Preben Ortmann - Jeppe Åkjærsvej 25A - Birkerød Curriculum Vitae

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Preben Ortmann - Jeppe Åkjærsvej 25A - Birkerød - 53 57 57 06 - prebenortmann@hotmail.com. Curriculum Vitae"

Transkript

1 Curriculum Vitae Preben Ortmann Jeppe Åkjærsvej25A 3460 Birkerød Mobil: Født den 15. maj 1960 i Birkerød RESUMÉ Mine kernekompetencer er økonomisk styring og ledelsesrapportering herunder udarbejdelse af drifts-, likividtetsbudgetter, årsregnskab samt opgørelse af skat. I min tilgang til opgaverne er jeg meget struktureret og analytisk med fokus på det endelige mål og overholdelse af deadlines. I forbindelse med løsning af nye problemstillinger benytter jeg mig af min brede erfaring men inddrager gerne personer med special viden på det enkelte område såfremt dette er nødvendigt eller vil give en bedre løsning. Jeg forsøger altid via overblik og med fokus på det egentlige problem, at skabe nogle simple, gennemskuelige og forstålige løsninger på problemerne. Som person er jeg udadvendt med et godt humør og finder problemer som en udfordring og ikke som en belastning. Jeg ligger vægt på, at dagligdagen ikke er ens, men indeholder forskellige udfordringer. Samtidigt kan jeg godt lide problemstillinger som kræver længere tids planlægning og overvejelser, men er ikke bange for at tage hurtige beslutninger, hvor dette er nødvendigt. Jeg arbejder bedst i en organisation, hvor der er forståelse for økonomiafdelingens betydning og hvor jeg har mulighed for at bidrage til beslutninger vedrørende virksomhedens fremadrettede drift og strategi. Med afsæt i elevuddannelse hos ØK har jeg efterfølgende som revisor gennem 12 år arbejdet indenfor mange forskellige virksomhedstyper som f.eks. produktion-, salgs-, samt servicevirksomheder, hvilket har givet mig et godt kendskab til mange forskellige økonomistyringsmodeller og økonomiske problemstillinger. Efterfølgende har jeg som regnskabs- og økonomichef været ansvarlig for virksomhedens økonomiske drift i flere forskellige virksomheder, hvor jeg udover den normale drift har været involveret i forskellige større projekter som opkøb af virksomheder, implementering af nye økonomisystemer, fusion af selskaber samt tilretning af den interne organisationsstruktur. UDVALGTE KOMPETENCER Årsregnskaber Udarbejde officielle årsregnskaber inklusive noter og årsberetning. Vurdere kritiske regnskabsposter herunder justere diverse hensættelser. Udarbejde skatteopgørelse med specifikation af aktuel skat såvel som udskudt skatter. Udarbejde pengestrømsanalyser. Opgøre eventualforpligtelser. Indsamle nødvendig dokumentation for alle regnskabsposter til internt og til 1 8

2 revisionsbrug. Samarbejde med revisionen fra planlægning til de endelige afslutningsmøder, hvor årsregnskab godkendes fra revisiones side. Fremlægge årsregnskab til den øvrige ledelsesgruppe. Koncernregnskaber Udarbejde såvel nationale som internationale koncernregnskaber. Udarbejde og justere rapporteringspakker til brug for månedlig indrapportering af regnskabstal. Indregne resultatandele fra minoritets interesser. Behandle sambeskatning opgørelser mellem selskaberne. Elimere koncerninterne poster herunder egenkapitaleliminering. Udforme moderselskabsregnskab. Gennemføre undervisning i koncern forhold og problematikker. Budgetter og forecasts Koordinere budget processen. Forestå budgetmøder, hvor forudsætninger om mål fastlægges og accepteres af de budgetansvarlige. Udarbejde endelig driftsbudgetter til godkendelse i ledelsen. Udarbejde likivitets budgetter med udgangspunkt i godkendt driftsbudgetter. Løbende udarbejde nye forcasts på baggrund af realiseret resultater og reviderede forventninger til fremtiden. Ledelsesrapportering Udforme økonomisk månedsrapportering på ledelsesnivau omfattende driftsresultat med sammenligning til budget og forecasts. Udforme månedsrapportering på profit-/ costcenter nivau til vurdering af virksomhedens resultat på ledelsesnivau. Udforme omfattende kvartals regnskaber indklusiv gennemgang af forskydninger i kritiske balance poster. Drøfte Key performance indicators med ledelsen og rapportering af samme. Bidrage med kommentarer til kritiske poster/forhold med oplæg til løsning. Præsentere budskaberne skriftligt såvel som mundligt overfor ledelsen. Anden ledelsesmæssig rapportering Udarbejde finansieringsberegninger i forbindelse med overvejelser om større investeringer. Udarbejde investeringsberegninger udfra konkrete formål som f.eks. leasing / køb af anlægsaktiver. Udarbejde dækningsbidragsanalyser til at vurdere rentabiliteten på forskellige segmenter som f.eks. varegrupper, kunder, markeder m.v. Udarbejde driftsøkonomiske analyser, der viser de økonomiske resultater på baggrund af forskellige valgte forudsætninger. Beregne skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser ved forskellige ledelsesmæssige valg. Medvirke ved udarbejdelse af strategi oplæg for virksomheden. Udarbejde diverse notater til ledelsen vedrørende forhold som bør tages op til overvejelse. Håndtere den regnskabsmæssige og skattemæssige lovgivning samt væsentlige erhvervsmæssige og personalemæssige lovgivninger. 2 8

3 Specielle regnskabsmæssige områder Beregne og vurdere størrelsen af igangværende arbejder. Styre igangværende arbejder udfra kontraksmæssige eller fastsatte milestone. Sikre økonomisk styring af lageret herunder vurdering af ukurens og planlægning og udføre regelmæssige lageroptællinger. Håndtere factoring aftaler og de afledte regnskabsmæssige posteringer. Opsætte forudsætninger for og regnskabsmæssig håndtering af profit og cost center regnskaber. Styre processen omkring eventual kapitaludvidelser og de nødvendige posteringer i den forbindelse. Håndtere den regnskabsmæssige behandling af forskellige virksomhedsformer udover aktie- og anpartsvirksomher som f.eks. joint venture samarbejde, filialer, fonde og intressentselskaber. Vurdere og beregner diverse hensættelser afledt af driften eller som følge af indgået aftaler. Beregne aktuelle og udskudte skatter i forbindelse med den månedlige regnskabsafslutning. Beregne og postere kursreguleringer som følge af mellemværender i udenlandsk valuta, finansielle investeringer eller ved indregning af resultater fra udenlandske enheder. Behandle den regnskabsmæssige side af forskellig pensionsordninger, herunder defined benefits. Håndtere forskellig momsmæssige problematikker som kan opstå nationalt, men også i forbindelse med handel indenfor såvel som udenfor EU. Håndtere løntransaktioner og har ligeledes et godt kendskab til opsætning af automatisk oploading af løndata fra eksterne leverandører. Internationalt Korrenspondere såvel skriftligt som mundligt ligeså naturligt på Engelsk som på Dansk. Håndtere forskellige kulturforskelle og arbejde med andre tidszoner. Gennemføre telefonmøder med præsentation af regnskabsmæssige resultater og andre økonomiske forhold. Agere intern kontakt person for koncern funktioner som tax, treasury, Cash accounting, payroll mv. Sikre fuldstændigheden af fakturing af overheads, cross charge problematikken og i relation til den stigende offentlige interesse heri. Håndtere importmoms, goods in transit, valutatransaktioner m.m. relateret til international handel. Udføre konsolidering og indregning af driftsresultater fra udenlandske investeringer. Udføre den regnskabsmæssige behandling som følge af sambeskatning mellem selskaberne. Projektledelse & deltagelse Bidrage med faglige kompetencer i større projekter gennem hele processen. Opkøbe virksomheder (Due diligence). Implementere SAP (dels som projektansvarlig og som deltager). Sikre implementering af Windfinance i rollen som projektansvarlig Bidrage til organisationsændringer og efterfølgende ansvarlig for den økonomiske rapportering heraf. Sikre etablering af profit og cost center styring og undervisning heri i rollen som ansvarlig. 3 8

4 Medvirke ved opstart af virksomheder, herunder implementering af forretningsgange og oplæring af medarbejdere. Sikre processen omkring fusion af selskaber og den efterfølgende regnskabsmæssige behandling heraf i rollen som projektansvarlig. Håndtere den regnskabsmæssige behandling af større konkursbo i samarbejde med kurator og efterfølgende foretage revision. Forestå salg af pc baseret konsoliderings- og budgetteringsværktøj. Sikre løbende implementering og optimering af forretningsgange og interne kontroller. Faglig- & personaleledelse Håndtere personale ledelse af økonomifunktion såvel som reception og kantine. Lede økonomifunktion med en service center struktur, hvor størstedelen af regnskabsfunktionerne er placeret i udenlandske service centre. Forestå internt personale uddannelse. Afholde udviklingssamtaler. Lede (fjernledelse) udenlandske medarbejdere. Gennemføre differentieret undervisning i regnskabsmæssige forhold. Regnskabsmæssige principper Håndtere forskelle regnskabsmæssigeprincipper: - IFSR - US GAAP - Local GAAP (Nordiske lande) Skat Håndtere virksomhedens forhold på det skattemæssige område: - Selskabsselvangivelse. - Skatteberegninger. - Udskudt skatteberegninger. - Sambeskatning. Vurdere forretningsmæssige aspekter, som kan afføde skattemæssige problemer eller forhold som bør iagttages. IT og Økonomisystemer SAP, økonomimodulerne på super brugerniveau. Navision, økonomisystem på brugerniveau. Wingfinans, økonomisystem på super brugerniveau. Hyperion, koncern rapporteringssystem på brugerniveau. MS Office, værktøjsprogram på brugerniveau. Samt diverse økonomisystemer, hovedsagligt fra min tid som revisor. 4 8

5 ANSÆTTELSESSTEDER 2008 Lenovo Denmark Koncern regnskabschef Lenovo producerer og sælger pc er og er efter overtagelsen af IBM s pc division i 2005 en af de største på markedet. Med Kina som hjemmemarked har Lenovo opdelt resten af verden i regioner, hvor EMEA er en af disse. Daglig styring og optimering af økonomifunktionen for de Nordiske lande Danmark, Sverige, Norge og Finland samt Belgien og Holland. Måneds- og kvartals rapportering for de Nordiske lande til EMEA hovedkontor Rapporter på specifikke regnskabs/finansielle forhold af interesse for Group management Koordinerer og supportere de forskellige regnskabsenheder, herunder specielt til de medarbejdere under mit ansvar i Kina, hvortil vores basale regnskabsfunktion er outsourced Kontaktperson til Group consolidation, treasury, cash accounting, tax og Visma payroll accounting. Sikre overholdelsen af koncern regnskabspolitikker og procedure Ansvarlig for udarbejdelse af eksterne årsrapporter for de Nordiske lande Kontakt person til ekstern revision, skat, momskonsulenter og andre eksterne myndigheder relateret til regnskab Sparingspartner med andre økonomi- og regnskabsenheder i EMEA Udarbejde en struktur for en omfangsrig kvartalsvis rapportering af den konsolideret balance for de Nordiske lande inkl. Holland og Belgien indeholdende status kommentarer, kritiske bemærkninger, udviklingstendeser, nøgletal mv. Samt afholdelse af møder, hvor rapporten fremlægges. Proces beskrivelser af årsregnskabsprocedurene for de enkelte Nordiske lande, der giver en struktureret oversigt over de nødvendige handlinger, hvilken information der kræves og hvor denne kan findes, samt naturligvis beskrivelse af særlig lokal lovgivning på området. Etablere den juridiske sambeskatning med et dansk søsterselskab, herunder de koncern mæssige afledte regnskabsmæssige postringer Marine Contracting International Økonomichef MCI var en Japansk ejet virksomhed der beskæftigede sig med aptering af skibe, hovedsagligt indenfor airconditioning og sprinkler systemer. Virksomheden var meget projekt orienteret gerne med projekter med en løbetid på mellem 2 til 3 år, med havde også en mindre egenproduktion af styretavler. Sparringspartner med direktøren. Økonomisk rapportering til vores hovedaktionær i Japan. Gennemgang og godkendelse af større indkøbsordre. Udarbejdelse af såvel kortsigtede som langsigtede cash flow budgetter. Kritisk analyse af regnskabstal. Gennemgang og godkendelse af nye ansættelseskontrakter for såvel nationale som internationale medarbejdere. Kontakt til revisor, advokat og offentlige myndigheder. Udarbejdelse af Årsregnskab. 5 8

6 Implementere et nyt økonomisystem Wingfinance, til håndtering af projektstyring herunder opsætte diverse rapporter og tilretning af de interne procedure til det nye system. Udarbejde likviditetsstyringsmodel til brug for rapportering og estimering af vores fremtidige likviditsbehov. Udarbejde nye projektstyring rapporter indeholdende milestone til brug for ledelsens styring af de enkelte projekter T-Systems Danmark Økonomichef I min tid hos T-Systems AS som økonomichef havde jeg ansvaret for Finance and Controlling samt en del af de administrative forhold som f.eks. ejendomme, kantine og reception. T-Systems er en mellemstor edb virksomhed opdelt på flere forskellige service lines med hver deres ledelse, T-Systems havde lokationer fire steder i Danmark samt en filial i Sverige og havde ca. 250 medarbejdere. T-Systems var igennem en kraftig ekspansion i de år, hvor jeg var økonomichef dels gennem opkøb og dels gennem organisk vækst, dette betød, at jeg som ansvarlig skulle tilpasse, optimere og etablere de interne forretningsprocesser til at kunne klare denne vækst. Som led i denne vækst forestod jeg også implementeringen af nye økonomisystemer. I første omgang implementering af SAP R3, som var hosted via vores moderselskab i Tyskland og i anden omgang SAP dcom, som blev udviklet og implementeret ved hjælp af egne konsulenter, samt endelig en større omlægning af økonomistrukturen for at kunne optimere den interne økonomirapportering, samt for kunne håndtere de nye rapporteringskrav fra vores moderselskab. Endeligt forestod jeg arbejdet med at fusionere 2 af vores datterselskaber op i T-Systems samt en integration af vores tidsregistrerings system. Sparringspartner med direktøren og den øvrige forretningsledelse. Månedsrapporting til Moderselskabet i Tyskland. Ledelse af regnskabsafdelingen, business controlling samt receptionen (7 personer) Koordinator til vores moderselskab vedrørende alle økonomiske anliggender. Gennemgang af større kontrakter. Konsolidering af regnskabstal for såvel vores selskaber i Danmark som filial i Sverige. Ansvarlig for budgetproceduren og efterfølgende opfølgning på budget afvigelser. Koordinering og månedlig rapportering af forecasts. Cash flow budgetter og likviditetsstyring. Gennemgang og kritisk analyse af regnskabstal. Udarbejdelse af Årsregnskab- Kontakt til revisor, advokat og offentlige myndigheder vedr. økonomiske anliggender. Diverse administrative opgaver. Implementere SAP (flere gange). Dels som en del af et koncern roll out men også som projekt ansvarlig i hele fasen Plan, Build and Run. Forestå en fusion af vores datterselskab ind i T-System, med udarbejdelse af diverse fusions erklæringer og balancer og efterfølgende den egetlige regnskabsmæssige behandling heraf. Etablere et egenligt profit og costcenter regnskab til internt styring af vores forretningsområder. Implementere nye forretningsgange for organisationen i forbindelse med løbende udvidelse og vækst af virksomheden. 6 8

7 Opkøb af virksomheder (Due diligence). Hvor jeg sammen med den adm. Direktør foretog de indledende forhandlinger og undersøgelse af target virksomhederne, efterfølgende dybere undersøgelser og analyser og deltog i de afsluttende forhandlinger COWI Consult Controller COWI Consult er et stort Dansk ejet Rådgivende Ingeniør virksomed. Controlling af udenlandske datterselskaber. Oplæring af økonomimedarbejdere i de udenlandske enheder. Rådgivning og assistance i forbindelse med etablering af mindre forretningsenheder i udlandet. Udarbejdelse af måneds- og årlige koncernregnskaber for COWI Consult. Etablere forretningsenhed i Polen omfattende diverse møder med de lokale myndigheder, samarbejde med vores lokale revisor, opsætning af lokale regnskaber og uddannelse af personale Deloitte - Revisor Her blev jeg ansat i den internationale afdeling, hvor hovedparten af revisionsopgaverne var inrefferet arbejde, hvilket betød, at jeg havde mange og alsidige opgaver: Planlægning og styring af normale revisionsopgaver. Medarbejder styring og praktisk uddannelse. Assistance overfor kunderne med hensyn til interne koncern rapporteringer. Undervisning på den interne revisorskole i regnskab og revision både i praksis og på den teoretiske del. Koncernregnskaber, fusioner, konkurser og andre specielle opgaver. Sikre løbende implementering og optimering af forretningsgange og interne kontroller. Samt et større enkelt stående projekt i forbindelse med etablering af et stort Dansk teleselskab, hvor nye specifikke forretningsgange skulle udarbejdes på alle væsentlige regnskabsmæssige områder og udleveres til de nye medarbejder ved virksomheds start. Forestå eksternt salg af et pc baseret konsoliderings- og budgeteringsværktøj og undervisning i samme ØK - Regnskabsassistent ØK var en stor international handels og skibsfarts virksomhed. Her var jeg ansat som regnskabselev og senere assistent. Lønningsbogholderi (Søfolk) og kreditor bogholderi. 7 8

8 UDDANNELSE & KURSER 1990 Cand. Merc AUD, Copenhagen Business School 1985 HD Regnskab, Copenhagen Business School Diverse kurser indenfor regnskab, økonomistyring, skat, greenbelt (projekt styring), søret. SPROG Dansk, modersmål Engelsk, forhandlingsnivau Tysk, forretningsnivau PERSONLIGE EGENSKABER Analytisk Engageret Målrettet Struktureret MINE JOBVÆRDIER Udvikling Udfordringer Ansvar Mennesker FRITID & PRIVAT Jeg er gift og har 2 børn som er flyttet hjemmefra. I min fritid dyrker jeg sejlads, squash og fitness. 8 8

Curriculum Vitae Tine Remil

Curriculum Vitae Tine Remil Personlige oplysninger: Gefionsvej 22 3650 Ølstykke Fødselsår: 1965 Familie: Gift og mor til Selina (16 år) og Stephanie (21 år) Tlf. 51 63 06 36 Mail: Tineremil@gmail.com Kort fortalt: Jeg skaber værdi:

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Curriculum Vitae Personlige data Fulde navn Kirsten Vibeke Nielsen Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Telefon 3035 4993 E-Mail privat kvngladsaxe@gmail.com Fødselsdato 15-5-1960 Erhvervserfaring OfficeOrganize

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA

Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA 1. OPSUMMERING Jesper Ulrik Madsen (JUM) Stolbergvej 11,DK 2820 Gentofte, Danmark +45 40 30 99 68 jesperulrik@madsen.tdcadsl.dk Linked-in profil:http://lnkd.in/34pjta Født 16. marts 1956 i Gentofte. Gift

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Årsrapport 2007/08 XXXXX

Årsrapport 2007/08 XXXXX Årsrapport 2007/08 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere