Fælles museumsmagasiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles museumsmagasiner"

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens formål er at opføre og forestå driften af fælles museumsmagasiner for museer og arkiver og lignende. Gennem driften af de fælles museumsmagasiner er det endvidere formålet, at fremme opbygningen af en fælles registreringspraksis og en fælles indsamlingspolitik blandt brugerne. 3. Stiftelse Den selvejende institution er stiftet den 22.juni 2001 af Vejle Amt og Vejle Kommune med en grundkapital på kr. 4. Kapitalforhold Den nødvendige kapital til den selvejende institutions formål søges tilvejebragt, dels gennem tilskud fra offentlige myndigheder, institutioner, organisationer, fonde mv. dels ved belåning af ejendommen og dels ved udlejning af lokaler.

2 5. Brugere og lejere Som brugere og lejere kan optages alle, der beskæftiger sig med bevaring af kulturarv, såsom museer, arkiver og kirker efter indstilling fra bestyrelsen. 6. Institutionens midler Den kapital, der ikke er bundet, skal indsættes i bank, sparekasse eller sættes i obligationer. Eventuelt overskud af driften skal bruges til henlæggelser og eventuelle forbedringer af fællesmagasinerne efter repræsentantskabets skøn. 7. Ledelsen Den selvejende institutions øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de tilknyttede museer, arkiver og andre, der er brugere og lejere med hver 1 repræsentant samt bestyrelsen. Lederen af Den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle er født medlem af repræsentantskabet. Herudover kan Fredericia Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune hver udpege en repræsentant. De udpegede repræsentanter vælges til repræsentantskabet for 2 år. Perioden starter den 1. januar i ulige år og løber frem til den 31. december det efterfølgende år. Navnene på de udpegede repræsentanter og disses suppleanter skal skriftligt meddeles til formanden senest den 15. december forud for en ny valgperiode. Optagelse af nye museer, arkiver og andre skal godkendes af repræsentantskabet, der tillige fastsætter evt. indskud. De tilsluttede museer, arkiver og andre kan kun udtræde af repræsentantskabet og blive frigjort for sine forpligtelser, når skriftlig meddelelse herom er givet til formanden med 3 års varsel til den 1. januar. Meddelelse om udtrædelse vil ikke kunne afgives i en periode på 10 år efter stiftelsen, medmindre det besluttes, at museumsdriften ophører og ikke overgår til andet museum. Eventuelt indskud tilbagebetales ikke.

3 8. Repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet sker ved udsendelse af dagsorden til de tilsluttede museer senest 1. måned før repræsentantskabsmødet. Endelig dagsorden bilagt eventuelle forslag, regnskab og budget udsendes senest 1 uge før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen skal omfatte: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget for kommende år. 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 6. Valg af revisor 7. Eventuelt. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Alle interesserede har adgang til repræsentantskabsmødet, men kun de udpegede medlemmer af repræsentantskabet er stemmeberettigede. Der kan stemmes ved fuldmagt. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte repræsentanter. Dog kræves til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om institutionens opløsning, at mindst 2/3 af de tilsluttede museers repræsentanter stemmer derfor. Møder et sådant antal ikke, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødtes stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange repræsentanter, der har givet møde. Denne bestemmelse gælder også for beslutninger om væsentlige bygningsændringer ved de fælles museumsmagasiner, Maribovej 10 B, 7100.

4 Over det på repræsentantskabsmødet passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 8 dage efter repræsentantskabsmødet udsendes referat til repræsentantskabet. 9. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde Udover bestemmelsen i 7 afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begrundet anmodning herom. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter at anmodning er fremsat og mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden. Øvrige bestemmelser i 7 og 8 vedrørende beslutningsdygtighed mm. er tillige gældende. 10. Bestyrelsen Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet ved almindeligt stemmeflertal. Enhver er valgbar til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær for 2 år ad gangen. Bestyrelsesformanden er tillige formand for repræsentantskabet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt kasse- og regnskabsregulativ for institutionen. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Der føres en protokol over de vedtagne beslutninger.

5 11. Bestyrelsens ansvarsområde Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen samt ansvaret for, at bygninger, inventar m.v. stedse er i god stand og behørigt forsikret, herunder brandforsikret. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale eller indgår aftale herom og drager omsorg for at udleje og benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede. Den fastsætter den leje eller det brugsvederlag, der vil være at erlægge for benyttelse af lokalerne. Lejen skal alene fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til afskrivninger og henlæggelser. Bestyrelsen udarbejder et regulativ indeholdende nærmere direktiver for ejendommens daglige drift og afbenyttelse. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde. Intet bestyrelsesmedlem kan oppebære vederlag fra fonden for sit arbejde i bestyrelsen. 12. Tegningsret og prokura Den selvejende institution tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse og underskrift af hele bestyrelsen samt godkendelse af repræsentantskabet med 2/3 flertal. 13. Budget Forud for hvert regnskabsår opstilles af bestyrelsen et specificeret budget for det kommende regnskabsår omfattende forventede indtægter og udgifter vedrørende institutionens drift, samt overslag over eventuelle udgifter til større vedligeholdelsesarbejder eller nyanlæg samt større anskaffelser og forslag til udgifternes finansiering. Forslaget forelægges repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet forud for budgetåret. 14. Regnskab Der skal føres nøjagtigt regnskab over fællesmagasinernes drift og status og der udarbejdes hvert år et årsregnskab.

6 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskab og status indleveres senest 15. februar til revisoren, som inden 1. april tilbageleverer det reviderede regnskab til bestyrelsen. 15. Revision Den selvejende institutions regnskab revideres af enten en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller Kommunernes Revision valgt af repræsentantskabet, jfr. 7. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisoren. 16. Overskudsanvendelse Det påhviler repræsentantskabet at anvende overskud i overensstemmelse med de formål, der er fastsat i nærværende vedtægts 2. Repræsentantskabet kan foretage rimelige henlæggelser til at sikre den fortsatte drift. Desuden kan der henlægges midler til anlægsinvesteringer. 17. Ophør I tilfælde af ophør skal den ophævede selvejende institutions midler anvendes efter aftale med Kulturarvsstyrelsen til tilsvarende museale formål.

7 Disse vedtægter træder i kraft med virkning pr. 1. januar 2007 i stedet for vedtægter godkendt af repræsentantskabet d. 12. september Godkendt på repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2006 Bent Bechmann Poul Dedenroth-Schou Steen W. Andersen Ole Puggaard Lise Ræder Knudsen

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere