Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd"

Transkript

1 Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende, tværpolitisk forening, hvis formål er: - At hjælpe og styrke medlemmerne - At udbrede ideerne bag foreningen - At styrke samarbejdet imellem medlemmerne - At varetage medlemmernes interesser 3 Netværket Af Ungdomsråd er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser Kapitel 2: Medlemsforhold 4 Som medlemmer af NAU optages danske, lokale ungdomsråd, ungdomshuse, børne- og ungebyråd o.a. lignende organer, som er anerkendt af ledelsen eller landsmødet ved simpelt flertal. Stk. 2 Medlemskab opnås ved skriftlig henvendelse til NAUs sekretariat, og medlemsrettigheder opnås ved årlig indbetaling af kontingent. Stk. 3 Kontingentet indbetales i 1. kvartal eller ved indmeldelse. Kontingentet er gældende i 1 år eller frem til først kommende 1. kvartal. Stk. 4 Kontingentets størrelse fastsættes af landsmødet. Stk. 5 Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til NAUs sekretariat. Indbetalt kontingent kan ikke refunderes. Stk. 6 Et medlemsorgan kan af ledelsen ekskluderes, hvis særlige grunde og et kvalificeret flertal på 2/3 taler herfor. Et ekskluderet medlemsorgan har ret til at få

2 eksklusionen genvurderet ved først kommende landsmøde. Stk. 7. Netværket anerkender alle arrangementer frembragt af medlemsorganet og alle deltagere betragtes som aktive; både i faglige, sociale, interne og eksterne arrangementer. Kapitel 3: Myndighed 5 Netværkets myndighed er: 1. Landsmødet 2. Årsmødet 3. Ledelsen Kapitel 4: Landsmødet 6 Landsmødet er NAUs højeste myndighed. Stk. 2 Hvert medlem kan deltage med 2 delegerede, mens både medlemmer og ikkemedlemmer kan deltage med observatører. Stk. 3 Delegerede deltager på Landsmødet med stemme- og taleret, mens observatører deltager med taleret. Stk. 4 Ledelsen deltager som observatører. 7 Landsmødet afholdes hvert år i 4. kvartal Stk. 2 Landsmødet indkaldes skriftligt med 6 ugers varsel. Stk. 3 Alle ændringsforslag til vedtægterne skal indleveres til NAUs sekretariat senest 3 uger før landsmødet. Disse ændringsforslag skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før landsmødet. 8 Dagsordenen på Landsmødet skal indeholde: 1. Åbning og valg af dirigenter(er) og referent(er) 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Godkendelse af ledelsens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget

3 7. Vedtagelse af arbejdsprogram 8. Andre indkomne forslag 9. Valg: a. Formand b. Næstformand c. Fem ledelsesmedlemmer d. To prioriterede suppleanter e. To interne kritiske revisorer f. Statsautoriseret revisor 10. Eventuelt Stk. 2 Ved afstemning gælder simpelt flertal, dog undtaget herfra er afstemninger om vedtægterne, hvor 2/3 flertal er nødvendigt før et forslag er vedtaget. Stk. 3 Ved stemmelighed bortfalder forslaget Stk. 4 Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Ved personvalg hvor der er flere kandidater opstillet end der skal vælges, foregår valget ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal ligeledes foregå hvis mindst 3 af de delegerede ønsker det. Ved personvalg hvor der er opstillet det antal kandidater der skal vælges, afholdes der ikke afstemning. De kandidater der ved afstemning opnår simpelt flertal af de afgivne stemmer er valgt. Stk. 5 For at være valgbar til ledelsen skal kandidaten være under 30 år og indstillet af et jf. 4 anerkendt medlem, første gang kandidaten opstiller til ledelsen. 9 Der udarbejdes skriftligt referat af Landsmødet. Kapitel 5: Ekstraordinært Landsmøde 10 Ledelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, såfremt 1/3 af medlemmerne eller 2/3 af den samlede ledelse skriftligt med begrundelse fremsætter ønske herom. Stk. 2 Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest 4 uger efter begæring om denne og indkaldes senest 2 uger før afholdelse. Kapitel 6: Årsmøde 11 Årsmødet er NAUs næsthøjeste myndighed og afholdes hvert år i 1. halvår.

4 Stk. 2 Alle repræsentanter for et 4 anerkendt medlem kan deltage som delegerede på Årsmødet. Der er ikke begrænsninger i antallet af delegerede. Stk. 3 Årsmødet indkaldes skriftligt med 6 ugers varsel. Stk. 4 Formålet med årsmødet er at samle foreningen og gøre status for den periode der er gået, og samtidig give medlemmerne mulighed for at diskutere et relevant emne eller tema, fastlagt af ledelsen. Stk. 5 Årsmødets opgave er at behandle følgende emner: 1. Ledelsens halvårsberetning (herunder præsentation af regnskab) 2. Indkomne forslag 3. Indsupplering (hvis relevant) 4. Eventuelt Kapitel 7: Ledelsen 12 Ledelsen er mellem Landsmøder og Årsmøder NAUs højeste myndighed. Stk. 2 Ledelsen består af formand, næstformand, fem ledelsesmedlemmer og to suppleanter. Det tilstræbes at ledelsen repræsenterer medlemmerne bredt geografisk. Stk. 3 På det første ledelsesmøde efter Landsmødet fastsætter ledelsen en forretningsorden og regulativer for ledelsens og sekretariatets arbejde, herunder sekretariatets deltagelse i ledelsesmøderne. Stk. 4 Ønsker et medlem af ledelsen at udtræde, overtager den prioriterede suppleant pladsen i Ledelsen. Suppleanterne har stemmeret ved ledelsesmøderne, såfald ledelsen er ufuldtalligt fremmødt. Stk. 5 NAU tegnes juridisk af ledelsen. Kapitel 8: Sekretariatet 13 NAUs daglige arbejde foregår fra foreningen sekretariat. Stk. 2 Sekretariatets opgave er, at bistå bestyrelsen i det daglige arbejde, der er blevet pålagt dem af Landsmødet, samt at fungere som rådgiver og vejleder for ungdomsrådene og medlemmerne.

5 Stk. 3 Ledelsen ansætter og afskediger i samråd med Sekretariatslederen NAUs ansatte. Ledelsen ansætter og afskediger Sekretariatslederen. Kapitel 9: Økonomi 14 NAUs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2 Ledelsen fastsætter regler for hvem der har prokura til at foretage økonomiske transaktioner på NAUs bankkonti. Stk. 3 Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor samt af de 2 kritiske revisorer. Kommentarer til regnskabet fremlægges på landsmødet. 15 NAU kan ikke optage gæld udover en max. kassekredit på kr. NAU kan kun optage yderligere gæld i forbindelse med køb af fast ejendom. Kapitel 10: Opløsning 16 Beslutning om opløsning af NAU skal vedtages ved ¾ flertal på 2 efter hinanden følgende landsmøder. Ved Netværket Af Ungdomsråds opløsning skal NAUs aktiver gå til andet organiseret ungdomsarbejde. Kapitel 11: Fortolkninger og ikrafttrædelse 17 Alt hvad disse vedtægter ikke klart foreskriver underkastes ledelsens beslutning under ansvar for Landsmødet. Stk. 2 Landsmødet, ledelsen og sekretariatets ansatte arbejder efter de formål og bestemmelser der er afstukket i disse vedtægter. 18 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede forslag på Landsmødet. Således vedtaget på det stiftede landsmøde den april 1996 i Silkeborg. Vedtægterne er senest ændret på ordinært landsmøde den november 2012 på Vejle Midtbyskole i Vejle. 19 Landsmødet kan med 2/3 flertal dispensere fra vedtægterne. Disse dispensationer træder i kraft med øjeblikkelig virkning og ophører ved landsmødets afslutning.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere