Vurdering af den miljømæssige effekt ved indførelse af præferencebane for Roskilde Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af den miljømæssige effekt ved indførelse af præferencebane for Roskilde Lufthavn"

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Tlf.: Vurdering af den miljømæssige effekt ved indførelse af præferencebane for Roskilde Lufthavn Baggrund Roskilde Kommune har gennem en årrække modtaget henvendelser fra en mindre gruppe borgere, som oplever støjgener fra flyvninger til og fra Roskilde lufthavn især i forbindelse med skoleflyvninger. Forvaltningen valgte derfor, at undersøge om der gennem vilkår til baneanvendelsen, en såkaldt præferencebane, ved starter og landinger i forbindelse med skoleflyvninger, kunne opnås en mindre støjbelastning for de omkringboende. Ideen var, at et vilkår om præferencebane skulle medføre en mere varieret banebenyttelse og anvendelse af flyveveje, således at den enkelte boligejendom oplevede færre situationer med støjgener fra landingsrunder i forbindelse med skoleflyvninger. 16. april 2020 Sagsnr Brevid Ref. MGRI Dir. tlf Forholdene på Roskilde lufthavn En stor andel af flyvningerne på Roskilde Lufthavn har været landingsrunder i forbindelse med skoleflyvninger. Således var 51% af alle operationer i 2018 landingsrunder i forbindelse skoleflyvninger. Der er flere forhold som er bestemmende for hvilke start- og landingsbaner der anvendes. Et væsentligt forhold er, at lufttrafikreglerne foreskriver, at fly som udgangspunkt, skal starte og lande i modvind. Denne bestemmelse skyldes hensynet til flyvesikkerheden. Landingsrunder i forbindelse med skoleflyvninger er særligt karakteristiske ved at flyvevejene er korte og ellipseformet, da det der typisk trænes er venstre drej 1, starter og landinger. Det betyder også, at det ofte er de samme områder der overflyves gentagne gange med deraf følgende potentiel støjpåvirkning. 1 Lufttrafikreglerne (BL 7-1) foreskriver, at et luftfartøj der manøvrerer på eller i nærheden af en flyveplads skal foretage alle drej til venstre under indflyvning til landing og efter start, medmindre anden instruktion, er modtaget fra vedkommende lufttrafiktjenesteenhed. Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag 08-14

2 Nedenfor vises et eksempel på et typisk flyvemønster i forbindelse med en skoleflyvning. Side2/8 Kilde: Screendump fra Roskilde Airport CHP Flight Tracking Roskilde lufthavn har fire baneretninger, som er navngivet efter deres kompasretning. Banerne hedder henholdsvis bane 03 (30 grader), bane 11 (110 gader), bane 21 (210 grader) og bane 29 (290 grader). Fordelingen af brugen af baneretningerne afspejler hvorfra vinden kommer fra omkring lufthavnen, hvilket kan ses af nedenstående tabel. At bane 03 benyttes mindst er netop udtryk for at vindretningen sjældent er fra nord. Gennemsnitlig baneanvendelse Bane Starter Landinger 03 7 % 7 % % 31 % % 34 % % 28 % Opgjort af Københavns Lufthavne A/S (CPH) for årene 2005 til 2013 for alle flyvninger. Det formelle grundlag Roskilde lufthavn er omfattet af en miljøgodkendelse, som gennem vilkår regulerer indretningen og driften af lufthavnen. Et eventuelt nyt vilkår om præferencebane vil

3 således skulle tilføjes miljøgodkendelsen gennem et påbud. Det er Roskilde Kommune som er myndighed i forhold til miljøgodkendelsen. Side3/8 Et vilkår om præferencebane skal ligeledes indføres i flytrafikreglerne (AIP Danmark) af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er myndighed for den civile lufttrafik i Danmark. Det er afgørende, at et vilkår om banebenyttelse ikke er i konflikt med de regler, der af sikkerhedsmæssige grunde er fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderede i 2018, at det formentlig vil være muligt at indarbejde i de støjbegrænsende bestemmelser i AIP Danmark, at en given baneretning i videst muligt omfang skal anvendes. Rammerne for et eventuelt vilkår om præferencebane Ideen med et vilkår om præferencebane skulle være at ændre på banebenyttelsen, således anvendelse af bane 03 forøges og de resterende baner tilsvarende reduceres. En præmis for vilkåret er, at det kun kan gælde for situationer hvor vinden er uden betydning for starter og landinger og således ikke i strid med lufttrafikreglerne om at starte og lande i modvind. Derfor er rammerne for vilkåret fastsat til situationer, hvor der er enten vindstille eller næsten vindstille efter Beaufort skalaen, hvilket svarer til en vindstyrke op til 1,5 m/s. I 2019 var der således 12 dage med en middelvind på op til 1,5 m/s ved Roskilde lufthavn. Hvis det antages, at bane 03 anvendes samtlige 12 dage frem for en af de andre baner, kan effekten være, at den procentvise andel af flyvninger på bane 03 stiger fra 7% op til ca. 10% Et andet forhold, som kan have betydning for valget af bane, er de øvelser som skal trænes. Det er således kun banerne 11 og 21 der er udstyret med instrumentlandingssystemer, som der nogle gange trænes i at anvende. Desuden er baneretningen 03/21 kortere end baneretningen 29/11, hvilket også kan have betydning for hvilken bane der kan anvendes. Kommunen vurderer, at det i den konkrete situation altid er flyvelederen i tårnkontrollen i Roskilde lufthavn, der kan vurdere, om brugen af vilkåret kan udgøre en risiko for flysikkerheden og derfor også skal have kompetencen til at afgøre om vilkåret skal benyttes. Forvaltningen formulerede på baggrund af ovenstående overvejelser følgende forslag til vilkår, som blev forlagt lufthavnen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen d. 8/1-2020: I situationer med enten vindstille eller næsten vindstille (op til 1,5 m/s) skal bane 03 anvendes som præferencebane til landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning. Vilkåret er ikke gældende i situationer, hvor det er i strid med bestemmelserne i AIP Denmark, kan udgøre en risiko for flysikkerheden eller forhindrer de øvelser der skal trænes.

4 Det er flyvelederen i tårnkontrollen i Roskilde Lufthavn, som afgør om præferencebanen skal benyttes. Side4/8 Tilbagemelding fra lufthavnen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Styrelsen meldte d. 16/ tilbage (Se bilag 1), at de havde en række forbehold, men at de vurderede, at det var muligt at etablere bane 03 som præferencebane på Roskilde lufthavn. Et forbehold var, at det ud fra et flyvesikkerhedsmæssigt synspunkt altid bør være piloten og flyvelederne, som i sidste ende træffer afgørelse om den konkrete banebenyttelse. Der kunne således være andre faktorer end vindretning og vindstyrke, som var afgørende for en landing. De nævnte at bane 03/21 f.eks. er kortere end bane 29/11, og bane 03 er en såkaldt non-precision bane, hvor banerne 11 og 29 er precision approach i kategori 1, hvilket betyder, at beflyvningen af bane 03 ikke kan gennemføres i samme sigtbarhedsforhold som bane 11 og 29. Ved svag vind kunne der sagtens være situationer, hvor sigt ikke var god, så de anbefalede at der tages højde for dette i forbindelse med en eventuel ændring af de støjbegrænsende regler og øget brug af bane 03. Et andet forbehold fra styrelsens side var, at en beslutning om præferencebane ville skulle ledsages af et rapporteringskrav til Naviair (flyveledelsen), når der skete afvigelse som følge af flyvesikkerhedsmæssige forhold fra bestemmelsen om anvendelse af præferencebane. Lufthavnen sendte tilbagemelding d. 5/ (Se bilag 2). Her oplyste de, at både flyveledelsen i tårnkontrollen (Naviair) og dem selv, var meget betænkelige med ordlyden i forslaget til vilkår og mente at det burde udgå af revurderingen af miljøgodkendelsen for lufthavnen. De påpegede bl.a. at flyveledelsen af sikkerhedsmæssige årsager ikke ønskede venstrerunder til bane 03 pga. manglende visuelt overblik fra kontroltårnet. Videre oplyste de, at der for en stor del af skoleflyvningen på lufthavnen var tale om uerfarne pilotelever. En pilot sidder i venstre side af flyet og vil med venstrerunder have visuelt overblik over sin flyvning. Ved brug af bane 03 ville der således blive tale om højrerunder og derfor ikke samme visuelle overblik, hvilket vil medføre en sikkerhedsrisiko. Lufthavnen oplyste videre, at idet landingsrunder til bane 03 ville være højrerunder ville flyene flyve i næsten samme spor forbi Snoldelev og Gadstrup, som ved venstrerunder til bane 21, blot i modsat retning. Lufthavnen vurderede, at støjbelastningen af disse områder praktisk taget ville blive som ved den nuværende beflyvning. Derudover oplyste lufthavnen, at der ved skoleflyvningen trænes stop and go hvor piloten simulerer et motorstop, for derefter at få motoren i gang igen. Med de nuværende venstrerunder fra bane 21 vil piloten have god plads til at øve dette i området nord om Snoldelev og vest om Tune. Ved bane 03 runder, vil det være mere problematisk i forhold til byerne Snoldelev og Gadstrup. Desuden påpegede lufthavnen, at det var sjældent forekommende, at vinden var under 1,5 m/s og spurgte til, hvad der var afgørende for at bane 03 skal benyttes. De gjorde opmærksom på, at der typisk var vindstille om morgenen, men at når der fandt en solopvarmning sted, ville øgede vindforhold ændre på dette. Dermed ville flyvele-

5 delsen skulle ændre banebrug igen, hvis ikke piloterne skulle operere mod den gældende vindretning. Side5/8 Endelig oplyste de at det var en forudsætning før en eventuel implementering, at en sådan driftsændring blev risikovurderet af både CPH og Naviair. Såfremt Roskilde Kommune fastholdt at indføre vilkår om præferencebane ønskede de, at der blev indkaldt til et møde om vilkåret med deltagelse af Naviair, Roskilde Lufthavn og miljøafdelingen i Københavns Lufthavne A/S. Vurdering Forvaltningen har taget styrelsens og lufthavnens tilbagemeldinger til efterretning. Et væsentligt argument for eventuelt at indføre et vilkår om præferencebane var, at det skulle medføre en mindre støjbelastning for de omkringboende gennem en mere varieret banebenyttelse og derved anvendelse af flyveveje, således at den enkelte boligejendom oplevede færre situationer med støjgener fra landingsrunder i forbindelse med skoleflyvninger. På baggrund af lufthavnens tilbagemelding om, at landingsrunder fra bane 03 af sikkerhedshensyn vil blive højrerunder, er det forvaltningens vurdering, at der ikke vil opnås den ønskede større spredning af den potentielle støjpåvirkning i omgivelserne. Desuden vil det være relativt få dage om året, hvor vilkåret vil gælde pga. vindforholdene. Lufthavnen påpegede at en ændring fra venstrerunder til bane 21 til højrerunder til bane 03 vil gøre det mere problematisk at træne såkaldte stop and go øvelser og samtidig undgå at komme ind over byerne Gadstrup og Snoldelev. Det kan resultere i, at piloten må forlænge sin flyvebane for at have tid og plads til at holde sig fri af byerne. Den samlede vurdering er, at der ikke kan forventes en væsentlig ændring i støjbelastningen for de omkringboende ved at indføre en præferencebane. Dertil skal tages i betragtning at lufthavnen og flyveledelsen har en række betænkeligheder bl.a. i forhold til flyvesikkerheden, som betyder at de ikke ønsker et sådanne vilkår. Det vurderes at et eventuelt vilkår om præferencebane vil betyde, endnu en opgave som flyveledelsen ville skulle forholde sig til i det daglige arbejde. Dertil kommer udarbejdelse af afrapporteringer, når det på trods af svage vindforhold alligevel af forskellige årsager i den konkrete situation blev valgt, at afvige fra vilkåret. Lufthavnen har desuden påpeget en udfordring i at vindforholdene typisk kan ændre sig i løbet af dagen, men forvaltningen vurderer at kontroltårnet allerede i dag oplever situationer, hvor der i løbet af en dag skal ændres på baneanvendelsen f.eks. på grund af at vindretningen ændrer sig. Samlet set er det forvaltningen vurdering, at det ikke kan anbefales at stille vilkår om præferencebane på Roskilde lufthavn, men at det er en mulighed rent juridisk.

6 Bilag 1 Side6/8 Til Roskilde Kommune Att.: Morten Grinderslev Roskilde Kommune har med mail af den 8. januar 2020 anmodet om bemærkninger til kommunens ønske om at få etableret bane 03 på Roskilde Lufthavn som præferencebane, og dermed at få dette indarbejdet i de støjbegrænsende bestemmelser i AIP Danmark. Kommunen ønsker en bedre fordeling af brugen af Roskilde Lufthavns fire baner og foreslår, at bane 03 fastlægges som præferencebane, især i forbindelse med skoleflyvninger omkring lufthavnen. Det foreslås at indføre et vilkår om, at bane 03 så vidt muligt skal benyttes ved vindstyrker under 1,5 m/s og når hensynet til flysikkerhed samt tekniske forhold ikke kræver en bestemt banebenyttelse. Vi har på baggrund af kommunens henvendelse foretaget en intern høring. Overordnet er alle fire baner i Roskilde godkendt til beflyvning, og det har derfor som udgangspunkt ikke nogen betydning, hvilken bane der beflyves mest. Det bør dog ud fra et flyvesikkerhedsmæssigt synspunkt altid være piloten og flyvelederne, som i sidste ende træffer afgørelse om den konkrete banebenyttelse. Der kan således være andre faktorer end vindretning og vindstyrke, som er afgørende for en landing. F.eks. kan nævnes at bane 03/21 er kortere end bane 29/11, og bane 03 er en såkaldt non-precision bane, hvor banerne 11 og 29 er precision approach i kategori 1. Det betyder, at beflyvningen af bane 03 ikke kan gennemføres i samme sigtbarhedsforhold som bane 11 og 29. Ved svag vind kan der sagtens være situationer hvor sigt ikke er god, så vi anbefaler at der tages højde for dette i forbindelse med en eventuel ændring af de støjbegrænsende regler og øget brug af bane 03. Vi vil afslutningsvis gøre opmærksom på, at CPH og Naviair allerede nu bør inddrages i overvejelserne om etablering af præferencebane. Derudover vil en beslutning om præferencebane skulle ledsages af et rapporteringskrav til Naviair, når der sker afvigelse som følge af flyvesikkerhedsmæssige forhold fra bestemmelsen om anvendelse af præferencebane. Med disse forbehold vurderer TBST, at det vil være muligt at etablere bane 03 som præferencebane på Roskilde Lufthavn. Venlig hilsen Jens Erik Ditlevsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Danish Transport, Construction and Housing Authority Carsten Niebuhrs Gade København V

7 Bilag 2 Side7/8 RKE Miljøgodkendelse Revurdering af Roskilde Lufthavns miljøgodkendelse - vilkår 7a om præferencebane Hermed CPH s umiddelbare bemærkninger til Roskilde Kommunes forslag til et vilkår 7a i udkast til ændrede vilkår for henholdsvis terminalstøj, overfladevand og præferencebane, fremsendt den 8. januar Vilkåret har været forelagt flyveledelsen (Naviair). Særligt generende flytrafik Vilkår 7a I situationer med enten vindstille eller næsten vindstille (op til 1,5 m/s) skal bane 03 anvendes som præferencebane til landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning. Vilkåret er ikke gældende i situationer, hvor det er i strid med bestemmelserne i AIP Denmark, kan udgøre en risiko for flysikkerheden eller forhindrer de øvelser der skal trænes. Det er flyvelederen i tårnkontrollen i Roskilde Lufthavn, som afgør om præferencebanen skal benyttes. Bemærkninger: CPH ønsker Roskilde Kommunes vurdering af, om det er CPH eller Roskilde Kommune, der i denne situation, hvor det er kommunen, der tager initiativ til at revurdere et vilkår er ansvarlig for at sikre, at miljøvurderingslovens regler er overholdt. Hvilket miljømæssigt formål ønskes opnået med det foreslåede vilkår? CPH vil gerne spørge, hvordan kommunen i praksis planlægger at føre tilsyn med vilkåret? Flyveledelsen ønsker af sikkerhedsmæssige årsager ikke bane 03 venstrerunder på grund af manglende visuelt overblik fra tårnet. Roskilde Lufthavn har landets største antal pilotelever. Der er således tale om at uerfarne piloter udføre en stor del af skoleflyvningen i lufthavnen. En pilot sidder i venstre side af flyet og vil med venstrerunder have visuelt overblik over sin flyvning. Ved brug af bane 03 vil der således blive tale om højrerunder. Dermed ligger der en safety-risiko på baggrund af det beskrevne ovenfor. Piloterne øver selvfølgelig højrerunder i dag, men med bane 03 som præferencebane vil højrerunder blive mere permanent.

8 Idet at landingsrunder til bane 03 vil være højrerunder (se foregående punkt), vil skoleflyene flyve i næsten samme spor forbi Snoldelev og Gadstrup, som ved venstrerunder til bane 21, blot i modsat retning. Det er CPH s vurdering, at belastningen af disse områder, praktisk taget vil blive som ved den nuværende beflyvning. Ved skoleflyvningen trænes stop and go hvor piloten simulerer et motorstop, for derefter at få motoren i gang igen. Med de nuværende venstrerunder fra bane 21 har piloten god plads til at øve dette i området nord om Snoldelev og vest om Tune. Ved bane 03 runder, vil det være mere problematisk i forhold til byerne Snoldelev og Gadstrup. De meteorologiske forhold med en vind under 1.5 m/s er sjældent forekommende. Her rejser sig end videre spørgsmålet hvad er afgørende for at bane 03 skal benyttes? Typisk vil man opleve morgener hvor de vindstille forhold vil være tilstede, men så snart en solopvarmning finder sted, vil øgede vindforhold ændre på dette. Dermed vil flyveledelsen skulle ændre banebrug igen, hvis ikke piloterne skal operere mod den gældende vindretning. Det er en forudsætning før en eventuel implementering, at en sådan driftsændring skal risikovurderes af både CPH og Naviair. Driftsændringen vil i sidste ende skulle indarbejdes i AIP EKRK. Side8/8 CPH og Naviair er således meget betænkelige med ordlyden i dette vilkår og mener det bør udgå af denne revurdering. Afslutningsvis skal CPH nævne, at såfremt Roskilde Kommune vil fastholde vilkår 7a om præferencebane, ønsker vi afholdt et møde om vilkåret med deltagelse af Naviair, Roskilde Lufthavn og CPH s miljøafdeling.

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.tbst.dk Notat Høringsnotat Dato 16. november 2015 BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Velkommen til godt naboskabsmøde

Velkommen til godt naboskabsmøde Fighter Wing Skrydstrup Velkommen til godt naboskabsmøde Uffe GUS Holstener oberst Chef for Fighter Wing Skrydstrup Agenda Velkomst Præsentation af medarbejdere F-16 operationer på FW Skrydstrup Terminalstøj

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

CPH16. Årsrapport 2016 om flystøj

CPH16. Årsrapport 2016 om flystøj CPH16 Årsrapport 2016 om flystøj 16 vilkår om støj jævnfør Revurdering af miljøgodkendelse Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse CPH 16 årsrapport om støj 2016...

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december 2015 ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Version: 13.11.2015 Bestemmelse Høringssvar Trafik- og Byggestyrelsens bemærkninger

Læs mere

Solrød Kommune Natur og Miljø Att.: Mikkel Glargaard. Roskilde d. 8. marts Vedr: Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn

Solrød Kommune Natur og Miljø Att.: Mikkel Glargaard. Roskilde d. 8. marts Vedr: Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn Solrød Kommune Natur og Miljø Att.: Mikkel Glargaard Roskilde d. 8. marts 2017 Vedr: Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn Københavns Lufthavne A/S, Roskilde Lufthavn (herefter CPHRoskilde)

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nedenfor redegøres for CPHs vurdering af de supplerende bemærkninger inden for udvalgte emner mens tidligere fremsendte bemærkninger fastholdes:

Nedenfor redegøres for CPHs vurdering af de supplerende bemærkninger inden for udvalgte emner mens tidligere fremsendte bemærkninger fastholdes: Miljø- og Fødevareklagenævnet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Sendt pr. e-mail: nmkn@naevneneshus.dk Københavns Lufthavne A/S Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup www.cph.dk Tlf.: +45 32 31

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. YVKOR/HECLA/PERBE Den 17. april Støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST Ref. YVKOR/HECLA/PERBE Den 17. april Støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-02233 Ref. YVKOR/HECLA/PERBE Den 17. april 2018 Støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup Denne støjhandlingsplan er udarbejdet i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med DE HAVILLAND DHC-1 Chipmunk OY-ALD

REDEGØRELSE Havari med DE HAVILLAND DHC-1 Chipmunk OY-ALD 11.08.2014 REDEGØRELSE Havari 28-5-2014 med DE HAVILLAND DHC-1 Chipmunk OY-ALD Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende bemærkninger og vurderinger til rapport DANAK 100/2378. Udført for Billund Lufthavn A/S

Teknisk Notat. Supplerende bemærkninger og vurderinger til rapport DANAK 100/2378. Udført for Billund Lufthavn A/S Teknisk Notat Supplerende bemærkninger og vurderinger til rapport DANAK 100/2378 Udført for Billund Lufthavn A/S TC-101248 Revision 1 Sagsnr.: 116-33702 Side 1 af 6 26. juni 2018 DELTA a part of FORCE

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø Notat N4.017.15 Grontmij A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Hedeland Motocross Klub Støjtekniske bemærkninger til høringssvar 16. marts

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP REDEGØRELSE Havari 22-04-2016 med GLASER DIRKS DG300 OY-XPP Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Roskilde Kommune har vurderet at den ansøgte forøgelse kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelses-lovens

Roskilde Kommune har vurderet at den ansøgte forøgelse kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelses-lovens Natur og miljøklagenævnet (Miljø og Fødevareklagenævnet/Planklagenævnet) samt Roskilde Kommune Roskilde d. 9. februar 2017 Vedr: Klage over Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn Københavns Lufthavne

Læs mere

UDKAST - Roskilde Kommunes

UDKAST - Roskilde Kommunes Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Miljø og Byggesag UDKAST - Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn December 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Maj 2003 Side Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning, vurderinger og konklusioner 3 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med ROBINSON R44 OY-HMK

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med ROBINSON R44 OY-HMK REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 29-09-2013 med ROBINSON R44 OY-HMK Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 9 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 12-1-2014 med OY-SDT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 2 til vandforsynignsplan

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 2 til vandforsynignsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 2 til vandforsynignsplan 2018-2025 11. marts 2019 1. Indledning

Læs mere

Høringsnotat. BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm. 1. Indledning

Høringsnotat. BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm 1. Indledning Trafik-,

Læs mere

Klage til Miljøstyrelsen over miljøgodkendelse af Københavns Lufthavn, Roskilde

Klage til Miljøstyrelsen over miljøgodkendelse af Københavns Lufthavn, Roskilde Amtsgården Køgevej 80 4000 Roskilde Hastrup d. 19. december 2006 Klage til Miljøstyrelsen over miljøgodkendelse af Københavns Lufthavn, Roskilde På egne vegne og på vegne af foreningen Stop Støjen fremsendes

Læs mere

Havarirapporter Havari Dato og tid: kl. 15:38 Fly: Jabiru 170 UL. Pilot: Mand 54 år Flyvetid: 94 t Landinger: 347 Sted: EKVD

Havarirapporter Havari Dato og tid: kl. 15:38 Fly: Jabiru 170 UL. Pilot: Mand 54 år Flyvetid: 94 t Landinger: 347 Sted: EKVD rapporter 2008 I 2008 blev der indrapporteret 8 havarier og 4 hændelser til DULFU s havarigruppe. Der har ikke været rapporteret personskade ifm. hverken havarier eller hændelser. I det følgende er havarierne

Læs mere

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år rapporter 2013 I 2013 blev der indberettet 12 havarier og 1 hændelse til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade. I det følgende er havarierne gengivet i forkortet og anonymiseret

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 af 6 ANVENDES TIL SVÆVEFLYVNING 1. GENERELT Svæveflyvepladser, der benyttes til uddannelsesflyvning og/eller flyslæb samt selvstartende svævefly, skal godkendes inden ibrugtagning. Sådanne

Læs mere

Himmelev rideklub Herregårdsvej Roskilde Send på mail:

Himmelev rideklub Herregårdsvej Roskilde Send på mail: Himmelev rideklub Herregårdsvej 51 4000 Roskilde Send på mail: medlemsansvarlig@hirk.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl.

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl. Memo Titel Dato 1 marts 2010 Til Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus Anton Iversen, Trafik & Veje COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-13 Bestemmelse: Høringssvar (afsender og indhold): Bemærkninger (enhed og indhold):

Læs mere

Region Sjælland Att.: Merete Bøje Alleen Sorø. Sendt pr. e-post til:

Region Sjælland Att.: Merete Bøje Alleen Sorø. Sendt pr. e-post til: Region Sjælland Att.: Merete Bøje Alleen 15 4180 Sorø Sendt pr. e-post til: merbo@regionsjaelland.dk By, Kultur og Miljø Miljø og Byggesag Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Regler for privat- og erhvervsmæssig droneflyvning

Regler for privat- og erhvervsmæssig droneflyvning Regler for privat- og erhvervsmæssig droneflyvning I nedenstående oversigt er de grundlæggende regler for henholdsvis privat- og erhvervspersoner skitseret. Område Privat / udenfor bymæssigt område Erhverv

Læs mere

Christian Lützen Nævnenes Hus Toldboden Viborg

Christian Lützen Nævnenes Hus Toldboden Viborg Christian Lützen Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Direktør By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk www.roskilde.dk Anmodning om genoptagelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

Rådet for Større Flyvesikkerhed

Rådet for Større Flyvesikkerhed 15. november 2016 Rådet for Større Flyvesikkerhed Rådets kursuskatalog 2016-17 Rådet for Større Flyvesikkerhed gennemfører løbende kurser ved de flyveklubber, der måtte ønske en gennemgang af de emner,

Læs mere

CFD = Computational Fluid Dynamics (computerbaserede beregninger)

CFD = Computational Fluid Dynamics (computerbaserede beregninger) RAPPORT vedr. Qaqortoq Lufthavn Turbulensforholdenes indvirkning på den vejrbetingede regularitet ISSORTARFIMMUT 13 P.O.BOX 1024 3900 NUUK (+299) 34 37 00 INUPLAN@INUPLAN.GL WWW.INUPLAN.GL d. 28.11.2014

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA Motorer: 2 Lycoming Flyvning: Privatflyvning, VFR LIO/IO-360-C1E6 Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

PIPER PA SE-KNC

PIPER PA SE-KNC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 08-07-2018 med PIPER PA28 140 SE-KNC og PIPER PA28 180 SE-GIK Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig

Læs mere

Støj fra starter og landinger med søfly i Københavns Havn

Støj fra starter og landinger med søfly i Københavns Havn DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Støj fra starter og landinger med søfly i Københavns Havn Udført for NORDIC Seaplanes Invest ApS DANAK 100/2494 Sagsnr.: 119-23796 Side 1 af 12 6. maj 2019 DELTA a part

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen i Københavns Lufthavn.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen i Københavns Lufthavn. REDEGØRELSE HCLJ510-2012-174 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.11.2012 kl. 1240 UTC Hændelsessted: Smålandsfarvandet Lufttrafiktjenesteluftrum: København FIR, luftrumsklasse C Luftfartøj: A B Registrering:

Læs mere

ROSKILDE AMT Udvalget for Teknik og Miljø

ROSKILDE AMT Udvalget for Teknik og Miljø ROSKILDE AMT Udvalget for Teknik og Miljø Amtsgården Køgevej 80 Postbox 170 4000 Roskilde Telefon 46 32 32 32 Telefax 46 37 36 18 Gironr. 5 01 05 00 E-post ra@ra.dk Hjemmeside www.ra.dk Københavns Lufthavn,

Læs mere

Luftrums-klasser. Over Nordsøen er det luftrums-klasse G op til FL 195.

Luftrums-klasser. Over Nordsøen er det luftrums-klasse G op til FL 195. VFR-PILOT INFO VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesik kerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 15. september 29 INDHOLDSFORTEGNELSE Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Godkendt Billund Byråd 15. september 29 Indledning 3

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen;

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen; Omar Halil Darupvej 161 4000 Roskilde Sendt med mail: Darup Auto; darupauto@hotmail.com Henning Brinch Madsen; in-form-brinch@mail.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. YVKOR/PERBE Den 24. oktober Støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH).

Virksomheder J.nr. MST Ref. YVKOR/PERBE Den 24. oktober Støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH). Virksomheder J.nr. MST-1272-02233 Ref. YVKOR/PERBE Den 24. oktober 2018 Støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH). Denne støjhandlingsplan er udarbejdet i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Rønde Kommunale Ungdomsskoles Motocrossbane Godkendelsen omfatter: Afholdelse af sommerlejr Dato: 9. maj 2001 Godkendt:...... Bo Fibiger Jytte A. Heslop Udvalgsformand

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Christina Schjervig Svenstrupvejen Viby Sjælland. Sendt til e-boks

Christina Schjervig Svenstrupvejen Viby Sjælland. Sendt til e-boks Christina Schjervig Svenstrupvejen 7 4130 Viby Sjælland Sendt til e-boks Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

Ejere og lejere. Ændring af vejnavn for to dele af Hyrdehøj Bygade

Ejere og lejere. Ændring af vejnavn for to dele af Hyrdehøj Bygade Ejere og lejere Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Ændring af vejnavn for to dele af Hyrdehøj Bygade

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag.

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse Du har på vegne af Airwave paragliding klub søgt om tilladelse til at flyve med paraglidere og hangglidere fra et

Læs mere

Jens Ole Christian Jensen Dysseholm 3 Gundsømagle 3670 Veksø Sjælland. Sendt til e-boks

Jens Ole Christian Jensen Dysseholm 3 Gundsømagle 3670 Veksø Sjælland. Sendt til e-boks Jens Ole Christian Jensen Dysseholm 3 Gundsømagle 3670 Veksø Sjælland Sendt til e-boks Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Ågerup og Omegns Landsbyråd Att. Irene Vinther-Larsen,

Ågerup og Omegns Landsbyråd Att. Irene Vinther-Larsen, Ågerup og Omegns Landsbyråd Att. Irene Vinther-Larsen, irene010149@hotmail.com Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

9 | Alle kommentarerne om kollektiv trafik i Vejle Kommune | Sydtrafik | 2010~2019

9 | Alle kommentarerne om kollektiv trafik i Vejle Kommune | Sydtrafik | 2010~2019 Bilag 1 Indkomne bemærkninger fra lokalråd Nr. Fra Indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Egtved Udviklingsråd Har noteret sig at forslagene vil betyde færre afgange i sommerferien. Gør opmærksom på at

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Opsamling på borgermøde den 24. juni 2019 om ansøgning til landzonetilladelse til flyvning med veteranfly

Opsamling på borgermøde den 24. juni 2019 om ansøgning til landzonetilladelse til flyvning med veteranfly Opsamling på borgermøde den 24. juni 2019 om ansøgning til landzonetilladelse til flyvning med veteranfly Den 24. juni 2019 kl. 17 19 holdt Furesø Kommune i samarbejde med Værløse Flyhistoriske Hangar

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere