Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: Udgave: D Projekt nr.: Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg."

Transkript

1 Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: Udgave: D Projekt nr.: Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg.

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Konklusion Ansvarlige for projektet Forholdet til kommunal planlægning Lovgrundlag for projektforslaget Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Energisparepoint Forhold til anden lovgivning mv Forsyningsområde og varmegrundlag Tidsplan for projektets gennemførelse Arealafståelser og servitutpålæg Forhandling med berørte parter Anlægsoverslag Økonomiske vurderinger Samfundsøkonomisk sammenligning Varmetilskud fra det nye solvarmeanlæg: Investeringer og drift & vedligehold i referencen Investeringer og drift & vedligehold i projektet Samfundsøkonomisk resultat Følsomhedsberegning: Klima- og miljøforhold Selskabsøkonomi for fjernvarmen Brugerøkonomi Bilag: 1. Oversigtskort 2. Selskabsøkonomi 3. Samfundsøkonomi Rev. B (Investeringen og flis priser fastholdes). 4. Samfundsøkonomi Rev. B (Stigning i anlægsomkostninger). 5. Samfundsøkonomi Rev. B (Fald i flispriser). 6. Brugerøkonomi. 2

3 1 Indledning 1.1 Formål Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A ansøger med dette projektforslag Næstved Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt, der omfatter etablering af m 2 solvarmeanlæg med tilhørende m 3 akkumuleringstank, ombygning af eksisterende halmkedelrum til veksler, trykholder og pumpe samt øvrigt teknisk udstyr til solvarmeproduktion. Anlægget tilkobles Fuglebjerg Fjernvarmes eksisterende fjernvarmenet. Solvarmeanlægget ønskes opført på følgende arealer: Matrikel 1: 12g Fuglebjerg By, Fuglebjerg Kommune: Næstved Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: m 2 Matrikel 2(Matriklen opdeles): 12f Fuglebjerg By, Fuglebjerg Kommune: Næstved Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: m 2 Området fremgår af bilag 1. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som er baseret på kedeldrift på flis. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lov om Varmeforsyning nr af 14/12/2011 (Varmeforsyningsloven) med seneste ændringer. Bekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes til byrådet med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning vedrørende godkendelse af projekter. Projektet, der med vedtagelse af projektforslaget udlægges til solvarmemark, er vist på oversigtskortet i bilag 1. Øvrige tekniske installationer placeres på matrikel 3ak (Fuglebjerg Fjernvarme Sandvedvej 31A 4250 Fuglebjerg). 3

4 2 Konklusion Projektforslaget viser både en god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved at etablere et solvarmeanlæg. Ved projektets realisering er følgende resultater beregnet: Projektet vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 1.8 mio. kr. i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger. Beregningen omfatter perioden Der er indregnet scrapværdier i 2035 for investering i lednings- og tekniske anlæg. I klimaregnskabet vil projektet reducere CO 2 -ækvivalent udledningen med ca. 658 ton over den 20 årige periode. Projektet bidrager hermed til samfundets forpligtigelse om at reducere klimagasser(kyotoprotokollen). Projektet vil ved etablering og drift give en brugerøkonomisk gevinst for alle varmeforbrugere i Fuglebjerg Fjernvarmes forsyningsområde. Gevinsten vil over den 25 årige tilbagebetalingsperiode øges forudsat stigende priser på flis. Projektet hviler selskabsøkonomisk i sig selv efter 4-5 år og giver herefter et bidrag til nedsættelse af varmeprisen i de efterfølgende år. Fjernvarmeprojektet bidrager tillige med en række lokale og regionale gevinster. Der vil være økonomisk gevinst for lokale virksomheder, der tager del i projektet under opførelse og vedligeholdelse. Ved vurdering af følsomheden er der gennemført to følsomhedsberegninger. Investeringen øges procentvis ind til den samfundsøkonomiske overskud går fra positiv til negativt. Investeringen fastholdes og flis-prisen reduceres procentvis ind til den samfundsøkonomiske overskud går fra positiv til negativt.. Projektet viser økonomisk robusthed ved: Et fald i flis prisen på op til 9 % En stigning i anlægsinvesteringen på ca. 10 Ud fra ovenstående beregning må det konstateres at projektet robusthed er acceptabelt i begge scenarier. Herudover må det konstateres at der anlægges en del ny, store biomassefyrede anlæg over alt i EU. Herfor vil det næppe være realistisk med faldende biomassepriser, over en længer periode. 4

5 3 Ansvarlige for projektet I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende projektbekendtgørelse er Næstved Kommune som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A har stået for projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet med assistance fra MOE A/S, Næstvedvej 1, 4760 Vordingborg. Vedrørende projektforslagets indhold kan MOE A/S kontaktes: MOE A/S Næstvedvej Vordingborg att. Kim Gravill Tlf: Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B. A vil være ansvarlig for etablering og drift af solvarmeanlægget. 4 Forholdet til kommunal planlægning Matriklerne, hvorpå solvarmeanlægget ønskes opført, er beliggende i landzone. Arealet grænser op til Fuglebjerg by dog adskilt af Næstved Landevej. Fuglebjerg fjernvarme har 1090 fjernvarmeforbrugere og fjernvarmeværket anvender flis som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på varmeværkets to fliskedler og sendes via en akkumuleringstank videre ud til forbrugerne. Ved etablering af et solvarmeanlæg på ca m² kan produktionen af varme fra fliskedlerne reduceres med ca MWh/år. Svarende til ca. 20 % af den nuværende produktion på MWh/år for et normalår. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, da sol ikke betragtes som et brændsel. Næstved kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. 5

6 4.1 Lovgrundlag for projektforslaget Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven (Lov nr af 14. dec. 2011) har Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomiske bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand, og inden for disse rammer at forbedre miljøet. Således skal kommunerne i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf godkende de samfundsøkonomisk bedste projekter, mens andre aspekter som f.eks. miljø og klima, som ellers er højt placeret på den politiske dagsorden, forudsættes indarbejdet og prissat i de samfundsøkonomiske analyser Energisparepoint Med baggrund i Folketingets energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgik Dansk fjernvarme 13. november 2012 en aftale med Klima- og Energiministeren (Energistyrelsen) om energiselskabernes fremtidige energispareindsats for perioden Med aftalen indførtes et system med såkaldte energisparepoint, hvor der ud fra en standardiseret metode kan registreres gennemførte energibesparelser. Det betyder at fjernvarmeværker ved etableringen af solvarmeanlægget, kan godskrives energibesparelse for beregnet årsproduktion fra solvarmeanlægget. Dette vil svar til ca. 20 % af den samlede årsproduktion fra Fuglebjerg fjernvarme. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A har valgt at lade de indtjente energibesparepoint komme forbrugerne til gode, således at varmeprisen kan sænkes over solvarmeanlæggets levetid. 5 Forhold til anden lovgivning mv. Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Solfanger placeres på: Matrikel 1: 12g Fuglebjerg By, Fuglebjerg Kommune: Næstved Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: m 2 Matrikel 2(Matriklen opdeles): 12f Fuglebjerg By, Fuglebjerg Kommune: Næstved Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: m 2 Placeringen af anlægget i landzone medfører at der skal udarbejdes en lokalplan for arealet, samt et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Herudover gennemføres der en VVM-screening af projektet. Ved godkendelse af projektforslaget, indhentes herefter alle nødvendige tilladelser såsom byggetilladelse m.v. 6

7 6 Forsyningsområde og varmegrundlag Solvarmeanlægget opføres ved Næstved Landevej i Fuglebjerg sydvest, og øvrige tekniske installationer samt akkumuleringstanken placeres ved Fuglebjerg Fjernvarmes flisværk. Solvarmeanlægget tilsluttes hovedrør i eksisterende bygning og vil herfra kunne lade på akkumuleringstanken. Solvarmeanlægget får en installeret varmeeffekt på ca. 4,4 MW, herudover har fliskedlerne en samlet effekt på ca. 11,5 MW. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov, registreret under drift, er ca. 8,5 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, lagertank, varmepumpe med biomassekedel og ny bygning mv. er anslået til ca. kr. 21,3 mio. Produktionsfordelingen er antaget på baggrund af Fuglebjerg Fjernvarmes produktionsfordeling Enhed Reference varmeværk. Varmeværk med solvarmeanlæg. Flisværk MWh/år Solvarmeanlæg MWh/år Tabel 1 viser produktionsfordelingen med og uden solvarme. 7 Tidsplan for projektets gennemførelse Følgende tidplan forventes til den kommunale behandling af: 1. Møde i teknisk udvalg 1 Dec. 2. Projektforslaget: 4 Uger. 3. Lokalplansforslag og kommuneplanstillæg: 4 Uger. 4. Høringsperiode: 8 Uger. 5. Endelig vedtagelse af planer og forslag: 4 Uger. Samlet kommunal behandlingstid: 20 uger. Kommunalbehandling forventes afsluttet den. Slut uge 16 i 2015 Når projektet er godkendt vil den videre projektering og behandling af projektet blive igangsat. 1. Projektering: 14 Uger. 2. Udbud: 4 uger. 3. Projekt etablering: 26 uger Anlægget forventes at kunne etableres Ultimo 2015 og primo

8 8 Arealafståelser og servitutpålæg. Arealet hvorpå solfangeranlægget ønskes placeret er ejet af Ole Rasmussen, Sandvedvej 37, 4250 Fuglebjerg. Der er på nuværende tidspunkt dialog med de berørte parter vedrørende opkøb af matriklerne. Det forventes, at der snarest indgås en fast aftale mellem parterne efter godkendelse af nærværende projektforslag. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. 9 Forhandling med berørte parter Forhandlinger med, ejer, Ole Rasmussen, Sandvedvej Fuglebjerg om køb af areal pågår. Forhandlingen forventes afsluttet efter godkendelse af nærværende projektforslag. 8

9 10 Anlægsoverslag Projektforslagets anlægsoverslag er baseret på, indhentede priser på solfanger og akkumuleringstank samt erfaringstal for udførelse af rør i jord samt øvrige tekniske installationer. Ledningstrace er lagt ud under hensyntagen til nærliggende bebyggelser samt vejstruktur. Solpanel data: Fremløbstemperatur fra solfanger: Returløbstemperatur til solfanger: ca. 90 C ca. 40 C Primær side(glykol): Solvarmeanlægget er dimensioneret så dette kan dække ca. 20 % af den samlede årsproduktion. Solfangerne placeres på to nærliggende matrikler og herfra fremføres hovedrørene til eksisterende halmkedelbygning(gammel halmkedel som er nedlagt). I halmkedelbygningen placeres SRO, El, veksler, hydrofor og pumpeenheder. Primærsiden tryksættes før hovedpumper med en hydrofor. Sekundær side(behandlet vand): Energien fra solfangerne som afsættes i veksleren bortledes herfra til akkumuleringstankene via sekundære hovedpumper. Når eksisterende akkumuleringstank (475 m 2 )er ladet op påbegynder ladningen af ny akkumuleringstank(3.500 m 2 ). Fuglebjerg fjernvarmes net forsynes som hidtidigt fra eksisterende akkumuleringstank. Teknisk udstyr til sekundær side placeres sammen med teknisk udstyr fra primær side. Anlægsdele Overslagspris. [kr. ekskl. moms] Akkumuleringstank med fundament Solfanger med fundamenter Areal køb Rørarbejder Demontering af eksisterende halmkedel og bygningsarbejder SRO og el Uforudsete udgifter Bygherrerådgivning Anlægsudgifter, brutto i alt ca Værdi af energibesparelsespoint (Anslået) Anlægsudgift, netto i alt Tabel 2 Anlægsoverslag Alle beløb er angivet i prisniveau primo

10 11 Økonomiske vurderinger Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en reference, hvor: - Der regnes på 20 % af den samlede årlige producerede energi fra Fuglebjerg Fjernvarme hovedværk. - Flis-kedlen yder de 20 % af den samlede årlige producerede energi i referencen. Grundlag for de økonomiske vurderinger for projektet: - Solvarmeanlægget erstatter 20 % af den samlede årlige producerede energi fra Fuglebjerg fjernvarme flisværk. I den selskabsøkonomiske vurdering anvendes en regnskabsmetode, hvor projektets påvirkning af regnskabsresultat og likviditet beregnes. Beregningsperioden er 25 år. I den samfundsøkonomiske vurdering benyttes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativers omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år. Det sker ved, at alle fremtidige omkostninger tilbagediskonteres med en diskonteringsrente til en sammenlignelig økonomisk værdi i dag. Der benyttes desuden scrapværdier efter 20 år for at tage højde for forskelle i teknisk levetid af forskellige anlægsinstallationer. Den diskonteringsrente, der benyttes ved tilbagediskonteringen, kan betragtes som udtryk for det forventede realrenteniveau i planperioden. Ved samfundsøkonomisk beregning benyttes 4 % diskonteringsrente som fastlagt af Finansministeriet, der er den myndighed, som udstikker rammerne for offentlig og samfundsøkonomisk planlægning Samfundsøkonomisk sammenligning De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 med tilhørende opdateringer, samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, dec Kalkulationsrenten er sat til 4 %, driftsperioden er 20 år fra , og initiale investeringer foretages primo år Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger solpaneler og øvrige tekniske installationer: 30 år. Flis-kedler: 20 år 10

11 Varmetilskud fra det nye solvarmeanlæg: Solvarmeanlægget vil dække ca. 20 % af Fuglebjerg fjernvarmes årsproduktion. Dette medfører at flis-kedlerne i store dele af sommerperioden kan udtages af drift. Ved etablering af solvarmeanlægget reduceres driftstimerne på de eksisterende produktionsenheder og levetiden forlænges. Med de reducerede driftstimer vil drift og vedligeholdelse af anlægget over sommerperioden blive letter at gennemføre. Grunden hertil er at solvarmeanlægget dækker hele varmebehovet om sommeren, og de eksisterende enheder herved vil kunne tages helt ud af drift for servicering. Der er indregnet, en besparelse på drift og vedligeholdelse af eksisterende enheder. 2 stk. flis fyrede kedler, på 4,5 og 6,85 MW. Kedlerne er opstillet på Sandvedvej 31A. 2 stk. reservelast oliekedler på 3,25 MW/stk. på Sandvedvej m 3 varmeakkumuleringstank De nuværende biomassefyrede enheder dækker mere end 100 % af det nuværende varmebehov. Det samlede varmebehov for Fuglebjerg fjernvarme udgør ca MWh/år og ved etableringen af solvarmeanlægget vil dette yde MWh/år. Dette medfører at de flisfyre kedlers andel af den samlede varmeproduktion kan reduceres med MWh/år til MWh/år Investeringer og drift & vedligehold i referencen Fuglebjerg fjernvarme består af to flis kedler. Flis-kedel 1 og 2 er bygget og idriftsat i 2001 og Flis-kedlerne har en forventet levetid på maximalt 20 år og vil herved skulle udskiftes. Idet der kun regnes på 20 % af anlægget vil kedelinvesteringen, ved udskiftning når den teoretiske levetid er opnået, også kun indgå med 20 % af den samlede investering. Kedel 1 udskiftes i Kedel 2 udskiftes i Skønnet pris for nyt kedelanlæg(pr. kedel): 20 % af ca. 11 mio. kr. ~ 2,2 Mio. kr. Til referencens anlæg knytter der sig følgende drifts- og vedligeholdsudgifter: Pris pr. år. Pris for 20 års drift. [kr/år] [kr] Asketømning Ca D &V Halmkedel Ca D & V kran Ca Tabel 4 Drift og vedligehold i referencen 11

12 Investeringer og drift & vedligehold i projektet Fuglebjerg fjernvarme består af to flis kedler. Flis-kedel 1 og 2 er bygget og idriftsat i 2001 og Flis-kedlerne har en forventet levetid på maximalt 20 år og vil herved skulle udskiftes. Ved etablering af solvarmeanlægget vil drift tiden på kedelanlægget kunne reduceres med ca. 20 %. Denne reduktion i drift tiden vil kunne medføre en levetidsforlængelse som skønnes til 4-5 år. Idet der kun regnes på 20 % af anlægget vil kedelinvesteringen også kun indgå med 20 % af den samlede investering.(se punkt ) Kedel 1 udskiftes i Kedel 2 udskiftes i Skønnet pris for nyt kedelanlæg: 20 % af ca. 11 mio. kr. ~ 2,2 mio. kr. Investeringer i solvarmeanlægget fremgår af anlægsbudgettet tabel 2. Til solvarmeanlægget knytter sig følgende D&V udgifter: Pris pr. år. Pris for 20 års drift. [kr/år] [kr] Pumper Ca Komponenter Ca Tabel 5 Drift og vedligehold for projektet Samfundsøkonomisk resultat Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er samlet i tabel 6 nedenfor. De detaljerede beregninger er vedlagt som bilag 3. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmealternativet vil være ca. 1,802 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i eller fortsætte med flis-fyring. SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Nuværdi mio kr. Flisværk uden solfanger 23,357 Flisværk med solfanger 21,518 Samfundsøkonomisk overskud (mio kr.) 1,839 Tabel 6 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. 12

13 Følsomhedsberegning: Udover den samfundsøkonomiske beregning, vil der blive gennemført 2 følsomhedsberegninger: Beregning 1. o En stigning i anlægsinvesteringen på ca. 10 % Beregning 2. o Investeringen fastholdes og flis-prisen falder med 9 %. Beregning 2: SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Nuværdi mio kr. Flisværk uden solfanger 23,63 Ved følgende procentvise stigning i anlægsomkostninger vil resultatet af den samfundsøkonomiske beregning gå i nul. Flisværk med solfanger 23,63 Samfundsøkonomisk overskud (mio kr.) 0,00 Procentvis stigning i alle anlægsudgifter: 10 % Tabel 8 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen (Investeringen bliver 10 % dyre end planlagt). Beregning 3. SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Nuværdi mio kr. Flisværk uden solfanger 21,56 Flisværk med solfanger 21,52 Samfundsøkonomisk overskud (mio kr.) 0,04 Ved følgende procentvise stigning i brændselsudgiften vil resultatet af den samfundsøkonomiske beregning gå i nul. Procentvis fald i brændselsprisen: -9 % Tabel 8 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen (Investeringen fastholdes og flisprisen falder med 9 %) Ud fra ovenstående beregning må det konstateres at projektet robusthed er acceptabelt i begge scenarier. (Ovenstående metode er anvist i Vejledning i samfundsøkonomisk analyse på energiområdet ) 11.2 Klima- og miljøforhold Projektets klimagevinst vurderes på reduktionen af CO 2 (dvs. den ækvivalente CO 2, hvor også emissionerne af drivhusgasserne N 2 O og CH 4 er indregnet) samt emission af SO 2 - og NOx Miljømæssige konsekvenser Referencen Projektet Projektfordel ton/20 ton/20 år år ton/20 år CO 2 ækvivalenter NO x ækvivalenter SO 2 emission Tabel 7 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. 13

14 Som det fremgår af tabellen vil klimaet over 20 år blive belastet med 658 ton mindre CO Selskabsøkonomi for fjernvarmen Selskabsøkonomien for projektet er baseret på at der kan optages kommune garanteret lån med en pålydende rente af 3 %. Til lånets hovedstol vil der blive pålagt en engangsprovision for kommunegarantien på 0,75 %. Herudover tilbagebetales lånet over 25 år til en fast årlig ydelse. På figur 1 er afdrag og samlet besparelse illustreret. Den bagvedliggende beregning er vedlagt som bilag 2. Beregningerne er udført med den antagelse at der sker en realprisstigning på energi og biobrændsler med 1,2 % pr. år samt en inflation på 2,1 % pr. år. Anlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 25 år og en rente på 3 % (Rente lån 3 %, plus tillæg for garanti provision til lånets hovedstol). Rente 3 % Lånebeløb kr ,00 Løbetid 25 Ydelse kr Tabel 3 Låne-ydelse og -løbetid Prisudviklingen for flis-priserne er fastsat iht. til følgende: Pris på flis: Pris på flis tillægges inflationen: Pris på flis tillægges en realprisstigning: Oplyst af Fuglebjerg fjernvarme 2,1 % pr. år. 1,2 % pr. år Udgifter til drift og vedligeholdelse er indhentet fra Fuglebjerg fjernvarme. Projektet vil over tid have en positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi og vil derfor kunne skabe mulighed for en fremtidig reduktion af varmepriserne, til glæde for forbrugerne. 14

15 11.4 Brugerøkonomi Ved etableringen af det nye solvarmeanlæg vil der kunne ske en reduktion af den samlede varmepris pr. husstand over den 25 årige tilbagebetalings periode. Nedenstående kurve viser hvorledes varmeprisen vil udvikle sig over tilbagebetalingsperioden for et normalhus. Normalhuset er af Dansk Fjernvarme defineret som: Normalhus areal: 130 m 2 Normalhus årsforbrug: 18,1 MWh Kr./år Besparelsen vil over perioden være stigende. Betragtes grafen herover, kan det ses at der fra anlægsetableringen til år 5 vil være et lille underskud og underskuddet vil påvirke forbrugernes varmepris negativt. Herefter vil der fra år 5 og frem være et overskud som påvirker forbrugernes varmepris positivt. 15

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG Til Randers Kommune Dokumenttype Redegørelse Dato November 2013 LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE LANGÅ VARMEVÆRK SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE Version 1 Dato 30. oktober 2013

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse)

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Bestyrelsen for Høng Varmeværk anbefaler, at varmeværket investerer ca. DKK 30 mio. i

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Bygge-, Plan og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Att. Niels Kaalund Jensen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere