Afgangsprøverne i dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangsprøverne i dansk"

Transkript

1 Dagens program 1. Kort intro om prøverne i dansk 2. Skriftlig fremstilling ret en besvarelse 3. Prøven i læsning og retstavning elektronisk forsøg 4. De mundtlige prøver i dansk 5. Særligt omkring prøveform B

2 Afgangsprøverne i dansk Prøve i skriftlig fremstilling (3½ time) Prøver i retskrivning ( 60 minutter) Prøve i læsning l (30 minutter) Mundtlig prøve: - Prøveform A (40 min min. ) - Prøveform B (10 lektioner + 25 min.)

3 Skriftlig fremstilling - nu med 12 og -3

4 Vurderingskriterier folkeskolens afgangsprøve Besvarelsen som helhed være v forståelig og klar Besvarelsen være v nogenlunde dækkende d i forhold til opgaveformuleringen- både hvad angår indhold og form Sproget være v forståeligt og nogenlunde klart og varieret Retskrivning og tegnsætning tning være v nogenlunde sikker Indholdet være v forholdsvis fyldigt Besvarelsen være v rimeligt disponeret

5

6 7-trinsskalaen 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med nogen eller få uvæsentlige

7 7-trinsskalaen 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

8 7-trinsskalaen 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

9 7-trinsskalaen 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for en jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

10 7-trinsskalaen 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

11 7-trinsskalaen 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

12 7-trinsskalaen -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

13 Retskrivning - nu med tegn, led, ordklasser og sprogfejl

14

15 Færdighed i - at stave ord og vendinger i dansk skrift- sprog Prøve i retskrivning - 60 minutter - at anvende korrekt sprog - at sætte s tegn - at finde de vigtigste sætningsleds - at genkende og anvende ordklasser

16 Læsning - nu med prøve

17 Oversigt over udvalgets hovedanbefalinger til en national handlingsplan for læsning (2005) 5. Kommunerne skal sikre, at kun lærere med kvalifikationer i læseundervisning underviser i Dansk, at samtlige lærere i alle (boglige) fag involveres i læseundervisningen, samt at efteruddannelse af lærere i læsning prioriteres højt. 6. Den almindelige undervisning skal rumme såvel alle elever født i Danmark som hovedparten af den læse- og sprogstøtte, der gives til elever med særlige behov. 7. Et fagkyndigt udvalg skal udarbejde trinmål efter en model med fokus på elevernes forskellige udvikling fra børnehaveklasse til 2. klasse. Derefter for udvalgte klassetrin. 8. De nye trin- og slutmål skal afspejles såvel i de nationale test som i afgangsprøven i 9. klasse, og læsning skal fremover være en del af prøven.

18

19 FSA prøve i læsning - 30 minutter - brochure (søgetekst) - desuden godt 4000 ord - samt 50 spørgsmål (multiple choice)

20 FSA prøven i læsning - maj 2007 Læseprøven består af følgende tekster: Tekst 1: Pas på kørekortet (pjece) Tekst 2: Knud Rasmussen: Den onde bror Tekst 3: Inger Abildgård: Fest uden kemikalier (artikel) Tekst 4: Peter Mouritzen: Har du slips? (novelle) Tekst 5:Søren Ryge Petersen: Mudder i november(essay)

21 Læsehastighed På vej mod flydende læsning: 80 ord/minut (Lus 13) 2.klasse Stillelæser 100 ord/minut (LUS 15) (3. klasse) Instruktionslæser: 120 ord/minut (LUS 16) (4. klasse) Flydende læsning: 150 ord/minut (LUS 17) (5. klasse) Ubesværet læsning: 250 ord/minut (LUS 18) (7.-8. klasse) Maksimal læsehastighed: 800 ord/minut

22

23 Digital retskrivning og læseprøve v. Søren Aksel Sørensen Karakter 8. klasse Antal rigtige i % % % % % % % % -3

24 Digital retskrivning og læseprøve v. Søren Aksel Sørensen Karakter 9. klasse læseprøve % % % % % % % -3

25 Digital retskrivning og læseprøve v. Søren Aksel Sørensen Karakter 9. klasse retskrivning % % % % % % % -3

26 Mundtlig prøve i dansk - nu med kanon

27 Kanon i dansk og ved prøverne bekendtgørelse 737 af 14. juli , stk. 3, nr. 4, affattes således:»4) opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling, bl.a. gennem kendskab til folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg,«

28 Kanon i dansk og ved prøverne bekendtgørelse 737 af 14. juli Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 2, stk. 3, nr. 4, som affattet ved denne bekendtgørelses 1, nr. 2, gælder alene for elever, der går i 1. til 7. klasse i skoleåret 2005/06 og senere. Fra skoleåret 2006/07 omfatter reglen tillige elever der går i 8. klasse, fra skoleåret 2007/08 endvidere elever i 9. klasse, og fra skoleåret 2008/09 gælder reglen alle folkeskolens klassetrin.

29 Mundtlig prøve i dansk - nu med a eller b

30 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Der opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi (og evt. drama) samt sagprosa, som eleverne har arbejdet med på 8. og 9. klassetrin.

31 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse.

32 Mundtlige prøve A Prøven tager udgangspunkt i et oplæg, der er ukendt for eleven. Det enkelte prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. Det er tilladt at gentage oplæg én gang.

33 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Ud fra de danskfaglige forløb i opgivelserne sammensætter læreren i samarbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleven trækker lod imellem disse fordybelsesområder. Inden for det lodtrukne fordybelsesområde udvælger eleven i samråd med læreren et prøveoplæg, som er grundlaget for elevens mundtlige prøve.

34 Oplæsning Cirka en halv normalside. Eleven vælger selv, hvad han/hun vil læse. Og hvornår i prøveforløbet han/hun vil læse op

35 Oplæsning Hvis prøveopl veoplægget er en anden udtryksform, vælger v læreren l et tekststykke af ½ sides omfang med sammenhæng ng til oplægget, som eleven skal læse l op.

36 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Prøveoplægget består af en eller eventuelt flere tekster eller eventuelt en anden udtryksform. Sproglige udtryk i prøveoplægget skal være på dansk. Vælger eleven en anden udtryksform som sit prøveoplæg, skal der desuden vælges en kort tekst, der har sammenhæng med prøveoplægget, til oplæsning.

37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Efter lodtrækningen af fordybelsesområdet, som finder sted, efter at de skriftlige prøver er afholdt, har eleven 10 undervisningslektioner til sit arbejde med fordybelsesområde og prøveoplæg.

38 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Eleven udarbejder før prøven og med vejledning af dansklæreren en synopse, der indeholder - en præsentation af prøveoplægget, - en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet,.

39 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve, - en oversigt over, hvad der perspektiveres til, - en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke, - elevens eller klassens opgivelser og - en oversigt over anvendte kilder.

40 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Synopsen og det valgte prøveoplæg afleveres til læreren og sendes til censor senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse.

41 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Prøven består i elevens præsentation af sit fordybelsesarbejde, en kort oplæsning af et udvalgt tekststykke samt en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof med udgangspunkt i opgivelserne. Elevens oplæg må ikke overskride halvdelen af den samlede prøvetid. Prøven varer 25 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

42 1.28. Der prøves i at - fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer, - vise indsigt i fordybelsesområdet, - tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen, - bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen, - læse op, - Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

43 1.28. Der prøves i at Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august lytte til andre og indgå i samtale om prøveoplægget og danskfaglige stofområder, - have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og i at gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation, - gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske perspektiver i tekster og andre udtryksformer og - fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse.

44 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Der gives én karakter.

45 Mundtlig prøve i dansk B - nu med begrænsninger

46 Begrænsninger Prøve i tekstarbejde og mundtlig fremstilling (pas på temaer, emner, projekter, samfundsfag) Sværhedsgrad, niveau, udfordring af den enkelte Valg af tekster og evt. andre udtryksformer intet krav om problemformulering Gerne kreative løsninger men ingen projektopgave med krav om produkt!!

47 Mundtlig prøve i dansk B -opgivelser og fordybelser -nu fra virkeligheden

48 Fælles for prøveform A og B Tekstopgivelser Større fiktive værker Tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Andre udtryksformer fiktion, for eksempel kortfilm, kunstbillede eller tegne-serie anden ikke-fiktion, tv-reklame, pressefoto eller hjemmeside.

49 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Dansk guldalder Folkevisen Agnete og havmanden (2 ns) H.C. Andersen: Klods Hans (3 ns) Folkeeventyr Klotte Hans (1 ns) J. Th. Lundbye Gåsetårnet i Vordingborg (1842) J.C Dahl (Broen over Tryggevælde Å) (1815) B.S.Ingemann Gud ske tak og lov (1837) (1 ns) B.S.Ingemann Glasskabet (1847) (2½ ns) Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1802, (5,5 ns) Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land,1819, (0,8 ns) N.F.S.Grundtvig: Langt højere bjerge,1830, (0,7 ns) fra Guld og grønne skove, Alinea 1999

50 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Ny dansk prosa Jan Sonnergaard: Onsdag formiddag hos Annette (1,5 ns.) Nordlys 4 Pia Juul: Opgangen (5,3 ns) Nordlys 4 6,8

51 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Essay som genre Søren Ryge Petersen: Hindbærsnitter (2 ns) 2 ns

52 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Karen Blixen De blå øjne (4 ns) Litteraturhistorie for folkeskolen, tekster, Dansklærerforeningen Løvejagten (4 ns) (af Den afrikanske farm), Gyldendal 1937 Skibsdrengens fortælling (15 ns), Tidens tekster 3, Nyt nordisk forlag 2002

53 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Rapgenren L.O.C. Gravøl ns L.O.C. Gravøl 2006 (Musikvideo) L.O.C. frk Escobar (1½ ns) 3,5 ns

54 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Større fiktive værker Irene Holm, 1886, Dansklærerforingen 2005 opført af Anne Marie Helger (skuespil indspillet på video) Kim Fupz Aakeson: De gale (roman) læst i 8. klasse Jane Teller : Intet roman

55 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Globalisering Kristian Jensen: Globalisering i hverdagen, (essay), uddrag af Hurra for globaliseringen, Danmark 2003 (6 ns.) Flemming Chr. Nielsen: Min ven racisten, Danmark, 1995, (4,5 ns.) Sort passager, Tyskland, (kortfilm), 2002 Når tilbud dræber (dokumentarfilm) DR, 2006 Min elskede Habibti, (novellefilm) Danmark, ,5 ns.

56 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Kærlighed og det der ligner Ursula Andkjær Olsen: Lykken (0,5 ns) Jeppe Aakjær: Ved rugskellet, 1905 (1 ns.) Christian Winther: Min skat 1840 (0.5 ns.) Jens Rosendahl: Du kom med alt hvad er var dig (0,8 ns.) Life is a bitch, Jørgen Faurschou, Danmark, 1993 (kortfilm) 3.3 ns

57 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Det moderne gennembrud Holger Drachmann: Engelske socialister, 1871, (3,0 ns) Martin Andersen Nexø: Lønningsdag en idyl, 1896, (2,5 ns) Herman Bang: Den sidste balkjole, 1880, (5,0 ns), Herman Bang Uddrag Irene Holm, 1886, (4 ns.) Henrik Ibsen: af Et dukkehjem (6 ns) Amalie Skram: af Constance Ring (3 ns) H.A Brendekilde: Udslidt, 1889, maleri Frants Henningsen Forladt (1888), maleri Erik Henningsen: Sat ud, 1892, maleri fra Guld og grønne skove, Alinea 1999 Realiteternes verden, Alinea 2001 Litteraturhistorie for folkeskolen 23,5 ns samlet optælling 98.3

58 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Nyheder og opinion Ole Rasmussen: Så har vi balladen (Sket i ugen) (kommentar) (Politiken) (1½ ns) Diverse læserbreve om Nørrebrosagen MetroXpress (050307) 2 ns. TemaSøndag Dr udsendelse med debat og reportage fra Nørrebrosagen Dags Dato om Strandvænget (tv-udsendelse) Indslag i Nyhederne om Sjælør Strandvængetsagen Leder fra Politiken 1 ns

59 Opgivelser 9. a b Vestre Skole 07 Nyheder og opinion sagen om Strandvænget og Ungdomshuset på Nørrebro begge februar og marts 07 Birgit Kirkebæk: De handicappede kæmper stadig mod de historiske fordomme (kronik Kristeligt dagblad 20 feb.) 5½ ns Pressefoto af anholdt autonom (Politiken ) Karikaturtegning Roald Als (Plads til mangfoldigheden) (Politiken ) Karikaturtegning Mette Dreyer (Bedstemor med slaw i) (Politiken )

60 Eksempler på fordybelsesområder Tema (fx: kærlighed, død, ungdom) Motiv (skygge, trusler) Periode (90 ertekster, 50 erne) Litteraturhistorie (Det moderne gennembrud, Romantikken)

61 Eksempler på fordybelsesområder Genre (lyrik, science fiction, eventyr, sagprosa) Andre udtryksformer (kortfilm, dokumentarprogrammer, kunstbilledet) Forfatterskab (H.C. Andersen, Jesper Wung-Sung, Karen Blixen)

62 Fordybelsesområder på kryds og tværs Opgivelserne kan indgå flere steder. Fx H. C. Andersens Skyggen: Skyggemotivet, Eventyr, Forelskelse og følelser og H.C. Andersen og hans tid.

63 Fordybelsesområder 9.a/b Vestre Skole 07 Herman Bang Det moderne gennembrud Kvinder i litteratur Nyheder og opinion Essay Karen Blixen H.C. Andersen Rap Folkevisen Globalisering Jane Teller B.S. Ingemann Kim Fupz Aakeson Kærlighed og det der ligner Noveller omkring år 2000

64 Fordybelsesområder eksempel erne Omkring Kim Fupz Aakeson og Alting og Ulla Vilstrup Kærlighed TV-dokumentargenren Anderledes Kriminalitet og straf Reklamer faste og levende

65 Fordybelsesområder eksempel 2 Michael Strunges digtning Avisartiklen. Baggrunds-, debat- og nyhedsartiklen. Folkeeventyr og kunsteventyr Helle Helles kortprosa Kortfilm Guldalderen i ord og billeder Lyrik Skagensmalerne og impressionismen Omkring Bo Green Jensen og Dansen gennem

66 Fra en synopse 07 Frøkenen af Herman Bang

67 Fra en synopse 07 Præsentation af tekster: Primær tekst Frøkenen af Herman Bang Perspektiveringstekst Den sidste balkjole af Herman Bang Perspektiveringsbillede En bar på Folies-Begeres af Edouard Manet

68 Fra en synopse 07 Begrundelse for tekstvalg: Jeg trak d 21. maj emnet Herman Bang. Derefter læste jeg Den sidste balkjole og uddraget fra Irene Holm igennem for at genopfriske teksterne. Ud fra mit emne har jeg så valgt teksten Frøkenen, fordi det var den tekst der interesserede mig mest. Måske er indholdet ikke helt så entydigt, som i andre af Hermans Bangs tekster, jeg kender.

69 Fra en synopse 07 Begrundelse for tekstvalg: Jeg har valgt at perspektivere til Den sidste balkjole, fordi der er flere forskellige muligheder for sammenligning med min tekst. De handler begge om kvinder hvis liv styres af samfundets regler

70 Fra en synopse 07 Begrundelse for tekstvalg: Jeg har også valgt at perspektivere til et billede af Edouard Manet, fordi Herman Bangs stil var impressionistisk og fordi kunstneren Manet var et forbillede for impressionisterne. Jeg synes, det kunne være godt at vise, hvordan en historie om en kvinde fra den tid kan se ud på et maleri

71 Fra en synopse 07 Disposition: 1 Præsentation af tekst 2. Oplæsning fra Frøkenen 3. Tekstanalyse af Frøkenen 4. Vurdering af Frøkenen 5. Perspektivering til Den sidste balkjole 6. Perspektivering til billede af Edouard Manet

72 Fra en synopse 07 Kildeangivelse: htttp.// Den sidste balkjole fra Litteraturhistorie for forlkeskolen Bilag: Frøkenen En bar på Folies-Bergeres Opgivelser for klassen

73 Fra en synopse 07 FRØKENEN Det var det mindste Hus i hele Gaden: Tre Fag og den grønne Gadedør med en tre Trins Trappe og Gelænderet, hvor det er saa dejligt at rutsche ned. Og under Vinduerne ligger Kælderhalsen ud paa Fortovet - en gammel skrøbelig Kælderhals, hvor alle Byens Gadedrenge tramper op, naar de skal i Skole, og piber i Fingrene, mens de lader sig glide ned. For "Frøkenen"s Kælderhals er den sidste i hele Byen...

74 Edouard Manet ( ) El Bar del Folies Bergeres 1881 Courtauld Gallery - Londres

75 Selve prøven Prøven består i : elevens fremlæggelse af oplægget, oplæsning af relevant tekststykke en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof. Elevens oplæg må ikke overskride halvdelen af den samlede prøvetid.

76 Prøvetiden Prøvetiden - inklusive votering og karaktergivning er 25 minutter. Elevens oplæg bør ikke overskride 10 minutter.

77 Mundtlig prøve i dansk B - nu med undervisning

78 Trinmål i dansk gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre (trinmål 6. klasse)

79 Trinmål i dansk gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer både selvstændigt og i samspil med andre (trinmål 9. klasse)

80 Trinmål i dansk fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre (trinmål 6. klasse)

81 Trinmål i dansk fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse (trinmål 9. klasse)

82 Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 7., 8. og 9. klassetrin Litterære grundbegreber, som eleverne har tilegnet sig i de første forløb, anvendes med stigende sikkerhed i deres individuelle og fælles tekstarbejde. Det forløber fra valg af tekster og andre udtryksformer over analyse- og tolkningsarbejde til efterfølgende fremlæggelse for andre med perspektivering og udveksling af tanker. (dansk 2003)

83 Tolke, vurdere og perspektive Tekst 1 - ny

84 Tolke, vurdere og perspektive Tekst 1 - ny Tekst 2 - kendt

85 Tolke, vurdere og perspektive Tekst 1 - ny Tekst 2 - kendt Tekst 3 ny eller kendt

86 Tolke, vurdere og perspektive Tekst 1 - ny Tekst 2 - kendt

87 Kernestof kernestof

88 Kernestof breddestof breddestof dybdestof kernestof kernestof

89 Kernestof breddestof -dybdestof dybdestof dybdestof breddestof kernestof kernestof

90 Kernestof breddestof breddestof dybdestof kernestof kernestof

91 Kernestof kernestof

92

93 Rollelæsningnærlæsning i alle fag Der er fire roller: Oplæseren

94 Rollelæsningnærlæsning i alle fag Der er fire roller: Oplæseren Referenten

95 Rollelæsningnærlæsning i alle fag Der er fire roller: Oplæseren Referenten Overskriftsmesteren

96 Rollelæsningnærlæsning i alle fag Der er fire roller: Oplæseren Referenten Overskriftsmesteren Sammenhængsmesteren

97

98 Mundtlig prøve i dansk B - nu med udtalelser

99 Elevudtalelse Jeg synes, at den nye prøve er rigtig god, fordi man får mulighed for at forberede sig i længere tid, og det gør også, at man bliver mindre nervøs. For ved den gamle måde kunne man komme til at trække noget, man ikke var så god til, og så giver det en dårlig karakter, fordi man har så kort tid til at forberede sig. Hvorimod i den nye prøve, kan man stadig godt trække noget, man ikke er så god til, men så har man mulighed for at få hjælp til det.

100 Elevudtalelse Jeg er i løbet af forberedelsesfasen blevet utrolig glad for min tekst. Synes I ikke også, at den er god?

101 Elevudtalelser Jeg synes, at det er en dårlig form for prøve, da det er for nemt at forberede sig.

102 Lærerudtalelser Ved denne prøveform havde alle elever et bud på fortolkning, vurdering og perspektivering!

103 Lærerudtalelser Prøveformen afspejler i langt højere grad bredden i fagets slutmål, derfor vil den også være medvirkende årsag til ændring af danskundervisningen.

104 Lærerudtalelser Alle elever var omkring opgivelserne, og de var dygtige til at se flere vinkler, end det ville være muligt ved den traditionelle prøve.

105 Lærerudtalelser Det er relativt let at gennemskue, når elever har fået for meget hjælp.

106 Mundtlig prøve i dansk B - nu med ny karakterskala

107 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Der gives én karakter.

108 Der prøves i at - fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer, - vise indsigt i fordybelsesområdet, - tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen, - bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen, - læse op, - Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

109 Der prøves i at Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august lytte til andre og indgå i samtale om prøveoplægget og danskfaglige stofområder, - have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og i at gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation, - gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske perspektiver i tekster og andre udtryksformer og - fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse.

110 Indgår ikke i vurderingen - og bortset fra det så indgår selve synopsen ikke i vurderingen/karakterfastsættelsen.

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Dansk - Prøveform B. og ny 10.kl.-prøve. CFU-Hjørring marts 2011. Birgitte Therkildsen 1

Dansk - Prøveform B. og ny 10.kl.-prøve. CFU-Hjørring marts 2011. Birgitte Therkildsen 1 Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2011 Birgitte Therkildsen 1 PROGRAM Det formelle Etaper i prøveforløbet fra beslutning til evaluering Fordybelsesområder Lodtrækning fordybelsesperiode

Læs mere

Årsplan for dansk 2012/2013

Årsplan for dansk 2012/2013 Årsplan for dansk 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 'Eventyr' læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers

Læs mere

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Roman Dig og mig ved daggry af Sanne Munk Jensen Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Uge 36 skolerejse Uge 39 fordybelsesuge Desuden er der årsprøver den 18.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Dansk undervisningsplan 8. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 8. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Prøven Forløb Overblikket tekster og multimodale tekster Fiktion tekster

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Uge 33 Aktivering af baggrundsviden Anvendelse af læseteknikker

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Program 11.30-12.00 Ankomst og frokost 12.00-12.30 Velkomst og introduktion til faget Dansk som andetsprog A v.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Mundtlig dansk: prøveform A eller B?

Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Alle har da styr på de prøver! Finn Bangsgaard 2 Denne powerpoint Mundtlig dansk prøveform A & B Tekster om de to prøveformer A eller B? Prøveform A gennemgås Gode

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017

Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017 Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017 Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Familien Fælles emne

Læs mere

Årsplan. Grindsted Privatskole 2014/15

Årsplan. Grindsted Privatskole 2014/15 Årsplan Grindsted Privatskole 2014/15 Kære elever i 9. klasse Velkommen til endnu et skoleår - og ligeledes en ny skolereform. Årsplan engelsk 9. klasse Trine Persson Skoleåret 9. klasse kommer i høj grad

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Årsplan for 10.klasse HE

Årsplan for 10.klasse HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-40 Roman Alting og Ulla Vilstrup Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Vi ser filmen Rene Hjerter Uge 39 er der fordybelsesuge på hele skolen 41-43 Det moderne gennembrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Fagplan dansk, Pluto 2014/2015 LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING

Fagplan dansk, Pluto 2014/2015 LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING GENRE TEMA/ FORDYBELSE SOMRÅDE Billedbog Lyrik Dokumentar Sagprosa Musikvideo Lejren, et menneskeligt eksperiment LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING Billedbog: Lejren Lyrik: Berlin- Øjenvidnevariation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Dansk Hold: 6 Lærer: Jeppe Borch Undervisnings-mål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Undervisningsmålene tager i alle forløbene udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om

Læs mere

2. kl. Læsestrategier:

2. kl. Læsestrategier: Inspiration til læsning Pilegårdsskolen Indskolingen Bh.kl. Stor bog / lille bog den første indføring i læseprocessen: o hvad er en bog o hvad indeholder en bog o læseretning o linjeskift o kort/langt

Læs mere

Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010

Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010 Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010 Birgitte Therkildsen 1 PROGRAM Det formelle Prøveform B fsa og fs10 Ny prøve i 10. klasse den skriftlige del Inspiration og eventuelt Birgitte

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Fælles emne for ABC Forskellige tekster

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Prøven er enkeltfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Kvalitets- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Den mundtlige prøve i historie, kristendomskundskab og samfundsfag. v/ Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen

Den mundtlige prøve i historie, kristendomskundskab og samfundsfag. v/ Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Den mundtlige prøve i historie, kristendomskundskab og samfundsfag v/ Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Prøven i historie, kristendomskundskab og samfundsfag: Oplæggene til prøven skal alsidigt

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

aktiviteter Genre gennemgang:

aktiviteter Genre gennemgang: Fag: dansk Hold: 21 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-34 Gøre rede for samspillet mellem tekst, genre,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen Eleverne i 2. klasse har gennem det sidste halvår i 1. klasse arbejdet med ipad som arbejdsredskab i undervisningen, og de har opnået kompetence

Læs mere

Forfatter Antologi/lærebog side

Forfatter Antologi/lærebog side KANONFORFATTERE FORSLAG TIL TEKSTER Inger-Lise Lund (illu@ucc.dk) Forfatter Antologi/lærebog side Folkeviser Agnete og havmanden Guld og grønne skove s. 5 Germand Gladensvend 1000 danske digte s. 36 Elverskud

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2010-2011 Institution ZBC Vordingborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

MØDER MED H.C. ANDERSEN

MØDER MED H.C. ANDERSEN MØDER MED H.C. ANDERSEN DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK Et besøg i Krikkebjerghuse, Sagnlandet Lejres husmandssted fra midten af 1800-tallet, stofliggør den ældre litteratur. Flere kanon-forfattere er samtidige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Årsplan 6. b - dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 6. b - dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 6. b dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August Novelleanalyse Læseforståelse (Læseprøve) Gid du brækker benene af Merete Brudholm m.fl.

Læs mere

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst.

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst. Fag:Dansk Hold:15 Lærer:Torben H. Kristensen Overordnede betragtninger, som vil gælde såvel den enkelte time som året som helhed: En stor målsætning for hele undervisningen er, at eleverne med baggrund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: TES og ACH De ugentlige dansktimer vil bestå af: Dansk undervisningsplan - Kursus i analyse, stilskrivning, grammatik og genrearbejde - Frilæsning - Den resterende tid anvendes til hhv. selvstændigt

Læs mere