CVR Gennemsigtighedsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013"

Transkript

1 Gennemsigtighedsrapport 2013

2 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger på årsregnskaber, eller andre erklæringer med sikkerhed, til brug for tredjemand i en virksomhed med interesse for offentligheden, årligt skal udarbejde og offentliggøre en gennemsigtighedsrapport. Revisionsvirksomhedens øverste ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i rapporten. Efterfølgende rapport vedrører BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for året Juridisk struktur og ejerskab BRANDT er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, som er ejet af partnerne, enten gennem personligt ejerskab eller gennem holdingselskaber. Partnerkredsen består af 16 statsautoriserede revisorer og 3 registrerede revisorer. BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har kontorer i Thisted, Hanstholm, Hurup, Fjerritslev, Nykøbing, Skive, Aarhus, Fredericia og Kolding, og pr. 1. januar 2014 ligeledes i Esbjerg. BSP Revision ApS er komplementarselskab i BRANDT, og dermed den fuldt ansvarlige komplementar til partnerselskabet. Partnerne i BRANDT ejer alle en forholdsmæssig andel af komplementarselskabet svarende til ejerandelen i BRANDT. En andel af partnerkredsen i BRANDT ejer endvidere BSP Revision Holding ApS. Selskabet har været uden aktivitet i Selskabsstrukturen fremgår af efterfølgende oversigt: Partnere 100 % 100 % 100 % BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BSP REVISION APS KOMPLEMENTARSELSKAB BSP REVISION HOLDING APS 33 % MOORE STEPHENS DANMARK A/S 1

3 Ledelsesstrukturen Den selskabsretlige ledelsesstruktur i BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er følgende: Bestyrelse: Jens Kr. Yde, statsautoriseret revisor (bestyrelsesformand) Tage Gamborg Holm, statsautoriseret revisor Stig R. Enevoldsen, statsautoriseret revisor Jan Kr. Østergaard, statsautoriseret revisor Søren Beer Møller, statsautoriseret revisor Flemming Hansen, statsautoriseret revisor Jan Knudsen, statsautoriseret revisor Carsten Pedersen, statsautoriseret revisor Niels Brandt, registreret revisor Per Bonnevie, statsautoriseret revisor Tom Hedegaard-Kristensen, statsautoriseret revisor Lennart Mouritzen, statsautoriseret revisor Preben Dunker, statsautoriseret revisor Tina Lene Pedersen, statsautoriseret revisor Direktion: Anders Borg, statsautoriseret revisor Stig R. Enevoldsen, statsautoriseret revisor Jan Knudsen, statsautoriseret revisor Preben Dunker, statsautoriseret revisor Områderne økonomi, personale, markedsføring, IT og kvalitetsstyring er lagt ud som ansvarsområde hos et antal partnere. Nationalt netværk BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medlem af RevisorGruppen Danmark, der er et dansk netværk af statsautoriserede revisionsvirksomheder. RevisorGruppen Danmark er en vidensbaseret paraplyorganisation for i alt 24 revisionsvirksomheder i Danmark, Grønland og Færøerne. Der beskæftiges ca personer i netværket, der juridisk er etableret som en indkøbsforening. RevisorGruppen Danmark er en fagfunktion, der som eneste kunder har de 24 medlemsfirmaer. Denne struktur medfører, at de enkelte medlemmer af RevisorGruppen Danmark er selvstændige juridiske enheder, der ikke hæfter for hinanden eller har ansvaret for hinandens arbejde. På foreningens sekretariat er ansat 10 medarbejdere. Revisorgruppen Danmark varetager opgaver, der praktisk kan løses i fællesskab. Dette gælder blandt andet: Intern kvalitetskontrol, hvor sekretariatet årligt udfører kvalitetskontrol af det udførte arbejde. Uddannelse af medarbejdere på alle niveauer i medlemsfirmaerne Udarbejdelse og vedligeholdelse af processer og værktøjer til brug for revision, gennemgang og andet arbejde i medlemsvirksomhederne. Udarbejdelse af opdaterede modeller for regnskaber og andre produkter Informationer til brug for kunder og medarbejdere. 2

4 Revisorgruppen Danmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor hver medlemsvirksomhed har én stemme. Læs mere på Internationalt netværk BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er via Moore Stephens Danmark A/S et uafhængigt medlem af det internationale revisornetværk Moore Stephens International Ltd. Moore Stephens International Ltd. er et af verdens førende revisions- og konsulentsamarbejder med ca medarbejdere fordelt på 667 kontorer i 105 lande. Hovedkontoret ligger i London. Alle medlemsfirmaer er underlagt høje kvalitetskrav, der godkendes i Moore Stephens International Ltd. s kvalitetskontrol. Moore Stephens International Ltd. er ikke en revisionsvirksomhed og udfører ikke opgaver for, eller har direkte kontakt til kunder. Netværket koordinerer samarbejdet mellem dets medlemmer, som alle er uafhængige revisionsvirksomheder, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne, men de bestræber sig på at arbejde sammen og dele informationer, ekspertiser og know-how. Moore Stephens International Ltd. har ingen kapitalandele eller nogen form for økonomisk interesse i de enkelte medlemsfirmaer. Moore Stephens International Ltd. er finansieret via kontingentindbetalinger fra medlemsfirmaerne. Medlemsfirmaerne kan mødes hvert år til en international konference, hvor de tætte kontakter og den internationale know-how bliver uddybet. Læs mere på Løsningen af revisions- og rådgivningsopgaver, der henvises fra medlemsfirmaer i Moore Stephens International Ltd., finder sted i Moore Stephens Danmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som ejes med 33 1/3 % af hvert af følgende 3 selvstændige statsautoriserede revisionsfirmaer: BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AP Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer. Grundlaget for partnernes vederlag Partnernes vederlag består af en grundløn med tillæg af partnernes andel af årets overskud. 3

5 BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs interne kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder har BRANDT et kvalitetsstyringssystem i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger og andre erklæringer. BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har et dokumenteret kvalitetsstyringssystem. Alle opgaver lige fra kunde- og opgaveaccept til erklæring på regnskaber og andre erklæringsopgaver dokumenteres via interne systemer. Kvalitetsstyringssystemet opdateres løbende, så det overholder den til enhver tid gældende lovgivning samt god revisorskik, og sikrer en ensartet høj faglig standard. Kvalitetsstyringssystemet styrer hele erklæringsprocessen fra kundeaccept til partnerens underskrivelse af erklæringen. Ansvaret for afgivelse af erklæringer med sikkerhed påhviler fuldt ud den partner som underskriver erklæringen. Revisorgruppen Danmark foretager årlige kontrolbesøg, hvor det kontrolleres, at de interne politikker og procedurer overholdes. Herudover foretager Moore Stephens International kontrolbesøg efter nærmere fastlagte retningslinjer. Uafhængighed Som en del af BRANDTs kvalitetsstyringssystem er der opstillet retningslinjer, som sikrer at revisionsfirmaet, inden man påtager sig en revisionsopgave eller en anden erklæringsopgave med sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug, har taget stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Et kundeforhold opstår derfor kun, hvis revisor ved kundeforholdets begyndelse vurderer, at der ikke er eller vil opstå habilitetsproblemer. Kunde- og opgaveaccept dokumenteres både ved oprettelse af nye kunder og ved løbende vurdering af eksisterende kunder. BRANDT har etableret et etisk udvalg, hvis arbejde er nærmere fastlagt i udvalgets forretningsorden. Etisk udvalg består af et antal partnere, som skal konsulteres, hvis der opstår spørgsmål omkring uafhængighed eller etiske spørgsmål. Årlige erklæringer Som minimum dokumenteres én gang årligt, at revisor har taget stilling til, at der ikke er indtrådt forhold hos revisionsfirmaet eller hos kunden, der betinger en anden bemanding af opgaven eller forhold der indikerer, at vi ikke længere bør betjene kunden. Udover ovennævnte vurdering af det enkelte kundeforhold, skal alle BRANDTs partnere og øvrige ansatte udfylde og underskrive en særlig erklæring én gang årligt. Denne årlige erklæring er beregnet til at afdække uafhængighedsforhold, overholdelse af etiske regler mv. i relation til alle kunder. I denne erklæring bekræfter partner/medarbejder, at vedkommende er bekendt med såvel lovgivningens uafhængighedsregler som firmaets tilhørende skærpede regler, og at vedkommende ikke er eller har været i strid med disse regelsæt. 4

6 Efteruddannelse af revisorer For at sikre at den nødvendige faglige kompetence til enhver tid er til stede, er det firmaets politik, at alle partnere og medarbejdere er under stadig uddannelse eller efteruddannelse, og der er krav om, at alle modtager efteruddannelse hvert år. Uddannelse og efteruddannelse kan foregå enten internt eller eksternt afhængigt af kravene til og behovet hos den enkelte partner og medarbejder. BRANDT deltager i kurser udbudt af Revisorgruppen Danmark. Herudover har alle mulighed for at deltage i kurser udbudt af andre, herunder bl.a. FSR. Der er udarbejdet interne kontroller vedr. godkendte revisorers efteruddannelse, således det sikres, at kravene til efteruddannelse overholdes (minimum 120 timer over en 3-årig periode). Den seneste kvalitetskontrol Ifølge revisorlovens 29, stk. 3 skal offentlig kvalitetskontrol udføres med højst 3 års mellemrum i revisionsvirksomheder, der udfører revision af regnskaber aflagt af virksomheder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er omfattet af denne bestemmelse og har i denne forbindelse senest haft kvalitetskontrol i efteråret Ved kvalitetskontrollen blev de generelle procedurer og forretningsgange gennemgået, ligesom en række kundesager blev udvalgt til en konkret gennemgang. Kvalitetskontrollen er foretaget af Revisortilsynet. Ved offentliggørelse af gennemsigtighedsrapporten for 2013 er endelig rapport ikke modtaget. Erklæring om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken Revisorloven foreskriver ligesom revisionsstandarderne, at en godkendt revisionsvirksomhed har pligt til at have et kvalitetsstyringssystem og skal kunne dokumentere anvendelsen heraf. Som led i kvalitetsstyringssystemet foreskriver revisorloven, at revisionsvirksomheder skal opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave efter revisorlovens 1, stk. 2, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Loven kræver, at revisionsvirksomhederne sikrer, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af opgaverne i deres arbejdspapirer dokumenterer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler. Det er bestyrelsen i BRANDT, der er øverste ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet, herunder at der foreligger retningslinjer for vurdering af uafhængigheden, og at det sikres, at revisorerne efterlever reglerne om dokumentation af væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler. 5

7 Bestyrelsen i BRANDT har gennemgået virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder de foreliggende kontroller og procedurer. Et effektivt kvalitetsstyringssystem er ikke en garanti og kan ikke eliminere risikoen for, at afgivne erklæringer på regnskaber og anden rapportering til offentliggørelse ikke indeholder væsentlige fejl, men kvalitetsstyringssystemet giver en høj grad af sikkerhed for et retvisende billede af afgivne erklæringer. Det er vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og at retningslinjerne for uafhængighed overholdes. Den 18. marts Jens Kr. Yde Jan K. Østergaard Tage Gamborg Holm Niels Brandt Søren Beer Møller Stig R. Enevoldsen Jan Knudsen Carsten Pedersen Preben Dunker Flemming Hansen Lennart Mouritzen Tom Hedegaard Per Bonnevie Tina Lene Pedersen 6

8 Regnskabsoplysninger BRANDTs omsætning i regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 fordeler sig, jf. revisorlovens 27, stk. 1, pkt. 8, således (t.kr.): Revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser Omsætning i alt Liste over BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3, for hvilke BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i det foregående år har udført opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Nedenstående liste er gældende for perioden 1/ og frem til rapportens underskriftsdato. Børsnoterede virksomheder Ingen Kunder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet: Thisted Forsikring G/S Søassuranceforeningen Ærø G/S i likvidation Øvrige Ingen /Offentliggjort på BRANDTs hjemmeside den 25. marts

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 BDO Kommunernes Revision GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2010/11

Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011/12

Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport Årsrapport 2009/10 Gennemsigtighedsrapport 7 4 15 19 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 29 39 53 Indhold Synspunkt fra direktørstolen... 7 Hoved- og nøgletal... 15 Ledelsesberetning... 19 Ambitiøse

Læs mere

28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014. 28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Indhold 4 6 Et spørgsmål om tillid Deloitte i Danmark 8 Juridisk struktur og ejerskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED

KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED December 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

Gennemsigtighedsrapport. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gennemsigtighedsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Om Deloitte Med udgangspunkt i revisorloven giver vi i Gennemsigtigheds rapport 2011/12 en beskrivelse

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere