Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014"

Transkript

1 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester februar 2014 Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Retningslinjerne er en præcisering og udfyldning af de bestemmelser, der er fastlagt i Studieordningerne for Pædagoguddannelserne i Odense, Svendborg og Jelling. Retningslinjerne er i overensstemmelse med følgende bekendtgørelser fra Ministeriet for forskning, Innovation og videregående uddannelser: STUDIEORDNING af juni 2009 (Professionsbachelor som pædagog i UCL), samt bilag af den 13/09/2011 og 10/08/2012. LOV nr. 315 af 19/04/2006 (Lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog) BEK nr af 27/09/2010 (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor) BEK nr. 616 af 01/06/2012 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog) BEK nr. 881 af 27/08/2012 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog) NY BEK nr. 714 af 27/06/2012 (Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser) BEK nr. 262 af 20/03/2007 (Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) Indhold 1. Generelle vilkår Særlige opmærksomhedspunkter Prøveformer Specialisering Linjefagsprøve Pædagogikprøve Bachelorprøve Formalia i skriftlige opgaver / rapport Formalia i kildehenvisninger Aflevering af opgaven / rapporten Plagiatkontrol (eksamenssnyd) Ikrafttræden side 1/16

2 1. Generelle vilkår Formålet med prøver og eksamener er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen og dens elementer [BEK 714/2012, 2]. Prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav [BEK 714/2012, 3]. Det er den studerendes eget ansvar at deltage i vejledningen som den er tilrettelagt. Vejledning foregår inden opgaven afleveres, og der kan ikke ske vejledning efter at opgaven er afleveret. Tilmelding til samtlige prøver sker automatisk. Eventuel framelding til en prøve skal ske hurtigst muligt, og sidste frist er 14 dage før prøvens afleveringsdato. Hvis frameldingen kommer efter fristen tæller det som et prøveforsøg, med mindre eksaminanden er forhindret pga. dokumenteret sygdom eller anden uforudsigelig grund [BEK 714/2012, 7]. Er man frameldt en prøve, kan man først gå til eksamen næste gang den ordinære prøve afholdes, typisk næste semester. Manglende eller for sent fremmøde samt for sen aflevering af opgaver eller rapporter registreres som udeblivelse. Udeblivelse tæller som et brugt prøveforsøg. Består en studerende ikke en prøve, har den pågældende ret til at indstille sig til en omprøve. Uddannelsesinstitutionen fastsætter tidspunktet. Deltagelse i omprøve kræver, at man har deltaget i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at afmelding fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Eksaminanden kan i alt indstille sig 3 gange til samme prøve [BEK nr. 714/2012, 6, stk. 3]. Uddannelsesinstitutionens ledelse kan efter ansøgning tillade yderligere prøveforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold, typisk dokumenteret sygdom. Hvis en prøve ikke bestås, udfærdiger eksaminator en kort skriftlig individuel begrundelse herfor, som indleveres til eksamenskontoret med kopi til eksaminanden. Ved en mundtlig tilbagemelding er hovedreglen, at der gives en individuel tilbagemelding. Ved gruppeeksamen kan eksaminanderne på forhånd beslutte at fravige hovedreglen, så der gives en individuelt tilbagemelding medens øvrige gruppemedlemmer er til stede. Eksamination ved mundtlige og praktiske besvarelser er offentlige [BEK 714/2012, 12], med de undtagelser der er nævnt i bekendtgørelsen [BEK 714/2012, 51, stk. 3]. Undtagelsesvis kan offentlighed ved eksamen fraviges, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Forudgående ansøgning indsendes til eksamenskontoret, senest 3 uger inden prøveperiodens begyndelse. side 2/16

3 Ved mundtlige gruppebesvarelser skal eksaminationen tilrettelægges på en sådan måde, at der kan ske en individuel bedømmelse, eksempelvis, at der sikres i ligelig fordelt taletid til gruppens medlemmer [BEK 714/2012, 11]. Ved mundtlige prøver må alle nødvendige materialer medbringes. Der skal foretages en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation ved alle prøver, både ved individuel- og ved gruppeeksamen [BEK 714/2012, 33]. Kravet om individualisering af den enkelte studerendes arbejde i et skriftligt produkt er ophævet [BEK nr. 818/2012, 1, nr. 1], når der gives en samlet faglig bedømmelse på baggrund af: - den skriftlige opgave - det mundtlige oplæg, og - den efterfølgende eksamination Når den skriftlige opgave er fremstillet i en gruppe, skal den enkelte eksaminand kunne svare på spørgsmål i hele det skriftlige bedømmelsesgrundlag. Ved skriftlige prøver indgår eksaminandens formulerings- og staveevne i den samlede bedømmelse [BEK 714/2012, 33, stk. 2]. Vægtningen heraf kan dog højst udgøre 1 trin på karakterskalaen. Dog vil formulerings- og staveevne ikke indgå i den samlede bedømmelse såfremt den studerende vedlægger dokumentation for specifikke problemer, fx ordblindhed. Hvis antal anslag overstiger det maksimale opgaven må fylde, kan censor og eksaminator undlade at bedømme dele af eller hele opgaven. En afvist opgave tæller som et prøveforsøg. Ved aflevering af skriftlige opgaver skal der samtidig underskrives en erklæring om, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp 1. Udgiver en studerende en andens arbejde som sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt skriftligt arbejde uden kildehenvisning, eller hvis kildeangivelser er mangelfulde eller helt undladt, vil dette blive opfattet og behandlet som snyd med de konsekvenser dette kan medfører, fx bortvisning i en kortere eller længere periode på op til 1 år, eller ved gentagelser varig bortvisning [BEK 714/2012, 18]. Vejledning i at undgå eksamenssnyd findes på Fronter 2. Den studerende har ophavsret til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve [BEK 714/2012, 51]. Eventuelle klager vedrørende afholdte prøver skal være skriftlige og begrundede, og stiles til studielederen, men sendes til eksamenskontoret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er meddelt. I klageperioden kan den studerende ikke få yderligere begrundelser. Vedrørende klager henvises der til BEK 714/2012, kap. 10 og Denne erklæring findes på: Fronter/PiO Formalia/Interne retningslinjer/erklaering ved aflevering af skriftlig opgave 2 Denne vejledning findes på: Fronter/PiO Formalia/Øvrig formalia/undgå eksamenssnyd August 2013 side 3/16

4 Studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og studerende med tilsvarende vanskeligheder, kan tilbydes særlige prøvevilkår [BEK 714/2012, 17]. Forudgående ansøgning indsendes til eksamenskontoret, senest 3 uger inden prøveperiodens begyndelse. Hvis der foreligger usædvanlige eller ekstraordinære forhold, kan ledelsen dispensere fra reglerne i de interne retningslinjer. Skriftlig ansøgning om dispensation for prøvebestemmelser skal indsendes til eksamenskontoret senest 3 uger inden prøveperiodens begyndelse. 2. Særlige opmærksomhedspunkter Prøven ved udgangen af det 1. studieår efter studiestart skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår (4. semester), for at den studerende kan fortsætte uddannelsen [BEK 714/2012, 8] Der er to eksamensformer: - Individuel eksamen (mundtlig, skriftlig eller en kombination) - gruppeeksamen (fælles skriftligt oplæg og fælles eksamination) Den valgte eksamensform er beskrevet under de enkelte forløb. Hvis en Bachelorprøve ikke bestås, udarbejder eksaminator og censor en kort skriftlig redegørelse til eksamenskontoret med indstilling om, hvorvidt bacheloropgaven realistisk kan rettes op til et acceptabelt niveau inden for nogle ugers arbejde, eller om opgaven bør omarbejdes helt. En forudsætning for at kunne indstille sig til bacheloreksamen er: [BEK 1122/2010, 20, stk. 6] - at alle tidligere eksamener og prøver er bestået - at alle 3 praktikperioder er godkendt - at alle tidligere forløb er godkendt (møde- og deltagelsespligten) 3. Prøveformer Prøver kan afholdes som en individuel eksamen eller som gruppe eksamen [BEK 714/2012, 10]. Er man tilmeldt eksamen i en gruppe, kan man som hovedregel ikke dele gruppen til eksaminationen. Hvis man undtagelsesvis ønsker at dele gruppen, skal hver undergruppe eller enkeltpersoner aflevere eget skriftligt produkt. Er man tilmeldt en individuel eksamen, skal man aflevere et individuelt skriftligt produkt. Prøven i Specialisering afholdes som en individuel eksamen. Prøven i Linjefag afholdes efter den studerendes valg som en individuel eksamen eller gruppe eksamen. Ved gruppeeksamen er den maksimale gruppestørrelse op til 4 studerende. side 4/16

5 Prøven i Pædagogik afholdes efter den studerendes valg som en individuel eksamen eller gruppe eksamen. Ved gruppeeksamen er den maksimale gruppestørrelse op til 4 studerende. Prøven til Bachelor afholdes efter den studerendes valg som en individuel eksamen eller gruppe eksamen. Ved gruppeeksamen er den maksimale gruppestørrelse op til 4 studerende. 4. Specialisering BEK 1122/2010, 4, stk. 2: Den studerende skal gennem specialiseringen opnå fordybelse inden for specifikke dele af professionsområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 6, samtidig med at tilegnet viden og tilegnede metoder i specialiseringen skal kunne anvendes i forhold til andre dele af professionsområdet. BEK 1122/2010, 20, stk. 4: Den studerende skal i rapporten sammenfatte sit teoretiske og praktiske arbejde med den valgte specialisering og demonstrere opfyldelse af målene for specialiseringen inden for væsentlige områder af CKF erne, jf. bilag 8. Rapporten bedømmes med Bestået / Ikke bestået. Uddrag fra bilag 8: Målet er, at den færdiguddannede kan: A. anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen B. opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder C. reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde; og D. udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde Information: Rammer og krav meddeles den studerende inden starten af 6. semester (3. praktikperiode). Rapporten udarbejdes i løbet af praktikken og afleveres i begyndelsen af 7. semester. Bedømmelse: Prøven er intern Bestået / Ikke bestået Bedømmelsesgrundlag: En faglig bedømmelse på baggrund af den skriftlige rapport. Vejlederen skal godkende, at emne / problemstilling er indenfor fagområdets rammer. Krav til rapporten: En rapport består af tre hovedelementer: 1. Afgrænsning og præcisering af emnet / problemstillingen 2. En dokumentationsdel 3. En konklusion side 5/16

6 Rapportens emne / problemstilling skal vælges indenfor den studerendes specialiseringsområde, og rapporten skal indeholde en systematisk præsentation af data / informationer, som kan hjælpe med at belyse emnet. Data / informationer kan både bestå af statistik, undersøgelser, interview og anden videnopsamling af egne og andres erfaringer. I arbejdet med emnet er det ofte nødvendigt at redegøre for omfang, sammenhænge og baggrund. Derudover kan følgende type spørgsmål være relevante: Hvilke forskningsresultater / undersøgelser eller anden relevant viden findes der? Hvilke pædagogiske metoder kan bruges til belysning af emnet? Har du egne erfaringer (eksempelvis fra praktikken), som er relevante? Hvilke pædagogiske løsningsmuligheder er hensigtsmæssige? Konklusionen skal tydeligt angive, hvad man kan lære af dokumentationsdelen om emnet / problemstillingen og nævne eventuelle forbehold. Konklusionen skal endvidere indeholde en perspektivering, dvs. omtale nye spørgsmål eller konsekvenser som følge af konklusionen. Krav til den skriftlige rapport: Se også vejledningen på Fronter 3 Forside: Emne/titel Specialisering Studienummer og evt. navn på rapportens forfatter Vejleders navn Antal tegn inkl. mellemrum og noter Afleveringsdato Uddannelsessted Omfang: Omfanget af rapporten er på maksimum tegn inkl. mellemrum og noter. Indhold i den skriftlige rapport: Forside Indholdsfortegnelse med sidetal Indledning: Emnet afgrænses i form af et passende antal spørgsmål Emne / problemstilling analyseres ved hjælp af relevant teori og professionsviden Inddragelse af egen empirisk dataindsamling og dokumentation af praksis Refleksioner over professionsbaserede undersøgelser Analyse af indsamlet data og anden information Kortfattet vurdering af kildernes validitet 3 Fronter/PiO Formalia/Interne retningslinjer/vejledning i opgaveskrivning på pædagoguddannelsen August side 6/16

7 Konklusion og perspektivering Litteratur- eller kildeliste Relevante bilag (i begrænset omfang) 5. Linjefagsprøve BEK 1122/2010, 3, punkt 6, stk. 4: Den studerende skal gennem det valgte linjefag, jf. stk. 1. nr. 4. opnå kompetence til at kunne gennemføre pædagogisk begrundede processer, der er udviklende, lærende og stimulerende for brugernes liv og velfærd. Den uddannede pædagog skal ved beherskelse af et linjefag kunne arbejde med brugernes motivation, engagement og kreativitet gennem innovativ udnyttelse af de muligheder og virkemidler, som står til rådighed for pædagogen og brugerne. Information: Prøven er placeret på 7. semester. Prøven er en mundtlig / praktisk prøve på baggrund af en kort skriftlig opgave. Bedømmelse: Prøven er ekstern. 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlag: En samlet faglig bedømmelse, på baggrund af den skriftlige opgave, det mundtlige / praktiske oplæg, samt den efterfølgende dialog. Vejlederen skal godkende, at prøveemne, mål og/eller indholdselementer er indenfor fagområdets rammer. Krav til prøven: Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på max. 4 studerende. Ved gruppeeksamen står hele gruppen inde for opgaven, og den enkelte studerende kan eksamineres i hele opgaven. Ønskes en individuel eksamen, skal der udarbejdes en individuel skriftlig opgave. Krav til den skriftlige opgave: Se også vejledningen på Fronter 4 Forside: Emne / titel Studienummer og navn på forfatter(e) Vejleders og censors navne Fagområde Antal tegn inkl. mellemrum og noter Afleveringsdato 4 Fronter/PiO Formalia/Interne retningslinjer/vejledning i opgaveskrivning på pædagoguddannelsen August 2013 side 7/16

8 Uddannelsessted Omfang: Ved 1 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 2 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 3 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 4 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Indhold i den skriftlige opgave: Forside Indholdsfortegnelse med sidetal Indledning med præsentation af selvvalgt emne / problemstilling samt en selvvalgt målgruppe I valg af emne / problemstilling tages udgangspunkt i linjefagenes signalement, de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder samt fagenes kompetencemål Afsnit der uddyber, redegør for og analyserer emnets / problemstillingens relevans i praktisk pædagogisk sammenhæng, herunder redegørelse for målgruppe i forhold til emne / problemstilling og nøglebegreber Refleksion over pædagogens professionsforståelse i forhold til emnet / problemstillingen, såvel praktisk som teoretisk Inddragelse af relevant teori i forhold til fagområdet og emnet / problemstillingen Afrunding eller konklusion Litteratur- eller kildeliste Bilag (i begrænset omfang) Den mundtlige/praktiske prøve: Den samlede prøvetid er 25 minutter. Den studerende skal indlede prøven med et uddybende oplæg som højst må vare i 10 minutter. Oplægget skal bl.a. indeholde en demonstration af fagrelevante praktiske teknikker og metoder, og en sammenhæng til fagets teoretiske grundlag som er væsentlige i en konkret professionssammenhæng. Den øvrige tid anvendes til en faglig drøftelse mellem den studerende, censor og eksaminator under ledelse af eksaminator. Hertil kommer 10 minutter til votering. Hvis den skriftlige opgave er udarbejdet af en gruppe, laver de studerende et fælles oplæg / præsentation, inden en gruppedrøftelse. Ønskes en individuel eksamen, skal der udarbejdes en individuel skriftlig opgave. Oplæg: 1 studerende maksimum 10 minutter 2 studerende maksimum 20 minutter 3 studerende maksimum 25 minutter 4 studerende maksimum 30 minutter Herefter vil den individuelle faglige drøftelse eller gruppedrøftelsen vare 15 minutter pr. studerende. Hvis de studerende ikke bruger den tildelte tid til et oplæg, skal den ikke anvendte tid lægges til den individuelle faglige drøftelse. side 8/16

9 6. Pædagogikprøve BEK 1122/2010, 20, stk. 3 Linjefaget og faget Pædagogik afsluttes hver med en ekstern prøve i 7. semester. Faget Pædagogik skal afsluttes enten med en mundtlig prøve på grundlag af en kort skriftlig opgave eller en længere skriftlig opgave uden tilknyttet mundtlig prøve. Den studerende skal selv vælge prøveform. Retningslinjer for mundtlig prøve i pædagogik: Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af en kort skriftlig opgave. Udsnit af den studerendes portofolie eller anden dokumentation kan inddrages som en del af opgaven. Bedømmelse: Prøven er ekstern. 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlag: En samlet faglig bedømmelse, på baggrund af den skriftlige opgave, det mundtlige oplæg, samt den efterfølgende dialog Vejlederen skal godkende, at prøveemne, mål og/eller indholdselementer er indenfor fagområdets rammer. Krav til prøven: Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på max. 4 studerende. Ved gruppeeksamen står hele gruppen inde for opgaven, og den enkelte studerende kan eksamineres i hele opgaven. Ønskes en individuel eksamen, skal der udarbejdes en individuel skriftlig opgave. Krav til den korte skriftlige opgave: Se også vejledningen på Fronter 5 Forside: Emne/ titel Studienummer og navn på forfatter(e) Vejleders og censors navn Fagområde Antal tegn inkl. mellemrum og noter Afleveringsdato Uddannelsessted Omfang: Ved 1 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 2 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter 5 Fronter/PiO Formalia/Interne retningslinjer/vejledning i opgaveskrivning på pædagoguddannelsen August 2013 side 9/16

10 Ved 3 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 4 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Indhold i den korte skriftlige opgave: Forside Indholdsfortegnelse med sidetal Indledning med præsentation af selvvalgt emne / problemstilling samt en selvvalgt målgruppe I valg af emne / problemstilling tages udgangspunkt i fagenes signalement, de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder samt fagenes kompetencemål Afsnit der uddyber, redegør for og analyserer emnets / problemstillingens relevans i praktisk pædagogisk sammenhæng, herunder redegørelse for målgruppe i forhold til emne/problemstilling og nøglebegreber Inddragelse af relevant teori i forhold til fagområdet og emnet / problemstillingen Afrunding eller konklusion Litteratur- eller kildeliste Relevante bilag (i begrænset omfang) Den mundtlige prøve: Den samlede prøvetid er 25 minutter. Den studerende skal indlede prøven med et uddybende oplæg som højst må vare i 10 minutter. Den øvrige tid anvendes til en faglig drøftelse mellem den studerende, censor og eksaminator under ledelse af eksaminator. Hertil kommer 10 minutter til votering. Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på max. 4 studerende. Ved gruppeeksamen står hele gruppen inde for opgaven, og den enkelte studerende kan eksamineres i hele opgaven. Ønskes en individuel eksamen, skal der udarbejdes en individuel skriftlig opgave. Oplæg: 1 studerende maksimum 10 minutter 2 studerende maksimum 20 minutter 3 studerende maksimum 25 minutter 4 studerende maksimum 30 minutter Herefter vil den individuelle faglige drøftelse eller gruppedrøftelsen vare 15 minutter pr. studerende. Hvis de studerende ikke bruger den tildelte tid til et oplæg, skal den ikke anvendte tid lægges til den individuelle faglige drøftelse. Den mundtlige del af prøven skal indeholde: Præsentation af opgaven, dvs. emne / problemstilling samt motivation for opgaven. Her kan inddrages forskellige dokumentations- og formidlingsformer Teoretisk underbyggede perspektiver på emnet / problemstillingen, som er behandlet i den skriftlige opgave. Retningslinjer for skriftlige prøver i pædagogik: Bedømmelse: Prøven er ekstern. side 10/16

11 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlag: Prøveformen er en individuel skriftlig opgave. En faglig bedømmelse på baggrund af den skriftlige opgave. Vejlederen skal godkende, at prøveemne, mål og/eller indholdselementer er indenfor fagområdets rammer. Krav til den skriftlige opgave: Se også vejledningen på Fronter 6 Forside: Emne/ titel Prøve- og holdnummer Vejleders navn samt censors navn Fagområde Antal tegn inkl. mellemrum og noter Afleveringsdato Uddannelsessted Omfang: Omfanget af opgaven er på minimum og maksimum tegn inkl. mellemrum og noter. Indhold i den skriftlige opgave: Forside Indholdsfortegnelse med sidetal Indledning med præsentation af selvvalgt emne / problemstilling samt en selvvalgt målgruppe I valg af emne/problemstilling tages udgangspunkt i fagenes signalement, de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF er) samt fagenes kompetencemål Afsnit der uddyber, redegør for og analyserer emnets / problemstillingens relevans i praktisk pædagogisk sammenhæng, herunder redegørelse for målgruppe i forhold til problemstilling og nøglebegreber Refleksion over pædagogens professionsforståelse i forhold til emnet / problemstillingen, såvel praktisk som teoretisk Inddragelse af relevant teori i forhold til fagområdet og emnet / problemstillingen Afrunding eller konklusion Litteratur- eller kildeliste Bilag (i begrænset omfang) 6 Fronter/PiO Formalia/Interne retningslinjer/vejledning i opgaveskrivning på pædagoguddannelsen August 2013 side 11/16

12 7. Bachelorprøve BEK 1122/2010, 7: Målet for bachelorprojektet er, at den studerende gennem selvstændigt arbejde tilegner sig 1) særlig indsigt i et afgrænset centralt område eller problem af både teoretisk og praktisk karakter inden for det pædagogiske felt, og 2) færdighed i at indsamle, bearbejde og anvende relevant viden og data samt færdighed i at formidle egne fagligt begrundede opfattelser. BEK 1122/2010, 12, stk. 2: I bachelorprojektet behandles en selvvalgt problemstilling, der er relevant i forhold til professionsområdet, og som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. I projektet skal den studerende demonstrere kendskab til videnskabelig teori og metode og skal inddrage undersøgelser og erfaringer eller anden viden om praksis, eventuelt fra praktikuddannelsen. Information: Prøven er både skriftlig og mundtlig, og er placeret i slutningen af 7. semester. Bedømmelse: Ekstern prøve 7-trinsskalaen. Krav til prøven: Bachelorprøven skal have udgangspunkt i et skriftligt bachelorprojekt eller i et praktisk / musisk produkt kombineret med et skriftligt produkt. Bachelorprojektet skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med ekstern repræsentant for professionen. Det skal tilstræbes, at der indgår et teknologisk element i bachelorprojektet. Bacheloropgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Den studerende vil kunne eksamineres i hele opgaven. Før bachelorperiodens begyndelse tildeles bachelorgruppen en vejleder, som er tilknyttet gruppen i bachelorperioden, og som fungerer som eksaminator ved den mundtlige prøve. Vejlederen skal godkende, at problemstillingen er indenfor professionens rammer. Udarbejdelsen af bachelorprojektet er alene den / de studerendes ansvar. For begge typer bachelorprojekter gælder følgende: Forside: Emne/titel Navn på opgavens forfatter(e) Studienummer Vejleders og censors navne Bachelorperiode og årstal Antal tegn inkl. mellemrum og noter side 12/16

13 Uddannelsessted Såfremt det skriftlige produkt ikke må offentliggøres, skal dette fremgå af forsiden. Indhold i den skriftlige opgave: Forside Resume (abstract) Indholdsfortegnelse med sidetal [Selve opgavens indhold] Litteratur- eller kildeliste Relevante bilag (i begrænset omfang). Hvis bachelorprojektet udelukkende er et skriftligt produkt er kravene følgende: Bedømmelsesgrundlag: En samlet faglig bedømmelse, på baggrund af den skriftlige opgave, det mundtlige oplæg, samt den efterfølgende dialog Omfang: Ved 1 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 2 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 3 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 4 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Den mundtlige prøve: Den samlede prøvetid er 25 minutter. Den studerende skal indlede prøven med et uddybende oplæg som højst må vare i 10 minutter. Oplægget skal bl.a. indeholde kenskab til fagrelevant videnskabelig teori og metode, og skal inddrage undersøgelser / erfaringer som er væsentlige i en konkret professionssammenhæng. Den øvrige tid anvendes til en faglig drøftelse mellem den studerende, censor og eksaminator under ledelse af eksaminator. Hertil kommer 10 minutter til votering. Hvis den skriftlige opgave er udarbejdet af en gruppe, laver de studerende et fælles oplæg / præsentation, inden en gruppedrøftelse. Den studerende kan eksamineres i hele opgaven. Ønskes en individuel eksamen, skal der udarbejdes en individuel skriftlig opgave. Oplæg: 1 studerende maksimum 10 minutter 2 studerende maksimum 20 minutter 3 studerende maksimum 25 minutter 4 studerende maksimum 30 minutter Herefter vil den individuelle faglige drøftelse eller gruppedrøftelsen vare 15 minutter pr. studerende. Hvis de studerende ikke bruger den tildelte tid til et oplæg, skal den ikke anvendte tid lægges til den individuelle faglige drøftelse. side 13/16

14 Hvis bachelorprojektet er et praktisk - musisk produkt kombineret med en skriftlig opgave, er kravene følgende: Bedømmelsesgrundlag: Der gives en samlet karakter på grundlag af en vurdering af det skriftlige produkt, det praktiskmusiske produkt samt den mundtlige præstation. Ved praktisk-musisk forstås et produkt og/eller en aktivitet for eller med en brugergruppe indenfor det pædagogiske arbejdsfelt. Produktet kan f.eks. have form af musik, teater, dans, film / DVD, billedbog, fortælling, performance, igangsættende / skabende aktiviteter samt evt. inddragelse af brugere. Ved praktisk-musisk prøve gives der ekstra 10 minutter per studerende til at præsentere den praktisk-musiske del af prøven, dvs. at der her skal tages afsæt i / lægges fokus på selve produktet. Den mundtlige del af prøven: Den samlede prøvetid efter præsentationen af det praktisk-musiske produkt er 25 minutter. Den studerende skal indlede prøven med et uddybende oplæg som højst må vare i 10 minutter. Oplægget skal bl.a. indeholde kenskab til fagrelevant videnskabelig teori og metode, og skal inddrage undersøgelser / erfaringer som er væsentlige i en konkret professionssammenhæng. Den øvrige tid anvendes til en faglig drøftelse mellem den studerende, censor og eksaminator under ledelse af eksaminator. Hertil kommer 10 minutter til votering. Hvis den skriftlige opgave er udarbejdet af en gruppe, laver de studerende et fælles oplæg / præsentation, inden en gruppedrøftelse. Den studerende kan eksamineres i hele opgaven. Ønskes en individuel eksamen, skal der udarbejdes en individuel skriftlig opgave. Oplæg: 1 studerende maksimum 10 minutter 2 studerende maksimum 20 minutter 3 studerende maksimum 25 minutter 4 studerende maksimum 30 minutter Herefter vil den individuelle faglige drøftelse eller gruppedrøftelsen vare 15 minutter pr. studerende. Hvis de studerende ikke bruger den tildelte tid til et oplæg, skal den ikke anvendte tid lægges til den individuelle faglige drøftelse. Forløbet er følgende: 1. Præsentation af praktisk-musisk produkt = 10 minutter pr. studerende 2. Efterfølgende mundtligt oplæg (didaktiske og teoretiske refleksioner i relation til produktet og opgaven) = indtil 10 minutter (evt. 20/25/30 minutter) 3. Den faglige drøftelse = minimum 15 minutter per studerende Prøvelokalitet: Den studerende kan søge om tilladelse til at afholde bachelorprøven et andet sted, f.eks. i en in- side 14/16

15 stitution. Ansøgningen skal begrundes og sendes til eksamenskontoret senest 6 uger før prøvens afholdelse. Den skriftlige del af prøven: Omfang: Ved 1 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 2 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 3 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter Ved 4 studerende maksimum tegn inkl. mellemrum og noter 8. Formalia i skriftlige opgaver / rapport Skrifttype: Times New Roman Skriftstørrelse: 11 eller 12 Linjeafstand: 1½ Margen: Top, bund og højre: 3 cm og venstre: 4,5 cm Format: Word dokument Følgende medtælles ikke i opgavens / rapportens omfang: Forside Resume (abstract) Indholdsfortegnelse med sideangivelse Litteratur-/kildeliste Relevante bilag (i begrænset omfang) 9. Formalia i kildehenvisninger På pædagoguddannelsen anvendes det internationale kildehenvisningssystem APA. Dette system skal anvendes som kildehenvisningssystem i opgaver og rapporter. På Fronter er der en vejledning Aflevering af opgaven / rapporten Opgaven / rapporten skal afleveres på eksamenskontoret i; to eksemplarer for Bacheloropgaven to eksemplarer ved en ekstern prøve et eksemplar ved en intern prøve 7 Fronter/PiO Formalia/Interne retningslinjer/vejledning i opgaveskrivning på pædagoguddannelsen August 2013 side 15/16

16 Opgaverne / rapporten skal ved afleveringen være helt færdige (med huller, clips osv.), og skal desuden være forsendelsesvenlige. Opgaven /rapporten skal også afleveres i et eksemplar i elektronisk form på Fronter. Bacheloropgaven skal afleveres i et eksemplar i elektronisk form på Fronter samt et til UC Viden ( 11. Plagiatkontrol (eksamenssnyd) Alle skriftlige opgaver kan tjekkes med systemet EPHORUS, for at kontrollere eventuelle plagiater. Der kontrolleres for afskrift af tekster fra Internettet, bøger og afleverede opgaver der er skrevet af andre, både i UCL og på andre uddannelsesinstitutioner. Alle Bacheloropgaver bliver kontrolleret for plagiat. 12. Ikrafttræden Denne interne retningslinje vedr. prøve træder i kraft den 1. februar De interne retningslinjer er en præcisering og en udfyldning af bekendtgørelsens bestemmelser. Bekendtgørelsens bestemmelse er gældende og skal følges. Disse retningslinjer erstatter alle tidligere udgaver. side 16/16

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 2. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 2. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 2. semester

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens Merituddannelse gældende fra den 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens Merituddannelse gældende fra den 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på merituddannelsen februar 2014 Interne retningslinjer

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 5. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for merituddannelsen

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for merituddannelsen Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på merituddannelsen Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 5. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 5. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 5. semester

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12S 13M Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 2. september 2015 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvens formål Prøveforudsætninger Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder læringsmålene for modul 13 i forhold til viden,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 13SM 12SM 11SM og 10S Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 24. september 2013 og erstatter alle tidligere

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Studieordning for Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Version 1.8.2013

Studieordning for Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Version 1.8.2013 1. Indledning... 2 2. Progression og prioriteringer i uddannelsens tilrettelæggelse... 3 3. Pædagoguddannelsens struktur og tilrettelæggelse... 6 4. Semesteroversigt... 6 5. Pædagoguddannelsens fag og

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 13... 1 Retningslinjer for intern prøve modul 13... 3 Modulbeskrivelse modul 13 Ergoterapeutiske

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere