Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013"

Transkript

1 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013

2 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette er naturlig for en lokalbank med Fynske Banks størrelse og demografi. Anbefaling Generelle anbefalinger 1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksomhederne at udarbejde og offentliggør et adfærdskodeks (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse. Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning 3. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence. Fynske Banks beskrevne vision, overordnede strategi og værdigrundlag kan søges på Banken prioriterer langvarige kunde- og medarbejderrelationer med baggrund i bankens værdier og med fokus på god skik samt et ordentligt og nærværende samarbejde og samspil. Banken arbejder tillige for gode relationer til det omgivende samfund via aktive CSR holdninger og indsatser. Bankens CSR redegørelse er beskrevet på bankens hjemmeside. Fynske Banks bestyrelse har fastlagt overordnede retningslinjer for bankens rekruttering af kandidater til bankens bestyrelse. Bestyrelsen årlige selvevaluering indgår naturligt i et givent rekrutteringsforløb, som forberedes af det af bestyrelsen nedsatte nomineringsudvalg og som tillige sikrer, at bestyrelsen har den påkrævede viden, erfaring og kompetence. Nomineringsudvalget forelægger udvalgets anbefalinger og indstilling for den samlede bestyrelse herunder anbefalinger til eventuelle ændringer og rekrutteringer. Side 1 af 6

3 4. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, redegør for baggrunden for disse begrænsninger. Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne 5. Finansrådet anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 6 måneder efter tiltrædelse påbegynder et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelsesmedlemmet allerede besidder opdate- Der henvises til bankens hjemmeside, hvor nomineringsudvalgets arbejdsgrundlag og udvalgsmedlemmerne fremgår. Det er vedtægtsmæssig besluttet, at Fynske Banks bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Banken lægger afgørende vægt på at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen, med henblik på at både de individuelle og bestyrelsens samlede kompetencekrav kan opfyldes. Med baggrund i nomineringsudvalgets opgaver sikres en procedure hvor både kompetencer og et godt kendskab til den pågældende kandidat og dennes faglige og personlige forudsætninger for at påtage sig hvervet som bestyrelsesmedlem. Det er endvidere efter behov muligt at vælge bestyrelsesmedlemmer uden for repræsentantskabets kreds, bl.a. når særlige kompetencekrav kan være påkrævet. I forbindelse med bankens fusion i 2013 blev en overgangsregel vedtægtsbestemt med valg af en samlet bestyrelse på 10 repræsentantskabsvalgte medlemmer og 5 medlemmer valgt blandt medarbejderne. Overgangsreglen bestemmer ligeledes, at bestyrelsen nedtrappes til 6 repræsentantskabsvalgte og 3 medarbejdervalgte medlemmer ved udgangen af Fynske Bank har generelt tilbudt nye bestyrelsesmedlemmer en grundlæggende introduktion og uddannelse til bestyrelsesarbejdet og vil Side 2 af 6

4 rede og særlige bankkompetencer. Forløbet skal afspejle virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet. fremover indrette uddannelsesaktiviteterne for nye bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med de vedtagne lovregler herom. 6. Finansrådet anbefaler, at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelseserhvervet. Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet. Fynske Banks bestyrelse deltager jævnligt i seminarer med henblik på både at drøfte bankens strategi og at sikre en løbende kompetenceudvikling af bestyrelsens medlemmer. På sådanne seminarer deltager foredragsholdere fra myndigheder, brancheforeninger, advokater og revisorer mfl. Bestyrelsen har i 2014 afholdt 2 interne seminarer med fokus på bestyrelsens arbejdsform og samarbejdsrelationer samt med fokus på evaluering og revitalisering af bankens overordnede strategi. Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer Bestyrelsens medlemmer har endvidere deltaget i 3S samarbejdets bestyrelsesseminar samt tillige i erfa kredsens bestyrelsesseminar begge med flere eksterne foredragsholdere både fra myndigheder, brancheforeninger og fagspecialister hvor bl.a. nye lov- og ledelseskrav er blevet introduceret. 7. Finansrådet anbefaler, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem årligt foretager en evaluering af sit arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal som led i evalueringen udfylde et evalueringsskema, der berører både ledelsesmæssige og banktekniske emner. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering, der omfatter både bankfaglige og ledelsesmæssige emner. Denne individuelle selvevaluering følges op med evalueringssamtale med bestyrelsens formand, der sammenfatter evalueringerne og forelægger disse som bestyrelsens samlede kompetenceevaluering og som efterfølgende føres til bestyrelsens protokol. Side 3 af 6

5 Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse Der henvises til redegørelse for pkt i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse. 8. Finansrådet anbefaler, at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager. 9. Finansrådet anbefaler, at samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen drøftes på bestyrelsesmødet mindst 1 gang årligt. Direktionen er til stede under disse drøftelser. Øvrige anbefalinger 10. Finansrådet anbefaler, at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis skal offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder. følges delvist. Bankens kreditchef deltager ved den årlige gennemgang af aktivmassen og i øvrigt efter behov i bestyrelsesmøderne, hvortil også inviteres øvrige fagspecialister efter behov. Bankens fagspecialister deltager i forberedelse af bestyrelsesmøder og er ansvarlig for udarbejdelse af de respektive fagområders materiale til møderne. Fagcheferne deltager ved særlige komplekse sager i forelæggelsen for bestyrelsen på disses møder. Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion vurderes løbende og mindst en gang årligt, samtidig med bestyrelsens årlige kompetence evaluering. Bankens bestyrelse har møder efter behov uden direktionens deltagelse. Der henvises endvidere til redegørelse for pkt i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mindst hver måned - bortset fra juli måned. Herudover afholdes der møder i de nedsatte ledelsesudvalg, elektroniske eller telefoniske bestyrelsesmøder efter behov samt et årligt strategimøde. Bestyrelsen lægger vægt på en høj mødedeltagelse og aktive bestyrelsesmøder. Side 4 af 6

6 11. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter. I 2014 har bestyrelsen afholdt: 12 bestyrelsesmøder med deltagelsesgrad på 92 pct. 2 telefoniske bestyrelsesmøder med deltagelsesgrad på 100 pct. 6 elektroniske bestyrelsesmøder med en deltagelsesgrad på 74 pct. Endvidere har bestyrelsen deltager i 2 repræsentantskabsmøder og en ordinær generalforsamling. Fraværet på de ordinære bestyrelsesmøder har primært været begrundet i sygdom eller forretningsrejser. Der er afholdt 4 møder i bankens revisionsudvalg samt 1 møde i hhv. vederlagsudvalg og nomineringsudvalg ud over de konstituerende møder. I revisionsudvalgsmøderne er deltagelsesgraden 94 (et fravær), de øvrige udvalgsmøder er alle med deltagelsesgrad 100. Risikoudvalget afholder sit første møde i februar Med de relativt høje deltagelsesgrader i møderne har bestyrelsen fundet det relevant at oplyse yderligere om bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse. Fynske Bank er underlagt lovgivningens regler om loft over ledelsesposter, der alene gælder for de største finansielle virksomheder, såkaldt signifikante finansielle virksomheder (SIFI er). De enkelte medlemmer i bankens bestyrelse er opmærksomme på vigtigheden af, at man skal Side 5 af 6

7 12. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomheder skal have fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne bør blandt andet stille krav til sammensætningen af de teams, som eksterne revisorer bruger, så det sikres, at der er mindst to erfarne revisorer med i et team med supplerende kompetenceområder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende have gennemført efteruddannelse målrettet pengeinstitut området samt have deltaget i revision af en bank, sparekasse eller andelskasse gennem minimum 3 år. forholde sig til, om de har den nødvendige tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem, hvori også indgår at man forholder sig til antal ledelsesposter. Den samlede bestyrelse forholder sig ligeledes hertil i den årlige evalueringsproces. Der henvises i øvrigt til bankens årsrapport for 2014, hvori bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelsesposter er beskrevet. Revisionsudvalget i Fynske Bank evaluerer årligt den eksterne revisors og revisionsteams kompetencer og gennemførte revisionshandlinger og indstiller deres vurdering til den samlede bestyrelse, der i øvrigt har stort fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten i det udførte arbejde. Fynske Banks eksterne revisor er certificeret af Finanstilsynet. Side 6 af 6

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere