Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)"

Transkript

1 Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem enhedstimebetalingssystemet, som administreres af Beredskabsstyrelsen. Ordningen med enhedstimebetaling er hjemlet i Beredskabsloven og Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet, der definerer den overordnede udgiftsfordeling mellem staten og kommunerne i relation til uddannelse af personel i redningsberedskabet. Den nævnte bekendtgørelse har et afsnit, der beskriver, at udgifter til uddannelse af frivillige kan afholdes af Beredskabsstyrelsen. Der afsættes hvert år en del af Beredskabsstyrelsens bevilling til enhedstimebetaling. På baggrund af de kommunale redningsberedskabers ansøgninger om enhedstimebetaling kan hver kommune få et tilskud til uddannelse af frivillige. En frivillig er defineret som en person, der har indgået kontrakt med kommunens redningsberedskab om at stå til rådighed for at løse opgaver for kommunen. En frivillig modtager ikke løn for at indgå i og løse opgaver for beredskabet i kommunen, men kan alene modtage ydelser, som er omtalt i Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet. For at få tilskud til uddannelse af frivillige skal følgende være opfyldt: 1. Uddannelsen skal være godkendt af Beredskabsstyrelsen. 2. Uddannelsen skal være relevant for varetagelse af de opgaver, som er defineret for frivillige i kommunens plan for risikobaseret dimensionering. 3. Uddannelsen skal være relevant i forhold til de opgaver, som kommunen skal løse i medfør af Beredskabsloven. 4. Kommunen skal overholde de administrative bestemmelser for enhedstimebetalingen, herunder overholde fastsatte frister for ansøgning og aflæggelse af regnskab. 5. Der ydes kun tilskud til uddannelse, hvor gennemførelsen kan dokumenteres. 6. Kommunen aflægger regnskab for gennemført uddannelse i uddannelsesåret. Regnskabet skal være påtegnet af den kommunale revisionsmyndighed, der skal bekræfte, at de afgivne oplysninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er rigtige, og at Beredskabsstyrelsens bestemmelser for enhedstimebetaling er overholdt. 7. Hvis det reelt gennemførte antal uddannelsestimer ved regnskabsaflæggelsen ikke fuldt ud svarer til tilskuddets størrelse, skal kommunen tilbagebetale den del, der ikke er aflagt regnskab for. Med tilskuddet dækker staten dele af kommunernes udgifter til uddannelse af frivillige i redningsberedskabet. Ordningen med enhedstimebetaling administreres af Beredskabsstyrelsen. På baggrund af det samlede behov for uddannelse af frivillige kan kommunen ansøge om enhedstimebetaling. Tilsvarende gælder for ansøgning om enhedstimebetaling til godkendte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps. Der er udgivet et særligt katalog over disse aktiviteter, der findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. 1

2 Der er tale om et formålsbestemt rammetilskud, der efter bemyndigelse administreres af kommunerne på Beredskabsstyrelsens vegne. Tilskuddet til den enkelte kommune beregnes ud fra antallet af uddannelsestimer, en sats pr. uddannelsestime (enhedstimesatsen) samt kommunens udgift til helbredsattester. Der kan maksimalt ydes støtte til uddannelse af 100 frivillige i en kommune. Mere information Læs mere om enhedstimebetalingssystemet nedenfor. Skema til ansøgning og regnskabsaflæggelse samt andre relevante blanketter downloades fra hjemmesiden. Hvem kan søge om enhedstimebetaling? De kommuner, som har tegnet kontrakt med frivillige om deltagelse i kommunens redningsberedskab, kan søge enhedstimebetaling til gennemførelse af godkendte beredskabsfaglige uddanner på manuelt niveau. Til hvilke frivillige kan der søges om enhedstimebetaling? Kommunerne uddanner både ansatte og frivillige til redningsberedskabet. Der kan kun opnås enhedstimebetaling til de frivilliges uddannelse, såfremt følgende betingelser er opfyldt. De frivillige, der modtager uddannelsen: skal have tegnet kontrakt om frivillig tjeneste i kommunens redningsberedskab, skal indgå som frivillige i kommunens beredskabsplan, hvor de skal varetage den funktion, de uddannes til, må ikke modtage løn for deltagelse i uddannelsen og må ikke modtage løn for udøvelsen af den funktion, som de uddannes til som frivillige. Til hvilke frivillige kan der ikke søges om enhedstimebetaling? Der kan ikke opnås enhedstimebetaling til frivilliges uddannelse, såfremt der er tale om frivillige, der skal udføre brandslukningsopgaver i kommunens daglige beredskab. Dette gælder f.eks. de frivillige, der er tilknyttet De Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund. Der kan ikke opnås enhedstimebetaling til instruktørernes timeforbrug. Til hvilke uddannelser kan der søges enhedstimebetaling? Hovedkriteriet for, at der kan opnås enhedstimebetaling til en uddannelse, er, at den pågældende uddannelse er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Der kan som udgangspunkt opnås enhedstimebetaling til de uddannelser, der fremgår af skemaet til ansøgning. Uddannelsesaktiviteterne skal gennemføres efter Beredskabsstyrelsens planer for uddannelse. Beredskabsstyrelsen udgiver hvert år nye retningslinjer for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse. Der kan løbende komme nye uddannelser til, herunder også lokalt udarbejdede uddannelser. Beredskabsstyrelsen skal godkende uddannelsen, før der kan søges om enhedstimebetaling. 2

3 Til hvilke aktiviteter kan der ikke søges enhedstimebetaling? Der kan ikke opnås enhedstimebetaling til en række af de aktiviteter, som kommunernes frivillige deltager i. Det gælder eksempelvis deltagelse i indsatser og deltagelse i arrangementer, såsom sportsstævner, byfester, festivaler, koncerter og lignende, hvor der ikke gennemføres uddannelse efter Beredskabsstyrelsens planer for uddannelse. Hvordan opgøres uddannelsestimer (enhedstimer)? Beredskabsstyrelsen yder via enhedstimebetalingssystemet tilskud med udgangspunkt i antal gennemførte uddannelsestimer for kommunens frivillige. Ved en enhedstime skal forstås én times uddannelse af én frivillig, uanset hvilken af de godkendte uddannelser der er tale om. Såfremt en frivillig opsiger sin kontrakt eller af anden grund ikke kan fuldføre et uddannelsesforløb, kan kommunen alene opnå enhedstimebetaling for de timer, som den pågældende har gennemført. Hvad er enhedstimesatsen? Enhedstimesatsen er det beløb, som kommunen kan modtage for hver afholdt uddannelsestime (enhedstime). Enhedstimesatsen opskrives hvert år på baggrund af Finansministeriets årlige pris/løn-indeks. Satsen for enhedstimebetaling til godkendte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps er en af Beredskabsstyrelsen fastsat procentdel af den ordinære sats for enhedstimebetaling til uddannelse af frivillige. Hvad skal helbredsattester bruges til, og hvordan foregår refusionen af udgifterne? Helbredsattester kan med fordel indhentes for at kontrollere personers egnethed til at varetage fysisk krævende funktioner i redningsberedskabet samt egnethed til at deltage i fysisk krævende uddannelsesaktiviteter. Der indhentes typisk en helbredsattest inden påbegyndelse af grunduddannelse Indsats. Beredskabsstyrelsen refunderer via enhedstimebetalingssystemet kommunens udgifter til helbredsattester for frivillige. Antallet af helbredsattester angives i skemaet til ansøgning og regnskabsaflæggelse. Helbredsattester i forbindelse med frivilliges deltagelse i Beredskabsstyrelsens kurser f.eks. en holdleder- eller røgdykkerinstruktøruddannelse er ikke omfattet af denne ordning, da Beredskabsstyrelsen i den forbindelse dækker udgiften til en helbredsattest for frivillige. Hvad er retsgrundlaget? Bestemmelserne vedrørende frivillige, uddannelser og omkostningsfordeling fremgår af: Beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 og Bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet. 3

4 Vejledning til ansøgning og regnskabsaflæggelse Ansøgning om tilskud via enhedstimebetalingssystemet indsendes til Beredskabsstyrelsen senest den 1. oktober i kalenderåret forud for uddannelsesaktiviteterne. For uddannelsesåret 2014 gælder en særlig frist for ansøgning, idet denne er fastsat til den 22. januar Skema til ansøgning downloades fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Der er to udgaver af ansøgningsskemaet. Det ene gælder uddannelse af frivillige, og det andet gælder uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps. Regnskabsaflæggelse Regnskaber indsendes til Beredskabsstyrelsen senest den 20. januar i kalenderåret efter, at uddannelsesaktiviteterne er gennemført. Der skal anvendes de skemaer til regnskabsaflæggelse, som Beredskabsstyrelsen angiver på sin hjemmeside. Vejledning i udfyldelse af de enkelte rubrikker Kontaktoplysninger Både kommunes navn og redningsberedskabets navn samt en række kontaktoplysninger skal angives. Korrespondance fra Beredskabsstyrelsen vedrørende enhedstimebetalingssystemet vil som udgangspunkt blive sendt til beredskabets adresse. Udbetalingsoplysninger Kommunen skal angive, hvordan enhedstimebetalingen ønskes udbetalt. Der skal kun vælges én af de tre angivne muligheder. Det vil sige enten kommunens NemKonto, girokonto eller bankkonto. Tilbagebetalingsoplysninger Kommunens skal angive det EAN-nummer, som Beredskabsstyrelsen skal anvende i forbindelse med eventuel opkrævning af ikke-anvendt enhedstimebevilling. Underskrift og stempel Kommunens ansvarlige administrator af enhedstimebetalingssystemet bekræfter med underskrift og stempel, at de afgivne oplysninger er rigtige. I forbindelse med ansøgningen beror oplysningerne i sagens natur på kommunens planlagte uddannelsesaktiviteter. En sådan plan er naturligvis et skøn, der er foretaget med udgangspunkt i den viden, som beredskabet har på tidspunktet for ansøgning om enhedstimebetaling. Andre forhold og procedurer Uddannelsesfællesskaber Beredskabsstyrelsen anbefaler dannelsen af fælleskommunale uddannelsesfællesskaber for frivillige. Uddannelsesfællesskaber styrker det beredskabsfaglige miljø, ligesom det giver de frivillige mulighed for at udveksle erfaringer og hente inspiration hos hinanden. Uddannelsesfællesskaber giver desuden bedre mulighed for at oprette økonomisk bæredygtige undervisningshold. 4

5 Kommunale uddannelsesfællesskaber kan lade én af deltagerkommunerne forestå administrationen af enhedstimebetalingssystemet på vegne af de øvrige deltagerkommuner. I givet fald skal det oplyses, hvis en kommune søger om enhedstimebetaling, der gælder for uddannelse af frivillige i flere kommuner. Ansøgning For at få enhedstimebetaling skal kommunen på forhånd ansøge Beredskabsstyrelsen herom. Ansøgningen skal tage udgangspunkt i kommunens plan for anvendelse af frivillige og deres behov for uddannelse og helbredsattester i perioden fra den 1. januar til den 31. december i det kommende kalenderår. Ansøgningen skal være styrelsen i hænde senest den 1. oktober i kalenderåret forud for uddannelsesaktiviteterne. Udmelding af bevilling (ramme for uddannelse) Hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb giver Beredskabsstyrelsen en udmelding om, hvilket beløb den enkelte kommune/ungdomsbrandkorps kan forvente at få bevilget i enhedstimebetaling i det kommende kalenderår. Denne udmelding gives dog med forbehold for, at midlerne rent faktisk er afsat i det pågældende finanslovsår i det forudsatte omfang. A conto udbetaling I august måned i kalenderåret, hvor uddannelsesaktiviteterne gennemføres, udbetaler Beredskabsstyrelsen bevillingen à conto til den enkelte kommune. Regnskab For at sikre, at enhedstimebetalingen anvendes efter hensigten, skal kommunen aflægge et regnskab herfor til Beredskabsstyrelsen. Regnskabet vedrører de uddannelsesaktiviteter, der er blevet gennemført i perioden fra den 1. januar til den 31. december i det forgangne kalenderår. Regnskabet skal være styrelsen i hænde senest den 20. januar i kalenderåret efter, at uddannelsesaktiviteterne er gennemført. Beredskabsstyrelsens regnskabsår afsluttes først endeligt den 31. januar, således at afsluttende dispositioner kan foretages indtil da. Tilbagebetaling Umiddelbart efter Beredskabsstyrelsens bearbejdning af de indsendte regnskaber, opkræver Beredskabsstyrelsen eventuel ikke-anvendt bevilling, såfremt kommunens regnskab viser, at kommunens uddannelsesaktiviteter ikke modsvarer den bevilling, som er blevet udbetalt à conto. Beredskabsstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve tilbagebetaling af det fulde refusionsbeløb, såfremt det reviderede uddannelsesregnskab ikke er styrelsen i hænde senest den 1. februar. Underskrift og stempel fra revisor Eftersom Beredskabsstyrelsen bemyndiger kommunen til at forvalte midlerne fra enhedstimebetalingssystemet, og midlerne derfor ligger uden for Beredskabsstyrelsens direkte kontrol, skal regnskabet være revisionspåtegnet. Kommunens revisionsmyndighed bekræfter med underskrift og stempel, at de afgivne oplysninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er rigtige. Dette for- 5

6 hold gælder både for regnskaber i forbindelse med uddannelse af frivillige og uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps. Udgiften til revision afholdes af kommunen. Antal gennemførte uddannelsestimer fordelt på uddannelser og frivillige For at Beredskabsstyrelsen kan gøre rede for det konkrete udbytte af enhedstimebetalingen i det forgangne kalenderår, skal kommunen i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse oplyse, hvordan uddannelsestimerne var fordelt på uddannelser og antal af frivillige, der deltog i den enkelte uddannelse. Der anvendes den blanket til regnskab, som Beredskabsstyrelsen publicerer på sin hjemmeside til formålet. Endvidere ønskes et samlet tal for, hvor mange frivillige, som kommunen havde kontrakt med ved det seneste årsskifte. Aflægges regnskabet på vegne af flere kommuner, oplyses fordelingen for alle deltagende kommuner på én gang. De frivilliges opgaver Af hensyn til muligheden for eventuelt at formålsorientere enhedstimebetalingen ønsker Beredskabsstyrelsen indblik i, hvordan de frivillige indgår i redningsberedskabet. Kommunerne skal derfor i forbindelse med regnskabsaflæggelse give en kortfattet beskrivelse af, hvilke opgaver de frivillige varetager i kommunens redningsberedskab. 6

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere