OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE"

Transkript

1 OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE OFFENTLIGT EU-UDBUD AF TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE I ALBERTSLUND KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER UDBUDSFORM OG OMFANG TILBUDSFRIST AFLEVERINGSADRESSE SPØRGSMÅL OG HENVENDELSE I TILBUDSPERIODEN Generelt Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD TRO- OG LOVEERKLÆRING GENERELT OM TILBUDSMATERIALET FORBEHOLD Tilbudsgivers forbehold Albertslund Kommunes forbehold VAREPRØVER UDVÆLGELSESKRITERIER ALTERNATIVE TILBUD TILDELINGSKRITERIER MEDDELELSE OM RESULTATET TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN UDBUDSMATERIALET KRAV TIL PRODUKTER, SERVICE, LEVERING MV YDELSE BESTILLING, AFHENTNING & LEVERING STATISTIKKER MILJØ HANDELSMÆSSIGE BETINGELSER AFTALEPERIODEN PRIS PRISREGULERING FORHOLD VEDRØRENDE BETALING Betalingsbetingelser Fakturering OVERDRAGELSE FORSIKRING OG ERSTATNING GARANTI/REKLAMATION AKTINDSIGT INTERNATIONALE KONVENTIONER OPHÆVELSE SOM FØLGE AF MYNDIGHEDSBESLUTNINGER OG DOMME OPSIGELSE MISLIGHOLDELSE OG ØVRIGE BETINGELSER FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT MV Tavshedspligt Persondata TVISTIGHEDER KONTRAKT KONTRAKTOPHØR...19 Side 2 af 19

3 1 Tilbudsbetingelser 1.1 Udbudsform og omfang Udbud af Tøjvask til visiterede borgere i Albertslund Kommune, og da anskaffelsen vedrører en ydelse, som er omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B, er Albertslund Kommune alene forpligtet til dels ikke at benytte ikke-diskriminerende tekniske specifikationer, dels at offentliggøre i EU-tidende efter indgåelse af rammeaftalen. Kommunen er på den baggrund ikke forpligtet til at afholde et EU-udbud jf. Udbudsdirektivets artikel 21. Albertslund Kommune ønsker dog at konkurrenceudsætte ydelsen og afholder derfor et offentligt udbud med annoncering med udgangspunkt i udbudsmodellen. Albertslund Kommune vil efter udbudsprocessen indgå kontrakt med to leverandører. Såfremt Albertslund Kommune ikke ser sig i stand til at underskrive kontrakt med to leverandører efter godkendelsesreglerne om frit valg på ældreområdet, vil Albertslund Kommune indgå kontrakt med én leverandør som hovedleverandør under de forudsætninger, at hovedleverandøren lader sig konkurrenceudsætte jf. godkendelsesmodellens 91, stk. 7. Albertslund Kommune kan ligeledes informere om, at valg af leverandør sker efter princippet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbuddet omfatter levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Tilbudsgiver skal gøres opmærksom på, at ydelsen tøjvask til visiterede borgere jf. 83 i Lov om social service indebærer frit leverandørvalg. Albertslund Kommunes indbyggertal er ca , og det estimerede antal borgere, der baseret på 2009-oplysninger har mulighed for at modtage ydelsen er ca. 220 borgere. Albertslund Kommune forpligter sig imidlertid ikke til at aftage ydelsen til det oplyste antal borgere, da opgavens omfang og sammensætning vil være afhængig af det til enhver tid eksisterende antal borgere, som jf. 83 i Lov om social service er berettiget til at modtage den udbudte ydelse. Side 3 af 19

4 1.2 Tilbudsfrist Tilbud og alle tilhørende bilag skal være Albertslund Kommune i hænde senest den , kl. 12:00. Det skal samtidig oplyses, at det ikke vil være muligt at overvære åbningen af indkomne tilbud. 1.3 Afleveringsadresse Tilbud med tilhørende bilag, jf. afsnit 1.7 Generelt om tilbudsmaterialet, skal fremsendes skriftligt i en original version med 4 kopier, dvs. i alt 5 eksemplarer. Endvidere skal tilbuddet med tilhørende bilag vedlægges elektronisk på CD-rom kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF, dog skal bilag 2, Tilbudspriser og bilag 4, Tilbudsark være vedlagt i Microsoft Excel-format. Kuverten/emballagen skal tydeligt mærkes med: Må ikke poståbnes Tilbud på Tøjvask til visiterede borgere i Albertslund Kommune Det komplette tilbud sendes til: Albertslund Kommune Att.: Nicklas Kryger Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Alternativt kan tilbud og alle tilhørende bilag afleveres personligt til: Nicklas Kryger Albertslund Kommune Rådhuset, Blok C, Lokale 815 Nordmarks Allé 2620 Albertslund Side 4 af 19

5 Aflevering ved personlig henvendelse er kun mulig ved forudgående aftale med Nicklas Kryger, der kan kontaktes pr. mail eller pr. tlf. på Spørgsmål og henvendelse i tilbudsperioden Generelt Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal rettes pr. til: Albertslund Kommune Att.: Nicklas Kryger Såfremt tilbudsgiver har spørgsmål til nærværende udbudsforretning, skal disse stilles senest den , kl. 12:00. Såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt til samtlige tilbudsgivere, som har fået udleveret udbudsmaterialet, så hurtigt som muligt, dog senest Spørgsmål og svar fremsendes via Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Tilbudsgivernes spørgsmål til udbudsmaterialet og deres tilbud bliver behandlet anonymt og fortroligt af Albertslund Kommune. Albertslund Kommune vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgiverens tilbud, som angår tilbudsgiverens fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Albertslund Kommune til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning, hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Albertslund Kommune vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Side 5 af 19

6 Det er et krav fra Albertslund Kommune, at tilbudsgiverne har ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab ved udbudsforretningen. 1.5 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud minimum til den Tro- og loveerklæring I henhold til lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger skal tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud returnere bilag 1,Troog loveerklæring i udfyldt stand. Tro- og loveerklæringen omhandler bl.a. Artikel 45 i Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004, hvorfor denne er vedhæftet Tro- og loveerklæringen som bilag til orientering. Albertslund Kommune må som ordregiver ikke antage et tilbud fra en tilbudsgiver, der ikke har afgivet den nævnte Tro- og loveerklæring. Såfremt tilbudsgiver ikke skal være udelukket fra at afgive tilbud, skal Tro- og loveerklæringen være afgivet med 3 krydser. 1.7 Generelt om tilbudsmaterialet Tilbuddet skal være udformet på bilag 4, Tilbudsark, efter de i bilag 4 angivne retningslinjer. Dog skal den tilbudte pris gives i bilag 2, Tilbudspriser. Albertslund Kommune skal gøre opmærksom på, at kun tilbud, der er udformet i bilag 2, Tilbudspriser og bilag 4, Tilbudsark vil blive taget i betragtning. Alle besvarelser skal således fremgå af bilag 2, Tilbudspriser og bilag 4, Tilbudsark. Dog kan tilbudsgiver henvise til egne bilag i tilfælde, hvor dette ikke kan undlades (eksempelvis ved henvisning til tro- og loveerklæring, virksomhedsprofil, udskriftseksempel på statistik og lignende). Ligeledes gør Albertslund Kommune opmærksom på, at tilbudsgivers egne bilag kun vil blive taget i betragtning såfremt, der er tydeligt henvist til disse. Side 6 af 19

7 Tilbuddet og alle dertilhørende bilag skal være skriftlige og udarbejdet på dansk. Tilbuddet udarbejdes på tilbudsgivers regning, og der udbetales intet honorar ved deltagelse i denne udbudsforretning. Endvidere betragtes det afleverede tilbudsmateriale med tilhørende bilag som Albertslund Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret. Tilbud skal belyse alle forhold vedrørende krav, ønsker og bestemmelser opstillet i udbudsmaterialet. Der gøres opmærksom på, at mindstekrav angivet i bilag 4, Tilbudsark, skal være opfyldt før, at tilbuddet kan accepteres som konditionsmæssigt. Vedlagte bilag 1, Tro- og loveerklæring, bilag 2, Tilbudspriser, bilag 3, Oplysning om sikkerhed og arbejdsvilkår, og bilag 4, Tilbudsark, skal udfyldes og fremsendes, i skriftlig såvel som i elektronisk version, sammen med tilbudsgivers eventuelle egne bilag. Bilag 2, Tilbudspriser, og bilag 4, Tilbudsark, skal i den forbindelse vedlægges elektronisk i Excel-format. 1.8 Forbehold Tilbudsgivers forbehold Generelt Forbehold skal fremgå af en særskilt forbeholdsliste, der skal vedlægges tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold, skal der tydeligt henvises til forbeholdslisten i bilag 4, Tilbudsark. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold overfor mindstekrav i Kravspecifikationen, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor forkastet af Albertslund Kommune Grundlæggende udbudsbetingelser Selv om der ikke er tale om forbehold overfor mindstekrav i udbudsmaterialet, må tilbudsgiver ikke tage forbehold vedrørende grundlæggende udbudsbetingelser, hvis tilsidesættelse vil bevirke, at Albertslund Kommune indgår kontrakt om en ydelse, der adskiller sig væsentligt fra den udbudte ydelse. Tilbud med forbehold over for grundlæggende udbudsbetingelser vil blive kasseret som ikkekonditionsmæssige. Side 7 af 19

8 I tilfælde af usikkerhed, om et forbehold vil medføre kassation af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit 1.4 Spørgsmål og henvendelse i tilbudsperioden Kapitalisering af forbehold Tilbudsgivers forbehold vil blive kapitaliseret af Albertslund Kommune, dog ikke forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav, jf. ovenfor. Såfremt Albertslund Kommune ikke er i stand til at kapitalisere tilbudsgivers forbehold på en sikker og saglig vis, er Albertslund Kommune forpligtet til at kassere tilbuddet som ikkekonditionsmæssigt Bagatelagtige forbehold Bagatelagtige forbehold, som ikke kan kapitaliseres, vil blive vurderet kvalitativt under de relevante evalueringskriterier, de måtte vedrøre Albertslund Kommunes forbehold Opmærksomheden henledes på, at de i dette materiale angivne antal borgere visiteret af Albertslund Kommune til ydelsen tøjvask udelukkende skal opfattes som vejledende, idet det aktuelle antal borgere, der er visiteret til den udbudte ydelse vil være variabelt, jf. afsnit 1.1, Udbudsform og omfang. Albertslund Kommune tager forbehold for administrative og politiske beslutninger (besluttet ved lov), som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt. Side 8 af 19

9 1.9 Vareprøver Vareprøver på de tilbudte produkter og services til brug ved tilbudsevaluering skal kunne rekvireres vederlagsfrit. I nærværende udbud skal tilbudsgiver vedlægge den type vaskepose, som vil blive stillet Albertslund Kommunes borgere til rådighed i kontraktperioden. Posen vil blive testet ud fra de i Bilag 4, Tilbudsark opstillede krav til posen, hvorfor funktionalitet og kravopfyldelse vil blive evalueret ud fra tilsendte vareprøve(r). I tilfælde af yderligere igangsættelse af en eventuel afprøvningsperiode, til brug ved tilbudsevalueringen, aftales vilkårene parterne imellem Udvælgelseskriterier Til brug for Albertslund Kommunes vurdering af tilbudsgivers økonomiske og tekniske kvalifikationer skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumentation: En redegørelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation, mv. En erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, resultat og egenkapital i de seneste to disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for dennes omsætning, resultat og egenkapital foreligger. Regnskabsoplysningerne skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Erklæring om - eller dokumentation for - erhvervsansvarsforsikring. Tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 1,Tro- og loveerklæring. Tilbudsgiver bedes bemærke, at manglende fremsendelse af ovenstående oplysninger og dokumentation vil medføre, at tilbuddet afvises som ugyldigt Alternative tilbud Der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud. Side 9 af 19

10 1.12 Tildelingskriterier Ordren vil blive givet til de to tilbudsgivere, der ud fra en helhedsvurdering afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet tildelingskriterierne opstillet i vægtet og prioriteret rækkefølge er: 1. Pris 45 % 2. Kvalitet 25 % 3. Bestilling, afhentning, levering & distributionssikkerhed 15 % 4. Miljø 15 % Pris vil blive evalueret ud fra de tilbudte priser i bilag 2, Tilbudspriser jf. afsnit 3.2 Priser. Kvalitet vil blive evalueret ud fra afsnit 2.1 Ydelse. Bestilling, afhentning, levering og distributionssikkerhed vil blive evalueret ud fra afsnit 2.2 Bestilling og afsnit 2.3 Levering. Miljø vil blive evalueret ud fra afsnit 2.5 Miljø Meddelelse om resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidigt og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelsen til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som de økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af Albertslund Kommune og de valgte tilbudsgiver. Side 10 af 19

11 1.14 Tidsplan for udbudsforretningen Nedenstående tidsplan er vejledende og omfatter kun de væsentligste tidsfrister. Tidsfrist Aktivitet Afsendelse af udbudsannonce Tilbudsgiver har frist til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål, der modtages inden dette tidspunkt, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele det inden 6 dage før tilbudsfristen Tilbudsfrist Tilbudsvurdering Underskrivelse af kontrakt Opstart af samarbejdet 1.15 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsmateriale af bilag 1, Tro- og loveerklæring (skal udfyldes og returneres) bilag 2, Tilbudspris (skal udfyldes og returneres) bilag 3, Oplysning om sikkerhed og arbejdsvilkår (skal udfyldes og returneres) bilag 4, Tilbudsark (skal udfyldes og returneres) Side 11 af 19

12 2 Krav til produkter, service, levering mv. 2.1 Ydelse For Albertslund Kommunes krav og ønsker til ydelsen (kvalitet, kompetence, etc.) henvises til bilag 4, Tilbudsark, der skal udfyldes og returneres af tilbudsgiver. Ydelsen omhandler tøjvask til visiterede borgere med afhentning tirsdage i ulige uger. Det skal dog oplyses, at Albertslund Kommune er forpligtet til at tilbyde et varierende antal borgere tøjvask ugentligt, hvorfor ydelsen er todelt med borgere med ugentlig tøjvaske, og borgere med tøjvask hver anden uge. Til information kan det siges, at borgere med visitation til ugentlig tøjvask ved udbuddets offentliggørelse er ca. 20 borgere. 2.2 Bestilling, afhentning & levering For Albertslund Kommunes krav og ønsker til bestilling, afhentning og levering henvises til bilag 4, Tilbudsark, der skal udfyldes og returneres af tilbudsgiver. En liste over visiterede borgere og dermed afhentning og leveringssteder gives inden kontraktstart til de vindende parter. Information om adgangsforhold gives ligeledes inden kontraktopstart. 2.3 Statistikker For Albertslund Kommunes krav og ønsker til fremsendelse af statistik henvises til bilag 4, Tilbudsark, der skal udfyldes og returneres af tilbudsgiver. Statistikker til Team Strategisk Indkøb skal være fordelt på borgere, cpr-nummer, antal købte enheder, pris pr. enhed samt totalbeløb ekskl. moms. ke, stk. mv.) og antal enheder købt. 2.4 Miljø For Albertslund Kommunes krav og ønsker til miljø henvises til bilag 4, Tilbudsark, der skal udfyldes og returneres af tilbudsgiver. Side 12 af 19

13 3 Handelsmæssige betingelser 3.1 Aftaleperioden Kontrakten forudsættes indgået for en periode af 2 år i tidsrummet , med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder fra den De første 6 måneder af kontraktperioden betragtes som en prøveperiode, i hvilken Albertslund Kommune er berettiget til at opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 1 måned. 3.2 Pris Den tilbudte pris på Tøjvask til visiterede borgere skal være de pr gældende og omfatte alle de med leverancerne forbundne udgifter, herunder udgifter til afhentning og levering. I bilag 2, Tilbudspriser, skal der afgives en ydelsespris pr. borger i danske kr. ekskl. moms iht. bilag 2, Tilbudspriser. Prisen skal som minimum være gældende i 1 år fra kontraktens opstart jf. afsnit 3.3 prisregulering. Albertslund Kommune ønsker ingen former for bonusordninger. De indkomne tilbud evalueres på basis af direkte prissammenligning og vægtes i forhold til det angivne forbrug jf. afsnit 1.1 Udbudsform og omfang, der er baseret på kommunens optegnelser 1.februar Prisregulering Priserne er faste i minimum ét år fra kontraktstart. Såfremt prisen ikke er gældende for hele aftaleperioden kan de reguleres en gang årligt i henhold til stigningen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Prisreguleringen skal baseres på prisindeks februar 2010 (123,8). Reguleringen sker på leverandørens foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Prisen kan under ingen omstændigheder stige mere end stigningen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Side 13 af 19

14 Prisreguleringer i opadgående retning skal meddeles Albertslund Kommune senest 30 dage før ikrafttræden. Prisen kan kontinuerligt i hele kontraktperioden uden varsel reguleres i nedadgående retning. Prisfald samt eventuelle kampagne- eller særlige tilbud skal uden ophold komme Albertslund Kommune til gode. 3.4 Forhold vedrørende betaling Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt løbende måned plus 30 dage. Tilbudsgiver skal oplyse i bilag 4, Tilbudsark, om der ydes ekstra rabat, hvis fakturaerne bliver betalt indenfor 8 dage efter levering. I givet fald skal denne rabat udbetales særskilt til Team Strategisk Indkøb én gang årligt i henhold til tilbudsgivers opgørelse af, hvor stor en del af fakturaerne, der er betalt indenfor 8 dage efter levering Fakturering Tilbudsgiver skal garantere at overholde lov om offentlig betaling uden meromkostninger for Albertslund Kommune. Der faktureres direkte til bestillende enhed. Faktura skal minimum indeholde følgende informationer: CPR-nummer/ kundenummer Navn Leveringsadresse Leveringsdato Pris Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at alle betalinger i offentligt regi, jf. lov om offentlige betalinger, skal ske elektronisk. Side 14 af 19

15 3.5 Overdragelse En leverandør vil ikke uden Albertslund Kommunes skriftlige samtykke kunne overdrage kontrakten til tredjemand. En leverandør vil ikke uden Albertslund Kommunes skriftlige samtykke kunne overdrage sine tilgodehavender hos Albertslund Kommune til tredjemand. 3.6 Forsikring og erstatning Tilbudsgiver er i hele kontraktperioden forpligtet til at have tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker med en samlet årlig sum på danske kr.. En eventuel selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade, og tilbudsgivers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. En kopi af tilbudsgivers produktansvarsforsikring skal være vedlagt tilbuddet. 3.7 Garanti/reklamation Bekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 om lov om køb skal som minimum være gældende for den tilbudte ydelse. 3.8 Aktindsigt Albertslund Kommune er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til aktindsigt. Albertslund Kommune meddeler ikke aktindsigt i følsomme oplysning, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives. Der kan dog være pligt til at videregive dem til andre offentlige myndigheder. Med forbehold for ovenstående offentliggøres ikke oplysninger, som tilbudsgiver har fremsendt, og som tilbudsgiver har betegnet som fortrolig. Side 15 af 19

16 3.9 Internationale konventioner Tilbudsgiver og dennes eventuelle underleverandører skal efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt (oplistningen er ikke udtømmende): Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Ophævelse som følge af myndighedsbeslutninger og domme Ordregiver er berettiget til at ophæve kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt en offentlig myndighed, klagenævn eller domstol pålægger ordregiver dette eller træffer beslutning om at annullere ordregivers beslutning om kontrakttildeling. I så fald skal ordregiver godtgøre kontrakthaver de direkte og dokumenterbare udgifter, som kontrakthaver har afholdt eller skal afholde i forbindelse med udførelsen af kontrakten og som kontrakthaver ikke med rimelige bestræbelser har kunnet eller kan undgå. Kontrakthaver er ikke berettiget til godtgørelse for tabt fortjeneste eller en forholdsmæssig andel af leverandørens faste omkostninger. Denne bestemmelse berettiger ikke kontrakthaver til at kræve, at ordregiver ophæver kontrakten. Såfremt kontrakten ophæves af ovenstående grunde, kan ordregiver ikke ifalde erstatningsansvar over for kontrakthaver i videre omfang end beskrevet i denne bestemmelse Opsigelse Nærværende kontrakt kan opsiges af både ordregiver og kontrakthaver med et varsel på mindst 6 måneder. Denne opsigelse skal begrundes sagligt og objektivt af den opsigende part. Side 16 af 19

17 3.12 Misligholdelse og øvrige betingelser I tilfælde af en kontraktmisligholdelse fra leverandørs side forbeholder ordregiver sig ret til med øjeblikkelig virkning at kunne ophæve denne, hvorved leverandøren kan holdes ansvarlig for tab, en sådan ophævelse medfører for Albertslund Kommune. Udover de i udbuddet anførte betingelser lægges Købeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003, og Aftaleloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996, til grund for eventuelle uoverensstemmelser vedrørende alle forhold i kontrakten Force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig etc., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørens side for at kunne genoptage leveringen 3.14 Tavshedspligt mv Tavshedspligt Leverandørens ansatte er undergivet samme tavshedspligt som Albertslund Kommunes personale vedrørende alle forhold, som de ansatte måtte blive bekendt med ved leveringer og distribution for Albertslund Kommune. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse fra leverandøren. Det påhviler leverandøren at forpligte sine ansatte til at overholde tavshedspligten. Side 17 af 19

18 Leverandøren er ligeledes forpligtet til at bevare tavshedspligt overfor tredjemand om indholdet af de med Albertslund Kommune indgåede aftaler herunder pris og mængde Persondata Tilbudsgiver må ikke tilsende borgerne reklame- eller lignende informationsmateriale, der ikke er direkte relateret til den givne bevilling, med mindre dette i forvejen er godkendt af Albertslund Kommune. Leverandøren skal være godkendt af Datatilsynet til at behandle personlige oplysninger, herunder CPR-nr. efter Lov om behandling af personoplysninger, Persondatalovens 48, med virkning fra den 1. juli Det skal fremgå tydeligt af det fremsendte tilbud, om tilbudsgiver er godkendt af Datatilsynet Tvistigheder Eventuel tvivl om forståelse af eller tvistigheder i forbindelse med kontrakten indbringes for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værneting er Retten i Glostrup Kontrakt Ved indgåelse af kontrakt med den valgte leverandør udarbejdes denne af Albertslund Kommune, Rådhuset. Som udgangspunkt for indgåelse af kontrakt er det samlede udbudsmateriale med tilhørende bilag og den valgte leverandørs samlede tilbudsmateriale. Udarbejdelse af kontrakt vil således primært vedrøre en sammenskrivning af det samlede udbudsmateriale og det valgte tilbud. Tilbudsgivers generelle salgs- og leveringsbetingelser finder derfor ikke anvendelse ved indgåelse af kontrakt. Begge parter underskriver kontrakten. Side 18 af 19

19 3.17 Kontraktophør Tilbudsgiver skal garantere, at al information om Albertslund Kommune og dennes borgere slettes ved kontraktophør. Side 19 af 19

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM OFFENTLIGT UDBUD AF INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3

Læs mere

MADSERVICE TIL ÆLDRE I EGET HJEM

MADSERVICE TIL ÆLDRE I EGET HJEM MADSERVICE TIL ÆLDRE I EGET HJEM OFFENTLIGT UDBUD AF MADSERVICE TIL ÆLDRE I EGET HJEM Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3 1.2 TILBUDSFRIST...4 1.3 AFLEVERINGSADRESSE...4

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad Offentligt udbud Udbringning af varm & kold mad UDBUDSMATERIALE December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Odregivende myndigheder... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.2.1 Kørsel

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

EU-udbud på bleer. til. Ringkøbing-Skjern Kommune

EU-udbud på bleer. til. Ringkøbing-Skjern Kommune EU-udbud på bleer til Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsform, omfang og mulige delaftaler... 3 1.2 Tilbudsfrist... 4 1.3 Afleveringsadresse... 4 1.4

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 - Udbudsbetingelser og kravspecifikation Marts 2010 J.nr. 1-23-4-72-2-10 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden Udbudsbetingelser vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Annoncering Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Januar 2014 1. Indledning... 3 1.1 Udbuddets omfang... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1 Udbudsform... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld >

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld > Kommerciel og juridisk rådgivning Udbudsmateriale Offentligt udbud LEVERING AF Bustransport til Københavns Kommune EU Udbud nr.: Offentliggjort i EF-tidende den 18. juni 2010 Version 4.0 2. august

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere