MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning"

Transkript

1 MODEL MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja DK-7080 Børkop Tanska 1

2 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye minikompressor, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager minikompressoren i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om minikompressorens funktioner. Særlige sikkerhedsforskrifter - Undgå at pumpe emnet for hårdt op. - Undlad at pumpe emner op, som ikke er beregnet til oppumpning med trykluft. - Hvis du pumper et dæk med kompressoren, skal du efterfølgende kontrollere, at dæktrykket er korrekt i henhold til dækkets specifikationer. Brug 1. Slut mundstykket til emnets ventil, og fastlås det om muligt ved hjælp af låseknappen. 2. Slut kompressoren til strømkilden. 3. Tænd for kompressoren ved at sætte startknappen på position I (12 V DC) eller II (230 V) afhængigt af den anvendte strømkilde. 4. Pump emnet op, og sluk derefter kompressoren ved at sætte startknappen på position 0 (slukket). 5. Frigør låseknappen, og fjern mundstykket fra ventilen. 6. Lad låseknappen forblive ulåst, når kompressoren ikke er i brug, Rengøring - Tør kompressoren af med en hårdt opvredet klud efter brug, og hold altid maskinens overflade og ventilationshuller fri for snavs. - Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan angribe plastikdelene på kompressoren. Fejlfinding Kompressoren vil ikke starte. - Kontrollér kompressorens og strømkildens sikringer. - Kontrollér, at ledningen er tilsluttet korrekt og i god stand. Kompressoren går ujævnt. - Hvis kompressoren er tilsluttet et bilbatteri, skal du starte bilens motor for at styrke strømkilden. - Emnet er pumpet op til kompressorens maksimale tryk. Stop oppumpningen. Emnet bliver ikke pumpet op. - Kontrollér, at slange og mundstykke er tilsluttet korrekt og fri for utætheder. - Kontrollér, at emnet ikke er punkteret eller utæt. Tekniske data Driftsspænding: 12 V DC eller 230 V - 50 Hz Strømforbrug: Maksimalt lufttryk: Luftmængde: 12 liter pr. minut Maksimal uafbrudt drift: 8 minutter 2

3 NORSK BRUKSANVISNING Innledning For at du skal få mest mulig glede av den nye minikompressoren din, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du begynner å bruke minikompressoren. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen hvis du skulle få behov for å lese informasjonen om minikompressorens funksjoner om igjen senere. Spesifikke sikkerhetsforskrifter - Unngå å pumpe opp emnet for hardt. - Unngå å pumpe opp emner som ikke er beregnet til oppumping med trykkluft. - Hvis du pumper opp et dekk med kompressoren, skal du kontrollere at dekktrykket blir korrekt i henhold til dekkets spesifikasjoner. Bruk 1. Sett munnstykket mot emnets ventil og lås det om mulig fast ved hjelp av låseknappen. 2. Koble kompressoren til strømkilden. 3. Slå kompressoren på ved å sette startknappen i posisjon I (12 V DC) eller II (230 V), avhengig av strømkilden som brukes. 4. Pump opp emnet, og slå deretter kompressoren av ved å sette startknappen i posisjon 0 (av). 5. Løsne låseknappen, og fjern munnstykket fra ventilen. 6. La låseknappen forbli ulåst når kompressoren ikke er i bruk. Rengjøring - Tørk av kompressoren med en godt oppvridd klut etter bruk, og hold alltid maskinens overflate og ventilasjonshull frie for smuss. - Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler da disse kan angripe kompressorens plastdeler. Feilsøking Kompressoren vil ikke starte. - Kontroller sikringene for kompressor og strømkilde. - Kontroller at ledningen er i god stand og tilkoblet korrekt. Kompressoren går ujevnt. - Hvis kompressoren er tilkoblet et bilbatteri bør du starte bilmotoren for å styrke strømkilden. - Emnet er pumpet opp til kompressorens maksimale trykk. Stopp pumpingen. Emnet blir ikke pumpet opp. - Kontroller at slange og munnstykke er tilkoblet korrekt og er helt tett. - Kontroller at emnet ikke er punktert eller lekker. Tekniske spesifikasjoner Spenning: 12 V DC eller 230 V - 50 Hz Strømforbruk: Maksimalt lufttrykk: Luftmengde: 12 liter pr. minutt Maksimal uavbrutt drift: 8 minutter 3

4 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya minikompressor rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Särskilda säkerhetsföreskrifter - Undvik att pumpa materialet för hårt. - Undvik att pumpa material som inte är avsedda att pumpas med tryckluft. - Om du pumpar ett däck med kompressorn, ska du kontrollera efter pumpningen att däcktrycket stämmer med däckets specifikationer. Användning 1. Sätt fast munstycket på ventilen på det material du ska pumpa, och lås om möjligt fast det med hjälp av låsknappen. 2. Anslut kompressorn till strömkällan. 3. Slå på kompressorn genom att föra startknappen i läge I (12 V DC) eller II (230 V) beroende på strömkällan. 4. Pumpa upp materialet och stäng därefter kompressorn genom att föra startknappen i läge 0 (stängd). 5. Lossa låsknappen och ta bort munstycket från ventilen. 6. Låsknappen ska vara olåst när kompressorn inte används. Rengöring - Torka av kompressorn med en väl urvriden trasa efter användning och håll alltid maskinens yta och ventilationshål fria från smuts. - Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel, vilket kan skada plastdelarna på kompressorn. Felsökning Kompressorn går inte att starta. - Kontrollera kompressorns och strömkällans säkringar. - Kontrollera att sladden är korrekt ansluten och i bra skick. Kompressorn går ojämnt. - Om kompressorn är ansluten till ett bilbatteri ska du starta bilens motor för att ge mer kraft åt strömkällan. - Du har pumpat så att kompressorns maximala tryck har uppnåtts. Sluta pumpa. Materialet blir inte pumpat. - Kontrollera att slang och munstycke är korrekt anslutna och helt täta. - Kontrollera att materialet inte är punkterat eller otätt. Tekniska data Driftsspänning: 12 V DC eller 230 V - 50 Hz Strömförbrukning: Maximalt lufttryck: Luftmängd: 12 liter per minut Maximal oavbruten drift: 8 minuter 4

5 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat minikompressorista suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen minikompressorin käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi minikompressorin toiminnot. Erityisiä turvallisuusohjeita - Älä pumppaa esinettä liian täyteen. - Älä pumppaa esineitä, joita ei tarkoitettu täytettäväksi paineilmalla. - Jos pumppaat kompressorilla pyörän rengasta, tarkista pumppaamisen jälkeen, että paine vastaa renkaalle annettuja suosituksia. Käyttö 1. Liitä suukappale esineen venttiiliin ja kiinnitä se mahdollisuuksien mukaan lukituspainikkeella. 2. Kytke kompressori virtalähteeseen. 3. Käynnistä kompressori asettamalla käynnistyspainike asentoon I (12 V DC) tai II (230 V) käyttämäsi virtalähteen mukaan. 4. Pumppaa esine täyteen ja sammuta kompressori sen jälkeen asettamalla käynnistyspainike asentoon 0 (sammutettu). 5. Vapauta lukituspainike ja irrota suukappale venttiilistä. 6. Anna lukituspainikkeen olla vapautettuna, kun kompressoria ei käytetä. Puhdistaminen - Kuivaa kompressori käytön jälkeen kuivaksi kierretyllä liinalla ja pidä laitteen pinnat ja tuuletusaukot puhtaina liasta. - Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa kompressorin muoviosia. Vianmääritys Kompressori ei käynnisty. - Tarkista kompressorin ja virtalähteen sulakkeet. - Tarkista, että johto on liitetty oikein ja että se on ehjä. Kompressori käy epätasaisesti.. - Jos olet kytkenyt kompressorin auton akkuun, käynnistä auton moottori, jotta akku saa lisää virtaa. - Esinettä pumpataan kompressorin suurimmalla paineella. Lopeta pumppaaminen. Esine ei täyty. - Tarkista, että letku ja suukappale on liitetty oikein ja tiiviisti. - Tarkista, ettei esine vuoda. Tekniset tiedot Käyttöjännite: 12 V DC tai 230 V - 50 Hz Virrankulutus: Enimmäisilmanpaine: Ilmamäärä: 12 litraa minuutissa Pisin sallittu käyttöaika yhtäjaksoisesti: 8 minuuttia 5

6 CE-mærke er anbragt: 2004 CE-merket: 2004 CE-märke monterat: 2004 CE-merkki myönnetty: 2004 CE mark placed: 2004 CE-Zeichen angebracht: 2004 CE-ERKLÆRING EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-SAMSVARSERKLÆRING EU-DEKLARATION EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA EC-DECLARATION OF CONFORMITY EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU-Importør, EU-importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EEC-importer, EG-Importeur,: HP-Værktøj A/S Industrivej Børkop Erklærer herved på eget ansvar, at: Erklærer herved på eget ansvar at: Intygar härmed på eget ansvar, att: Ilmoittaa omalla vastuullaan, että: Hereby, on our own responsability declare that: Erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass: SCANDINAVIA AUTO YF610 (59617) 230 V - I MINI COMPRESSOR Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Er fremstilt i samsvar med følgende: Är tillverkad enligt följande: On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Is manufactured in compliance with the following: Hergestellt wurde in Übereinstimmung mit folgenden: DIREKTIVER, DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIRECTIVES, RICHTLINIEN: 98/37/EF: Maskindirektivet med ændringsdirektiver. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + (ændringsdirektiv 93/68/EØF) 98/37/EEC: Maskindirektivet med tillägg och rättelser. 73/23/EEC: Lågspänningsdirektivet. 89/336/EEC: EMC-direktivet + ( rättelser 93/68/EEC) 98/37/EC: Safety of machinery with amendments. 73/23/EEC: Low tension directive. 89/336/EEC: EMC- directive + ( amendments 93/68/EEC ) 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillegg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspenningsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC) 98/37/ETY: Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen. 73/23/ETY: Matalajännitedirektiivi. 89/336/ETY: EMC-direktiivi + ( korjauksineen 93/68/ETY ) 98/37/EWG: Maschinenrichtlinie mit Änderungen. 73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie. 89/336/EWG: EMC-richtlinie + ( Änderungen 93/68/EWG) STANDARDER, NORMER, NORMER, NORMIT, STANDARDS, NORMEN: EN /A16 HP-Værktøj A/S - BØRKOP Produktchef, Produktsjef, Produktchef, Tuotepäällikkö, Product manager, Produktleiter Stefan Schou... 6

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

BÅNDSAV FRA POWER CRAFT

BÅNDSAV FRA POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING Båndsav BÅNDSAV FRA Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Vejledning 3-6 Illustration 7-8 Godkendelser 9 Ã Side 3 Tekniske specifikationer Motor 230 volt/50 Hz /400watt

Læs mere

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 7865 8650 Fremstillet i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Ce-erklæring 9 Side 3 Vi understreger I det følgende vigtigheden af, at belysnings armaturerne

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

BENCH GRINDER INSTRUCTION MANUAL BÆNKSLIBER BÄNKSLIP. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yancheng Lei Ming, Jiangsu

BENCH GRINDER INSTRUCTION MANUAL BÆNKSLIBER BÄNKSLIP. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yancheng Lei Ming, Jiangsu MODEL 6949 BENCH GRINDER INSTRUCTION MANUAL DA SV BÆNKSLIBER Brugsanvisning BÄNKSLIP Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. 600 - Yancheng Lei Ming, Jiangsu EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

DELTA SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 43500 TREKANTSLIBER TREKANTSLIPER TREKANTSSLIP KOLMIOHIOMAKONE. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

DELTA SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 43500 TREKANTSLIBER TREKANTSLIPER TREKANTSSLIP KOLMIOHIOMAKONE. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 43500 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Læs mere

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL HÅNDSTØVSUGER HÅNDSTØVSUGER HANDDAMMSUGARE KÄSIPÖLYNIMURI. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL HÅNDSTØVSUGER HÅNDSTØVSUGER HANDDAMMSUGARE KÄSIPÖLYNIMURI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 79109 VACUUM 1 CLEANER INSTRUCTION MANUAL DK HÅNDSTØVSUGER Brugsanvisning 2 N HÅNDSTØVSUGER Bruksanvisning 6 S HANDDAMMSUGARE Bruksanvisning 10 Fremstillet i P.R.C. 6001 Ningbo Tianli, Zhejiang EU-Importør

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

HAIR & NOSE HAIR TRIMMER

HAIR & NOSE HAIR TRIMMER MODEL L 11184 84 84 HAIR & NOSE HAIR TRIMMER INSTRUCTION MANUAL DK Hår- og næsehårstrimmer Brugsanvisning NO Hår- og nesehårtrimmer 4 Bruksanvisning SE Hår- och näshårstrimmer 6 Bruksanvisning Fremstillet

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL VINKELSLIBER VINKELSLIP. Miljøoplysninger. Miljöupplysningar. Brugsanvisning. Bruksanvisning

ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL VINKELSLIBER VINKELSLIP. Miljøoplysninger. Miljöupplysningar. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 81800 800 ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL DA SV VINKELSLIBER Brugsanvisning VINKELSLIP Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Yongkang, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop

Læs mere

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE 17-372_manual.indd 2011-10-25, 17.29.49 Art. 17-372 AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

SCANDINAVIA SCANDINAVIA. DK Minikompressor 2 Brugsanvisning. NO Minikompressor 3 Bruksanvisning. SE Minikompressor 4 Bruksanvisning

SCANDINAVIA SCANDINAVIA. DK Minikompressor 2 Brugsanvisning. NO Minikompressor 3 Bruksanvisning. SE Minikompressor 4 Bruksanvisning MODEL L 596 9613 1 MINI COMPRESSSOR USER S GUIDE DK Minikompressor 2 Brugsanvisning NO Minikompressor 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE Minikompressor 4 Bruksanvisning FI Pienoiskompressori

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

BATTERY- POWERED SCREWDRIVER

BATTERY- POWERED SCREWDRIVER MODEL 106 0607 BATTERY- POWERED SCREWDRIVER INSTRUCTION MANUAL DA ELSKRUETRÆKKER Brugsanvisning 3 NO ELEKTRISK SKRUTREKKER Bruksanvisning 5 SV ELEKTRISK SKRUVDRAGARE Bruksanvisning 7 FI SÄHKÖTOIMINEN RUUVINVÄÄNNIN

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80630 SOLAR POWER GARDEN LAMP HAVELAMPE INSTRUCTION MED SOLCELLER: MANUAL DK Brugsanvisning AURINKOKENNOILLA Bruksanvisning TOIMIVA PIHAVALAISIN: N HAVELAMPE MED SOLCELLER HAGELAMPE MED SOLCELLER

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK MODEL 53591 MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK N S FI MULTIVATERPAS Brugsanvisning MULTIVATERPASS Bruksanvisning MULTIVATTENPASS Bruksanvisning MONITOIMIVESIVAAKA Käyttöohje 2 3 4 5 Fremstillet

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Kondensator.book Seite 1 Mittwoch, 1. April 2009 5:41 17 02/2008 / Id.-Nr. 400 234 534 01079-0 Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Störningsskydd Störningsbild Åtgärder Støyfjernings-kondensator

Læs mere

CORDLESS ELECTRIC ANGLE GRINDER

CORDLESS ELECTRIC ANGLE GRINDER MODEL 76293 CORDLESS ELECTRIC ANGLE GRINDER INSTRUCTION MANUAL DK Akku vinkelsliber 2 Brugsanvisning NO Batteridrevet vinkelsliper 4 Bruksanvisning SE Akku vinkelsliber 6 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 27304 RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI FJERNSTYRET BIL Brugsanvisning FJERNSTYRT BIL Bruksanvisning FJÄRRSTYRD BIL Bruksanvisning KAUKO-OHJATTAVA AUTO Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri Våt- och torrdammsugare Våt- og tørrstøvsuger Märkä- ja kuivaimuri Våd- og tørstøvsuger WD 1200/30 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

RECHARGEABLE SPOTLIGHT

RECHARGEABLE SPOTLIGHT Oppladbar lykt MODEL 55299 RECHARGEABLE SPOTLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GENOPLADELIG LYGTE Brugsanvisning OPPLADBAR LYKT Bruksanvisning UPPLADDNINGSBAR LAMPA Bruksanvisning LADATTAVA VALAISIN Käyttöohje

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Maskin Dokumentation

Maskin Dokumentation Maskin Dokumentation BELKI Olieseparator type 60S Indhold Teknisk dossier: Maskinbeskrivelse 3 Maskindata 4 Maskinskitse 5 Stykliste 6 El-diagrammer 7 Brugsanvisning: Funktionsbeskrivelse 8 Før opstarten

Læs mere

EL-LUX EL-LUX EL-LUX EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX EL-LUX BRUGER VEJLEDNING Model 70164 side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3 Svenska 4 Suomi 5 Norsk 6 Ce-erklæring 7 Dansk El-Lux føntører er en effektiv, støjsvag hårtørrer baseret

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

GASOLINE ENGINE GENERATOR

GASOLINE ENGINE GENERATOR MODEL 67995 GASOLINE ENGINE GENERATOR INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI NØDSTRØMSANLÆG Brugsanvisning NØDSTRØMAGGREGAT Bruksanvisning NÖDSTRÖMSANLÄGGNING Bruksanvisning VARAVIRTAGENERAATTORI Käyttöohje 3

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare Monteringvejledning brusere og badekar Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Asennusohje suihku- ja kylpyammesekoittimille Hafa AB Svarvaregatan 5, Box

Læs mere

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 Art. 19-1503 MONTERINGSVERKTYG FÖR DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR DRIVKNUTEMANSJETT VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL KARDANMANCHET

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere