Til Holbæk Kommune. 08. februar Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia"

Transkript

1 Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte Fax CVR nr: EAN nr: februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Holbæk Kommune. Basisbudgettet er med sit tidlige skøn for økonomien i 2014, ikke et egentligt budgetforslag, men et redskab til brug for forårets trafikbestilling. Det egentlige budgetforslag, indeholdende kommunens trafikbestilling for 2014, fremsendes i forbindelse med budgettets 1. behandling i juni måned. Dette følgebrev indeholder: Det samlede basisbudget for kommunen fordelt på poster Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation Følsomhedsanalyse Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon Fax /5

2 Tabel 1 viser Holbæk Kommunens udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budgetter og forventede regnskaber (estimater) samt den forventede efterregulering 2012 til afregning i januar Tabel 1 Holbæk Kommunes finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til basisbudget 2014 (1.000 kr.) Lokale Handicap Flex- Komm. Flextrafik, rute Afdrag Ydelse Holbæk busruter kørsel tur ordn. Bruger Elev driftslån Rejsekortlån Total Regnskab Budget Estimat 4, ) Budget Estimat 1, ) Basisbudget ) Forventet efterregulering ) Note1: Estimat 4, 2012 og estimat 1, 2013 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmødet 28. februar 2013, og må derfor frem til denne dato behandles som foreløbige tal. Note2: Forskellen mellem det forventede tilskud, og kommunens tilskudsbetalinger i 2012, opgøres endeligt i regnskab Efterreguleringen sker i januar Da Flextrafikordningerne betales efter forbrug, er den forventede efterregulering på flexordningerne den forventede forskel i administrationsudgifter. Hvis der er foretaget a conto rettelser på busdrift, er forventet efterregulering for busdrift, forskellen mellem de indbetalte a conto betalinger og estimat 4. For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside. I skrivende stund udarbejdes det endelige regnskab for Dette arbejde tyder det på at indtægterne i Takstområde Vest er ca.5 mio. kr. 1 større i regnskabet end i det foreløbige estimat 4, , svarende til 4% flere indtægter. Hovedårsagen til de forventede højere indtægter, er at indtægterne fra HyperCard var højere i december i forhold til forudsat i estimat 4, I forlængelse heraf skal det oplyses at Movia i samarbejde med en dialoggruppe af kommuner og regioner, er ved at undersøge muligheden for at fremrykke regnskabet til februar. Et perspektiv ved dette arbejde er at Estimat 4 overflødiggøres. Fokus i de følgende afsnit er busdrift i basisbudget 2014, for Holbæk Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen basisbudget Samlet for bus og baner i Takstområde Vest. 2 Estimat 4, 2012 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmøde 28. februar Publikationen basisbudget 2014, kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. 2/5

3 Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorers betydning for udviklingen i Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget Tabel 2 Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2013 og basisbudget 2014 Holbæk (mio. kr.) Budget ,0 Effekt af opdaterede indeksprognoser -0,7 Effekt af opdaterede K-faktorer -0,5 Effekt af forhøjet lønsumsafgift 0,3 Effekt af opdaterede indtægter 2,1 Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer 0,4 Basisbudget ,5 Effekt af opdaterede indeksprognoser Til basisbudget har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriser samt renten vil være på et lavere niveau, mens løn og forbrugerpriser vil være på et lidt højere niveau i 2014 i forhold budgetteret i budget Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Holbæk Kommunes finansieringsbehov på 0,7 mio. kr. i forhold til budget Effekt af opdaterede af K-faktorer K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet. I basisbudget 2014, er de indregnede K-faktorer opdaterede i forhold til budget For Holbæk Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet reduceres med 0,5 mio. kr. i forhold til budget I budget 2013 var K-faktorer for køreplanerne i 2012 indarbejdet, mens der i basisbudget 2014 er indarbejdet K- faktorer for køreplanerne i Movias rådgivningscentre, kan vejlede kommunen i trafikplanlægning, som eventuelt kan reducere udgifterne til K- faktorer. 3/5

4 Effekt af forhøjet lønsumsafgift Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Holbæk Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til budget Effekt af ændringer i indtægter Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med oktober 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I basisbudget 2014 forventes: Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive lavere, svarende til et fald på 15,3% i forhold til budget Indtægten pr. passager at være 4,3% højere end i budget Samlet set forventes kommunens finansieringsbehov at stige med 2,1 mio. kr. fordi indtægtseffekten fra faldet i antal passagerer er større effekten fra indtægt pr. påstiger. Det er hovedsageligt linjerne 501A-507 som har færre passagerer end budgetteret. Samlet er passagertallet for disse linjer lavere end budgetteret. De lavere passagertal kan bl.a. henføres til at der i forbindelse med de store ændringer fra december 2011 var lagt for høje forventninger ind i budget Der er i basisbudget 2014 realiserede tællinger frem til og med oktober Hertil er der taget højde for at noget af passagerfaldet, skyldes at kunder på bl.a. 501A og 502 nu bliver siddende i bussen, og derfor kun bliver talt én gang, i stedet for at blive talt 2 gange i forbindelse med omskifte i det gamle bybusnet. Det er derfor indtægt per passager stiger mere end takststigningen. Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner. Hovedårsagen til stigningen under effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer, er at driften i kommunen er øget med 854 timer, svarende til 1,4%. Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation Movia har modtaget et brev af 19. december 2012, hvor Trafikstyrelsen varsler at nedsætte trafikselskabernes HyperCard-kompensation fra 140 kr. til 82,57 kr. med virkning fra 4. kvartal 2012 og frem. Dette er ikke indregnet i basisbudget Skønsmæssigt vil ændringen betyde et indtægtstab på ca. 15 mio. kr. svarende til 0,9% af Movias samlede indtægter. Movia agter sammen med de andre trafikselskaber at rette henvendelse til Trafikstyrelsen om rimeligheden i den valgte fremgangsmåde, og vil tage højde for en eventuel effekt i estimat 2, 2013 samt budget 2013, 1. behandling, som vil blive sendt til kommuner og regioner i juni. 4/5

5 Budgettets følsomheder For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere kommunens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af kommunens finansieringsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens finansieringsbehov. Tabel 4 Busdrifts finansieringsbehovs følsomhed 6 Holbæk (mio. kr.) Diesel forbrugerpris 20% 1,4 Renteændring 1,0 procentpoint 0,7 Passagerændring 5 % 0,9 Yderligere materiale på Movias ekstranet På klik på din kommune kan I finde Basisbudget 2014 (det samlede budget for Trafikselskabet Movia) Basisbudget 2014 Følgebrev (dette brev med kommunespecifikke uddybninger) Basisbudget 2014.xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen) Estimat xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen) Estimat xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen) Tidligere budget- og estimat versioner. Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , Holbæk Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf , Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Seniorkonsulent 6 I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december /5

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lolland Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 08. februar Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 08. februar Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Rudersdal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 08. februar Ballerup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 08. februar Ballerup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Ballerup Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Hørsholm Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1.juli 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Greve Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Greve Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Egedal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Egedal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Egedal Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Rudersdal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Rudersdal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Rudersdal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1.

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Kalundborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Herlev Kommune. 15. marts Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Herlev Kommune. 15. marts Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Herlev Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Albertslund Kommune. 15. marts Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Albertslund Kommune. 15. marts Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Allerød Kommune. 15. marts Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Allerød Kommune. 15. marts Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Allerød Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 15. marts Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 15. marts Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Hørsholm Kommune. 15. marts Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Hørsholm Kommune. 15. marts Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 15. marts Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 15. marts Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for

Læs mere

Til Rudersdal Kommune. 15. marts Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Rudersdal Kommune. 15. marts Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Rudersdal Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Til Glostrup Kommune. 15. marts Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Glostrup Kommune. 15. marts Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Glostrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Stevns Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Til Rødovre Kommune. 15. marts Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Rødovre Kommune. 15. marts Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Rødovre Kommune Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Brøndby Kommune. 15. marts Brøndby Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Brøndby Kommune. 15. marts Brøndby Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Brøndby Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Halsnæs Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Halsnæs Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. september 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2.

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 18. januar 2012 Vordingborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Vordingborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Dragør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Lejre Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. september 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Albertslund Kommune Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Albertslund Kommune. 29. april Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Albertslund Kommune. 29. april Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Albertslund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rudersdal Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

Til Allerød Kommune. 29. april Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Allerød Kommune. 29. april Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Allerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Greve Kommune. 29. april Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Greve Kommune. 29. april Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Greve Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet

Læs mere

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. juni 2011 Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere