Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles"

Transkript

1 Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den Hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål Nørremarkens forenede Sportsklubbers formål er at skabe rum og rammer for idrættens og fællesskabets fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde på Nørremarken for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 3 Tilhørsforhold Foreningen er tilsluttet idrættens hovedorganisationer DIF og DGI samt Idrætsrådet i Vejle Kommune. 4 Medlemsforhold Stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Stk. 2 Som støttemedlemmer kan optages enhver. Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan efter indstilling af et flertal i et afdelingsudvalg ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. En afdeling kan kun indstille egne medlemmer til eksklusion. Er en eksklusion vedtaget, afgør hovedbestyrelsen om den er gældende for samtlige tilsluttede afdelinger og hvor længe. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke sagen for førstkommende ordinære generalforsamling, der da træffer endelig beslutning under hensyn til hovedorganisationernes love og bestemmelser. 5 Organisering Stk. 1 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen sammensættes af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som konstituerer sig selv Generalforsamlingen vælger også en revisor. Hovedbestyrelsens medlemmer skal være over 16 år. Stk. 2 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3 Hovedbestyrelsen skal føre protokol over alle sine møder, generalforsamlingen og andre vigtige begivenheder i foreningen. Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan hvis der er behov herfor afholde årlige møder med repræsentanter fra de enkelte afdelinger, der er tilknyttet foreningen. Afdelingsrepræsentanter vælges på de respektive afdelingers medlemsmøder. 1

2 Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg efter behov. Retningslinjerne for disse udvalg vedtages ved nedsættelse af udvalget. 6 Generalforsamling Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Dog skal generalforsamlingen respektere de på afdelingernes medlemsmøder foretagne personvalg i henhold til vedtægterne. Der indkaldes til generalforsamlingen ved ex. brev, annonce, opslag eller lign. Dette skal ske senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Stk. 2 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 3 Kun Fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 14 år, forældre til aktive medlemmer under 14 år, medlemmer af afdelingernes udvalg, afdelingernes trænere samt medlemmer af hovedbestyrelsen, har stemmeret. Forældre til aktive medlemmer under 14 år har én stemme pr. barn, der er medlem af foreningen. Brugere af foreningen med restance har således ikke stemmeret. Det samme gør sig gældende for eksterne medlemsforeninger af NfS. Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Der kan ske skriftlig afstemning, hvis én person ønsker dette. Stk. 5 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Stk. 6 Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forsalg. 6. Valg af hovedbestyrelse (5 personer hvoraf 3 er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år) 7. Valg af 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer (for 1 år). 8. Valg af revisorer, som vælges for 1 år. 9. Eventuelt. 7 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. 2

3 Stk. 3 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 8 Afdelinger Stk. 1 Til varetagelse af foreningens aktiviteter nedsættes, af hovedbestyrelsen, et antal afdelinger ledet af et afdelingsudvalg bestående af minimum 3 medlemmer: Stk. 2 Repræsentanter for de enkelte afdelingers udvalg vælges på medlemsmøder der afholdes en gang om året. Alle valg gælder fra medlemsmødets afholdelse. Stk. 3 Kun Fremmødte aktive afdelingsmedlemmer der er fyldt 14 år, forældre til aktive afdelingsmedlemmer under 14 år samt medlemmer af afdelingernes udvalg og afdelingens trænere har stemmeret. Forældre til aktive afdelingsmedlemmer under 14 år har én stemme pr. barn i husstanden, der er medlem af foreningen. Stk. 4 Medlemsmøderne indvarsles minimum 14 dage før mødet af afdelingsrepræsentanten. 9 Afdelingernes organisatoriske opbygning Stk. 1 Den enkelte afdeling vedtager selv på det årlige medlemsmøde en arbejdsbeskrivelse for afdelingen, opdeling i senior- og ungdomsafdeling samt antal af udvalgsmedlemmer. Det henstilles, at afdelingen har sin egen kontaktperson til hovedbestyrelsen. Stk. 2 Den for afdelingen vedtagne arbejdsbeskrivelse, skal respektere nærværende vedtægter. Stk. 3 Udvalget fører protokol over udvalgsmøder. Stk. 4 Valgperioden til afdelingerne er 1 år, og sker i overensstemmelse med den arbejdsbeskrivelse, som er blevet vedtaget i den enkelte afdeling under det årlige medlemsmøde. Stk. 5 Fortegnelse over foreningens medlemmer føres af den enkelte afdeling. Den enkelte afdeling har selv ansvaret for afdelingens økonomi, og skal føre et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter ifølge de af hovedbestyrelsen givne retningslinjer. Stk. 6 Afdelingsudvalget er ansvarlig for udfærdigelse af et årsbudget, og dette budget skal godkendes i hovedbestyrelsen forinden økonomiske dispositioner for budgetåret træffes. Eventuelle væsentlige negative afvigelser fra budgettet skal godkendes af hovedbestyrelsen. Afdelingsudvalgene er ansvarlige for, at de udfærdigede og godkendte budgetter følges, og i tilfælde af væsentlige negative budgetoverskridelser skal hovedbestyrelsen straks underrettes. Stk. 7 Afdelingsudvalgene ansætter trænere og fastsætter træningstider, ligesom afdelingsudvalgene fastsætter kontingenter såvel indendørs som udendørs, alt sammen under hensyntagen til bestemmelserne i stk.6 vedrørende budgetter samt godkendelse af disse. 3

4 10 Eksternt medlemskab Stk. 1 En sportsklub kan tilknyttes foreningen gennem et eksternt medlemskab, hvorved denne klub gennem sit kontingent tilknyttes fællesskabet i Nørremarkens forenede Sportsklubber uden dog at have stemmeret. Stk. 2 Kontingentet for dette medlemskab fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan hvis der er behov herfor afholde årlige møder med repræsentanter fra de eksterne medlemsklubber, der er tilknyttet foreningen. 11 Regnskab Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Stk. 2 Regnskabet føres af en af hovedbestyrelsen valgt hovedkasserer. 12 Foreningens formue Stk. 1 Foreningens medlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 13 Tegningsret Stk. 1 Foreningen tegnes ved underskrift af 2 medlemmer af hovedbestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån den samlede bestyrelse. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et medlem af hovedbestyrelsen. Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt. 14 Forretningsorden Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 15 Vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. Stk. 2 Hovedbestyrelsen har mandat til at træffe beslutning om sammenslutning eller optagelse af andre foreninger eller organisationer såfremt at dette sker efter bestemmelserne om vedtægtsændringer jf. stk.1. 4

5 16 Vedtagelser Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af hovedbestyrelsen stemmer herfor. 17 Beslutningsprotokol Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 18 Opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne stemmer herfor. Ved foreningens opløsning må ingen af foreningens midler tilfalde medlemmerne. Evt. formue skal bruges til kulturelle almennyttige formål på Nørremarken, efter generalforsamlingens beslutning. Således vedtaget den Dirigent Bestyrelsen for NfS Fælles: 5

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere