FORSØG MED KÜNSTIGT FREMSTILLET D-VITAMIN TIL ÆGLÆGGENDE HØNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSØG MED KÜNSTIGT FREMSTILLET D-VITAMIN TIL ÆGLÆGGENDE HØNER"

Transkript

1 . Beretning fra Forsøgslaboratoriet. Udgivet at Statens Husdyrbrugsudvalg. FORSØG MED KÜNSTIGT FREMSTILLET D-VITAMIN TIL ÆGLÆGGENDE HØNER Af J. BÆLUM KØBENHAVN

2 . Beretning fra Forsøgslaboratoriet. Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg. FORSØG MED KUNSTIGT FREMSTILLET D-VITAMIN TIL ÆGLÆGGENDE HØNER Af J. BÆLUM København I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag, Ejvind Christensen Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej

3 STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG Statens Husdyrbrugsudvalg Gaardejer N. Nielsen, Højgaard, Ringsted, Formand, valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Forstander Johs. Petersen-Dalum, Hjallese, Gaardejer P. M. Pedersen, Skjørring, Mørke, valgte af De samvirkende danske Landboforeninger. Konsulent J. Albrechtsen, Aarhus, Parcellist Sofus Jensen, Atterup, Grevinge, valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger. Gaardejer M. Byriel, Lyngby, Sporup, valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse. Statskonsulent W. A. Kock, Gharlottenlund, København, valgt af Statens Fjerkræudvalg. Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt.a. C. Andersen. Landøkonomisk Forsøgslaboratorium Dyrefysiologisk Afdeling Forstander: Professor Holger Møllgaard, Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. Aage Lund, cand. polyt. I. G. Hansen. Husdyrbrugsafdelingerne Forsøg med Kvæg: Forstander: Professor L. Hansen Larsen, Forsøgsleder: Landbrugskandidat H. Wenzel Eskedal, Landbrugskandidat, Dr. agro. V. Steensberg, Beregner: Landbrugskandidat P. S. Østergaard. Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.: Forstander: Professor Johs. Jespersen, Forsøgsleder: Landbrugskandidat Fr. Haagen Petersen, Landbrugskandidat Dr. Hjalmar Clausen, Landbrugskandidat J. Bcelum. Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol) Forstander: cand. polyt. A. C. Andersen, Afdelingsleder: cand. polyt. J. E. Wirither, Statens F oder stof kontrol: Inspektør: cand. polyt. J. Gredsted Andersen. Fuldmægtig: Landbrugskandidat Harald M. Petersen. Kontor og Sekretariat Leder: Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen, Fuldmægtig: Landbrugskandidat Holger Ærsøe., Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er: Rolighedsvej, København V.

4 Til Statens Husdyrbrugsudvalg. Undertegnede fremsender hermed en Beretning om Forsøg med kunstigt fremstillet D-Vitamin til æglæggende Høner og forespørger, om Statens Husdyrbrugsudvalg kan tiltræde, at den udsendes som Beretning fra Forsøgslaboratoriet. Forsøgene er gennemført paa Statens Forsøgsgaard Trollesminde ved Hillerød. De benyttede Vitaminpræparater er stillet til Raadighed af A/S Ferrosan, København, repræsenteret ved Direktør J. Keiding. Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling har foretaget Analyser af de benyttede Fodermidler, dog er en Del af Karotinbestemmelserne foretaget af Forsøgsleder, Dr. agro. Aage Lund. De Høner, der døde i Forsøgstiden, er undersøgt paa Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Fjerkræklinik. Det daglige Arbejde vedrørende Forsøgene er varetaget af Assistent P. Maagaard, Trollesminde. Ved Bearbejdning af Talmaterialet har Assistent V. Langmack og Landbrugskandidat Johs. Jensen medvirket. Beretningen er udarbejdet af Forsøgsleder J. Bælum. København, September. Ærbødigst Johs. Jespersen. Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer. Ringsted, September. Niels Nielsen, Formand.

5 INDHOLD Side D-Vitaminet Virkningen af A-Mangel og D-Mangel Forsøg med stigende Mængde D-Vitamin 0 a. Stigende Mængde Vitamin D b. Stigende Mængde Vitamin D c. Hele Tilskuddet givet paa een Gang D-Tilskud een Gang om Maaneden Stigende Mængde Vitamin D Virkningen af ubestraalet Dehydrokolesterin 0 Oversigt over Forsøgene Hovedtabeller Kemiske Analyser af det benyttede Foder Paavisning af A-Vitaminmangel hos Høns

6

7 D* Vitaminet. I Hønsehold, hvor man tilstræber at faa en god Vinterlægning, var det før Krigen almindeligt, at man gav Hønsene et dagligt Tilskud af Levertran, der indeholder baade A- og D-Vitamin. Hensigten dermed var først og fremmest at dække Hønsenes Behov af D-Vitamin, men Forholdet mellem Levertrannens Indhold af Vitamin A og Vitamin D var saadan, at man ved at give Hønsene saa meget Levertran, at de fik deres D-Behov dækket, samtidig dækkede deres A-Behov, saa man ikke behøvede at tage særligt Hensyn til Foderets Indhold af Vitamin A, selv om man nok var klar over, at dette Vitamin var af lige saa stor Betydning for Hønsene som D-Stoffet. Under Krigen har Levertran ikke været til Raadighed i fornøden Mængde og tillige temmelig dyr, og det har som Følge deraf været vanskeligt for Hønseholderne at faa gennemført en Fodring, der tog Sigte paa at forsyne Hønsene med den tilstrækkelige Mængde Vitamin D, saa de uheldige Følger af D-Mangel kunde undgaas. Det var lettere at fremskaffe den fornødne Mængde A-Vitamin fra andre Kilder end Levertran, nemlig ved Anvendelse af frisk Grønt, Lucernemel, Grøntfoderensilage og lign. Allerede for en Snes Aar siden fandt man, at Sollyset indeholder Straaler, der har en antirakitisk Virkning, saaledes at Dyr, der kommer ud i det fri, er mindre udsat for at faa Rakitis end Dyr, der holdes indendørs. Endvidere opdagede man, at en tilsvarende Virkning kunde opnaas ved at bestraale Dyrene eller eventuelt blot deres Foder med ultraviolette Straaler fra en Kvarts-Kviksølvlampe. Disse Iagttagelser førte til Formodningen om, at der i Huden og i Foderet maatte findes Stoffer, der ved Paavirkning af ultraviolette Straaler kan omdannes til D-Vitamin. Det viste sig, at det vegetabilske Stof Ergosterin, der bl. a. findes i Meldrøjer, Svampe og i Tørgær, havde denne Egenskab, idet der ved Bestraaling med ultraviolet Lys af en bestemt Bølgelængde dannedes et Vitamin D-virksomt Stof, som man gav Betegnelsen Di. Senere viste det sig imidlertid, at det dannede D-Vitamin ikke

8 var et helt rent Stof, men en Blanding, og det lykkedes senere at fremstille rent D-Vitamin i krystallinsk Form. Dette blev kaldt D eller Calciferol, og man mente nu, at man i ren Form havde fremstillet det naturlige D-Vitamin, der bl. a. findes i Levertran. Fortsatte Undersøgelser viste imidlertid, at dette ikke var Tilfældet, da det kunstigt fremstillede Vitamin D ikke i alle Tilfælde havde samme Virkning som D-Stoffet i Levertran. Efterhaanden opdagedes flere andre Stoffer, der ligesom Ergosterinet kan gøres Vitamin D-aktive ved ultraviolet Bestraaling, og som altsaa er Modersubstans (Provitamin) for Vitamin D. Et af disse Stoffer er -Dehydrokolesterin, der er af animalsk Herkomst, og som ved Bestraaling giver et D-Vitamin, der har faaet Betegnelsen D, da det i visse Henseender er forskelligt fra Vitamin D. Det rene, krystallinske D-Vitamin har en overordentlig stor antirakitisk Virkning der angives op til internationale Enheder pr. mg og man kan derfor ved Hjælp af dette fremstille Opløsninger i Olie med et meget højt D-Indhold, som langt overgaar Indholdet i de naturlige Kilder til Vitamin D som f. Eks. Levertran. Vitaminstyrken maales i internationale Enheder. Det er vedtaget, at mg af en Opløsning, der indeholder en ganske bestemt Mængde (0,0 mikrogram) krystallinsk Vitamin D, indeholder en international Enhed D-Vitamin. Hvis f. Eks. g af en bestemt Levertran har samme antirakitiske Virkning paa Rotter som 0 Enheder af nævnte Opløsning, siger man, at denne Levertran indeholder 0 internationale Enheder D-Vitamin pr. g. Da man maa betjene sig af biologiske Undersøgelser ved Maaling af D-Vitaminstyrken, og man ved disse Undersøgelser bruger Rotter som Forsøgsdyr, foreligger der den Mulighed, at andre Dyr ikke udnytter de forskellige D-Vitaminer paa samme Maade som Rotter, saa det samme Antal Enheder i henholdsvis D- og Dg-Vitamin ikke har samme Virkning hos de paagældende Dyr. Dette er netop Tilfældet med Fjerkræ, og de Forsøg, der omtales i det følgende, har taget Sigte paa at undersøge Virkningen af de kunstigt fremstillede Vitaminer D og Dg, naar de gives til æglæggende Høner i Vintertiden, samt paa at bestemme Størrelsen af det daglige Tilskud, angivet i internationale Enheder, som Hønsene skal have for at give Æg med tilstrækkelig stærk Skal, for at give en god Vinterydelse og for at give de bedste Udrugningsresultater.

9 Virkningen af AsMangel og DsMangel. Et Forsøg til Belysning af Virkningen af henholdsvis Vitamin A- Mangel og Vitamin D-Mangel hos æglæggende Høner er gennemført paa Trollesminde i Vinteren med Hold unge Sussexhøner med Dyr paa hvert Hold. Efter to Maaneders Forberedelsestid, der benyttedes som Grundlag for Holdinddelingen, begyndte den egentlige Forsøgstid den. Januar og varede i Maaneder. Forsøgsplanen var følgende: Hold : A-Tilskud, men intet D-Tilskud.» : D-Tilskud, men intet A-Tilskud.» : Tilskud af baade A- og D-Vitamin. Hold er det normaltfodrede Hold. Som Vitamin A-Tilskud blev der i Forsøget brugt Lucernemel, der blev indblandet i Fritfoderet samtidig med, at dette blev blandet, hvilket skete nogenlunde en Gang om Maaneden. Det benyttede Lucernemel indeholdt 0 mg Karotin pr. kg. Som Vitamin D-Tilskud til Hold og blev der givet 0 Enheder Vitamin D pr. Dyr daglig. D-Vitaminet var opløst i Sennepsolie, og den daglige Mængde blev givet paa Kornet. Kornfoderet bestod af lige Dele Byg og Havre, Fritfoderblandingen var sammensat paa følgende Maade: kg Havre '» Byg» Hvedeklid» Kød-Benmel» Hvalkødmel» Blodmel» Lucernemel IV» Kridt V» Salt 0 kg Blanding Lucernemel indgik kun i Blandingen til Hold og, Hold fik ikke Lucernemel. Blandingen indeholdt, pct. Raaprotein, svarende til, pct. fordøjeligt Renprotein, og F. E. pr. 0 kg. Foruden Korn og Fritfoder fik hvert Hold Liter syrnet Skummetmælk daglig: Holdenes Ydelse og Foderforbrug var følgende:

10 Hold. A-Tilskud, men ikke BrTilskud. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fri tf. Mælk Januar,, Februar,0, ' Marts,0,0 0 April,., Maj,., Maaneder, 0, Hold. B-Tilskud, men ikke A-Tilskud. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar,0, Februar,, Marts,, April.,,0 Maj,, Maaneder,0, 0 Hold. Baade A- og D-Tilskud. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar,, Februar,, Marts,, April,, Maj,, Maaneder,, I Løbet af de Maaneders Forsøgstid har Hold givet Æg à, g, Hold Æg à, g, medens det normalt fodrede Hold har lagt Æg à, g. De to Forsøgshold har saaledes en væsentlig lavere Ydelse end Kontrolholdet, og det gælder især Hold, der ikke fik A-Vitamin. De anførte Tal omfatter hele Forsøgstiden, men da de tre Holds Ydelse var meget nær ens i den første Maaned, træder de uheldige Virkninger af Mangel paa A- eller paa D-Vitamin endnu tydeligere frem, naar man betragter Ydelsen i Forsøgstidens enkelte Maaneder. Paa Grundlag af de anførte Ydelsestal er der i Tavle ved Hjælp af Søjler givet en Fremstilling af Ydelsen i de enkelte Maaneder. I Januar ligger Ydelsen meget nær ens i de tre Hold, i Februar er Æg-

11 Il Mangel caa Vitamin A og Vitamin D. o lo Æg pr» Maaned m I I I I k Y, Jan. Feb. Mar. Apr. Maj o Antal Æg talt «i X * o lo Jan. feti. Mar. Apr. Haj Tavle.

12 antallet dalende i alle Hold, hvilket uden Tvivl beror paa, at Forsøget er gennemført i den meget strenge Vinter, men det falder i Øjnene, at det normaltfodrede Hold klarer sig bedst, og Hold, der ikke faar A-Tilskud, ligger lavest. I Marts er der en betydelig Fremgang i Ydelsen, og det ser ud til, at D-Mangelen i Hold nu gør sig stærkere gældende end A-Mangelen i Hold. I de følgende to Maaneder er Forholdet det omvendte, idet Hold har én meget lav Ydelse, kun Æg pr. Høne. Man faar et tydeligt Indtryk af, at disse Høner nu har opbrugt deres Beholdning af A-Vitamin, saa de skadelige Følger af A-Mangelen træder meget tydeligt frem. Tabellen viser, at det daglige Forbrug af Foder i Hold i disse to Maaneder gaar stærkt ned, idet de kun har ædt og g Fritfoder pr. Høne daglig, medens de i de foregaaende Maaneder fortærede g Fritfoder daglig. Det er muligvis manglende Ædelyst, der er Aarsag til den voldsomme Tilbagegang i Æglægningen. Hold klarer sig væsentlig bedre i disse Maaneder. Ydelsen er stigende fra Februar til Marts og April, og Forskellen mellem Hold og det normalt fodrede Hold bliver mindre og mindre i de sidste Maaneder af Forsøgstiden. Selv om Hønsene blev holdt indelukkede under hele Forsøget, ser det dog ud til, at D-Mangel navnlig har gjort sig gældende i Februar og Marts og kun i ringe Grad i April og Maj. Hold æder mindre Fritfoder end Hold, men der er ikke Tale om en pludselig og voldsom Nedgang i Foderforbruget, saaledes som Tilfældet var i Hold. I Januar blev der sat to Haner til hvert Hold Høner, og der blev i April foretaget Rugninger af de lagte Æg med følgende Resultat: nlrl.uu Antal Æg ruget pct. befrugtede pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg Der er kun ruget et temmelig lille Antal Æg, men de fundne Tal giver dog en god Orientering med Hensyn til Virkningen af Mangel paa Vitamin A og Vitamin D. Resultaterne er angivet i Tavle. Det bedste Rugeresultat er opnaaet i det normaltfodrede Hold, noget lavere Udrugning har man faaet i Hold, der ikke fik D-Tilskud, men Resultatet er dog ikke nær saa daarligt som i Hold, der ikke fik A-Tilskud. Befrugtningsprocenten er afgjort lavere i dette end i de

13 Rugeresultater. o ]act.befrug- pct. Kyllinger af tede Æg indlagte Æg befrugtede rrri Æg «lo On lo Vs % '// '// % Ægskallens Kvalitet. Vægtfylde pct. Skal Skaltykkelse,0,00,0 I,oo,0,0,0,o,,0,,0,,0 o,o 0, 0,0 0, I Tavle.

14 andre Hold, men navnlig maa der lægges Mærke til, at der ikke kunde udruges en eneste Kylling af Æggene fra dette Hold. Ligesom Tilfældet var med Hensyn til Ydelsen, har A-Mangelen ogsaa med Hensyn til Æggenes Rugeduelighed haft en langt stærkere Virkning end D-Mangel. I April Maaned blev der foretaget Undersøgelser af de lagte Ægs Skalkvalitet, og der er som Maal for denne benyttet Æggenes Vægtfylde, Skallens Tykkelse og pct. Skal. Der fandtes følgende Tal, som er benyttet ved Fremstillingen nederst paa Tavle. Hold Antal" Æg. Vægtfylde,0,0,0 Skallens Tykkelse, mm 0, 0,0 0, pct. Skal,0,, Det er ganske tydeligt, at Æggene fra Hold har langt den bedste Skal. Væsentlig tyndere er Skallen paa Æggene fra Hold, der ikke fik D-Tilskud, men, hvad der maaske er det mest bemærkelsesværdige, i Hold er Skallen endnu lidt daarligere, til Trods for, at dette Hold har faaet lige saa meget Vitamin D som Hold. Naar saaledes A- Mangel og D-Mangel har den samme uheldige Indvirkning paa Skalkvaliteten af de lagte Æg, tyder det paa, at D-Vitaminet ikke indvirker paa Kalkomsætningen ved Ægskallens Dannelse paa samme Maade, som naar det drejer sig om Kalk- og Fosforomsætningen ved Knogledannelsen. Det er aabenbart ikke tilstrækkeligt til at sikre en god Skal paa de lagte Æg, at Hønsene faar den fornødne Mængde Kalk i Foderet og et Tilskud af Vitamin D. Det er lige saa vigtigt at forsyne Hønsene med den fornødne Mængde A-Vitamin. Vitamin A-Mangel giver sig ikke alene til Kende i Ydelsen og i Rugeresultaterne, men ogsaa med Hensyn til Hønsenes Sundhed og Levedygtighed. I Løbet af Forsøgstiden var Dødeligheden i de tre Hold følgende: Hold pct. døde Høner» 0»»» 0» I Hold og var der ringe eller ingen Dødelighed, hvorimod ikke mindre end 0 pct. af de indsatte Høner i Hold døde under Forsøget. Hos Hovedparten af de døde Høner kunde der ved Obduktionen paavises Tegn paa A-Vitaminmangel. (Se Side.)

15 Hønerne i de tre Hold blev vejet enkeltvis ved Forsøgets Begyndelse og Slutning samt en Gang under Forsøget. Den gennemsnitlige Vægt var følgende: Hold Vægt ved Forsøgets Begyndelse, kg,,,» den. April, kg ;.,,..,0,,» ved Forsøgets Slutning, kg,,0, Det er iøjnefaldende, at Vægten af Hønerne i Hold er gaaet stærkt ned i den sidste Del af Forsøgstiden. Dette falder i Traad med Holdets lave Foderforbrug de to sidste Maaneder og med Holdets daarlige Sundhedstilstand. Forsøget viser klart, at det har meget uheldige Følger, hvis Hønsene faar for lidt Vitamin A eller Vitamin D. Mest skadelig er Mangel paa A-Stof, men ogsaa Mangel paa D-Stof har saa uheldige Virkninger, at det er nødvendigt at dække saavel Hønsenes A-Behov som deres D-Behov for at opnaa en tilfredsstillende Vinterydelse o af god Kvalitet som Handelsæg og Rugeæg. Forsøg med Tilskud af stigende Mængde DsVitamin. Paa Trollesminde blev der i Vinteren 0 gennemført et Forsøg med stigende Mængde D, stigende Mængde D samt stor Mængde D givet een Gang for alle ved Forsøgets Begyndelse. Forsøget omfattede Hold Brune Italienere med Høner paa hvert Hold og varede i Maaneder fra. Januar til. Juni. Hønsenes Kornfoder bestod af lige Dele Byg og Havre, og der blev brugt en Fritfoderblanding, der var sammensat saaledes: ' kg Majs,» Hvedestrømel,» Havre,» Byg,» Kød-Benmel,» Sojaskraa,» Hvalkødmel,» Blodmel,» Lucernemel, IV» Kridt, V*» Salt, 0 kg Blanding....,,

16 Blandingen indeholdt,0 pct. Raaprotein, svarende til, pct. fordøjeligt Renprotein, og F. E. pr. 0 kg. Det benyttede Lucernemel indeholdt mg Karotin pr. kg. For at bøde paa det lave Indhold fik alle Hold fra. Februar ccm Karotinolie med 000 Karotin- Enheder hveranden Dag. Alle Hold blev holdt indelukket under hele Forsøget. Der blev ikke tændt Lys i Hønsehuset i Mørkelægningstiden. Det kunstigt fremstillede D-Stof var opløst i Jordnødolie i saadanne Koncentrationer, at alle Hold fik lige meget Olie, nemlig V ccm pr. Høne daglig. Olien blev afmaalt ved Hjælp af en Pipette og givet paa Kornet en Gang om Dagen. Da nogle Hold som nævnt fik forskellig Mængde Vitamin D, andre Hold forskellig Mængde Vitamin D og to Hold fik en stor Dosis D- Vitamin en Gang for alle, falder det naturligt at omtale de enkelte Forsøgsafsnit for sig. a. Stigende Mængde Vitamin D. Dette Forsøg omfattede Hold, der efter Planen skulde have henholdsvis 0, 0, 0 og 0 Enheder D daglig pr. Høne. Paa Grund af Fremgangsmaaden ved Tildelingen af den daglige D-Mængde fik Hønsene dog ikke helt det tilsigtede Antal D-Enheder, men pct. mindre. Holdenes Ydelse og det daglige Foderforbrug i Forsøgstidens enkelte Maaneder var følgende: Hold. Intet D-Tilskud. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts,, April, '0, Maj, 0, s ^orn Foder daglig Fritf. Mæl Maaneder,0, 0 Hold. Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts,, April,, Maj,, g Korn Maaneder, 00, 0 Foder daglig Fritf. Mælk 0 0 0

17 Hold. 0 Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar Februar Marts April Maj,,,,,0,,,,, 0 Maaneder,, Hold. Enheder Z> daglig. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts,, April,0,0 Maj,0, g lorn foder daglig Fritf. Mæ] 0 0 Maaneder,, 0 Hold, der ikke fik D-Tilskud, lagde Æg i Forsøgstiden, medens de tre Forsøgshold gav fra til 0 Æg og dermed en afgjort højere Ydelse end Kontrolholdet. I Tabellen og i Tavle er angivet Ydelsen pr. Høne i Forsøgstidens enkelte Maaneder. I Januar har Kontrolholdet en lidt højere Ydelse end de tre Hold, der fik D-Tilskud, men allerede i Februar er Forholdet vendt om, og i de følgende Maaneder har Kontrolholdet afgjort en lavere Ydelse end de tre Forsøgshold. I Maj er Forskellen dog mindre end i de foregaaende Maaneder, hvilket tyder paa, at D-Tilskud paa dette Tidspunkt er af mindre Betydning end i de sidste Vintermaaneder eller første Foraarsmaaneder, selv om Hønsene holdes indelukket. I de tre sidste Maaneder af Forsøgstiden er Ydelsen af de tre Hold, der faar D-Tilskud, praktisk taget den samme. Naar Hold kommer lidt bag efter med samlet Ydelse i Forsøgstiden, skyldes det i Hovedsagen, at Holdet gav en forholdsvis lille Ydelse i Februar. Der er en Antydning af, at 0 Enheder Ds-Vitamin til Hold har givet en bedre Ydelse i Februar end Enheder D til Hold, men i de følgende Maaneder er der ingen Forskel, og det vil formentlig være betænkeligt at fastslaa, at der er en reel Forskel i Ydelsen af de tre Hold, der fik D-Tilskud, selv om Hold i Februar og Marts ikke helt er paa Højde med Hold.

18 Stigende Mængde Vitamin D. o Æg pr. Maaned lo / Maj o 0 o o Antal MR ialt y// y//.' // o 0 o lo Jan. Feb. Mar. Apr, Maj Tavle.

19 I Rugetiden var der sat Haner til hvert Hold, og der blev foretaget, Udrugninger af de lagte Æg med følgende Resultat: old Antal Æg ruget pct. befrugtede pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg. I Tavle er der givet en grafisk Fremstilling af Rugeresultaterne. Der blev foretaget Rugninger fra Midten af Marts til Slutningen af April. Kontrolholdet, Hold, gav det daarligste Rügeresultat, og der er en tydelig Stigning i pct, udrugede Kyllinger med stigende D-Tilskud. Den bedste Udrugning naas dog allerede i Hold, der fik 0 Enheder D daglig, og Tallene viser, at der ikke er opnaaet noget ved at give større D-Tilskud. I Marts og April blev der endvidere foretaget Undersøgelser vedrørende Skalkvaliteten af de lagte Æg. Der fandtes følgende Tal, som er benyttet til Fremstillingen nederst paa Tavle : Hold Antal Æg undersøgt Vægtfylde,0 pct. Skal..., Skallens Tykkelse, mm 0,0,0,0 0,,00, 0,,0, 0, Der findes en smuk Overensstemmelse mellem de anførte Maal for Skallens Kvalitet. Hold har den daarligste Skal paa Æggene, medens de tre Hold, der har faaet D-Tilskud, alle har givet Æg med god Skal, og det bemærkes, at der ikke er nogen Forskel paa Skallens Kvalitet i disse Hold. Enheder D har været nok til, at Hønsene har kunnet give Æg med tilstrækkelig tyk Skal, og der er ikke opnaaet nogen yderligere Forbedring med Hensyn til Skallens Kvalitet ved at give større Mængder Vitamin D. Hønernes gennemsnitlige Vægt i Forsøgstiden fremgaar af følgende Tal: Hold ved Forsøgets Begyndelse, kg,. Marts, kg,0 ved Forsøgets Slutning, kg,,,,,,,0,,, *

20 Rugereaultater. pct.befrugtede Æg pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg Ægskallena Kvalitet, Vægtfylde pct. Skal, 0,o Skaltykkelae I,o I,oo.0 I,oo,0,0.0 i l %.0,,0,.0.,0 ty /^ Ay A> A TI V o, 0,0 0,»»"! I I I ILWWWW l 0

21 Medens de fire Hold har meget nær samme Vægt ved Forsøgets Begyndelse, vejer de tre Hold, der har faaet D-Tilskud, noget mere end Kontrolholdet ved de to følgende Vejninger, men Forskellen er dog ikke særlig stor og skyldes sikkert i nogen Grad den Olie, disse tre Hold har faaet. Ved det gennemførte Forsøg har et dagligt Tilskud af Enheder D pr. Høne været tilstrækkeligt, naar der udelukkende tages Hensyn til Hønsenes Ydelse og til Ægskallens Kvalitet. Derimod har man faaet bedre Rugeresultater ved at gaa op til 0 Enheder D pr. Høne. Der var ingen Fordel ved at gaa endnu højere op med D-Mængden. b. Stigende Mængde Vitamin D. Fire andre Hold fik stigende Mængde Vitamin D. Kontrolholdet, der ikke fik D-Tilskud, er det samme Hold, som var Kontrolhold i Forsøget med stigende Mængde D. Ligesom i dette Forsøg blev der givet henholdsvis 0,, 0 og Enheder Vitamin D pr. Høne daglig. Holdenes Ydelse pr. Maaned og dagligt Foderforbrug pr. Høne var følgende: Maaned Æg Januar, Februar, Marts, April., Maj., Hold. Intet D-Tilskud. e pr. Maaned Ægvægt,,, 0, 0, g Korn Foder dagrlig Fritf. Mæl Maaneder,0, 0 Maaned Januar, Februar, Marts......, April, Maj, Hold. Enheder B daglig. Ydelse pr. Maaned Æg ÆgVSE,,,,0, g üorn Foder daglig Fritf. 0 Maaneder,, 0 Mæl 0 0

22 Hold. 0 Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar,, Februar,, 0 Marts April Maj,0,,,,, Maaneder,, Hold. Enheder D% daglig. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,0, Marts,, April,, Maj,,0 g!orn Foder da Fritf. güg Mæl Maaneder,, 0 0 Kontrolholdet har givet Æg i Løbet af Forsøgstiden, medens Hold, der fik det største D-Tilskud, gav Æg. Udslaget for D -Tilskud er saaledes langt mindre end Udslaget til Gunst for Tilskud af D. Hold har givet færre Æg end Kontrolholdet, men dette beror utvivlsomt paa Forhold, der er Forsøgsfodringen uvedkommende. Sandsynligvis har man faaet lavet dette Hold lovlig svagt ved Holdinddelingen, hvis ikke det er Kontrolholdet, der er blevet for stærkt, hvad noget kan tyde paa. I Tavle er Ydelsen i de enkelte Maaneder angivet ved Hjælp af Søjler. Baade i dette Forsøg og i Forsøget med D har Hold i Januar givet flere Æg end noget af de Hold, der fik D- Tilskud. I Februar har tre af Holdene meget nær samme Ydelse, medens Hold ligger lavere, I de følgende to Maaneder er Holdenes Ydelse stigende med stigende D-Tilskud, medens der i Maj ikke er større Forskel paa Ydelsen, bortset fra Hold, der atter ligger lavere. Som Helhed viser Ydelsestallene, at Ü-Tilskuddet vel har medvirket til en noget højere Ydelse, men Udslaget er dog langt mindre end ved Tilskud af det samme Antal Enheder D. Ved Udrugning af Æggene fra de forskellige Hold fandtes følgende Resultat, der tillige er angivet i Tavle :

23 ^ CO p. m I p. (S ö s (D C [ar. H < M CV <J- J O O O V V V j A v\ \ A \ k O G VJ n C O O i œ o V AN \ > \ \v\ p. Ig) r p o to d lo \ \ \ \ \ ^ NWWWJXWWN N\\\\\\ N >\\y-vnl \^\\N\\\\\\N \\\\\\\N\Vv>si v\\\v^\\\\\\\ ^\\\\^\\\\\\V vxxww^xnxn \\w\\\ XXX^XX^XXN^Ös WWWN v>l \\W\W XXXXXXX^I A\\\\\\\V\X\X\\XXX\\XI \\W\\W^\\\\\\ N XXXXXXX Ci. \ S \ \ V«A \W\\VC C\\\\\\ s \\\\\\\ N \\\\\\\ N \\W\\V\\\\\\\ WWXXX ^ WXXXXN WWW WWXXX

24 ; o ld Antal Æg ruget 0 pct. befrugtede ' pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg 0 0 Med stigende D-Tilskud er der en Stigning i Udrugningsresultaterne, men skønt D-Tilskuddet saaledes viser sig at være gavnligt ogsaa i denne Henseende, er den gunstige Virkning dog langt mindre end af det samme Antal Enheder D. Ved Undersøgelser over de lagte Ægs Skalkvalitet i Marts og April fandtes følgende Tal, der ligeledes er vist i Tavle : Hold Antal Æg undersøgt Vægtfylde,0 pct. Skal, Skaltykkelse, mm 0,0,0, 0,0,0, 0,,0, 0, Selv om der i de tre første Hold findes en svag Fremgang i Skallens Kvalitet med stigende Tilskud af Vitamin D, er Skallen dog for tynd i disse Hold. En Del bedre er Skallens Kvalitet i Hold uden derfor at være absolut tilfredsstillende, og det vil bemærkes, at man ved Tilskud af Enheder D daglig ikke har faaet Æg med saa god Skalkvalitet, som man fik ved at give Enheder D daglig. Holdenes gennemsnitlige Vægt i Forsøgstiden var følgende: Hold # Vægt ved Forsøgets Begyndelse, kg,,,,». Marts, kg,0,,0,0» ved Forsøgets Slutning, kg,,,,0 Holdenes Vægtændring i Løbet af Forsøgstiden er noget forskellig i de forskellige Hold, uden at der kan siges at være nogen egentlig»gang«i Tallene. Forsøget viser det bedste Resultat af den største af de anvendte Mængder Vitamin D. Det tyder paa, at man med de Enheder D daglig pr. Høne ikke er kommet op paa optimal Mængde, og det er

25 Rugereaultater. 0 o o 0 o 0 o lo pct. befrug tede Æg pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg I Ægskaliens Kvalitet, I,o l f oo.0 I,oo I.0 I,oo I,o Vægtfylde s y y < y t y 's. y, ,0 pct. Skal rr- "y, 'y y o,o 0. 0,0 0. Skaltykkelae i F=* y. Iwww.

26 iøjnefaldende, at Virkningen ikke i nogen Henseende er saa god som af Enheder D. Hønsene udnytter saaledes Vitamin D langt bedre end Vitamin D. c. Hele Tilskuddet givet paa een Gang. To Hold Høner fik ikke en daglig Mængde D-Vitamin, men D-Tilskuddet blev givet paa den Maade, at hver Høne i det ene Hold fik 000 Enheder og i det andet Hold Enheder indgivet paa een Gang ved Forsøgets Begyndelse. Naar disse Mængder blev valgt, var det, fordi 000 Enheder ialt svarer til 0 Enheder daglig i de 0 Dage, Forsøget varede. Hønerne i det paagældende Hold fik altsaa nogenlunde lige saa mange Enheder Ü~Vitamin som Hønerne i det Hold, der fik 0 Enheder D daglig, men som skulde have haft 0 Enheder, og det Hold, der fik Enheder, fik den dobbelte Mængde. Spørgsmaalet var, om Hønsene var i Stand til at oplagre den store Vitaminmængde og faa deres D-Behov i de følgende Maaneder dækket lige saa godt, som hvis de havde faaet et dagligt Tilskud. Paa Forhaand knytter der sig betydelig Interesse til denne Fremgangsmaade; thi hvis Metoden er tilstrækkelig paalidelig, vil det være muligt ved Hjælp af de kunstige, meget koncentrerede D-Vitaminprodukter at give Hønsene en tilstrækkelig stor D-Mængde ved Vinterens Begyndelse, og man er da fri for de Ulemper, der er forbundet med at give dagligt Tilskud. De paagældende to Hold fik ved Forsøgstidens Begyndelse indgivet direkte i Halsen ccm Olie, der indeholdt henholdsvis 000 og Enheder Vitamin D; derved sikrede man sig, at hver Høne i Holdet fik netop den Vitaminmængde, som man havde tiltænkt den. Holdenes gennemsnitlige Ydelse i Forsøgstidens enkelte Maaneder og det daglige Foderforbrug var følgende: Hold. Intet D-Tilskud. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts,, April, 0, Maj, 0, g Korn Foder daglig Fritf. Mælk Maaneder,0, 0

27 Maaned Æg Januar, Februar, Marts, April, Maj, Maaneder..., Hold. 000 Enheder D paa een Gang. e pr. Maaned Ægvægt,,,,, g Korn : Foder daglig Fritf. Mælk 0 0, 0 Maaned Æg Januar, Februar, Marts..., April, Maj, Maaneder, Hold Enheder D paa een Gang. e pr. Maaned Ægvægt,,0,0,, g Korn Foder da Fritf. 0 0 glig Mælk 0 0, 0 De to Hold, der fik D-Tilskud, gav en højere Ydelse i Forsøgstiden end Kontrolholdet. En Gennemgang af Ydelsestallene for de enkelte Maaneder, der foruden i Tabellen er angivet i Tavle, viser, at de tre Hold har omtrent samme Ydelse i Januar, men i Februar, Marts og i April kan Kontrolholdet ikke klare sig med de to Forsøgsnold. Af disse har Hold, der fik det største D-Tilskud, en højere Ydelse i Marts og April, medens det i Maj ligger lavere end de øvrige Hold. Det lagte Antal Æg i Forsøgstiden af de tre Hold viser saaledes, at der har været en gunstig Virkning af D-Tilskuddet, givet som en stor Mængde een Gang for alle. Endvidere viser en Sammenligning med de øvrige Forsøgshold, der fik et dagligt Tilskud af Vitamin D, at der er opnaaet en større Æglægning ved at give D som Stød end ved at give selv den største af de prøvede daglige Mængder D, men Ydelsen er dog ikke saa stor som i noget af de Hold, der fik et dagligt Tilskud af D. Ligesom Tilfældet var med de øvrige Hold, blev der foretaget Udrugning af de lagte Æg. Der fandtes følgende Resultater:

28 Vitamin D givet som Stød. o lo te Dr. I I Jan. Maaned \\w\\ ii I Feb. i Mar. F I i Apr. i i Pii Maj o o 0 Antal R& ialt o jfif o On lo 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Tavle.

29 Hold Antal Æg ruget 0 0 pct. befrugtede pct. Kyllinger af befrugtede Æg indlagte Æg Disse Tal er angivet i Tavle ved Hjælp af Søjler. Der er en tydelig Stigning fra Hold til Hold, hvilket viser, at D-Tilskuddet, givet som Stød, har haft en ikke ringe Virkning, selv om der mangler meget i, at Rugeresultaterne er lige saa gode som i de Hold, der fik den gunstigste Mængde Vitamin D som et dagligt Tilskud. Ved Undersøgelserne over D-Tilskuddets Indflydelse paa Ægskallens Kvalitet fandtes følgende Tal, der tillige er angivet i Tavle : Hold Antal Æg undersøgt Æggenes Vægtfylde,0,0,0 pct. Skal,,,0 Skaltykkelse, mm 0,0 0, 0, Ogsaa i denne Henseende kan der paavises en gunstig Indflydelse af D-Tilskuddet, men Fremgangen fra Hold til Hold med Hensyn til de undersøgte Egenskaber hos Æggene er dog kun ret ringe. Holdenes Gennemsnitsvægt i Forsøgstiden var følgende: Hold Vægt ved Forsøgets Begyndelse, kg,,,» den. Marts, kg,0,,» ved Forsøgets Slutning, kg,,, De to Forsøgshold har en noget større Vægtforøgelse end Kontrolholdet i den første Del af Forsøgstiden, og denne højere Vægt kan ikke forklares ved den Oliemængde, disse Høner har faaet, da den kun androg i ccm ialt pr. Høne. I den sidste Del af Forsøgstiden gaar Vægten noget tilbage, især i Hold, der har et ret stort Vægttab. Forsøget viser en tydelig Virkning af et D-Tilskud, givet som Stød Enheder D indgivet hver Høne ved Forsøgets Begyndelse, giver et noget større Udslag end 000 Enheder pr. Høne, men Virkningen er dog langt ringere end af at give et passende stort dagligt Tilskud, selv om hver Høne derved faar et betydeligt mindre Antal D-Enheder i Løbet af Vinteren.

30 0 Rugereaultater. o 0 o o o pct.befrug- pct. Kyllinger af tede Æg indlagte Æg befrugtede Æg 0 o lo l Ægakallens Kvalitet,.0,00.0 I,oo I.0,0,0 Vægtfylde P j pct. Skal. Skaltykkelse o,o 0, 0,0 0, l Tavle.

31 DsTilskud een Gang om Maaneden. Ved det sidst omtalte Forsøg gav man Hønerne Vinterens hele D- Tilskud ved Forsøgets Begyndelse den. Januar, hvorved man opnaaede en ringere Virkning end af at give dem et dagligt D-Tilskud. I et Forsøg det følgende Aar prøvede man at give hele D-Tilskuddet for en Maaned paa en Gang. Et Hold fik 000 Enheder en Gang om Maaneden, hvilket svarer til 0 Enheder daglig i 0 Dage, og et andet Hold fik den dobbelte Mængde, 000 Enheder pr. Maaned. Een Gang om Maaneden fik hver Høne indgivet ccm Olie med henholdsvis 000 og 000 Enheder D. Disse to Hold blev dels sammenlignet med et Hold, der ikke fik D-Tilskud, og dels med et Hold, der fik 0 Enheder D daglig. Forsøget er gennemført med unge Italienerhøner i Vinteren. I Forbindelse med et tidligere omtalt Forsøg med Sussex samme Aar er det anført, hvorledes Foderet var sammensat. Holdenes Ydelse og Foderforbrug i Forsøgstiden fremgaar af følgende: Hold. Ikke D-Tilskud. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar.,, Februar,, Marts,, April,, Maaneder,, Hold. 000 Enheder D a een Gang om Maaneden. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg, Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar,0, Februar.,, Marts,, April,, Maaneder,, Hold. 00 Enheder D een Gang om Maaneden. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar, 0, Februar, 0, Marts,, April, 00, Maaneder,,

32 Hold. 0 Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts,, April,, g Korn Foder daglig Fritf. Mælk 0 Maaneder,,0 De anførte Tal i Tabellerne og Søjlerne i Tavle viser, at Hold, der ikke fik D-Tilskud, har en lavere Ydelse i hver Maaned end de øvrige Hold. Mellem disse tre Hold er der ikke nogen større Forskel, og deres samlede Ydelse i Forsøgstiden er omtrent ens, idet de har givet mellem og Æg pr. Høne, medens Hold kun har ydet Æg pr. Høne. De anvendte store Mængder D-Vitamin en Gang om Maaneden har saaledes givet et stort Udslag, og de paagældende Hold har lagt lige saa mange Æg som Hold, der fik 0 Enheder D daglig. Forsøget viser, at man uden Skade for Ydelsen har kunnet nøjes med at give Hønerne 000 Enheder en Gang om Maaneden i Stedet for at give et dagligt Tilskud. Det maa dog bemærkes, at man ved at give Hønsene deres Tilskud i Halsen sikrede sig, at hver Høne virkelig fik den D-Mængde, den skulde have. Ved at give D-0ien paa Foderet kan man ikke være sikker paa, at hver Høne netop faar den tilsigtede Mængde, og det kan komme til at spille en Rolle i Praksis. I Forsøgstiden blev der foretaget Rugninger af de lagte Æg med følgende Resultat: fnlrl LOU. l Antal Æg ruget pcf. befrugtede pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg Resultaterne er afbildet ved Hjælp af Søjler i Tavle. Det fremgaar klart, at D-Tilskuddet givet en Gang om Maaneden har bidraget til væsentlig bedre Resultater, end der er opnaaet i Hold, som i&tet D-Tilskud fik. 000 Enheder D en Gang om Maaneden har givet betydelig bedre Rugeresultater end 000 Enheder D pr. Maaned, men Resultatet er dog ikke helt saa godt som i det Hold, der fik 0 Enheder D daglig. Medens der med Hensyn til Ægydelsen ikke var nogen

33 C - Tilskud givet een Gang om Maaneden. o lo o Æff ur. Maaned ; % I Jan. Feb. I Mar. I PI y vs\w N Apr. A Antal Est ialt ' s o lo sy Jan. Feb. Mar. Apr. Tavle.

34 Rugereaultater. o 0 o o o 0 o lo pct.befrug- pct Kyllinger af tede Æg indlagte Æg befrugtedei A -V WV ftw < ^ pr Ægakallens Kvalitet»,0 I,oo I,o I,oo,0,0 I,o Vægtfylde IWW NNW \WW xxxx,o,,0,,o pct. Skal, *, ^ X--, C^-,0 '^ Skaltykkelsc 0,c o,ï o,< 0,c wvvvvvv I I kwwxn.

35 Forskel mellem de tre Hold, der fik D-Tilskud, er der saaledes en betydelig Forskel med Hensyn til Rugeresultaterne. 000 Enheder D een Gang om Maaneden har været tilstrækkeligt til at give en god Ægydelse, men ikke til at give lige saa gode Rugeresultater, som der er opnaaet ved Hjælp af 000 Enheder en Gang om Maaneden eller 0 Enheder D daglig. Dette Resultat stemmer godt overens med de tidligere fundne, i Henhold til hvilke der kræves en større D-Mængde for at opnaa gode Rugeresultater end for at faa en god Ægydelse og tilstrækkelig god Skalkvalitet. Undersøgelser over Skalkvaliteten af de lagte Æg viste følgende: Hold Antal Æg undersøgt Æggenes Vægtfylde,0,0,00,00 pgl. Skal,,0,0,0 Skaltykkelse, mm 0, 0, 0, 0, De anførte Tal viser ingen Forskel paa Skalkvaliteten af Æggene fra de tre Hold, der fik D-Tilskud, men de har alle væsentlig bedre Skal paa Æggene end Kontrolholdet. Holdenes gennemsnitlige Vægt ved Forsøgets Begyndelse og Slutning var: Hold Vægt ved Forsøgets Begyndelse, kg,,,, Slutning, kg,,,, Forsøget viser, at man kan dække Hønsenes Vitamin D-Behov ved at give dem et passende stort D-Tilskud en Gang om Maaneden. Af Hensyn til Hønsenes Ydelse oskallens Kvalitet var 000 Enheder D tilstrækkeligt, men 000 Enheder D gav væsentlig bedre Rugeresultater. Stigende Mængde Vitamin D. Som en Fortsættelse af det tidligere omtalte Forsøg med stigende Mængde Vitamin D blev der i Vinteren gennemført et tilsvarende Forsøg, der adskiller sig fra det første derved, at man gik væsentlig højere op med Mængden af Ü-Vitamin. Det maatte antages, at man ved det første Forsøg ikke var naaet op paa maksimal Mængde D, da det Hold, der fik den største Mængde, nemlig Enheder, gav et bedre Resultat end de Hold, der fik en mindre Mængde,

36 og man kunde derfor ikke af dette Forsøg afgøre, om ikke et større Tilskud vilde have givet endnu bedre Resultat. En yderligere Grund til at antage dette var, at de Enheder D daglig havde en langt ringere Virkning end samme Mængde D. Ved et nyt Forsøg vilde man undersøge, om man ved at give betydelig større, men dog rimelige Mængder D kunde opnaa et lige saa godt Resultat som ved at give de 0 Enheder D, der havde den gunstigste Virkning. Fire Hold Italienere fik et dagligt Tilskud af henholdsvis 0, 0, 00 og 0 Enheder D, og et femte Hold fik 0 Enheder D daglig. Det kunstigt fremstillede D-Vitamin var opløst i Sennepsoli«, og Opløsningerne til de forskellige Hold havde en saadan Styrke, at alle Hold fik samme Mængde Olie, nemlig /t g pr. Høne daglig. D-0ien blev udmaalt ved Hjælp af Pipetter. Forsøget varede fra. Januar til. Maj. I Forsøgstiden fik hvert Hold Liter Skummetmælk daglig. Gennemsnitlig Ydelse pr. Høne og dagligt Foderforbrug var følgende: Hold. Ikke D-Tilskud. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts,, April,, g Korn Foder daglig Fritf. Mælk Maaneder,, Hold. 0 Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar, 0, Marts,, April,, g Korn Maaneder,, Foder daglig Fritf. Mælk 0 Hold. 00 Enheder D Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts,, April,, g Korn Foder daglig Fritf. Mælk Maaneder, 0,

37 Hold. 0 Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar,, Februar,, Marts,, April,, Maaneder.. 0,, Hold. 0 Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned g Foder daglig Maaned Æg Ægvægt Korn Fritf. Mælk Januar,, 0 Februar..,, Marts,, April,, Maaneder,,0 Ydelsen er lav baade i Januar og Februar, og Holdenes Rækkefølge med Hensyn til Ydelsen forandrer sig noget fra den ene Maaned til den anden. Det er forstaaeligt, at det ligger saadan, da den lave Ydelse ikke stiller store Krav til Hønsenes Beholdning af D-Stof eller deres Forsyning dermed. I Marts og April er der en væsentlig Fremgang i Ydelsen, og det viser sig da omgaaende, at de to første Hold, der ikke faar D-Tilskud eller kun en forholdsvis ringe Mængde, har en tydelig lavere Ydelse end de øvrige Hold. Mellem disse er der ikke nogen større Forskel med Hensyn til Ydelse. Tallene i Tabellerne og Kurverne i Tavle viser, at den samlede Ydelse i Forsøgstiden har været stigende med stigende Mængde D, men selv Hold, der fik 0 Enheder D daglig, har dog ikke helt kunnet klare sig med Hold, der fik 0 Enheder D daglig. Under Forsøget blev der foretaget Udrugninger af de lagte Æg med følgende Resultat, der tillige er fremstillet i Tavle : Hold Antal Æg ruget pct. befrugtede pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg

38 Stigende Mængde Vitamin D. o Æg pr. Maaned lo I o o Antal Æg ialt /y.-y/ / c lo Jan. Feb. Mar. Apr. Tavle.

39 Rugeresultater. o o o o o o pct.befrugtede Æg s ' > y > y F NNV pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg o lo y* ly iyy Xy WW ly. y y \VVi I ^- y y jegskallena Kvalitet, Vægtfylde o,o Skaltykkelse 0 e! I,oo 0 e! r»n,o,0 % y y ^y >: ANV ANN,0,,0,,o,,0 A\V VANANW vww yaw ywvv wvv AVW / y. p. < y y y y y 0, 0,0 0, Tavle.

40 0 Med det stigende Tilskud af Vitamin D er der en meget iøjnefaldende Stigning i Udrugningsresultaterne. Medens Hold, der ikke fik D-Tilskud, kun giver pct. Kyllinger af de befrugtede Æg, kommer der i Hold, der fik den største Mængde Vitamin Dg, pct. Kyllinger, men trods denne gunstige Virkning af Ü-Tilskuddet er Udrugningsresultaterne selv i dette Hold dog ikke helt saa gode som i Hold, der fik 0 Enheder D daglig. Ligesom det var Tilfældet med Ydelsen, har man ogsaa med Hensyn til Rugeresultaterne opnaaet en bedre Virkning af et passende stort Tilskud af Vitamin D end af en flere Gange saa stor Mængde Vitamin D. Ved Undersøgelser over de lagte Ægs Skalkvalitet fandtes følgende: Hold Antal Æg undersøgt, Vægtfylde,0 pct. Skal, Skaltykkelse, mm 0,,0, 0,,0, 0,,0, 0,,00,0 0, D-Tilskuddet har en tydelig gavnlig Indflydelse paa Ægskallens Kvalitet, men heller ikke i denne Henseende har man ved Tilførsel af Vitamin D opnaaet en lige saa god Virkning som af 0 Enheder D. Holdenes gennemsnitlige Vægt i Forsøgstiden var følgende: Hold Ved Forsøgts Begyndelse, kg,» Slutning, kg,,,,,0,,,, Forsøget bekræfter D-Vitaminets Underlegenhed som D-Tilskud til Høns i Sammenligning med Vitamin D. Selv ved Anvendelsen af 0 Enheder D daglig har man ikke faaet saa stor Virkning som af 0 Enheder D. Virkningen af ubestraalet Dehydrokolesterin. I de foregaaende Forsøg fandtes en gavnlig Virkning af et Tilskud af D-Vitamin til Hønsene, ganske særlig naar det blev givet som et dagligt Tilskud af D-Vitamin. For at undersøge, om den gunstige Virkning skyldes selve Dehydrokolesterinet, eller den beror paa Bestraa-

41 lingen af dette Stof med ultraviolette Straaler, hvorved der dannes D-Vitamin, blev der paa Trollesminde foretaget et Forsøg, der omfattede tre Hold to-aarige Brune Italienere. Det ene Hold fik et dagligt Tilskud af 0 Enheder D, et andet Hold fik samme Mængde ubestraalet Dehydrokolesterin, og et tredie Hold fik intet Tilskud. løvrigt blev de tre Hold fodret ganske ens. Kornfoderet bestod af lige Dele Byg og Havre. Fritfoderblandingen var sammensat paa følgende Maade: I /» V 0 kg»»»» kg Havre, Byg, Hvedeklid, Kød-Benmel Sildemel, Lucernemel, Kridt, Salt. Blanding. Denne Blanding indeholdt, pct. Raaprotein, svarende til, pct. fordøjeligt Renprotein, og F. E. pr. 0 kg. Lucernemelet indeholdt mg Karotin pr. kg. Forsøget er gennemført i Vinteren, der i Modsætning til de foregaaende Aars Vintre var meget mild med Undtagelse af en kort Periode i Januar. Hønsene blev holdt indelukket gennem hele Forsøgstiden. Forsøget begyndte. Januar og varede til. Juni. Holdenes gennemsnitlige Ydelse og Foderforbrug i de enkelte Maaneder fremgaar af følgende Tabeller: Maaned Æg Januar, Februar, Marts, April, Maj, Hold. Intet Tilskud. B pr. Maaned Ægvægt,,, 0,, g Korn Foder daglig Fritf. Mælk Maaneder,,

42 Hold. Ubestraalet Behydrokolesterin. Ydelse pr. Maaned g Maaned Æg Ægvægt 'om Januar, 0, Februar,, Marts., 0, April, 0, Maj,, g!orn Foder daglig Fritf. Mæl. 0 0 Maaneder,, Hold. 0 Enheder D daglig. Ydelse pr. Maaned Maaned Æg Ægvægt Januar,, Februar,, Marts "...,, April,, Maj,, Foder daglig Fritf. Mæl Maaneder,, Hold og gav samme Ydelse, Æg pr. Høne i hele Forsøgstiden, medens Hold, der fik D-Tilskud, gav Æg pr. Høne. Ligesom ved de tidligere omtalte Forsøg finder man her, at D- Tilskuddet har en stimulerende Indflydelse paa Æglægningen, men tillige fremgaar det, at den gunstige Virkning maa tilskrives selve det aktive D- Vitamin, da det ubestraalede Dehydrokolesterin ikke har foraarsaget nogen.højere Ydelse. Tavle viser, at Hold og giver omtrent samme Ydelse i Januar, men i de følgende Maaneder ligger Hold væsentlig højere end de to andre Hold, hvis Ydelse er omtrent ens. Hold ligger i to af Maanederne lidt højere end Hold, men det opvejes af Holdets forholdsvis lave Ægantal i Januar og i Maj, da Hold har en betydelig Fremgang i Ydelse, hvilket medfører, at der kun bliver et lille Udslag til Gunst for Tilskud af D-Vitamin i denne Maaned. I hele Forsøgstiden gik der Haner hos Holdene, og der blev i Marts og April foretaget Udrugning af Æggene fra hvert Hold. Resultaterne blev følgende: ni ri Ulli Antal Æg ruget pct. befrugtede 0 pct. Kyllinger af indlagte Æg befrugtede Æg

43 \\ H vn Si KJ ro <-» > -^ ^JI o -o co o o o o o o o o d to. er CD SSSSNN X \\WW X \WWSWSSSI wwv NWNV] s\vw w\w \\\w N \\\\\\ sw\w ww\ ww\ ww^l w\w \WWV K\WNV \\W\N \\w\v \WW\ N W\W N wwv swwn \W\\\ wwv \\^ WWN' W\NS \WWN Lwwl WW\ N WWW \\\W\ \WW\ N sw\s\ N li? Ö Ir CD o- \\WWN SNWX

44 Disse Tal er angivet ved Hjælp af Søjler i Tavle. Hold giver betydeligt daarligere Udrugningsresultater end Hold, men det bemærkes tillige, at Hold i denne Henseende stiller sig noget gunstigere end Hold, selv om Udrugningen ikke tilnærmelsesvis er saa god som i Hold. Det tyder paa, at selve Dehydrokolesterinet øver en vis gavnlig Virkning med Hensyn til Æggenes Udrugning, men det er dog navnlig Aktiveringen af Stoffet, der er af Betydning. I Foraarsmaanederne blev der endvidere foretaget Undersøgelser over Skalkvaliteten af de lagte Æg. Resultaterne, der ligeledes er vist i Tavle, var følgende: Hold Antal Æg undersøgt Æggenes Vægtfylde,0,0,0 pct. Skal,,, Skallens Tykkelse, mm 0, 0, 0, Hold har noget bedre Skal paa Æggene end Hold, men begge Hold giver dog noget for tyndskallede Æg, hvorimod Hold lægger Æg med upaaklagelig Skal. Disse Tal for Skalkvaliteten viser samme Gang som de ovenfor anførte Tal for Æggenes Rugbarhed. Holdenes Vægtændringer i Løbet af Forsøgstiden fremgaar af følgende: Hold Vægt ved Forsøgets Begyndelse, kg,,,» den. Marts, kg,,,» ved Forsøgets Slutning, kg,,, En Del af disse to-aarige Høner havde ikke afsluttet Fældningen ved Forsøgets Begyndelse, og det giver sig Udtryk i deres Vægt paa dette Tidspunkt. Der er ingen større Forskel mellem Holdenes Vægt ved de følgende Vejninger, selv om Hold er lidt tungere end de øvrige Hold. Det gennemførte Forsøg viser, at Tilførslen af en saa ringe Mængde uaktiveret Dehydrokolesterin, som der er Tale om, synes at være dden paaviselig Betydning for Æglægningen, men derimod kan der paavises en gavnlig Indflydelse paa Æggenes Rugbarhed og ligeledes paa Kvaliteten af Skallen paa de lagte Æg. Virkningen er dog langt svagere end af den samme Mængde aktiveret Dehydrokolusterin, d. v. s. Vitamin D, som foruden paa Rugeresultaterne og Skalkvaliteten havde

45 Rugeresultater. n 0 0 o 0 o lo pct.be tede fru g- pct Æg indlagte Kyllinger af ; befrugtede heg ^ ' ^ Ægakallens Kvalitet.,00 Vægtfylde, 0,0,0,00,0, 0. I,o I,oo I.0,0 v\\\, ,0 Tavle li.

46 en gavnlig Indflydelse paa Æglægningen. 0 Enheder D eller den tilsvarende Mængde ubestraalet Dehydrokolesterin svarer til ca. V mg Dehydrokolesterin ialt i Løbet af Maaneder. Det er saaledes forsvindende smaa Mængder, det drejer sig om, og man kan undres over, at der i det hele taget kan paavises en Virkning af dem, men det er karakteristisk for Vitaminer og dermed beslægtede Stoffer, at ganske smaa Mængder har en efter Omstændighederne meget stor Virkning. Det maa saaledes anses for fastslaaet, at den gunstige Virkning af Vitamin D hos Høns først og fremmest skyldes Aktiveringen af Stoffet ved Bestraaling med ultraviolet Lys. At dette var Tilfældet, maatte man dog have Lov at vente paa Forhaand, idet tidligere Forsøg har vist, at der fremkom en Vitamin D- Virkning ved Bestraaling af Dyrene med ultraviolette Straaler, hvorved der ikke tilføres dem Stoffer. Ligeledes er der, bl. a. ved de Forsøg, der er omtalt i denne Beretning, paavist en D-Virkning ved at tilføre Hønsene Vitamin D, som ikke fremstilles af Dehydrokolesterin, men af Ergosterin. Maaske kan Forskellen paa Virkningen af Vitamin D og D paa Hønsene i nogen Grad forklares ved D-Vitaminets Indhold af Dehydrokolesterin, saaledes at Virkningen af dette Vitamin dels er en Virkning af Stoffet Dehydrokolesterin og dels en Virkning af Bestraalingen af dette Stof. Oversigt over Forsøgene. De gennemførte Forsøg har haft til Formaal at undersøge Virkningen paa Høns af de kunstigt fremstillede D-Vitaminer D og D samt at undersøge, hvor stort D-Tilskud Hønsene har Brug for i Vintermaanederne med Henblik paa deres Ydelse, Udrugningsresultater og Skalkvalitet. Forsøgene viste en gunstig Virkning af saavel Vitamin D som af D. Endvidere fremgik det klart, at Vitamin D har en flere Gange saa stor Virkning paa Høns som det samme Antal Enheder D. I et Forsøg havde saaledes Enheder D en større Virkning end Enheder D, og i et andet Forsøg gav 0 Enheder D et større Udslag end 0 Enheder D. Anvendelsen af Vitamin D til Høns kan derfor ikke paaregne større Interesse. Paa Grundlag af de foretagne Forsøg maa man ansætte Hønsenes Behov af Vitamin D til 0 Enheder daglig, naar der alene tages Hen-

47 syn til Æglægningens Størrelse og til Skalkvaliteten, saaledes som Tilfældet er ved Produktion af Spiseæg. Skal Æggene derimod anvendes til Rugning, maa Hønsenes Behov af Vitamin D ansættes til 0 Enheder daglig. De paagældende Forsøg blev foretaget i en meget haard Vinter, og Hønsene holdtes indelukket i hele Forsøgstiden. Endvidere er det undersøgt, om man i Stedet for at give Hønsene et dagligt Tilskud af D-Vitamin kan give dem hele Vinterens Forbrug paa een Gang ved Vinterens Begyndelse i Haab om, at Hønsene kan oplagre og udnytte D-Vitaminet, efterhaanden som de har Brug for det. Der kunde paavises en gunstig Virkning af D-Tilskud givet paa denne Maade, men hen imod Vinterens Slutning var Udslaget dog kun ringe, og man fik i det hele taget et bedre Resultat af at give Hønsene et passende stort dagligt Tilskud. Den følgende Vinter blev det undersøgt, om man kan dække Hønsenes D-Behov ved at give dem en stor Dosis D-Vitamin een Gang om Maaneden. Det viste sig, at 000 Enheder D en Gang om Maaneden var tilstrækkeligt af Hensyn til Hønsenes Ydelse oskallens Kvalitet, men man fik væsentlig bedre Rugeresultater ved at give 000 Enheder en Gang om Maaneden. Selv om man kan nøjes med at give Hønsene deres D-Tilskud med længere Mellemrum, fik man dog den bedste Udnyttelse af D-Vitaminet ved at give det dagligt. Endelig er det undersøgt, om den gunstige Virkning af Vitamin D skyldes det ubestraalede Stof -Dehydrokolesterin eller Virkningen beror paa Aktiveringen af dette Stof ved Bestraaling med ultraviolette Straaler. Forsøget viste, at der ganske vist var nogen gunstig Virkning af det ubestraalede Stof, men Virkningen beror dog i Hovedsagen paa Bestraalingen.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen/Dispensationer fra Bygningslovgivningen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 9. november 1905 2) Byrådsmødet den 23. november 1905

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Breve fra Knud Nielsen

Breve fra Knud Nielsen I august 1914 brød Første Verdenskrig ud. I godt fire år kom Europa til at stå i flammer. 30.000 unge mænd fra Nordslesvig, der dengang var en del af Tyskland, blev indkaldt som soldat. Af dem faldt ca.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Kredse. Styrelsen nedsætter et snævrere Udvalg til at varetage Foreningens Tarv.

Kredse. Styrelsen nedsætter et snævrere Udvalg til at varetage Foreningens Tarv. Udvidet Højskolegjerning paa Askov Folkehøjskole. Medens det næppe for Øjeblikket vil lade sig gjøre at gjennemføre Grundtvigs Tanke om Højskolen i Soer, synes den Drøftelse af Sagen, der i Sommer har

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 CpLy ApS Rugevejledning - Flade rugemaskiner Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 Vigtigt Alle temperaturer er beregnet til en flad rugemaskine som ikke har ventilator. Hvis din rugemaskine

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Mindegudstjenesten i Askov

Mindegudstjenesten i Askov Kolding Folkeblad - Mandag den 23. December 1918 Mindegudstjenesten i Askov. ------- Det Møde, hvormed Askov Højskole plejer at indlede Juleferien, fik i Aar en dybt alvorlig og bevæget Karakter. Det blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Ark No 6/1874 Vejle den 19 Oktbr 1874. Da jeg er forhindret fra i morgen at være tilstede i Byraadets Møde, men jeg dog kunde ønske, at min Mening om et nyt Apotheks Anlæg heri Byen, hvorom der formentligen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den,

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, VARMEGENNEMGANG GENNEM BYGNINGSKONSTRUKTIONER Af Professor J. T. Lundbye. Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, at den skal yde Beskyttelse mod Vejr og Vind; men da Klimaet

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

LAURITS CHRISTIAN APPELS

LAURITS CHRISTIAN APPELS VED BOGHANDLER, CAND. PHIL. LAURITS CHRISTIAN APPELS JORDEFÆRD DEN 19DE SEPTEMBER 1 8 9 3. AF J. C. HOLCK, SOGNEPRÆST TIL VOR FRELSERS KIRKE. TBYKT SOM MANUSKRIPT. Trykt hos J. D. Qvist & Komp. (A. Larsen).

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Opgave 2: Levevilkår på landet.

Opgave 2: Levevilkår på landet. Opgave 2: Levevilkår på landet. Opgaveformulering: Med udgangspunkt i oplysninger fra mindst to fremstillinger om perioden skal du gøre rede for levevilkårene på landet i Danmark i perioden o. 1850-1900.

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OM TAL, SOM PAA TO MAADER KAN SKRIVES SOM E N SUM AF POTENSER AF FEMTE GRAD

OM TAL, SOM PAA TO MAADER KAN SKRIVES SOM E N SUM AF POTENSER AF FEMTE GRAD Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Mathematisk-fysiske Meddelelser. XIV, 8. OM TAL, SOM PAA TO MAADER KAN SKRIVES SOM E N SUM AF POTENSER AF FEMTE GRAD A F A. S. BAN G KØBENHAVN LEVIN & MUNKSGAAR

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«.

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Paa et' Møde i Dansk geologisk Forening d. 30. April 1923 har stud. polyt. ALFRED ROSENKRANTZ rettet et personligt Angreb imod mig for mit Forhold til

Læs mere

GNIDNINGSELEKTRICITETEN S OPRINDELSE. VI

GNIDNINGSELEKTRICITETEN S OPRINDELSE. VI Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Mathematisk-fysiske Meddelelser. I,1. EXPERIMENTALUNDERSØGELSER OVE R GNIDNINGSELEKTRICITETEN S OPRINDELSE. VI A F C. CHRISTIANSEN KØBENHAVN FI.OVEDKOMMISSIONÆR

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

5. Kreds (Viborg). Viborg-Kredsens Bestyrelse samlet i Kredsformandens, Niels Schous, Have. Kredsformanden ses staaende midt for Huset.

5. Kreds (Viborg). Viborg-Kredsens Bestyrelse samlet i Kredsformandens, Niels Schous, Have. Kredsformanden ses staaende midt for Huset. 5. Kreds (Viborg). Viborg-Kredsens Bestyrelse samlet i Kredsformandens, Niels Schous, Have. Kredsformanden ses staaende midt for Huset. 5. Kreds (Viborg) stiftedes den 29. Maj 1919 paa Foranledning af,,viborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Optanter for Tyskland

Optanter for Tyskland Optanter for Tyskland 90-. Af Knud Larsen. Versaillestraktaten af 8. 6. 99 indeholdt (foruden Reglerne i Art. om automatisk Erhvervelse af dansk Indfødsret som Følge af Bopæl i de sønderjydske Landsdele

Læs mere

Forblad. Udtørring af nybygninger. A. Keller. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Udtørring af nybygninger. A. Keller. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Udtørring af nybygninger A. Keller Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 UDTØRRING AF NYBYGNINGER BESVARELSERNE AF DEN TEKNISKE FORENINGS PRISOPGAVE ANMELDT AF INGENIØR. A. KELLER. Den tekniske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere