Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland"

Transkript

1 Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region Sjælland og omfattet af lov om erhvervsakademier for Videregående uddannelser. Erhvervsakademiets CVR-nummer er Erhvervsakademiet er oprettet den 1. september Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde samt at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Stk. 2. Erhvervsakademiet skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder samt viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. Stk. 3. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i Region Sjælland. Stk. 4. Erhvervsakademiet skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med et eller flere andre erhvervsakademier dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser. Stk. 5. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter. Stk. 6. Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videns institutioner og det omgivende samfund. Stk. 7. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod. Stk. 8. Erhvervsakademiet skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende, og som giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området. Stk. 9. Erhvervsakademiet skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom. 1

2 Stk. 10. Erhvervsakademiets formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere andre uddannelsesinstitutioner, jf. 9, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Stk. 11. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. 10 a i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Erhvervsakademiet ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 1) 9 udefrakommende medlemmer, jf. 14 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Udpegningen sker efter drøftelser med erhvervsakademiets bestyrelse og den udpegningsberettigede: 1 medlem udpeget af Dansk Byggeri 1 medlem udpeget af Dansk Industri 1 medlem udpeget af Teknisk Landsforbund 1 medlem udpeget af HK 1 medlem udpeget af Vækstforum Sjælland/Region Sjælland 1 medlem udpeget af Danske Universiteter, rektorkollegiet 1 medlem udpeget af Danske Erhvervsskoler, Lederne 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering af den nye bestyrelse 2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet. 3) To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved erhvervsakademiet. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved erhvervsakademiet kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Stk. 5. Erhvervsakademiets rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 5. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder med deres erfaring med og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder samt kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi. Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og 2

3 økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 4. Hvis en studerende eller en medarbejder ved erhvervsakademiet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden. Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af erhvervsakademiet. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger erhvervsakademiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt. Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder erhvervsakademiets vedtægt. Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge erhvervsakademiets organisering i vedtægten. Erhvervsakademiets organisation skal opbygges, så den kan sikre: 1) at de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes, 2) at erhvervsakademiet kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og 3) at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning. Stk. 6. Bestyrelsen godkender studieordninger for de uddannelser, som erhvervsakademiet udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne. Stk. 7. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor det årlige budget. Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed. Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter kapaciteten på erhvervsakademiet. 3

4 8. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for erhvervsakademiets drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for erhvervsakademiets økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 9. Bestyrelsen skal forvalte erhvervsakademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for erhvervsakademiets formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Stk. 2. Erhvervsakademiets midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i 18, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende erhvervsakademiet skal være noteret i erhvervsakademiets navn. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger erhvervsakademiets rektor. Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for erhvervsakademiets ansatte. 11. Bestyrelsen udpeger erhvervsakademiets interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i 34, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Stk. 2. Bestyrelsen underretter Uddannelses og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor. Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand. Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 4

5 Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på erhvervsakademiets hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge: 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side erhvervsakademiets rektor, herunder med angivelse af muligheder for delegering. 2) Procedurer for stillingtagen til erhvervsakademiets administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt erhvervsakademiets løn- og personalepolitik. 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om erhvervsakademiets uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om erhvervsakademiets likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra. 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision. Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen. Kapitel 5: Erhvervsakademiets daglige ledelse, uddannelsesudvalg, studerendes råd 15. Erhvervsakademiets rektor har den øverste daglige ledelse af erhvervsakademiet og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan deltage i møder i kollektivt sammensatte organer, der er nedsat af bestyrelsen, i erhvervsakademiet. 5

6 Stk. 2. Rektor forelægger det kommende års budget for bestyrelsen. Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale. Stk. 4. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at 1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger, 2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og 3) erhvervsakademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer. Stk. 5. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for erhvervsakademiets adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som erhvervsakademiet fastsætter. 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet. Stk. 3. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside. Følgende skal som minimum være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside: - De nedsatte uddannelsesudvalg og antallet af medlemmer i hvert udvalg - De udpegningsberettigede til de enkelte uddannelsesudvalg - De udpegede medlemmer til de enkelte uddannelsesudvalg, herunder medlemmer valgt af hhv. studerende og medarbejdere Ved hvert udvalg vælges 2 medlemmer af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet. To medlemmer vælges af og blandt erhvervsakademiets medarbejdere. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. Stk. 4. Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. 6

7 Stk. 5. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. 12 stk. 5, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt ti at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere. Stk. 6. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd. Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som erhvervsakademiet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende. Stk. 3. Erhvervsakademiet stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde. Kapitel 6: Tegningsret 18. Erhvervsakademiet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. stk. 2. Stk. 2. Erhvervsakademiet tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand ved dispositioner over fast ejendom. Kapitel 7: Regnskab og revision 19. Erhvervsakademiets regnskabsår er finansåret. Stk. 2. Erhvervsakademiets regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i 11 nævnte interne revisor. Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder erhvervsakademiet i overensstemmelse med regler fastsat af uddannelses- og forskningsministeren en årsrapport. Erhvervsakademiets regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af uddannelses- og forskningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen. Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af erhvervsakademiets rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 7

8 Kapitel 8: Sammenlægning, spaltning, nedlæggelse og formue 20. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning eller spaltning efter 36 og 37 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 21. Beslutning om nedlæggelse af erhvervsakademiet træffes af uddannelses- og forskningsministeren, jf. 38 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Stk. 2. Ved erhvervsakademiets nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Erhvervsakademiets bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat. 22. Formue hidrørende fra et erhvervsakademi tilfalder statskassen ved ophør, jf. dog stk. 2. Gaver skænket til erhvervsakademiet tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv. 23. Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse. Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse. Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. juni 2014 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer. 8

9

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) \" I Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 5 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere