VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark"

Transkript

1 VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab Denmark er et innovationssamarbejde for forsyningsresilience og er en almennyttig nonprofit forening, som med udgangspunkt i Vejle by, arbejder på at udvikle og koordinere Resilente 2050 løsninger for byer i år 2050 inden for energi, vand og data. Formålet er: At få simuleret Vejle by i år 2050 ved en samling af eksisterende viden om udviklingen inden for energi, klima, data og tilflytnings/bosætningsmønstre i 2050 At stille denne viden til rådighed i et nyt Resilience GIS værktøj som muliggør o At kunne 2050 certificere Vejle by og andre byer i deres løbende planlægning og udvikling af forsyning af energi, data og vand. o At kunne involvere teknologileverandører til dialog om fremtidige løsninger o At sikre sammentænkning af synergierne mellem energi, vand og data At demonstrere løsninger live i byen Vejle for at lære heraf og optimere løbende. At gennemføre forsknings og udviklingsaktiviteter inden for resilience At arbejde på at få LIVE SISTER SITES i flere af de 100 resilient byer At arbejde for at fremme eksport af danske teknologi og systemløsninger At afholde nationale og internationale konferencer, workshops og matchmaking samt evt. vandreudstillinger til de andre byer. At involvere sig i nationale og internationale resilience projekter At stille viden, værktøjer og løsninger til rådighed for de øvrige 99 resiliente byer i verden, så vi sikrer os share best practice mellem forskningsinstitutioner, myndigheder, virksomheder og forbrugergrupper Udgangspunktet for arbejdet er Resilient Communities i byen, som selvstændig og autonom skal være forsyningsresiliente mht. energi, data og vand. At communities skal være selvforsynende celler. II. MEDLEMMER 4. Medlemmer 1. Som medlemmer kan optages følgende, som gennem deres funktioner eller erhvervsudøvelse har en særlig interesse inden for Resilience Lab Denmark formål: Kommuner

2 Offentlige og private virksomheder Forsknings, uddannelses og videns institutioner Forsyningsvirksomheder Rådgivere 2. Ved optagelse af medlemmer opdeles disse i følgende kategorier: A. Ouatro Helix strategigruppen: Forskning: Syddansk Universitet og VIA University College Myndigheder: Vejle Kommune Forsyningsinfrastruktur: Vejle Spildevand A/S og TREFOR Virksomhedsinvolvering: Green Tech Center. Borgerinvolvering: 100 Resilience Cities organisation B. Koncept partnere er ved foreningens stiftelse: Insero Software GeoPartnere Rambøll C. Virksomheder med over 10 ansatte D. Virksomheder med op til 10 ansatte E. Forsknings, videns og undervisningsinstitutioner, Kommuner og Regioner som ikke er omfattet under pkt. A samt Nationale og Internationale organisationer Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. 5. Optagelse og udmeldelse 1. Bestyrelsen fastlægger kriterier og procedure for optagelse af nye medlemmer, herunder konceptpartnere. De til enhver tid gældende optagelseskriterier og proceduren for optagelse skal være relevante og saglige og skal fremgå af Resilience Lab Denmarks hjemmeside. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 6. Eksklusion 1. Bestyrelsen kan med ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder Resilience Lab Denmark formål eller med overlæg bringer Resilience Lab Denmark i miskredit. I tilfælde af eksklusion er årskontingentet tabt. Evt. nærmere regler for eksklusion fastlægges af bestyrelsen. 2. Et medlem af Resilience Lab Denmark kan, hvis det ekskluderes, forlange foretræde for bestyrelsen op til 4 uger efter at bestyrelsen har meddelt eksklusionen og kan endvidere forlange beslutningen om eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling. 3. Foreningens stiftere Quatro Helix Strategigruppen (Vejle Kommune, Syddansk Universitet, VIA University College, Vejle Spildevand, TREFOR og Green Tech Center) er fødte medlemmer af foreningen og kan ikke ekskluderes. III. LEDELSE. 7. Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er den overordnede myndighed i alle Resilience Lab Denmarks anliggender inden for de i nærværende vedtægter fastsatte grænser.

3 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af ønske til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højest 4 og mindst 2 ugers varsel ved brev eller til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive eventuelle forslag til vedtægtsændringer. 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være bestyrelsesformanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: a. Valg af dirigent b. Beretning om Resilience Lab Denmark virksomhed i det forløbne år c. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance d. Godkendelse af kontingent for året e. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse f. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. 9 g. Valg af revisor h. Eventuelt 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 8. På generalforsamlingen har alle medlemmer stemme og taleret. 9. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog Der kan stemmes ved fuldmagt dog således, at fuldmagt kun kan gives til bestyrelsen eller til et andet medlem. 8. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af Resilience Lab Denmark. 1. Den daglige drift varetages af Green Tech Centers sekretariat. 2. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Alle medlemskategorier have mulighed for at deltage i arbejdsgrupper 3. Ethvert medlem af Resilience Lab Denmark kan stille forslag til bestyrelsen. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 9. Bestyrelsens sammensætning 1. Bestyrelsen sammensættes på følgende vis: 1 medlem fra hver af Quatro Helix Partnerne kategori A Hvert medlem udpeger en personlig suppleant Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde og taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig med Bestyrelsesformand og næstformand.

4 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede heriblandt bestyrelsesformanden eller næstformanden. 2. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. 10. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Resilience Lab Denmark og tilsyn med Resilience Lab Denmark daglige ledelse, herunder: Fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling Godkendelse af budget for det kommende år Eksklusion af medlemmer Udvikling af Resilience Lab Denmark aktiviteter Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier Den nødvendige opfølgning på og kontrol med Resilience Lab Denmarks aktiviteter 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Hvervet som bestyrelsesformand kan honoreres efter bestyrelsens beslutning. 11. Resilience Lab Denmarks bestyrelsesformand Bestyrelsesformanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende orienteres om bestyrelsesformandens afgørelse i sådanne sager. 12. Den daglige drift 1. Den daglige ledelse varetages af Green Tech Centers sekretariat efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af Resilience Lab Denmarks arbejdsgrundlag og budget. 2. Green Tech Centers sekretariat er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. IV ØKONOMISKE FORHOLD 13. Resilience Lab Denmarks økonomiske grundlag Det økonomiske grundlag for Resilience Lab Denmark, herunder sekretariatets drift, opnås ved kontingentbetalinger, tilskud og projektmidler. Desuden kan Resilience Lab Denmarks medlemmer placere medarbejdere i/overføre medarbejdere til sekretariatet til at løse specifikke opgaver og eller projekter. 14. Kontingenter 1. Kontingenterne fastsættes af generalforsamlingen 2. Kontingenter opkræves forud og skal betales senest 3 uger efter fakturering. 3. Medlemmer hæfter alene med kontingentbetaling for Resilience Lab Denmarks forpligtelser.

5 15. Regnskab 1. Resilience Lab Denmarks regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 2. Resilience Lab Denmarks årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af direktøren for sekretariatet, bestyrelsesformanden og næstformanden. 3. Sekretariatet udarbejder budgetforslag for det kommende regnskabsår. Budgetforslagene forelægges bestyrelsen til godkendelse. Eventuelt overskud skal anvendes til fremme af Resilience Lab Denmarks formål og kan ingensinde udloddes til medlemmerne. 16. Revision Generalforsamlingen vælger en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. 17. Prokura 1. Resilience Lab Denmark tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren af sekretariatet eller af den samlede bestyrelse. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. V. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR 18. Vedtægtsændringer og eksklusion 1. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af Resilience Lab Denmark kræver mindst 2/3 majoritet blandt bestyrelsens medlemmer samt halvdelen af samtlige Resilience Lab Denmarks medlemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest fire uger efter sætte spørgsmålet om ændring i vedtægterne eller Resilience Lab Denmarks ophævelse til skriftlig afstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Vedtagelse kan da ske med halvdelen af de afgivne stemmer Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen (jf. 6) kræves der mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer for at den meddelte eksklusion opretholdes. 19. Ophør Ved ophør af Resilience Lab Denmark overgår Resilience Lab Denmarks aktiver til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Resilience Lab Denmark den

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere