Vedtægter. Grejsdalens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Grejsdalens"

Transkript

1 Vedtægter for Grejsdalens Efterskole

2 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle kommune. Institutionens formål er som kristent skolehjem at drive efterskole på den Evangelisk Lutherske Kirkes grund og i nær tilknytning til og anerkendt af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark. Skolen drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Værdigrundlag for Grejsdalens Efterskole. Grejsdalens Efterskole er et kristent skolehjem. Kristent betyder for os: - at formidle budskabet om Jesus Kristus og give eleven mulighed for en personlig stillingtagen til dette. - at give ægte livsglæde. - at give mulighed for at være med i et kristent fællesskab. Skole betyder for os: matr. nr. 4 BH Uhre - Hover Grejsdalsvej 176 matr. nr. 4 BJ Uhre - Hover Grejsdalsvej 176 matr. nr. 4 BK Uhre - Hover Grejsdalsvej 176 matr. nr. 4 BN Uhre - Hover Grejsdalsvej 176 matr. nr. 4 BB Uhre - Hover Grejsdalsvej 177 matr. nr. 5 BC Uhre - Hover Grejsdalsvej out matr. nr. 4 BM Uhre - Hover Brorsonsvej 2 matr. nr. 1 BV Grundet - Hornstrup Grønholt 010 matr. nr. 1 BÆ Grundet - Hornstrup Grønholt 014 matr. nr. 1 BX Grundet - Hornstrup Grønholt 012 matr. nr. 1 BM Grundet - Hornstrup Grønholt 014 A matr. nr. 1 BØ Grundet - Hornstrup Grønholt 16 Med hensyn til institutionens aktiver og passiver henvises til den udarbejdede status i.f.m. skolens årsregnskab. - at udfordre eleven fagligt. - at give eleven en god almen viden dvs. give samfundsforberedende undervisning. - at lære at samarbejde og fungere i en arbejdsgruppe. - at give bred faglighed på højt niveau under hensyntagen til den enkelte elev. out - at skabe spændende rammer og udfordrende læringsmiljøer, hvor den enkelte elev kan tilegne sig viden. Hjem betyder for os: - at bygge på tillid, omsorg, tryghed og ansvarlighed. - at lære gensidig respekt. - at give plads til forskellighed. - at udfordre eleven til udvikling, personligt og socialt. - at give oplevelser og venner for livet. - at skabe fællesskab. Skolen ejer følgende ejendomme: matr. nr. 4 C Uhre - Hover Grejsdalsvej Skolens drift Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, ved betaling fra eleverne og ved eventuelle frivillige gaver. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen. Overskuddet anvendes til: 1) nedbringelse af skolens gæld, 2) udbygning (nyerhvervelse) og forbedringer af skolens bygninger omfattende ting, som ikke kommer ind under begrebet almindelig vedligehold, 3) udvidelse af skolens samlinger. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti mv. som andre end skolen råder over. 3. Repræsentantskabet. Institutionens anliggender varetages af et repræsentantskab på 70 medlemmer og en bestyrelse på 10 medlemmer. side 2 Grejsdalens Efterskole Grejsdalens Efterskole side 3

3 Repræsentantskabets medlemmer vælges for en periode af 3 år, og alle skal være myndige og medlemmer af den Evangelisk Lutherske Kirke. Repræsentantskabet sammensættes således: IM bestyrelser vælger 50 medlemmer Alle IM samfund i Indre Missions kredsforbund 3 opfordres til at vælge et medlem til repræsentantskabet. Grejsdalens Efterskoles venner vælger 10 medlemmer 5. Valg af revisor. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal der på stemmesedlen skrives det antal navne, der skal vælges til bestyrelsen/suppleanter. Der stemmes efter pointmetoden. Ved stemmelighed trækkes lod. Kandidater, som ikke opnår valg til bestyrelsen, er suppleanter i den rækkefølge, de er valgt. Stk. 6 Stk. 7 Grejsdalens Efterskoles elevforening vælger I alt 10 medlemmer 70 medlemmer samt lærerrådet og de direkte valgte bestyrelsesmedlemmer (uden stemmeret). For medlemmer, der vælges af Indre Mission skal det tilstræbes, at så mange samfund/imu-foreninger som muligt er repræsenteret. Medlemskab af repræsentantskabet godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Medlemskab giver adgang til repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skolens årsregnskab udleveres fra skolen senest 14 dage før det repræsentant skabsmøde, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts anlægs og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 4. Repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes een gang om året senest 30. november, og indkaldes af bestyrelsen ved brev til medlemmerne med mindst 30 dages varsel. Repræsentantskabsmødet afholdes på skolen. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal indeholde: 1. Valg af dirigent, sekretær og 2 stemmetællere. 2. Beretning ved formanden og forstanderen. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal fremmødte. Forslag til behandling under punkt 6 fremsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet til bestyrelsesformanden, der sætter forslaget til behandling på et bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmødet. Senest 8 dage før repræsentantskabsmødet udsendes eventuel ny dagsorden med indkomne forslag. Over det på repræsentantskabsmødet vedtagne indføres et referat i bestyrelses protokollen, der underskrives af formanden og opbevares på skolen. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der indkaldes på samme måde, skal afholdes inden 6 uger efter, at enten 5 bestyrelsesmedlemmer eller 17 medlemmer af repræsentantskabet skriftligt til bestyrelsesformanden har krævet det. Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 5. Bestyrelsens sammensætning Skolens bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf repræsentantskabet vælger 6 medlemmer af og blandt repræsentantskabets medlemmer, der vælges for en periode af 3 år, således at der afgår 2 medlemmer årligt. Suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. De resterende 4 medlemmer vælges direkte af følgende: 2 medlemmer vælges af Indre Missions samfundsråd i Vejle by 1 medlem vælges af bestyrelsen for Grejsdalens Efterskoles elevforening. 1 medlem vælges af Grejsdalens Efterskoles venner De direkte valgte bestyrelsesmedlemmer fra elevforeningen og Grejsdalens Ef - terskoles venner er disses formænd. Indre Missions direkte valgte bestyrelsesmedlemmer vælges med et i ulige år og et i lige år. Udover bestyrelsesmedlemmer vælger Vejle Indre Mission en suppleant for sine direkte valgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og medlemmer af den Evangelisk Lutherske Kirke. Bestyrelsesmedlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. side 4 Grejsdalens Efterskole Grejsdalens Efterskole side 5

4 De direkte valgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af repræsentantskabet. Ingen af de ved skolen værende elever eller ansatte kan indvælges i bestyrelsen - heller ikke som repræsentant for andre - eller udpege medlemmer til denne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Disse tre bestyrelsesmedlemmer udgør skolens forretningsudvalg. Øvrige udvalg nedsættes efter behov. Såfremt et medlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke længere være medlem, men skal udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt for resten af valgperioden. 6. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og pædagogiske medarbejdere. Ansættelse og afskedigelse af pædagogiske medarbejdere sker efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. 10, stk. 1. Stk. 7 Stk. 8 Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. Bestyrelsens arbejde m.v. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 5 medlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Protokollen skal opbevares på skolen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog af mindst 7 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nær - meste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne, forvaltningslovens kap. 8 m.v. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8. Skolens daglige ledelse Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra pædagogiske medarbejdere og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af pædagogiske medarbejdere. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9. Medarbejderråd/lærerråd Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderrådet vælger sikkerhedsrepræsentant. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: a. Ansættelse af forstander side 6 Grejsdalens Efterskole Grejsdalens Efterskole side 7

5 b. Ændring af vedtægter c. Nedlæggelse af institutionen Lærerrådets erklæring og udtalelse indhentes: - ved køb af undervisningsinventar og materiel. - ved udarbejdelse af timeplan og øvrig planlægning af pædagogisk art, inkl. lejrskole, udflugter, diverse elevarrangementer, forældresamarbejde o. lign. samt - ved disciplinære problemer på skolen. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. 10. Regnskab og revision Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om revision af frie kostskoler. 13. Nedlæggelse Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmø de, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsen tantskabsmøde med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økono miske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behand ling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at netto formuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål med relationer til Indre Mission fortrinsvis i Vejle Amt. Det skal være skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter det reviderede regnskab sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for repræsentantskabet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. marts 2010 og på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2010 Bestyrelsens medlemmer: Regnskabsåret er kalenderåret. 11. Tegningsret Institutionen tegnes af forretningsudvalget. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et flertal på mindst 7 bestyrelsesmedlemmer, herunder formandens underskrift. 12. Vedtægtsændringer Peder Andreasen Per Nielsen Helle Pedersen Formand Næstformand Sekretær Niels Kristian Kristensen Jørn Bent Jørgensen Viggo Dieks Kristian Kristensen Emil Andersen Bente Kviesgård Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages af bestyrelsen med mindst 8 stemmer og derefter godkendes af repræsentantska- ved et ordinært repræsentantskabsmøde med almindelig stemmeflerhed. bet Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. Dog kan 1, 3, 4, 5, 12, og 13 kun ændres med mindst 9 stemmer i bestyrelsen og med 2/3 stemmeflerhed i repræsentantskabet. Anders Dalgaard side 8 Grejsdalens Efterskole Grejsdalens Efterskole side 9

6 side 10 Grejsdalens Efterskole Grejsdalens Efterskole side 11

7 side 12 Grejsdalens Efterskole

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere