God ledelse af almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God ledelse af almene boliger"

Transkript

1 God ledelse af almene boliger

2 Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private som i den offentlige sektor. Ledelsesopgaven kompliceres bl.a. af, at mange aktører ofte har modsatrettede interesser. Samtidig undergår samfundet så hastige forandringer, at planlagte mål og strategier ofte næsten er forældede, inden blækket er tørt. Det stiller krav til alle involverede men ikke mindst til ledelsen af den enkelte virksomhed. Hastige forandringer udfordrer lederes intuition, fantasi og omstillingsparathed på alle niveauer og sætter gældende normer og værdier på prøve. I den private sektor har Nørby-udvalgets anbefalinger de senere år sat god selskabsskik og ledelse i børsnoterede selskaber til debat. Anbefalingerne til de private virksomhedsledere inspirerede den offentlige sektor til at arbejde med anbefalinger til god ledelsesskik i den offentlige sektor specielt adresseret til topembedsmænd i stat, amter og kommuner. Men også på andre områder er der behov for at se nærmere på de rammer, kulturer og etiske regler, som ledelse fungerer under i dag. Den almene boligsektor er en stor sektor, som falder udenfor den private og offentlige sektor, men som med stor nytte kan drøfte og få gavn af dialogen om god selskabsskik og -ledelse. God ledelse i den almene boligsektor En million mennesker bor i almene boliger. Den almene boligsektor omsætter for mia. kroner om året i bygningsvedligeholdelse, drift og nybyggeri. Mere end 700 selvstændige boligorganisationer med ca organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fungerer som små og store virksomheder. Virksomheder der beskæftiger mere end 7000 ansatte. Der er en massiv offentlig interesse i driften af almene boliger. Mange forskellige aktører med hver deres interesser, kompetencer og ansvar opererer i sektoren. De almene boligorganisationer står overfor mange nye udfordringer. Det er noget andet at lede en almen boligorganisation i dag, end det var for år siden. Der er et stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet, fleksibilitet og udvikling. Boligorganisationernes ledelse sidder ofte i en situation, hvor de nære og individuelle ønsker ikke harmonerer med mere overordnede strategier på boligmarkedet. Samtidig skal boligorganisationerne agere indenfor de rammer, lovgivningen sætter. Denne virkelighed skaber dagligt mange dilemmaer. Derfor giver det mening at rejse diskussionen om god ledelse af de almene boliger. I det lys igangsatte Boligselskabernes Landsforening og KL et samarbejde om at inspirere den almene boligsektor, det kommunale tilsyn, revisorerne og staten til en mere systematiseret drøftelse om god ledelse i den almene boligsektor. 2

3 Tænketanken og ringe i vandet I november 2004 blev der nedsat en tænketank, der fik til opgave at være primus motor for diskussionen om god ledelse i den almene boligsektor. Tænketanken består af repræsentanter fra de almene boligorganisationer, kommunerne, staten og revisorerne. Tænketanken brugte foråret 2005 til at spørge en række udvalgte boligorganisationer og kommuner om, hvad god ledelse er og bør være. På baggrund af erfaringsindsamlingen udarbejdede tænketanken en række anbefalinger, som blev præsenteret og diskuteret på en konference den 3. oktober 2005 i Odense. Anbefalingerne er suppleret med konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med at kvalitetsudvikle ledelsesindsatsen. De enkelte boligorganisationer kan anvende eksemplerne direkte eller hente inspiration til at udarbejde egne redskaber. Der er ingen facitliste for god ledelse i den almene boligsektor. Tanken er at»best practise«som ringe i vandet kan vise vejen til mulige handlemønstre. Tænketanken præsenterer eksemplerne på BL s hjemmeside Det sikrer en let adgang for alle og giver mulighed for hurtig og kontinuerlig opdatering. Resultatet af diskussionerne er i nærværende skrift mundet ud i en række konkrete anbefalinger til, hvilke områder det er vigtigt at arbejde med, når god ledelse skal på dagsordnen. 3

4 Dilemmaer Både den politiske og administrative ledelse af boligorganisationerne træffer løbende beslutninger i et felt af aktører, der ofte har modsat rettede interesser. Ledelsesopgaven består bl.a. i at afbalancere beboernes korte og langsigtede interesser beboernes ønsker overfor lovgivningens rammer og regler boligforeningens råderum i forhold til det kommunale tilsyn boligafdelingernes og kommunernes handlemuligheder på boligmarkedet Værdisæt Den almene boligsektor er underlagt en lovregulering, der fylder meget i den daglige ledelse. Erfaringsopsamlingen pegede på, at regler ikke gør det alene. Det handler i høj grad også om at anerkende, at værdier er et lige så vigtigt fundament for god ledelse, som regelsættet er det. På den baggrund har Tænketanken udarbejdet et værdisæt for god almen ledelse: Tænketankens anbefalinger sætter fokus på redskaber og strukturer, der kan lette beslutningstagernes arbejde i boligorganisationerne. Det handler for eksempel om at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter og det handler om konfliktløsning. 4

5 Værdisæt Troværdighed: at gøre det man siger man gør F.eks. løbende evalueringer og målinger på, om handlinger og indsats har den tilsigtede virkning. Veluddannet ledelse og personale. Åbenhed at skabe gennemsigtighed gennem en åben og målrettet informationsstrategi F.eks. etiske spilleregler dvs. debat og beslutning af regler på sårbare områder som aflønning, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste, rejser, indkøb m.m. Beslutningerne skal offentliggøres for boligorganisationen. Helhed at have udsyn og overblik over hvor man står F.eks. målstyring at sætte sig mål og udarbejde konkrete handlingsplaner. Værdibaseret ledelse at have en aktiv personalepolitik, der også omfatter værdibaseret, synlig ledelse. Samarbejde at have strategier for samarbejdet med andre F.eks. strategier for samarbejdet med kommunerne, revisorerne og for internt samarbejde i bestyrelsen og med den administrative ledelse. Tænketankens værdisæt er rummeligt og tænkt som en ramme om de mange forskellige redskaber, den enkelte boligorganisation selv udvikler for at sikre forsvarlig og moderne drift. Men værdier får først betydning, når de omsættes til konkret handling. 5

6 Anbefalinger: God ledelse i boligorganisationerne Værdisættet har dannet grundlag for at udforme en række anbefalinger om god ledelse i den almene boligsektor. Boligorganisationernes indsats omfatter mange forskellige samarbejdsrelationer. Anbefalingerne er rettet imod både hovedbestyrelsens interne og eksterne arbejdsområder og den administrative ledelses organisering og indsats. Dertil kommer en række anbefalinger, der er knyttet til indsatsen for at sikre og understøtte beboerdemokratiet og til boligorganisationernes samarbejde med revisor. 1. Boligorganisationens bestyrelse Det er en god idé, at boligorganisationens bestyrelse arbejder efter klare mål og strukturer. Målene og strukturerne skal udstikke rammer for en professionel administrativ ledelse. Samtidig giver de bestyrelsen et bedre grundlag for at formulere politikker og fastsætte handlingsplaner på væsentlige områder som bl.a. vedligeholdelse, moderniseringer, udlejning, driftsøkonomi og nybyggeri. Politikker og handlingsplaner bør følges op med evalueringer. Anbefalingerne til bestyrelsen er opdelt i fire grupper: den interne organisering, den eksterne organisering, opfølgning og kontrol samt bestyrelsens arbejdsrytme. Anbefalinger: A. De interne linier Udarbejdelse af værdigrundlag informations- og kommunikationspolitik målsætninger for selskabets og afdelingernes drift og udvikling regler og procedurer for udlejning og opfølgning af beboersammensætningen skriftlige forretningsgange på alle væsentlige administrative områder handlingsplaner på væsentlige beslutninger B. De eksterne linier Udarbejdelse af informations- og kommunikationspolitik. Udarbejdelse af retningslinier for samarbejdet med andre herunder leverandører og kommuner. Initiativer der kan sikre løbende dialog med tilsynet om udlejning, beboersammensætning, økonomi samt nybyggeri. 6

7 C. Opfølgning og kontrol Udarbejdelse af politikker og redskaber for opfølgning og måling af vedtagne mål og planer (brugerundersøgelser, kvalitetssikringsprogrammer og opfølgning af udlejningsprocedurer). Årlig benchmarking/nøgletal for drift og administration, der kan fremme en rationel og effektiv drift. D. Bestyrelsens arbejdsrytme Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen. Udarbejdelse af etiske regler for rejser, gaver, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Evaluering af bestyrelsens arbejde herunder internt samarbejde og samarbejde med den administrative ledelse. Udarbejdelse af planer for uddannelse (introduktionsprogram) for nye bestyrelsesmedlemmer. Udarbejdelse af strategi for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. 1. Forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøder i Viby Andelsboligforening Med udgangspunkt i BL s paradigme for forretningsorden til bestyrelsesmøder, har Viby Andelsboligforening udarbejdet en grundig og detaljeret forretningsorden for det konstituerende møde, samt de generelle møder i deres hovedbestyrelse. Viby har bl.a. valgt at lægge følgende punkter ind i deres forretningsorden: Beskrivelse af faste dagsordenpunkter Protokol for optagelse af nye punkter efter udsendelse af dagsorden Fastlæggelse af sekretærfunktion Regel for deltagelse af eksterne parter, som f.eks. revisor BL s skabelon for en forretningsorden er en glimrende start. Men da ingen boligorganisationer er ens, er det vigtigt med individuel tilpasning, således at møder i bestyrelsen kan afvikles optimalt efter de forhold, den enkelte boligorganisation stiller. En detaljeret forretningsorden som Viby andelsboligforenings, efterlader ikke meget til tilfældigheder, og kan på den måde minimere de konflikter, der kan opstå som følge af usikkerhed omkring afholdelse af møder. 7

8 2. Den administrative ledelse Den administrative ledelse har ansvaret for den daglige drift af boligorganisationen og dens afdelinger over for bestyrelsen. Den daglige drift skal være effektiv, rationel og udviklingsorienteret. Ledelsen skal levere de oplysninger og materiale, der skal til, for at bestyrelsen kan tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Det er også den administrative ledelses ansvar, at handlingsplaner føres ud i livet og løbende følges op. Den daglige ledelse er bindeledet mellem bestyrelsen, administrationen og beboerdemokratiet. Klare retningslinier for kompetence- og ansvarsfordeling mellem parterne giver de bedste muligheder for et optimalt samarbejde. Men der skal stadig foregå en løbende, åben dialog mellem bestyrelsen og den daglige administrative ledelse om opgaveløsningen. Endelig er det den administrative ledelse, der på mange måder er kulturbærer for organisationen. Det betyder, at den administrative ledelse er pålagt et stort ansvar for at udvise god etisk opførsel såvel indadtil som udadtil. Anbefalingerne til den administrative ledelse er opdelt i to grupper: ledelse og samarbejde med bestyrelsen samt kompetenceklarhed. 8

9 Tjekliste Fire tag-ud-sider 109

10 Tjekliste Denne tjekliste omfatter alle de anbefalinger, som denne pjece indeholder. Listen kan f.eks. bruges til at få et overblik over, hvilke tiltag til sikring af god ledelse I har i jeres boligorganisation. De anbefalinger, som I ikke har fulgt endnu, men som I ønsker at følge, kan således være ledetråde for hvilken indsats, I skal koncentrere jer om i den nærmeste fremtid. Anbefalinger til støtte for bestyrelsens arbejde: Vedtaget værdigrundlag for boligorganisationen. Vedtaget informations- og kommunikationspolitik for intern kontakt i boligorganisationen. Vedtaget informations- og kommunikationspolitik for ekstern kontakt. Sikring af evalueringer af bestyrelsens arbejde herunder internt samarbejde og samarbejde med den administrative ledelse. Tilbud om uddannelses- eller introduktionsforløb for nye medlemmer af hovedbestyrelsen. Strategi for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Vedtagne målsætninger for selskabets og afdelingernes drift og udvikling. Forretningsgange og procedurer for udlejning og opfølgning af beboersammensætningen. Skriftlige forretningsgange på alle væsentlige administrative områder? Retningslinier for samarbejde med leverandører og andre. Initiativer, der kan sikre løbende dialog med tilsynet. Sikring af opfølgning og måling af vedtagne mål og planer. Årlig debat i bestyrelsen om benchmarking/ nøgletal for drift og administration. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen. Vedtagelse af etiske regler for rejser, gaver, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Anbefalinger til støtte for den administrative ledelses arbejde: Fastlæggelse af ledelsesværdier for organisationen herunder værdisæt for synlig ledelse og retningslinier for udadvendt virksomhed. Jævnlig opfølgning på lønniveauer i organisationen sammenlignet med andre boligorganisationer. Udarbejdelse af skriftlig personalepolitik/ personalehåndbog. Fastlæggelse af retningslinier for kompetence og ansvarsfordeling mellem bestyrelsen og den administrative ledelse. 110

11 Anbefalinger til støtte for beboerdemokratiet: Vedtagelse af forretningsorden for afholdelse af møder i øverste myndighed. Vedtagelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsernes arbejde. Drøftelse af bestyrelsessammensætningen for at sikre bredde og kompetence. Fastlæggelse af procedurer for udsendelse af beboervenligt budget- og regnskabsmateriale. Fastlæggelse af retningslinier for lokal administration af rådighedsbeløb, selskabslokaler o. lign. Tilbud om et uddannelses- eller introduktionsforløb for nye medlemmer af bestyrelsen/afdelingsbestyrelsen. Retningslinier for løsning af konflikter mellem administrationen og afdelingsbestyrelserne. Anbefalinger til støtte for boligorganisationens samarbejde med revisor: Revisors deltagelse i det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet og det tilhørende revisionsprotokollat behandles. Revisors tilstedeværelse ved forelæggelse af revisionsprotokollat i årets løb, hvis revisor har væsentlige bemærkninger. Sikring af, at revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet behandles på et bestyrelsesmøde, og at der tages stilling til alle bemærkninger. Sikring af stillingtagen til samarbejdet med revisor herunder fordele og ulempe ved forsat samarbejde f.eks. hvert 6. år. Udarbejdelse og udfyldes af et etisk spørgeskema, som påtegnes af revisor. Anbefalinger til kommunerne for at sikre et godt tilsyn: Sikring af samarbejde og erfaringsudveksling med tilsyn i andre kommuner. Regelmæssige drøftelser med boligorganisationerne om udlejning, beboersammensætning, økonomi, nybyggeri m.v. Gennemførelse af regelmæssige temaundersøgelser i arbejdet med kvalitetssikring af boligorganisationerne, herunder samarbejde med boligorganisationerne om benchmarking af relevante administrative og driftsmæssige områder. Fastlæggelse af retningslinier for god tilsynsskik. 111

12 112

13 Anbefalinger: A. Ledelse Formulering af ledelsesværdier for organisationen herunder værdisæt for synlig ledelse og etiske retningslinier for udadvendt virksomhed. Jævnlig opfølgning på lønniveauer i organisationen sammenlignet med andre boligorganisationer. Udarbejdelse af skriftlig personalepolitik. B. Samarbejde med bestyrelsen og kompetenceklarhed Udarbejdelse af retningslinier for kompetence og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og daglig administrativ ledelse, eksempelvis en forretningsorden retningslinier for udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bestyrelsen (bestyrelsesoplæg, bestyrelsesudvalg o. lign.) 2. Personalehåndbog fra Ungdomsbo Ungdomsbo har udgivet en personalehåndbog i et forsøg på at imødekomme mange af de spørgsmål personalet løbende rejser. Håndbogen indeholder de personalepolitiske rammer og forventninger samt en grundig indføring i relevante emner som f.eks.: Ansættelse Løn Personaleudvikling Arbejdsmiljø og sundhed Fratrædelse Under punktet arbejdsmiljø og sundhed finder man f.eks. Ungdomsbos alkoholpolitik, der beskriver alle forhold omkring indtagelse af alkohol i forbindelse med arbejdet, lige fra en øl i frokostpausen til eventuel afskedigelse som følge af ukontrolleret misbrug. Der er opstillet retningslinier, som omfatter alle ansatte samt håndværkere og andre, der udfører arbejde for Ungdomsbo. En grundigt gennemarbejdet og omfattende håndbog kan være en stor hjælp til ansatte på alle niveauer i boligorganisationen. Nedskrevne og let tilgængelige retningslinier for mange af de emner, der berører de ansatte er en støtte i dagligdagen og når mere følsomme situationer opstår. Håndbogen giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, og hjælper til at finde neutrale løsninger ved eventuelle uoverensstemmelser. 9

14 3. Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer er unikt. I de senere år har beboerdemokratiet dog ændret karakter. En stigende individualisering har medført, at mange beboere finder beboerdemokratiet mindre interessant at engagere sig i. Det kan f.eks. betyde, at vigtige strategiske tiltag ikke kan besluttes, fordi der ikke er demokratisk opbakning til det. F.eks. bliver fusioner af mindre og sårbare organisationer eller udlejningstiltag ikke vedtaget på grund af manglende opbakning. For at få beboerdemokratiet til at fungere i praksis er det vigtigt, at der er klare retningslinier for, hvem der har hvilke kompetencer, og at beboerdemokratiets og afdelingsbestyrelsernes arbejde bakkes op af den øverste ledelse. Det er hovedbestyrelsen samt den administrative ledelse, der bærer ansvaret for at sikre klare rammer for beboerdemokratiets virke. Derfor er anbefalingerne om god ledelse i relation til beboerdemokratiet også rettet mod hovedbestyrelsen og den overordnede administrative ledelse frem for til afdelingsniveauet. 3. Værktøj til at skrive en forretningsorden fra KAB KAB har udviklet et konkret værktøj til at rådgive alle beboervalgte om forretningsordener. Disse råd er udgivet i en pjece, som alle beboervalgte i KAB kan hente inspiration fra. Pjecen indeholder beskrivelser og eksempler på forretningsordener for forskellige møder som f.eks. afdelingsmødet, møde i boligorganisationens bestyrelse og møde i repræsentantskabet. Pjecen giver korte råd til, hvordan man strukturerer en hensigtsmæssig forretningsorden, hvis man blot har brug for et lille skub i den rigtige retning. Som KAB selv påpeger:»der findes ingen standardforretningsorden, som blot kan skrives af. Derimod eksisterer der mange regler og normer for, hvad der er god skik, når man leder eller deltager i et møde.«pjecen kan være en uvurderlig hjælp til de mindre erfarne beboervalgte. Men også de mere garvede beboerrepræsentanter kan få gavn af at hente inspiration, da man let fanges i rutiner, der kan begrænse muligheden for udvikling og forbedring. 10

15 Anbefalinger: A. Øverste myndighed i boligorganisationen Udarbejdelse af forretningsorden for afholdelse af møder i øverste myndighed retningslinier for bestyrelsessammensætningen (herunder køn, aldersfordeling, kompetencer samt eventuel eksterne bestyrelsesmedlemmer) B. Beboerne Udarbejdelse af forretningsorden for afholdelse af beboermøder retningslinier for udsendelse af budget- og regnskabsmateriale (beboervenligt regnskab) C. Afdelingsbestyrelsen Udarbejdelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen retningslinier for»lokal«administration af beboerkasse, rådighedsbeløb, selskabslokaler o. lign. uddannelses- eller introduktionsprogram for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer retningslinier for løsning af konflikter mellem administrationen og afdelingsbestyrelserne retningslinier for løsning af konflikter mellem organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelse 11

16 4. Boligorganisationens samarbejde med revisor Det er vigtigt, at samarbejdet mellem revisor og boligorganisation er præget af åbenhed og dialog. Samarbejdet får de bedste betingelser, hvis det tager afsæt i klare retningslinjer, der kan fremme åbenheden og dialogen. Det er oplagt at indarbejde retningslinierne i bestyrelsens forretningsorden. 4. Etisk spørgeskema til organisationsbestyrelserne i Boligkontoret Danmark Som supplement til revisionsprotokollatet og spørgeskemaet til revisor har Boligkontoret Danmark udarbejdet et etisk spørgeskema. Spørgeskemaet kan bidrage til åbenhed omkring bestyrelsens udgifter til en række af de poster, som normalt ikke vil fremgå entydigt af regnskabet. På den måde sikres, at der er fuld oplysning om økonomien, og at alle kan stå inde for bestyrelsens udgifter. Skemaet sætter fokus på studieture og rejser, samt på om der er opdaterede forretningsgange for andre udgiftsområder som f.eks. telefon- og kørselsgodtgørelse. Et par eksempler på spørgsmål i et etisk spørgeskema kunne være: Har bestyrelsen haft udgifter til ikke faglige arrangementer som f.eks. jubilæumsfester, middage eller lignende? Har ledsagere til bestyrelsesmedlemmer deltaget i studieture/rejser arrangeret af boligorganisationen? Spørgeskemaet skal ikke udstikke retningslinier for udgifter til bestyrelsesarbejdet. Det sikrer alene, at der er fuld information om bestyrelsesarbejdet. Derudover kan skemaet anvendes i forbindelse med sammenligning med andre boligorganisationer. Ved at stille de samme spørgsmål i andre boligorganisationer vil man bedre kunne sammenligne regnskaberne, idet nogle af aktiviteterne vil fremgå af dette etiske spørgeskema. 12

17 Anbefalinger: Det er en god idé, at bestyrelsen anmoder revisor om at deltage i det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet og det tilhørende revisionsprotokollat behandles anmoder revisor om at være til stede ved forelæggelse af revisionsprotokollat i årets løb, med væsentlige bemærkninger behandler revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet på et bestyrelsesmøde og tager stilling til alle bemærkninger anmoder revisor om, i et afsnit i revisionsprotokollatet, at samle de bemærkninger som bestyrelsen skal forholde sig til f.eks. hvert 6. år tager stilling til samarbejdet med revisor herunder fordele og ulemper ved fortsat samarbejde orienteres mindst én gang årligt om den daglige ledelses samarbejde med revisionen, herunder revisionsaftalen udarbejder og udfylder et etisk spørgeskema, som påtegnes af revisor 13

18 Anbefalinger: Det kommunale tilsyn God ledelse i boligorganisationerne handler også om et godt samspil med det kommunale tilsyn. Erfaringerne har vist, at der er behov for at styrke det faglige niveau i det kommunale tilsyn. For at sikre det videre arbejde med udvikling af det gode tilsyn, bør der etableres et netværk for udveksling af erfaringer for kommunalt tilsyn med almene boligorganisationer. Netværket skal fungere som et lukket debatforum på KL s hjemmeside. Ud over en mere systematisk erfaringsudveksling gennem et elektronisk netværk vil kommunerne kunne udvikle tilsynet gennem en række konkrete tiltag: Udvikling af den faglige viden bl.a. ved at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Løbende (som minimum årlige) drøftelser mellem tilsynet og boligorganisationen om udlejning, beboersammensætning, økonomi samt nybyggeri. Gennemførelse af regelmæssige temaundersøgelser i arbejdet med kvalitetssikring af boligorganisationerne. Etablering af et samarbejde med boligorganisationerne om gennemførelsen af en årlig benchmarking på relevante administrative og driftsmæssige områder. Udarbejdelse af retningslinier for god tilsynsskik. 5. Samarbejde mellem Rødovre Kommune og boligorganisationerne For at lette kommunikationen mellem kommune og boligforeninger, har Rødovre Kommune støttet op om, at deres 14 lokale almene boligforeninger slog sig sammen i et fælles organ Fællesrepræsentationen, som blev stiftet i Der afholdes ca. fire årlige møder mellem kommunen og Fællesrepræsentationen. Møderne er i høj grad med til at styrke og koordinere samarbejdet og indsatserne i hele Rødovre Kommune og handler eksempelvis om følgende emner: Det kommunale tilsyn hvordan praktiseres det, og hvordan fungerer det? Boligudlejningen i Rødovre Kommune herunder etablering og revidering af den kommunale boliganvisningsmodel. Boliggarantibeviser. Budgetmøde det kommende års budget for Rødovre Kommune etc. Derudover kan det bl.a. nævnes, at der tages initiativer til fælles temamøder for alle boligafdelinger i Rødovre Kommune. Møderne omhandler emner som f. eks. nye regler for affaldshåndtering i de almene boligafdelinger, problemer med psykisk syge etc. 14

19 Udgivet januar 2006 af KL Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S. Telefon , mail I samarbejde med Boligselskabernes Landsforening Studiestræde 50, 1554 København V. Telefon , mail Fotos: Alex Tran Layout: Gorm Boa, BL Tænketankens medlemmer: Formand Bjarne Pedersen, Søllerød kommune Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening Frank Bundgaard, Socialministeriet Ove Sahlertz, Revisionsinstituttet Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark Claus Poulsen, Tilst Boligadministration Søren Peter Jensen, FSBbolig Vinie Hansen, Boligselskabernes Landsforening Arne Juul, Rødovre kommune Michael Larsen, Vejle kommune Kim Pedersen, Aalborg kommune Eske Groes, KL Sekretariat: Jana Eger Schrøder, KL Sofie A. Jensen, KL David H. Meyer, KL 15

20

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr.

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 2 Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs mere på side 5 Læs om : Ungbo Bestyrelsens beretning Hjemmeside Treschowsgade

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Referat ordinært bestyrelsesmøde dato. 1. april 2014 kl. 17.00. sted Organisationsbestyrelseslokalet. Organisationsbestyrelsen

Referat ordinært bestyrelsesmøde dato. 1. april 2014 kl. 17.00. sted Organisationsbestyrelseslokalet. Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 4. april 2014 Mødedeltagere: Referat ordinært bestyrelsesmøde dato Knud Nielsen (KN) Konni Lunau (KL) Helle Hjort

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Helene Obel,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere