 12 måneder. Dog bortfalder en advarsel givet pga. medvirken eller tilskyndelse til snyd eller lignende uretmæssig adfærd ikke. Ud over advarsler kan skolen iværksætte følgende sanktioner jf. BEK nr af 13/09/2017: Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage. I denne periode registreres fravær. Denne sanktion tages i brug når: Skolen har brug for at undersøge en sag nærmere. Skolen anser det nødvendigt af hensyn til den almindelige retsbevidsthed Skolen anser det for nødvendigt for umiddelbart at opretholde undervisningen og samværet mellem elever og lærere på skolen. Forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender private genstande eller typer af genstande (fx mobiltelefon, computer mv.). Tilbageholdelse af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler indtil skoledagens afslutning. Hvis der er konkrete grunde, der taler for en længere tilbageholdelse, kan skolen beslutte at forlænge tilbageholdelsen af genstanden. Eleven er forpligtet til at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde. Hvis eleven ikke lever op til denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. 9/9

10 Aflægge eksamen i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin (fuldt pensum). Dette gælder navnlig ved gentagende snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Fortabelse af retten til at komme til prøve i et fag. Prøven skal aflægges året efter, hvis skolen trods den manglende prøve lader eleven oprykke til næste klassetrin. Bortvisning fra skolen og overflytning til anden skole, hvis den modtagende skole billiger. Denne sanktion kan kun benyttes, hvis eleven ikke tidligere har mødt denne sanktion. Bortvisning fra uddannelsen (udmeldelse). Ved bortvisning fra ekskursion og studierejse sker hjemrejsen alene og med fly på elevens regning. Pædagogisk betinget sanktion. Sanktionen kan gøres betinget af, at eleven udbedrer skadevirkningerne af overtrædelsen af studie- og ordensreglerne, eller ved at eleven medvirker i en mæglingsproces. 4. Oprykning til næste klassetrin Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Skolens ledelse kan nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0. Gennemsnittet udregnes som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der det pågældende skoleår er opnået ved eksamen, årsprøver og afsluttende standpunktskarakterer. Såfremt en elev nægtes oprykning, udmeldes eleven fra uddannelsen. 5. Klagemuligheder En elev eller forældremyndighedsindehaverne, hvis eleven er under 18 år kan klage over en beslutning truffet af skolens ledelse i forbindelse med iværksættelse af sanktioner eller i forbindelse med oprykning til næste klassetrin. Klage over en sanktion har almindeligvis ikke opsættende virkning. Klagevejledning fås hos skolens vejledere eller ledelse /Pei 10/9

Studie- og ordensregler på Langkaer Gymnasium STX/HF/IB World School

Studie- og ordensregler på Langkaer Gymnasium STX/HF/IB World School Studie- og ordensregler på Langkaer Gymnasium STX/HF/IB World School Formålet med studie- og ordensreglerne Studie- og ordensreglerne for Langkaer Gymnasium STX / HF / IB World School er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 Indhold Studie- og ordensregler for Tietgen Handelsgymnasium... 2 1. Studieregler... 2 Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold:...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Studie- og ordensreglerne for HF & VUC Nordsjælland bygger på den gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 På Solrød Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling

Studie- og ordensregler for Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling Studie- og ordensregler for Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling Formål og generelle bestemmelser Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser;

Læs mere

Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C

Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C Studie- og ordensregler på Odense Katedralskole Skolens studie- og ordensregler er udformet på baggrund af Lov om de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser og

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Generelle regler for god opførsel... 1 Oprydning i klasselokalerne...2 Kantineområdet Bibliotek/Videnscenter Fællesområder...2 Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer...2

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Mødepligt og studieaktivitet Der er mødepligt til al undervisning, og der registreres tilstedeværelse/fravær i hver enkelt lektion. I følgende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2019-2020 Svendborg Erhvervsgymnasier (HHX & HTX) Svendborg Erhvervsgymnasier (HHX (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal

Læs mere