1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune."

Transkript

1 Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer, at udbyde sådanne tjenester, som står i naturlig forbindelse med det nævnte formål samt enhver i naturlig forbindelse med nævnte formål hørende teknisk virksomhed. 2 Foreningens forsyningsområde og medlemskreds Foreningens forsyningsområde indenfor Vejle Kommune fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensyntagen til, hvad der i såvel teknisk og økonomisk henseende er formålstjenligt og forsvarligt Enhver indenfor foreningens forsyningsområde er berettiget til at blive medlem af foreningen (Amedlem), mod at vedkommende forpligter sig til at betale årligt kontingent og en tilslutningsafgift. For de ejendomme (min. 20 tilslutninger), hvor ejeren selv installerer eget antenneanlæg, men med tilslutning til det af antenneforeningen etablerede anlæg, gælder følgende: Ejeren vedligeholder selv forstærkeranlæg, fordelinger, abonnentdåser samt afholder selv eludgifter, men skal desuden betale kontingent til antenneforeningen for medlemskab (B-medlem). Ejeren er pligtig at installere og vedligeholde sit anlæg i overensstemmelse med gældende lovkrav og kan til enhver tid kontrolleres af foreningens installatør. Der kan indgås lejeaftale med foreningen om benyttelse af fællesantenneanlægget med medlemsrettigheder og -forpligtelser. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for sådanne lejemål. Stk. 5 Det ovenfor nævnte kontingent opkræves til dækning af foreningens udgifter til drift af antenneanlæg, til administration samt til modernisering og udbygning af antenneanlægget. Herudover opkræves de af programleverandørerne fastsatte programafgifter, gebyrer til CopyDan og Koda samt eventuelle offentlige afgifter herunder moms. 3 Kapital og drift Den til opfyldelse af foreningens formål nødvendige kapital tilvejebringes dels gennem tilslutningsafgifter dels gennem kontingenter fra medlemmerne, evt. ved optagelse af lån. Det årlige kontingent foreslås af bestyrelsen og fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår. Tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet differentieres mellem A-medlemmer og B-medlemmer i henhold til bestyrelsens vurdering af graden af de to medlemsgruppers belastning af foreningens drift. 4 Hæftelse Hverken foreningsmedlemmer eller medlemmer af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens forpligtelser udover, hvad der er bestemt i 4, 5 Udtræden af foreningen Medlemmerne er berettiget til med 1 måneds varsel at udtræde af foreningen til udgangen af kommende måned..

2 Inden et udtrædende medlem frigøres for sit forhold overfor foreningen, må samtlige restancer, herunder omkostninger ved afbrydelse og tilslutning være betalt. Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af foreningens eventuelle formue eller af forudbetalt kontingent. Indtræder en ny ejer eller lejer af det vedkommende anlæg som medlem godskrives denne det forudbetalte kontingent for den resterende del af regnskabsåret. 6 Eksklusion af medlemmer Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af betalingsrestance samt som følge af, at medlemmet holder sine modtageapparater, stikledninger og husinstallationer i så dårlig stand, at de øvrige medlemmers brug af fællesantenneanlægget efter bestyrelsens skøn generes. Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på først kommende ordinære generalforsamling. Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb, vedkommende har forpligtet sig til at betale, eller udgifter som medlemmet har givet anledning til, ligesom eksklusionen ikke berettiger til udbetaling af noget beløb. 7 Restancer Udebliver et medlem mere end 8 dage over forfaldstid med kontingent eller andre skyldige beløb, og beløbet ikke er betalt senest 5 dage efter modtaget påkrav, er foreningen berettiget til at afbryde forbindelsen med foreningens anlæg. Genoptagelse af tilslutning kan gøres betinget af, at alle forfaldne ydelser til foreningen med påløbne renter, de med afbrydelsen og tilslutningen forbundne udgifter samt et af bestyrelsen fastsat gebyr er betalt. 8 Ulovlig tilslutning Såfremt antenneforeningen bliver bekendt med, at der er foretaget ulovlig tilslutning for forsyning af en eller flere husstande end der er betalt for, kan antenneforeningen uden varsel for vedkommendes regning foretage afbrydelse af anlægget og kræve erstatning. Ved gentagelse eller i grovere tilfælde kan der indgives politianmeldelse. 9 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune, den ordinære generalforsamling inden udgangen af hvert års april måned. Generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære indkaldes med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse/lokalt tv. Der indkaldes ved brev, såfremt generalforsamlingen omhandler foreningens ophør. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

3 Stk. 5 Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til formanden senest den 15 marts. Stk. 6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 10 % af medlemmerne og med angivelse af anledningen. Indkaldelse hertil skal annonceres inden 3 uger derefter og med sædvanligt varsel. 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Beretning 4 Forelæggelse af årsregnskab 5 Til vedtagelse forelægges forslag til driftsbudget for det igangværende regnskabsår samt de af bestyrelsen foreslåede kontingenter for det følgende år. Der gives tillige oplysning om programafgifter, gebyrer til CopyDan og Koda samt moms. 6 Behandling af indkomne forslag 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen 8 Valg af suppleanter 9 Valg af revisor 10 Eventuelt 11 Dirigent Generalforsamlingen ledes af en på denne valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 12 Beslutninger Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen, dirigenten eller mindst 20 medlemmer fremsætter ønske herom, samt ved valg mellem flere kandidater til tillidsposter. Til vedtagelse af ændring af vedtægterne kræves, at mindst 100 (hundrede) af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen og desuden, at beslutningen vedtages med mindst 66% (sekstiseks procent) af de afgivne stemmer. Såfremt mindre end 100 (hundrede) medlemmer har givet møde på den i stk. 3 nævnte generalforsamling, men forslaget i øvrigt er vedtaget med mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer, indkalder bestyrelsen med vedtægtsmæssigt varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, såfremt mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 13 Stemmeret

4 Hvert A-medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. Hvert B-medlem har 1 stemme for hver påbegyndt 10 tilslutninger. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, for B-medlemmers vedkommende dog kollektivt. 14 Protokol Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 15 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år afgår henholdsvis 3 og 2 af de valgte (2 i ulige og 3 i lige år). Genvalg kan finde sted. Samtidig vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Stk. 5 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte regler for sin virksomhed. Stk. 6 Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Stk. 8 Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 9 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 0 Bestyrelsen kan indgå serviceaftale vedrørende vedligeholdelse af anlægget. 1 Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til at forestå regnskabsføring, kontingentopkrævning, teknisk bistand m.v. 2 Bestyrelsens medlemmer har krav på godtgørelse af direkte udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse og kan desuden aflønnes med et honorar, som i givet fald fastlægges i det på den ordinære generalforsamling forelagte budget. 16 Tegning af forening Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

5 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. Foreningens bestyrelse kan optage de lån, som er nødvendige for gennemførelse af foreningen opgaver. 17 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen, hvorefter det senest den 1. marts tilgår foreningens revisor for revision. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Af årets overskud foreslår bestyrelsen henlæggelse i passende omfang til moderniserings- og forbedringskonti, medens resten overføres til foreningens kapitalkonto. Foruden årsregnskabet vil der tillige være at udfærdige budget for det kommende regnskabsår. Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 18 Foreningens ophør Foreningens opløsning kan kun finde sted efter vedtagelse på en general-forsamling, hvor mindst 100 (hundrede) medlemmer deltager og hvor beslutningen vedtages med mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer. Såfremt mindre end 100 (hundrede) medlemmer har givet møde på den i stk. 1 nævnte generalforsamling, men forslaget i øvrigt er vedtaget med mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer, indkalder bestyrelsen med vedtægtsmæssigt varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, såfremt mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Udenfor situationer med manglende betalingsevne kan foreningen først opløses ved generalforsamlingsbeslutning, når foreningens økonomiske forpligtelser er indfriet. Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår mindst 2/3 af de angivne stemmer. 19 Ikrafttrædelse Efter vedtagelse på ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 2012 er de gældende vedtægter af 2003 blevet ændret.

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere