Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende"

Transkript

1 BEK nr 588 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2020 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende I medfør af 9 i, stk. 7, 9 n, stk. 4, 12 og 15, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, som ændret ved lov nr. 560 af 7. maj 2019, fastsættes: Kapitel 1 Uddannelser og kurser, som kan danne grundlag for opholdstilladelse 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution kan gives, når uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af et ministerium eller den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet eller et andet land, hvor den pågældende har fast ophold. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet eller et andet land, hvor den pågældende har fast ophold. Stk. 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse her i landet kan gives, når 1) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet og aflønnes af universitetet eller en virksomhed med tilknytning til udlændingens ph.d.-uddannelse, eller 2) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet uden at være aflønnet af universitetet eller en virksomhed i Danmark. Stk. 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 3, med henblik på at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske i Danmark kan gives, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed forinden har vurderet, at udlændingens grunduddannelse er egnet til, at udlændingen kan gennemføre den nødvendige faglige afprøvning og sproglige opkvalificering med henblik på at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, kan gives med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, eller 1, stk. 2, nr. 1, når 1) adgangskurset er specifikt knyttet til den videregående uddannelse, 2) udlændingen er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til, 1

2 3) Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat, at deltagelse i kurset er et adgangskrav for at følge den videregående uddannelse, og 4) adgangskurset har en varighed af højst et år. 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, hvis skolens forstander erklærer på tro og love, at det kursus, som udlændingen skal følge, agtes afholdt således, at det vil udløse statstilskud i henhold til lov om folkehøjskoler eller lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som skolens forstander ikke erklærer agtes gennemført med statstilskud, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at det pågældende kursus vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau. Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 er betinget af, at udlændingen har betalt det af skolen påkrævede deltagergebyr for kurset. 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse kan gives, hvis uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke gives med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse, der består af et grundforløb af en erhvervsuddannelse, medmindre deltagelsen sker som led i en international samarbejds- eller udvekslingsaftale m.v. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau. Stk. 3. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at 1) uddannelsesopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation, 2) der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb, eller 3) udlændingen udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at den pågældende efter opholdet i Danmark har til hensigt at fortsætte uddannelsen i udlandet. 5. En udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter 1 med henblik på at deltage i og afslutte en videregående uddannelse eller en ph.d.-uddannelse her i landet, meddeles samtidig opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for højst 6 måneder efter udlændingelovens 9 i, stk. 1 eller 2, med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutning af uddannelsen. Stk. 2. En udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter 1 med henblik på at deltage i fællesuddannelsen Erasmus Mundus, Erasmus+ eller Nordic Master, og som har mulighed for at afslutte uddannelsen her i landet, meddeles samtidig opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for højst 6 måneder efter udlændingelovens 9 i, stk. 1, med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutning af uddannelsen. Kapitel 2 Øvrige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse 6. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1-3, samt 2-4 er betinget af, at udlændingen godtgør at være optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til. Medmindre særlige grunde taler herimod, skal Styrelsen for International Rekruttering og Integration forud for meddelelse af opholdstilladelse efter 1, stk. 1-3, samt 2-4 anmode uddannelsesinstitutionen om at bekræfte, at udlændingen 2

3 er optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til under de omstændigheder, der er angivet i ansøgningen, herunder i den af udlændingen fremlagte dokumentation for studieoptagelse. Indhentelse af oplysninger efter 2. pkt. skal ske på baggrund af samtykke fra udlændingen. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1-3, samt 2-4 er betinget af, at udlændingen er studieaktiv i relation til det kursus eller den uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. 7. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, samt 2-5 er betinget af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, samt 2-4 er betinget af, at udlændingen dokumenterer, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Dokumentationskravet opfyldes ved, at udlændingen fremviser en udskrift fra en bankkonto i eget navn med et indestående, der svarer til det månedlige SU stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, og udlændingen har betalt den påkrævede studieafgift for uddannelsen, og den af udlændingen erlagte studieafgift mindst udgør betaling for første semester af uddannelsen. Stk. 3. Opholdstilladelse efter 1, stk. 4, er betinget af, at udlændingen dokumenterer, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler. Dokumentationskravet opfyldes ved, at udlændingen fremviser en udskrift fra en bankkonto i eget navn med et indestående, der svarer til starthjælpssatsen i 2012, jf. stk Stk. 4. Er udlændingen under 25 år og indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1, stk. 4, skal udlændingen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for udeboende under 25 år i et år. Stk. 5. Er udlændingen 25 år eller ældre og indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1, stk. 4, skal udlændingen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige, der er fyldt 25 år, i et år. 8. For udlændinge under 18 år er opholdstilladelse efter 1, stk. 1-3, samt 2-4 betinget af, at den pågældende uddannelsesinstitution afgiver erklæring om at ville være behjælpelig med at sikre barnet et forsvarligt ophold her i landet for varigheden af tilladelsen. Stk. 2. For udlændinge under 18 år er opholdstilladelse efter 1, stk. 1-3, samt 2-4 betinget af, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke til barnets ophold her i landet. Kapitel 3 Formodningsafslag 9. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1-3, samt 2-4 kan ikke gives, hvis der er en vis formodning for, at udlændingens intention ikke er at studere i Danmark. Ved vurderingen heraf kan der blandt andet indgå oplysninger om 1) udlændingens uddannelsesmæssige baggrund og sprogkundskaber, herunder om udlændingen besidder de forudsætninger, der må anses for nødvendige og sædvanlige for at kunne følge det uddannelsesforløb, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, og for i øvrigt at kunne begå sig i det danske samfund under det ønskede ophold, og om det ønskede ophold har en naturlig sammenhæng med udlændingens hidtidige uddannelse, 2) udlændingens tidligere ansøgninger om ophold i Danmark eller i det øvrige Schengen-område, herunder navnlig ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer, 3) hvorvidt udlændingen tidligere har haft opholdstilladelse som studerende i Danmark eller i det øvrige Schengen-område, herunder om udlændingen har gennemført det eller de tidligere uddannelsesforløb, 3

4 4) hvorvidt udlændingen tidligere har fået inddraget en studieopholdstilladelse, jf. udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 14, eller fået afslag på en ansøgning om forlængelse, og 5) den uddannelsesinstitution, der søges om ophold ved, herunder om der tidligere har været problemer med opholdstilladelser givet til udenlandske studerende på den pågældende uddannelsesinstitution, fordi en betydelig andel af uddannelsesinstitutionens udenlandske elever er forsvundet eller på anden måde har misbrugt opholdstilladelsen, eller uddannelsesinstitutionen har rekrutteringsmetoder og lempelige optagelseskrav for udenlandske studerende, som kan tiltrække ansøgere, hvis hensigt reelt ikke er at studere i Danmark. Kapitel 4 Medfølgende familiemedlemmer 10. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 n, stk. 1, til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, og stk. 4, og 2, jf. udlændingelovens 9 i, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og stk. 3 (hovedpersonen), er betinget af, at 1) familien bor på fælles bopæl i Danmark, 2) udlændingen ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og 3) hovedpersonen dokumenterer at kunne forsørge udlændingen. Stk. 2. Hvis hovedpersonen har opholdstilladelse efter 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, opfyldes dokumentationskravet i stk. 1, nr. 3 ved, at hovedpersonen fremviser en udskrift fra en bankkonto i hovedpersonens navn med et indestående, der svarer til det månedlige SU stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder. Stk. 3. Hvis hovedpersonen har opholdstilladelse efter 1, stk. 4, opfyldes dokumentationskravet i stk. 1, nr. 3 ved, at hovedpersonen fremviser en udskrift fra en bankkonto i hovedpersonens navn med et indestående, der svarer til starthjælpssatsen i 2012, jf. stk Stk. 4. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i 7, stk. 4, ansøgning om opholdstilladelse skal hovedpersonen dokumentere følgende: 1) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for udeboende under 25 år i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever. 2) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen for 2012 for udeboende under 25 i et år og starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende forældre i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever og et mindreårigt barn. Satsen for gifte og samlevende forældre skal ikke betales for flere end to mindreårige børn. 3) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige forældre i et år, hvis den medfølgende familie er et mindreårigt barn. Satsen skal ikke betales for flere end to mindreårige børn. Stk. 5. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i 7, stk. 5, ansøgning om opholdstilladelse, skal hovedpersonen dokumentere følgende: 1) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende personer, der er fyldt 25 år, i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever. 2) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende personer, der er fyldt 25 år, i et år og starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende forældre i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever og et mindreårigt barn. Satsen for gifte og samlevende forældre skal ikke betales for flere end to mindreårige børn. 3) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige forældre i et år, hvis den medfølgende familie er et mindreårigt barn. Satsen skal ikke betales for flere end to mindreårige børn. Stk. 6. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i 7, stk. 4 og 5, og som er enlig forælder, ansøgning om opholdstilladelse skal hovedpersonen dokumentere at råde over midler, der svarer 4

5 til starthjælpssatsen i 2012 for enlige forældre i et år, hvis den medfølgende familie er familiemedlemmer, som ikke er nævnt i stk. 4 og 5. Stk. 7. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i 7, stk. 4 og 5, og som er gift eller samlevende, ansøgning om opholdstilladelse skal hovedpersonen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende forældre i et år, hvis den medfølgende familie er familiemedlemmer, som ikke er nævnt i stk. 4 og 5. Kapitel 5 Varigheden af opholdstilladelsen og forlængelse heraf 11. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Studerende på fællesuddannelserne Erasmus Mundus, Erasmus+ og Nordic Master gives ved første ansøgning om opholdstilladelse i Danmark en tilladelse, der er gyldig for den normerede længde af uddannelsen, uanset om efterfølgende dele af uddannelsen foregår uden for landets grænser. Opholdstilladelse efter 2. pkt., kan tidligst meddeles med gyldighed for en måned, før uddannelsen i Danmark påbegyndes. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Stk. 3. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 4. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 5. Opholdstilladelse efter 1, stk. 3, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse eller den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Stk. 6. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid. Stk. 7. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid. Stk. 8. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 9. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 10. Opholdstilladelse efter 1, stk. 3, kan forlænges i yderligere to år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end to år i forhold til den normerede studietid. Stk. 11. Opholdstilladelse efter 1, stk. 4, med henblik på at opnå dansk autorisation som læge eller tandlæge gives med henblik på midlertidigt ophold for 3 år med mulighed for forlængelse i 2 år, hvis udlændingen har bestået det sprogkrav, som er nødvendigt for at opnå dansk autorisation. Stk. 12. Opholdstilladelse efter 1, stk. 4, med henblik på at opnå dansk autorisation som sygeplejerske gives med henblik på midlertidigt ophold for 3 år. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges med mindre særlige omstændigheder taler derfor. 5

6 12. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus, dog højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om den videregående uddannelse. 13. Opholdstilladelse efter 3, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 3, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 14. Opholdstilladelse efter 4, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 4, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 3. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 1, forlænges i højst yderligere et år. Stk. 4. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 2, forlænges i højst yderligere et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 15. Opholdstilladelse efter 10, stk. 1, gives højst indtil udløbet af det tidsrum, hvor udlændingen med opholdstilladelse efter 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, og stk. 4, og 2, jf. udlændingelovens 9 i, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og stk. 3, har opholdstilladelse, dog højst for 4 år og efter 8 år for højst 5 år ad gangen, hvis udlændingen har tidsubegrænset opholdstilladelse. Stk. 2. Opholdstilladelse til efter udlændingelovens 9 n, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter 1, stk. 3, nr. 1, jf. udlændingelovens 9 i, stk. 2, nr. 1, gives højst indtil udløbet af det tidsrum, hvor udlændingen har opholdstilladelse, dog højst for 4 år og efter 8 år for højst 5 år ad gangen, hvis udlændingen har tidsubegrænset opholdstilladelse. Kapitel 6 Meddelelse af arbejdstilladelse 16. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter 1, stk. 1-3, 2 eller 5, jf. udlændingelovens 9 i, stk. 1 eller 2, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 20 timer ugentlig. Det ugentlige timetal opgøres som et gennemsnitligt ugentligt timetal pr. kalendermåned. Arbejdstilladelse gives endvidere til de udlændinge, der er nævnt i 1, stk. 1-3, 2 og 5, jf. udlændingelovens 9 i, stk. 1 og 2, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august pkt. finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 3, hvis udlændingen deltager i en ph.d.-uddannelse. Stk. 2. Er udlændingen optaget på en uddannelse, der indebærer et obligatorisk praktikophold, gives en ikke-stedfæstet arbejdstilladelse med henblik på fuldtidsarbejde i perioder med obligatoriske praktikophold. Stk. 3. Medmindre særlige grunde taler herfor, kan der ikke gives arbejdstilladelse til udlændinge med opholdstilladelse efter 3-4, jf. udlændingelovens 9 i, stk. 1. Stk. 4. En udlænding, der har opholdstilladelse efter 1, stk. 3, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde, jf. udlændingelovens 9 i, stk

7 Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 23. december 2014 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende ophæves, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse som studerende før den 1. januar For udlændinge, der har ansøgt om opholdstilladelse som studerende før den 1. januar 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4. 5, stk. 2, 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., og 16, stk. 1, finder anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2015, uanset om udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse som studerende før den 1. januar , stk. 1, finder ligeledes anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2015, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter 1, stk. 1 eller 2, eller 2 eller 5. Stk , stk. 2, finder anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2015, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter 1, stk. 1 eller 2, eller 2 eller 5. Stk , stk. 2, og 34, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 63 af 22. januar 2007 finder fortsat anvendelse for udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, før den 25. juli Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 7. maj 2019 Inger Støjberg / Jonas From Soelberg 7

8 Bilagsvejledning Bilag 1 Bilag 2 og 3 indeholder vejledende lister over videregående uddannelsestyper, videregående kunstneriske uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskole uddannelser, de er godkendt af en statslig myndighed. Listerne er ikke udtømmende. Der kan således være uddannelsestyper eller uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed, men som (endnu) ikke fremgår af bilagene. En uddannelsestype eller uddannelse, der ikke fremgår af bilagene, vil således eventuelt kunne danne grundlag for opholdstilladelse. Det bemærkes, at opholdstilladelse bl.a. forudsætter, at betingelserne i denne bekendtgørelse er opfyldt. Det forhold, at den uddannelsestype eller uddannelse fremgår af bilagene, er således ikke det samme som, at optagelse på uddannelsestypen eller uddannelsen kan danne grundlag for opholdstilladelse. Det bemærkes endvidere, at bilagene løbende vil blive opdateret og justeret. Listerne vil være at finde på 8

9 Bilag 2 Vejledende liste over videregående uddannelsestyper og -institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort A. Uddannelsestyper B. Offentlige uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelse Følgende typer af videregående uddannelser, der udbydes af den af de institutioner, som er anført under punkt B., er godkendt af en statslig myndighed: De under punkt A oplistede uddannelsestyper er godkendt til udbud på en eller flere nedenstående offentlige anerkendte uddannelsesinstitutioner. - Erhvervsakademiuddannelser - Proffessionsbacheloruddannelser - Bacheloruddannelser - Kandidatuddannelser - Kunstneriske bacheloruddannelser - Kunstneriske kandidatuddannelser samt - følgende enkeltuddannelser: - Uddannelsen til Sætterskipper - Uddannelsen til Skibsfører - Uddannelsen til Fiskerskipper 1. grad - Uddannelsen til Skibsmakinist - Uddannelsen til Farmakonom - Uddannelsen til Fiskeriteknolog - Uddannelsen til Klinisk tandtekniker - Erhvervsakademi Sjælland - Københavns Erhvervsakademi (KEA) - Erhvervsakademiet Copenhagen Business - Erhvervsakademiet Lillebælt - Erhvervsakademi Kolding - Erhvervsakademi Sydvest - Erhvervsakademi Midtvest - Erhvervsakademi Aarhus - Erhvervsakademi Dania - Professionshøjskolen UCC - Professionshøjskolen Metropol - Professionshøjskolen University College Sjælland - Professionshøjskolen University College Lillebælt - Professionshøjskolen University College Syddanmark 9

10 - Professionshøjskolen VIA University College - Professionshøjskolen University College Nordjylland - Danmarks Medie og Journalist Højskole - Skagen Skipperskole - Marstal Navigationsskole - Fredericia Maskinmesterskole - Aarhus Maskinmesterskole - Maskinmesterskolen København - MARTEC - SIMAC - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen i Aarhus - Designskolen Kolding - Københavns Universitet - Syddansk Universitet - Roskilde Universitet - Aalborg Universitet - Aarhus Universitet - Danmarks Tekniske Universitet - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen - IT-Universitetet i København Vejledende liste over videregående uddannelsestyper og -institutioner under Kulturministeriets ressort 10

11 Uddannelsen Konservatorieuddannelserne (Bachelor-, kandidat-, master-, diplom- og 2-årige solistuddannelser) Scenekunkstuddannelserne (Skuespiller, Instruktør, Sceneograf, Teatertekniker, Dramatiker, Producer, Danser, Danseformidler, Koreograf, Musicalperformer, Nycirkusatist) Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Det Jyske Musikkonservatorium Det Kongelige Dansk Musikkonservatorium Rytmisk Musik konservatorium Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiller skole Statens Scenekunstskole Skuespillerskolen i Odense Skuespillerskolen i Århus Det Danske Musikcalakademi Akademiet for Moderne Cirkus Uddannelse af 5 års varighed op kunstakademierne Det Fynske Kunstakademi Uddannelser inden for film-, tv- og videoproduktion samt animation Det Jyske Kunstakademi Den Danske Filmskole (Filminstruktør, Filmklipper, Filmfotograf, Filmproducer, Filmtonemester, Producer, Manuskriptuddannelsen, Computerspilsuddannelsen, Animationsuddannelsen, Tv-tilrettelægger og Tv-studieproducer) 11

12 Bilag 3 Vejledende liste over grund- og ungdomsuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Grundskolen (børnehaveklasse og klasse) samt 10. klasse Almen voksenuddannelse Erhvervsuddannelser Uddannelsen til Studentereksamen tilrettelagt som en 3-årig ungdomsuddannelse Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, frie grundskoler og efterskoler. Voksenuddannelsescentre (VUS er) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Offentlige gymnasier (institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse), private gymnasier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse Uddannelser til studentereksamen tilrettelagt som 2-årigt studenterkursus Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse Uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) tilrettelagt som en 3-årig ungdomsuddannelse Uddannelsen til højre teknisk eksamen (htx) tilrettelagt som 3-årig ungdomsuddannelse Offentlige studenterkurser og voksenuddannelsescentre og almen voksenuddannelse) og private studenterkurser Offentlige gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse), private gymnasier og hf-kurser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Institutioner for erhvervsrettet uddannelse 12

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af - organisationsaftale af 4. maj 2015 for kontorfunktionærer, laboranter og Itmedarbejdere

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af - organisationsaftale af 4. maj 2015 for kontorfunktionærer, laboranter og Itmedarbejdere Resultatpapir Resultat af forhandlingerne om fornyelse af - organisationsaftale af 4. maj 2015 for kontorfunktionærer, laboranter og Itmedarbejdere (HK) - organisationsaftale af 20. januar 2014 for grafiske

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper Søgning 2017 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli, 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 5. juli. [juli 2019 revideret 5. juli]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 5. juli. [juli 2019 revideret 5. juli] Oversigt over søgningen pr. 5. juli [juli 2019 revideret 5. juli] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og de mest søgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper 5 3. Søgningen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Optag Det endelige optag pr. 1. oktober 2018

Optag Det endelige optag pr. 1. oktober 2018 Det endelige optag pr. 1. oktober 2018 1. Det endelige optag Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør resultatet af årets optagelse to gange årligt den 28. juli samt den 1. oktober. Den 28. juli blev

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019] Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner [marts 2019] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2018]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2018] Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner [marts 2018] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Optagelsen Overblik. Nr. 1

Optagelsen Overblik. Nr. 1 Overblik Nr. 1 1. Den samlede optagelse i hovedtal Optagne: 65.714. 82 pct. er optaget på deres 1. prioritet. Standby: 4.034 Afviste kvalificerede ansøgere: 8.418 Ansøgere, der ikke lever op til adgangskrav

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner Nr. 1 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2018 på 64.943 studerende, hvilket er 0,3 pct. lavere end sidste år, svarende til

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 449 af 10/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Notat. Studerendes vurdering af underviseres kompetencer og feedback. Fagligt dygtige undervisere

Notat. Studerendes vurdering af underviseres kompetencer og feedback. Fagligt dygtige undervisere Notat Studerendes vurdering af underviseres kompetencer og feedback Fagligt dygtige undervisere Vurdering af spørgsmålet Hvor enig eller er du i det følgende udsagn? Mine undervisere er fagligt dygtige?

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 254 af 13/03/2015 Udskriftsdato: 23. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LOV nr 601 af 14/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/27352

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr.

Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr. Side 1 / 4 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Ansøger betaler gebyr Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Oplysninger om uddannelsesinstitutionen i Danmark

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

BEK nr 1274 af 12/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 12/03/2019

BEK nr 1274 af 12/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 12/03/2019 BEK nr 1274 af 12/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse)

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse) 1 Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse) 1 I lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36 Notat Bilag 1: Dimensionering 2015/16 institutionsvis 4. juni 2015 Juridisk enhed Uddannelse UFMs dimensionering 2015/16 Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

International dag Ansøgningsproces og regler vedr. opholdstilladelse til højskoleelever

International dag Ansøgningsproces og regler vedr. opholdstilladelse til højskoleelever International dag Ansøgningsproces og regler vedr. opholdstilladelse til højskoleelever Tal og tendenser Kateryna Ripa og Siri Ann Steen, Studiekontoret, SIRI 7. februar 2019 Program 1. Ny organisering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Den 5. juli 2018 UDKAST Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 1029 af 10/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-15219 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. BEK nr 1273 af 12/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. august 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,

Læs mere

Udlændingestyrelsen har besluttet at give dig opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus).

Udlændingestyrelsen har besluttet at give dig opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus). Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 365 Offentligt [Ansøgers navn og adresse] Opholdstilladelse Udlændingestyrelsen har besluttet at give dig opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

I medfør af 9, stk. 4, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. oktober 2017, fastsættes:

I medfør af 9, stk. 4, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. oktober 2017, fastsættes: BEK nr 220 af 16/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-18078 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 1. Indledning Sundhedsfaglig diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol BEK nr 1198 af 02/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. oktober 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-10650 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere