I 2019 er løbende indberetning af bibeskæftigelse for nyansatte læger implementeret på alle hospitaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2019 er løbende indberetning af bibeskæftigelse for nyansatte læger implementeret på alle hospitaler."

Transkript

1

2

3 Ved overenskomstforhandlingerne i 2008, indgik Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger en aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse for ledende overlæger, overlæger og afdelingslæger. Oplysningspligten er ligeledes gældende for ledende overtandlæger, overtandlæger og specialtandlæger jf. overenskomsten for tandlæger. Når der i teksten fremadrettet refereres til ledende overlæger, overlæger og afdelingslæger gælder dette også ledende overtandlæger, overtandlæger og specialtandlæger. Den årlige afrapportering af lægers bibeskæftigelse udspringer af et politisk og ledelsesmæssigt ønske om et overblik over omfanget og typer af bibeskæftigelse på hospitals- og regionsniveau. Overordnet bygger en række funktioner i sundhedsvæsnet på, at læger har bibeskæftigelse, fx undervisning af studerende og udarbejdelse af attester i forsikringssager. Læger er ofte også involveret i forsknings- og udviklingsprojekter samt repræsentanter i offentlige og halvoffentlige råd, nævn og kommissioner, hvor der er brug for deres faglige viden. Flere læger har også bibeskæftigelse på andre offentlige sygehuse eller på private klinikker. En række af de funktioner, som lægerne udfører som bibeskæftigelse, kan ikke varetages af andre faggrupper og er vigtige for at få det samlede sundhedsvæsen til at fungere og hænge sammen. Relevant og nødvendig bibeskæftigelse skal altid balancere med arbejdsgiverhensynet i forhold til den enkelte læges habilitet og virke som uafhængig af andre interesser. Med den enkelte læges bibeskæftigelse må der ikke kunne drages tvivl om lægens interesseforhold eller uvildighed i forhold til behandling og rådgivning af patienter. Tilsvarende må bibeskæftigelse, hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt, påvirke lægens indsats i hovedansættelsen i Region Hovedstaden. Indberetningssystemet for bibeskæftigelse hviler på en initiativ- og orienteringspligt fra den enkelte læge om at underrette ledelsen om bibeskæftigelse. Såfremt denne orientering ikke vurderes som fyldestgørende, kan ledelsen bede om yderligere information, før den endelige beslutning om forenelighed træffes. Indberetningssystemet er dermed baseret på tillid til at lægen indberetter sin bibeskæftigelse, og udgør et afsæt for dialog med lægen om bibeskæftigelse.

4 84 læger svarende til 3 pct. har ikke foretaget indberetning i Oplysningspligten gælder kun de læger, der har eller ønsker at optage bibeskæftigelse, men alle opfordres til at udfylde skemaet. Lokalt er der opfølgning på de læger, der ikke har oplyst om bibeskæftigelse. På hvert hospital er det direktionens/centerledelsens ansvar, at der årligt afholdes samtaler med alle læger i målgruppen, uagtet om lægen har indberettet oplysninger i systemet for lægers bibeskæftigelse eller ikke. Derudover har hvert hospital statusoversigter til rådighed, og skal i registreringsperioden følge op på de læger, der mangler at oplyse om bibeskæftigelse. Hvis der er tale om bibeskæftigelse, som ikke vurderes foreneligt med stillingen, tages det op med lægen for at afslutte eller ændre lægens bibeskæftigelse. I 2019 er løbende indberetning af bibeskæftigelse for nyansatte læger implementeret på alle hospitaler. Det generelle billede af bibeskæftigelse ligger på niveau med resultaterne de sidste par år, og der ses ikke nye og afvigende tendenser. Den samlede grad af bibeskæftigelse har siden 2012 ligget stabilt mellem 57 pct. og 62 pct. Omfanget af bibeskæftigelse i regionen, lønnet såvel som ulønnet, indikerer, at der er en betydelig efterspørgsel efter lægespecialistkompetencer og en relativt høj fleksibilitet hos lægerne. Resultaterne af den gennemførte indberetning i 2019 viser; Svarprocent på 96 pct. (98 pct. i 2018). 57 pct. angiver at have en eller anden form for bibeskæftigelse (59 pct. i 2018). Knap halvdelen af lægerne med bibeskæftigelse, har mindre end 15 timer bibeskæftigelse om måneden, svarende til 2017 og Læger med bibeskæftigelse har i gennemsnit 1,6 bijobs. Eksempelvis kan en læge undervise, forske, deltage i råd og nævn og udarbejde attester mv. Svarer til pct. har oplyst om privatøkonomisk interesse såsom (med)ejerskab, bestyrelsesposter eller aktier i medicinalvirksomhed. Svarer til Antal, der modtager personlig indkomst over kr. fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. til at gennemføre forskningsprojekter, har varieret de sidste år. I 2014 drejede det sig om 7 personer stigende til 13/14 personer i og til 28 personer i I 2019 ses et mindre fald til 21 personer. Bibeskæftigelse forekommer oftest inden for det offentlige sundhedsvæsen og offentlige institutioner som styrelser/ministerier og uddannelsesinstitutioner. 22 pct. er ikke ansat i en fuldtidsstilling. Heraf angiver 56 pct. at have bibeskæftigelse udover hovedbeskæftigelsen mod 39 pct. i gruppen, der er ansat på fuld tid.

5 Nedenfor uddybes resultater for registreringen i Regionen har ledende overlæger, overlæger og afdelingslæger i målgruppen. Af dem har læger foretaget en registrering, jf. tabel 1. Tabel 1: Svarprocent ved registrering af bibeskæftigelse i Region Hovedstaden Antal Pct. Registrering ikke foretaget af læge 84 3% Afventer leders vurdering 35 1% Under vurdering af leder 0 0% Vurderet uforenelig af leder 3 0% Vurderet forenelig af leder % I alt % Da data blev trukket, var tre indberetninger vurderet uforenelig. En var en fejltastning fra leders side. De to øvrige blev efter yderligere dialog vurderet forenelig. Lægerne kan løbende oplyse og indberette om bibeskæftigelse i det elektroniske system, så deres indberetning altid er ajourført. I 2019 har 77 pct. af lægerne svaret, at oplysningerne vedrørende bibeskæftigelse er uændret i forhold til Besvarelsen for disse læger er klaret med få klik. 57 pct. har oplyst, at de har bibeskæftigelse, jf. tabel 2. En læge kan udøve flere typer af bibeskæftigelse. 43 pct. oplyser, at de har Bibeskæftigelse ud over hovedbeskæftigelsen herunder også deltagelse i råd, nævn, styrelser, forsikringsselskaber mv. Bibeskæftigelsen finder sted på andre regionale hospitaler, medicinalvirksomheder, privathospitaler, uddannelsesinstitutioner, styrelser, ministerier, forsikringsselskaber, Falck/SOS international og i råd og nævn mv.

6 Tabel 2: Typer af bibeskæftigelse i Region Hovedstaden Modtager personlig økonomisk indkomst til forskningsprojekter fra private virksomheder mv. Har (privat)økonomisk interesse, såsom (med)ejerskab eller bestyrelsesposter Antal Note: En læge kan udøve flere typer af bibeskæftigelse og kan derfor have sat flere kryds. Pct. 76 2% 52 2% Udarbejder attester, der giver dig særskilt honorar % Tager bibeskæftigelse ud over hovedbeskæftigelse % Får tilknytning til en lægemiddel- eller medicovirksomhed og/eller en specialforretning med medicinsk udstyr, der enten kræver anmeldelse til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse fra Sundhedsstyrelsen % Udøver ikke bibeskæftigelse % Lægernes egne registreringer viser, at 22 pct. er ansat på mindre end fuldtid. 56 pct. af lægerne på deltid tager bibeskæftigelse ud over hovedbeskæftigelsen. Graden af bibeskæftigelse skal således ses i lyset af, at en femtedel er ansat på deltid. Med enkelte undtagelser er niveauet for bibeskæftigelse på regionens hospitaler relativt jævnt, jf. tabel 3. Tabel 3: Andel af læger med bibeskæftigelse fordelt efter hospital i 2019

7 Nedenfor vises resultaterne for de fem typer af bibeskæftigelse, som indgår i lægernes spørgeskemaer: A. Personlig indkomst i forbindelse med forskningsprojekter fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. B. Økonomisk interesse, såsom (med)ejerskab eller bestyrelsesposter i medicinalvirksomheder eller apparaturleverandører o.l. C. Attester for hvilke der kan kræves særskilt honorar. D. Bibeskæftigelse i øvrigt ud over din hovedbeskæftigelse, herunder også deltagelse og arbejde i råd, nævn, styrelser, forsikringsselskaber mv. E. Tilknytning til en lægemiddel- eller medicovirksomhed og/eller en specialforretning med medicinsk udstyr, der enten kræver anmeldelse til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 76 læger, svarende til 2 pct., oplyser, at de modtager personlig indkomst fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. til at gennemføre forskningsprojekter, jf. tabel 4. Tabel 4: Den forventede samlede beløbsstørrelse på personlig indkomst ifm. forskningsprojekter i det kommende år (=2020) Note: Der er foretaget afrundinger i tabellen. Antal Under kr. 18 1% kr. 13 0% kr. 24 1% kr. og derover 21 1% Modtager ikke personlig indkomst % Ca. 1/3 af de læger, der har oplyst, at de modtager personlig indkomst i forbindelse med forskningsprojekter, forventer at modtage op til kr. om året. Andelen, der forventer at modtage over kr., er steget fra 7 personer i 2014 til 21 personer i Pct.

8 52 læger svarende til 2 % oplyser, at de har privat økonomisk interesse, såsom (med)ejerskab eller bestyrelsesposter i medicinalvirksomheder og apparaturleverandører eller aktieposter i medicinalvirksomheder. Dette er enslydende med resultatet siden Tabel 5: Andel af læger med privat økonomisk interesse i 2019 Antal Pct. (Med)ejerskab 28 1% Bestyrelsesposter 5 0% Anden 19 1% Har ikke privatøkonomisk interesse % I alt har 22 pct. af lægerne i 2019 oplyst, at de udarbejder attester, der giver særskilt honorar. Det udgør et lille fald siden 2014, hvor andelen lå på 29 pct. Hovedparten af attesterne er statusattester fra kommunerne og speciallægeerklæringer til eksempelvis forsikringsselskaber og styrelser mv. Tabel 6: Antal attester udarbejdet i alt pr. år Antal Pct. Under 5 attester 164 5% 5-9 attester 88 3% attester 258 8% 25 attester og derover 153 5% Udarbejder ikke attester % Af de læger, som har deltaget i registreringen, har læger registreret bibeskæftigelse i kategorien Bibeskæftigelse ud over hovedbeskæftigelse. Det svarer til 43 pct. af lægerne som i både 2017 og En læge kan have mere end én bibeskæftigelse. Lægerne oplyser bl.a. her om deltagelse og arbejde i uddannelsesinstitutioner, styrelser, forsikringsselskaber, råd og nævn mv. Hvor foregår bibeskæftigelsen? Af de registreringer om bibeskæftigelse udover hovedbeskæftigelse, har oplyst at have bibeskæftigelse inden for det offentlige sundhedsvæsen, privathospitaler, klinik, egen klinik eller medicinalvirksomhed, jf. tabel 7. I 2016 var antallet 847, i og i Der er således set en stigning.

9 Tabel 7: Hvor foregår bibeskæftigelsen? For læger der har indberettet Note: Der er mulighed for flere svar pr. læge. Antal Det offentlige sundhedsvæsen/andre regionale hospitaler % Privathospitaler 186 6% Klinik eller lignende institutioner 110 4% Egen klinik/eget ydernr. 90 3% Medicinalvirksomheder, apparaturleverandører eller lignende Pct % Anden lægelig bibeskæftigelse % Tager ikke bibeskæftigelse i øvrigt % 16 pct. har bibeskæftigelse inden for det offentlige sundhedsvæsen, hvilket er en mindre stigning. I 2018 var det 14 pct., i pct. og i pct. Det omfatter bl.a. læger, der kører lægeambulancer, deltager i 1813 vagter og læger, der fx tager vagter på afdelinger, hvor de tidligere har været ansat. Dette forekommer både i og uden for Region Hovedstadens hospitaler. 10 pct. har bibeskæftigelse på privathospitaler, klinik eller lignende institutioner. Det svarer til tidligere år. Inden for kategorien Andet er de hyppigst forekommende registreringer andet sted, uddannelsesinstitutioner og styrelser/ministerier. Hvilken type af bibeskæftigelse varetager lægerne? 28 pct. af de læger, der har registreret bibeskæftigelse udover hovedbeskæftigelse, har i 2019 oplyst, at der er tale om konsulentbistand, herunder faglig rådgivning og undervisning mv. Resultaterne er enslydende med sidste år. Tabel 8: Type af bibeskæftigelse for læger der har indberettet Antal Pct. Vagt eller beredskabsforpligtigelse % Normal dagtjeneste % Konsulentbistand % Tager ikke bibeskæftigelse i øvrigt eller ikke besvaret % Note: Mulighed for flere svar. Timer Fordelingen af timer i bibeskæftigelse fremgår af tabel 9. Læger med 25 timer eller mere om måneden er eksempelvis læger med skadevagter eller læger, der kører lægeambulancer her er vagterne af 12 timers varighed.

10 Tabel 9: Antal timer for læger med bibeskæftigelse udover hovedansættelsen pr. måned Udvalg Alle Antal Pct. Antal Pct. Under 5 timer pr. måned % 208 7% 5-14 timer pr. måned % % timer pr. måned % % 25 timer pr. måned eller mere % % Tager ikke bibeskæftigelse i øvrigt % I alt % % Note: Antal timer er konstrueret ud fra de tre svarmuligheder: Timer pr. uge, timer pr. måned og timer pr. år. Oplysningspligten omfatter tilknytning til lægemiddel- eller medicovirksomhed og/eller en specialforretning med medicinsk udstyr, der enten kræver anmeldelse til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 304 læger, svarende til 10 pct. oplyser, at de har tilknytning til en sådan virksomhed eller specialforretning. Det udgør et mindre fald over årene fra 15 pct. i 2014.

Indholdsfortegnelse Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse Præsentation af resultater for

Indholdsfortegnelse Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse Præsentation af resultater for Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse 2017... 3 Baggrund... 3 Et indberetningssystem baseret på tillid... 3 Nye tiltag i forbindelse med bibeskæftigelse blandt læger... 4 Hovedresultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse Præsentation af resultater for

Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse Præsentation af resultater for Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse 2016... 3 Baggrund... 3 Et indberetningssystem baseret på tillid... 3 Rigsrevisionens undersøgelse af bibeskæftigelse blandt læger... 4 Hovedresultater

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse en afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse en afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2015 - en afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1 Bilag 1 - Side -1 af 1 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38665530 Web www.regionh.dk EAN-nr: 57980016327 CVR/SE-nr: 30 11 36 83 Dato: 7. januar 2014

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse en afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse en afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Punkt nr. 21 - Afrapportering om lægers registrering af bibeskæftigelse Bilag 1 - Side -1 af 10 Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse

Læs mere

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse.

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. 1. Indledning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2014.

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2014. Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2014. Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers 2016 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer for

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 032-08 03-11-2008 Vejledning vedrørende lægers bibeskæftigelse

Læs mere

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse November 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om hospitalslægers bibeskæftigelse (beretning nr. 3/2016) 29.

Læs mere

Status på de regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægernes bibeskæftigelse

Status på de regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægernes bibeskæftigelse Status på de regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægernes bibeskæftigelse 04-09 2017 EMN-2017-03783 1078478 David Sembach Sundhedsministeren var i februar

Læs mere

Retningslinjer for bibeskæftigelse for læger m. fl. ansat ved hospitalerne i Region Midtjylland. (vedtaget af regionsrådet februar 2010) 1

Retningslinjer for bibeskæftigelse for læger m. fl. ansat ved hospitalerne i Region Midtjylland. (vedtaget af regionsrådet februar 2010) 1 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Retningslinjer for bibeskæftigelse for læger m. fl. ansat ved hospitalerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013. Bilag 1 - Side -1 af 27

Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013. Bilag 1 - Side -1 af 27 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -1 af 27 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -2 af 27 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -3 af 27 Punkt nr.

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9.

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 17. marts 2017

Læs mere

hospitalslægers bibeskæftigelse 3/2016. November Rigsrevisionens beretning om

hospitalslægers bibeskæftigelse 3/2016. November Rigsrevisionens beretning om 3/2016 Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 November 2016 114.6 22.480 908 3 / 2016 Beretning om

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Punkt nr. 16 - Afrapportering af erhvervsfremstød i Kina Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 16 - Afrapportering af erhvervsfremstød i Kina Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 16 - Afrapportering af erhvervsfremstød i Kina Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Direkte 004520561253 Mail ebra@regionh.dk Web

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST til høring. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

UDKAST til høring. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr Sundheds- og Ældreministeriet UDKAST til høring Enhed: MEDINT Sagsbeh.: dephbj Koordineret med: Sagsnr.: 1903278 Dok. nr.: 880134 Dato: 25-04-2019 Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 9. juni 2008 Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 1. Formål Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddelindustriens betydning for

Læs mere

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Analysenotat Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Dansk Erhverv har i en række medlemsundersøgelser siden 2007 undersøgt de privathospitaler og klinikker,

Læs mere

Status over arbejdsulykker 2017

Status over arbejdsulykker 2017 Status over arbejdsulykker 2017 1 Antal arbejdsulykker Det samlede antal arbejdsulykker i 2017 er opgjort til 1736, heraf er 472 fraværsulykker. Antallet af fraværsulykker er 12 lavere end i 2016, men

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Vejledning om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Vejledning om apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Denne pjece samler de fleste informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du er omfattet af som sundhedsperson, når du

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPENS Koordineret med: Sagsnr.: 1903278 Dok. nr.: 880146 Dato: 05-04-2019 Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

UDKAST til høring. Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og. medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

UDKAST til høring. Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og. medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST til høring Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr Indhold 1. Indledning 2. Reglerne 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 AFRAPPORTERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT YDERNUMMERPSYKOLGER Indhold Indledning... 2 Indsamling og distribution... 2 Overordnede konklusioner... 3 1. Henvisningskategori

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang juli 207 EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-206 Knap 0.300 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2016

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2016 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2016 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: T212020 Side 1 af 13 02-10-2016 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 56 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 43% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 7 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 54% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Informationsindsats vedr. Bivirkningsindberetning. Bivirkningsrådsmøde 3. September Karina Markersen

Informationsindsats vedr. Bivirkningsindberetning. Bivirkningsrådsmøde 3. September Karina Markersen Informationsindsats vedr. Bivirkningsindberetning Bivirkningsrådsmøde 3. September Karina Markersen 8. oktober 2009 Status til Bivirkningsrådet Resultat af undersøgelse af motivation og barrierer blandt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Torben Seefeldt Svarprocent: 77 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Christian Gede Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden 13.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Over halvdelen har haft lokale lønforhandlinger

Over halvdelen har haft lokale lønforhandlinger Oktober 2012 Over halvdelen har haft lokale lønforhandlinger I perioden September-Oktober gennemførte DS en undersøgelse om lokale lønforhandlinger blandt tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang august 208 EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-206 0.600 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sagsnr.: T207540 Side 1 af 14 2. oktober 2014 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Danmark Tlf. (+45) 72 19 41 00

Læs mere

Implementering af politik om fuldtid

Implementering af politik om fuldtid Notat Implementering af politik om fuldtid Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik om fuldtid, som indebærer, at ledige stillinger i regionerne opslås på fuld tid. Målet er, at 80 % af de ansatte

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

FORSLAG TIL REGULERING AF SUND- HEDSPERSONERS SAMARBEJDE MED LÆGEMIDDEL- OG MEDICOVIRKSOMHE- DER RAPPORT - JUNI 2013

FORSLAG TIL REGULERING AF SUND- HEDSPERSONERS SAMARBEJDE MED LÆGEMIDDEL- OG MEDICOVIRKSOMHE- DER RAPPORT - JUNI 2013 FORSLAG TIL REGULERING AF SUND- HEDSPERSONERS SAMARBEJDE MED LÆGEMIDDEL- OG MEDICOVIRKSOMHE- DER RAPPORT - JUNI 2013 Indhold 1. INDLEDNING OM ARBEJDSGRUPPEN... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Medlemmer og stedfortrædere...

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere