Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 36

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bispehuset Østergade Hjørring Tlf.: Hjemmeside: 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 85 år (udviklingshæmning, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, synsnedsættelse) Pladser i alt: 24 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karin Øgaard Petersen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Botilbuddet Bispehuset, Østergade 56, 9800 Hjørring er et tilbud med 23 pladser efter SEL 108. Tilbuddet råder over 21 lejligheder, hvoraf de to er godkendt som parboliger. Bispehuset modtager voksne, som er udviklingshæmmede, har mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, synsnedsættelse, Side 2 af 36

3 Beboerne har forskellige udviklingsniveauer og adfærd og er i alderen år. Socialtilsynet har været på tilsyn d og vurderet samtlige 7 af kvalitetsmodellens temaer på baggrund af interview af ledelsen, indsendte dokumenter samt besigtigelse af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at tilbuddet besidder de kvaliteter, der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med private og offentlige tilbud efter lov om social service. Socialtilsynets vurdering er, at Bispehuset i høj grad understøtter borgerne i at udnytte deres potentialer i beskæftigelsesmæssig sammenhæng, idet tilbuddet i samarbejde med borgernes dagtilbud opstiller og støtter realistiske mål for arbejdet i dagtilbuddet. Tilbuddet yder en annerkendende indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer og ressourcer. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet formår at støtte op om borgernes sociale kompetencer og ligeledes støtte dem i kontakten til pårørende og netværk samt i deres deltagelse i aktiviteter både i nærområdet og i tilbuddet. Dette sker ud fra den enkelte borgers behov og formåen. Tilbuddet arbejder med relevante metoder i forhold til målgruppens behov og opstiller relevante mål for borgernes trivsel og udvikling. Bispehusets daglige drift varetages kompetent og der er stort fokus på borgernes trivsel og udvikling. Medarbejdergruppen har samlet set relevante kompetencer og erfaring med målgruppen og formår på denne baggrund at vælge relevante metoder i arbejdet med den enkelte borger. Tilbuddet har en faglig kompetent leder, som har stor erfaring inden for området. Tilbuddet har fast ekstern supervision og benytter sig derforuden af kollegial sparring og fællesfaglig læring. Tilbuddet vurderes af socialtilsynet til at være økonomisk bæredygtigt. Det vægtes i den samlede vurdering, at kommunale tilbud fuldstændig understøttes af den kommunale økonomi, og at socialtilsynet derfor på det overordnede plan vurderer kommunale tilbud til at være økonomisk bæredygtige. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer danner rammen om borgernes liv og at de er egnede til formålet. *Afgørelse: Godkendt Side 3 af 36

4 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema Kvalitetsstandarder udfyldt skema Budget 2016 Dokumentation for leders kompetencer eksamensbevis, årskursus, kursus procesorient.ledelse, kollegial supervision, procesorienteret pædagogik, internet ledelseskursus Hj. Kom Liste over medarbejdere Matrikelkort Plantegning BBR-meddelelse Oprindelig lejekontrakt Allonge til lejekontrakt ændret anvendelse Lokalplan Organisationsdiagram Observation Besigtigelse af de fysiske rammer. Byggeriet forventes færdigt ultimo februar Interview Interviewkilder Afdelingsleder Lene Høyrup Souschef Handicapområdet Klaus Wehner Bygherrerådgiver Hj. Kom. Jørgen Pedersen Ledelse Side 4 af 36

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Østergade 56, 9800 Hjørring Karin Øgaard Petersen Almindelig længevarende Botilbud til voksne Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 36

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 36

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil kunne støtte borgerne i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet vil i samarbejde med borgernes dagtilbud opstille og understøtte realistiske mål for borgernes daglige beskæftigelse. Der vil ligeledes være mulighed for ADL træning i tilbuddet. Der vil blive taget individuelle hensyn, således at aktiviteterne i både dagtilbud og i tilbuddet er tilpasset den enkelte borgers ønsker, behov og formåen. Hvis borgerene har behov for hjemmedage eller ønsker at gå på pension, er dette en mulighed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet forventer, at tilbuddet vil kunne støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet i samarbejde med borgernes dagtilbud vil sikre, at borgerne får tilpassede arbejdsopgaver ud fra den enkelte borgeres behov, ønsker og formåen. Ledelsen oplyser, at alle tilbuddets kommende borgere er i beskæftigelse på nær én, som er gået på pension. Hvis Side 7 af 36

8 Indikator Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud borgerne har behov for yderligere hjemmedage/ senior-dage vil dette være en mulighed og tilbuddet vil kunne opstille hensigtsmæssige mål for borgernes dagligdag i tilbuddet. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet forventer, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Tilbuddet vil tage udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov for dagtilbud og det aftales med de respektive dagtilbud om beboeren kan frekventere det tilbud de ønsker. Der skal samarbejdes med de enkelte dagtilbud og sammen med beboeren planlægges hjemmedage og seniordage ligesom der dagligt vil blive fulgt op på borgernes trivsel henset til deres arbejdsopgaver. Hvis borgeren ikke længere kan eller ønsker at være i dagtilbud vil tilbuddet i samarbejde med borgeren opstille mål for dagligdagen i botilbuddet. - Socialtilsynet forventer, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Tilbuddets kommende borgere er alle på nær en i dagtilbud. En enkelt borger er gået på pension. Det er muligt for borgerne at få hjemmedage/seniordage afhængig af deres behov herfor. De fleste at tilbuddets kommende borgere er oppe i årene og får behov for mindre arbejdstid udenfor tilbuddet. Det vil være muligt for tilbuddet at rumme borgere, som har hjemmedage/seniordage eller som går på pension. Borgerne vil kunne have små tilpassede opgaver i tilbuddet som aktivitet, hvis de ikke længere er i dagtilbud. Side 8 af 36

9 Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Socialtilsynet vurderer at temaet " Selvstændighed og relationer" vil kunne opfyldes, idet tilbuddet vil støtte borgerne i forhold til personlig udvikling, vedligeholdelse af færdigheder og aktiv deltagelse i eget liv. Tilbuddet sikrer, at borgerne i den udstrækning de ønsker og magter har kontakt til pårørende og netværk ligesom tilbuddet vil medvirke til at borgerne er en del af nærmiljøet. Tilbuddet vil ligeledes støtte borgerne i at færdes i nærområdet og er opmærksom på de udfordringer, det giver borgerne at flytte til det nye tilbud efter mange år i andre tilbud. der er ligeledes opmærksomhed på, at borgernes sociale kompetencer og selvstændighed kan ændres i forbindelse med flytningen. Tilbuddet vil udarbejde pædagogiske handleplaner, hvori indgår sociale mål for den enkelte borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer at kriteriet "Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed" vil kunne opfyldes. I vurderingen er der lagt vægt på, at ledelsen udtaler, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov og at der ud fra disse opstilles individuelle mål for beboernes sociale færdigheder samt evalueringsplan herfor. Der er opmærksomhed på, at borgernes sociale kompetencer og selvstændighed kan ændres i forbindelse med flytningen til det nye tilbud. Tilbuddet vægter borgernes selvbestemmelse og alle aftaler laves på baggrund af borgernes ønsker, hvilket også gælder for socialt samvær med familie, venner og netværk. En del af borgerne har netværk på tværs af de oprindelige botilbud ligesom de færdes i lokalområdet. Medarbejderne vil støtte op om aktiviteter og samvær ud fra borgernes ønsker. Side 9 af 36

10 Indikator Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Tilbuddet er borgernes hjem og derfor er familie, venner og netværk velkomne og kan til enhver tid komme på besøg. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Socialtilsynet forventer at indikatoren "Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og formåen og der opstilles ud fra disse individuelle mål for borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Ledelsen giver udtryk for, at der er stor opmærksomhed på, at borgerne skal flytte fra små enheder til det nye tilbud og at der i den forbindelse skal være særlig opmærksomhed på, at borgernes sociale kompetencer og selvstændighed kan ændres, når de samtidigt skal forholde sig til alt det nye. Alle borgere skal igennem VUM i løbet af foråret 2016, hvilket vil give medarbejderne et godt udgangspunkt for i samarbejde med borgerne at opstille realistiske mål ligesom det også giver mulighed for at evaluere herpå. Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Mange af borgerne kender allerede hinanden og der er aftalt at de placeres på etagerne i forhold til den kontakt de oprindelige tilbud har med hinanden. På denne måde sikres, at beboerne ved indflytningen kender de øvrige beboere på etagen. Da de også har mødtes på tværs af alle tilbuddene, vil tilbuddets øvrige beboere også være kendte for de fleste. En del af borgerne har sociale relationer udenfor de nuværende tilbud og er kendte med områdets muligheder. De deltager i det lokale foreningsliv eller mødes med ligesindede. For nogle af beboerne er det med alderen i mente ikke så overskueligt at mestre andet end det Side 10 af 36

11 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen daglige arbejde og sammenkomster med familien. Tilbuddet vil være behjælpelig med at sikre aftaler og samvær, hvis borgeren ønsker det. Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Tilbuddet vil tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov for samvær med familie og netværk. En stor del af arbejdet vil være at sikre aftaler vedr. familiebesøg og samvær ligesom transport skal aftales. Tilbuddet er borgernes hjem og derfor er familie, venner og netværk velkomne og kan til enhver tid komme på besøg. Nogle af borgerne får ofte besøg af pårørende og for andre sker det sjældent. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet vurderer, at temaet "Målgruppe, metoder og resultater" vil kunne opfyldes. Socialtilsynet vurderer på baggrund af samtale med ledelse samt indsendt ansøgning, at tilbuddet vil kunne opstille realiserbare mål for den enkelte borger og arbejde med relevante metoder til målopfyldelsen. Det fremgår af samtalen med ledelsen, at der er stort fokus på borgernes trivsel og at der er opmærksomhed på de udfordringer den enkelte borger kan få i forbindelse med flytningen til tilbuddet. Der er ligeledes fokus på borgernes trivsel og på at skabe nogle rammer, som kan fremme tryghed og trivsel samtidigt med, at der skal laves en struktur, som gør dagligdagen overskuelig for den enkelte borger. Der er ligeledes fokus på borgerne fysiske og mentale sundhed og det Side 11 af 36

12 sikres, at borgerne får den nødvendige hjælp og støtte. Borgerne er selvbestemmende i forhold til eget liv og medbestemmende i forhold til fællesskabet. Der vil blive udarbejdet beredskabsplan for overgreb ligesom der er handleplaner ifm. magtanvendelser. Ledelsen er opmærksom på, at beboerne kan have brug for ekstra støtte og omsorg i den kommende periode, da der skal opbygges nye trygge rammer og beboerne skal finde sig tilrette i de nye omgivelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at kriteriet "Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Det vurderes, at tilbuddet vil anvende relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen. Alle tilbuddets borgere skal gennemgå VUM i foråret 2016 og på denne baggrund vil der blive udarbejdet handleplaner og pædagogiske planer for den enkelte borger, hvilket vil være med til at sikre, at der opnås positive resultater for borgerne. Det vurderes, at tilbuddet på baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i at medarbejderne har relevant uddannelse og erfaring, i samarbejde med den enkelte borger vil kunne opstille klare, realiserbare delmål for borgeren, således at det sikres, at borgeren opnår positive resultater. Der vil ligeledes blive udviklet dokumentationspraksis, som vil være med til at sikre, at målene nås ift. den enkelte borger. Side 12 af 36

13 Indikator Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet forventer, at indikatoren " Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Medarbejderne har alle en pædagogisk uddannelse - dog undtaget morgenvagterne, som er ufaglærte, men med lang erfaring indenfor området. Alle pædagogiske medarbejdere har gennemgået Hjørring Kommunes kursusrække i systemisk teori. De fleste medarbejdere har derforuden lang erfaring inden for området og stort kendskab til den enkelte beboer, Tilbuddet vil arbejde på baggrund af neuropædagogik, annerkendende - og strukturpædagogisk tilgang. Det er metoder, som anvendes i tilbuddene, som borgerne kommer fra og som der er gode erfaringer med. Medarbejderne skal alle have kurser i neuropædagogik, således at de bliver mere bevidste i arbejdet med den enkelt beboer. En stor del af arbejdet i dag tager udgangspunkt i neuropædagogikken, men der er ikke ret mange af medarbejderne, som har en egentlig uddannelse indenfor teorien, hvorfor der vil blive iværksat en kursus række i foråret 2016 for alle medarbejdere. Socialtilsynet forventer, at indikatoren " Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Der vil blive udarbejdet VUM på alle beboere i løbet af foråret 2016 og disse vil danne baggrund for handleplaner og pædagogiske planer for den enkelte beboer. Der vil dagligt blive dokumenteret i EKJ ligesom der vil blive afholdt ugentlige etagemøder og månedlige medarbejdermøder, hvor der vil ske fælles læring og hvor indsatsen i forhold til den enkelte borger vil kunne drøftes og optimeres. Det vil ligeledes være muligt at få faglig, kollegial sparring og dermed skabe fælles læring og generel større viden på tværs af tilbuddets grupper. Side 13 af 36

14 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Der vil blive udarbejdet VUM på alle beboere i foråret 2016, hvilket vil være med til at sikre en præcisering af den enkelte beboeres kompetencer, udviklingspotentiale og specifikke vanskeligheder, således at der kan udarbejdes handleplaner, som kan danne grundlag for de pædagogiske planer. Disse kan dermed blive så klare og konkrete, som muligt og at der vil ligeledes kunne evalueres på målene. Der dokumenteres dagligt i EKJ og denne dokumentation vil sammen med beboernes handleplaner danne grundlag for arbejdet med beboernes individuelle delmål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at kriteriet "Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Tilbuddet arbejder ud fra en annerkendende og medinddragende tilgang, hvor det er vigtigt at den enkelte beboer er herre i eget liv. Der arbejdes i konteksten "Det hele menneske" og der er fokus på borgernes ressourcer og på at de inddrages og støttes så meget som muligt i beslutningerne omkring deres eget liv. Der er fokus på den enkelte beboers trivsel, ønsker og behov og medarbejderne støtter beboerne i at udvikle og vedligeholde færdigheder, således at de kan mestre eget liv længst muligt. Beboerne har selvbestemmelse over eget liv og medbestemmelse på livet i fællesskabet. Der afholdes beboermøder, hvor det er muligt at komme med forslag til fællesskabet. Side 14 af 36

15 Indikator Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Forventes opfyldt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet forventer, at indikatoren " Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Der er fokus på at inddrage beboerne på en annerkendende og respektfuld måde og med øje for den enkeltes ressourcer og styrker. Der tages udgangspunkt i "Det hele menneske" og der er ligeledes fokus på den enkeltes trivsel, ønsker og behov. Medarbejderne skal sikre, at beboerne støttes i at udvikle og vedligeholde færdigheder, således at de kan mestre eget liv. Der gives hjælp til det der ikke mestres så godt under paraplyen "Hjælp til selvhjælp". Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Beboerne bliver hørt i alle beslutninger, som omhandler dem selv. Tilbuddet finder det vigtigt, at det er beboernes behov, som er i centrum. Der arbejdes ud fra en annerkendende og jeg-støttende tilgang og der lyttes til den enkeltes specifikke behov. Nogle af beboerne har let ved at give udtryk for, hvad de vil eller har brug for, andre skal støttes på baggrund af det kendskab, der er til den enkeltes problematikker og udtryksmåder. Beboerne bestemmer selv over egen lejlighed og er medbestemmende ift. fællesarealerne. Der afholdes beboermøder, hvor ideer og ønsker kan drøftes ligesom det kan drøftes, hvis noget er svært i forhold til at bo i fællesskabet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at kriteriet "Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel" vil Side 15 af 36

16 understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Der er stor opmærksomhed på, at beboernes trivsel kan falde i perioden efter flytningen, da de alle trives bedst i trygge, genkendelige og strukturerede rammer. Der er ligeledes opmærksomhed på, at nogle beboere kan have behov for at blive ledsaget til og fra deres lejligheder, da det kan være svært at finde rundt. Det vægtes derfor, at der bliver skabt strukturer og rammer, som beboerne kan føle sig trygge i. Borgerne har mulighed for at få støtte og hjælp i dagligdagen ligesom de kan blive ledsaget til f.eks. læge og tandlæge. De har ligeledes mulighed for at deltage i aktiviteter i nærområdet såvel som i tilbuddet. Der er fokus på beboernes fysiske og mentale sundhed og der gennemføres VUM foråret 2016, som skal være med til at præcisere den enkelte beboers behov, kompetencer samt specifikke problemstillinger, hvilket vil kunne medvirke til at sikre at beboerne får den nødvendige hjælp og støtte. Side 16 af 36

17 Indikator Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Borgerne trives i tilbuddet" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Beboerne er alle beskrevet til at profitere at kendte og trygge rammer og med en genkendelig struktur i hverdagen. Dette bliver den første og største opgave for ledelse og medarbejdere at sikre, at tilbuddet kan give mulighed for. Huset er stort og vil for mange virke uoverskueligt i starten. Nogle vil have behov for at blive ledsaget til deres lejligheder og hjulpet rundt til de forskellige aktiviteter i huset. Enkelte vil måske altid have dette behov. Der vil blive lagt vægt på at gøre bygningen så hjemlig som muligt og beboerne vil alle deltage i indretningen af egne lejligheder ligesom de vil komme på besøg i huset allerede inden indflytning. Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at skabe nogle genkendelige strukturer for beboerne, så de kan føle sig trygge. Der er opmærksomhed på, at beboernes trivsel kan falde grundet de store omvæltninger, det er at skulle flytte fra hjem, man har boet i gennem mange år og til nye og meget store/uoverskuelige omgivelser. Socialtilsynet forventer, at indikatoren " Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Alle beboere har adgang til Hjørring Kommunes generelle sundhedsydelser. Medarbejderne er opmærksomme på den enkelte beboers sundhedsmæssige tilstand og trivsel og handler i samarbejde med beboeren på baggrund af denne viden. Alle beboere skal i foråret 2016 gennemgå en VUM, hvilket forventes at kunne præcisere den enkelte beboeres behov og specifikke vanskeligheder, således at en relevant indsats kan sikres. Hvis beboerne ønsker det/har behov tager medarbejderne kontakt til relevant sundhedsydelse Side 17 af 36

18 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed ligesom de følger beboeren, hvis det ønskes. Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed" vil kunne opfyldes. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Tilbuddet vægter, at beboerne støttes i at deltage i de aktiviteter, de ønsker og magter. Alle beboerne har mulighed for at deltage på lige fod med andre pensionister i de tilbud, der er i forhold til relevante sundhedsydelser. Tilbuddet vægter ligeledes, at beboerne får tilbudt sund og nærende kost, som de selv kan deltage i tilberedningen af. Alle beboere vil i løbet af foråret 2016 gennemgå en VUM, hvilket vil være hjælpsomt ift. at målrette indsatsen i forhold til den enkelte beboers specifikke behov og formåen. Det vil her blive klarlagt, hvilke områder beboerne skal have hjælp til og på hvilke områder medarbejderne skal støtte eller være aktive ift. den enkelte problemstilling. Beboerne vil udover at kunne deltage i Hjørring Kommunes generelle tilbud også have mulighed for at deltage i aktiviteter i tilbuddet. Det forventes at en del af beboerne fortsat vil deltage i aktiviteter uden for tilbuddet. Beboerne trives i nære og trygge rammer og disse skal genskabes i det nye tilbud, således at beboerne opnår størst mulig trivsel. Ved indflytningen placeres de på samme etage, som deres nuværende bofæller ligesom det botilbud de har haft mest sammen med placeres på samme etage. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer kriteriet "Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Der har ikke været anvendt magtanvendelser i beboernes tidligere tilbud og det forventes, at medarbejdere og ledelse kan opbygge så trygge og genkendelige rammer med en struktur, som er tilpasset den enkelte beboer, at det heller ikke bliver nødvendigt i dette tilbud. Medarbejderne arbejder ud fra en annerkendende tilgang og kender alle beboere godt, hvilket er med til at sikre at Side 18 af 36

19 Indikator Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen magtanvendelser ikke bliver nødvendige. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Medarbejderne arbejder ud fra en annerkendende og understøttende tilgang, hvor den enkelte beboers behov og ønsker er i centrum. Medarbejderne har et stort kendskab til de enkelte beboere, da de har arbejdet i beboernes tidligere botilbud og derfor kender de også de enkelte beboers grænser og udfordringer. Der vil blive lagt vægt på at skabe struktur og genkendelighed i det nye tilbud, således at beboerne kan føle sig trygge og føle at tilbuddet er deres hjem. Beboerne har alle behov for overskuelighed og en genkendelig dagligdag, hvilket der vil blive arbejdet på at sikre i tilbuddet. Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Leder udtaler, at der ikke tidligere har været magtanvendelser i beboergrupperne. Der er faste procedurer i Hjørring Kommune ift. magtanvendelser og indberetning heraf. Disse er kendte af medarbejderne. Det forventes ikke, at beboerne fremadrettet vil ændre sig så meget, at der bliver behov for magtanvendelser. Medarbejderne arbejder konfliktnedtrappende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer at kriteriet "Tilbuddet forebygger overgreb" vil kunne opfyldes. I vurderingen er lagt vægt på, at tilbuddet vil udarbejder beredskabsplan i forhold til overgreb. Ledelse og medarbejdere har et stort kendskab til tilbuddets beboere og det er ældre mennesker, som ikke tidligere Side 19 af 36

20 Indikator Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne har været udad reagerende. Medarbejderne arbejder ud fra et annerkendende perspektiv hvilket understøtter, at der ikke forekommer overgreb ligesom neuropædagogisk viden inddrages i det daglige arbejde med beboeren. Alle medarbejdere skal opdateres i forhold til neuropædagogik, hvilket også vil være medvirkende til at medarbejderne kan arbejde konfliktnedtrappende. Ledelsen er opmærksom på, at beboerne kan have brug for ekstra støtte og omsorg i den kommende periode, da der skal opbygges nye trygge rammer og beboerne skal finde sig tilrette i de nye omgivelser. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Der er et stor kendskab til den enkelte beboer og ingen af de nuværende beboere har en udad reagerende adfærd. Medarbejderne arbejder ud fra et annerkendende perspektiv, hvilket understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet ligesom medarbejderne er opmærksomme på at skærme beboere, hvis det er nødvendigt. Borgerne trives med struktur og rammer og der er fra ledelsens side stor opmærksomhed på, at beboerne kan få behov for ekstra opmærksomhed og støtte i den kommende periode, Dette er medarbejderne ligeledes opmærksomme på. Alle medarbejdere skal opdateres i forhold til neuropædagogik, da dette er metoder som ofte anvendes, men hvor medarbejderne skal blive mere bevidste i brugen af neuropædagogiske virkemidler i forhold til den enkelte beboeres specifikke behov. Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne" vil kunne opfyldes. I vurderingen er lagt vægt på følgende: Der vil blive udarbejdet en handleplan i forhold til at forebygge overgreb. Der er et stort kendskab til tilbuddets beboere og der har hidtil kun været udarbejdet en handleplan i forhold til en enkelt Side 20 af 36

21 borger, da målgruppen generelt ikke er udad reagerende. Beboerne er i stand til at give udtryk for egne behov langt hen af vejen og med den tilgang til beboerne, at det er beboeren der er i centrum og at der lyttes til den enkelte og at det er borgerens eget hjem, er erfaringen at konflikter sjældent opstår. Den kommende beredskabsplan vil omhandle overgreb borgere imellem og overgreb mellem medarbejdere og borgere. Der er udarbejdet handleplan ift. konfliktnedtrapning. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet under temaet "Organisation og ledelse", vil kunne opfylde kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, som tidligere har været leder for fire af de nu sammenlagte tilbud. Leder har stor erfaring indenfor området og har godt kendskab til både beboere og medarbejdere. Ledelsen har stor opmærksomhed på at sikre medarbejdernes faglige udvikling og støtte medarbejderne i den kommende sammenlægningsproces. Medarbejderne vil modtage ekstern supervision ligesom der vil blive afholdt medarbejdermøder, hvor fagligheden kan drøftes og udvikles og hvor der vil være mulighed for kollegial supervision. Tilbuddets daglige drift varetages kompetent ud fra en vurdering af at beboerne i forhold til deres behov, vil kunne komme i kontakt med medarbejdere med relevante kompetencer. Der er opmærksomhed på at udvikle relevant dokumentationspraksis, således at den enkelte beboers udvikling sikres bedst muligt. Det forventes, at medarbejder gennemstrømingen og sygefraværet ikke Side 21 af 36

22 vil være højere end på sammenlignelige arbejdspladser, dog er ledelsen opmærksom på, at der i sammenlægningsprocessen kan forekomme udskiftninger i medarbejdergruppen grundet de ændrede arbejdsforhold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at kriteriet "Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse" forventes opfyldt. I vurderingen er følgende lagt til grund: Leder har relevant socialfaglig uddannelse suppleret med relevante kurser og efteruddannelse. Leder har derforuden lang erfaring med målgruppen og stort kendskab til tilbuddets kommende medarbejdere og beboere. Ledelsen har fokus på at sikre medarbejdernes faglige udvikling og støtte medarbejderne i den kommende sammenlægningsproces. Leder er ligeledes opmærksom på at sikre god dokumentationspraksis i tilbuddet. Medarbejderne vil modtage ekstern supervision ligesom der vil blive afholdt medarbejdermøder, hvor faglig sparring og fælleslæring vil kunne finde sted. Leder deltager i ledernetværk og har påbegyndt diplom uddannelse i forandringsledelse i efteråret Side 22 af 36

23 Indikator Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet" forventes opfyldt. I vurderingen er følgende lagt til grund: Leder er uddannet pædagog med relevante efteruddannelser/kurser og der startet på en diplomuddannelse i forandringsledelse efteråret Leder har 11 års erfaring som leder af 4 af beboernes tidligere botilbud og har derforuden bestridt andre ledelsesmæssige opgaver i kommunalt regi. Leder har derfor et stort kendskab til både kommende beboere og medarbejdere. Leder har i efteråret 2015 afviklet temadage for tilbuddets medarbejdere samt afholdt MUS for bl.a. af afklare forventninger og ønsker til arbejdet i det nye tilbud. Det fremgår af samtalen, at leder har fokus på at sikre den faglige udvikling og støtte medarbejderne både i dagligdagen og i den kommen proces, hvor fem tilbud skal blive til et. Leder er ligeledes opmærksom på at sikre en god dokumentationspraksis i tilbuddet. Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Medarbejderne vil modtage supervision af ekstern supervisor derforuden vil der blive afholdt temadage, etage-møder og fælles personalemøder, hvor det vil være muligt at udøve faglig sparring og hvor fælleslæring vil finde sted. Leder deltager i ledernetværk og har påbegyndt en diplomuddannelse i forandringsledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at kriteriet "Tilbuddets daglige drift varetages kompetent" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Side 23 af 36

24 Indikator Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen Medarbejderne besidder de for målgruppen relevante kompetencer og har generelt stor erfaring indenfor området. Medarbejderne har desuden stort kendskab til den enkelte borger, idet de har været ansat i borgernes tidligere botilbud, hvilket medvirker til at sikre, at borgerne får den nødvendige omsorg, støtte og behandling. Ledelsen giver udtryk for at være lydhør ift. den kommende sammenlægningsproces, hvor medarbejderne sammen med ledelsen skal opbygge en ny kultur med fælles værdier og fælles faglighed. Det forventes at personalegennemstrømningen ikke vil være på højere niveau end i sammenlignelige tilbud, idet de fleste medarbejdere er kendte med arbejdsopgaverne, beboerne og kolleger. De fleste har samtidigt været ansat i flere år i borgernes tidligere tilbud. Det forventes at sygefraværet vil være lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Socialtilsynet forventer, at indikatoren Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: De fleste medarbejdere er uddannet pædagoger og har tidligere været ansat i beboernes tilbud, så de har et godt kendskab til den enkelte beboers behov og formåen. Medarbejderne har generelt lang erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede og de har desuden relevante kurser henset til målgruppen. Der er ufaglært morgenpersonale, men disse har også lang erfaring med borgerne. Der vil altid være 2 medarbejdere tilstede på hver etage i dagtimerne, således at beboerne kan komme i kontakt med disse. Om natten vil der være en nattevagt, som skal dække alle etager. Desuden vil det være muligt at tilkalde en medarbejder via dæktelefoner. 2 af borgerne har desuden nattevagt fra regionens respiratorteam. Disse medarbejdere er placeret i tilknytning til borgernes lejligheder. Socialtilsynet forventer, at indikatoren " Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser" vil kunne opfyldes. Side 24 af 36

25 på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser I vurderingen er følgende lagt til grund: Ledelsen oplyser, at der i de tidligere botilbud har været en lav personalegennemstrømning og at dette forventes fortsat. Ledelsen er opmærksom på, at der i de første par år efter opstart godt kan finde en udskiftning sted, da det måske vil være svært for enkelte medarbejdere at skulle arbejde i de nye rammer. Medarbejderne har været vant til at arbejde alene i små enheder og nu skal der opbygges en ny kultur, hvor de både skal arbejde sammen med kolleger og hvor leder også er dagligt tilstede. Der er udarbejdet vagtplaner, som skal tilpasser hen ad vejen, når opgaverne bliver mere kendte. Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Ledelsen oplyser, at medarbejdergruppen hidtil har haft et lavt sygefravær og at der er et ønske om, fortsat at holde fraværet lavt ved bl.a. at bibeholde tanken og værdien om eget hjem. Arbejdsopgaverne vil derforuden være kendte ligesom medarbejderne kender beboerne fra deres tidligere botilbud. Der vil være flere beboere på de enkelte etager end der har været i de tidligere botilbud, men der vil også være flere medarbejdere på arbejde ad gangen. Ledelsen er opmærksom på, at perioden efter opstart, kan virke belastende for enkelte medarbejdere, hvorfor der er særlig opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i denne periode. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer Socialtilsynet vurderer, at temaet "Kompetencer" vil kunne opfyldes. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet besidder relevante kompetencer i medarbejdergruppen i forhold til målgruppens behov og metoder. De fleste medarbejdere er uddannet indenfor det socialfaglige felt og har suppleret deres uddannelser med relevante kurser. De har desuden Side 25 af 36

26 stor kendskab til borgerne, da de har været ansat i de botilbud borgerne kommer fra. Tilbuddet vægter en annerkendende og ligeværdig dialog, hvor respekten for det enkelte menneske og dets selvbestemmelse er prioriteret og hvor relevant faglig viden bruges til at vælge relevante metoder i forhold til den enkelte borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at kriteriet "Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Medarbejderne har primært en længerevarende socialfaglig uddannelse suppleret med relevante kurser. De fleste medarbejdere har lang erfaring med målgruppen og har desuden været ansat i de botilbud borgerne kommer fra, så de har stort kendskab til den enkelte borger og dennes specifikke behov. Der lægges vægt på en annerkendende og ligeværdig dialog, hvor respekten for det enkelte menneske og dets selvbestemmelse er i højsæde. Der er i ledelsen opmærksomhed på vigtigheden af, at medarbejderne skal danne fælles kultur og udvikle relevante kompetencer og metoder i forhold til at borgerne nu skal bo i et tilbud, som er meget forskelligt fra de tilbud de kommer fra. Side 26 af 36

27 Indikator Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Socialtilsynet forventer, at indikatoren "Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder" vil kunne opfyldes. I vurderingen er følgende lagt til grund: Medarbejderne er primært uddannet pædagoger og de har lang erfaring inden for området. De fleste medarbejdere har være ansat i de botilbud, borgerne kommer fra og har derfor stort kendskab til den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer at medarbejderne har relevant opdateret viden og erfaring med målgruppen. Medarbejdernes kompetencer er desuden udvidet med kurser i systemisk tænkning samt kurser i oligefreni og demens. Medarbejderne skal deltage i kurser vedr. neuropædagogik efter tilbuddets opstart. Der har været afholdt mødedage, hvor tilbuddets metoder er drøftet og der vil efter opstart blive prioriteret, at tilbuddet får en oparbejdet en fælles kultur, hvor metoderne er gennemdrøftet og valgt med omhu ud fra den enkelte borgers behov. Ledelsen oplyser, at det vægtes at ansætte uddannet personale. Socialtilsynet forventer, at indikatoren " Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer" vil kunne opfyldes. I vurderingen er der lagt vægt på: Medarbejderne har stort kendskab til den enkelte borger, da de fleste af medarbejderne har været ansat i de botilbud borgerne kommer fra. Ledelsen lægger vægt på, at dialog og omgangstone skal bære præg af, at medarbejderne har viden om og respekt for den enkelte beboers individuelle behov. Ledelsen giver udtryk for, at medarbejderne er gode til at bruge deres faglighed i arbejdet med beboerne og at det sker ud fra en ligeværdig og annerkendende tilgang. Alle medarbejdere er meget bevidste om, at det er voksne selvstændige mennesker, de arbejder med og derfor er respekten for Side 27 af 36

28 "eget liv" i højsæde. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi Det er socialtilsynet opfattelse, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i Tilbuddet skal være opmærksom på de i lovgivningen acceptabel grad. Et nystartet tilbud er altid sårbart de første år, men angivet frister vedr. økonomi. Budgetter skal således jævnfør tilbuddets budget har socialtilsynet en forventning om at indberettes senest d. 1. oktober via Tilbudsportalen for tilbuddet bliver økonomisk bæredygtigt. I vurderingen lægges der kommende kalenderår, mens den særlige indberetning ligeledes vægt på, at kommunale tilbud fuldstændig understøttes af den (årsrapporten på Tilbudsportalen) skal indsendes til kommunale økonomi. socialtilsynet senest d. 1. maj efter kalenderårets Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddets kvalitet afslutning. forventes at svare til taksten, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har afsat tilstrækkelige midler til personaledækning og kompetenceudvikling. Socialtilsynet vurderer ydermere, at tilbuddet er gennemskueligt for socialtilsynet og de visiterende kommuner på nuværende tidspunkt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale tilbud er ikke forpligtede til at indsende årsregnskaber til socialtilsynet, og derfor vil vurderingen fremadrettet blive baseret på de indberettede nøgletal på Tilbudsportalen vedr. årsrapporten. Det er socialtilsynets opfattelse, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i acceptabel grad, idet tilbuddet er nystartet. Såfremt der ikke er fuld belægning er det vigtigt, at ledelsen er meget opmærksom på at reducere omkostningerne til især lønninger, men også generelt i tilbuddet. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Side 28 af 36

29 Indikator Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Kommunale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. lov om Socialtilsyn 17 og 18. Indikatoren bedømmes ud fra det modtagne budget for Socialtilsynet har gennemgået tilbuddets budget og ikke fundet væsentlige forhold der giver anledning til bemærkninger, dog vil vi bemærke følgende: I tilbuddets budget budgetteres der med en belægning på 98 % svarende til 21,5 pladser af 108. Samlet budgetteres der med en omsætning på kr , hvor dækningsgraden er 20,4 %. Dette er en anelse højere i forhold til sammenlignelige tilbud, men fuldt ud acceptabelt ved et nystartet tilbud. Samlet set vurderes budgettet, som tilfredsstillende under hensyn til, at det er et nyt tilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Samlet set forventer socialtilsynet en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til prisen. Tilbuddet forventes, at være i stand til at generere den for nødende likviditet til at sikre en stabilt niveau i kvaliteten. Side 29 af 36

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 14-12-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NOTAT. Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset

NOTAT. Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset SOCIAL & ÆLDRE Dato: 20-03-2015 NOTAT Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset Opmærksomhedspunkt Kommentarer og handlingsstrategi På side 3: Borgerne har egen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 04-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere