God ledelse af almene boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God ledelse af almene boliger"

Transkript

1 God ledelse af almene boliger

2 Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private som i den offentlige sektor. Ledelsesopgaven kompliceres bl.a. af, at mange aktører ofte har modsatrettede interesser. Samtidig undergår samfundet så hastige forandringer, at planlagte mål og strategier ofte næsten er forældede, inden blækket er tørt. Det stiller krav til alle involverede men ikke mindst til ledelsen af den enkelte virksomhed. Hastige forandringer udfordrer lederes intuition, fantasi og omstillingsparathed på alle niveauer og sætter gældende normer og værdier på prøve. I den private sektor har Nørby-udvalgets anbefalinger de senere år sat god selskabsskik og ledelse i børsnoterede selskaber til debat. Anbefalingerne til de private virksomhedsledere inspirerede den offentlige sektor til at arbejde med anbefalinger til god ledelsesskik i den offentlige sektor specielt adresseret til topembedsmænd i stat, amter og kommuner. Men også på andre områder er der behov for at se nærmere på de rammer, kulturer og etiske regler, som ledelse fungerer under i dag. Den almene boligsektor er en stor sektor, som falder udenfor den private og offentlige sektor, men som med stor nytte kan drøfte og få gavn af dialogen om god selskabsskik og -ledelse. God ledelse i den almene boligsektor En million mennesker bor i almene boliger. Den almene boligsektor omsætter for mia. kroner om året i bygningsvedligeholdelse, drift og nybyggeri. Mere end 700 selvstændige boligorganisationer med ca organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fungerer som små og store virksomheder. Virksomheder der beskæftiger mere end 7000 ansatte. Der er en massiv offentlig interesse i driften af almene boliger. Mange forskellige aktører med hver deres interesser, kompetencer og ansvar opererer i sektoren. De almene boligorganisationer står overfor mange nye udfordringer. Det er noget andet at lede en almen boligorganisation i dag, end det var for år siden. Der er et stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet, fleksibilitet og udvikling. Boligorganisationernes ledelse sidder ofte i en situation, hvor de nære og individuelle ønsker ikke harmonerer med mere overordnede strategier på boligmarkedet. Samtidig skal boligorganisationerne agere indenfor de rammer, lovgivningen sætter. Denne virkelighed skaber dagligt mange dilemmaer. Derfor giver det mening at rejse diskussionen om god ledelse af de almene boliger. I det lys igangsatte Boligselskabernes Landsforening og KL et samarbejde om at inspirere den almene boligsektor, det kommunale tilsyn, revisorerne og staten til en mere systematiseret drøftelse om god ledelse i den almene boligsektor. 2

3 Tænketanken og ringe i vandet I november 2004 blev der nedsat en tænketank, der fik til opgave at være primus motor for diskussionen om god ledelse i den almene boligsektor. Tænketanken består af repræsentanter fra de almene boligorganisationer, kommunerne, staten og revisorerne. Tænketanken brugte foråret 2005 til at spørge en række udvalgte boligorganisationer og kommuner om, hvad god ledelse er og bør være. På baggrund af erfaringsindsamlingen udarbejdede tænketanken en række anbefalinger, som blev præsenteret og diskuteret på en konference den 3. oktober 2005 i Odense. Anbefalingerne er suppleret med konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med at kvalitetsudvikle ledelsesindsatsen. De enkelte boligorganisationer kan anvende eksemplerne direkte eller hente inspiration til at udarbejde egne redskaber. Der er ingen facitliste for god ledelse i den almene boligsektor. Tanken er at»best practise«som ringe i vandet kan vise vejen til mulige handlemønstre. Tænketanken præsenterer eksemplerne på BL s hjemmeside Det sikrer en let adgang for alle og giver mulighed for hurtig og kontinuerlig opdatering. Resultatet af diskussionerne er i nærværende skrift mundet ud i en række konkrete anbefalinger til, hvilke områder det er vigtigt at arbejde med, når god ledelse skal på dagsordnen. 3

4 Dilemmaer Både den politiske og administrative ledelse af boligorganisationerne træffer løbende beslutninger i et felt af aktører, der ofte har modsat rettede interesser. Ledelsesopgaven består bl.a. i at afbalancere beboernes korte og langsigtede interesser beboernes ønsker overfor lovgivningens rammer og regler boligforeningens råderum i forhold til det kommunale tilsyn boligafdelingernes og kommunernes handlemuligheder på boligmarkedet Værdisæt Den almene boligsektor er underlagt en lovregulering, der fylder meget i den daglige ledelse. Erfaringsopsamlingen pegede på, at regler ikke gør det alene. Det handler i høj grad også om at anerkende, at værdier er et lige så vigtigt fundament for god ledelse, som regelsættet er det. På den baggrund har Tænketanken udarbejdet et værdisæt for god almen ledelse: Tænketankens anbefalinger sætter fokus på redskaber og strukturer, der kan lette beslutningstagernes arbejde i boligorganisationerne. Det handler for eksempel om at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter og det handler om konfliktløsning. 4

5 Værdisæt Troværdighed: at gøre det man siger man gør F.eks. løbende evalueringer og målinger på, om handlinger og indsats har den tilsigtede virkning. Veluddannet ledelse og personale. Åbenhed at skabe gennemsigtighed gennem en åben og målrettet informationsstrategi F.eks. etiske spilleregler dvs. debat og beslutning af regler på sårbare områder som aflønning, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste, rejser, indkøb m.m. Beslutningerne skal offentliggøres for boligorganisationen. Helhed at have udsyn og overblik over hvor man står F.eks. målstyring at sætte sig mål og udarbejde konkrete handlingsplaner. Værdibaseret ledelse at have en aktiv personalepolitik, der også omfatter værdibaseret, synlig ledelse. Samarbejde at have strategier for samarbejdet med andre F.eks. strategier for samarbejdet med kommunerne, revisorerne og for internt samarbejde i bestyrelsen og med den administrative ledelse. Tænketankens værdisæt er rummeligt og tænkt som en ramme om de mange forskellige redskaber, den enkelte boligorganisation selv udvikler for at sikre forsvarlig og moderne drift. Men værdier får først betydning, når de omsættes til konkret handling. 5

6 Anbefalinger: God ledelse i boligorganisationerne Værdisættet har dannet grundlag for at udforme en række anbefalinger om god ledelse i den almene boligsektor. Boligorganisationernes indsats omfatter mange forskellige samarbejdsrelationer. Anbefalingerne er rettet imod både hovedbestyrelsens interne og eksterne arbejdsområder og den administrative ledelses organisering og indsats. Dertil kommer en række anbefalinger, der er knyttet til indsatsen for at sikre og understøtte beboerdemokratiet og til boligorganisationernes samarbejde med revisor. 1. Boligorganisationens bestyrelse Det er en god idé, at boligorganisationens bestyrelse arbejder efter klare mål og strukturer. Målene og strukturerne skal udstikke rammer for en professionel administrativ ledelse. Samtidig giver de bestyrelsen et bedre grundlag for at formulere politikker og fastsætte handlingsplaner på væsentlige områder som bl.a. vedligeholdelse, moderniseringer, udlejning, driftsøkonomi og nybyggeri. Politikker og handlingsplaner bør følges op med evalueringer. Anbefalingerne til bestyrelsen er opdelt i fire grupper: den interne organisering, den eksterne organisering, opfølgning og kontrol samt bestyrelsens arbejdsrytme. Anbefalinger: A. De interne linier Udarbejdelse af værdigrundlag informations- og kommunikationspolitik målsætninger for selskabets og afdelingernes drift og udvikling regler og procedurer for udlejning og opfølgning af beboersammensætningen skriftlige forretningsgange på alle væsentlige administrative områder handlingsplaner på væsentlige beslutninger B. De eksterne linier Udarbejdelse af informations- og kommunikationspolitik. Udarbejdelse af retningslinier for samarbejdet med andre herunder leverandører og kommuner. Initiativer der kan sikre løbende dialog med tilsynet om udlejning, beboersammensætning, økonomi samt nybyggeri. 6

7 C. Opfølgning og kontrol Udarbejdelse af politikker og redskaber for opfølgning og måling af vedtagne mål og planer (brugerundersøgelser, kvalitetssikringsprogrammer og opfølgning af udlejningsprocedurer). Årlig benchmarking/nøgletal for drift og administration, der kan fremme en rationel og effektiv drift. D. Bestyrelsens arbejdsrytme Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen. Udarbejdelse af etiske regler for rejser, gaver, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Evaluering af bestyrelsens arbejde herunder internt samarbejde og samarbejde med den administrative ledelse. Udarbejdelse af planer for uddannelse (introduktionsprogram) for nye bestyrelsesmedlemmer. Udarbejdelse af strategi for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. 1. Forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøder i Viby Andelsboligforening Med udgangspunkt i BL s paradigme for forretningsorden til bestyrelsesmøder, har Viby Andelsboligforening udarbejdet en grundig og detaljeret forretningsorden for det konstituerende møde, samt de generelle møder i deres hovedbestyrelse. Viby har bl.a. valgt at lægge følgende punkter ind i deres forretningsorden: Beskrivelse af faste dagsordenpunkter Protokol for optagelse af nye punkter efter udsendelse af dagsorden Fastlæggelse af sekretærfunktion Regel for deltagelse af eksterne parter, som f.eks. revisor BL s skabelon for en forretningsorden er en glimrende start. Men da ingen boligorganisationer er ens, er det vigtigt med individuel tilpasning, således at møder i bestyrelsen kan afvikles optimalt efter de forhold, den enkelte boligorganisation stiller. En detaljeret forretningsorden som Viby andelsboligforenings, efterlader ikke meget til tilfældigheder, og kan på den måde minimere de konflikter, der kan opstå som følge af usikkerhed omkring afholdelse af møder. 7

8 2. Den administrative ledelse Den administrative ledelse har ansvaret for den daglige drift af boligorganisationen og dens afdelinger over for bestyrelsen. Den daglige drift skal være effektiv, rationel og udviklingsorienteret. Ledelsen skal levere de oplysninger og materiale, der skal til, for at bestyrelsen kan tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Det er også den administrative ledelses ansvar, at handlingsplaner føres ud i livet og løbende følges op. Den daglige ledelse er bindeledet mellem bestyrelsen, administrationen og beboerdemokratiet. Klare retningslinier for kompetence- og ansvarsfordeling mellem parterne giver de bedste muligheder for et optimalt samarbejde. Men der skal stadig foregå en løbende, åben dialog mellem bestyrelsen og den daglige administrative ledelse om opgaveløsningen. Endelig er det den administrative ledelse, der på mange måder er kulturbærer for organisationen. Det betyder, at den administrative ledelse er pålagt et stort ansvar for at udvise god etisk opførsel såvel indadtil som udadtil. Anbefalingerne til den administrative ledelse er opdelt i to grupper: ledelse og samarbejde med bestyrelsen samt kompetenceklarhed. 8

9 Tjekliste Fire tag-ud-sider 109

10 Tjekliste Denne tjekliste omfatter alle de anbefalinger, som denne pjece indeholder. Listen kan f.eks. bruges til at få et overblik over, hvilke tiltag til sikring af god ledelse I har i jeres boligorganisation. De anbefalinger, som I ikke har fulgt endnu, men som I ønsker at følge, kan således være ledetråde for hvilken indsats, I skal koncentrere jer om i den nærmeste fremtid. Anbefalinger til støtte for bestyrelsens arbejde: Vedtaget værdigrundlag for boligorganisationen. Vedtaget informations- og kommunikationspolitik for intern kontakt i boligorganisationen. Vedtaget informations- og kommunikationspolitik for ekstern kontakt. Sikring af evalueringer af bestyrelsens arbejde herunder internt samarbejde og samarbejde med den administrative ledelse. Tilbud om uddannelses- eller introduktionsforløb for nye medlemmer af hovedbestyrelsen. Strategi for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Vedtagne målsætninger for selskabets og afdelingernes drift og udvikling. Forretningsgange og procedurer for udlejning og opfølgning af beboersammensætningen. Skriftlige forretningsgange på alle væsentlige administrative områder? Retningslinier for samarbejde med leverandører og andre. Initiativer, der kan sikre løbende dialog med tilsynet. Sikring af opfølgning og måling af vedtagne mål og planer. Årlig debat i bestyrelsen om benchmarking/ nøgletal for drift og administration. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen. Vedtagelse af etiske regler for rejser, gaver, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Anbefalinger til støtte for den administrative ledelses arbejde: Fastlæggelse af ledelsesværdier for organisationen herunder værdisæt for synlig ledelse og retningslinier for udadvendt virksomhed. Jævnlig opfølgning på lønniveauer i organisationen sammenlignet med andre boligorganisationer. Udarbejdelse af skriftlig personalepolitik/ personalehåndbog. Fastlæggelse af retningslinier for kompetence og ansvarsfordeling mellem bestyrelsen og den administrative ledelse. 110

11 Anbefalinger til støtte for beboerdemokratiet: Vedtagelse af forretningsorden for afholdelse af møder i øverste myndighed. Vedtagelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsernes arbejde. Drøftelse af bestyrelsessammensætningen for at sikre bredde og kompetence. Fastlæggelse af procedurer for udsendelse af beboervenligt budget- og regnskabsmateriale. Fastlæggelse af retningslinier for lokal administration af rådighedsbeløb, selskabslokaler o. lign. Tilbud om et uddannelses- eller introduktionsforløb for nye medlemmer af bestyrelsen/afdelingsbestyrelsen. Retningslinier for løsning af konflikter mellem administrationen og afdelingsbestyrelserne. Anbefalinger til støtte for boligorganisationens samarbejde med revisor: Revisors deltagelse i det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet og det tilhørende revisionsprotokollat behandles. Revisors tilstedeværelse ved forelæggelse af revisionsprotokollat i årets løb, hvis revisor har væsentlige bemærkninger. Sikring af, at revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet behandles på et bestyrelsesmøde, og at der tages stilling til alle bemærkninger. Sikring af stillingtagen til samarbejdet med revisor herunder fordele og ulempe ved forsat samarbejde f.eks. hvert 6. år. Udarbejdelse og udfyldes af et etisk spørgeskema, som påtegnes af revisor. Anbefalinger til kommunerne for at sikre et godt tilsyn: Sikring af samarbejde og erfaringsudveksling med tilsyn i andre kommuner. Regelmæssige drøftelser med boligorganisationerne om udlejning, beboersammensætning, økonomi, nybyggeri m.v. Gennemførelse af regelmæssige temaundersøgelser i arbejdet med kvalitetssikring af boligorganisationerne, herunder samarbejde med boligorganisationerne om benchmarking af relevante administrative og driftsmæssige områder. Fastlæggelse af retningslinier for god tilsynsskik. 111

12 112

13 Anbefalinger: A. Ledelse Formulering af ledelsesværdier for organisationen herunder værdisæt for synlig ledelse og etiske retningslinier for udadvendt virksomhed. Jævnlig opfølgning på lønniveauer i organisationen sammenlignet med andre boligorganisationer. Udarbejdelse af skriftlig personalepolitik. B. Samarbejde med bestyrelsen og kompetenceklarhed Udarbejdelse af retningslinier for kompetence og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og daglig administrativ ledelse, eksempelvis en forretningsorden retningslinier for udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bestyrelsen (bestyrelsesoplæg, bestyrelsesudvalg o. lign.) 2. Personalehåndbog fra Ungdomsbo Ungdomsbo har udgivet en personalehåndbog i et forsøg på at imødekomme mange af de spørgsmål personalet løbende rejser. Håndbogen indeholder de personalepolitiske rammer og forventninger samt en grundig indføring i relevante emner som f.eks.: Ansættelse Løn Personaleudvikling Arbejdsmiljø og sundhed Fratrædelse Under punktet arbejdsmiljø og sundhed finder man f.eks. Ungdomsbos alkoholpolitik, der beskriver alle forhold omkring indtagelse af alkohol i forbindelse med arbejdet, lige fra en øl i frokostpausen til eventuel afskedigelse som følge af ukontrolleret misbrug. Der er opstillet retningslinier, som omfatter alle ansatte samt håndværkere og andre, der udfører arbejde for Ungdomsbo. En grundigt gennemarbejdet og omfattende håndbog kan være en stor hjælp til ansatte på alle niveauer i boligorganisationen. Nedskrevne og let tilgængelige retningslinier for mange af de emner, der berører de ansatte er en støtte i dagligdagen og når mere følsomme situationer opstår. Håndbogen giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, og hjælper til at finde neutrale løsninger ved eventuelle uoverensstemmelser. 9

14 3. Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer er unikt. I de senere år har beboerdemokratiet dog ændret karakter. En stigende individualisering har medført, at mange beboere finder beboerdemokratiet mindre interessant at engagere sig i. Det kan f.eks. betyde, at vigtige strategiske tiltag ikke kan besluttes, fordi der ikke er demokratisk opbakning til det. F.eks. bliver fusioner af mindre og sårbare organisationer eller udlejningstiltag ikke vedtaget på grund af manglende opbakning. For at få beboerdemokratiet til at fungere i praksis er det vigtigt, at der er klare retningslinier for, hvem der har hvilke kompetencer, og at beboerdemokratiets og afdelingsbestyrelsernes arbejde bakkes op af den øverste ledelse. Det er hovedbestyrelsen samt den administrative ledelse, der bærer ansvaret for at sikre klare rammer for beboerdemokratiets virke. Derfor er anbefalingerne om god ledelse i relation til beboerdemokratiet også rettet mod hovedbestyrelsen og den overordnede administrative ledelse frem for til afdelingsniveauet. 3. Værktøj til at skrive en forretningsorden fra KAB KAB har udviklet et konkret værktøj til at rådgive alle beboervalgte om forretningsordener. Disse råd er udgivet i en pjece, som alle beboervalgte i KAB kan hente inspiration fra. Pjecen indeholder beskrivelser og eksempler på forretningsordener for forskellige møder som f.eks. afdelingsmødet, møde i boligorganisationens bestyrelse og møde i repræsentantskabet. Pjecen giver korte råd til, hvordan man strukturerer en hensigtsmæssig forretningsorden, hvis man blot har brug for et lille skub i den rigtige retning. Som KAB selv påpeger:»der findes ingen standardforretningsorden, som blot kan skrives af. Derimod eksisterer der mange regler og normer for, hvad der er god skik, når man leder eller deltager i et møde.«pjecen kan være en uvurderlig hjælp til de mindre erfarne beboervalgte. Men også de mere garvede beboerrepræsentanter kan få gavn af at hente inspiration, da man let fanges i rutiner, der kan begrænse muligheden for udvikling og forbedring. 10

15 Anbefalinger: A. Øverste myndighed i boligorganisationen Udarbejdelse af forretningsorden for afholdelse af møder i øverste myndighed retningslinier for bestyrelsessammensætningen (herunder køn, aldersfordeling, kompetencer samt eventuel eksterne bestyrelsesmedlemmer) B. Beboerne Udarbejdelse af forretningsorden for afholdelse af beboermøder retningslinier for udsendelse af budget- og regnskabsmateriale (beboervenligt regnskab) C. Afdelingsbestyrelsen Udarbejdelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen retningslinier for»lokal«administration af beboerkasse, rådighedsbeløb, selskabslokaler o. lign. uddannelses- eller introduktionsprogram for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer retningslinier for løsning af konflikter mellem administrationen og afdelingsbestyrelserne retningslinier for løsning af konflikter mellem organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelse 11

16 4. Boligorganisationens samarbejde med revisor Det er vigtigt, at samarbejdet mellem revisor og boligorganisation er præget af åbenhed og dialog. Samarbejdet får de bedste betingelser, hvis det tager afsæt i klare retningslinjer, der kan fremme åbenheden og dialogen. Det er oplagt at indarbejde retningslinierne i bestyrelsens forretningsorden. 4. Etisk spørgeskema til organisationsbestyrelserne i Boligkontoret Danmark Som supplement til revisionsprotokollatet og spørgeskemaet til revisor har Boligkontoret Danmark udarbejdet et etisk spørgeskema. Spørgeskemaet kan bidrage til åbenhed omkring bestyrelsens udgifter til en række af de poster, som normalt ikke vil fremgå entydigt af regnskabet. På den måde sikres, at der er fuld oplysning om økonomien, og at alle kan stå inde for bestyrelsens udgifter. Skemaet sætter fokus på studieture og rejser, samt på om der er opdaterede forretningsgange for andre udgiftsområder som f.eks. telefon- og kørselsgodtgørelse. Et par eksempler på spørgsmål i et etisk spørgeskema kunne være: Har bestyrelsen haft udgifter til ikke faglige arrangementer som f.eks. jubilæumsfester, middage eller lignende? Har ledsagere til bestyrelsesmedlemmer deltaget i studieture/rejser arrangeret af boligorganisationen? Spørgeskemaet skal ikke udstikke retningslinier for udgifter til bestyrelsesarbejdet. Det sikrer alene, at der er fuld information om bestyrelsesarbejdet. Derudover kan skemaet anvendes i forbindelse med sammenligning med andre boligorganisationer. Ved at stille de samme spørgsmål i andre boligorganisationer vil man bedre kunne sammenligne regnskaberne, idet nogle af aktiviteterne vil fremgå af dette etiske spørgeskema. 12

17 Anbefalinger: Det er en god idé, at bestyrelsen anmoder revisor om at deltage i det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet og det tilhørende revisionsprotokollat behandles anmoder revisor om at være til stede ved forelæggelse af revisionsprotokollat i årets løb, med væsentlige bemærkninger behandler revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet på et bestyrelsesmøde og tager stilling til alle bemærkninger anmoder revisor om, i et afsnit i revisionsprotokollatet, at samle de bemærkninger som bestyrelsen skal forholde sig til f.eks. hvert 6. år tager stilling til samarbejdet med revisor herunder fordele og ulemper ved fortsat samarbejde orienteres mindst én gang årligt om den daglige ledelses samarbejde med revisionen, herunder revisionsaftalen udarbejder og udfylder et etisk spørgeskema, som påtegnes af revisor 13

18 Anbefalinger: Det kommunale tilsyn God ledelse i boligorganisationerne handler også om et godt samspil med det kommunale tilsyn. Erfaringerne har vist, at der er behov for at styrke det faglige niveau i det kommunale tilsyn. For at sikre det videre arbejde med udvikling af det gode tilsyn, bør der etableres et netværk for udveksling af erfaringer for kommunalt tilsyn med almene boligorganisationer. Netværket skal fungere som et lukket debatforum på KL s hjemmeside. Ud over en mere systematisk erfaringsudveksling gennem et elektronisk netværk vil kommunerne kunne udvikle tilsynet gennem en række konkrete tiltag: Udvikling af den faglige viden bl.a. ved at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Løbende (som minimum årlige) drøftelser mellem tilsynet og boligorganisationen om udlejning, beboersammensætning, økonomi samt nybyggeri. Gennemførelse af regelmæssige temaundersøgelser i arbejdet med kvalitetssikring af boligorganisationerne. Etablering af et samarbejde med boligorganisationerne om gennemførelsen af en årlig benchmarking på relevante administrative og driftsmæssige områder. Udarbejdelse af retningslinier for god tilsynsskik. 5. Samarbejde mellem Rødovre Kommune og boligorganisationerne For at lette kommunikationen mellem kommune og boligforeninger, har Rødovre Kommune støttet op om, at deres 14 lokale almene boligforeninger slog sig sammen i et fælles organ Fællesrepræsentationen, som blev stiftet i Der afholdes ca. fire årlige møder mellem kommunen og Fællesrepræsentationen. Møderne er i høj grad med til at styrke og koordinere samarbejdet og indsatserne i hele Rødovre Kommune og handler eksempelvis om følgende emner: Det kommunale tilsyn hvordan praktiseres det, og hvordan fungerer det? Boligudlejningen i Rødovre Kommune herunder etablering og revidering af den kommunale boliganvisningsmodel. Boliggarantibeviser. Budgetmøde det kommende års budget for Rødovre Kommune etc. Derudover kan det bl.a. nævnes, at der tages initiativer til fælles temamøder for alle boligafdelinger i Rødovre Kommune. Møderne omhandler emner som f. eks. nye regler for affaldshåndtering i de almene boligafdelinger, problemer med psykisk syge etc. 14

19 Udgivet januar 2006 af KL Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S. Telefon , mail I samarbejde med Boligselskabernes Landsforening Studiestræde 50, 1554 København V. Telefon , mail Fotos: Alex Tran Layout: Gorm Boa, BL Tænketankens medlemmer: Formand Bjarne Pedersen, Søllerød kommune Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening Frank Bundgaard, Socialministeriet Ove Sahlertz, Revisionsinstituttet Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark Claus Poulsen, Tilst Boligadministration Søren Peter Jensen, FSBbolig Vinie Hansen, Boligselskabernes Landsforening Arne Juul, Rødovre kommune Michael Larsen, Vejle kommune Kim Pedersen, Aalborg kommune Eske Groes, KL Sekretariat: Jana Eger Schrøder, KL Sofie A. Jensen, KL David H. Meyer, KL 15

20

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen Bovia Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Engstien 2A, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen KJP JBS

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Bestyrelsesmedlem: Dato: Organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har organisationsbestyrelsen den rigtige størrelse? Ja Sæt kryds Nej 2)

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden VEJLEDNING OM bestyrelsens forretningsorden UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Forretningsordenen... 1 3. Forretningsordenens indhold... 2 4. Anbefalingerne for

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Standard Bestyrelses- evaluering. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Bestyrelses- evaluering. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Bestyrelses- evaluering Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Standardanalyse Bestyrelsesevaluering side 1 Evaluering af organisationsbestyrelser Indledning Denne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

DEMOKRATI OG DELTAGELSE

DEMOKRATI OG DELTAGELSE DEMOKRATI OG DELTAGELSE Arne Juul, Slagelse Boligselskab Ønsket om øget inddragelse Mange taler om det, men færre gør noget ved det. Mange har ønsket om det, men færre ved hvordan de skal gøre det. Hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr.

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 2 Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs mere på side 5 Læs om : Ungbo Bestyrelsens beretning Hjemmeside Treschowsgade

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Etiske spilleregler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Etiske spilleregler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Boligkontoret Danmark 2014 Etiske spilleregler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere For organisations- og afdelingsbestyrelser Adam B. Andersen 01-07-2014 Etiske spilleregler for samarbejde med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere