Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER PÅ SEMESTRE... 8 KVALIFIKATIONSMÅL... 9 KOMPETENCEPROFIL... 9 VALGFAG KANDIDATAFHANDLING OVERSIGT OVER PRØVERNE PRØVEBESKRIVELSER REVISION, REGNSKAB, SKATTERET OG ERHVERVSRET VALGFAG KANDIDATAFHANDLING EKSAMENSREGLER REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD KLAGER MERIT, FRITAGELSER OG ERSTATNINGER FOR PRØVER DISPENSATION TIDSFRISTER APPENDIX I: SÆRLIGT OM UDDANNELSEN TIL REGISTRERET REVISOR APPENDIX II: 3-ÅRIGT STUDIEFORLØB... 25

2 2

3 FORORD Cand.merc.aud.-uddannelsen udbydes som Handelshøjskolens øvrige cand.merc.-uddannelser med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. En gennemført cand.merc.aud.-uddannelse giver ret til følgende danske titel: Cand.merc.aud. og følgende engelske titel: Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing. Studievejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af de bestemmelser, der p.t. er gældende for uddannelsen, og som følger af ministeriets bekendtgørelse eller er fastsat af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Studievejledningens bestemmelser gælder for cand.merc.aud.-studerende samt for studerende, der følger uddannelsens obligatoriske fag som led i den obligatoriske del af uddannelsen til registreret revisor (se Appendix I). Hvis der er yderligere spørgsmål, så henvises der til de faglige studievejledere, der vejleder om alle forhold inden for uddannelsen. De studerende forventes at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn August

4 HVOR HENVENDER MAN SIG? Handelshøjskolen, Tlf Aarhus Universitet Fax Fuglesangs Allé Århus V. Studievejledningen, økonomi i B 10 rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationer samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager Åbningstid: Mandag - torsdag fra kl (Telefontid) fra kl (Personlige henvendelser) Sekretariat for Studievejledningen i B 4 Modtager bl.a. dispensationsansøgninger og eksamensklager til behandling i de kollegiale organer Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl Ekspeditionskontoret i B 4 tager sig af optagelse, eksamenstilmelding mv. Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl SU-Kontoret i B 4 behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Åbningstid: Mandag - fredag fra kl fra kl Planlægningskontoret i C 9 tager sig primært af udarbejdelse af time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud samt booking af undervisningslokaler. Åbningstid: Mandag fredag fra kl fra kl Studienævnssekretariatet i B 15 modtager studienævnssager til behandling i de kollegiale organer. Åbningstid: Mandag fredag fra kl

5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN 5

6 OPTAGELSE Optagelse på cand.merc.aud.-uddannelsen kræver en almen erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA) eller tilsvarende. Ansøgere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) kan optages på cand.merc.aud.- uddannelsen på betingelse af, at de supplerer HD-baggrunden med yderligere prøver, som afhænger af HD-specialisering. Kontakt studievejledningen for yderligere information. Ansøgning om optagelse Ansøgningsskema til optagelse på cand.merc.aud.-studiet fås på Studieadministrationen. Ansøgningsfristen er 1. juli. Der kan ikke skiftes linie efter den bindende tilmelding. Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er færre end 15 tilmeldte, kan det besluttes, at linien/uddannelsen ikke oprettes. 6

7 UNDERVISNING OVERSIGT OVER FAGENE Cand.merc.aud.-uddannelsen er et 2-årigt fuldtidsstudium (= 120 ECTS), der strækker sig over semester. Undervisningen i de obligatoriske fag er placeret på 2 dage om ugen. Hvis man planlægger at gennemføre studiet over længere tid end de af VTU forudsatte 2 år, skal man være opmærksom på, at et kandidatstudium skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Man skal endvidere være opmærksom på, at man automatisk og formelt set vil være tilmeldt det 2-årige studieforløb. Man skal derfor selv sørge for at framelde sig de fag med tilknyttede prøver man ikke ønsker at følge, ligesom man selv skal sørge for at tilmelde sig de fag med tilknyttede prøver som ikke er omfattet af den automatiske tilmelding til det 2-årige forløb. Undervisningen er som hovedregel lagt i blokke af 3 lektioner, som kan være placeret enten for- eller eftermiddag mandag og fredag, således at man aldrig har 2 blokke af 3 lektioner i samme fag på en enkelt dag. Undervisningsforløbet er tilrettelagt ud fra studiestart pr. 1. september. Semestrene er opdelt i 2 undervisningsblokke af 7 uger med ca. 2 ugers undervisningsfrihed imellem forbeholdt eksamensaktiviteter. 2. halvdel af semesteret starter således ca. 1. november henholdsvis ca. 1. april. Uddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 70 ECTS, valgfag af et omfang på 20 ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS. I de obligatoriske fag gives undervisningen primært ved forelæsninger. I valgfagene kan undervisningen indeholde andre undervisningselementer. Undervisningen afvikles som udgangspunkt på dansk. Dog kan det forekomme, at undervisningen afvikles på engelsk. Dette gælder også, hvor undervisningssproget i fagbeskrivelsen er angivet som dansk. Samlæsning med andre cand.merc.-linier kan forekomme både i obligatoriske fag og i valgfag. I disse tilfælde gælder ligeledes, at undervisningen kan blive afviklet på engelsk. 7

8 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER PÅ SEMESTRE Fag Lektioner 1. Semester Lektioner 2. semester Lektioner 3. semester Lektioner 4. semester Lektioner i alt Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Regnskab Skatteret I Accounting Information Systems Selskabsret Finansieringsret Insolvensret Skatteret II Revision I: Audit theory and concepts Revision II: Revisorregulering Videregående regnskab Revision III Valgfag I-IV * Kandidatafhandling * I ALT valgfag + valgfag Undervisningen foregår mandag og fredag med to blokke à 3 lektioner pr. gang, svarende til max. 12 undervisningstimer pr. uge. 8

9 KVALIFIKATIONSMÅL Som grundlag for udvikling af de studerendes generelle og specifikke kompetencer inden for fagområdet indgår følgende centrale emneområder: Generel regnskabsteori og principper Juridiske krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Internationale regnskabsstandarder Driftsbogholderi og internt regnskab Risikostyring og intern kontrol Revision Juridiske krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer Internationale revisionsstandarder Faglige kvalifikationer Faglig etik og uafhængighed Selskabsret og virksomhedsledelse Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger Skatteret Civilret og erhvervsret Informationsteknologi og computersystemer KOMPETENCEPROFIL Målsætningen med cand.merc.aud.-uddannelsen er at uddanne kandidater, som er i stand til at løse problemstillinger på højt niveau inden for revision, rådgivning og virksomhedens økonomifunktion. Teoretisk og praktisk viden om regnskab, revision, skatteret og erhvervsjura er afgørende nødvendig for dimittender, der skal varetage typiske arbejdsfunktioner i såvel en økonomi- og regnskabsfunktion som hos et revisionsfirma. For så vidt angår det sidste, er uddannelsen omfattet af de EU-retlige krav til revisors uddannelse og tilvejebringer kompetencer, som udgør det teoretiske fundament for en moderne revisor, herunder uddannelsen til statsautoriseret revisor. Den mere praktiske viden indenfor fagområderne er henlagt til det uddannelsesforløb, som de studerende typisk skal deltage i, når de ansættes indenfor bl.a. revisionsbranchen. Uddannelsen har følgende overordnede kompetenceprofil, der angiver, hvad dimittenden forventes at kunne efter afsluttet forløb: Den studerende forventes at kunne identificere, beskrive, forklare, anvende, diskutere og vurdere gældende regler i de internationale regnskabsstandarder for indregning og måling af centrale poster i årsrapporten, samt at kunne sammenligne disse med anden dansk regulering teorielementer bag årsregnskabet, dets baggrund og regulering 9

10 begrebsrammer og de grundlæggende forudsætninger ved regnskabsaflæggelsen og ved revision revisionens funktion, indhold og grundlag relevant lovgrundlag og standarder for udførelse af revision revisionsmæssige problemstillinger samt være i stand til at præsentere relevant konklusion i forhold til udført revisionsopgave generelle og specifikke problemstillinger, som er knyttet til brugen af økonomisystemer i virksomhedernes forskellige forretningsområder relevante skatteretlige problemstillinger, relevante retskilder og principper og kunne prioritere mellem disse samt være i stand til at deducere og argumentere overbevisende for en eller flere juridiske løsninger relevante selskabsretlige, insolvensretlige og finansieringsretlige problemstillinger, relevante retskilder og principper inden for områderne, samt være i stand til at deducere og argumentere overbevisende for en eller flere juridiske løsninger Den studerende forventes endvidere som mere generelle kompetencer at kunne navigere mellem jura og økonomi perspektivere den erhvervede viden arbejde struktureret og selvstændigt med komplicerede problemstillinger inden for fagområderne. VALGFAG Uddannelsens valgfag, der har et omfang på i alt 20 ECTS-point, vælges blandt godkendte valgfag for cand.merc.aud.-studerende. For en nærmere beskrivelse af valgfagene henvises til Fagkataloget på CampusNet. Ud over de forhåndsgodkendte valgfag kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn på grundlag af en konkret vurdering fra det linieansvarlige institut af fagets relevans og den studerendes forudsætninger godkende, at fag fra Handelshøjskolens øvrige valgfagsudbud samt fag fra andre uddannelsesinstitutioner vælges som valgfag. KANDIDATAFHANDLING Målsætning Som en obligatorisk del af cand.merc.aud.-uddannelsen skal der udarbejdes en større skriftlig afhandling, der betegnes kandidatafhandlingen. Kandidatafhandlingen indgår i uddannelsen med en vægt på 30 ECTS. Formålet med kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til over et begrænset emneområde at dokumentere en selvstændig evne til bl.a. problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. 10

11 Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé affattet på engelsk på 1-2 sider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af kandidatafhandlingen. Emne Den studerende udarbejder et oplæg til kandidatafhandlingen. Dette oplæg bør omfatte en foreløbig skitse over opgavens indhold. Emnet skal være af revisionsfaglig relevans og skal godkendes af en vejleder fra Erhvervsøkonomisk Institut eller Erhvervsjuridisk Institut i henhold til seneste procedure for afvikling af kandidatafhandlinger. Det må stærkt anbefales at søge og vælge emne til kandidatafhandlingen i god tid. Omfang Afhandlingens omfang er fastsat til ca. 60 sider for individuelle afhandlinger og ca. 90 sider for afhandlinger udarbejdet af 2 studerende. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan vejleder godkende, at det maksimale sideantal øges til 70 henholdsvis 100 sider. Overskridelse herudover skal godkendes af koordinatoren. Vejledning Vejlederen er en lærer, der skal virke som en form for konsulent for den studerende under udarbejdelsen af kandidatafhandlingen. Vejlederen skal godkende emnet for kandidatafhandlingen. Det er også vejlederen, der ved den mundtlige behandling af kandidatafhandlingen forestår den mundtlige eksamination på grundlag af den skriftlige besvarelse. Vejleder udpeges/godkendes på initiativ af den studerende af Erhvervsøkonomisk Institut eller Erhvervsjuridisk Institut. Omfatter emnet for kandidatafhandlingen flere fagområder, er der mulighed for at få udpeget en medvejleder, således at de forskellige fagområder vil blive tilgodeset ved bedømmelsen. Denne vejleder kan være fra et af Handelshøjskolens øvrige institutter. Såfremt emnet for kandidatafhandlingen gør det nødvendigt, kan de ansvarlige institutter give tilladelse til, at to (og kun to) studerende skriver sammen. Der henvises i øvrigt til Erhvervsøkonomisk Instituts vejledning for kandidatafhandlinger. Registrering til kandidatafhandling Før du registrerer dig, skal du på forhånd være tildelt en vejleder. Når instituttet har udpeget en vejleder udfyldes Skema til registrering af kandidatafhandling. Skemaet kan downloades her: Der er 6 årlige registreringsdatoer: 1. januar, 1. marts, 1. april, 1. juni, 1. august og 1. oktober. Du afgør selv, hvornår du vil registrere. Efter registrering kan der ikke ske framelding. Du skal udarbejde en opgaveformulering og en plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder, før du kan registrere dig. 11

12 Opgaveformuleringen skal bestå af: Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuel beskrivelse af datagrundlag Foreløbig disposition Foreløbig litteraturliste Selve registreringen sker ved aflevering af registreringsblanket med opgaveformulering og plan for opgaveprocessen. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. Aflevering af kandidatafhandling Afhandlingen skal afleveres senest 5 måneder efter registreringsdatoen. Registreringsdato Afleveringsfrist 1. januar 1. juni 1. marts 1. august 1. april 1. september 1. juni 1. november 1. august 1. januar 1. oktober 1. marts Hvis den angivne dato er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første hverdag herefter. Der afleveres altid to trykte eksemplarer af kandidatafhandlingen til Ekspeditionskontoret i B4, der sørger for, at der sendes et eksemplar til vejleder og censor. Er der mere end én vejleder på afhandlingen, afleveres et trykt eksemplar for hver vejleder. Derudover skal du selv registrere og uploade en elektronisk version af din afhandling i på Bibliotekets hjemmeside. Du kan læse mere her: Der vil kun være adgang til kandidatafhandlingen på biblioteket, men den studerende kan tilkendegive, at dette ikke må finde sted. Læs mere om fortrolige afhandlinger på Manglende aflevering inden for afleveringsfristen Hvis du ikke afleverer afhandlingen inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere afhandlingen. Hvis du ikke afleverer afhandlingen til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder. Der er en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere afhandlingen. 12

13 Registrering af 2. og 3. eksamensforsøg sker ved aflevering af blanketten Registreringsformular til ændret opgaveformulering. Den ændrede opgaveformulering og den nye plan for opgaveprocessen vedlægges. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. Hvis afhandlingen ikke bestås Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for en afleveret afhandling, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal udarbejde en ny afhandling efter reglerne oven for om registrering, idet proceduren startes helt forfra, dog begrænset af det antal eksamensforsøg, der er tilbage. Der skal atter tildeles vejleder, og titel og problemformulering skal være ny. 13

14 OVERSIGT OVER PRØVERNE På det 2-årige studium er der følgende obligatoriske prøver: Fag Prøveform Semester ECTS Regnskab Mundtlig* Jan. 10 Skatteret I Mundtlig Jan. 5 Accounting Information Systems Skriftlig 3 t. Okt. 5 Selskabsret Skriftlig 3 t. Okt. 5 Finansieringsret Skriftlig 3 t. Jan. 5 Insolvensret Skriftlig 3 t. Juni 5 Skatteret II Skriftlig 4 t. Juni 10 Revision I: Audit theory and concepts Skriftlig 3 t. Marts 5 Revision II: Revisorregulering Mundtlig Juni 5 Videregående regnskab Mundtlig Marts 5 Revision III Skriftlig 4 t. Dec. 10 Valgfag I-IV Se fagbeskr. (*) * (*) 20 Kandidatafhandling Opgave + mundtlig behandling 30 *Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve i Regnskab, at essayopgaven i Accounting Theory (afleveres i oktober/november) opnår bedømmelsen bestået. 14

15 PRØVEBESKRIVELSER REVISION, REGNSKAB, SKATTERET OG ERHVERVSRET Antallet af prøver og prøveformen er angivet i oversigten over prøverne. Mundtlige prøver Prøven varer minutter inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Der må ikke benyttes hjælpemidler. Prøven bedømmes af læreren og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Skriftlige prøver Der må medbringes hjælpemidler. Prøven bedømmes alene af læreren. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Ved bedømmelsen af skriftlige prøver afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. For vurderingskriterier ved bedømmelsen af prøverne henvises til fagbeskrivelserne. Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve i Regnskab, at essayopgaven i Accounting Theory (afleveres i oktober/november) opnår bedømmelsen bestået. Essayopgaven skrives individuelt indenfor et semester over en periode, der oplyses ved udleveringen, og bedømmes som bestået/ikke bestået. Ved opnåelse af bedømmelsen ikke bestået får den studerende besvarelsen retur med henblik på forbedring. VALGFAG Der henvises til Fagkataloget for nærmere beskrivelse af prøveformen. Ved bedømmelsen af skriftlige prøver afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. KANDIDATAFHANDLING Kandidatafhandlingen omfatter skriftlig besvarelse og mundtlig prøve med udgangspunkt i besvarelsen. Den skriftlige del af kandidatafhandlingen er omtalt under fagbeskrivelsen. Prøven er mundtlig og varer ca. 1 time pr. studerende inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Den skriftlige besvarelse og den mundtlige prøve bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives en samlet karakter efter 7-trins-skalaen. 15

16 Den faglige bedømmelse af den skriftlige besvarelse afspejler den sproglige klarhed, hvormed den faglige substans fremstilles og kan i ganske særlige tilfælde tillægges selvstændig betydning. Vurderingskriterier Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer fremragende evne til Tydeligt at identificere og angive afhandlingens problemstilling Klart at definere begreberne At vælge de mest velegnede analysemetoder At anvende de valgte analysemetoder fejlfrit At fortolke resultaterne korrekt At sætte resultaterne i perspektiv At udarbejde afhandlingen i et klart og korrekt sprog At præsentere afhandlingen i et fremragende layout At præsentere afhandlingen på en overbevisende måde At gøre rede for afhandlingens indhold ved det mundtlige forsvar Karakteren 02 gives, når den studerende som minimum er i stand til Kun usikkert at identificere og angive afhandlingens problemstilling At definere begreberne At vælge en analysemodel mere eller mindre tilfældigt Kun usikkert at anvende løsningmodellerne At beskrive resultaterne på en uklar måde At præsentere afhandlingen på en upræcis måde At skrive afhandlingen i et forståeligt sprog At deltage i det mundtlige forsvar af afhandlingen 16

17 EKSAMENSREGLER Prøverne Prøverne aflægges hver for sig i den rækkefølge, man ønsker (enkeltfagsprøver). Oversigten over prøverne viser den anbefalede placering. Prøverne i Selskabsret og Accounting Information Systems aflægges i oktober, prøven i Revision III aflægges i december, prøverne i Regnskab, Skatteret I samt Finansieringsret aflægges i januar, prøverne i Revision I: Audit theory and concepts og Videregående regnskab i marts, mens prøverne i Revision II: Revisorregulering, Skatteret II og Insolvensret aflægges i juni. Essayopgaven i regnskab afleveres i oktober/november. Herudover er der for så vidt angår prøverne i oktober og december/januar mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar, ligesom det for prøverne i marts og maj/juni gælder, at der er mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i august. Det er en betingelse for at deltage i reeksamen i februar/august, at man har deltaget i den ordinære prøve i den umiddelbart forudgående eksamenstermin. Prøverne aflægges som udgangspunkt på dansk. Hvis undervisningen har været afviklet på engelsk, aflægges prøven ligeledes på engelsk. Såfremt prøven varetages af en dansk eksaminator, kan den studerende dog vælge at aflægge prøven på dansk. Alle prøver skal bestås. En prøve er bestået, når der er opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Eksamensresultat Det samlede eksamensresultat for cand.merc.aud.-eksamen beregnes ud fra de ECTS-vægte, som er angivet i oversigten over prøverne. Antal evalueringsforsøg Man kan højst deltage i en prøve herunder aflevere kandidatafhandling tre gange. Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde tillade et fjerde eksamensforsøg. Bemærk, at bliver man noteret "udeblevet", gælder dette som et evalueringsforsøg. Maksimal studietid Cand.merc.aud.-studiet skal afsluttes senest 5 år efter påbegyndelsen, og man kan således ikke deltage i prøver efter denne frist. Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan efter ansøgning i særlige tilfælde tillade en overskridelse af fristen. 17

18 Tilmelding til eksamen Man kan kun deltage i en prøve efter forudgående tilmelding. Tilmelding til prøverne sker automatisk ved tilmelding til faget, mens man selv skal sørge for tilmelding til prøver i fag, man ikke har været tilmeldt (syge- og omprøver, udskudte prøver) samt til prøver ved reeksamen i februar og august. Tilmelding til eksamen i oktober og december/januar skal ske senest 1. oktober, mens tilmelding til eksamen i marts og maj/juni skal ske senest 1. marts. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på CampusNet. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes. Er man tilmeldt en eksamen uden rettidigt at have frameldt sig, betragtes tilmeldingen som et eksamensforsøg. For tilmelding til evaluering af kandidatafhandling henvises til afsnittet Kandidatafhandling. Sygdom mv. Hvis man pga. sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve eller opgavebesvarelse, kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding. Hvis der for den pågældende studerende er tale om den sidste prøve på studiet, kan studienævnet desuden give tilladelse til afholdelse af sygeeksamen eller forsinket aflevering. Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode, og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. Har man deltaget i prøven, men er blevet syg under prøven, tæller det som et evalueringsforsøg. Eksamenssnyd Snyderi i forbindelse med opgaver og rapporter, f.eks. i form af afskrift eller for tæt samarbejde, medfører afvisning af opgavebesvarelsen/rapporten. Snyderi ved skriftlige og mundtlige prøver medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven, og dekanen kan i sådanne tilfælde beslutte at bortvise vedkommende fra samtlige prøver i den aktuelle eksamenstermin. I grove tilfælde kan dekanen beslutte at bortvise vedkommende fra studiet. Eksamensreglement For de skriftlige prøver gælder i øvrigt en række praktiske regler. Disse står i det særlige "Eksamensreglement for økonomistudierne". Eksamensreglementet kan ses på: Øvrige oplysninger kan findes på Studieinfo. 18

19 REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD Individuelle skriftlige prøver Opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende af pædagogiske årsager i undervisningssituationen jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Uanset om opgaven er udarbejdet under tilsyn ved en prøve eller andetsteds uden tilsyn skal den enkelte studerende efterleve kravet om, at en individuel opgave udarbejdes uden bistand (herunder afskrift eller brug af oplysninger uden kildeangivelse) fra anden side. Den studerende står ved sin aflevering af en individuel opgave inde for, at den er udarbejdet selvstændigt. Eksamenssnyd Som en præcisering af Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Handelshøjskolen i Århus og Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser (nr. 867 af 19. august 2004 med senere ændringer) gælder følgende regler i forbindelse med eksamenssnyd: Hvis eksaminator og/eller censor har formodning om, at der er sket eksamenssnyd, kan de indkalde den/de pågældende studerende til en kontrolsamtale, hvis formål udelukkende er at medvirke til en afklaring af forholdet. Samtidig orienteres studielederen herom. Konstaterer eksaminator og/eller censor eksamensadfærd, som ikke er i overensstemmelse med reglerne for eksamen uden dog at kunne betragtes som forsætligt eksamenssnyd, giver de karakteren -3 eller ikke bestået for præstationen og underretter samtidig skriftligt den/de pågældende studerende om baggrunden for dette evalueringsresultat. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan klages over dette evalueringsresultat efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Konstaterer eksaminator og/eller censor forsætligt eksamenssnyd, giver de ingen karakter/bedømmelse, men indberetter forholdet til dekanen. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan ikke klages over eksaminators og/eller censors afgørelse efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Eksamenssnyd, der konstateres af andre end eksaminator og/eller censor, indberettes til dekanen. 19

20 KLAGER Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser, alt efter klagens art. Undervisningen Klager over, at undervisningen ikke har dækket det fastsatte pensum, behandles af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Eksamens ydre forløb Klager over ydre forhold i forbindelse med afvikling af eksamen som lokaler, eksamensvagter o. lign. behandles af dekanen. Egentlige eksamensklager Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til studievejledningen. Ved afgivelse af eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som kan afhentes på Sekretariatet for studievejledningen i lokale B 4. Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse eller ved skriftlig eksamen senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor bedømmelsen senest skal være offentliggjort. Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. Klagen vil blive behandlet af lærer og censor. Er der tale om en prøve uden censor, vil der blive udpeget en ekstern censor. Er den studerende ikke tilfreds med resultatet, kan klagen inden 2 uger efter svaret indbringes for et ankenævn, der består af to censorer, en lærer og en studerende. Ankenævnets afgørelse er endelig. 20

21 MERIT, FRITAGELSER OG ERSTATNINGER FOR PRØVER Studerende kan efter ansøgning til Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn få merit for hele obligatoriske fag, valgfag og/eller kandidatafhandling, som er bestået på cand.merc.aud.-uddannelsen ved en af de andre danske uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse. De opnåede prøveresultater overføres med det antal ECTS-point, som studieelementerne har ved den uddannelsesinstitution, hvor de er bestået. Studerende, som ved en anden dansk eller udenlandsk uddannelse har bestået prøver i uddannelseselementer, som ækvivalerer uddannelseselementer ved cand.merc.aud.-uddannelsen, vil efter ansøgning til Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kunne fritages for de tilsvarende prøver på cand.merc.aud.-uddannelsen. Hvis en prøve er bestået mere end tre år før optagelsen på cand.merc.aud.- uddannelsen, og den skønnes at være indholdsmæssigt forældet på delområder, eller hvis den ikke dokumenterer kendskab til de særlige danske forhold på fagområdet, kan fritagelse gøres betinget af, at en særligt tilrettelagt prøve i faget bestås. For studerende med HD(R) og HD(F) som adgangsgivende eksamen skal suppleringsfagene bestås, inden man kan indstille sig til eksamen i valgfag og kandidatafhandling (jfr. Uddannelsesbekendtgørelsen 34, stk. 4). Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan beslutte, at studerende skal erstatte en eller flere prøver på cand.merc.aud.-uddannelsen med prøver i andre relevante fag af tilsvarende omfang, såfremt disse studerende på deres HA-uddannelse har bestået prøver, der ækvivalerer prøver på cand.merc.aud.- uddannelsen. De berørte studerende vil i sådanne tilfælde få besked om, hvilke prøver på cand.merc.aud.-uddannelsen, der for deres vedkommende bortfalder og erstattes af andre prøver. Studerendes ansøgning om merit og fritagelse for en prøve skal indgives, inden den studerendes første tilmelding til den pågældende prøve. På eksamensbeviset angives det, hvis der er givet merit eller fritagelse for en prøve, og i tilfælde hvor en prøve er krævet erstattet af en anden prøve, anføres, hvilket fag prøven er aflagt i. Ved merit og erstatningsprøver indgår de opnåede karakterer ved beregning af eksamensgennemsnittet. Ved fritagelse for prøver udregnes karaktergennemsnittet alene ud fra de karakterer, der er opnået i de resterende prøver på uddannelsen. DISPENSATION I forbindelse med en række af reglerne i denne studievejledning er det nævnt, at der efter ansøgning kan dispenseres fra reglerne, når særlige grunde taler for det. Udover de nævnte tilfælde kan der dog også tænkes andre tilfælde, hvor særlige grunde taler for, at dispensation kan gives, og i så tilfælde er det normalt studienævnet, der behandler ansøgningen. Det anbefales at kontakte en studievejleder, før dispensation søges. Det skal dog understreges, at Handelshøjskolen, Aarhus Universitet kun kan give dispensation inden for de rammer, som undervisningsministeriets bekendtgørelser fastsætter. Dispensation fra bekendtgørelsernes regler kan kun gives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 21

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET 1. FORORD... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 2. OPTAGELSE... 7 Ansøgning om optagelse... 7 3. CAND.MERC.-STUDIETS STRUKTUR OG FAG...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere