Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 9 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugsstationerne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald 20 Bilag 1: Ordensreglement for genbrugsstationerne i Gribskov Kommune 23 Bilag 2: Ordensreglement for Byttehuset på Genbrugsstation Syd i Gribskov Kommune 25

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Gribskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Gebyrer Side 1

4 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Gribskov Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Plan, Klima og Trafik til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Side 2

5 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald af 1. oktober 2012 Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Borgmester Jan Ferdinandsen Formand for Teknisk Udvalg Bo Jul Nielsen 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Her kan ses eksempler på dagrenovation, opdelt i restaffald og bioaffald. For de borgere og grundejere der ikke sorterer dagrenovationen, lægges restaffald og bioaffald i samme beholder. Dagrenovation: Restaffald: - cigaretskod og aske - bleer - vatpinde og hygiejnebind - plast (kødbakker mv.) - engangsvaskeklude - tilsmudset metal (konservesdåser, stanniol mv.) - sammensatte produkter (eksempelvis mælke- og juiceemballage) - sod og aske (indpakket) - opfej og støvsugerposer - porcelæn og keramik - skarpe genstande (indpakket) - hundeposer - andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation Side 3

6 Bioaffald: - tilsmudset pap og papir - affald fra grønsager og frugt - brød- og kagerester - rester fra kød, fisk og pålæg - ris, pasta, gryn cornflakes - æg og æggeskaller - kaffegrums og teblade inkl. filter - mælkeprodukter og osterester - køkkenrulle, æggebakker og papir fra madindpakninger - blomster uden potte - dyremøg (mindre mængder feks. fra kattebakke/kaninbur) Ved vegetabilsk affald til hjemmekompostering forstås eksempelvis: - affald fra grønsager - blomster - frugt - kaffegrums og teblade inkl. filter - kartoffelskræller og andre skræller - skaller, f.eks. fra nødder Affaldsfraktioner, der kun er egnet til hjemmekompostering i kompostbeholdere, som er rottesikrede: Kogte og stegte grøntsager/frugt, brød- og kagerester 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for beboelige og/eller færdigmeldte huse mv.. Desuden gælder ordningen for ubebyggede grunde og lignende arealer, hvor der er aktiviteter som frembringer dagrenovation eller dagrenovationslignende affald samt for kommunale institutioner. Side 4

7 Ordning for biosortering og sorteret restaffald: Borgere og grundejere i den tidligere Helsinge Kommune med helårsstatus, med få undtagelser,er forpligtiget til at sortere dagrenovation i bioaffald og sorteret restaffald. I de områder af Gribskov Kommune, hvor ordningen med biosortering og sorteret restaffald endnu ikke er etableret, skal dagrenovation ikke sorteres i bioaffald og sorteret restaffald før andet annonceres. Borgeren og grundejeren i sommerhusområder, kolonihavehuse m.v. (defineres af Plan, Klima og Trafik) i Gribskov Kommune skal ikke sortere dagrenovation i bioaffald og sorteret restaffald men sammenblande dagrenovationen med mindre andet annonceres. 9.3 Beskrivelse af ordningen Borgeren og grundejeren i Gribskov Kommune i områder med helårsstatus (defineres af Plan, Klima og Trafik) er forpligtiget til at sortere dagrenovation i: - bioaffald (grønt affald) afhentes i lige uger - sorteret restaffald (rødt affald) afhentes i ulige uger Der udleveres grønne poser til bioaffaldet, disse poser skal anvendes. De grønne poser til bioaffaldet skal i affaldsbeholder med grønt låg. Sorteret restaffald skal i en pose og i affaldsbeholder med rødt låg. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Beholdere leveres af og tilhører Gribskov Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Alle etageboliger, sommerhuse og en- og flerfamilieshuse i Gribskov Kommune skal være tilmeldt med mindst én beholder/sæk (to spande ved biosortering) pr. boligenhed. Det påhviler Kommunalbestyrelsen at vedligeholde beholder, herved forståes udskiftning af aksel, hjul, låg mm. Borgeren og grundejeren har pligt til at underrette Plan, Klima og Trafik, såfremt beholdere ikke længere er i funktionsdygtig stand. Beholdere må kun anvendes til de fraktioner, de er godkendt til. Side 5

8 9.5 Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Såfremt borgeren eller grundejeren af og til har behov for ekstra kapacitet, kan sække mærket "Gribskov Kommune Ekstra" til restaffald købes på Rådhuset og i turistinformationerne. Ekstrasække sættes ud til afhentningsstedet før den ordinære afhentning og medtages af renovatøren. Betaling for afhentning og behandling af affaldet er inkluderet i sækkens pris. 9.6 Anbringelse af beholdere Adgangsforhold til beholdere: Adgangsvejen til beholdere skal være godt oplyst, jævn, ryddelig og kørefast (f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret grus) for den aktuelle materielkærre, minicontainer eller andet. I tilfælde af snefald eller glat føre skal adgangsvejen holdes ryddet for sne og være gruset. Der skal på afhentningstidspunktet være uhindret adgang til beholdere. Passagen til beholdere skal kunne foregå inden for en fri højde på mindst 2,20 m og fri bredde på mindst 1,00 m. Renovatøren må ikke passere trin under afhentning af beholdere. På adgangsvejen fra vej til beholdere må renovatøren højst skulle åbne én havelåge eller lign. Lågen skal kunne åbnes og lukkes af en person i oprejst stilling. Lågen skal kunne fastholdes i åben stilling. Generelt skal alle beholdere (sækkestativer, spande, containere) på afhentningsdagen placeres maksimalt 5 meter fra skel mod vej. Efter tømning af spand/contatiner genplaceres disse på afhentningsstedet af renovatøren. Hvor renovatøren skal køre ad privat grus- eller markvej for at komme til beholdere, skal dette kunne ske uhindret, og beholdere placeres indenfor 5 meter fra tilkørselsvejen. Vejen skal være fast og fremkommelig for renovationsbilen, der skal være en fri kørebredde på mindst 3,5 meter og en fri højde på mindst 4,0 meter. Der skal i nærheden af beholdere være mulighed for at vende med renovationsbilen. Øvrige bestemmelser: Ved anvendelse af minicontainere kan Plan, Miljø og Trafik stille skærpede krav til placering, mærkning, adgangsforhold mv. for containere. Side 6

9 Beholdere skal anbringes i terrænniveau på et fast og jævnt underlag af beton (fliser), asfalt eller lign., og således at beholderne står stabilt, og de er sikret mod rotter, ræve o.a. Beholdere skal normalt placeres ved skel mod vej. Afstanden må ikke overstige 5 m. Hvis beholdere er placeret længere væk, har grundejeren eller borgeren pligt til at flytte beholderne hen til den reglementerede afhentningsplads før afhentningstidspunktet. For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres maks 5 m. inde på egen matrikel. Hvis der anvendes trådstativer el. lign. skal stativet uhindret kunne åbnes helt. Der skal være tilsvarende fri højde over stativet. Låget på stativet skal kunne stå åbent uden støtte. Beholderes håndtage skal være orienteret mod vej/skel. Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller placering af beholdere, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Gribskov Kommune på nærmere betingelser. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. Støvende, fedtet, vådt og uhygiejnisk affald skal emballeres i lukkede og tætte emballager før det lægges i beholdere. Beholdere må kun benyttes til de udsorterede fraktioner. 9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at renholde beholdere, herved forstås vask af beholdere. Side 7

10 9.9 Afhentning af dagrenovation Tømningshyppighed og retningslinier for tømning: Beholdere til bioaffald og sorteret restaffald tømmes skiftevis hver anden uge, således at bioaffald tømmes den ene uge og restaffald den anden uge. Beholdere til husstande uden kildesortering tømmes hver uge. I forbindelse med helligdage foretages afhentning i et sådant omfang, at antallet af afhentninger overholdes, dvs. at der tilstræbes tømning hver uge. Plan, Klima og Trafik kan i særlige tilfælde eller for særlige grupper af tilsluttede fastsætte andre tømningshyppigheder end ovenfor fastsat, hvis forholdene taler herfor. Orientering om afhentningsdag kan fås hos Plan, Klima og Trafik. Benyttet sæk fjernes af renovatøren, som efterfølgende sætter en ny sæk i stativet til erstatning for den fjernede. Renovatøren har ikke pligt til at afhente sække og tømme containere ved den ordinære kørsel, hvis: - affaldet ikke er sorteret korrekt efter forskrifterne i sorteringsvejledningen - beholdere er overfyldte - der er anvendt andre beholdere, herunder sække, end de af Kommunalbestyrelsen godkendte - sækken er ødelagt eller gennemvædet - sækken indeholder mangelfuldt emballeret affald - containere/spande ikke er rengjort eller mangler hjul - glatte adgangsveje ikke er gruset eller saltet - der ikke er ryddet sne - der ikke er fri adgang til beholderen - der er en eller flere løse hunde på ejendommen - Beholderens håndtag ikke er orienteret mod vej/skel Når renovatøren undlader tømning eller afhentning, afleverer han, hvis det er muligt, en meddelelse om årsagen før ejendommen forlades. I tilfælde af tvistigheder mellem borgeren/grundejere og renovatør om forhold, der vedrører vedligeholdelse, placering af og adgangsforhold til beholdere, afgøres spørgsmålet af Kommunalbestyrelsen. Hvis en borger/grundejer ikke inden for en angivet frist efterkommer eventuelle krav og påbud indeholdt i Kommunalbestyrelsens afgørelse, vil beholderen på ejendommen blive tømt ved særlig foranstaltning. De ekstra udgifter, der er forbundet hermed, vil blive opkrævet hos grundejeren. Hvis Kommunalbestyrelsens afgørelse indebærer, at grundejerne skal betale ekstra for afhentningen, vil denne betaling blive opkrævet fra det tidspunkt, hvor tvisten blev rejst. Side 8

11 9.10 Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Ved papiraffald forstås eksempelvis: - dagblade - distriktsblade - uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade - adresseløse tryksager - adresserede forsendelser - telefonbøger produceret fra og med skrive, tegne og kopipapir Affald der ikke er omfattet: - pap - plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner og lamineret papir) - ringbind - indbundne bøger - tilsmudsede papirvarer - madpapir 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe papir til de opstillede kuber til papir og/eller aflevere papir på genbrugsstationerne. Side 9

12 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ved papaffald forstås eksempelvis: - papemballager - bølgepap - karton 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe pap til genbrugsstationerne. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Side 10

13 Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe glasemballage til de opstillede kuber til glas og/eller aflevere glasemballage på genbrugsstationerne. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgere og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe metalemballage til genbrugsstationerne. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Side 11

14 Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgere og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe plastemballage til genbrugsstationerne. 15 Ordning for genbrugsstationerne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsstationerne til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugsstationerne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i I/S Vestforbrændings interessentkommuner Adgang til genbrugsstationerne Forud for benyttelse af genbrugsstationerne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Gribskov Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign Sortering på genbrugsstationerne Side 12

15 På genbrugsstationerne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog dagrenovation. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsstationerne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Der må ikke afleveres dyremøg på genbrugsstationerne. Affaldet og de genanvendelige materialer skal ved håndaflæsningen sorteres i de til enhver tid forekommende affaldsfraktioner på genbrugsstationerne. Alt affald der afleveres på genbrugsstationerne er kommunalbestyrelsens ejendom, og må kun fjernes af kommunalbestyrelsens køretøjer eller af andre, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med. Der kan opstå den situation, at en eller flere containere er fulde eller ved at være det eller er transporteret væk til tømning. I den situation kan der ikke aflæsses affald og, der må påregnes ventetid til containere er retur eller der anvises til nabogenbrugsstationer. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsstationerne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationerne. Ordensreglementet for genbrugsstationerne skal følges. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Genanvendeligt PVC: PVC, som skal udsorteres til genanvendelse forekommer i hårde PVC-produkter. Eksempler på genanvendelige PVC-holdige produkter er: - rør - tagrender og nedløbsrør - døre og vinduer med rammer, ovenlysvinduer samt hårde fejelister og paneler - tagplader, herunder trapezplader - elektrikerrør og kabelbakker - staldinventar Deponeringsegnet PVC som skal udsorteres til deponering forekommer i bløde PVC-produkter. Eksempler på deponeringsegnede PVC-holdige produkter er: - vinylgulve og vinylvægbeklædning Side 13

16 - bløde paneler og fodlister - persienner - havebassiner og havebassinfolier - badebolde, badedyr, svømmevinger o.lign. - haveslanger, trykluftslanger o.lign. - græsplænekanter og plastbelagte trådhegn - skriveunderlag, dækservietter og kontorstoleunderlag - tagfolier - ventilationsslanger - kunstlæder fra møbler og bruseforhæng - regntøj og gummistøvler - telte og teltbunde - måtter og måttebagsider - kufferter, rygsække og tasker - vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder - kabler og ledninger, hvor metalindholdet ikke genvindes - altankasser og blomsterkasser - kælke - toiletsæder, toiletcisterner, tætningslister - grammofonplader - cadmiumholdige produkter og blyholdige byggeprodukter 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe genanvendeligt eller deponeringsegnet PVC-emballage til genbrugsstationerne. 17 Ordning for imprægneret træ Side 14

17 17.1 Hvad er imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås: - kreosotbehandlet træ, f.eks. jernbanesveller, sporvejssveller, ledningsmaster, bundgarnspæle, bådimprægnering - arsenbehandlet træ, f.eks. hegnspæle, telefonpæle, elmaster, havnestolper, altandæk, havemøbler - krombehandlet træ er specielt anvendt til bygningskonstruktioner, f.eks. udvendig beklædning, hegn, skure, garager, legepladsredskaber, havemøbler, brædder, pæle og stolper - tinbehandlet træ er produceret indtil 1999, f.eks. til imprægnering af vinduer, udvendige døre og facadeelementer samt grunding af nyt og gammelt træ udendørs - kobberimprægneret træ har erstattet krombehandlet træ, f.eks. i bygningskonstruktioner og almindelig trælast, samt bruges til efterbehandling og overfladebehandling af udendørs træværk. - borbehandlet træ, f.eks. i almindelig trælast og bygningskonstruktioner samt overfladebehandling og imprægnering af indendørs træværk Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe imprægneret træ til genbrugsstationerne. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som Side 15

18 udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe farligt affald til genbrugsstationerne. Dog modtages klinisk risikoaffald ikke på genbrugsstationerne, men skal afleveres til apoteker beliggende i Gribskov Kommune. Klinisk risikoaffald kan bl.a. bestå af: - kanyler - knive - guidewires - sakse - pincetter - suturnåle - dråbekamre samt andet, der kan penetrere hud - reagensglas - skår og lignende der indeholder blod, pus og vævsvæskerester - drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker - stomiposer Bleer, tømte urinposer, forbindinger og ligende hygiejneaffald betragtes ikke som klinisk risikoaffald og skal bortskaffes sammen med dagrenovation, forsvarligt emballeret. Borgerne og grundejerne kan overlade mindre mængder malingsrester og lignende til de lokale farvehandlere, tømmerhandler mv. som er tilmeldt den af kommunen etablerede indsamlingsordning. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Side 16

19 18.4 Beholdere Farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, skal opbevares særskilt og afleveres i egnet og tæt emballage. Emballagen skal så vidt muligt være mærket med oplysninger om affaldets art Kapacitet for beholdere Affaldet må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering. Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler Side 17

20 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe elektriske og elektroniske produkter til genbrugsstationerne Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Batteribeholderordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber. Side 18

21 Batterier på genbrugsstationerne: Borgerne og grundejerne er forpligtiget til at udsortere og bringe udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til genbrugsstationerne. Batterier i bokse i supermarkeder, farvehandler, biblioteker mv.: Udtjente bærbare batterier kan afleveres til de steder, hvor der er opstillet indsamlingsbeholdere. Poseordning: Udtjente batterier og småt elektronik kan anbringes i gennemsigtige 4-liters poser på låget af beholderen til dagrenovation. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i uforurenet og forurenet bygge- og anlægsaffald. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder eksempelvis imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling. Uforurenet bygge- og anlægsaffald omfatter eksempelvis: - Natursten, f.eks. granit og flint - Uglaseret tegl (mur- og tagsten) - Beton - Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton - Jern og metal - Gips - Stenuld Side 19

22 Forurenet bygge- og anlægsaffald omfatter eksempelvis: - Asfalt - Blandinger af beton og asfalt - Imprægneret træ - Støvende asbest - Mineraluld - PCB-holdigt affald 21.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for alle sommerhuse, kolonihavehuse mm. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning for bygge- og anlægsaffald undtagen jord, som skal følge reglerne i jordregulativet. Det påhviler enhver borger og grundejer i kommunen at kildesortere bygge- og anlægsaffald og sikre korrekt behandling. Affaldet skal sorteres i de i 21.1 nævnte affaldsfraktioner. Borgere og grundejere skal aflevere bygge- og anlægsaffald på de modtageanlæg, som kommunalbestyrelsen anviser til. Der skal på kommunalbestyrelsens anmodning afgives fyldestgørende oplysninger om mængden og arten af frembragt og bortskaffet affald, og der skal kunne fremvises dokumentation for benyttet indsamler eller transportør. Mindre mængder bygge- og anlægsaffald kan også afleveres på en genbrugsstation i I/S Vestforbrændings interessentkommuner. 22 Ordning for haveaffald 22.1 Hvad er haveaffald Ved haveaffald forståes eksempelvis: - grene - buske Side 20

23 - stauder - afklippet græs - blade - stød - ukrudt 22.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgere og grundejere i Gribskov Kommune kan lovligt hjemmekompostere haveaffald fra egen have. Haveaffald, der hjemmekomposteres, er ikke omfattet af den etablerede indsamlingsordning. Såfremt hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen/naboejendomme, kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom. Lokalkompostering af haveaffald fra grupper af borgere og grundejere, hvor mere end 1 husstand deltager, kræver Plan, Klima og Trafiks tilladelse. Hvis haveffald ikke hjemmekomposteres, er borgere og grundejere forpligtiget til at aflevere haveaffald på genbrugsstationerne. Har borgere og grundejere i Gribskov Kommune ikke mulighed for at hjemmekompostere eller aflevere haveaffald på genbrugsstationen, kan haveaffald afbrændes i perioden 1. december til 1. marts (dog ikke tilladt i byzone og sommerhusområder) under følgende vilkår: Tørt haveaffald må brændes på mindre bål (200 l) på egen grund under opsyn af en myndig person på hverdage fra solopgang til kl. 18. På lørdage ikke efter kl. 12 og ikke søn- og helligdage. Afbrænding af haveaffald må ikke være til gene for naboer og trafikken eller andre samt følge reglerne i de respektive grundejerforeninger. I meget tørre perioder kan politi og brandmyndigheder forbyde afbrænding. Afstand til bygninger med hårdt tag skal være minimum 10 m. Afstand til bygninger med stråtag, nåletræsplantager, lyngklædte arealer og andet letantændeligt skal være minimum 30 meter. Side 21

24 I vindens retning fordobles de ovennævnte afstande. Afbrænding af Sankt Hansbål er tilladt. Ved denne anledning er det tilladt at afbrænde større mængder end ovenfor angivet, hvis afstanden til bygninger med hårdt tag er over 30 m., over 60 m. fra brændbare afgrøder, samt over 200 m. til nærmest letantændelige kilde. Side 22

25 Bilag 1: Ordensreglement for genbrugsstationerne i Gribskov Kommune 1 Grundlag og område Gribskov Kommune har i fællesskab med I/S Vestforbrænding ansvaret for ledelse, administration og drift af genbrugsstationerne. Borgere, grundejere, virksomheder og institutioner fra I/S Vestforbrændings interessentkommuner kan benytte genbrugsstationerne samt aflevere farligt affald op til 200 kg/år, såfremt de følger personalets anvisninger om aflæsning og sortering af affald. Der er adgang for køretøjer og vogntog med en tilladt totalvægt på op til kg., ikke medregnet trailer. Brugere med større køretøjer mv. kan kontakte Det Tekniske Område ( ), der anviser modtageanlæg. Genbrugsstationernes beliggenhed: Genbrugsstation Syd, Industrivej 4, Skærød, 3200 Helsinge. Genbrugsstation Nord, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted. Åbningstider og lukkedage fremgår af Gribskov Kommunes hjemmeside. 2 Affald omfattet af bilaget Der modtages udelukkende de affaldsfraktioner, der til enhver tid er omfattet af den enkelte genbrugsstations miljøgodkendelse. Dagrenovation, dyremøg og andet letfordærveligt affald, eksplosivt og radioaktivt affald samt restaffald fra produktion kan ikke afleveres på genbrugsstationerne. De affaldsfraktioner der modtages fremgår af skiltning og oplysningsmateriale på kommunens hjemmeside. Affaldet og de genanvendelige materialer skal ved aflæsningen sorteres i de til enhver tid forekommende affaldsfraktioner på genbrugsstationerne. Hvis en container er fuld eller ved at være det, eller er transporteret bort til tømning, må der påregnes ventetid alternativt henvises der til en nabogenbrugsstation. Alt affald der afleveres på genbrugsstationerne er kommunens ejendom, og må kun fjernes af kommunens køretøjer eller af andre, som kommunen har indgået aftale med. Yderligere vejledning og information om indsamlingsordningen kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune og på hjemmesiden. 3 Straf I henhold til Bekendtgørelse om affald og Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger nr. 511 af 20. juni 2005 samt Bekendtgørelse af færdselsloven 1320 af 28. nov kan overtrædelse af ordensreglementet medføre bortvisning, politianmeldelse og bødestraf. Ordensreglement for genbrugsstationerne i Gribskov Kommune 1. Der er adgang for køretøjer og vogntog med en tilladt totalvægt på op til kg, ikke medregnet trailer. 2. På genbrugsstationerne kan afleveres affald og genanvendelige materialer, dog ikke dagrenovation, dyremøg og andet letfordærveligt affald, eksplosivt og radioaktivt affald samt affald fra produktion. 3. Der må kun foretages håndaflæsning. 4. Ved aflevering af affald i sække må der kun bruges klare sække. Ved aflevering af affald skal dette tømmes ud af sækkene. 5. Affaldet skal afleveres i henhold til skiltning og/eller efter pladspersonalets vejledning. I tilfælde af tvivl skal brugeren henvende sig til pladspersonalet for anvisning af affaldet til korrekt bås/container. 6. Farligt affald skal afleveres til pladspersonalet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold. 7. Det er ikke tilladt at placere affald uden for båsene eller containerne eller at henkaste affald på eller uden for pladsen. Spild skal fejes op af brugeren, som har ansvar for, at affaldet ikke spredes over pladsen ved aflæsning. 8. Pladspersonalet på genbrugsstationerne er berettiget til at kræve dokumentation for, at affaldet mv. kommer fra husstande (herunder sommerhuse) eller virksomheder beliggende i I/S Vestforbrændings interessentkommuner. 9. Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) fra genbrugsstationerne. 10. Ophold på genbrugsstationerne er kun tilladt ved aflevering af affald og det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen længere tid end nødvendigt eller uden for åbningstiden. Side 23

26 11. Biler skal parkeres, så de ikke er til ulempe for trafikken på pladsen, og motoren skal stoppes under aflæsning. 12. Det kan være nødvendigt at lukke pladsen i kortere perioder. 13. Enhver, der kommer på genbrugsstationerne, er forpligtiget til at rette sig efter pladspersonalets instruktioner og anvisninger og personalet kan bortvise personer fra genbrugsstationerne, som overtræder ordensreglementet. Side 24

27 Bilag 2: Ordensreglement for Byttehuset på Genbrugsstation Syd i Gribskov Kommune Ordensreglement for Byttehuset For at alle får et behagelig besøg på Genbrugsstation Syd, har vi udarbejdet dette ordensreglement for Byttehuset 1) Enhver, der kommer i Byttehuset, er pligtig til at rette sig efter personalets instruktioner og anvisninger. 2) Byttehuset er videoovervåget af hensyn til brugernes sikkerhed. 3) Byttehuset har åbent på hverdage: 1. apr sep. kl og 1. okt mar. kl ) Det er ikke tilladt at opholde sig i Byttehuset uden for åbningstiden. 5) Byttehuset må kun besøges én gang pr. dag pr. person. 6) Besøget må højest vare 15 minutter. 7) Der må kun stilles effekter i Byttehuset når dette er åbent. Effekter til Byttehuset må ikke placeres uden for huset på lukkedage. 8) Biler skal parkeres, så de ikke er til ulempe for trafikken på genbrugsstationen, og motoren skal stoppes under aflæsning. 9) Personalet har ikke pligt til at hjælpe ved aflæsning af affald. 10) Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) fra genbrugsstationen, som ikke er placeret i Byttehuset. 11) Personalet kan bortvise brugere af genbrugsstationen, når personalet vurderer, at en bruger fjerner affald eller genanvendelige produkter, som ikke er placeret i Byttehuset. Bortvisning kan ligeledes ske, hvis personer opholder sig på genbrugsstationen uden relevant ærinde, ikke følger givne anvisninger eller er til gene for stationens personale eller øvrige besøgende. 12) Der henvises i øvrigt til ordensreglement for genbrugsstationen. Side 25

28 Information til kommuner om kontaktperson: Navn: Camilla Jonassen, Per Aasbjerg Jensen og Abia Reindorf Tlf. nr.: , , Regulativet er vedtaget d og træder i kraft d Side 26

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE MORSØ KOMMUNE JUNI 2001 1. FORMÅL: Dette regulativ skal sikre, at der sker en forøget indsamling og sortering af PVC-affald forøgelse af mængden af PVC-affald,

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 13-10-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere