28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00"

Transkript

1 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december Punkter til beslutning: a) Årsrapport Revisor deltager under dette punkt (bilag fremsendes også med fodpost). b) Revideret regnskabsinstruks (bilag fremsendes også med fodpost). c) Ny revisor i henhold til revisionsudbud: Fremlægges på mødet. d) Mødekalender for perioden Punkter til drøftelse: a) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten , indgået med rektor (bilag med endelig dagsorden). 4. Punkter til orientering: a) Januarstart b) Status på byggeriet. c) VEU center Trekanten. d) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt. Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 13. marts 2012 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand forstander Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 20. marts 2012, kl , 28. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), H.C. Jensen, Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen, Annika Hansen (stemmeret), Kirsten Skaastrup, Verner Rylander, Morten Frederiksen (referent). Institutionens revisor Per Schøtt deltog under punkt 2.a. Kim Hansen, Henrik Skov Dagsorden 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 12. december Punkter til beslutning: a) Årsrapport Revisor deltager under dette punkt (2 bilag). b) Revideret regnskabsinstruks (1 bilag) c) Ny revisor i henhold til revisionsudbud (1 bilag). d) Mødekalender for perioden Punkter til drøftelse: a) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten , indgået med rektor (1 bilag) 4. Punkter til orientering: a) Januarstart 2012 b) Status på bygningssituationen c) VEU center Trekanten d) Nyt fra Kursistrådet 5. Eventuelt Referat Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at da revisoren først kom kl. 17, blev dagsordenens punkt 2a udskudt til sidst på mødet. Øvrige punkter blev behandlet i henhold til dagsordenen. Side 2

3 Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet. Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning Ad.2. a) Årsrapport Revisor deltager under dette punkt Årsrapport 2012 samt tilhørende revisionsprotokollat var udsendt som post som bilag til punktet Birgit Legarth og Vibeke Cock Nielsen gik kl og deltog derfor ikke under revisorens gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet. Før Vibeke Cock Nielsen forlod mødet, spurgte hun hvorfor bygningsudgifter steg med lidt over 8 mio. kr. fra 2010 til Morten Frederiksen redegjorde for, at Kolding HF og VUC fra 1. januar 2011 har overtaget lejeforpligtigelsen af den nuværende bygning, og derfor også selv afholder huslejeudgiften. Udgiften til husleje ligger i 2011 på ca. 5,2 mio. kr. Samtidigt er der i regnskabet hensat 3,7 mio. kr. til istandsættelse af den nuværende bygning ved fraflytning. Med hensyn til udgiften til husleje, modsvares den af en stigning i statstilskuddet til bygningerne. Per Schøtt indledte med at oplyste, at årsrapporten ser lidt anderledes ud end sidste år på grund af nye regnskabsregler. Protokollatet ligner sig selv. Ledelsesberetningen er ændret lidt, og der er indført en målrapportering som en obligatorisk del af årsrapporten. Der er ændret meget lidt i anvendt regnskabspraksis. Per Schøtt informerede endvidere om, at revisionen skal læse og gennemgå ledelsesberetningen, men ikke revidere den. Ps konkludere, at man ved gennemlæsning af årsrapporten skal være opmærksom på de 3,7 mio. kr. der er hensat til reetablering af lejemål. På grund af hensættelsen, er det endelige regnskabsresultatet er lidt lavere end sidste år. I forhold til 2012 afviger nogle poster lidt, men ellers er regnskabsposterne generelt stabile. Statstilskuddet stiger, hvilket primært skyldes, at der er kommet bygningstaxameter fra staten. Dette modsvares af højere bygningsudgifter. Ser man på omkostninger til uddannelse holdt op imod indtægterne, redegøres der på side 157 i protokollatet for indtjeningsbidraget for uddannelserne. På AVU, FVU og OBU er indtjeningsbidraget vigende. På HF og GSK er indtjeningsbidraget stabilt, hvilket er tilfredsstillende i betragtning af, at området er vokset, mens omkostningerne har været nogenlunde stabile. Likviditetsoverskuddet er på 8,4 mio. kr. Protokollatet er uden væsentlige bemærkninger, og der afgives en blank revisorerklæring. Per Schøtt redegjorde for modellen på side 135 af protokollatet, der angiver hvilke områder, der gennemgås af revisionen, og som samtidigt indeholder en vurdering af, hvor der er størst risiko for fejl. Sidst men ikke mindst indeholder modellen revisionens bemærkninger ud fra en trafiklysmodel. Side 3

4 Forvaltningsrevisionen indebærer ingen bemærkninger, den finansielle revision heller intet. Der er i protokollatet en enkelt lille bemærkning om fuldmagtsforhold, men det er der rettet op på. Generelt er det et fint regnskabsresultat, og et protokollat, der viser, at der godt styr på økonomien og driften. Regnskab 2011 med tilhørende revisionsprotokollat blev godkendt af bestyrelsen. Ad.2. b) Revideret regnskabsinstruks Regnskabsinstruks var udsendt som bilag Morten Frederiksen redegjorde for de ændringer, der er foretaget i regnskabsinstruksen. Kolding HF og VUC lavede sin første regnskabsinstruks i 2007 umiddelbart efter overgangen til selveje. Regnskabsinstruksen beskriver kontrolarbejdsgang og opgavevaretagelsen på økonomiområdet. Der er foretaget mindre løbende ajourføringer af regnskabsinstruksen, men vi syntes, at tiden var inde til en større revision, hvilket primært skyldes, at institutionen er blevet omfattet af statens regnskabsregler pr. 1. januar Desuden skulle navneforandringen fra VUC Kolding til Kolding HF & VUC indarbejdes og en del henvisninger til love og bekendtgørelser skulle opdateres. Sidst men ikke mindst har regnskabsinstruksen fået et kosmetisk løft. Den reviderede regnskabsinstruks blev vedtaget af bestyrelsen, og relevante bilag underskrevet (dispositions- og anvisningsbemyndigelser for bestyrelsesformand og rektor). Ad.2. c) Ny revisor i henhold til revisionsudbud Indstillingsnotat blev udleveret på mødet. Evalueringsskema er udsendt med referat Morten Frederiksen redegjorde for udbud af revisionen der er lavet sammen med VUC Vest og i samarbejde med vores indkøbsfællesskab IFIRS. I udbudsmaterialet blev der redegjort for de 3 parametre: 1. pris på den lovpligtige revision 2. beskrivelse af nøglepersoners erfaring med uddannelsesinstitutioner 3. beskrivelse af, hvordan tilbudsgiverne kunne yde proaktiv og kvalificeret sparring. De tre parametre var vægtet i forhold til hinanden. Der er indkommet 4 tilbud fra henholdsvis Deloitte, BDO, KPMG og PriceWaterhouseCoopers. De 4 tilbud er sammenlignet på de 3 parametre og er blevet tildelt point fra 1 til 10, hvoraf 10 er det højeste. KPMG opnåede flest point, og det indstilledes derfor, at bestyrelsen udpeger KPMG som institutionens revisor i de næste to år med mulighed for 1 års forlængelse. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til evalueringsmodellen, og det blev aftalt at det samlede evalueringsskema udsendes som bilag til referatet. Side 4

5 Bestyrelsen vedtog ledelsens indstilling og udpegede KPMG til institutionens revisor i de næste to år. Ad.2. d) Mødekalender for perioden Bestyrelsen vedtog følgende mødedatoer fra 1. august 2012 frem til juni Tirsdag den 12. juni 2012 (denne mødedato var allerede fastsat) Tirsdag den 21. august 2012 (mødet kommer primært til at omhandle indgåelse af nye driftsoverenskomstkontrakter) Tirsdag den 30. oktober 2012 Tirsdag den 11. december 2012 Tirsdag den 19 marts 2013 Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunktet er fortsat Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse Ad.2. a) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten , indgået med rektor Bilag var udsendt med den endelige dagsorden Verner Rylander gennemgik bemyndigelsen til at udbetale resultatlønskontrakt, som institutionen har modtaget fra Ministeriet for Børn og Uddannelse. Herefter gennemgik Verner Rylander resultatlønskontrakten for skoleåret 2011/2012 samt henholdsvis de faste mål, der er fastsat af Undervisningsministeriet, og de institutionsspecifikke mål, som bestyrelsen har fastsat. I forhold til den nye bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og Uddannelse skal næste års kontrakt opdeles i en hovedramme og en ekstra ramme. Institutionen kan selv vælge mål inden for hovedrammen, mens ministeriet har fastlagt mål, som skal indgå, hvis rektor skal kunne få del i ekstrarammen. Et af de mål der indgår i ekstrarammen er indsatsen mod frafald. Det er noget, vi og den resterende del af undervisningsverdenen stort set fast beskæftiger sig med. Nogle uddannelser har større frafald end andre. VUC erne og også vi har et større frafald end en række andre uddannelsesinstitutioner. Vi har en meget bred kursistgruppe, hvoraf en del er meget sårbare, og uanset om indsats mod frafald bliver en del af resultatlønskontrakten, er det noget vi også fortsat vil arbejde med. Endvidere oplyste Verner Rylander, at ledelsens holdning til resultatlønskontrakter er, at de skal understøtte og dermed omhandle initiativer, som vi arbejder med i forvejen eller forventer at skulle arbejde med i det næste skoleår. Herefter fremlagde Verner Rylander de forslag til indsatsområder 2012/2013, som der var udsendt som bilag til dagsordenen. Side 5

6 Kurt Nielsen-Dharmaratne fremførte at de to mål, der er defineret af Ministeriet for Børn og Uddannelse, ser meget fornuftige og er så konkretiseret, at bestyrelsen kan tilgå dem uden yderligere diskussion. Herefter blev bilag vedrørende indsatsområder 2012/2013 diskuteret. Bilaget vedrører nogle af de indsatsområder, som vi arbejder med lige nu. Kurt Nielsen-Dharmaratne anførte at det næst første og de to sidste indsatsområder passer godt sammen med de mål, der er defineret af Ministeriet for Børn og Uddannelse inden for ekstrarammen. De resterende punkter er alle relevante for institutionen og ligger i god tråd med de ting, som Kolding HF og VUC har arbejdet med indtil videre. Principperne for vægtning af mål blev diskuteret, idet bestyrelsen nu har fået langt friere rammer til at sammensætte kontrakten som de vil. Bestyrelsen vedtog, at der arbejdes videre med de mål, der er nævnt i bilaget, så der kan godkendes en resultatlønskontrakt på næste bestyrelsesmøde, ud fra de principper, der fremgår af bilaget. Ad. Punkt 4. Punkter til orientering Ad. Punkt 4.a.) Januarstart 2012 Verner Rylander redegjorde for, at der startede en klasse på HF-enkeltfag og to klasser på AVU henholdsvis på trin 1 og trin 2. Der var mange tilmeldinger til HF-klassen og færre til AVU-klassen. Optaget er på samme niveau som sidste år, men er lidt anderledes fordelt. Ad. Punkt 4.b.) Status på bygningssituationen Vi har fået købt en grund i Design City og vi er p.t. ved at få handlen tinglyst. Vi har ansat en projektmedarbejder i 3 år, der skal stå for hele byggeprojektet. Projektmedarbejderen hedder Sarah og har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. merc. jur. Vi har gennemført et udbud om bygherrerådgivning, som Bascon har vundet, og vi er godt i gang med processen om at få udarbejdet et byggeprogram, der kan danne grundlag for en projektkonkurrence. Vi er lige oppe over med hensyn til at gennemføre et prækvalifikationsudbud, som gerne skulle resultere i, at der er 5 tilbudsgivere, der går videre i projektkonkurrencen. Vi forventer, at projektkonkurrencen kommer til at løbe henover sommeren 2012, men er pt. ca. 2 måneder forsinket. Vi kan dog gå i dialog med PFA om en eventuel forlængelse af lejekontrakten henover efteråret H.C. Jensen spurgte til bedømmelsesudvalget, og Verner Rylander redegjorde for, at vi har nedsat 6 arbejdsgrupper og herudover et byggeudvalg, der består af ledelsen samt formændene for de 6 arbejdsgrupper. Vi diskuterer med Bascon, hvor stor bedømmelseskomiteen skal være, og den kommer til at indeholde formænd for Side 6

7 arbejdsgrupperne samt ledelsen. Arbejdsgrupperne indeholder alle en række medarbejdere og samlet set er ca. halvdelen af personalet inddraget i byggeriet. Arkitektforeningens sekretariat vil blive konkurrencesekretariat, og vil udpege en række eksterne rådgivere, der vil bistå dommerkomiteen. Ad. Punkt 4.c.) VEU center Trekanten Kirsten Skaastrup oplyste, at hun havde været til møde på VEU center Trekanten, hvor udviklingskontrakten for centeret blev vedtaget. Kirsten Skaastrup oplyste, at AMU-kurser fylder meget på VEU-centret, og at hun er meget opmærksom på at få trukket i retning af FVU-undervisningen. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om der er mulighed for at være yderligere offensiv i forhold til VEU-centret, men Verner Rylander oplyste, at vi i forvejen er meget fokuseret på, at få trukket VEU-centret i retning af FVU-undervisningen. Ad. Punkt 4.d.) Nyt fra kursistrådet Annika Hansen fortalte om kursistrådets forsøg på at få fredagsbarer til at være en fast tradition på Kolding HF og VUC. Det har vist sig svært at få tilstrækkeligt med tilslutning fra kursisterne til, at initiativet rigtigt er kommet op at køre. Ad. Punkt 5. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Mødet sluttede kl Næste møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse er tirsdag den 12. juni 2012, kl Referatet læst og godkendt: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen H.C. Jensen Birgit Legarth Kirsten Skaastrup Annika Hansen Kim Hansen Henrik Skov Side 7

8 Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 8

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere