LOLLAND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2019 Side 54 99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOLLAND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2019 Side 54 99"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr LOLLAND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2019 Side BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR INDLEDNING REVISIONSPÅTEGNING KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION REVISIONSBEMÆRKNINGER Generelt Revisionsbemærkninger vedrørende løbende revision af årsregnskabet for Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 58 VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI 59 REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI VÆSENTLIGHEDSNIVEAU DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER DEN LØBENDE REVISION 61 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER BEHOLDNINGSEFTERSYN OG GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER DECENTRALT BESØG 63 LØN- OG PERSONALEOMRÅDET FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION VEDERLAG MV. TIL POLITIKERE 64 JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION (SOR 6 OG 7) DEN AFSLUTTENDE REVISION 66 REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER FORESPØRGSLER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN 67 REVISION AF ÅRSREGNSKABET ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER REFUSION AF KØBSMOMS LØNNINGER OG VEDERLAG KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER ANLÆGSVIRKSOMHED INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV BALANCEN Generelt Materielle anlægsaktiver 71

3 Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Hensatte forpligtelser Gæld EVENTUALPOSTER LÅNOPTAGELSE NOTER OG ØVRIGE OPGØRELSER I REGNSKAB SELVFORSIKRING/FORSIKRINGSORDNINGER 73 REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE DE SOCIALE IT-SYSTEMER LØBENDE REVISION Generelt Revisionens omfang og udførelse Forretningsgange mv Personsager AFSLUTTENDE REVISION Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Socialt bedrageri 78 AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV REVISIONSBERETNINGER AFGIVET TIL LOLLAND BYRÅD DIALOG MED POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER 79 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING 79 REVISORS ERKLÆRING 79 BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 80 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION INDLEDNING OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2018 OG EVT. TIDLIGERE PERSONSAGSGENNEMGANG Kontanthjælp og uddannelseshjælp Revalidering inkl. Forrevalidering Driftsudgifter og mentorstøtte Fleksjob/Flekslønstilskud Ledighedsydelse Sygedagpenge Jobafklaring FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 87

4 BILAG 2, SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET 89 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION INDLEDNING OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER VEDRØRENDE 2018 OG TIDLIGERE ÅR PERSONSAGSGENNEMGANG Merudgifter til Voksne SEL FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 93 BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET 94 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION INDLEDNING OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2018 OG EVT. TIDLIGERE PERSONSAGSGENNEMGANG FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 96 BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV 97 BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER 99

5 54 Til byrådet i Lolland Kommune KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR INDLEDNING BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 8. juni 2020 afsluttet revisionen af Lolland Kommunes regnskab for året I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Lolland Kommune afgives hermed revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet. Revisionen har omfattet siderne 7, 16-23, i Kommunens Årsberetning 2019 og siderne i Regnskab 2019 Bemærkninger. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed... Resultat af det skattefinansierede område... Resultat af forsyningsvirksomhederne... Oprindeligt budget 91,8 0,0 Regnskab 173,9 54,1 Balance Ultimo 2018 Ultimo 2019 Aktiver... Egenkapital ,6 416, ,0 202,2 Positive tal = overskud/tilgodehavender Negative tal = underskud/gæld Egenkapital = positiv egenkapital angives, jf. årsregnskab med REVISIONSPÅTEGNING KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, som vi har forsynet med følgende påtegning: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til byrådet i Lolland Kommune REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Lolland Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2019, jf. siderne 7, 16-23, i kommunens årsberetning 2019 og siderne i Regnskab 2019 bemærkninger, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal: Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 173,9 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område på 54,1 mio. kr. Aktiver i alt på 2.510,0 mio. kr. Egenkapital i alt på 202,2 mio. kr.

6 55 Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision. Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, for en detaljeret oplistning af opgaver. Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Lolland Kommune den 21. december 2017 for regnskabsåret Centrale forhold ved revisionen Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. Sociale udgifter med statsrefusion: Sociale udgifter med refusion består hovedsageligt af overførselsindkomster. Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Lolland Kommune er ansvarlig for tilrettelæggelsen af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt. Vores behandling i revisionen Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har været: Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område. Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udføres vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr af 15.december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

7 56 Vi har revideret statsrefusionsskemaet for Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores

8 57 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen 2019, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 1.3 REVISIONSBEMÆRKNINGER Generelt Revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom

9 58 der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde Revisionsbemærkninger vedrørende løbende revision af årsregnskabet for 2019 Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning: Vi har konstateret en række forhold omkring manglende overholdelse af rettidighed på de sociale områder med statsrefusion. Vi har i lighed med 2018 konstateret, at der på områderne Revalidering, Ledighedsydelse samt Sygedagpenge er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger i sagerne, ligesom vi har konstateret, at sager ikke forelægges for rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter overgang til Jobafklaring. Der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til det, lovgivningen foreskriver. Derudover har vi i 2019 konstateret, at der for områderne fleksjob og flekslønstilskud ikke foretages rettidig opfølgning efter 2,5 år. Det henstilles, at der tages initiativer til sikring af, at forretningsgange efterleves, og at der løbende foretages rettidig opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede, samt at sager fremadrettet forelægges for rehabiliteringsteamet senest inden 4 uger efter overgang til Jobafklaring. Det henstilles, at der iværksættes initiativer til forbedring og sikring af rettidigheden i opfølgningen i overensstemmelse med bestemmelserne på de respektive områder. Det anbefales endvidere, at de relevante fagudvalg løbende orienteres om effekten af de iværksatte initiativer Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Nedenfor er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført af kommunen i forhold til bemærkningerne, gengivet. Revisionsberetning nr. 2 (side 13), dateret 12. juni 2019: Revisionsbemærkninger vedrørende løbende revision af årsregnskabet for 2018 Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning: Sagsrevision på de sociale områder med statsrefusion Vi har konstateret, at der på områderne Revalidering, Ledighedsydelse samt Sygedagpenge, er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger i sagerne, ligesom vi har konstateret, at sager ikke forelægges for rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter overgang til Jobafklaring. Der er således ikke foretaget de fornødne rettidige opfølgninger i forhold til det lovgivningen foreskriver. Det henstilles, at der tages initiativer til sikring af, at der løbende foretages rettidig opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede, samt at sager fremadrettet forelægges for rehabiliteringsteamet senest inden 4 uger efter overgang til Jobafklaring.

10 59 Byrådets besvarelse Det fremgår af byrådsmøde den 27. juni 2019, at regnskabet med revisionens og kommunens bemærkninger indstilles godkendt, idet kommunen med de igangsatte initiativer på området fremadrettet forventer at kunne administrere i overensstemmelse med lovgivningens proces på området. I den løbende sagsrevision for 2019 ses der fortsat at være fejl vedrørende rettidighed på områderne Revalidering, Ledighedsydelse og Sygedagpenge, samt at sager fortsat ikke forelægges for rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter overgang til Jobafklaring. De igangsatte initiativer har således efter vores opfattelse ikke haft den fornødne effekt, og der afgives lignende bemærkning for Der henvises til afsnit i denne beretning. VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI Vi har foretaget en overordnet analyse af det likvide beredskab samt den økonomiske drift. Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Lolland Kommune har ultimo regnskabsåret 2019 en gennemsnitlig kassebeholdning på 74,7 mio. kr., hvilket er et fald på 69,2 mio. kr. i forhold til regnskabsåret 2018, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret, udgjorde 143,9 mio. kr. Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret Kommunen har i 2019 et overskud på 179,1 mio. kr. på primære drift, mod et oprindeligt budgetteret overskud på 91,3 mio. kr. På det skattefinansierede område har kommunen et overskud på 54,7 mio. kr. mod et oprindeligt budget i balance 0 kr. Afvigelsen skyldes i det væsentligste, at der er afholdt færre driftsudgifter end budgetteret, idet bevillingsreserve ikke er udløst, samt at der er udvist tilbageholdenhed med henblik på, at serviceudgifter ikke skulle overskrides. Der er som følge heraf overført større driftsbevillinger fra 2019 til 2020 i forhold til året før. Lolland Kommunes budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 viser, at der for 2020 forventes et underskud på den primære drift på 37,5 mio. kr., hvilket afviger markant fra et budgetteret overskud på 45,3 mio. kr., og hvis anlægsudgifter, optagelse af og afdrag på lån samt finansiering i øvrigt mv. realiseres som forventet, vil likviditet ultimo året være faldet med 125,4 mio. kr., ligesom den gennemsnitlige likviditet ligeledes forventes at falde væsentligt, hvor det forventes, at denne vil udgøre ca. 2 mio. kr. ultimo Det er vores samlede vurdering, at Lolland Kommune, jf. de opnåede regnskabsresultater for 2019 og forventninger for 2020, har haft en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab, således at kassekreditreglen er efterlevet i 2019, men der forventes et yderligere væsentligt fald i kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo Det fremgår af økonomiopfølgningen pr. 31.marts 2020, at der forventes et underskud på primært driftsresultat på i alt 37,5 mio.kr. Vi skal anbefale, der sikres en stram økonomisk styring, hvor der er høj fokus på indfrielse af forventninger til budgettet, idet seneste budgetopfølgninger, herunder Covid19-foranstaltningerer, viser en forøget risiko for, at reglerne for den gennemsnitlig likviditet ikke kan efterleves, hvis der opstår uforudsete udgifter.

11 60 REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI Målet med revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2019, identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet. 3.1 VÆSENTLIGHEDSNIVEAU Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at afdække beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af fejlinformationen vurderes. Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen. I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen på de enkelte områder. Områder, som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet, skal undergives revision. Ved afslutningen af revisionen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring uden forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der alene tages forbehold for den konkrete regnskabspost. Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at tage forbehold for, om regnskabet er rigtigt. Med udgangspunkt i Lolland Kommunes størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 69 mio. kr. Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig bevågenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende områder: Vederlæggelse af politikere Udbetalinger til enkeltpersoner Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2018 (beretning nr. 1).

12 DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 3.3 DEN LØBENDE REVISION Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 4.1 PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen mv. udøves i praksis. Det er vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis. 4.2 BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i /principperne for økonomistyring. Principperne indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kommunen: 5 pct. kontrol eller mindst 10 bilag af samtlige fakturaer og udgiftsbilag hver måned 100 pct. kontrol af frit-valgs-kreditor oprettelser

13 62 Der er herudover i administrativt fastsat følgende kontroller: 100 pct. kontrol af fakturaer, hvor betalingsstrømmen er ændret 100 pct. kontrol af ikke elektroniske fakturaer, hvor udbetalingen sker uden om NemKonto direkte til en bankkonto el.lign. kontrolansvar Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler, og i det hele taget er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Blandt andet er der kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af NemKonto, budgetansvarliges ledelsestilsyn, systemansvarliges kontroller af indberetninger og kontrol med særligt risikofyldte bilag. På baggrund heraf har vi foretaget stikprøvevis bilagsrevision med fokus på manuelle udgiftsbilag og udvalgte bogføringsenheder. Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrunder vi bl.a. med, at økonomiafdelingen har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigennem opsamler økonomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, som gør det muligt at reagere hurtigt, hvis enkelte bogføringsenheder er bagud med bilagsbehandlingen. Ovenstående underbygges af vores stikprøver og udsøgninger, som viste, at de enkelte bogføringsenheder var ajour med bogføringen. Vi har heller ikke fundet bogføringsfejl i de konkrete bilag, som vi har revideret. 4.3 BEHOLDNINGSEFTERSYN OG GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 31. oktober 2019, som har omfattet kontrol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remittering. Vi har undersøgt, om den etablerede kassevirksomhed fungerer betryggende og følger reglerne for kassekontrol mv., som beskrevet i principperne for økonomistyring. Endvidere har vi vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti. Vi har ved revisionsbesøget fokuseret på at undersøge, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i principper for økonomistyring om løbende afstemning af balancekonti. Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder. Økonomiafdelingen har i et underbilag til principperne beskrevet kravene til afstemning af balancekonti, som bl.a. indeholder en beskrivelse af ansvarsfordelingen, tidsterminer og de indholdsmæssige krav til en afstemning. Økonomiafdelingen har også etableret et løbende tilsyn med, at afstemningsrutinerne bliver overholdt. Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte afdelinger er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til fastlagte regler og tidsterminer.

14 63 Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide beholdninger. Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter. De udarbejdede forretningsgangsbeskrivelser for afstemningsarbejdet er nu fuldt ud implementeret i organisationen og har efter vores vurdering givet gode rutiner omkring afstemningsarbejdet. 4.4 DECENTRALT BESØG Vi har i februar 2020 foretaget uanmeldt besøg på musikskolen, som har decentral administration. Besøget har omfattet stikprøvevise kontroller af institutionens forretningsgange og håndtering af udvalgte områder, ligesom vi har vurderet implementeringen af kommunens principper for økonomistyring. Ved besøget har vi blandt andet undersøgt følgende områder: Forretningsgange for indtægter Bilagsbehandling og decentral bogføring Det er ved revisionsbesøget konstateret, at institutionen i al væsentlighed efterlever kommunens interne retningslinjer. LØN- OG PERSONALEOMRÅDET 5.1 FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2019 til 31. december Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt en række lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder: Folkeskoler Personlig og praktisk hjælp og madservice Pleje og omsorg mv. I lønsagerne har vi bl.a. påset, at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev

15 64 at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver. 5.2 VEDERLAG MV. TIL POLITIKERE Vi har undersøgt, om byrådet har truffet beslutning om ændring af vederlæggelse af byrådet i henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Gennemgangen af udbetalt vederlag mv. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OF- FENTLIG REVISION (SOR 6 OG 7) Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Generelt Det er i de faglige standarder for forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision fastlagt, at revisor over en 5-års periode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces. Daginstitutionstakster for 0 år skolestart, falder ind under ét af disse fast definerede emner, som er myndigheders gebyropkrævning. Formål Vi har i foråret 2020 gennemført en juridisk-kritisk og forvaltningsrevision af, om kommunens takstberegning har hjemmel i lovgivningen. Vi har endvidere vurderet, om området styres og administreres økonomisk hensigtsmæssigt samt mål- og resultatstyres i forhold til aktiviteten.

16 65 Revisionsomfang og udførelse Til brug for udførelsen af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevisionen, har vi foretaget en gennemgang af relevante styringsdokumenter, herunder kommunens dagtilbudsstrategi, takstberegningsmodel, budget/tildelingsmodel, økonomisk oversigt mv. Formålet har været at afdække, om der derigennem er gjort de fornødne tiltag for at sikre overholdelse af lovgivningen og sikre, at administrationen og styringen sker på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Materialegennemgangen er efterfulgt af fokusgruppeinterviews med kommunens administration omkring Daginstitutionstakster for 0 år skolestart. Vi har undersøgt, om ledelsen har fastlagt et hensigtsmæssigt styringskoncept, og at dette understøttes af passende styringsværktøjer og en passende økonomistyring. Vi har påset, at kommunen sikrer, at det er de reelle budgetterede bruttoudgifter for området, der anvendes som beregningsgrundlag for takstfastsættelsen. Organisering og samarbejde Det er vores vurdering, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med takstberegningen er hensigtsmæssigt forankret i Lolland Kommune. Vi vurderer, at der er et tæt samarbejde mellem fagområdet og Økonomiservice, som sikrer, at takstberegningen afspejler gældende lovgivning og beslutninger truffet af Byrådet i Lolland Kommune. Ledelse og styring Ledelsen i Lolland Kommune har relevant fokus på, at politikkernes målsætning om en bedre normering i dagtilbuddene bedst muligt udmøntes i forhold til det vedtagne budget. Det er politisk vedtaget, at kommunens tilskud udgør 75 % af budgetterede bruttoudgifter, og forældrebetalingen udgør 25 %, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningens rammer for området. For at sikre, at ressourcerne (dagtilbudspladerne) udnyttes bedst muligt, er der etableret en stram mål og resultatstyring på området for dagtilbud. Der foretages tæt opfølgning på, om antallet og typen af pladser matcher behovet geografisk i kommunen. Vi har fået oplyst, at opfølgningen sker månedsvis. Der sker en løbende tilpasning/justering af ressourcerne i forhold til aktiviteten. Styringsværktøjer og økonomistyring Det er vores opfattelse, at Lolland Kommune har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte mål og resultatstyring samt en god økonomistyring. Lolland Kommune anvender en takstberegningsmodel til beregning af takster for forældrebetaling for kommunens dagtilbud til børn i alderen 0 år til skolealder. Modellen er senest opdateret i Vi har foretaget en overordnet stikprøvevis gennemgang af modellen, som tager udgangspunkt i lovgivningens regler for beregning på grundlag af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter. 6.1 KONKLUSION Forvaltningsrevision: Det kan overordnet konkluderes, at Lolland Kommunes organisering, herunder styring og ledelse af området Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, er tilrettelagt hensigtsmæssigt, således det sikres, at politisk fastsatte mål for området følges.

17 66 Det er vores opfattelse, at Lolland Kommune har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte mål og resultatstyring samt en god økonomistyring. Vi vurderer endvidere, at kommunen har gode interne forretningsgange og et tæt samarbejde mellem fagområdet og Økonomiservice, som sikrer en løbende styring og overvågning af økonomien og ressourceanvendelsen på området. Juridisk kritisk revision: Det er vores opfattelse, at der er en tilfredsstillende styring og overvågning, som sikrer, at grundlaget for beregning af daginstitutionstakster for 0 år til skolealderen følger lovgivningen. Det er ligeledes vores vurdering, at kommunens takstberegningsmodel sikrer, at der beregnes særskilte takster for kommunens forskellige tilbudstyper, som lovgivningen foreskriver. Vi vurderer endvidere, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange, som sikrer en overvågning af lovændringer, med henblik på løbende tilretning/justering af budgetgrundlaget. Gennemgangen har dog givet anledning til følgende anbefalinger: I forbindelse med gennemgang af kommunens takstberegning, er det konstateret, at der er medtaget udgifter vedr. sprogstimulering, som har et individuelt behandlingsmæssigt sigte. Beløbet vurderes at være uvæsentlig i forhold til det samlede takstgrundlag. Kommunen bør dog sikre, at takstberegningen alene indeholder de driftsudgifter, der er hjemlet i lovgivning. Vi anbefaler, at modellen tilrettes, så taksten bliver korrekt fremadrettet. Det er endvidere konstateret, at kommunen ikke har praksis for at indhente skatteregnskaber i forbindelse med efterregulering af økonomisk friplads til selvstændige erhvervsdrivende. Vi anbefaler, at kommunen indhenter skatteregnskaber for selvstændige erhvervsdrivende til opgørelse af den faktiske årsindkomst til brug for efterreguleringen. 6.2 DEN AFSLUTTENDE REVISION Den afsluttende revision har til formål at sikre, at det af kommunen aflagte regnskab ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget og regnskabssystem for kommuner. REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme omfang hvert år. I 2019 har revisionen omfattet følgende områder: Procedurer og kontroller for anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af kommunens centrale økonomistyringssystem. Adgangssikkerhed for sikkerheds- og systemadministratorer i løn- og økonomistyringssystem, sikkerhedssystemet KSP-CICS og Windows AD. Adgangssikkerhed til midlertidige data mellem økonomistyringssystemet og øvrige systemer (Batch data). Adgangssikkerhed til datacenter. Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører.

18 67 Udvalgte applikationskontroller i økonomistyringssystemet. Revisionen har desuden omfattet krav i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forhold til it-anvendelsen samt elementer af forvaltningsrevision inden for it-organisation, it-politikker og it-risikovurderinger. Vi har også overordnet gennemgået Cybersikkerhed og Software Asset Management. Endvidere har revisionen omfattet en opfølgning på konstaterede kontrolmangler fra sidste år. Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt systembrugere. Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant. Vi har baseret revisionen på ekstern revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for de dele af it-systemerne, som KMD A/S er ansvarlig for i henhold til aftale med kommunen. Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende. Vi anbefaler dog i lighed revisionen for 2018, at kommunen udarbejder og implementerer en formel procedure for periodisk indhentelse og vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandørerne, herunder KMD A/S. Revisorerklæringerne skal ses som en del af kommunens dokumentation for opfyldelse af eget ansvar for tilsyn med it-serviceleverandørerne og disses efterlevelse af kommunens krav til itsikkerhed m.v. Vurderingen skal dokumenteres. 7.1 FORESPØRGSLER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN Vi har ikke udført revision med henblik på at sikre, at kommunen overholder databeskyttelseslovgivningen, men vi har forespurgt kommunen med henblik på at opnå et overblik over området og for at sikre, at der ikke er overtrædelser, der vil have en væsentlig påvirkning på kommunens årsregnskab. Vi har som led i vores arbejde forespurgt kommunens databeskyttelsesrådgiver om kommunens arbejde med databeskyttelseslovgivningen, herunder udfordringer, mangler og hændelser siden lovgivningens ikrafttræden i maj Vi har fået svar på de forespørgsler, som vi har stillet, og vi har også konstateret, at der er sket den rette rapportering fra databeskyttelsesrådgiveren til kommunens ledelse. Kommunens svar har ikke givet anledning til bemærkninger, men vi vil opfordre til, at kommunen til stadighed har fokus på området. Såfremt byrådet ønsker en detaljeret gennemgang af kommunens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, vil vi kunne forestå dette, idet en manglende overholdelse af lovgivningen kan have væsentlige konsekvenser. REVISION AF ÅRSREGNSKABET 8.1 ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Social- og Indenrigsministeriets gældende regler.

19 68 Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet fra sidste år er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen. Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. 8.2 FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 8.3 BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL Vi har stikprøvevis påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 8.4 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER Tilskuds- og udligningsbeløb er stikprøvevis sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af Skattestyrelsen foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet.

20 REFUSION AF KØBSMOMS Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Ved gennemgangen af området har vi blandt andet påset, at der er tilrettelagt en forretningsgang, der sikrer, at der afregnes 17,5 % af tilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger med flere at der sker tilbagebetaling af købsmoms ved salg af anlæg, når salget sker, inden der er gået 5 år fra godkendelse af anlægsregnskabet, medmindre der er tale ombygninger, hvor der skal ske tilbagebetaling i indtil 10 år Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i regnskabet. 8.6 LØNNINGER OG VEDERLAG Vi har i forbindelse med årsrevisionen undersøgt, om lønsystemet er afstemt til årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til Skattestyrelsen afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. Det er vores vurdering, at de nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til Skattestyrelsen. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 8.7 KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 8.8 ANLÆGSVIRKSOMHED Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelse. Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer.

21 INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV. De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab. I forbindelse med kommunens indberetning i henhold til bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2019, skal vi i henhold til 3 i bekendtgørelsen afgive revisionserklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning i henhold til 2 i bekendtgørelsen. Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december Vi har forsynet indberetningen for perioden 1.januar december 2019 med et forbehold, idet kommunens og selskabernes årsregnskaber ikke var aflagt på erklæringstidspunktet den 28. januar Nedenfor gengives forbeholdet: Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 2019 for Lolland Energi Holding A/S, Lolland Energiservice A/S, Lolland Spildevand A/S, Lolland Vand A/S og Hunseby Rensningsanlæg A/S. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf, og årsregnskab for Lolland Kommune. Vejbidrag for året 2019 er foreløbigt fastsat til 4 % af foretagne investeringer til kloakledningsanlæggene for Der foreligger ikke dokumentation for, at dette modsvarer de faktiske omkostninger hertil. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf. med forbehold Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring, for år 2019 i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. : Udover det i forbeholdet nævnte, skal vi gøre opmærksom på, at Østre Landsret i december 2019 har afgivet en dom angående vejbidrag. Det fremgår af dommen, at kommunerne kun skal betale vejafvandingsbidrag for de anlæg, hvori der bortledes vejvand. Vi skal gøre opmærksom på, at der er usikkerhed om, hvorledes denne dom kan påvirke kommunens betalte vejafvandingsbidrag for årene Med baggrund heri skal vi anbefale, at kommunen snarest får genberegnet vejafvandingsbidraget. Et for stort vejafvandingsbidrag kan få den konsekvens, at kommunen kan anses for at yde uhjemlet støtte til spildevandsselskabet, hvilket er i strid med EU s statsstøtteregler. Modsat kan et for lille vejbidrag være at opfatte som skjult udlodning ifm. vandstoploven.

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

Læs mere

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til Byrådet i Solrød Kommune Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 157 til 180 i

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning

Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Byrådet i Horsens Kommune Revisionspåtegning på regnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet

Læs mere

FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 4 LØBENDE REVISION Side 61 66

FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 4 LØBENDE REVISION Side 61 66 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 4 LØBENDE REVISION Side 61

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 31 LØBENDE REVISION

RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 31 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 31 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 22 22 26 70 odense@bdo.dk BDO Statsautoriseret Fælledvej 1 DK-5000 Odense FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 525-532) Delberetning for regnskabsåret 2016 BDO Statsautoriseret,

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 21 (Side ) Løbende revision indtil januar 2017 Delberetning for regnskabsåret 2016

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 21 (Side ) Løbende revision indtil januar 2017 Delberetning for regnskabsåret 2016 Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk Revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 21 (Side 562-571) Løbende revision indtil januar 2017 Delberetning for regnskabsåret 2016,

Læs mere

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

RØDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 RØDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 28 LØBENDE REVISION

HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 28 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 28 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 14 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

FREDERIKSSUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 14 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 14 SIDE 358-365 LØBENDE

Læs mere

STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 537-544 DELBERETNING

Læs mere

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 3) tager udgangspunkt i en situation, hvor: 1)

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

LOLLAND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9 53

LOLLAND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9 53 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 LOLLAND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018

HEDENSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018 Tlf: 33 12 65 45 Kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kolding Åpark BA, 7. sal DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 HEDENSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 LØBENDE REVISION

STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Løbende revision vedrørende 2008 udført indtil ultimo oktober 2008

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Løbende revision vedrørende 2008 udført indtil ultimo oktober 2008 Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk Beretning nr. 6 (side 100-109) Delberetning vedrørende regnskabsår 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

HOLBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HOLBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE 719-728 LØBENDE

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018

SVENDBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018 Tlf: 33 12 65 45 Kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kolding Åpark BA, 7. sal DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 SVENDBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE

Læs mere

IBDO ASSENS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE LØBENDE REVISION Tlf:

IBDO ASSENS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE LØBENDE REVISION Tlf: IBDO Tlf: 3312 65 45 kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense e CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE 615-622 LØBENDE

Læs mere

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven)

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune CVR-nr. 29 18 99 27 Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune Revisionsberetning vedrørende

Læs mere

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 2) tager udgangspunkt i en situation,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 16 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018

ALLERØD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 16 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 ALLERØD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 16 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler. Standarderne. for offentlig

Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler. Standarderne. for offentlig Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 1) tager udgangspunkt i en situation, hvor: 1) revisionen er udført

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 Aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 114-124) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side 548

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 310-319) Løbende revision indtil marts 2013 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 25 (side 492-505) Løbende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR Foreningen TV Møn CVR. nr. 35 36 38 31 Årsrapport for 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2018 Dirigent: Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR 30 35 10 02 Storegade 17 C 4780 Stege

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 16 (side 238-249) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 8 (side 198-212) Løbende revision udført indtil december 2010 BDO Kommunernes

Læs mere

Tif: STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2017

Tif: STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2017 Tif: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 577-586 LØBENDE

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 12 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 12 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 12 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE 488-497 LØBENDE

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

HJØRRING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJØRRING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

DRAGØR KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 DRAGØR KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side 9 55

GLOSTRUP KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side 9 55 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 GLOSTRUP KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registrerede revisorer MEDLEM AF DANSKE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2016 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C, 1.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

ASSENS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 89 30 78 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018

Læs mere

KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 LØBENDE REVISION

KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 LØBENDE REVISION Side 735

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 439-448) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk CVR-nr. 34 96 31 18 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side 516

Læs mere

REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 13 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 13 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 13 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 30 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

SYDDJURS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 30 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 SYDDJURS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 30 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

SHL A/S HACK KAMPMANNS PLADS 10, 8000 AARHUS C 1. JANUAR DECEMBER 2018

SHL A/S HACK KAMPMANNS PLADS 10, 8000 AARHUS C 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SHL A/S HACK KAMPMANNS PLADS 10, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

FREDENSBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDENSBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr

BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 254-266) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem

Læs mere

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge CVR-nr. 35760865 Årsrapport 2018 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 15 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 15 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 15 SIDE 333 342 LØBENDE

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017

ALLERØD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALLERØD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk Fælledvej 1 DK-5000 Odense FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 474-485) Løbende beretning indtil oktober 2015 Delberetning for regnskabsåret 2015,, en danskejet

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 98 82 32 88 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab broenderslev@bdo.dk Torvet 10 www.bdo.dk DK-9700 Brønderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 14 (side 314-324) Løbende revision indtil november 2012 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

IBDO HEDENSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE LØBENDE REVISION Tlf:

IBDO HEDENSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE LØBENDE REVISION Tlf: Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 HEDENSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE 449-456 LØBENDE

Læs mere

LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN ) ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKABSÅR

LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN ) ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKABSÅR Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN 2014-2020)

Læs mere

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017 GIKI HOLDING ApS Amaliegade 33 1256 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 9 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

NÆSTVED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 9 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 NÆSTVED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 9 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 32 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 32 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 32 SIDE 660-670

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

HJØRRING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJØRRING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 529-561 VEDRØRENDE

Læs mere

Dragør KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

Dragør KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 Dragør KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

FANØ KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

FANØ KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 33 12 65 45 Kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31 DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 FANØ KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ 288, 8541 SKØDSTRUP 1. JANUAR DECEMBER 2017

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ 288, 8541 SKØDSTRUP 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Revisionsberetning nr. 33 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Revisionsberetning nr. 33 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Revisionsberetning nr. 33 VEDRØRENDE

Læs mere

FAXE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 9-17 LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

FAXE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 9-17 LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FAXE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 9-17 LØBENDE REVISION

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

HALSNÆS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HALSNÆS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere