Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER PÅ SEMESTRE... 8 KVALIFIKATIONSMÅL... 9 KOMPETENCEPROFIL... 9 VALGFAG KANDIDATAFHANDLING OVERSIGT OVER PRØVERNE PRØVEBESKRIVELSER REVISION, REGNSKAB, SKATTERET OG ERHVERVSRET VALGFAG KANDIDATAFHANDLING EKSAMENSREGLER REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD KLAGER MERIT, FRITAGELSER OG ERSTATNINGER FOR PRØVER DISPENSATION TIDSFRISTER APPENDIX I: SÆRLIGT OM UDDANNELSEN TIL REGISTRERET REVISOR APPENDIX II: 3-ÅRIGT STUDIEFORLØB... 25

2 2

3 FORORD Cand.merc.aud.-uddannelsen udbydes som Handelshøjskolens øvrige cand.merc.-uddannelser med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. En gennemført cand.merc.aud.-uddannelse giver ret til følgende danske titel: Cand.merc.aud. og følgende engelske titel: Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing. Studievejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af de bestemmelser, der p.t. er gældende for uddannelsen, og som følger af ministeriets bekendtgørelse eller er fastsat af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Studievejledningens bestemmelser gælder for cand.merc.aud.-studerende samt for studerende, der følger uddannelsens obligatoriske fag som led i den obligatoriske del af uddannelsen til registreret revisor (se Appendix I). Hvis der er yderligere spørgsmål, så henvises der til de faglige studievejledere, der vejleder om alle forhold inden for uddannelsen. De studerende forventes at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn August

4 HVOR HENVENDER MAN SIG? Handelshøjskolen, Tlf Aarhus Universitet Fax Fuglesangs Allé Århus V. Studievejledningen, økonomi i B 10 rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationer samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager Åbningstid: Mandag - torsdag fra kl (Telefontid) fra kl (Personlige henvendelser) Sekretariat for Studievejledningen i B 4 Modtager bl.a. dispensationsansøgninger og eksamensklager til behandling i de kollegiale organer Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl Ekspeditionskontoret i B 4 tager sig af optagelse, eksamenstilmelding mv. Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl SU-Kontoret i B 4 behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl Planlægningskontoret i C 9 tager sig primært af udarbejdelse af time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud samt booking af undervisningslokaler. Åbningstid: Mandag fredag fra kl fra kl Studienævnssekretariatet i B 15 modtager studienævnssager til behandling i de kollegiale organer. Åbningstid: Mandag fredag fra kl

5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN 5

6 OPTAGELSE Optagelse på cand.merc.aud.-uddannelsen kræver en almen erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA) eller tilsvarende. Ansøgere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) kan optages på cand.merc.aud.- uddannelsen på betingelse af, at de supplerer HD-baggrunden med yderligere prøver, som afhænger af HD-specialisering. Kontakt studievejledningen for yderligere information. Ansøgning om optagelse Ansøgningsskema til optagelse på cand.merc.aud.-studiet fås på Studieadministrationen. Ansøgningsfristen er 1. juli. Der kan ikke skiftes linie efter den bindende tilmelding. Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er færre end 15 tilmeldte, kan det besluttes, at linien/uddannelsen ikke oprettes. 6

7 UNDERVISNING OVERSIGT OVER FAGENE Cand.merc.aud.-uddannelsen er et 2-årigt fuldtidsstudium (= 120 ECTS), der strækker sig over semester. Undervisningen i de obligatoriske fag er placeret på 2 dage om ugen. Hvis man planlægger at gennemføre studiet over længere tid end de af VTU forudsatte 2 år, skal man være opmærksom på, at et kandidatstudium skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Man skal endvidere være opmærksom på, at man automatisk og formelt set vil være tilmeldt det 2-årige studieforløb. Man skal derfor selv sørge for at framelde sig de fag med tilknyttede prøver man ikke ønsker at følge, ligesom man selv skal sørge for at tilmelde sig de fag med tilknyttede prøver som ikke er omfattet af den automatiske tilmelding til det 2-årige forløb. Undervisningen er som hovedregel lagt i blokke af 3 lektioner, som kan være placeret enten for- eller eftermiddag mandag og fredag, således at man aldrig har 2 blokke af 3 lektioner i samme fag på en enkelt dag. Undervisningsforløbet er tilrettelagt ud fra studiestart pr. 1. september. Semestrene er opdelt i 2 undervisningsblokke af 7 uger med ca. 2 ugers undervisningsfrihed imellem forbeholdt eksamensaktiviteter. 2. halvdel af semesteret starter således ca. 1. november henholdsvis ca. 1. april. Uddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 70 ECTS, valgfag af et omfang på 20 ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS. I de obligatoriske fag gives undervisningen primært ved forelæsninger. I valgfagene kan undervisningen indeholde andre undervisningselementer. Undervisningen afvikles som udgangspunkt på dansk. Dog kan det forekomme, at undervisningen afvikles på engelsk. Dette gælder også, hvor undervisningssproget i fagbeskrivelsen er angivet som dansk. Samlæsning med andre cand.merc.-linier kan forekomme både i obligatoriske fag og i valgfag. I disse tilfælde gælder ligeledes, at undervisningen kan blive afviklet på engelsk. 7

8 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER PÅ SEMESTRE Fag Lektioner 1. Semester Lektioner 2. semester Lektioner 3. semester Lektioner 4. semester Lektioner i alt Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Regnskab Skatteret I Accounting Information Systems Selskabsret Finansieringsret Insolvensret Skatteret II Revision I: Audit theory and concepts Revision II: Revisorregulering Videregående regnskab Revision III Valgfag I-IV * Kandidatafhandling * I ALT valgfag + valgfag Undervisningen foregår mandag og fredag med to blokke à 3 lektioner pr. gang, svarende til max. 12 undervisningstimer pr. uge. 8

9 KVALIFIKATIONSMÅL Som grundlag for udvikling af de studerendes generelle og specifikke kompetencer inden for fagområdet indgår følgende centrale emneområder: Generel regnskabsteori og principper Juridiske krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Internationale regnskabsstandarder Driftsbogholderi og internt regnskab Risikostyring og intern kontrol Revision Juridiske krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer Internationale revisionsstandarder Faglige kvalifikationer Faglig etik og uafhængighed Selskabsret og virksomhedsledelse Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger Skatteret Civilret og erhvervsret Informationsteknologi og computersystemer KOMPETENCEPROFIL Målsætningen med cand.merc.aud.-uddannelsen er at uddanne kandidater, som er i stand til at løse problemstillinger på højt niveau inden for revision, rådgivning og virksomhedens økonomifunktion. Teoretisk og praktisk viden om regnskab, revision, skatteret og erhvervsjura er afgørende nødvendig for dimittender, der skal varetage typiske arbejdsfunktioner i såvel en økonomi- og regnskabsfunktion som hos et revisionsfirma. For så vidt angår det sidste, er uddannelsen omfattet af de EU-retlige krav til revisors uddannelse og tilvejebringer kompetencer, som udgør det teoretiske fundament for en moderne revisor, herunder uddannelsen til statsautoriseret revisor. Den mere praktiske viden indenfor fagområderne er henlagt til det uddannelsesforløb, som de studerende typisk skal deltage i, når de ansættes indenfor bl.a. revisionsbranchen. Uddannelsen har følgende overordnede kompetenceprofil, der angiver, hvad dimittenden forventes at kunne efter afsluttet forløb: Den studerende forventes at kunne identificere, beskrive, forklare, anvende, diskutere og vurdere gældende regler i de internationale regnskabsstandarder for indregning og måling af centrale poster i årsrapporten, samt at kunne sammenligne disse med anden dansk regulering teorielementer bag årsregnskabet, dets baggrund og regulering 9

10 begrebsrammer og de grundlæggende forudsætninger ved regnskabsaflæggelsen og ved revision revisionens funktion, indhold og grundlag relevant lovgrundlag og standarder for udførelse af revision revisionsmæssige problemstillinger samt være i stand til at præsentere relevant konklusion i forhold til udført revisionsopgave generelle og specifikke problemstillinger, som er knyttet til brugen af økonomisystemer i virksomhedernes forskellige forretningsområder relevante skatteretlige problemstillinger, relevante retskilder og principper og kunne prioritere mellem disse samt være i stand til at deducere og argumentere overbevisende for en eller flere juridiske løsninger relevante selskabsretlige, insolvensretlige og finansieringsretlige problemstillinger, relevante retskilder og principper inden for områderne, samt være i stand til at deducere og argumentere overbevisende for en eller flere juridiske løsninger Den studerende forventes endvidere som mere generelle kompetencer at kunne navigere mellem jura og økonomi perspektivere den erhvervede viden arbejde struktureret og selvstændigt med komplicerede problemstillinger inden for fagområderne. VALGFAG Uddannelsens valgfag, der har et omfang på i alt 20 ECTS-point, vælges blandt godkendte valgfag for cand.merc.aud.-studerende. For en nærmere beskrivelse af valgfagene henvises til Fagkataloget på CampusNet. Ud over de forhåndsgodkendte valgfag kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn på grundlag af en konkret vurdering fra det linieansvarlige institut af fagets relevans og den studerendes forudsætninger godkende, at fag fra Handelshøjskolens øvrige valgfagsudbud samt fag fra andre uddannelsesinstitutioner vælges som valgfag. KANDIDATAFHANDLING Målsætning Som en obligatorisk del af cand.merc.aud.-uddannelsen skal der udarbejdes en større skriftlig afhandling, der betegnes kandidatafhandlingen. Kandidatafhandlingen indgår i uddannelsen med en vægt på 30 ECTS. Formålet med kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til over et begrænset emneområde at dokumentere en selvstændig evne til bl.a. problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. 10

11 Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé affattet på engelsk på 1-2 sider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af kandidatafhandlingen. Emne Den studerende udarbejder et oplæg til kandidatafhandlingen. Dette oplæg bør omfatte en foreløbig skitse over opgavens indhold. Emnet skal være af revisionsfaglig relevans og skal godkendes af en vejleder fra Erhvervsøkonomisk Institut eller Erhvervsjuridisk Institut i henhold til seneste procedure for afvikling af kandidatafhandlinger. Det må stærkt anbefales at søge og vælge emne til kandidatafhandlingen i god tid. Omfang Afhandlingens omfang er fastsat til ca. 60 sider for individuelle afhandlinger og ca. 90 sider for afhandlinger udarbejdet af 2 studerende. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan vejleder godkende, at det maksimale sideantal øges til 70 henholdsvis 100 sider. Overskridelse herudover skal godkendes af koordinatoren. Vejledning Vejlederen er en lærer, der skal virke som en form for konsulent for den studerende under udarbejdelsen af kandidatafhandlingen. Vejlederen skal godkende emnet for kandidatafhandlingen. Det er også vejlederen, der ved den mundtlige behandling af kandidatafhandlingen forestår den mundtlige eksamination på grundlag af den skriftlige besvarelse. Vejleder udpeges/godkendes på initiativ af den studerende af Erhvervsøkonomisk Institut eller Erhvervsjuridisk Institut. Omfatter emnet for kandidatafhandlingen flere fagområder, er der mulighed for at få udpeget en medvejleder, således at de forskellige fagområder vil blive tilgodeset ved bedømmelsen. Denne vejleder kan være fra et af Handelshøjskolens øvrige institutter. Såfremt emnet for kandidatafhandlingen gør det nødvendigt, kan de ansvarlige institutter give tilladelse til, at to (og kun to) studerende skriver sammen. Der henvises i øvrigt til Erhvervsøkonomisk Instituts vejledning for kandidatafhandlinger. Registrering til kandidatafhandling Før du registrerer dig, skal du på forhånd være tildelt en vejleder. Når instituttet har udpeget en vejleder udfyldes Skema til registrering af kandidatafhandling. Skemaet kan downloades her: Der er 6 årlige registreringsdatoer: 1. januar, 1. marts, 1. april, 1. juni, 1. august og 1. oktober. Du afgør selv, hvornår du vil registrere. Efter registrering kan der ikke ske framelding. Du skal udarbejde en opgaveformulering og en plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder, før du kan registrere dig. 11

12 Opgaveformuleringen skal bestå af: Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuel beskrivelse af datagrundlag Foreløbig disposition Foreløbig litteraturliste Selve registreringen sker ved aflevering af registreringsblanket med opgaveformulering og plan for opgaveprocessen. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. Aflevering af kandidatafhandling Afhandlingen skal afleveres senest 5 måneder efter registreringsdatoen. Registreringsdato Afleveringsfrist 1. januar 1. juni 1. marts 1. august 1. april 1. september 1. juni 1. november 1. august 1. januar 1. oktober 1. marts Hvis den angivne dato er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første hverdag herefter. Der afleveres altid to trykte eksemplarer af kandidatafhandlingen til Ekspeditionskontoret i B4, der sørger for, at der sendes et eksemplar til vejleder og censor. Er der mere end én vejleder på afhandlingen, afleveres et trykt eksemplar for hver vejleder. Derudover skal du selv registrere og uploade en elektronisk version af din afhandling i på Bibliotekets hjemmeside. Du kan læse mere her: Der vil kun være adgang til kandidatafhandlingen på biblioteket, men den studerende kan tilkendegive, at dette ikke må finde sted. Læs mere om fortrolige afhandlinger på Manglende aflevering inden for afleveringsfristen Hvis du ikke afleverer afhandlingen inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere afhandlingen. Hvis du ikke afleverer afhandlingen til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder. Der er en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere afhandlingen. 12

13 Registrering af 2. og 3. eksamensforsøg sker ved aflevering af blanketten Registreringsformular til ændret opgaveformulering. Den ændrede opgaveformulering og den nye plan for opgaveprocessen vedlægges. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. Hvis afhandlingen ikke bestås Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for en afleveret afhandling, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal udarbejde en ny afhandling efter reglerne oven for om registrering, idet proceduren startes helt forfra, dog begrænset af det antal eksamensforsøg, der er tilbage. Der skal atter tildeles vejleder, og titel og problemformulering skal være ny. 13

14 OVERSIGT OVER PRØVERNE På det 2-årige studium er der følgende obligatoriske prøver: Fag Prøveform Semester ECTS Regnskab Mundtlig* Jan. 10 Skatteret I Mundtlig Jan. 5 Accounting Information Systems Skriftlig 3 t. Okt. 5 Selskabsret Skriftlig 3 t. Okt. 5 Finansieringsret Skriftlig 3 t. Jan. 5 Insolvensret Skriftlig 3 t. Juni 5 Skatteret II Skriftlig 4 t. Juni 10 Revision I: Audit theory and concepts Skriftlig 3 t. Marts 5 Revision II: Revisorregulering Mundtlig Juni 5 Videregående regnskab Mundtlig Marts 5 Revision III Skriftlig 4 t. Dec. 10 Valgfag I-IV Se fagbeskr. (*) * (*) 20 Kandidatafhandling Opgave + mundtlig behandling 30 *Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve i Regnskab, at essayopgaven i Accounting Theory (afleveres i oktober/november) opnår bedømmelsen bestået. 14

15 PRØVEBESKRIVELSER REVISION, REGNSKAB, SKATTERET OG ERHVERVSRET Antallet af prøver og prøveformen er angivet i oversigten over prøverne. Mundtlige prøver Prøven varer minutter inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Der må ikke benyttes hjælpemidler. Prøven bedømmes af læreren og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Skriftlige prøver Der må medbringes hjælpemidler. Prøven bedømmes alene af læreren. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Ved bedømmelsen af skriftlige prøver afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. For vurderingskriterier ved bedømmelsen af prøverne henvises til fagbeskrivelserne. Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve i Regnskab, at essayopgaven i Accounting Theory (afleveres i oktober/november) opnår bedømmelsen bestået. Essayopgaven skrives individuelt indenfor et semester over en periode, der oplyses ved udleveringen, og bedømmes som bestået/ikke bestået. Ved opnåelse af bedømmelsen ikke bestået får den studerende besvarelsen retur med henblik på forbedring. VALGFAG Der henvises til Fagkataloget for nærmere beskrivelse af prøveformen. Ved bedømmelsen af skriftlige prøver afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. KANDIDATAFHANDLING Kandidatafhandlingen omfatter skriftlig besvarelse og mundtlig prøve med udgangspunkt i besvarelsen. Den skriftlige del af kandidatafhandlingen er omtalt under fagbeskrivelsen. Prøven er mundtlig og varer ca. 1 time pr. studerende inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Den skriftlige besvarelse og den mundtlige prøve bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives en samlet karakter efter 7-trins-skalaen. 15

16 Den faglige bedømmelse af den skriftlige besvarelse afspejler den sproglige klarhed, hvormed den faglige substans fremstilles og kan i ganske særlige tilfælde tillægges selvstændig betydning. Vurderingskriterier Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer fremragende evne til Tydeligt at identificere og angive afhandlingens problemstilling Klart at definere begreberne At vælge de mest velegnede analysemetoder At anvende de valgte analysemetoder fejlfrit At fortolke resultaterne korrekt At sætte resultaterne i perspektiv At udarbejde afhandlingen i et klart og korrekt sprog At præsentere afhandlingen i et fremragende layout At præsentere afhandlingen på en overbevisende måde At gøre rede for afhandlingens indhold ved det mundtlige forsvar Karakteren 02 gives, når den studerende som minimum er i stand til Kun usikkert at identificere og angive afhandlingens problemstilling At definere begreberne At vælge en analysemodel mere eller mindre tilfældigt Kun usikkert at anvende løsningmodellerne At beskrive resultaterne på en uklar måde At præsentere afhandlingen på en upræcis måde At skrive afhandlingen i et forståeligt sprog At deltage i det mundtlige forsvar af afhandlingen 16

17 EKSAMENSREGLER Prøverne Prøverne aflægges hver for sig i den rækkefølge, man ønsker (enkeltfagsprøver). Oversigten over prøverne viser den anbefalede placering. Prøverne i Selskabsret og Accounting Information Systems aflægges i oktober, prøven i Revision III aflægges i december, prøverne i Regnskab, Skatteret I samt Finansieringsret aflægges i januar, prøverne i Revision I: Audit theory and concepts og Videregående regnskab i marts, mens prøverne i Revision II: Revisorregulering, Skatteret II og Insolvensret aflægges i juni. Essayopgaven i regnskab afleveres i oktober/november. Herudover er der for så vidt angår prøverne i oktober og december/januar mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar, ligesom det for prøverne i marts og maj/juni gælder, at der er mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i august. Det er en betingelse for at deltage i reeksamen i februar/august, at man har deltaget i den ordinære prøve i den umiddelbart forudgående eksamenstermin. Prøverne aflægges som udgangspunkt på dansk. Hvis undervisningen har været afviklet på engelsk, aflægges prøven ligeledes på engelsk. Såfremt prøven varetages af en dansk eksaminator, kan den studerende dog vælge at aflægge prøven på dansk. Alle prøver skal bestås. En prøve er bestået, når der er opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Eksamensresultat Det samlede eksamensresultat for cand.merc.aud.-eksamen beregnes ud fra de ECTS-vægte, som er angivet i oversigten over prøverne. Antal evalueringsforsøg Man kan højst deltage i en prøve herunder aflevere kandidatafhandling tre gange. Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde tillade et fjerde eksamensforsøg. Bemærk, at bliver man noteret "udeblevet", gælder dette som et evalueringsforsøg. Maksimal studietid Cand.merc.aud.-studiet skal afsluttes senest 5 år efter påbegyndelsen, og man kan således ikke deltage i prøver efter denne frist. Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan efter ansøgning i særlige tilfælde tillade en overskridelse af fristen. 17

18 Tilmelding til eksamen Man kan kun deltage i en prøve efter forudgående tilmelding. Tilmelding til prøverne sker automatisk ved tilmelding til faget, mens man selv skal sørge for tilmelding til prøver i fag, man ikke har været tilmeldt (syge- og omprøver, udskudte prøver) samt til prøver ved reeksamen i februar og august. Tilmelding til eksamen i oktober og december/januar skal ske senest 1. oktober, mens tilmelding til eksamen i marts og maj/juni skal ske senest 1. marts. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på CampusNet. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes. Er man tilmeldt en eksamen uden rettidigt at have frameldt sig, betragtes tilmeldingen som et eksamensforsøg. For tilmelding til evaluering af kandidatafhandling henvises til afsnittet Kandidatafhandling. Sygdom mv. Hvis man pga. sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve eller opgavebesvarelse, kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding. Hvis der for den pågældende studerende er tale om den sidste prøve på studiet, kan studienævnet desuden give tilladelse til afholdelse af sygeeksamen eller forsinket aflevering. Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode, og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. Har man deltaget i prøven, men er blevet syg under prøven, tæller det som et evalueringsforsøg. Eksamenssnyd Snyderi i forbindelse med opgaver og rapporter, f.eks. i form af afskrift eller for tæt samarbejde, medfører afvisning af opgavebesvarelsen/rapporten. Snyderi ved skriftlige og mundtlige prøver medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven, og dekanen kan i sådanne tilfælde beslutte at bortvise vedkommende fra samtlige prøver i den aktuelle eksamenstermin. I grove tilfælde kan dekanen beslutte at bortvise vedkommende fra studiet. Eksamensreglement For de skriftlige prøver gælder i øvrigt en række praktiske regler. Disse står i det særlige "Eksamensreglement for økonomistudierne". Eksamensreglementet kan ses på: Øvrige oplysninger kan findes på Studieinfo. 18

19 REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD Individuelle skriftlige prøver Opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende af pædagogiske årsager i undervisningssituationen jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Uanset om opgaven er udarbejdet under tilsyn ved en prøve eller andetsteds uden tilsyn skal den enkelte studerende efterleve kravet om, at en individuel opgave udarbejdes uden bistand (herunder afskrift eller brug af oplysninger uden kildeangivelse) fra anden side. Den studerende står ved sin aflevering af en individuel opgave inde for, at den er udarbejdet selvstændigt. Eksamenssnyd Som en præcisering af Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Handelshøjskolen i Århus og Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser (nr. 867 af 19. august 2004 med senere ændringer) gælder følgende regler i forbindelse med eksamenssnyd: Hvis eksaminator og/eller censor har formodning om, at der er sket eksamenssnyd, kan de indkalde den/de pågældende studerende til en kontrolsamtale, hvis formål udelukkende er at medvirke til en afklaring af forholdet. Samtidig orienteres studielederen herom. Konstaterer eksaminator og/eller censor eksamensadfærd, som ikke er i overensstemmelse med reglerne for eksamen uden dog at kunne betragtes som forsætligt eksamenssnyd, giver de karakteren -3 eller ikke bestået for præstationen og underretter samtidig skriftligt den/de pågældende studerende om baggrunden for dette evalueringsresultat. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan klages over dette evalueringsresultat efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Konstaterer eksaminator og/eller censor forsætligt eksamenssnyd, giver de ingen karakter/bedømmelse, men indberetter forholdet til dekanen. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan ikke klages over eksaminators og/eller censors afgørelse efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Eksamenssnyd, der konstateres af andre end eksaminator og/eller censor, indberettes til dekanen. 19

20 KLAGER Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser, alt efter klagens art. Undervisningen Klager over, at undervisningen ikke har dækket det fastsatte pensum, behandles af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Eksamens ydre forløb Klager over ydre forhold i forbindelse med afvikling af eksamen som lokaler, eksamensvagter o. lign. behandles af dekanen. Egentlige eksamensklager Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til studievejledningen. Ved afgivelse af eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som kan afhentes på Sekretariatet for studievejledningen i lokale B 4. Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse eller ved skriftlig eksamen senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor bedømmelsen senest skal være offentliggjort. Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. Klagen vil blive behandlet af lærer og censor. Er der tale om en prøve uden censor, vil der blive udpeget en ekstern censor. Er den studerende ikke tilfreds med resultatet, kan klagen inden 2 uger efter svaret indbringes for et ankenævn, der består af to censorer, en lærer og en studerende. Ankenævnets afgørelse er endelig. 20

21 MERIT, FRITAGELSER OG ERSTATNINGER FOR PRØVER Studerende kan efter ansøgning til Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn få merit for hele obligatoriske fag, valgfag og/eller kandidatafhandling, som er bestået på cand.merc.aud.-uddannelsen ved en af de andre danske uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse. De opnåede prøveresultater overføres med det antal ECTS-point, som studieelementerne har ved den uddannelsesinstitution, hvor de er bestået. Studerende, som ved en anden dansk eller udenlandsk uddannelse har bestået prøver i uddannelseselementer, som ækvivalerer uddannelseselementer ved cand.merc.aud.-uddannelsen, vil efter ansøgning til Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kunne fritages for de tilsvarende prøver på cand.merc.aud.-uddannelsen. Hvis en prøve er bestået mere end tre år før optagelsen på cand.merc.aud.- uddannelsen, og den skønnes at være indholdsmæssigt forældet på delområder, eller hvis den ikke dokumenterer kendskab til de særlige danske forhold på fagområdet, kan fritagelse gøres betinget af, at en særligt tilrettelagt prøve i faget bestås. For studerende med HD(R) og HD(F) som adgangsgivende eksamen skal suppleringsfagene bestås, inden man kan indstille sig til eksamen i valgfag og kandidatafhandling (jfr. Uddannelsesbekendtgørelsen 34, stk. 4). Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan beslutte, at studerende skal erstatte en eller flere prøver på cand.merc.aud.-uddannelsen med prøver i andre relevante fag af tilsvarende omfang, såfremt disse studerende på deres HA-uddannelse har bestået prøver, der ækvivalerer prøver på cand.merc.aud.- uddannelsen. De berørte studerende vil i sådanne tilfælde få besked om, hvilke prøver på cand.merc.aud.-uddannelsen, der for deres vedkommende bortfalder og erstattes af andre prøver. Studerendes ansøgning om merit og fritagelse for en prøve skal indgives, inden den studerendes første tilmelding til den pågældende prøve. På eksamensbeviset angives det, hvis der er givet merit eller fritagelse for en prøve, og i tilfælde hvor en prøve er krævet erstattet af en anden prøve, anføres, hvilket fag prøven er aflagt i. Ved merit og erstatningsprøver indgår de opnåede karakterer ved beregning af eksamensgennemsnittet. Ved fritagelse for prøver udregnes karaktergennemsnittet alene ud fra de karakterer, der er opnået i de resterende prøver på uddannelsen. DISPENSATION I forbindelse med en række af reglerne i denne studievejledning er det nævnt, at der efter ansøgning kan dispenseres fra reglerne, når særlige grunde taler for det. Udover de nævnte tilfælde kan der dog også tænkes andre tilfælde, hvor særlige grunde taler for, at dispensation kan gives, og i så tilfælde er det normalt studienævnet, der behandler ansøgningen. Det anbefales at kontakte en studievejleder, før dispensation søges. Det skal dog understreges, at Handelshøjskolen, Aarhus Universitet kun kan give dispensation inden for de rammer, som undervisningsministeriets bekendtgørelser fastsætter. Dispensation fra bekendtgørelsernes regler kan kun gives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 21

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 UNDERVISNING... 6 OVERSIGT OVER FAGENE... 6 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del - undervisning... 9 1. del - prøver... 10 Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD - HA(dat.)-studiet

INDHOLD - HA(dat.)-studiet Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 INDHOLD - HA(dat.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 24. september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO For studerende med en bachelor inden for it. Business and Social

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 1 af 17 sider Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 2 af 17

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2010 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Uddannelsens kvalifikationsmål... 6 Uddannelsens opbygning... 7 Undervisning. 1. del... 11 1. del

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO dateret 30. august 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2011 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Uddannelsens kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del undervisning... 10 1. del - prøver... 11 Oversigt over prøverne...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

HA-studiet Indhold

HA-studiet Indhold HA-studiet - 2013 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Revision 01, 9. februar 2007 Side 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 588 af

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere