Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)"

Transkript

1 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer og MEGC s er beskrevet i kapitel 4.3, fiberforstærkede plasttanke er beskrevet i kapitel 4.4, og slamsugertanke er beskrevet i kapitel 4.5. Anm. 2: UN-tanke og UN-MEGC s, der er mærket i henhold til de relevante bestemmelser i kapitel 6.7, men som er godkendt i en stat, som ikke er en kontraherende part til ADR, kan ikke desto mindre anvendes til transport i henhold til ADR Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-tanke til transport af stoffer i klasse 1 og klasserne 3 til Dette afsnit omhandler generelle bestemmelser for anvendelsen af UN-tanke til transport af stoffer i klasse 1, 3, 4.1, 4.2, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 og 9. Ud over disse generelle bestemmelser, skal UN-tanke opfylde kravene til konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning, som er beskrevet i detaljer i Stoffer skal transporteres i UN-tanke, der er i overensstemmelse med den relevante tankanvisning, der fremgår af kolonne (10) i tabel A i kapitel 3.2, og som er beskrevet i (T1 - T23), og i overensstemmelse med de særlige bestemmelser, der måtte være angivet for de enkelte stoffer i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2, og som er beskrevet i Under transport skal råtanken og råtankens driftsudstyr være tilstrækkelig beskyttet mod stød bagfra og i siden og mod væltning. Såfremt råtanken og råtankens driftsudstyr er konstrueret på en sådan måde, at disse kan modstå stød og væltning, er den førnævnte beskyttelse ikke nødvendig. Eksempler på en sådan beskyttelse er givet i Nogle stoffer er kemisk ustabile. Disse stoffer må kun transporteres, hvis de nødvendige foranstaltninger er taget for at forebygge stoffernes farlige dekomposition, omdannelse eller polymerisation under transport. I denne forbindelse skal det især sikres, at UN-tanke ikke indeholder stoffer, der kan være skyld i, at sådanne reaktioner fremmes Temperaturen på den ydre overflade af råtanken med undtagelse af åbninger og deres lukkeanordninger eller på varmeisoleringen må ikke overstige 70 C under transport. Råtanken skal om nødvendigt være varmeisoleret Tomme UN-tanke, der ikke er rengjorte eller udluftede for gasser, skal opfylde de samme bestemmelser som fyldte UN-tanke med det pågældende stof Stoffer, der reagerer farligt med hinanden, må ikke transporteres i tilstødende rum i råtanke (se definitionen for "farlig reaktion" i 1.2.1) Den kompetente myndighed eller et organ, der er anerkendt af denne myndighed, og ejeren af en UN-tank skal hver opbevare et eksemplar af det typegodkendelsescertifikat, den prøvningsrapport og de attester med resultaterne af førstegangsinspektionen og -prøvningen, der er udfærdiget for UN-tanken af den kompetente myndighed eller at organ, der er anerkendt af denne myndighed. Ejere skal kunne fremvise denne dokumentation efter anmodning fra en kompetent myndighed

2 Medmindre navnene på de stoffer, der bliver transporteret, fremgår af metalpladen i henhold til , skal en kopi af det certifikat, der er beskrevet i , fremvises efter anmodning fra en kompetent myndighed eller et organ, der er anerkendt af denne myndighed, og skal kunne tilvejebringes af afsenderen, modtageren eller agenten, alt efter hvad der er mest passende Fyldningsgrad Inden påfyldning skal afsenderen sikre, at den anvendte UN-tank er egnet, og at den ikke bliver påfyldt stoffer, som ved kontakt med materialer i råtanken, pakninger, driftsudstyr og eventuelle foringer vil kunne indgå i en farlig reaktion med dem og danne farlige produkter eller svække materialet i betydelig grad. Afsenderen kan være nødsaget til at kontakte stoffets producent i samråd med den kompetente myndighed for at få vejledning om stoffets forenelighed med UN-tankens materialer UN-tanke må ikke fyldes mere end det omfang, der er givet i Hvorvidt , eller skal anvendes for de enkelte stoffer er anført i den relevante tankanvisning i eller i de særlige bestemmelser i , jf. kolonne (10) og (11) i tabel A i kapitel Den maksimale fyldningsgrad (i %), der generelt anvendes, beregnes ud fra formlen: Fyldningsgrad 97 1 ( t r t f ) Den maksimale fyldningsgrad (i %) for væsker i klasse 6.1 og klasse 8 i emballagegruppe I og II og for væsker, hvis absolutte damptryk overstiger 175 kpa (1,75 bar) ved 65 C, beregnes ud fra formlen: Fyldningsgrad 95 1 ( t r t f ) I ovenstående formler betegner væskens gennemsnitlige ekspansionskoefficient mellem væskens gennemsnitstemperatur ved fyldning (t f ) og den højeste gennemsnitstemperatur af lasten under transporten (t r ) (begge i C). For væsker, der transporteres ved omgivelsernes temperatur, kan beregnes ud fra formlen: d15 d 35d hvor d 15 og d 50 betegner væskens massefylde ved henholdsvis 15 C og 50 C Den højeste gennemsnitstemperatur af lasten (t r ) skal vælges til 50 C, dog kan den kompetente myndighed for transporter under tempererede eller ekstreme klimatiske forhold tillade en lavere eller kræve en højere værdi, alt efter hvad der er passende i det aktuelle tilfælde Bestemmelserne i finder ikke anvendelse for UN-tanke, hvori indholdet holdes på en temperatur over 50 C under transporten (f.eks. ved hjælp af en opvarmningsanordning). UN-tanke, der er udstyret med en opvarmningsanordning, skal forsynes 4-166

3 med en temperaturregulator, der sikrer, at den maksimale fyldningsgrad på ethvert tidspunkt under transporten ikke overstiger 95 % Den maksimale fyldningsgrad (i %) for faste stoffer, der transporteres ved temperaturer over deres smeltepunkt, og for væsker, der transporteres ved forhøjet temperatur, beregnes ud fra følgende formel: Fyldningsg rad 95 d d r f hvor d f og d r betegner væskens massefylde ved henholdsvis væskens gennemsnitstemperatur under fyldning og den højeste gennemsnitstemperatur af lasten under transporten UN-tanke må ikke benyttes til transport, (a) (b) (c) (d) hvis fyldningsgraden for væsker, der har en viskositet på under 2680 mm 2 /s ved 20 C eller ved stoffet maksimale temperatur, såfremt det er opvarmet, er større end 20 % men mindre end 80 %, medmindre råtankene er opdelt i rum på højst liter ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader, hvis der på den udvendige del af råtanken eller driftsudstyret er rester af stof fra tidligere transporter, hvis de lækker eller er skadet i en sådan udstrækning, at funktionen af UN-tanken eller dens løfte- eller sikringsanordninger kan være påvirket, eller hvis ikke driftsudstyret er blevet kontrolleret og fundet i god driftsmæssig stand Gaffelindføringsåbninger på UN-tanke skal være tillukket, når tanken fyldes. Denne bestemmelse vedrører ikke UN-tanke, der i henhold til ikke behøver at være indrettet, så gaffelindføringsåbningerne kan tillukkes Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 3 i UN-tanke Alle UN-tanke, der er beregnet til transport af brandfarlige væsker, skal være lukket og udstyret med trykaflastningsanordninger i overensstemmelse med Der kan anvendes åbne udluftningssystemer til UN-tanke, der udelukkende er beregnet til anvendelse på land, hvis det er tilladt i henhold til kapitel Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 4.1 (andre end selvnedbrydende stoffer), 4.2 eller 4.3 i UN-tanke (Reserveret) Anm.: Mht. selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1, se Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 5.1 i UN-tanke (Reserveret) 4-167

4 Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 5.2 og selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 i UN-tanke Hvert stof skal være prøvet, og en rapport skal indsendes til godkendelse hos den kompetente myndighed i oprindelseslandet. En meddelelse herom skal sendes til den kompetente myndighed i destinationslandet. Meddelelsen skal indeholde relevante transportinformationer og rapporten med prøvningsresultaterne. De prøvninger som skal foretages, skal omfatte dem som er nødvendige for: (a) (b) at påvise foreneligheden for alle materialer, der normalt kommer i kontakt med stoffet under transport, og at fremskaffe data for konstruktionen af trykaflastningsanordninger og aflastningsanordninger for nødsituationer under hensyn til UN-tankens konstruktionsmæssige karakteristika. I rapporten skal eventuelle yderligere betingelser, der skal opfyldes for at opnå en sikker transport, tydeligt beskrives De følgende bestemmelser er gældende for UN-tanke, der er beregnet til transport af organiske peroxider af type F eller selvnedbrydende stoffer af type F med en selvaccelererende dekompositionstemperatur (SADT) på 55 C eller højere. I tilfælde af at bestemmelserne er i modstrid med bestemmelserne i afsnit 6.7.2, er bestemmelserne her de gældende. Nødsituationer, der skal tages hensyn til, er selvaccelererende dekomposition af stoffet og omslutning af flammer som beskrevet i De yderligere bestemmelser, der er gældende for transport af organiske peroxider eller selvnedbrydende stoffer med en SADT under 55 C i UN-tanke, skal fastsættes af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Meddelelse herom skal sendes til den kompetente myndighed i destinationslandet UN-tanke skal være konstrueret til et prøvningstryk på mindst 0,4 MPa (4 bar) UN-tanke skal være udstyret med temperaturfølere UN-tanke skal være udstyret med trykaflastningsanordninger og nødaflastningsanordninger. Der kan endvidere anvendes vakuumventiler. Trykaflastningsanordninger skal virke ved tryk, der fastlægges i overensstemmelse med både stoffets egenskaber og UN-tankens konstruktionsmæssige karakteristika. Smeltesikringer må ikke indgå i råtanken Trykaflastningsanordninger skal være udført som fjederbelastede ventiler for at forhindre en væsentlig trykopbygning indeni UN-tanken, som skyldes nedbrydningsprodukter og dampe, der frigives ved en temperatur på 50 C. Ventilernes kapacitet og åbningstryk bestemmes på grundlag af prøvningsresultaterne efter Åbningstrykket må under ingen omstændigheder være valgt således, at væsken kan løbe ud af ventilen/ventilerne, hvis UN-tanken skulle vælte Nødaflastningsanordninger kan være udført som fjederbelastede ventiler eller af den type, der sprænger, eller en kombination af disse to. De skal være konstrueret til at udlufte alle 4-168

5 nedbrydningsprodukter og dampe, der udvikles i en periode på mindst en time, når UNtanken er omspændt af flammer, som beregnet efter følgende formel: hvor: q F A 0, 82 q = varmeabsorption [W]. A = areal under væske [m 2 ]. F = isoleringsfaktor. F = 1 for ikke-isolerede tanke. For isolerede tanke beregnes F af følgende formel: hvor: U( 923 T ) F K = varmeledningsevnen af isoleringslaget [W m -1 k -1 ] L = tykkelsen af isoleringslaget [m] U = K/L = isoleringens varmeoverførelseskoefficient [W m -2 K -1 ] T = Stoffets temperatur ved udløsningsbetingelserne [K] Åbningstrykket for nødaflastningsanordninger skal være højere end det i anførte og være baseret på prøvningsresultaterne efter Nødaflastningsanordninger skal være således indrettet, at det maksimale tryk i tanken aldrig overstiger tankens prøvningstryk. Anm.: Et eksempel på en metode til bestemmelse af størrelsen af nødaflastningsanordninger findes i Appendiks 5 i "Manual of Tests and Criteria" Med hensyn til isolerede UN-tanke skal kapaciteten og indstillingen af nødaflastningsanordningerne bestemmes med den antagelse, at der sker et isolationstab på 1 % af overfladen Vakuumventiler og fjederbelastede ventiler skal være udstyret med flammefælde. Der skal tages hensyn til, at ventilernes aflastningskapacitet reduceres som følge af flammefældens tilstedeværelse Driftsudstyr, såsom ventiler og den ydre rørføring, skal være arrangeret således, at der ikke forbliver stofrester i disse efter fyldning af UN-tanken UN-tanke kan enten være isoleret eller beskyttet af en solskærm. Såfremt SADT for stofferne i UN-tanken er 55 C eller mindre, eller såfremt UN-tanken er konstrueret af aluminium, skal UN-tanken være fuldstændig isoleret. Den ydre overflade skal være udført i hvidt eller blankt metal Fyldningsgraden må ikke overstige 90 % ved 15 C Mærkningen i henhold til skal inkludere UN-nummeret og den tekniske betegnelse med den tilladte koncentration for det pågældende stof

6 Organiske peroxider og selvnedbrydende stoffer, som er specifikt nævnt i tankanvisning T23 i , må transporteres i UN-tanke Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 6.1 i UN-tanke (Reserveret) Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 6.2 i UN-tanke (Reserveret) Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 7 i UN-tanke UN-tanke, der anvendes til transport af radioaktive stoffer, må ikke anvendes til transport af andet gods Fyldningsgraden for UN-tanke må højst være 90 % eller alternativt andre værdier, der er godkendt af den kompetente myndighed Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 8 i UN-tanke Trykaflastningsanordninger på UN-tanke, der anvendes til transport af stoffer i klasse 8, skal efterses med intervaller på højst et år Tillægsbestemmelser for transport af stoffer i klasse 9 i UN-tanke (Reserveret) Tillægsbestemmelser for transport af faste stoffer, der transporteres ved temperaturer over deres smeltepunkt Faste stoffer, der transporteres eller overdrages til transport ved temperaturer over deres smeltepunkt, og som ikke har fået tildelt en tankanvisning i kolonne (10) i tabel A i kapitel 3.2, eller når den tildelte tankanvisning ikke finder anvendelse på transport ved temperaturer over deres smeltepunkt, kan transporteres i UN-tanke, såfremt de faste stoffer er henført til klasse 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 eller 9 og ikke udgør nogen sekundær fare bortset fra fare relateret til klasse 6.1 eller klasse 8 og er i emballagegruppe II eller III Medmindre andet er angivet i tabel A i kapitel 3.2 skal UN-tanke til transport af disse faste stoffer ved temperaturer over deres smeltepunkt opfylde bestemmelserne i tankanvisning T4 for faste stoffer hørende til emballagegruppe III eller T7 for faste stoffer hørende til emballagegruppe II. En UN-tank med et tilsvarende eller større sikkerhedsniveau kan vælges i henhold til Den maksimale fyldningsgrad (i %) skal beregnes i henhold til (TP3) Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-tanke til transport af ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk Dette afsnit omhandler generelle bestemmelser for anvendelsen af UN-tanke til transport af ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk.

7 UN-tanke skal opfylde kravene til konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning, som er beskrevet i detaljer i Ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk skal transporteres i UN-tanke, der er i overensstemmelser med tankanvisning T50, som er beskrevet i , og i overensstemmelse med enhver særlig bestemmelse, der måtte være angivet for specifikke ikke-kølede fordråbede gasser i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2, og som er beskrevet i Under transport skal råtanken og råtankens driftsudstyr være tilstrækkelig beskyttet mod stød bagfra og i siden og mod væltning. Såfremt råtanken og råtankens driftsudstyr er konstrueret på en sådan måde, at disse kan modstå stød og væltning, er den førnævnte beskyttelse ikke nødvendig. Eksempler på en sådan beskyttelse er givet i Visse ikke-kølede fordråbede gasser er kemisk ustabile. Disse stoffer må kun transporteres, hvis de nødvendige foranstaltninger er taget, for at forebygge stoffernes farlige dekomposition, omdannelse eller polymerisation under transport. I denne forbindelse skal det især sikres, at UN-tanke ikke indeholder ikke-kølede fordråbede gasser, der kan være skyld i, at sådanne reaktioner fremmes Medmindre navnene på de gasser, der bliver transporteret, fremgår af metalpladen i henhold til , skal en kopi af det certifikat, der er beskrevet i , fremvises efter anmodning fra en kompetent myndighed eller et organ, der er anerkendt af denne myndighed, og skal kunne tilvejebringes af afsenderen, modtageren eller agenten, alt efter hvad der er mest passende Tomme UN-tanke, der ikke er rengjorte eller udluftede for gasser, skal opfylde de samme bestemmelser som fyldte UN-tanke med den pågældende ikke-kølede fordråbede gas Fyldning Inden påfyldning skal UN-tanken undersøges med henblik på at sikre, at den er godkendt til at transportere den pågældende ikke-kølede fordråbede gas eller drivmidlet til kemikaliet under tryk, og at den ikke bliver påfyldt ikke-kølede fordråbede gasser eller kemikalier under tryk, som ved kontakt med materialer i råtanken, pakninger, driftsudstyr og eventuelle foringer vil kunne indgå i en farlig reaktion med dem og danne farlige produkter eller svække materialet i betydelig grad. Temperaturen af den ikke-kølede fordråbede gas eller drivmidlet til kemikalier under tryk skal under påfyldning ligge inden for grænserne af konstruktionens beregnede temperaturinterval Den maksimale vægt af ikke-kølede fordråbede gas per liter af tankens kapacitet (kg/l) må ikke overstige massefylden af den ikke-kølede fordråbede gas ved 50 C multipliceret med 0,95. UN-tanken må ydermere ikke være fuldstændig fyldt med væske ved 60 C UN-tanke må ikke fyldes over deres største tilladelige bruttovægt og over den største tilladelige nettovægt, som er fastsat for hver enkelt gas, som skal transporteres UN-tanke må ikke benyttes til transport (a) med en fyldningsgrad, der kan føre til uacceptable hydrauliske kræfter på grund af væsken bevægelser inden i UN-tanken, 4-171

8 (b) (c) (d) hvis de lækker, hvis de er skadet i en sådan udstrækning, at funktionen af UN-tanken eller dens løfteeller sikringsanordninger kan være påvirket, eller hvis driftsudstyret ikke er blevet kontrolleret og fundet i god driftsmæssig stand Gaffelindføringsåbninger på UN-tanke skal være tillukket, når tanken fyldes. Denne bestemmelse vedrører ikke UN-tanke, der i henhold til ikke behøver at være indrettet, så gaffelindføringsåbningerne kan tillukkes Generelle bestemmelser for anvendelsen af UN-tanke til transport af kølede fordråbede gasser Dette afsnit omhandler generelle bestemmelser for anvendelsen af UN-tanke til transport af kølede fordråbede gasser UN-tanke skal opfylde kravene til konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning, som er beskrevet i detaljer i Kølede fordråbede gasser skal transporteres i UN-tanke, der er i overensstemmelser med tankanvisning T75, som er beskrevet i , og i overensstemmelse med de særlige bestemmelser, der er indikeret for hvert stof i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2, og som er beskrevet i Under transport skal råtanken og råtankens driftsudstyr være tilstrækkelig beskyttet mod beskadigelse som følge af stød i tværgående og langsgående retning samt væltning. Såfremt råtanken og råtankens driftsudstyr er konstrueret på en sådan måde, at disse kan modstå stød og væltning, er den førnævnte beskyttelse ikke nødvendig. Eksempler på en sådan beskyttelse er givet i Medmindre navnene på de gasser, der bliver transporteret, fremgår af metalpladen i henhold til , skal en kopi af det certifikat, der er beskrevet i , fremvises efter anmodning fra en kompetent myndighed eller et organ, der er anerkendt af denne myndighed, og skal kunne tilvejebringes af afsenderen, modtageren eller agenten, alt efter hvad der er mest passende Tomme UN-tanke, der ikke er rengjorte eller udluftede for gas, skal opfylde de samme bestemmelser som fyldte UN-tanke med det pågældende stof Fyldning Inden påfyldning skal UN-tanken undersøges med henblik på at sikre, at den er godkendt til at transportere den pågældende kølede fordråbede gas, og at den ikke bliver påfyldt kølede fordråbede gasser, som ved kontakt med materialer i råtanken, pakninger, driftsudstyr og eventuelle foringer vil kunne indgå i en farlig reaktion med dem og danne farlige produkter eller svække materialet i betydelig grad. Temperaturen af den kølede fordråbede gas skal under påfyldning ligge inden for grænserne af konstruktionens beregnede temperaturinterval Ved fastlæggelse af den initiale fyldningsgrad skal der tages hensyn til den nødvendige holdetid under den planlagte transport inklusive enhver forsinkelse, der måtte opstå. Den initiale fyldningsgrad af UN-tanken skal være således, at hvis indholdets temperatur bliver hævet til 4-172

9 en temperatur, ved hvilken damptrykket er lig med det højeste tilladte arbejdstryk (MAWP), så må væske ikke optage mere end 98 % af volumen, jf. dog og UN-tanke, der er beregnet til transport af helium, kan fyldes op til men ikke over indløbet af trykaflastningsanordningen Hvis den forventede transporttid er betydelig kortere end holdetiden, kan det efter godkendelse fra den kompetente myndighed tillades, at der anvendes en højere initial fyldningsgrad Faktisk holdetid Den faktiske holdetid skal beregnes for hver transport i overensstemmelse med en metode, der er anerkendt af den kompetente myndighed, på basis af følgende: (a) (b) (c) (d) Referenceholdetiden for den kølede fordråbede gas, der skal transporteres (se ) (som angivet på pladen ifølge ). Den faktiske fyldningsmassefylde. Det faktiske fyldningstryk. Det laveste tryk, som trykaflastninsganordningen/-anordningerne er indstillet til Den faktiske holdetid skal mærkes enten på selve tanken eller på en metalplade, der er holdbart fastgjort til UN-tanken, i overensstemmelse med UN-tanke må ikke benyttes til transport (a) (b) (c) (d) (e) (f) med en fyldningsgrad, der kan føre til uacceptable hydrauliske kræfter på grund af væskens bevægelser inden i UN-tanken, hvis de lækker, hvis de er skadet i en sådan udstrækning, at funktionen af UN-tanken eller dens løfteeller sikringsanordninger kan være påvirket, hvis ikke driftsudstyret er blevet kontrolleret og fundet i god driftsmæssig stand, hvis den faktiske holdetid for den transporterede kølede fordråbede gas ikke er blevet fastsat i overensstemmelse med , og UN-tanken ikke er mærket i overensstemmelse med , eller hvis transporttiden medregnet de forsinkelser, der måtte opstå, overskrider den faktiske holdetid Gaffelindføringsåbninger på UN-tanke skal være tillukket, når tanken fyldes. Denne bestemmelse vedrører ikke UN-tanke, der i henhold til ikke behøver at være indrettet, så gaffelindføringsåbningerne kan tillukkes

10 4.2.4 Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-multielement gascontainere (UN- MEGC s) Dette afsnit omhandler generelle bestemmelser for anvendelsen af UN-MEGC s til transport af de i anførte ikke-kølede gasser UN-MEGC s skal opfylde kravene til konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning, som er beskrevet i detaljer i Elementerne i UN-MEGC s skal undergå periodisk eftersyn i henhold til emballeringsforskrift P200 i og bestemmelserne i Under transport skal UN-MEGC s være beskyttet mod beskadigelse af elementer og betjeningsudstyr som følge af stød i tværgående og langsgående retning samt væltning. Såfremt elementerne og betjeningsudstyret er konstrueret på en sådan måde, at de kan modstå stød og væltning, er den førnævnte beskyttelse ikke nødvendig. Eksempler på en sådan beskyttelse er givet i Kravene vedrørende periodisk prøvning og eftersyn af UN-MEGC s fremgår af UN-MEGC s eller deres elementer må ikke fyldes efter udløbet af intervallet mellem periodiske eftersyn, men må dog gerne transporteres Fyldning Inden påfyldning skal UN-MEGC en undersøges med henblik på at sikre, at den er godkendt til at transportere den pågældende gas, og at de relevante krav i ADR er opfyldt Elementer i UN-MEGC s skal fyldes i henhold til de arbejdstryk, fyldningsgrader og fyldningsbestemmelser, der er anført i emballeringsforskrift P200 i for den gas, der skal fyldes i det pågældende element. En UN-MEGC eller gruppe af elementer må under ingen omstændigheder fyldes som en enhed ved et arbejdstryk, der er højere end det laveste arbejdstryk for et givet element UN-MEGC s må ikke fyldes over deres største tilladelige bruttovægt Afspærringsventiler skal lukkes efter påfyldning og forblive lukket under transporten. Giftige gasser (gasser hørende til gruppe T, TF, TC, TO, TFC og TOC) må kun transporteres i UN-MEGC s, såfremt hvert enkelt element er monteret med en afspærringsventil Påfyldningsåbningerne skal være lukket med hætter eller propper. Lukkeanordningernes og udstyrets tæthed skal kontrolleres af påfylderen efter påfyldning UN-MEGC s må ikke fyldes (a) (b) (c) hvis de er beskadiget i en sådan udstrækning, at trykbeholderens eller dens støtteindretningers eller betjeningsudstyrs funktion kan være påvirket, hvis trykbeholderen og dens støtteindretninger og betjeningsudstyr ikke er blevet kontrolleret og fundet i god driftsmæssig stand, og hvis den påkrævede mærkning vedrørende attestering, fornyet prøvning og påfyldning ikke er læsbar

11 Fyldte UN-MEGC s må ikke transporteres (a) (b) (c) (d) hvis de lækker, hvis de er beskadiget i en sådan udstrækning, at trykbeholderens eller dens støtteindretningers eller betjeningsudstyrs funktion kan være påvirket, hvis trykbeholderen og dens støtteindretninger og betjeningsudstyr ikke er blevet kontrolleret og fundet i god driftsmæssig stand, og hvis den påkrævede mærkning vedrørende attestering, fornyet prøvning og påfyldning ikke er læsbar Tomme UN-MEGC s, der ikke er rengjorte og udluftede for gas, skal opfylde de samme bestemmelser som fyldte UN-MEGC s med den pågældende gas Tankanvisninger og særlige bestemmelser for UN-tanke Generelt Dette afsnit indeholder de tankanvisninger og særlige bestemmelser for UN-tanke for farligt gods, det er tilladt at transportere i UN-tanke. Hver tankanvisning er kendetegnet ved en alfanumerisk betegnelse (f.eks. T1). Af kolonne (10) i tabel A i kapitel 3.2 fremgår det, hvilken tankanvisning der skal anvendes ved transport af det enkelte stof, som det er tilladt at transportere i UN-tanke. Såfremt der i kolonne (10) ikke fremgår nogen tankanvisning for et specifikt stof, da er transport af stoffet i UN-tanke ikke tilladt, medmindre en kompetent myndighed har godkendt dette, jf Særlige bestemmelser for UN-tanke er angivet for specifikke stoffer i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2. Alle særlige bestemmelser for UNtanke er kendetegnet ved en alfanumerisk betegnelse (f.eks. TP1). I findes en fortegnelse over særlige bestemmelser for UN-tanke. Anm.: De gasser, der tillades transporteret i MEGC s, er angivet med bogstavet (M) i kolonne (10) i tabel A i kapitel Tankanvisninger Tankanvisninger finder anvendelse for farligt gods i klasse 1 til 9. Tankanvisninger giver specifikke oplysninger om de bestemmelser for UN-tanke, der gælder for de pågældende stoffer. Disse bestemmelser skal opfyldes i tillæg til de generelle bestemmelser i dette kapitel og de generelle bestemmelser i kapitel I tankanvisninger for UN-tanke til stoffer i klasse 1 og klasserne 3 til 9 er angivet det mindste prøvningstryk, den mindste vægtykkelse af råtanken (for referencestål), krav til bundåbninger og krav til trykaflastningsanordninger. I tankanvisning T23 findes en fortegnelse over de selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2, det er tilladt at transportere i UN-tanke, sammen med de relevante kontrol- og nødtemperaturer Ikke-kølede fordråbede gasser er tilordnet tankanvisning T50. Af T50 fremgår de højeste tilladte arbejdstryk, krav til bundåbninger under væskeniveau, krav til trykaflastningsanordninger og krav til fyldningsgraden for ikke-kølede fordråbede gasser, som det er tilladt at transportere i UN-tanke

12 Kølede fordråbede gasser er tilordnet tankanvisning T Fastlæggelse af den relevante tankanvisning Når en specifik tankanvisning er angivet i kolonne (10) i tabel A i kapitel 3.2 for et givet stof, er det også tilladt at anvende UN-tanke med et højere minimumsprøvningstryk, tykkere vægtykkelse og strengere krav til bundåbning og trykaflastningsanordninger. Følgende retningslinjer anviser hvilken UN-tank, som kan anvendes til transport af de enkelte stoffer. Anført tankanvisning Andre tilladte tankanvisninger T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T5 T10, T14, T19, T20, T22 T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 T10 T14, T19, T20, T22 T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 T13 T14, T19, T20, T21, T22 T14 T19, T20, T22 T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 T16 T18, T19, T20, T22 T17 T18, T19, T20, T21, T22 T18 T19, T20, T22 T19 T20, T22 T20 T22 T21 T22 T22 Ingen T23 Ingen 4-176

13 Tankanvisninger Disse tankanvisninger angiver de krav, der omfatter en UN-tank, som bruges til transport af visse stoffer. Tankanvisning T1 til T22 angiver prøvningstrykket, den mindste vægtykkelse af tanken (mm referencestål) samt krav til trykaflastningsanordninger og bundåbninger. T1 - T22 TANKANVISNINGER T1 T22 Disse tankanvisninger for UN-tanke gælder for væsker og faste stoffer i klasse 3 til 9. De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. Tankanvisning Minimumsprøvningstryk (bar) Mindste vægtykkelse af tanken (mm referencestål) (se ) Krav til trykaflastningsanordninger a) (se ) Krav til bundåbning b (se ) T1 1,5 Se Normale Se T2 1,5 Se Normale Se T3 2,65 Se Normale Se T4 2,65 Se Normale Se T5 2,65 Se Se Ikke tilladt T6 4 Se Normale Se T7 4 Se Normale Se T8 4 Se Normale Ikke tilladt T9 4 6 mm Normale Ikke tilladt T mm Se Ikke tilladt T11 6 Se Normale Se T12 6 Se Se Se T mm Normale Ikke tilladt T mm Se Ikke tilladt T15 10 Se Normale Se T16 10 Se Se Se T mm Normale Se T mm Se Se T mm Se Ikke tilladt T mm Se Ikke tilladt T mm Normale Ikke tilladt T mm Se Ikke tilladt a) b) Når ordet "Normale" er angivet, finder alle kravene i anvendelse, bortset fra Når der i denne kolonne står "Ikke tilladt", er bundåbninger ikke tilladt, når det stof, der skal transporteres, er en væske (se ). Når det stof, der skal transporteres, er i fast form ved alle temperaturer, som kan forekomme under normale transportforhold, er bundåbninger i henhold til bestemmelserne i tilladt

14 T23 TANKANVISNING T23 Denne tankanvisning for UN-tanke gælder for selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2. De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. De yderligere bestemmelser i for selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2 skal også opfyldes. Stof 3109 ORGANISK PER- OXID, TYPE F, FLYDENDE tert-butylhydroperoxid a), højst 72 % i vand Cumylhydroperoxid, højst 90 % i opløsningsmiddel type A Di-tert-butylhydroperoxid, højst 32 % i opløsningsmiddel type A Isopropylcumylhydroperoxid, højst 72 % i opløsnings-middel type A p-menthylhydroperoxid højst 72 % i opløsningsmiddel type A Pinanylhydroperoxid, højst 56 % i opløsningsmiddel type A 3110 ORGANISK PE- ROXID, TYPE F, FAST Dicumylperoxid b) UNnr. Minimumsprøvningstryk (bar) Mindste vægtykkelse af tanken (mm referencestål) Krav til bundåbning 4 Se Se Se Se Se Se Se Se Krav til trykaflastningsanordninger Fyldningsgrad Kontroltemperatur Nødtemperatur a) Forudsat at der er sørget for, at der er opnået et sikkerhedsniveau svarende til en blanding af 65 % tertbutylhydroperoxid og 35 % vand. b) Maksimal mængde pr. UN-tank: kg

15 T23 TANKANVISNING (fortsat) T23 Denne tankanvisning for UN-tanke gælder for selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2. De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. De yderligere bestemmelser i for selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2 skal også opfyldes. Stof 3119 ORGANISK PE- ROXID, TYPE F, FLY- DENDE, MED TEMPERA- TURKONTROL tert-amylperoxyneodecanoat, højst 47 % i opløsningsmiddel type A tert-butylperoxyacetat, højst 32 % i opløsningsmiddel type B tert-butylperoxy- 2-ethylhexanoat, højst 32 % i opløsningsmiddel type B tert-butylperoxypivalat, højst 27 % i opløsningsmiddel type B tert-butylperoxy- 3,5,5-trimethylhexanoat, højst 32 % i opløsningsmiddel type B Di-(3,5,5-tri- methylhexanoyl)- peroxid, højst 38 % i opløsningsmiddel type A eller type B UNnr. Minimums prøvningstryk (bar) Mindste vægtykkelse af tanken (mm reference-stål) Krav til bundåbning 4 Se Se Se Se Krav til trykaflastningsanordninger Fyldningsgrad Kontroltemperatur Nødtemperatur c) c) -10 C -5 C +30 C +35 C +15 C +20 C +5 C +10 C +35 C +40 C 0 C +5 C c) I henhold til godkendelse fra den kompetente myndighed

16 T23 TANKANVISNING (fortsat) T23 Denne tankanvisning for UN-tanke gælder for selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2. De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. De yderligere bestemmelser i for selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2 skal også opfyldes. Stof 3119 Peroxyeddikesyre, destilleret, type F, stabiliseret d) 3120 ORGANISK PE- ROXID, TYPE F, FAST, MED TEMPERATUR- KONTROL 3229 SELVNEDBRY- DENDE VÆSKE, TYPE F 3230 SELVNEDBRY- DENDE FAST STOF, TYPE F 3239 SELVNEDBRY- DENDE VÆSKE, TYPE F, MED TEMPERATUR- KONTROL 3240 SELVNEDBRY- DENDE FAST TYPE F, MED TEMPERATUR- KONTROL UNnr. Minimums prøvningstryk (bar) Mindste vægtykkelse af tanken (mm reference-stål) Krav til bundåbning 4 Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Krav til trykaflastningsanordninger Fyldningsgrad Kontroltemperatur Nødtemperatur +30 C +35 C c) c) c) c) c) c) d) Formulering opnået ved destillation af peroxyeddikesyre på basis af peroxyeddikesyre i en koncentration på højst 41 % i vand, totalt aktivt oxygen (peroxyeddikesyre + H 2 O 2 ) 9,5 %, som opfylder kriterierne i Manual of Tests and Criteria, punkt (f)

17 T50 TANKANVISNING T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr. Stof Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret 1005 Ammoniak, vandfri 29,0 25,7 22,0 19, Bromtrifluormethan (kølemiddel R 13B1) 38,0 34,0 30,0 27, Butadiener, stabiliseret 7, Butadiener og carbonhydrider, blanding, stabiliseret Se definition af MAWP i Butan 1012 Buten 8, Chlor 19,0 1 15,0 13, Chlordifluormethan (kølemiddel R 22) 26,0 24,0 21,0 19,0 Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Tilladt Se ,53 Tilladt Normale 1,13 Tilladt Normale 0,55 Tilladt Normale Se Tilladt Normale 0,51 Tilladt Normale 0,53 Ikke tilladt Se ,25 Tilladt Normale 1,03 a) b) "Lille" betyder en tank, der har en råtank med en diameter på 1,5 m eller derunder. "Stor" betyder en tank, der har en råtank med en diameter på over 1,5 m uden isolering eller solskærm (se ). "Solskærm" betyder en tank, der har en råtank med en diameter på over 1,5 m med solskærm (se ). "Isoleret" betyder en tank, der har en diameter på over 1,5 m med isolering (se ). (Se definitionen af "Konstruktionsreferencetemperatur" i ). Ordet "Normale" i kolonnen krav til trykaflastningsanordninger angiver, at en sprængskive som angivet i ikke er nødvendig

18 T50 TANKANVISNING (fortsat) T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr. Stof 1020 Chlorpentafluorethan (kølemiddel R 115) Chlor-1,2,2,2- tetrafluorethan (kølemiddel R 124) Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret 23,0 20,0 18,0 16,0 10,3 9,8 7, Cyclopropan 18,0 16,0 14,5 13, Dichlordifluormethan (kølemiddel R 12) 1029 Dichlorfluormethan (kølemiddel R 21) ,1-Difluorethan (kølemiddel R 152a) 16,0 15,0 13,0 11,5 16,0 14,0 12,4 11, Dimethylamin, vandfri 1033 Dimethylether 15,5 13,8 12,0 10, Ethylamin 1037 Ethylchlorid Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Tilladt Normale 1,06 Tilladt Normale 1,20 Tilladt Normale 0,53 Tilladt Normale 1,15 Tilladt Normale 1,23 Tilladt Normale 0,79 Tilladt Normale 0,59 Tilladt Normale 0,58 Tilladt Normale 0,61 Tilladt Normale 0,

19 T50 TANKANVISNING (fortsat) T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr. Stof 1040 Ethylenoxid med nitrogen op til et samlet tryk på 1 MPa (10 bar) ved 50 C 1041 Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med mere end 9 % men højst 87 % ethylenoxid Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret ,0 Se definition af MAWP i Isobutylen 8, Methylacetylen og propadien, blanding, stabiliseret 28,0 24,5 22,0 20, Methylamin, vandfri 10,8 9,6 7, Methylbromid med højst 2 % chlorpicrin 1063 Methylchlorid (kølemiddel R 40) 14,5 12,7 11,3 10, Methanthiol 1067 Dinitrogentetraoxid 1075 F-gas (LPG) Se definition af MAWP i Propylen 28,0 24,5 22,0 20,0 Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Ikke tilladt Se ,78 Tilladt Normale Se Tilladt Normale 0,52 Tilladt Normale 0,43 Tilladt Normale 0,58 Ikke tilladt Se ,51 Tilladt Normale 0,81 Ikke tilladt Se ,78 Ikke tilladt Se ,30 Tilladt Normale Se Tilladt Normale 0,

20 T50 TANKANVISNING (fortsat) T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr. Stof Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret 1078 Kølemiddel, n.o.s. Se definition af MAWP i Svovldioxid 11,6 10,3 8,5 7, Trifluorchlorethylen, 1 stabiliseret (kølemiddel 15,0 R 113) 13,1 11, Trimethylamin, vandfri 1085 Vinylbromid, stabiliseret 1086 Vinylchlorid, stabiliseret 10,6 9,3 8, Vinylmethylether, stabiliseret 1581 Chlorpicrin og methylbromid, blanding med mere end 2 % chlorpicrin 1582 Chlorpicrin og methylchlorid, blanding 1858 Hexafluorpropylen (kølemiddel R 1216) 19,2 16,9 15,1 13,1 19,2 16,9 15,1 13,1 Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Tilladt Normale Se Ikke tilladt Se ,23 Ikke tilladt Se ,13 Tilladt Normale 0,56 Tilladt Normale 1,37 Tilladt Normale 0,81 Tilladt Normale 0,67 Ikke tilladt Se ,51 Ikke tilladt Se ,81 Tilladt Normale 1,

21 T50 TANKANVISNING (fortsat) T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr. Stof 1912 Methylchlorid og dichlormethan, blanding ,2-dichlor-1,1,2,2- tetrafluorethan (kølemiddel R 114) Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret 15,2 13,0 11,6 10,1 Se definition af MAWP i Carbonhydrid gasblanding, fordråbet, n.o.s Isobutan 8,5 7, Chlordifluormethan og chlorpentafluorethan, blanding med fast kogepunkt, med ca. 49 % chlordifluormethan (kølemiddel R 502) 1974 Chlordifluorbrommethan (kølemiddel R 12B1) 1976 Octafluorcyclobutan (kølemiddel RC 318) 28,3 25,3 22,8 20,3 7,4 8,8 7, Propan 22,5 20,4 18,0 16, Chlor-2,2,2- trifluorethan (kølemiddel R 133a) ,1,1-Trifluorethan (kølemiddel R 143a) 31,0 28,5 24,2 21,8 Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Tilladt Normale 0,81 Tilladt Normale 1,30 Tilladt Normale Se Tilladt Normale 0,49 Tilladt Normale 1,05 Tilladt Normale 1,61 Tilladt Normale 1,34 Tilladt Normale 0,42 Tilladt Normale 1,18 Tilladt Normale 0,

22 T50 TANKANVISNING (fortsat) T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr Stof 2424 Octafluropropan (kølemiddel (R 218) Chlor-1,1-difluorethan (kølemiddel R 142b) 2602 Dichlordifluormethan og 1,1-difluorethan, azeotrop blanding med ca. 74 % dichlordifluormethan (kølemiddel R 500) Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret 23,1 20,8 18,6 16,6 8,9 7,8 20,0 18,0 16,0 14, Trifluoracetylchlorid 14,6 12,9 11,3 9, Ethylenoxid of dichlordifluormethan, blanding med højst 12,5 % ethylenoxid 3153 Perfluor (methylvinylether) ,1,1,2-Tetrafluorethan (kølemiddel R 134a) 14,0 12,0 11,0 9,0 14,3 13,4 11,2 10,2 17,7 15,7 13,8 12,1 Se definition af MAWP i Fordråbet gas, brandfarlig, n.o.s Fordråbet gas, n.o.s. Se definition af MAWP i Pentafluorethan (kølemiddel R 125) 3252 Difluormethan (kølemiddel R 32) 34,4 30,8 27,5 24,5 43,0 39,0 34,4 30,5 Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Tilladt Normale 1,07 Tilladt Normale 0,99 Tilladt Normale 1,01 Ikke tilladt Se ,17 Tilladt Se ,09 Tilladt Normale 1,14 Tilladt Normale 1,04 Tilladt Normale Se Tilladt Normale Se Tilladt Normale 0,87 Tilladt Normale 0,78

23 T50 TANKANVISNING (fortsat) T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr. Stof 3296 Heptafluorpropan (kølemiddel R 227) 3297 Ethylenoxid og chlortetrafluorethan, blanding med højst 8,8 % ethylenoxid 3298 Ethylenoxid og pentafluorethan, blanding med højst 7,9 % ethylenoxid 3299 Ethylenoxid og tetrafluorethan, blanding med højst 5,6 % ethylenoxid 3318 Ammoniakopløsning i vand, relativ massefylde mindre end 0,880 ved 15 C, med mere end 50 % ammoniak Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret 16,0 14,0 12,5 11,0 8,1 25,9 23,4 20,9 18,6 16,7 14,7 12,9 11,2 Se definition af MAWP i Kølemiddel R 404A 31,6 28,3 25,3 22, Kølemiddel R 407A 31,3 28,1 25,1 22, Kølemiddel R 407B 33,0 29,6 26,5 23, Kølemiddel R 407C 29,9 26,8 23,9 21,3 Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Tilladt Normale 1,20 Tilladt Normale 1,16 Tilladt Normale 1,02 Tilladt Normale 1,03 Tilladt Se Se Tilladt Normale 0,84 Tilladt Normale 0,94 Tilladt Normale 0,93 Tilladt Normale 0,

24 T50 TANKANVISNING (fortsat) T50 Denne tankanvisning gælder for ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505). De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. UNnr. Stof 3500 Kemikalie under tryk, n.o.s Kemikalie under tryk, brandfarligt, n.o.s Kemikalie under tryk, giftigt, n.o.s Kemikalie under tryk, ætsende, n.o.s Kemikalie under tryk, brandfarligt, giftigt, n.o.s Kemikalie under tryk, brandfarligt, ætsende, n.o.s. Højeste tilladte arbejdstryk (bar) hhv. a) lille; stor; solskærm; isoleret Se definition af MAWP i Se definition af MAWP i Se definition af MAWP i Se definition af MAWP i Se definition af MAWP i Se definition af MAWP i Åbninger under væskeniveau Krav til trykaflastningsanordninger b) (se ) Maks. fyldningsgrad Tilladt Se TP4 c) Tilladt Se TP4 c) Tilladt Se TP4 c) Tilladt Se TP4 c) Tilladt Se TP4 c) Tilladt Se TP4 c) T75 TANKANVISNING T75 Denne tankanvisning for UN-tanke gælder for kølede fordråbede gasser. De generelle bestemmelser i afsnit og bestemmelserne i afsnit skal opfyldes. c For UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3505 anvendes fyldningsgraden i stedet for den maksimale fyldningsgrad

25 Særlige bestemmelser for UN-tanke Særlige bestemmelser for UN-tanke er gældende for visse stoffer og angiver bestemmelser, som supplerer eller træder i stedet for dem, der er anført i tankanvisningerne eller bestemmelserne i kapitel 6.7. Særlige bestemmelser for UN-tanke er kendetegnet ved en alfanumerisk betegnelse, der begynder med forkortelsen "TP", og som er anført for visse stoffer i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2. Følgende er en liste over særlige bestemmelser for UNtanke: TP1 Fyldningsgraden beskrevet i må ikke overskrides. ( Fyldningsgrad 97 1 ( t r t f ) ) TP2 Fyldningsgraden beskrevet i må ikke overskrides. 95 ( Fyldningsgrad 1 ( t r t f ) ) TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP12 TP13 Den maksimale fyldningsgrad (i %) for faste stoffer, der transporteres ved temperaturer over deres smeltepunkt, og for væsker, der transporteres ved forhøjet temperatur, skal fastlægges i henhold til Fyldningsgraden må ikke overstige 90 %, eller der kan alternativt anvendes andre værdier, der er godkendt af den kompetente myndighed (se ). Fyldningsgraden beskrevet i skal opfyldes. For at forhindre tanken i at sprænges, uanset hvad der sker, herunder at den er omspændt af flammer, skal tanken være forsynet med trykaflastningsanordninger, som er tilstrækkelige i forhold til tankens kapacitet og de transporterede stoffers egenskaber. Anordningerne skal også være forenelige med stoffet. Luft skal fjernes fra rummet over væsken ved hjælp af nitrogen eller på anden måde. Prøvningstrykket kan reduceres til 1,5 bar, når de transporterede stoffers flammepunkt er højere end 0 C. Et stof med denne klassifikation må kun transporteres i UN-tanke, såfremt dette er godkendt af en kompetent myndighed. Der kræves anvendt en blyforing, der er mindst 5 mm tyk, og som skal kontrolleres årligt, eller et andet egnet foringsmateriale, der er godkendt af den kompetente myndighed. (Slettet) (Reserveret) 4-189

26 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 TP24 TP25 TP26 TP27 TP28 Tanken skal forsynes med en særlig anordning, der skal forebygge undertryk og overtryk under normale transportforhold. Denne anordning skal være godkendt af den kompetente myndighed. Trykaflastningsanordninger skal opfylde kravene i for at forhindre krystallisation af produktet i anordningen. Der må kun benyttes uorganiske ikke-brændbare materialer til tankens varmeisolering. Temperaturen skal holdes imellem 18 C og 40 C. UN-tanke, som indeholder størknet methacrylsyre, må ikke genopvarmes under transporten. Den beregnede vægtykkelse skal forøges med 3 mm. Vægtykkelsen skal periodisk kontrolleres ved hjælp af ultralyd med intervaller midt imellem de periodiske hydrauliske trykprøvninger. Dette stof må kun transporteres i isolerede tanke og under nitrogen. Råtankens vægtykkelse må ikke være mindre end 8 mm. Tanke skal undergå hydraulisk trykprøvning og skal efterses indvendigt med intervaller, der ikke overskrider 2,5 år. Smøremiddel til samlinger eller andre anordninger skal være foreneligt med oxygen. Transport er tilladt på særlige betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder. UN-tanken kan forsynes med en anordning, som, når tanken er fyldt maksimalt, er placeret i luftrummet over væsken, med det formål at forhindre, at der opbygges et overtryk på grund af langsom nedbrydning af det transporterede stof. Denne anordning skal også forhindre, at en uacceptabel mængde væske lækker i tilfælde af, at tanken vælter, og at fremmed materiale trænger ind i tanken. Denne anordning skal være godkendt af den kompetente myndighed eller et af denne udpeget organ. Svovltrioxid med en renhedsgrad på 99,95 % eller derover kan transporteres i tanke uden en inhibitor, såfremt temperaturen holdes på mindst 32,5 C. Ved transport under opvarmning skal varmanordningen være monteret uden på tanken. Mht. UN 3176 gælder dette krav kun for stoffer, der reagerer farligt med vand. En UN-tank med et prøvningstryk på mindst 4 bar kan anvendes, hvis det kan eftervises, at et prøvningstryk på 4 bar eller lavere er acceptabelt i henhold til definitionen for prøvningstryk i En UN-tank med et prøvningstryk på mindst 2,65 bar kan anvendes, hvis det kan eftervises, at et prøvningstryk på 2,65 bar eller lavere er acceptabelt i henhold til definitionen for prøvningstryk

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4 KAPITEL 6.4 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, PRØVNING OG GODKENDELSE AF KOLLI OG STOFFER I KLASSE 7 6.4.1 (Reserveret) 6.4.2 Generelle bestemmelser 6.4.2.1 Kolliet skal være konstrueret således i forhold

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7 KAPITEL 6.7 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, FREMSTILLING, EFTERSYN OG PRØVNING AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm.: Mht. faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005

Del 2 Klassificering ADR 2005 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende.

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende. 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 BILAG II»BILAG IX LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2b Indledende noter 1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE Page 1 SIKKERHEDSDATABLADE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lachat-kolonne til bromid Katalognummer: 50246 HACH LANGE GmbH Nødtelefonnumre: Willstätterstrasse 11

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 Transportkategori Stoffer eller genstande emballagegruppe eller klassifikationskode/gruppe eller UN-nummer Maksimal samlet mængde per transporterende enhed (1) (2)

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende Side : 1 Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende brandfarlige og ikkegiftige gasser. stoffer. 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Oxygen HG flydende,

Læs mere

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klasse Klassifikationskode Emballagegruppe Faresedler Begrænsede mængder Emballeringsforskrifter Emballage emballerings Bestemmelser om sammenpakning 3.1.2 2.2 2.2

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer.

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer. Bilag 1 - Kontrolklasser 1 Trykbeholdere 11 Almindelige bestemmelser Medmindre andet følger af pkt 12 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Højeffektiv skæreoliespray Alpha 93 Art.-Nr.: 084120

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Højeffektiv skæreoliespray Alpha 93 Art.-Nr.: 084120 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 1 Del 2 Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 2 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-156-0130 Dok.: TRD40484 Hermed sendes besvarelse af

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE Page 1 SIKKERHEDSDATABLADE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: GLI Internationals 5500/5600 patron opbevaringsopløsning Katalognummer: 25M7A1003-119 HACH LANGE GmbH

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RID 2011. Generelle bestemmelser

RID 2011. Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

êff+ : Yderst brandfarlige

êff+ : Yderst brandfarlige Side : 1 / 7 êff+ : Yderst brandfarlige PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 100% Silicone Lubricant 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK NR UL-247-GB DANSK 1 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Leverandør: HD SURFACE WIPES HELVEMED SA CH - 1227 Geneve Helvemed: + 41 22 718 7500 2 - KOMPOSITION Præparat: Kemisk natur:

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2319.0100 Oxygen Scavenger Reagent 2

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2319.0100 Oxygen Scavenger Reagent 2 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

RID 2013. Generelle bestemmelser

RID 2013. Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark Side : 1 Etiket 2.1 : brandfarlige gasser. F+ : Yderst brandfarlig 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Altop Acetylen, Flamal Acetylen, Alphagaz Acetylen 1 Sikkerhedsdatablad

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Overfladebeskyttelse m.m. Internt vare-nr. Betegnelse 0244,5258 SCAN-TEX SILICONE National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bygninger over 1600 m 2

Bygninger over 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 511662 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret 2012-11-15

Sikkerhedsdatablad 511662 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret 2012-11-15 1. Identifikation af stoffet/ma terialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: RIMAC MAP/Pro engangsgasdåse 511662, 400 g, 788 ml Anvendelse: Professionel brug, opvarmning, lyser og køler til fritidsformål

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn 5 års kontrol 10 års kontrol Indstillet til supplerende eftersyn Supplerende eftersyn

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere