FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung Glacière à compression Notice d utilisation...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation..."

Transkript

1 FR40 AC/DC EN DE FR ES IT NL SV NO FI PT RU PL CS SK HU Compressor Cooler Operating manual Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung Glacière à compression Notice d utilisation Nevera por compresor Instrucciones de uso Frigorifero a compressore Istruzioni per l uso Compressorkoelbox Gebruiksaanwijzing Kompressor-køleboks Betjeningsvejledning Kylbox med kompressor Bruksanvisning Kjøleboks med kompressor Bruksanvisning Kompressori-kylmälaatikko Käyttöohje Geleira com compressor Manual de instruções Przeno na lodówka kompresorowa Instrukcja obs ugi Kompresorový chladicí box Návod k obsluze Chladiaci box s kompresorom Návod na obsluhu Kompresszor h t láda Használati utasítás

2 ON OFF POWER ERROR SET UP DOWN V~AC 12/24V DC 2

3 4 A B C

4 Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning, og gem den. Giv den til brugeren, hvis du giver apparatet videre. Producenten hæfter ikke for skader, der er forårsaget af ukorrekt brug eller forkert betjening. Indholdsfortegnelse 1 Forklaring af symbolerne Sikkerhedshenvisninger Generel sikkerhed Sikkerhed under anvendelse af apparatet Leveringsomfang Korrekt brug Funktionsbeskrivelse Funktionsomfang Betjenings- og visningselementer Betjening Før første brug Tips til energibesparelse Tilslutning af køleboksen Anvendelse af batteriovervågningen Anvendelse af køleboksen Låsning af køleapparatets låg Indstilling af temperaturen Frakobling af køleboksen Afrimning af køleboksen Udskiftning af sikringen Rengøring og vedligeholdelse Garanti Udbedring af fejl Bortskaffelse Tekniske data

5 1 Forklaring af symbolerne Forklaring af symbolerne!! A I ADVARSEL! Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG! Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser. VIGTIGT! Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion. BEMÆRK Supplerende informationer om betjening af produktet. Handling: Dette symbol viser dig, at du skal gøre noget. De påkrævede handlinger beskrives trin for trin. Dette symbol beskriver resultatet af en handling. Fig. 1 5, side 3: Denne information henviser til et element på en figur, i dette eksempel til Position 5 på figur 1 på side 3. 2 Sikkerhedshenvisninger 2.1 Generel sikkerhed! ADVARSEL! Hvis apparatet har synlige beskadigelser, må du ikke tage det i brug. Hvis dette apparats tilslutningskabel beskadiges, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Reparationer på dette apparat må kun foretages af fagfolk. Ved ukorrekte reparationer kan der opstå betydelige farer. 93

6 Sikkerhedshenvisninger FR40 AC/DC Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og derudover af personer med begrænsede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne, der følger heraf. Rengøring og brugerens vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn må ikke lege med apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Opbevar og anvend apparatet uden for børns rækkevidde (under 8 år). Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydåser med drivgas, i apparatet.! FORSIGTIG! Afbryd apparatet fra nettet før rengøring og vedligeholdelse efter brug Levnedsmidler må kun opbevares i original emballage eller egnede beholdere. A VIGTIGT! Sammenlign spændingsangivelsen på typeskiltet med energiforsyningen, der er til rådighed. Tilslut kun apparatet på følgende måde: Til en DC-stikdåse i køretøjet (f.eks. cigarettænder) med DC-tilslutningskablet Eller til 230 V-vekselstrømnettet med 230 V-tilslutningskablet Træk aldrig stikket ud af stikdåsen med tilslutningskablet. Når køleapparatet er tilsluttet til DC-stikdåsen: Afbryd køleapparatet og andre forbrugere fra batteriet, før du tilslutter hurtigopladeren. Når køleapparatet er tilsluttet til DC-stikdåsen: Afbryd forbindelsen, eller slå køleapparatet fra, når motoren standses. I modsat fald kan batteriet blive afladet. Køleapparatet er ikke egnet til transport af stoffer, der er ætsende eller indeholder opløsningsmidler. 94

7 Leveringsomfang Dette køleapparatet indeholder brændbart cyklopentan i isoleringen. Gasserne i isoleringsmaterialet kræver en særlig bortskaffelsesmetode. Aflevér apparatet til korrekt bortskaffelse ved afslutningen af dets levetid. 2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet! FORSIGTIG! Kontrollér før ibrugtagning, at ledningen og stikket er tørre. A VIGTIGT! Anvend ikke elektriske apparater i køleapparatet, undtagen hvis producenten anbefaler disse apparater hertil. Stil ikke apparatet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder (varmeapparater, stærk sol, gasovne osv.). Fare for overophedning! Sørg altid for, at varme, der opstår under driften, kan føres tilstrækkeligt bort. Sørg for, at apparatet har tilstrækkelig afstand til vægge og genstande, så luften kan cirkulere. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Fyld ikke væsker eller is i den indvendige beholder. Dyb aldrig apparatet i vand. Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed. 3 Leveringsomfang Mængde Betegnelse 1 Kompressor-køleboks 1 Jævnstrømstilslutningskabel 1 Vekselstrøm-tilslutningskabel 1 Betjeningsvejledning 95

8 Korrekt brug FR40 AC/DC 4 Korrekt brug Kompressor-køleboksen egner sig til at køle og fryse levnedsmidler. Kompressor-kompressoren er også egnet til anvendelse på både. Kompressor-køleboksen er beregnet til tilslutning til jævnstrømsstikdåsen i et køretøj, en båd eller autocamper eller til et vekselstrømsstikdåse.! FORSIGTIG! Sundhedsfare! Kontrollér, om apparatets kølekapacitet svarer til kravene for fødevarerne eller lægemidlerne, som du vil køle. 5 Funktionsbeskrivelse Køleboksen kan afkøle varer og holde varer kolde samt dybfryse dem. Afkølingen foretages med et vedligeholdelsesfrit kølekredsløb med kompressor. Den ekstrakraftige isolering og den effektive kompressor sikrer en særlig hurtig afkøling. Køleboksen er egnet til mobil anvendelse. Hvis køleboksen anvendes på både, kan det udsættes for en konstant hældning på Funktionsomfang Tretrins batteriovervågning til beskyttelse af køretøjets batteri Display med temperaturvisning, frakobles automatisk ved lav batterispænding Temperaturindstilling: Med to taster i 1 C (2 F)-trin 96

9 Funktionsbeskrivelse 5.2 Betjenings- og visningselementer Låsning af låget: fig. 1 1, side 2 Betjeningsfelt (fig. 2, side 2) Pos. Betegnelse 1 ON OFF Forklaring Tænder eller slukker køleboksen, når der trykkes på tasten i et til to sekunder 2 POWER Driftsindikator Lysdioden lyser grønt: Tilslutninger (fig. 3, side 2): Kompressoren er tændt Lysdioden lyser orange: Kompressoren er slukket Lysdioden blinker orange: Display blev frakoblet automatisk, fordi batterispændingen er lav 3 ERROR Lysdioden blinker rødt: Det tændte apparat er ikke driftsklart. 4 SET Vælger indtastningsmodusen temperaturindstilling angivelse af celsius eller fahrenheit indstilling af batteriovervågning 5 Display, viser værdierne 6 + Et tryk forøger den valgte indtastningsværdi 7 Et tryk reducerer den valgte indtastningsværdi Pos. Betegnelse 1 Tilslutningsbøsning vekselspændingsforsyning 2 Sikringsholder 3 Afdækning vekselstrømsbøsning 4 Afdækning jævnstrømsbøsning 5 Tilslutningsbøsning jævnspændingsforsyning 97

10 Betjening FR40 AC/DC 6 Betjening 6.1 Før første brug I BEMÆRK Før du tager den nye køleboks i brug, bør du af hygiejniske årsager rengøre den indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se også kapitlet Rengøring og vedligeholdelse på side 103). Valg af temperaturenhed Til temperaturvisningen kan der vælges mellem værdierne for celsius og fahrenheit. Gå frem på følgende måde: Tænd for køleboksen. Tryk to gange på tasten SET. Indstil temperaturenheden celsius eller fahrenheit med tasterne + eller. Displayet viser den indstillede temperaturenhed i et par sekunder. Displayet blinker et par gange, før det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur. 6.2 Tips til energibesparelse Vælg et anvendelsessted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol. Lad først varm mad afkøle, før du holder den kold i apparatet. Åbn ikke køleapparatet hyppigere end nødvendigt. Lad ikke køleapparatet forblive åbent længere end nødvendigt. Afrim køleboksen, så snart der har dannet sig et islag. Undgå unødigt lav indvendig temperatur. 98

11 Betjening 6.3 Tilslutning af køleboksen Køleapparatet kan anvendes med jævnstrøm eller vekselstrøm. A VIGTIGT! Fare for skader på apparatet! Afbryd køleboksen og andre forbrugere fra batteriet, før du oplader batteriet med en hurtigoplader. Overspænding kan beskadige apparatets elektronik. Af sikkerhedsmæssige årsager er køleboksen udstyret med en elektronisk polbeskyttelse, der beskytter køleboksen mod forkert polforbindelse ved tilslutning til batterier og mod kortslutning. Sæt jævnstrømstilslutningskablet i jævnstrømsbøsningen, og tilslut det til en jævnstrømsstikdåse eller sæt vekselstrømstilslutningskablet i vekselstrømsbøsningen, og tilslut det til en vekselstrømsstikdåse. Luk afdækningerne til bøsninger, som ikke anvendes, for at udelukke, at bøsningerne berøres utilsigtet. Der forhindrer derudover, at der trænger støv, vand og snavs ind i bøsningen. 6.4 Anvendelse af batteriovervågningen Køleapparatet er udstyret med en flertrins batteriovervågning, der beskytter køretøjets batteri mod for kraftig afladning ved tilslutning til køretøjets jævnstrømsnet. Hvis køleboksen anvendes i køretøjet, når tændingen er slået fra, frakobles boksen automatisk, når forsyningsspændingen kommer under en indstillelig værdi. Køleboksen tilkobles igen, når batteriet er opladet og gentilkoblingsspændingen nået. A VIGTIGT! Fare for beskadigelse! Batteriet har ikke mere sin fulde ladekapacitet, når det frakobles af batteriovervågningen. Undgå at starte flere gange og at anvende strømforbrugere uden længere opladningsfaser. Sørg for, at batteriet oplades igen. 99

12 Betjening FR40 AC/DC I modusen HIGH reagerer batteriovervågningen hurtigere end på trinnene LOW og MED (se følgende tabel). Batteriovervågningsmodus LOW MED HIGH Frakoblingsspænding ved 12 V 10,1 V 11,4 V 11,8 V Gentilkoblingsspænding ved 12 V 11,1 V 12,2 V 12,6 V Frakoblingsspænding ved 24 V 21,5 V 24,1 V 24,6 V Gentilkoblingsspænding ved 24 V 23,0 V 25,3 V 26,2 V Gå frem på følgende måde for at skifte modusen til batteriovervågningen: Tænd for køleboksen. Tryk tre gange på tasten SET. Indstil modusen for batteriovervågningen med tasterne + eller. Displayet viser den indstillede modus i et par sekunder. Displayet blinker et par gange, før det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur. I BEMÆRK Hvis køleboksen forsynes fra startbatteriet, skal batteriovervågningsmodusen HIGH vælges. Hvis køleboksen er tilsluttet til et forsyningsbatteri, er batteriovervågningsmodusen LOW tilstrækkelig. 6.5 Anvendelse af køleboksen A VIGTIGT! Fare for overophedning! Sørg altid for, at varme, der opstår under driften, kan føres tilstrækkeligt bort. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Sørg for, at apparatet har tilstrækkelig afstand til vægge og genstande, så luften kan cirkulere. Stil køleboksen på et fast underlag. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede, og den opvarmede luft kan slippe bort. I BEMÆRK Opstil køleboksen som vist (fig. 4, side 3). Hvis boksen anvendes i en anden position, kan apparatet tage skade. 100

13 Betjening Tilslut køleboksen, se kapitlet Tilslutning af køleboksen på side 99. A VIGTIGT! Fare på grund af for lav temperatur! Sørg for, at der kun er genstande eller varer i køleboksen, der må afkøles til den valgte temperatur. Tryk på tasten ON/OFF i et til to sekunder. Lysdioden POWER lyser. Displayet tændes og viser den aktuelle køletemperatur. I BEMÆRK Den viste temperatur er baseret på midten af det indvendige rum. Temperaturen andre steder kan afvige fra denne. Køleboksen starter med at køle det indvendige rum. I BEMÆRK Ved tilslutning til et batteri frakobles displayet automatisk, hvis batterispændingen er lav. Lysdioden POWER blinker orange. 6.6 Låsning af køleapparatets låg Løft låsen (fig. 1 1, side 2), og luk låget. Slip låsen. Det kan høres, at låsen går i indgreb og låser køleapparatet. 6.7 Indstilling af temperaturen Tryk en gang på tasten SET. Indstil køletemperaturen med tasterne + eller. Displayet viser i et par sekunder den indstillede ønskede køletemperatur. Displayet blinker et par gange, før det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur. 101

14 Betjening FR40 AC/DC 6.8 Frakobling af køleboksen Tøm køleboksen. Slå køleboksen fra. Træk tilslutningskablet ud. Hvis du ikke vil anvende køleboksen i længere tid: Lad låget stå lidt åbent. På den måde forhindrer du, at der opstår lugtgener. 6.9 Afrimning af køleboksen Luftfugtighed kan sætte sig som rim på fordamperen eller i køleboksens indvendige rum og derved reducere kølekapaciteten. Afrim apparatet rettidigt. A VIGTIGT! Fare for skader på apparatet! Anvend aldrig hårdt eller spidst værktøj til at fjerne islag eller til at løsne fastfrosne genstande. Gå frem på følgende måde for at afrime køleboksen: Tag indholdet ud. Opbevar det evt. i et andet køleapparat, så det forbliver koldt. Sluk for apparatet. Lad låget stå åbent. Tør vandet op Udskiftning af sikringen Udskift sikringen (8 A, 32 V) som vist (fig. 4, side 3). 102

15 Rengøring og vedligeholdelse 7 Rengøring og vedligeholdelse! A ADVARSEL! Afbryd før rengøring og vedligeholdelse apparatet fra nettet. VIGTIGT! Fare for beskadigelse! Rengør aldrig køleapparatet under rindende vand eller i opvaskevand. Anvend ikke skrappe rengøringsmidler eller hårde genstande ved rengøringen, da de kan beskadige køleapparatet. Rengør af og til apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud. Sørg for, at apparatets ventilations- og udluftningsåbninger er fri for støv og urenhededer, så varmen, der opstår under driften, kan ledes bort, og apparatet ikke tager skade. 8 Garanti Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bagside) eller din forhandler. Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag: En kopi af regningen med købsdato En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse 103

16 Udbedring af fejl FR40 AC/DC 9 Udbedring af fejl Fejl Mulig årsag Løsningsforslag Køleapparatet fungerer ikke, lysdioden POWER lyser ikke. Der er ikke strøm på jævnstrømsstikdåsen i køretøjet. I de fleste køretøjer skal tændingen være slået til, for at jævnstrømsstikdåsen har spænding. Apparatet køler ikke (stikket er sat i, lysdioden POWER lyser). Apparatet køler ikke (stikket er sat i, lysdioden POWER blinker orange, display er slukket). Ved tilslutning til jævnstrømsstikdåsen: Tændingen er slået til, køleapparatet fungerer ikke, og lysdioden POWER lyser ikke. Kompressor defekt. Batterispændingen ikke tilstrækkelig. Jævnstrømsstikdåsens fatning er snavset. Konsekvensen er en dårlig elektrisk forbindelse. Jævnstrømsstikkets sikring er brændt over. Køretøjets sikring er brændt over. Reparationen kan kun foretages af en tilladt kundeservice. Kontrollér batteriet, og oplad det i givet fald. Hvis stikket bliver meget varmt i jævnstrømsstikdåsens fatning, skal fatningen enten rengøres, eller stikket er muligvis ikke samlet rigtigt. Udskift jævnstrømsstikkets sikring (8 A), se kapitlet Udskiftning af sikringen på side 102 Udskift køretøjets sikring til jævnstrømsstikdåsen (normalt 15 A) (se køretøjets betjeningsvejledning). Displayet viser en fejlmelding (f.eks. Err1 ), og apparatet køler ikke. En intern driftsfejl har frakoblet apparatet. Reparationen kan kun foretages af en tilladt kundeservice. 10 Bortskaffelse Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald. M Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse. 104

17 11 Tekniske data Tekniske data FR40 AC/DC Artikelnr.: Tilslutningsspænding: Effektforbrug: 12/24 Vg Vw, 50/60 Hz 4 A (12 Vg) 2 A (24 Vg) 1,0 0,4 A ( Vw) Kølekapacitet: +10 C til 10 C (+50 F til +14 F) Kategori: Kategori 1 (køleskab med et eller flere opbevaringsrum til friske levnedsmidler) Bruttoindhold: 40 l Nettoindhold: Energieffektivitetsklasse: Energiforbrug: 38 l A++ 51 kwh/årligt Klimaklasse: N Udenomstemperatur: +16 C til +32 C Lydemissioner: 49 db(a) Mål (L x B x H): Vægt: 584 x 365 x 446 mm 11,5 kg I BEMÆRK Ved udenomstemperaturer på over +32 C (+90 F) kan minimumtemperaturen ikke længere nås. Godkendelse/certifikater: 4 Kølekredsen indeholder R134a. 105

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

CDF18, CDF25, CDF35,

CDF18, CDF25, CDF35, CDF18 CDF25 CDF35 CDF45 CDF18, CDF25, CDF35, CDF45 DE 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung EN 17 Compressor Cooler Instruction Manual FR 30 Glacière à compression Manuel d utilisation ES 44 Nevera

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CF35, CF40, CF50, CF60

CF35, CF40, CF50, CF60 CF60 CF50 CF35 CF40 CF35, CF40, CF50, CF60 DE 6 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung NO 152 Kjøleboks med kompressor Bruksanvisning EN 24 Compressor Cooler Instruction Manual FI 170 Kompressori-kylmälaatikko

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 700207G V3/0714 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 114

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! Rimi 700220 V3/0214 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13 1 Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Brug i overensstemmelse med formålet...8 Sikkerhedshenvisninger...8 Ibrugtagning... 13 Udskiftning af batteriet...14

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere