Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

2

3 Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser (ingeniørhøjskoler) udpeges af Dansk Byggeris amtsbestyrelse, i nogle tilfælde via Dansk Arbejdsgiverforening. Bestyrelsernes sammensætning på erhvervsskoler Bestyrelsen skal normalt bestå af 6-12 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af et eller flere amtsråd og mindst 1 medlem af en eller flere kommunalbestyrelser. Bestyrelsens øvrige medlemmer skal så vidt muligt tilsammen dække institutionens virkefelt. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret og have tilknytning til det geografiske område og det arbejdsmarked, som institutionen dækker. Institutionens lærere og teknisk-administrative personale repræsenteres i bestyrelsen uden stemmeret med hver 1 repræsentant. Deltagere i uddannelse af mere end 6 måneders varighed repræsenteres i bestyrelsen uden stemmeret med 2 repræsentanter. Institutionens leder fungerer som bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Studiebestyrelser på centre for videregående uddannelser Når institutioner med erhvervsrettet uddannelse sammenlægges med institutioner med mellemlange uddannelser, kan undervisningsministeren bestemme, at der oprettes en særskilt studiebestyrelse for hhv. de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode er fastsat i centrets vedtægter. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal komme fra aftagerkredse. De studerende og medarbejderne ved centret udpeger hver to medlemmer til studiebestyrelsen. Studierektor deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Medlemmerne af studiebestyrelser udgør et repræsentantskab, der fører tilsyn med bestyrelsen og den daglige ledelse, og som høres om væsentlige spørgsmål, f.eks. ansættelse og afskedigelse af en studierektor. I stedet for et repræsentantskab kan det bestemmes i vedtægterne, at hver studiebestyrelse er repræsenteret i centrets bestyrelse med et medlem. Centrets bestyrelse kan omgøre studiebestyrelsens beslutninger, hvis de strider mod centrets vedtægter eller lovgivningen. Bestyrelsernes sammensætning på centre for videregående uddannelse Bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode er fastsat i centrets vedtægter. Det samme gælder reglerne for medarbejder- og studenterindflydelse. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal komme fra aftagerkredse. Vedtægterne, der fastsættes af bestyrelsen og godkendes af undervisningsministeren, indeholder desuden bestemmelser om centrets uddannelsesmål og fagområder, om studiebestyrelser, om bemyndigelse af studierektorer samt om institutionens kapitalforhold. De studerendes råd udpeger to bestyrelsesmedlemmer. Centrets leder (rektor) deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Inhabilitet og tavshedspligt For bestyrelsen gælder forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt m.v. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen på en erhvervsskole eller et center for videregående uddannelse: 2 Personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen. 2 Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejere af ejendomme m.m. til institutionen. 2 Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller rådgivere for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen. 3

4 2 Ansatte i ledende stillinger hos personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen. 2 Medlemmer af bestyrelsen ved en anden institution, der er godkendt efter denne lov. Mødeaktivitet Mødeaktiviteten varierer for de enkelte erhvervsskoler og centre for videregående uddannelse. Du skal regne med mindst 6-8 møder om året. Møderne skal gennemføres på baggrund af en dagsorden. Bestyrelsen skal bede skolen om at få mødeindkaldelse med bilag i god tid inden mødet, ligesom skolen bør udsende mødereferat senest en uge efter mødet. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen står i spidsen for selvejende institutioner, der er godkendt til et nærmere bestemt udbud af uddannelser. Undervisningsministeren godkender og tilbagekalder godkendelse af erhvervsskoler og centre for videregående uddannelse. Undervisningsministeren godkender endvidere sammenlægning eller spaltning af selvejende institutioner og fører tilsyn med institutionernes virksomhed. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra undervisningsministeren om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan ministeren beslutte: 2 at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller 2 at bestyrelsen træder tilbage, så en ny bestyrelse skal udpeges efter reglerne i institutionens vedtægt. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer institutionens videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage. Undervisningsministeren kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens vedtægter. Undervisningsministeren kan træffe beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, ledere, revisorer eller andre, hvis institutionen er påført tab. Forvaltning af institutionens økonomi Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn i henhold til institutionens formål. Institutionen er forpligtet til at vedligeholde sine bygninger på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes byggevirksomhed. Institutionen skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder: 2 I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant. 2 I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn. 2 Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 2 I værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i det foregående, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser. Institutionen kan også under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som institutionen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis institutionen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis institutionen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den økonomiske fordel. Ved nedlæggelse af en erhvervsskole anvendes en tiloversbleven formue til de formål, der er fastsat i vedtægterne. Ved nedlæggelse af et center for videregående uddannelse anvendes en tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål, der bestemmes af undervisningsministeren. 4

5 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter en forretningsorden for sit virke. Efter indstilling fra lederen fastlægger bestyrelsen det årlige program for institutionens virksomhed og godkender budget og regnskab. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionens udbud af grund-, efter- og videreuddannelse bedst muligt tilgodeser behovet for relevant uddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder. Efter indstilling fra lederen træffer bestyrelsen beslutning om institutionens udbud af grund-, efter- og videreuddannelse og iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter, fx indtægtsdækket virksomhed og andre aktiviteter. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde give institutionen påbud om at udbyde en bestemt uddannelse, fx små erhvervsuddannelser som stenhugger eller tækkemand. På centre for videregående uddannelser kan bestyrelsen nedsætte et udviklingsråd, der kan rådgive bestyrelsen om forskningstilknytning og udvikling. Udviklingsrådet sammensættes af forskere, aftagere og repræsentanter for centrets lærere. Bestyrelsen nedsætter derudover et eller flere rådgivende udvalg, der har til opgave at sikre, at aftagernes ønsker vedr. uddannelsesudbud og udvikling indsamles og koordineres. Mandatet som medlem af en skolebestyrelse Som medlem af en skolebestyrelse repræsenterer du Dansk Byggeri. Du forventes derfor at agere ud fra Dansk Byggeris uddannelsespolitiske grundlag, som er vedtaget af Dansk Byggeris bestyrelse. Samtidig repræsenterer du Dansk Byggeris lokale interesser på vegne af de virksomheder, der benytter skolens uddannelser. Det er derfor vigtigt for medlemmer af en bestyrelse for en uddannelsesinstitution at have en tæt kontakt med såvel Dansk Byggeris amtsforening som de lokale uddannelsesudvalg. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. På erhvervsskoler godkender bestyrelsen også - efter indstilling fra lederen - ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale. På centre for videregående uddannelse ansætter bestyrelsen alt personale, med mindre centrets ledelse bemyndiges til dette. På centre, hvor lederen tidligere er valgt af de ansatte og de studerende, kan denne praksis fortsætte, sådan at bestyrelsen skal godkende valget, men har mulighed for at afsætte lederen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for lederens virksomhed og kan bemyndige lederen til i et nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål træffes af institutionens bestyrelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens revisor. Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet om den valgte revisor og om revisorskift. Samspillet med de lokale uddannelsesudvalg og udviklingsudvalg/-råd Via kontakten med de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskoler og udviklingsudvalg/- råd på centre for videregående uddannelse bør bestyrelsen følge med i, hvordan de enkelte uddannelser fungerer på institutionen, og skaffe sig kendskab til nye initiativer og ønsker til - eller kritik af - uddannelserne. For at sikre, at alle aktører er ajour med institutionens handlingsplan, er det en god idé, at institutionen en gang årligt afholder en konference for de lokale uddannelsesudvalg eller mødes med udviklingsudvalg/råd. For at skabe overblik over, hvem der repræsenterer Dansk Byggeri inden for uddannelserne, vil bestyrelsesmedlemmerne i løbet af 2004 blive offentliggjort på Dansk Byggeris hjemmeside. Diæter og udgiftsrefusion Dansk Byggeri yder ikke diæter eller udgiftsrefusion til repræsentanter i bestyrelser. Erhvervsskoler kan yde bestyrelsen særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren. 5

6 Dialogen med Dansk Byggeri Har du spørgsmål i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Byggeris uddannelsesafdeling. Links og lovgrundlag Oplysninger af interesse for medlemmer af bestyrelser for uddannelsesinstitutioner findes bl.a. på disse hjemmesider: Dansk Byggeri Hjemmesiden indeholder bl.a. Dansk Byggeris uddannelsespolitiske synspunkter, oversigt over faglige udvalg, aktuel information om uddannelsesspørgsmål mv. Undervisningsministeriet Love og bekendtgørelser om uddannelse, meddelelser fra ministeriet mv. Lovgrundlag Alle danske love. Se især: Lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003 af Lov om institutioner med erhvervsrettet uddannelse Lovbekendtgørelse nr. 955 af 28. november 2003 af Lov om centre for videregående uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse mv. Lov nr. 571 af 19. februar 1985, Forvaltningslov 6

7

8 Dansk Byggeris uddannelsespolitiske grundlag, relevante uddannelsesbrochurer og fl ere eksemplarer af denne folder fås hos: Dansk Byggeri Sekretariatet for virksomhedsudvikling/ Uddannelse Postboks København K Telefon: Telefax:

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere