Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00"

Transkript

1 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis Boesen Peter Garde Christian Jørgensen Anina Sofie Foldager Madsen Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl Øvrige deltagere: Souschef/uddannelseschef Karen Munk Rasmussen Administrationschef Ulla Hygum Udviklingschef Mogens Schlüter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 22. januar 2014 Alis Boesen har ønsket følgende tilføjet referatets punkt 4.1 vedr. budget 2014: Beskæftigelsesregionen har sat social- og sundhedsassistenter på mangellisten, over den faggruppe / arbejdskraft, der er svær at skaffe som arbejdskraft. Referatet blev herefter godkendt. 3. Årsrapport 2013 Gennemgang og godkendelse. Årsrapport 2013 og revisionsprotokollat for årsrapport 2013 blev fremlagt af revisor Per Schøtt. Revisoren gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten og revisionsprotokollatet. Revisoren konstaterede, at det var god årsrapport og der var ikke særlige forhold at tage hensyn til.

2 2 Der har været en nedgang i aktiviteten og nedgang i indtjening, men der er stadig præsteret et solidt resultat. Skolen har en sund økonomi. Der ikke mindst er bygget op gennem de sidste års indtjening og meget pæne resultater. Nedgang i aktiviteten er godt fuldt op med tilpasning i omkostningerne. Året har været præget af fokus på investeringerne. IDV er gennemført med et fint resultat. Det er positivt, at skolen i 2013 fortsat har et overskud på IDV. Skolen præsterer et fint resultat i forhold til aktiviteten. Overskuddet på ca kr. reducerer det akkumulerede underskud, som nu udgør kr. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med udviklingen. Lock-outen i foråret har ikke haft den store betydning, da skolen i løbet af efteråret nåede at indhente aktiviteten. Det vil sige, at den lønbesparelse skolen fik i foråret til gengæld blev brugt til meraktivitet i efteråret. Årets resultat er et overskud på ca. 1,5 mill.kr., hvilket er positivt set i frohold til årets investeringer. Skolens egenkapital er øget til ca. 36 mill.kr. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet, og at skolen har fulgt de planer bestyrelsen havde lagt med hensyn til investeringer. Der er ganske få bemærkninger i revisionsprotokollen gående på IDV og efterregulering af moms. Revisor har ingen yderligere bemærkninger til regnskabet. Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten, vil årsregnskabet blive forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisoren sluttede af med at rose skolens administration. Trods udskiftning af medarbejdere i økonomistaben er der præsteret et meget flot arbejde. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen og påtegnet af revisoren. Årsrapporten og Revisionsprotokollat blev herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og revisoren. Fraværendes underskrifter vil blive indhentet efterfølgende. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapporten og resultatet. Bestyrelsen udtrykte stor ros til såvel ledelsen som administrationen for et godt regnskab. Årsrapport 2013 og Revisionsprotokollat til Årsrapport blev godkendt Bestyrelsen bemyndigede herefter administrationschefen til at til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Bilag: 3.1 Årsrapport Bilag: 3.2 Revisionsprotokollat til Årsrapport Orientering ved direktøren 4.1 Etablering af nyt team. Team Udvikling og kvalitet.

3 3 Skolen har etableret et nyt team, som i først omgang består af to konsulenter. Teamet skal varetage opgaver relateret til generering af nye aktiviteter, projekter og udviklings- og kvalitetsopgaver. Teamets opgaver kan også relatere sig til skolens samarbejdspartnere om mulige fælles projekter. 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 5.1 Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesforeningen 20. maj Nye regler for deltagelse. De bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage i repræsentantskabsmødet, bede henvende sig til direktøren, som vil forestår tilmeldingen. 5.2 Repræsentantskabsmøde og generalforsamling Campus Grindsted 26. februar I forbindelse med punktet blev det drøftet, om skolen fortsat skal gennemføre en undervisningsaktivitet i Grindsted, som ikke er økonomisk bæredygtig. Direktøren vil til et kommende bestyrelsesmøde udarbejde en sagsfremstilling, som grundlag for en beslutning om fortsat aktivitet eller ophør med aktivitet i Grindsted. Herefter var der en generel drøftelse vedr. rekruttering. Der er andre områder end Grindsted, hvor man kan drøfte udfordringer vedr. rekruttering. Bestyrelsen ønsker at se på det i en bredere sammenhæng. Det kan eventuelt indgå i et kommende strategimøde årigt videnskabeligt projekt på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, som skal skabe mere viden om bestyrelsernes rolle på ungdomsuddannelserne og deres samspil med skolernes ledelser og ministerierne. Alle bestyrelsesmedlemmer har fra universitetet modtaget et spørgeskema til udfyldelse. 5.4 Sidste møde for nuværende bestyrelse den 30. april Næste bestyrelsesmøde er det sidste for den nuværende bestyrelse. Det besluttes, at afholde mødet på Hotel Britannia fra kl Fra mødes så den nye bestyrelse og konstituerer sig. Kl er der fælles middag for den afgående og den tiltrædende bestyrelse. Af hensyn til bestilling af antal kuverter, skal eventuelt afbud til næste møde meddeles skolen senest 4.april. Bilag 5.1 Repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne 20. maj 2014 Bilag 5.2 Repræsentantskabsmøde og generalforsamling Campus Grindsted 26. februar 2014 Bilag 5.3 Videnskabelig undersøgelse om bestyrelsesarbejdet i ungdomsuddannelsessektoren

4 4 6. Handlingsplan for øget gennemførelse Resultater for 2013 og indsatser i 2014 Skolen arbejder aktuelt med beskrivelser og indsatser, som knytter an til de obligatoriske områder, ministeriet har udmeldt, skal indeholdes i dette års handlingsplan. Fremlæggelse af 2013 resultater Indsatser i 2014 Skolens fælles didaktisk og pædagogiske grundlag Det udsendte bilag vedr. resultater blev gennemgået og uddybet. Der var en drøftelse af frafaldet, årsager og hvad der kan gøres. Bestyrelsen var enig i de indsatser, der fremadrettet er forslået. Bestyrelsen er opmærksom på, at det er en stor opgave for skolen, at fastholde eleverne i uddannelsen, og at skolen kan blive særlig udfordret i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform. Gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år vil fremover blive mere synlig i uddannelserne. Disse unge vil ofte potentielt være frafaldstruet. Skolen ser dog gerne et samarbejde om forløb for netop disse grupper, så deres forudsætninger for at klare en uddannelse styrkes. Bestyrelsen støtter, at skolen arbejder med realistiske måltal og vil opfordre til at måltallene for 2014 og 2015 hæves til et realistisk niveau. Bestyrelsen udtrykte megen tilfredshed med skolens arbejde med udarbejdelse af et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Handlingsplanen bliver sendt til bestyrelsen til kommentering og godkendelse i uge 14. Bilag Resultater for 2013 og indsatser i 2014 Bilag Skolens didaktiske og pædagogiske grundlag 7. Uddannelserne 7.1 Nyt fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) LUU været optaget af følgende: Ny sammensætning af udvalget. Udviklingsredegørelse til PASS. EUD reform. Udvikling på den pædagogiske assistentuddannelse (Danske SOSU skolers kampagne). Skolens arbejde med fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Elevtrivselsundersøgelsen. Digitalisering af optageprocedure. SOSU Skills. Godkendelse af praktiksteder.

5 7.2 Nyt om erhvervsuddannelsesreformen 5 Reformen vil være gældende fra 1.august Overordnet er der udmeldt fire mål: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige, som de kan. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Danske SOSU skoler har udarbejdet et notat om erhvervsuddannelsesreformen, som vil blive udsendt til bestyrelsen sammen med dette referat. 8. Eventuelt Der er gennemført en fusion mellem EUC Vest og Rybners. I pressemeddelelsen fremgår en åben invitation til øvrige ungdomsuddannelses institutioner. Bestyrelsens ser ingen grund til at tænke i fusioner. Bestyrelsen ønsker fortsat at Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvstændig skole, der selvfølgelig indgår i samarbejde med øvrige institutioner om at løfte de lokale uddannelsesopgaver. Udleveret på mødet: Sundhed hitter på SOSU-skolen JydskeVestkysten 29.januar SOSU-skolen i Esbjerg er landets sundeste Lokalavisen 4.februar Årets praktikpladser kåret JydskeVestkysten 6.marts 2014 Referent: Mogens Schlüter Den 19.marts 2014 Bestyrelsens underskrifter: Preben Astrup Birthe Hesdorf Kirsten Dyrholm Hansen Alis Boesen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Peter Garde

6 6 Anina Sofie Foldager Madsen Angela Kühl-Jensen Anette Byriel Andersen Niels Lind Brunsborg

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere