1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton"

Transkript

1

2 1 Praktisk Statik Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1

3 Generel Information Historien bag Statikken Statik er læren om kræfter i ligevægt. Går man ud fra en bestemt kombination af kræfter, der påvirker et legeme, er det statikkens opgave at svare på, hvorledes alle legemets dele er påvirket. Statikken tager sit udgangspunkt i den græske oldtid med blandt Archimedes' studier af vægtstangsprincippet. Det var først i 1687 at statikken fik et solidt teoretisk grundlag med Newtons love. Den første lov - inertiens lov skal citeres her. Den siger : Et legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil enten være i hvile eller bevæge sig med jævn retlinet hastighed. Ligevægt betyder at legemet eller konstruktionen er i hvile og derfor stabil. 2

4 Newtons 3. lov er Ioven om aktion og reaktion og siger: Når et legeme påvirker et andet legeme med en kraft (aktion), vil dette andet legeme påvirke det første med en ligeså stor, men modsatrettet kraft (reaktion). Tænker vi os et stillads belastet med byggematerialer, vil den samlede virkning af vægten herfra påvirke stilladset. Stilladset står på fast grund og bliver det stående, vil grunden påvirke stilladset med lige så store kræfter, bare modsat rettet. Det samlede system er i ligevægt. For at kunne bygge sikre og brugbare stilladser gør man brug af statikkens grundregler og forudsætninger. I dette lærebogsmateriale er gengivet nogle af de vigtigste forudsætninger. Systemstilladserne som næsten udelukkende anvendes idag har indbygget statiske forudsætninger, men lige så snart man er nødt til at opbygge specielle stilladskonstruktioner til bestemte formål bør dette kun foretages ud fra sunde statiske principper for at sikre bæreevnen og derved forhindre ulykker og sammenstyrtninger. Når et færdigopstillet stillads er i brug, vil egenvægt og brugslaster påvirke underlaget med en kraft, der beregnes som et søjletryk. Jorden vil tilbage vise kraften modsat rettet og det er der man i statikken siger at et stillads er en stabil konstruktion der er i ligevægt. 3

5 Kræfter og Enheder Kraftbegrebet En kraft er defineret som den påvirkning, der kan give et legeme en accelleration og beskrives ved 3 egen skaber, nemlig; 1. Angrebspunktet 2. Retningen 3. Størrelsen Enheden for kraft er 1 N (Newton), der er defineret som den kraft, der kan give massen 1 kilogram en accelleration på 1 m/s - d.v.s. ændre hastigheden af 1 kilogram med 1 m/s pr. sekund. En kraft kan forskydes i sin angrebsretning uden virkningen ændres. Om kraften virker direkte i sit angrebspunkt eller gennem en snor forbundet med angrebspunktet giver den samme virkning. 4

6 Kraft defineret i det tredimensionelle rum. og den vandrette kraft findes udfra geometriske regler. Eksempler : Tyngdekraften Muskelkraft Elektriske kræfter Kraftstørrelsen opgives oftest i kn (kilonewton - 1kN = 1000 N). Se iøvrigt omregningsforhold under afsnittet om enheder. Kræfter kan lægges sammen og opløses, hvorved man ofte opnår nemmere overblik over den samlede virkning. Eksempel : Virkningen på klodsen er den samme i de to viste figurer. Størrelserne af den lodrette 5

7 Momentbegrebet Moment betyder drejende virkning. Kan et legeme dreje sig om et punkt og påvirkes det af en kraft, hvis angrebslinie ikke går gennem omdrejningspunktet vil kraften dreje legemet. Legemet er påvirket af et moment. Et moment kan også beskrives som et kraftpar, der er modsat rettede og virker i forskellige parallelle angrebslinier. Momentet beskrives ved: 1. Størrelsen 2. Omdrejningsretningen Størrelsen bestemmes som kraftens størrelse gange den vinkelrette afstand mellem kraftens angrebslinie og omdrejningspunktet. Omdrejningsretningen regnes positiv, hvis den er som visernes retning på et ur. Enheden for momenter er 1 Nm eller 1 knm (kilonewtonmeter). 6

8 Enheder Som målesystem anvendes idag det såkaldte SI - system for grundenhederne. (SI er en forkortelse af den franske betegnelse "Systeme International d'unites ) For at få praktisk anvendelige talværdier i beregningerne anvendes de såkaldte multipelenheder som fås ved at gange med passende potenser af 10. De oftest anvendte er gengivet nedenfor. Grundenhederne er: Navn Talværdi Længde - 1 meter Masse - 1 kilogram Tid - 1 sekund Nedenfor er angivet nogle af de oftest forekommende enheder indenfor statikken. mega M kilo k deci d 0,1 milli m 0,001 Længde m meter Vinkel O grader Kraft N Newton Moment Nm Newtonmeter Linielast N/m Newton pr. m Fladelast N/m 2 Newton pr. m 2 Masse kg kilogram Massefylde kg/m 3 kilogram pr. m 3 Spændinger N/mm 2 Newton pr. mm 2 Tryk Pa Pascal (1 Pa = 1 N/m 2 ) Sættes tyngdeaccellerationen for nemheds skyld til 10 m/s 2 fås: 1kg = 10 N 1ton = 10 kn 7

9 Sikkerhed l Danmark anvendes partialkoefficient metoden ved fastsættelse af sikkerheden på bærende konstruktioner, som stilladser kan henregnes til. l korte træk går metoden ud på, at alle belastninger ganges med en faktor og alle materialestyrker divideres med en inden bæreevnen sammenlignes med påvirkningen. Størrelsen af faktorerne afhænger af hvor nøjagtig man er i stand til at bestemme h.h.v. belastninger og materialestyrker korrekt. Endvidere er der taget hensyn til den statistiske spredning, der altid vil være til stede. På næste side er vist de mest anvendte partialkoefficienter. 8

10 Egenvægte = 1,0 Personlast og materialer = 1,3 Sne = 1,3 Vind = 1,3 Træstyrke = 1,56 Flydegrænse = 1,28 Elasticitet = 1,56 (stivhed af søjler Værdierne for belastningerne og materialestyrkerne kaldes for regningsmæssige værdier og anvendes i statiske beregninger af stilladser. Disse værdier er brugsbelastninger, hvor der er taget hensyn til, at den krævede sikkerhed er til stede. Er der tvivl om en opgivet bæreevne er tilladelig eller regningsmæssig skal leverandøren kontaktes inden værdien anvendes. Populært sagt, er sikkerheden et mål for, hvor stor en del af konstruktionens bæreevne der er tilbage, når brugsbelastninger påføres. Efter de i Danmark gældende regler, er det tilladt at udnytte ca. 60% af stilladsers teoretiske bæreevne, men... Karakteristiske værdier er værdier uden partialkoefficienter. Ofte opgives tilladelige talværdier for belastningernes størrelse fra fabrikanterne. DEN RESERVE, SIKKERHEDSFAKTORERNE ER UDTRYK FOR, SKAL ALTID RESPEKTERES OG MÅ ALDRIG UDNYTTES. AT STILLADSERNE HAR INDBYGGET EN STYRKEMÆSSIG SIKKERHED, ER BRUGERNES GARANTI NÅR DE FÆRDES PÅ DEM!! 9

11 Statiske virkemåder Stilladser opbygges af mange forskellige komponenter, der hver især kan modstå forskelligartede påvirkninger. l flæng tales der om dragere, bjælker, søjler, dæk, plader, afsværtningsrør, gitterdragere, trækbånd osv. l statikken kaldes en konstruktionsdel alt efter, hvordan den er i stand til at optage belastningerne. l det følgende er der optegnet definitioner på de vigtigste konstruktionselementer, samt anført praktiske eksempler. For at kræfterne kan optages af konstruktionerne, skal disse understøttes. Definitionerne heromkring er beskrevet i næste afsnit. 10

12 Bjælkefunktion Pladefunktion Kan videreføre laste der virker vinkelret på elementets længdeakse. Eksempler: Længdebjælke i murerstillads, horisontalrør, stilladsdæk. Kan videreføre laste der virker vinkelret på en plan flade Eksempler: Stilladsdæk, finerafdækning. Søjlefunktion Skivefunktion Kan videreføre laste der virker parallel med eller i en plan. Kan videreføre laste der virker parallel med eller i elementets længdeakse. Eksempler: Stilladsdæk der er længdeafstivende. Eksempler: Stilladssøjle, fodspindel, skrårør under konsol. 11

13 Rammefunktion Rammer kan opfattes som stift forbundne bjælker og søjler. Kan optage kræfter i sin egen plan. Eksempel: Stilladsramme. Charnierfunktion Samling mellem to elementer, der virker som et hængselled. Samlingen kan overføre træk, tryk og forskydningskræfter, men ikke momenter. Eksempler: Drejelig kobling, boltesamling med en bolt. 12

14 Understøtninger Der skelnes mellem forskellige former for understøtninger afhængigt af hvordan kræfterne kan overføres. Nedenfor er vist de tre oftest forekommende med et praktisk eksempel i hver af de enkelte tilfælde. Denne type understøtning kan kun optage kræfter vinkelret på underlaget, men ikke parallel dermed. l eksemplet kan man skubbe planken sideværts. Fast simpel understøtning. Fast simpel understøtning. Bevægelig simpel understøtning. Eksempel: Planke fastspændt til de to stilladsdæk. Eksempel : Løst oplagt planke mellem to stillads rammer. Denne type understøtning kan optage kræfter såvel vinkelret på som parallel med underlaget. 13

15 Fast indspænding. Eksempel: Konsol fastsvejst til stålbjælke. Denne type understøtning kan optage kræfter såvel vinkelret på som parallel med underlaget samt optage et moment, der kaldes indspændingsmomentet 14

16 Indre kræfter (snitkræfter) Forskydning: Når en bjælke bærer belastningen ud til understøtningerne opstår der indre kræfter i bjælkens tværsnit. Er bjælken i ligevægt og vi tænker os at vi skærer den over, vil de indre kræfter skulle være i ligevægt med de ydre, hvorfor de vil være modsat rettede. Påvirkes en konstruktionsdel af ydre kræfter vil den deformere sig mere eller mindre, når den fører virkningen til understøtningerne, afhængig af hvor stiv den er. Nedenfor er vist nogle eksempler på ydre påvirkninger og dertil optrædende indre kræfter. Bøjning: Eksempel: Skub til en stabel brædder. Spændinger Når et konstruktionselement undersøges m.h.t. om det er stærkt nok til at modstå ydre påvirkninger, taler man om, at de indre spændinger i materialet har en størrelse, der ikke får delen til at bryde sammen. Spændinger kan opfattes som de indre kræfters størrelse pr. areal enhed. Spændingsbegrebet vil blive behandlet yderligere under afsnittet - Styrke og stivhed. Eksempel: Bøj et viskelæder. 15

17 Styrke og stivhed For at en konstruktion skal kunne klare de ydre påvirkninger den udsættes for skal den have en tilstrækkelig modstandsevne. Modstandsevnen > Påvirkningen Dette skal gælde med den sikkerhed myndighederne foreskriver. Styrkekrav udtrykkes ved maksimale værdier for materialespændingerne udtrykt i N/mm 2. Spændingen er et mål for de indre kræfter pr. arealenhed som følge af de ydre påvirkninger. Nedenfor er angivet regnings mæssige styrker for nogle af de hyppigst anvendte materialer. En konstruktion skal have tilstrækkelig styrke til at den ikke bryder sammen under de ydre påvirkninger - tilstrækkelig bæreevne. Samtidig skal den have den fornødne stivhed til at den er anvendelig under de ydre påvirkninger - konstruktionen må ikke deformeres uhensigtsmæssigt. Udbøjninger og vinkeldrejninger må ikke gøre brugen umulig eller besværlig. Kravene til styrkeegenskaberne afhænger af de aktuelle materialer - f.eks. stål, aluminium eller træ og findes i de respektive bygningsnormer. Krav til udbøjninger indenfor stilladsområdet er ikke omfattet af bygningsnormerne, men opstillet af Arbejdstilsynet. Materiale Styrke fyd (N/mm 2 ) St 37 Fe St 52 Fe ALUMINIUM AIMgSi 0,5 F25 ALUMINIUM AIMg 3 G Et mål for et materiales stivhed er givet ved elasticitetskoefficienten E. De karakteristiske værdier for stål og aluminium er gengivet på næste side og det ses, at stål er 3 gange så stift som aluminium, hvilket stemmer overens med den fornemmelse af aluminium er et "blødt materiale. 16

18 STIVHED E (N/mm 2 ) STÅL ALUMINIUM Udover materialeværdien har måden vi anvender materialerne på stor betydning for styrken og stivheden. Komponentens tværsnitsudformning er altafgørende. Tyngdepunktet er defineret som det punkt hvor tværsnittet er ligevægt, hvis netop dette punkt bruges som ophængningspunkt. For at anskueliggøre problematikken er der nedenfor vist styrke og stivhadsværdierne for to forskellige tværsnit. Tværsnittene vejer det samme, altså går der lige meget materiale til at fremstille dem. Tværsnitsudformning Som mål for styrke anvendes modstandsmomentet W og for stivheden inertimomentet l. Groft sagt vil tværsnittet af en komponent være stærkere og stivere jo længere væk fra tyngdepunktet materialet er placeret. PROFIL STYRKE W (mm 3 ) STIVHED I (mm 4 ) RØR ø 48,3 x 3,25 mm Materialet placeret langt fra tyngdepunktet RUNDJERN 24 mm Materialet placeret tæt ved tyngdepunktet Når vi kommer til bæreevnen af søjler vil det fremgå, at her spiller stivheden direkte ind på bæreevnen af et aktuelt profil. 17

19 Belastninger De oftest forekommende lastarter der Derudover kan optræde påvirkninger fra optræder på stilladser er: sætning af underlaget, påkørselskræfter Egenvægt Nyttelast (personer, materialer) og ulykkeslast iøvrigt. Egenvægt Sne Vind Ekstrapåvirkninger fra hejs, skakte Egenvægten regnes at virke lodret o.l. nedadrettet i delens tyngdepunkt. Egenvægtene er de enkelte stilladsdeles vægt som opgives af leverandørerne, og kan derfor bestemmes meget nøjagtigt. 18

20 Nyttelast Nyttelastens størrelse afhænger af stilladsets anvendelse og er defineret i den fælleseuropæiske norm EN Punktbelastninger kan bestå af en eller flere laster placeret hen over konstruktionen. Momentbelastning kan ses som belastningen fra to punktlaster med modsat rettede fortegn. På nedenstående figur er vist forskellige typer af belastninger. 19

21 Belastningsklassernes anvendelsesområder Klasse 1: Visuel inspektion. Evt. arbejde som vagtmand. Anvendes sjældent Klasse 2: Let reparationsarbejde med anvendelse af værktøj. Materialer i mindre omfang til snarlig brug kan placeres på stilladsgulvet. Anvendelsesområderne kan være: let malerarbejde, elektrikerarbejde, inspektionsarbejde, og rengøringsarbejde. Klasse 3: Arbejdsstillads, hvor materialer til snarlig brug kan placeres på stilladsgulvet. Anvendelsesområderne kunne være: svejsearbejde, rørlæggerarbejde, isoleringsarbejde, tømrerarbejde og malerarbejde. Klasse 4 og 5: Tungt arbejde. Materialer kan være placeret i flere områder. Anvendelsesområderne kunne være: oplægning af jernprofiler, opstilling af sandpotte Klasse 6: Meget tungt arbejde. Anvendelsesområderne kunne være: Oplagring af større mængder materialer. Belastningskrav Til hver belastningsklasse er der 3 eller 4 belastningskrav, der skal tages hensyn til. Man må se på, hvorledes disse belastningskrav påvirker stilladsets gulv, tvær- eller længdebjælker og søjler. Stilladset skal dimensioneres for det belastningskrav, der giver den største belastning. Belastningskrav A: Jævnt fordelt belastning! 20

22 Hvert stilladsgulv skal kunne bære en jævnt fordelt belastning på hele gulvarealet i henhold til EN Belastningskrav B: Koncentreret belastning på et areal på 500 mm x 500 mm.!! Hvert stilladsgulv skal kunne bære en personlast på 1 kn på arealet 200 x 200 mm. Belastningen skal påføres det mest ugunstige sted. Hvert stilladsgulv skal kunne bære en koncentreret belastning i henhold til tabel 2 på arealet 500 x 500 mm. Belastningen skal påføres det mest ugunstige sted. Hvis gulvbredden er mindre end 500 mm, reduceres kravet tilsvarende, men kan aldrig være under 1,5 kn. Belastningskrav C: Personlast på areal 200 x 200 mm Belastningskrav D: Belastning af et delområde. Er en jævnt fordelt belastning, der kun påføres en del af gulvarealet. For klasserne 4 og 5 (på 40 % af gulvarealet) og klasse 6 (på 50 % af gulvarealet). Baggrunden for kravet er, at der på disse svære stilladser ofte placeres store og meget tunge emner. 21

23 Klassifikation i henhold til EN I tabellen nedenfor er gengivet de forskellige breddeklasser, som arbejdsplatformen er inddelt i, alt efter hvilket arbejde der skal udføres på stilladset. Breddeklasser i henhold til EN Breddeklasse Bredde i m W06 0,6 W < 0,9 W09 0,9 W < 1,2 W12 1,2 W < 1,5 W15 1,5 W < 1,8 W18 1,8 W < 2,1 W21 2,1 W < 2,4 W24 2,4 W 22

24 Bjælkeformeler I praksis er det nyttigt at kunne beregne reaktionerne fra en belastet bjælke, da disse er påvirkningerne på den underliggende bærende konstruktion. I det følgende er gengivet formler for forskellige belastninger på en simpelt understøttet bjælke og en udkraget bjælke. Reaktioner RA = P x (L-a) / L RB = P x a / L Maksimum M = P x (L - a) x a / L moment Jævnt fordelt linielast. Enkeltkraft i midtpunkt. Reaktioner RA = 1/2 x p x L RB = 1/2 x p x L Maksimum M = 1/8 x p x L 2 moment Reaktioner RA = 1/2 x P RB = 1/2 x P Enkeltkraft ved bjælkeende. Maksimum M = 1/4 x P x L moment Enkeltkraft i afstanden a. Reaktioner RA = P RB = -P x L Maksimum M = -P x L moment 23

25 Jævnt fordelt linielast. Personens vægt sættes til 90kg. Da han er bevægelig skal der regnes med en sikkerhedsfaktor på 1,3. D.v.s., at den belastning dækket skal overføre er: P = 1,3 x 0,9 = 1,17kN Reaktioner RA = p x L MA = -1/2 x p x L 2 Maksimum M = -1/2 x p x L 2 moment Bjælkeformler - Eksempel Et stilladsdæk belastes af en person, der er placeret lige langt fra stilladsrammerne, der bærer dækket. NB! Iflg. EN skal et dæk i klasse 3 mindst kunne optage en kraft på 1,5 kn Reaktionerne på stilladsrammerne fra personens vægt findes vha. formlerne på foregående side. RA = 1/2 x 1,17 = 0,585kN = RB Egenvægten af dækket giver ligeledes en reaktion i rammerne. Sættes dækkets vægt til 20kg og længden til 3m fås: Vægt pr. meter p = 20 / 3 = 6,7kg kg/m ~ 0,067kN/m Vha. formlerne på foregående side findes derfor: RA = 1/2 x 0,067 x = 0,1kN = RB D.v.s., at det samlede tryk fra personen og dækket bliver ens i de 2 rammer, fordi personen står midt på dækket og størrelsen er : RA = RB = 0,685kN (de 2 forgående udregninger lagt sammen) 24

26 Søjler Søjlefunktion er tidligere defineret som den virkning der fremkommer når elementet påvirkes af en kraft i længdeaksens retning. Virker kraften i tværsnittets tyngdepunkt siges søjlen at være centralt belastet. Virker kraften udenfor tyndepunktslinien eller optræder der krumninger af søjlen vil der optræde bøjende momenter og søjlen kaldes ekcentrisk belastet. En søjle kan være påvirket af trækkræfter såvel som af trykkræfter. Alt efter om der træk eller tryk kan den samme stang have forskellig bæreevne. Dette skyldes, at ved træk retter søjlen sig ud idet den under påvirkningen forlænges en lille smule. Trykker man derimod på den har den en tendens til udbøjning. Eksempel: Hænges et 1 kg lod op i en piberenser kan dens tværsnit godt modstå påvirkningen. Placeres loddet derimod ovenpå piberenserens ende bliver den mast ved at den bøjer ud til siden. D.v.s., at en stang kan godt anvendes som træksøjle men ikke som tryksøjle. Da en tryksøjles bæreevne har med udbøjning at gøre, spiller længden af søjlen en væsentlig rolle udover materialets stivhed. For træksøjler nedsætter en større længde derimod ikke bæreevnen. Nedenfor er angivet bæreevne værdier for stilladsrør i h.h.v. stål og aluminium for varierende længder. Som det ses spiller såvel længden som materialets tværsnit en rolle for bæreevnen. Længde m Stålrør ø Alu-rør ø 48,3 x 3,25 48,3 x 4, ,5 4, , Ved udregningen er anvendt formler fra bygningsnormerne DS Norm for stålkonstruktioner og DS 419- Norm for aluminiumskonstruktioner. Til sammenligning er trækbæreevnerne. Stålrør Ptræk = 108kN Alu-rør Ptræk = 111kN Det er vigtigt at have for øje ved brug af søjler, at tryk rummer fare for stabilitetsbrud på grund af udbøjning. 25

27 26

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365 Bjælkeoptimering Opgave # Titel: Bjælkeoptimering Afleveret: 005.0.0 Version: Revideret: 005..07 DTU-kursus: Underviser: Studerende: 968 Optimering, ressourcer og miljø Niels-Jørgen Aagaard Teddy Olsen,

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

9/22/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Statikkens grundsætninger for plane konstruktioner: Kraft og momentbegrebet

9/22/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Statikkens grundsætninger for plane konstruktioner: Kraft og momentbegrebet Statik og bygningskonstruktion Program lektion 5 8.30-9.15 Statikkens grundsætninger for plane konstruktioner: Kraft og momentbegrebet 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 10.15 10.45 Pause 10.45 12.00 Opgaveregning

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2010 Maj 2011. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2010 Maj 2011. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2010 Maj 2011 HTX Skjern htx Statik og Styrkelære

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag, +45 63 15 17 00

Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag, +45 63 15 17 00 Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013 Forlagsredaktør: Karen Agerbæk, ka@ef.dk Omslag: Henrik Stig Møller Omslagsfoto: forestiller ARoS, Århus: Adam Mørk og schmidt/hammer/lassen/architects

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt.

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt. Statik og bygningskonstruktion Program lektion 6 8.30-9.15 Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15. 10.15 10.45 Pause 10.45 12.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Kræfters parallelogram. Momentbegrebet Kræfters ligevægt i planen

Kræfters parallelogram. Momentbegrebet Kræfters ligevægt i planen Tektonik Program lektion 2 8.15-9.00 Kræfters parallelogram.. 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Kræfters ligevægt i planen 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

Tryk. Tryk i væsker. Arkimedes lov

Tryk. Tryk i væsker. Arkimedes lov Tryk. Tryk i væsker. rkimedes lov 1/6 Tryk. Tryk i væsker. rkimedes lov Indhold 1. Definition af tryk...2 2. Tryk i væsker...3 3. Enheder for tryk...4 4. rkimedes lov...5 Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Tryk.

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Systems stillads Offshore

Systems stillads Offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systems stillads Offshore Elevhæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

COLUMNA. Registrering

COLUMNA. Registrering COLUMNA Grebet Lys blikfang visdom Intelligence is like a light. The more intelligent someone is, the brighter the light Der ønskes en bro over Anker Engelundsvej I den østlige ende, som kan lukke det

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Skinnesystem MS-L (Let)

Skinnesystem MS-L (Let) 18 MS-L (Let) Et komplet skinnesystem for skinner MS-L MS 27/18, MS 28/30 Side 20 rørledninger af enhver art elektriske installationer, fx kabelbakker ventilations- og klimaanlæg Konsoller ALK Side 22

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Konstruktion af DARK s mobile rampe

Konstruktion af DARK s mobile rampe Konstruktion af DARK s mobile rampe HDN 1.0 Overordnet design: DARK s mobile rampe er tænkt som en modulær konstruktion som kan transporteres i små lette sektioner. En nærmere analyse af DARK s raket projekter

Læs mere

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 ET EKSEMPEL PÅ RASTERS MANGESIDIGHED. RASTER er den ultimative formtype, når det gælder komplicerede forskallingsopgaver. Ingen anden formtype kommer op på siden

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. a. Buens opbygning Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. Buen påvirker pilen med en varierende kraft, der afhænger meget af buens opbygning. For det

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lineal-lyd 1 Lineal-lyd 2 En lineal holdes med den ene hånd fast ud over en bordkant. Med den anden anslås linealen. Det sker ved

Læs mere

3/4/2003. Tektonik Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt Ligevægtsbetingelser.

3/4/2003. Tektonik Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt Ligevægtsbetingelser. Tektonik Program lektion 3 8.15-9.00 Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt. 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Bestemmelse af stangkræfter Løsskæring af knuder. Rittersnit 10.00 10.30 Pause 10.30

Læs mere

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm 11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1 største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm LOGO-ALU er en formtype, der først og fremmest anvendes til mindre

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

Kuglers bevægelse i væske

Kuglers bevægelse i væske Kuglers bevægelse i væske Øvelsens formål er - at eftervise v 2 -loven for bevægelse i væsker: For et legeme der bevæger sig i vand. - at se at legemet i vores forsøg er så stort, at vi ikke har laminar

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Statik og styrkelære C - Valgfag Undervisningsvejledning Juli 2006

Statik og styrkelære C - Valgfag Undervisningsvejledning Juli 2006 Statik og styrkelære C - Valgfag Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på

Læs mere

Erfaringer med eftergivelige master

Erfaringer med eftergivelige master Erfaringer med eftergivelige master Anvendelse af eftergivelige master til vejudstyr er så småt ved at vinde mere og mere indpas på det danske vejnet. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er dette glædeligt,da

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

September 2008. Brochure

September 2008. Brochure September 2008 Brochure Indholdsfortegnelse: Side nr. Tekniske data... 3 Klatrekonsoller KK 2000... 4 Skaktplatforme...5 Klatreplatforme KBK 1800... 6-7 Komponentliste, klatrekonsoller... 8 Komponentliste,

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. August 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Relativitetsteori Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Koordinattransformation i den klassiske fysik Hvis en fodgænger, der står stille i et lyskryds,

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Noter om Bærende konstruktioner. Skaller. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole

Noter om Bærende konstruktioner. Skaller. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Noter om Bærende konstruktioner Skaller Finn Bach, december 2009 Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Statisk virkemåde En skal er et fladedannende konstruktionselement, som kan optage

Læs mere

By og Byg Dokumentation 041 Merværdi af dansk træ. Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K14

By og Byg Dokumentation 041 Merværdi af dansk træ. Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K14 By og Byg Dokumentation 4 Merværdi af dansk træ Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K4 Merværdi af dansk træ Redaktion: Erik Brandt By og Byg Dokumentation 4 Statens Byggeforskningsinstitut 3

Læs mere

Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent

Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent Hvorfor? I 2012 var der 57.000 anmeldte arbejdsskader I 2012 var udgifterne til erstatning på næsten 4

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Arealmomenter

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Arealmomenter Arealmomenter af. og. orden side Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave Arealmomenter Teori: Se lærebøgerne i faget Statiske konstruktionsmodeller og EDB. Se også H&OL bind,., samt bind appendix.3,

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

ELEMENTÆR STATIK. Karl Terpager Andersen 2. udgave POLYTEKNISK FORLAG

ELEMENTÆR STATIK. Karl Terpager Andersen 2. udgave POLYTEKNISK FORLAG ELEMENTÆR STATIK Karl Terpager Andersen 2. udgave POLYTEKNISK FORLAG Elementær statik Af Karl Terpager Andersen 1986 og 1992 Polyteknisk Forlag 2. udgave 1992, 4. fotografiske oplag 1998 1. udgave, digital

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Noter om Bærende konstruktioner Membraner Finn Bach, december 2009 Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Statisk virkemåde En membran er et fladedannende konstruktionselement, der i lighed

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST Bilag 4 Hold PLØGER 2013 BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST 1. GENERELT. 1.1. Grundofficersuddannelsens 1. dagstest består af Forsvarets Fysiske Test, deltest A og C. 1.2. 1. dagstesten

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Højere Teknisk Eksamen maj 2008. Matematik A. Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING. Undervisningsministeriet

Højere Teknisk Eksamen maj 2008. Matematik A. Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING. Undervisningsministeriet Højere Teknisk Eksamen maj 2008 HTX081-MAA Matematik A Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING Undervisningsministeriet Fra onsdag den 28. maj til torsdag den 29. maj 2008 Forord

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet: Statiske beregninger MinAltan A/S Sag: Worsaaesvej 12 Sags nr: 2014.170 Adresse: Worsaaesvej 12, 1972 Frb. C Vedr: Etablering af altaner Dato: 20 marts 2015 Sagsnr kommune: 2014.2227 Underskrift Beregninger

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

INERTIMOMENT for stive legemer

INERTIMOMENT for stive legemer Projekt: INERTIMOMENT for stive legemer Formålet med projektet er at træne integralregning og samtidig se en ikke-triviel anvendelse i fysik. 0. Definition af inertimoment Inertimomentet angives med bogstavet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere