Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013"

Transkript

1 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Cykle Union og er underkastet forbundets love og regler. 2 - Kerneområder Bredde mountainbike Talentudvikling Elite mountainbike 3 - Formål Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til mountainbikesporten at være inspirationskilde for personer med interesse for mountainbikesporten at skabe et givende træningsmiljø for mountainbiker at skabe et sundt og socialt netværk for nye såvel som erfarne udøvere af terræncykling at fremme interessen for cykling gennem sportslige og sociale arrangementer at opstille velfungerende rammer for såvel motionisten som eliterytteren at være den toneangivende forening indenfor sporten i landsdelen 4 - Drift Foreningens drift dækkes gennem sponsorater, offentligt tilskud, overskud på arrangementer og medlemskontingent. Overskud af foreningens drift kan alene komme foreningen/ foreningens medlemmer til gode. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 1 af 9

2 Bestyrelsen kan godkende, at formanden alene eller sammen med kassereren i fællesskab kan tegne foreningen og kan disponere over foreningens formue, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder disponere over foreningens midler via elektroniske bank produkter. Ved økonomiske dispositioner/bilag kræves dog altid underskrifter af formand og kassereren inden regnskab udarbejdes. Kassereren fører medlemsprotokol og et specificeret regnskab. Kassereren skal til en hver tid følge den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden. Revisoren kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist. 5 - Bestyrelsen Stk.1 Bestyrelsen består af 6 personer primært fra foreningen, dog kan 1-2 medlemmer vælges udenfor foreningen, hvor særlige kompetencer er påkrævet. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 rytterrepræsentant. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges på generalforsamlingen. Med reference til bestyrelse kan der dannes diverse udvalg til varetagelse af interesseområder og arbejdsopgaver. Disse udvalg kan nedsættes på klubaftener tilgængelig for alle medlemmer i klubben. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid efter behov nedsætte udvalg eller ophæve udvalg. Stk. 3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 2 af 9

3 Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed, hvor afgørelse skal træffes, er formandens stemme udslagsgivende. Der tages referat af møderne og disse synliggøres overfor medlemmerne via foreningens hjemmeside. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, som ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremlægge sagen ved førstkommende bestyrelses møde. Stk. 4 Bestyrelsessuppleanterne og rytterrepræsentant har ikke stemmeret i bestyrelsen. Suppleanter er ikke forpligtet til at møde op til bestyrelsesmøder, med mindre denne i kraft af rollen som suppleant er indkaldt af formanden. Stk. 5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af kasserer og denne aflægger regnskab på den årlige generalforsamling. Stk. 6 For bestyrelsens medlemmer gælder dansk ret almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 7 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelseshvervet er ulønnet, mens rejseudgifter og andre udgifter i medfør heraf kan afholdes af foreningen. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 3 af 9

4 6 - Kontingent Stk. 1 Forslag til kontingentet indstilles af bestyrelsen. Det årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingen. Kontingentperioden dækker 1. januar til 31. december og betales for kalenderåret forud. Opkrævning udsendes via til eksisterende medlemmer og opslag på foreningens hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen med kontingentstørrelser og anvisning om hvordan kontingentet skal betales. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt 4 uger efter forfaldsdato, medfører dette udelukkelse fra al aktivitet omkring klubben, indtil betalingen har fundet sted. Såfremt et medlem efter påkrav udsendt via , ikke inden 14 dage, har betalt kontingentet betragtes medlemmet som værende udmeldt. Bliver en person medlem af foreningen efter 30. september er kontingentet for resten af kalenderåret halvt kontingent. Ønsker en person at blive medlem efter den 30. november blive det uden beregning resten af kalenderåret. 7 - Indmeldelse og udmeldelse Stk. 1 Der kan opnås medlemskab af foreningen fra det år hvor et medlem fylder 8 år, såfremt der ikke er et økonomisk mellemværende med foreningen, andre cykelklubber eller klubber under DIF. Deltagelse i træning og øvrige aktiviteter kan være betinget af en minimumsalder, som fastsættes af trænerne i samarbejde med udvalgene. Oplysninger om alderskrav vil fremgå af konditionerne for de enkelte træningshold og/eller aktiviteter. Personer, der ønsker at blive optaget som medlem, må udfylde skriftlig indmeldelse, der bl.a. indeholder navn, fødselsdato, -adresse og bopæl til foreningens bestyrelse. Såfremt et medlem ikke er myndigt, skal indmeldes ske med en værges samtykke. Et hvert medlem er pligtigt at meddele ændringer i adresse og -adresse. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 4 af 9

5 Betaling af kontingent sker elektronisk via det af bestyrelsens anviste system. Udmeldelse kan ske skriftlig til bestyrelsen via med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen. Ved udmeldelse refunderes ikke forudbetalt kontingent. 8 - Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Den afholdes en gang årligt, inden 1. marts. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde: På ulige år 1 Formand & 2 bestyrelsesmedlem På lige år 1 Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer Hvert år 1 Suppleant & 1 Revisor og dennes suppleant Genvalg kan finde sted Stk. 3 Bestyrelsen udsender indkaldelse til generalforsamlingen i henhold til vedtægterne via foreningens hjemmeside og til det enkelte medlem via med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via til bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 5 af 9

6 Stk. 4 Dagsordenspunkter på generalforsamlingen er: Stk Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Planer for det kommende år. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. a) Formand & 2 bestyrelsesmedlemmer - ulige år b) Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer - lige år c) Rytterrepræsentant hvert år d) 1 suppleant til bestyrelsen - hvert år 9. Valg af revisor og suppleant for revisor hvert år 10. Eventuelt - under dette punkt kan intet besluttes. Generalforsamlingen bestemmer afstemningsmåden og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en på denne valgte dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7 Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som er fyldt 18 år og som har været medlem af foreningen i de seneste 2 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivning kan udelukkende udøves ved personligt fremmøde. Stk. 8 På generalforsamlingen fremlægges det forgangne års regnskab, der forinden er revideret af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor kan ikke være medlem af foreningen. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 6 af 9

7 Der vælges endvidere en suppleant for revisoren. Stk. 9 Der udarbejdes referat/protokol over generalforsamlingen, som gøres tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside. 9 - Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 3 uger efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer har forlangt dette. Dette sker ved skriftlig henvendelse til formanden via , og med angivelse af hvilke forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via opslag på foreningens hjemmeside og til det enkelte medlem via . Der udarbejdes referat/protokol over den ekstraordinære generalforsamling, som gøres tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside Udelukkelse og eksklusion Gør et medlem efter bestyrelsens skøn sig skyld i en adfærd, der krænker/skader foreningens anseelse eller ved usportslig optræden, kan medlemmet ekskluderes. Spørgsmålet om eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, en eksklusion kræver mindst at 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på en ekstraordinær generalforsamling. Medlemmet har krav på, ved fremmøde at forsvarer sig. Et medlem der er ekskluderet jf. denne paragraf kan senere alene optages som medlem ved en ny generalforsamling. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 7 af 9

8 11 - Doping Stk.1 Foreningen kæmper aktivt for en ren sport. Foreningen følger love og regler fra Anitdoping Danmark. Begrundet mistanke om brug af doping fører til karantæne og positivt dopingresultat fører til øjeblikkelig eksklusion af medlemmet, hvor reglerne i 10 ikke finder anvendelse. Et medlem som anvender midler, der er registreret på listen over forbudte midler jf. Antidoping Danmark, er forpligtet til at få indhentet de fornødne attester, som til enhver tid skal kunne forevises Etisk regelsæt for medlemmer i foreningen Vis respekt for dine medmennesker. Tag kraftig afstand fra doping. Vær villig til at yde et stykke arbejde for foreningen. Vær med til at opbygge en harmonisk forening, hvor der hersker et godt kammeratskab og sammenhold. Vær med til at hjælpe hinanden under træning, f.eks. ved defekt/styrt. Overhold alle færdselsregler og udvis særlig agtpågivenhed og venlighed ved mødet med andre brugere af f.eks. et skovområde. Vær med til at profilere vores sponsorer mest muligt, hvorfor det også er et krav, at al cykling i foreningens regi foregår i officiel klubdragt ligesom der altid bæres hjelm under træning og konkurrence Børneattest Alle bestyrelsesmedlemmer, samt alle medlemmer der arbejder med børn og unge, skal give skriftlig tilladelse til at børneattest indhentes. Hvis en sådan tilladelse ikke gives, kan vedkommende ikke være i bestyrelsen eller arbejde med børn og unge. Vedtægter for MTB Club Vejle Side 8 af 9

9 Det er formandens ansvar, at der indhentes de fornødne attester og da børneattesten vedrører fortiden, er det formandens ansvar, at der efterfølgende foretages opfølgning i form af stikprøver Opløsning Foreningens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer er fremmødte, og mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, med minimum 8 dages varsel. Ved denne generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, båndlægges i fem år. Såfremt der indenfor denne periode tages initiativ til oprettelse af en ny forening med samme formål, tilfalder midlerne denne klub. Efter båndlæggelsens udløb tilfalder midlerne DCU s mtb-udvalg. Vedtaget på generalforsamling den , og gældende fra d Vedtægter for MTB Club Vejle Side 9 af 9

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere