Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29"

Transkript

1 Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen Strandgade 29 Produktionsår: Amt: 1401 København K Havbrugets navn: Tlf Placering stednavn/lokalitet: Geografiske koordinater: Antal bure: Virksomhedens navn og adresse: Telefon/telefax: CVR-nummer: Selskabsform: Beskæftigede: Højeste antal: Gennemsnitlig antal helårs-/ fultidsbesk. A. Udsætninger Dato/periode fiskeart antal fisk gennemsnitlig vægt pr. stk oprindelsessted for sættefisken vaccinationsstatus for de samlet udsat mængde i kg udsatte fisk B. Produktion/opfiskning Dato/ periode fiskeart antal fisk opfisket mængde i kg slagtet mængde i kg produktionssted for gælde, undslupne kasserede, døning /afblødning og tab i øvrigt bruttoproduktion i kg Samlet bruttoproduktion (levende vægt)... - samlede udsætninger (levende vægt)... = Nettoproduktion (levende vægt)... Se omstående side Heraf rogn

2 C. 1. Antibiotika og øvrige hjælpestoffer JA NEJ Anvendes hjælpestoffer (antibiotika og/eller kemikalier) i produktionen? Typiske sygdomsbekæmpende midler er: foderlægemidlet med oxolinsyre eller sulfadiazin/trimethoprim Desuden ønskes oplysninger om brug af antibegroningsmidler(antifoulingsmidler)m, samt eventuelle andre hjælpestoffer Hvis JA gå til punkt C. 2. Hvis nej gå til punkt D C. 2 Antibiotika Dato/periode evt. sygdom behandlingstype (præparat) doseringsmetode mængde aktivt stof (angiv enhed) C. 3 Hjælpestoffer i øvrigt (antibegroningsmidler, desinfektionsmidler) Produkt Mængde aktivt stof (angiv enhed) D. Beregning af udledningen af næringssalte Indhold af kvælstof-n Indhold af fosfor-p Fodertype Fodermængde i tons % tons % Tons I alt tilført Optaget med fisken fratrækkes: For laksefisk fast % af nettoproduktionen 3,0% - 0,5 % - tons X Beregnet foderkvotient... Årets nettoudledning i tons... E. Produktionstilladelse Kvælstof Fosfor F. Egenkontrol af bundsediment: Periode fodermængde foderkvotient %-indhold i udledt tons %-indhold i udledt tons Dato for kontrol foder foder Antal vedlagte analysebilag: G. Bemærkninger H. Dato og underskrift

3 Havbrugsskemaet anvendes til den årlige indberetning jvf. 17 stk.1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 og 5 i Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 122 af 1. marts Skemaet indsendes til amtet senest den 1. februar i året efter produktionsåret. 1. Oplysninger om virksomheden Placering stednavn/lokalitet: Geografiske koordinater: Antal bure: Volumen i m 3 : Gennemsnitlig antal helårs- /fultidsbeskæftigede: Her anføres navnet på den lokalitet eller det farvandsområde hvor havbruget er placeret. Placering bestemt ved geografiske koordinater, der enten gives i grader, timer og minutter eller som decimaltal. Eksempel: 56 o N - 11 o Ø eller 56 o 44,60 N - 11 o 27,20 Ø. Angiv havbrugets samlede antal bure. Specielle forhold for årets produktion, for eksempel ubenyttede bure, kan anføres under bemærkninger på skemaets (tabel 8.6) side 2. Anlæggets (burenes) samlede volumen målt i kubikmeter. Den samlede beskæftigelse målt som det gennemsnitlige antal fultidsbeskæftigede over hele året. Det vil sige at sæsonarbejde medregnes som andele af helårsarbejde, og deltidsansatte omregnes til fuldtidsbeskæftigede. 2. Oplysninger om produktionen A Dato (periode): Fiskeart: Oprindelsessted for sættefisken: Vaccinationsstatus for de udsatte fisk: Samlet udsat mængde i kg: B Dato/periode: Fiskeart: Levende mængde/slagtet mængde: Produktionssted for gælning/afblødning: Udsætninger Angiv dato eller periode for udsætningen. Den biologiske artsbetegnelse for den udsatte fisk. Oplysninger om hvorfra sættefisken kommer. Vandområde (leverandør). Oplysninger om hvilke sygdomme den udsatte fisk er blevet behandlet mod, og om hvilken vaccine, der er anvendt. Den samlede vægt af den udsatte fisk. Summen af de samlede udsætninger bruges ved beregning af nettoproduktionen (=samlet bruttoproduktion minus samlede udsætninger). Produktion/opfiskning Angiv opfiskningsdato eller periode. Den biologiske artsbetegnelse for fisken. F.eks. laks (salmo salar), ørred (salmo trutta), regnbueørred (oncorhynchus mykiss). Den levende mængde angiver den samlede vægt af fisken i hel tilstand. Såfremt vejning først gennemføres efter at fisken er renset/slagtet beregnes vægten af den levende fisk ved brug af omregningsfaktor. Ved slagtet vægt forstås vægten af den rensede fisk efter fjernelse af indvolde o. lign. Omregningsfaktoren for laks og ørred er 1,25. Her anføres oplysning om gælning/afblødning, hvor dette er sket. F.eks. ved havbruget, på slagteriet eller på anden godkendt position m.v. Den præcise angivelse ad anden godkendt position anføres under bemærkninger på side 2, hvis der ikke er plads i produktionstabellen.

4 Kasserede, døde, udslupne m.m.: Her anføres den samlede spildmængde, dvs. fisk der fragår produktionen enten ved kassation eller tab i øvrigt. Bruttoproduktion: Nettoproduktion: Heraf rogn: Bruttoproduktionen er summen af den opfiskede mængde og det samlede tab af kasserede, udslupne, døde m.m., og måles i levende vægt (hel fisk). Bruttoproduktionen kan enten opgøres som summen af opfisket mængde i kilogram, levende vægt og kasserede, døde, udslupne og tab i øvrigt eller som summen af (1,25 * slagtet mængde i kilogram ) plus kasserede, døde, udslupne og tab i øvrigt. Nettoproduktionen opgøres som summen af bruttoproduktionen over hele året, målt i levende vægt, minus årets samlede udsætninger. Årets samlede produktion af fiskerogn. 3.Oplysning om hjælpestoffer C 2 Dato/periode: Sygdom: Behandlingstype: Doseringsmetode: Mængde aktivt stof: C 3 D Fodertype: Optaget med fisken: Årets nettoudledning: Beregnet foderkvotient: E Periode: Fodermængde: Foderkvotient: Antibiotika Hvornår gennemførtes tilførslen. Ved medicintilførsel angives hvilken sygdom/diagnose der førte til behandlingen. Hvilken slags behandling blev gennemført. Hvordan blev det anvendte hjælpemiddel tilført. Den samlede aktive mængde af det anvendte stof. Husk at oplyse mængdeenhed. Hjælpestoffer i øvrigt Her ønskes kun oplysning om produkt og anvendt mængde aktiv stof Beregning af udledningen af næringssalte Tilførslen af næringssalte beregnes for hver fodertype for sig, hvorefter summen opgøres under I alt tilført. Ved beregning af nettoudledningen fratrækkes den del af næringssaltene, der optages i fisken. For laksefisk benyttes faste procentsatser til beregning af fiskenes samlede indhold af kvælstof (3%) og af fosfor (0,5%). Nettoudledningen fås som den samlede tilførte mængde minus den mængde, der er optaget med produktionen (i fisken). Foderkvotienten udtrykker den mængde foder i tons, der medgår til produktion af et ton fisk. Foderkvotienten beregnes på årsbasis som summen af den samlede fodermængde divideret med nettoproduktionen af fisk. Produktionstilladelsen Angiv den periode tilladelsen dækker. Angiv periodens (årets) maksimalt tilladelige foderforbrug. Angiv den tilladte foderkvotient.

5 Kvælstof/fosfor %-indhold i foder: F Dato for kontrol: Analysebilag: Maksimalt tilladte %-indhold af henholdsvis kvælstof og fosfor jævnfør foderspecifikationen. Egenkontrol Angiv dato for den gennemførte egenkontrol. Antallet af analysebilag fra den angivne dato. Analysebilagene indsendes til amtet sammen med årsopgørelsen.

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere