V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED"

Transkript

1 FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning. Stk. 2. Frimenigheden Broen har hjemsted i Vejle Kommune. 2 FORMÅL OG GRUNDLAG Stk. 1. Menighedens formål er gennem bibeltro forkyndelse og forvaltning af dåb og nadver at medvirke til at kalde mennesker til tro på Jesus Kristus og et liv i efterfølgelse af ham. Dette sker ved at afholde gudstjenester kendetegnet af bibelglæde, mangfoldighed og livsnær forkyndelse. Stk. 2. Menigheden bygger på: - de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og som eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv. - de oldkirkelige bekendelser (Den Apostolske, Den Nikæno-konstantinopolitanske og Den Athanasianske Bekendelse) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (Den Augsburgske Bekendelse og Luthers Lille Katekismus) som sande og forpligtende tolkninger af de bibelske skrifter. Stk. 3. Denne paragraf kan ikke ændres i strid med sin hensigt. 3 TILKNYTNING OG TILSYN Stk. 1. Menigheden skal være tilknyttet et eller flere menighedsnetværk, der bygger på samme grundlag som beskrevet i 2. Stk. 2. Menigheden er tilknyttet Indre Mission. Stk. 3. Menigheden er under tilsyn af Evangelisk Luthersk Netværk og tilslutter sig Odenseerklæringen som en nutidig aktualisering af Bibelen og bekendelserne. 4 MEDLEMSKAB Stk. 1. Indmeldelse i menigheden kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller en af menighedsrådet bemyndiget person. Stk. 2. Følgende skal være opfyldt, for at man kan blive medlem af menigheden: 1

2 - Man skal være døbt med den kristne dåb - Man skal være loyal over for menighedens grundlag og formål - Man skal bo i en sådan nærhed til Vejle, at man med rimelighed kan deltage i menighedens gudstjenester. Der kan dispenseres fra den geografiske tilknytning, hvis der er en anden form for tilknytning til menigheden For medlemmer, der er fyldt 18 år gælder desuden: - Man skal gennemføre et medlemskursus - Man skal betale medlemskontingent Stk. 3. Medlemmer, der er fyldt 18 år, har gennemført et medlemskursus og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret ved menighedens generalforsamling. Stk. 4. Medlemmer har ikke ret til andel i menighedens formue og hæfter ikke for menighedens gæld. Stk. 5. Udtræden af menigheden kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller en af menighedsrådet bemyndiget person. Stk. 6. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab (jævnfør stk. 2) kan medlemmet ekskluderes af menigheden. Dette kræver tilslutning fra tre af menighedsrådets fem medlemmer. Eksklusion skal ledsages af en skriftlig begrundelse fra menighedsrådet til medlemmet. Medlemmet har mulighed for at anke afgørelsen til generalforsamlingen, der kan omstøde eksklusionen, hvis et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 5 GENERALFORSAMLING Stk. 1. Generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed. Skt. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Stk. 3. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 4. Generalforsamlingen varsles senest 2 måneder før dens afholdelse. Senest 21 dage før generalforsamlingen fremsendes skriftlig dagsorden og indkaldelse til alle medlemmer. Stk. 5. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Stk. 6. Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 2. Formandsberetning og godkendelse af denne 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab og budget 4. Plan for det kommende år ved formanden 5. Valg til menighedsrådet 6. Valg af revisor 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt (intet kan vedtages under dette punkt) Stk. 7. Menighedsrådet består af fem personer 2

3 Stk. 8. Menighedsrådets medlemmer vælges blandt de af menighedens stemmeberettigede medlemmer, som kan stå inde for menighedens grundlag og formål. Menighedsrådsmedlemmer giver aktivt udtryk for dette ved at underskrive et menighedsrådsløfte. Stk. 9. Navne på kandidater til menighedsrådet skal indleveres til formanden mindst 28 dage inden generalforsamlingen, så de kan sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk. 10. Kandidater til menighedsrådet skal godkendes af menighedens præster, som kan afvise en kandidat, hvis det kan godtgøres over for menighedsrådet, at kandidaten i tro eller liv står i et modsætningsforhold til menighedens grundlag og formål. Stk. 11. Kandidaterne vælges ved simpelt stemmeflertal. De kandidater, der ikke opnår stemmer nok, bliver suppleanter. Suppleanternes rækkefølge afgøres af afstemningen: den, der fik flest stemmer, bliver 1. suppleant osv. Stk. 12. Såfremt menighedsrådet ikke er fuldtalligt, kan menighedsrådet supplere sig selv indtil næste valg. Stk. 13. Kandidaterne vælges for to år og kan genvælges. Suppleanter og revisor vælges for ét år og kan genvælges. 6 MENIGHEDSRÅD Stk. 1. Menighedsrådet skal varetage den daglige ledelse af menigheden. Herunder er det menighedsrådets ansvar at: - kalde menighedens præster - varetage ansættelser, afskedigelser og medarbejderpleje, - udruste menighedens medlemmer til tjeneste, - sørge for rammer omkring gudstjenestefejringen, - opfylde alle forpligtelser i forhold til myndigheder, - etablere gode samarbejdsrelationer særligt til Indre Missions samfund i de områder, menighedens medlemmer kommer fra, - fastsætte medlemskontingent, - stå for PR Stk. 2. Umiddelbart efter den årlige generalforsamling konstituerer menighedsrådet sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Stk. 3. Menighedsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, og må nedsætte de underudvalg, det skønner nødvendige. Dog har menighedsrådet pligt til at etablere et tjenesteudvalg, som bistår den eller de ansatte med at være nådegavespejder og udruste og udvikle den enkelte i sin tjeneste. Stk. 4. Menighedens ansatte er fødte medlemmer af menighedsrådet, men uden stemmeret. Ulønnede præster har adgang og taleret til menighedsrådets møder, men uden stemmeret. 7 PRÆSTER Stk. 1. Menighedsrådet kalder 2-4 mænd som præster for menigheden. Kaldelsen sker for en tidsbegrænset periode på op til fire år. Et år inden udløb behandles spørgsmålet om fornyet kaldelse. 3

4 Mindst én af menighedens præster skal have en teologisk uddannelse på masterniveau. Præster skal i ord og handling arbejde for menighedens grundlag og formål. De giver aktivt udtryk for dette ved at underskrive menighedens præsteløfte. Stk. 2. Præster, der ikke er ordineret eller indviet, indvies ved en gudstjeneste under bøn og håndspålæggelse efter Evangelisk Luthersk Netværks vejledning om præsteindvielse. Præster, der er ordineret eller indviet, indsættes ved den første gudstjeneste, de leder. Når en præst medvirker ved en gudstjeneste eller anden kirkelig handling, skal han bære den af menighedsrådet fastsatte embedsdragt. Stk. 3. Præsterne har lærermyndigheden i menigheden og har dermed det overordnede ansvar for, at menigheden bevares på sit grundlag. Derfor kan den samlede gruppe af præster hindre beslutninger ved menighedens generalforsamling eller i menighedsrådet, hvis præsterne skønner, at disse er i modstrid med menighedens læregrundlag som beskrevet i 2. Den samlede gruppe af præster skal ligeledes godkende kaldelse af præster og ansættelse af lønnede medarbejdere. Stk. 4. Præsterne har ansvar for at lede gudstjenesterne, forkynde ordet, forvalte dåb og nadver og varetage kirkelige handlinger (konfirmation, vielse og begravelse). Når andre end præsterne leder gudstjenesten, forkynder ordet eller varetager kirkelige handlinger, sker det på præsternes anmodning og ansvar. Stk. 5. En af præsterne udpeges af menighedsrådet som ansvarlig for opbevaring af fortegnelser over dåb, konfirmationer, vielser og begravelser foretaget i menigheden samt udstedelse af attester. Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 8 ØKONOMI Stk. 2. Formand og kasserer har tegningsret i forening. Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes menigheden dog af det samlede menighedsråd. Stk. 3. Frimenigheden hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke menighedens medlemmer eller ledelse nogen personlig hæftelse for menighedens forpligtelser. 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum, stemmer herfor. 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling kan besluttes indkaldt af menighedsrådet eller af en gruppe på mindst 1/4 af menighedens stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal ikke varsles, men indkaldes på samme måde som en ordinær senest 14 dage efter beslutning om dens afholdelse. Stk. 3. Dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde: 4

5 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 2. Det eller de punkter, der har begrundet denne ekstraordinære generalforsamling. 11 MENIGHEDENS OPLØSNING Stk. 1. Menigheden kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum, stemmer herfor. Stk. 2. Hvis menigheden opløses overgår menighedens midler til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Disse vedtægter er vedtaget den 4. november

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere