Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010"

Transkript

1 Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010 Tilstede var: Revisorer: Søren Jensen, Deloitte Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Helle Lorenzen, KPMG Niels Villadsen, PwC Kai Nybo, Rigsrevisionen Fra Undervisningsministeriet: Christian Jespersen Henrik Køber Elisabeth Thomsen Ole Sten Volder Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr december 2010 Sags nr.: Afbud: Henrik Carmel, Foreningen af Registrerede Revisorer Per Møller Hansen, Rigsrevisionen Dagsorden: 1. Opfølgning på punkter fra seneste møde i revisornetværket den 23. juni Eventuelle justeringer af revisionspåtegningen. Undervisningsministeriets ansøgning til ABT-fonden. Ny håndbog om finansielle instrumenter 2. Orientering om væsentlige ændringer i udkast til ny budgetvejledning Status for overgangen til statens regnskabs- og revisionsregler. Orientering om procedurer for fastsættelse af hjemler m.v. i forbindelse med overgangen på 1. januar Ny bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. i høring. Ny ØAV-vejledning under udarbejdelse - væsentlige ændringer. Arbejdet med forenkling af statens kontoplan. 4. Regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse med de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioners køb af statens ejendomme. Opgørelse af afskrivningsgrundlag. Afskrivningsperioden i Behandlingen af negativ kostpris. Aktivering eller driftsførsel af udgifter til udbedring af vedligeholdelsesefterslæb.

2 2 5. Regnskabsmæssige krav til partnere i administrative fællesskaber. 6. Regnskabs- og revisionsmæssige krav i forhold til VEU-centre. 7. Kortlægning af forskelle på konteringspraksis på de regulerede institutionsområder. 8. Én-procent besparelsen - beregningsgrundlag og regnskabskrav. 9. Tilsynssager - herunder i forbindelse med udlagte aktiviteter. Hvordan minimeres risici for fremtidige sager? 10. Ny bekendtgørelse om kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser pr. 1. januar Statens Lønsystem (SLS) interne kontroller i systemet. 12. Retningslinjer for sportscollege. 13. Statens regler for gaver. 14. Eventuelt Ad pkt. 1: Opfølgning på punkter fra seneste møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Eventuelle justeringer af revisionspåtegningen Rigsrevisionen og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har i gangværende drøftelser om behovet for eventuelle justeringer af paradigmet for revisionspåtegningen på årsrapporter for institutioner, der modtager offentlige tilskud. Baggrunden er de seneste ændringer i årsregnskabsloven i forhold til kravene til ledelsespåtegningen. Rigsrevisionen oplyste, at der endnu ikke er truffet beslutning om at foretage justeringer. Undervisningsministeriets ansøgning til ABT-fonden Undervisningsministeriet har ansøgt ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) om midler til et projekt om digital regnskabsaflæggelse. Ministeriet oplyste, at ABT-fonden har givet afslag på ansøgningen, da fonde ikke finder projektet tilstrækkeligt borgernært. Ny håndbog om finansielle instrumenter Ministeriet orienterede om den nye finansieringshåndbog, der er lagt på ministeriets hjemmeside. Formålet med håndbogen er at understøtte institutionernes bestyrelser i valg af produkt i forbindelse med finansiering af fast ejendom. Ad pkt. 2: Orientering om væsentlige ændringer i udkast til ny budgetvejledning 2011 Ministeriet orienterede om de væsentligste ændringer i Finansministeriets Budgetvejledning De selvejende institutioner på ministeriets ressortområde omfattes i vejledningen af et særskilt afsnit, der bliver gældende for en ny bevillingstype, som benævnes Statsfinansieret selvejende institution.

3 3 Den nye bevillingstype er en konsekvens af konklusionerne i Finansministeriets rapport Selvejende institutioner - styring, regulering og effektivitet. Der indføres en beløbsgrænse for, hvornår en statsfinansieret selvejende institution skal have Finansudvalgets tilslutning forinden igangsætning af bygge- og anlægsprojekter. Denne er 60 mio. kr. Dette gælder også ved indgåelse af lejekontrakter, hvor den samlede lejeforpligtelse under ét udgør 60 mio. kr. og derover. Tilsvarende beløbsgrænse er fastsat for it-projekter, der desuden kræver anvendelse af den fællesstatslige it-projektmodel og høring i it-projektrådet. Indgåelse af lejemål med uopsigelighed på 10 år eller mere og hvor den samlede forpligtelse for en statsfinansieret selvejende institution opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 30 mio. kr. eller derover, samt indgåelse af lejemål, hvortil der er knyttet usædvanlige byrdefulde vilkår, kræver Finansudvalgets tilslutning. Statens selvforsikringsprincip opretholdes, men der gives mulighed for at tegne bestyrelsesansvarsforsikring og kurssikringsaftaler i forbindelse med optagelse af realkreditlån. Der kan endvidere tegnes ulykkesforsikring for studerende. Ministeriet oplyste afslutningsvist, at det fortsat er uklart, i hvilket omfang de statsfinansierede selvejende institutioner omfattes af budgetvejledningens generelle bestemmelser. Ad pkt. 3. Status for overgangen til statens regnskabs- og revisionsregler Orientering om procedurer for fastsættelse af hjemler m.v. i forbindelse med overgangen pr. 1. januar 2011 Ministeriet redegjorde for, hvordan man rent teknisk vil få hjemler m.v. på plads tids nok til, at de statsfinansierede selvejende institutioner omfattes af statens regnskabsvæsen m.v. pr. 1. januar Dette skal ses i lyset af, at arbejdet med den nye områdelov er forsinket, hvorfor det ikke er muligt at overgå til statens regnskabsvæsen m.v. pr. 1. januar 2011 med hjemmel i denne. Der er imidlertid de fornødne hjemler i de eksisterende love til, at undervisningsministeren kan fastsætte regnskabsregler for institutionerne. I medfør af disse udsteder ministeriet inden udgangen af 2010 én samlet bekendtgørelse og fastsætter, at institutionerne omfattes af lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i medfør af loven. Samtidig ophæves de gældende regnskabsbekendtgørelser på de regulerede institu-

4 4 tionsområder således, at de har virkning for regnskabsåret 2010 og tidligere regnskabsår. Ny bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. i høring Den nye bekendtgørelse har været til høring, og der er i bekendtgørelsen indsat en bestemmelse om, at selvejende institutioner, der omfattes af den nye bevillingstype, fremover skal anvende Økonomistyrelsens basissystemer. Ministeriet har i høringssvaret anført, at man finder, at institutionernes eventuelle overgang til Økonomistyrelsens basissystemer forudsætter, at det forinden drøftes nærmere, herunder med inddragelse af repræsentanter for institutionerne. Ministeriet har derfor anført, at man ikke på det foreliggende grundlag kan tilslutte sig ændringen, og gør opmærksom på, at denne ikke er i overensstemmelse med arbejdsgruppens indstilling om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet. Ny Økonomisk-administrativ vejledning (ØAV) under udarbejdelse - væsentlige ændringer Ministeriet oplyste, at arbejdet med vejledningen er forsinket, og at ministeriet endnu ikke har fået den forelagt til kommentering. Arbejdet med forenkling af statens kontoplan Økonomistyrelsen har revideret SKS-kontoplanen, og ministeriet har haft den til høring. Der er ikke foretaget ændringer, som giver anledning til problemer for institutionerne. Ad pkt. 4 Regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse med de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioners køb af statens ejendomme Opgørelse af afskrivningsgrundlag, afskrivningsperioden i 2010, Behandlingen af negativ kostpris og aktivering eller driftsførsel af udgifter til udbedring af vedligeholdelsesefterslæb Ministeriet modtager relativt mange spørgsmål om den regnskabsmæssige behandling i forbindelse med de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioners køb af statens ejendomme. I brev af 18. marts 2011 udsendte ministeriet retningslinjerne om regnskabspraksis. Ministeriet oplyste, at følgende snarest vil blive præciseret overfor institutionerne: 1) Afskrivningsgrundlaget på den erhvervede bygning opgøres med udgangspunkt i kostprisen ekskl. grundværdi og installationer. Kostprisen er det beløb, der er erlagt kontant for ejendommen. Beregning af grundværdien, hvorpå der ikke foretages afskrivning, sker efter et konkret

5 5 skøn. Der er ikke krav om, at fordelingen sker i overensstemmelse med fordelingen, jf. seneste offentlige ejendomsvurdering. 2) Uanset tidspunktet for erhvervelsestidspunktet i juridisk forstand har ministeriet besluttet, at der i regnskabsåret 2010 beregnes afskrivning på bygningen fra 1. januar 2010, da institutionen har modtaget bygningstaxametertilskud fra denne dato. 3) I de få tilfælde, hvor det opgjorte vedligeholdelsesefterslæb overstiger den opgjorte købspris, hvorfor institutionen har modtaget et beløb i forbindelse med overdragelsen, optages ejendommen i institutionens regnskab til kr. 0, og det modtagne beløb optages i regnskabet som en kortfristet gældspost. Denne udlignes efterfølgende, når der er foretaget udbedring af efterslæbet med et beløb, der mindst svarer til den kortfristede gældspost. 4) I takt med at det opgjorte vedligeholdelsesefterslæb udbedres, skal det løbende vurderes, om de afholdte udgifter skal omkostningsføres som vedligeholdelsesomkostninger eller skal tillægges anskaffelsessummen for ejendommen og afskrives sammen med bygningerne. Ministeriet oplyste, at vurderingen skal ske under iagttagelse af retningslinjerne i ministeriets konteringsinstruks, jf. side 20, om afgrænsning mellem bygningsforbedrende arbejder og løbende vedligeholdelse. Ad pkt. 5. Regnskabsmæssige krav til partnere i administrative fællesskaber Ministeriet henviste til bilag 2 i bekendtgørelsen om administrative fællesskaber. Det fremgår heraf, at partnerinstitutionerne ligesom værtsinstitutionen debiterer udgiften til fællesskabet på de anførte SKS-konti samt på de relevante formål for Administrative Fællesskaber, der fremgår af bilaget. De konsoliderede regnskaber vil således ikke vise større udgift på de enkelte udgiftskonti end reelt afholdt. Ad pkt. 6. Regnskabs- og revisionsmæssige krav i forhold til VEUcentre Der er krav om regnskabsaflæggelse over forbrug af bevilget tilskud til opsøgende vejledning og rådgivning på VEU-området. Der er endvidere krav om, at revisor afgiver erklæring på regnskabet. Eventuelt uforbrugte midler i 2010 kan efter ansøgning overføres til forbrug i Ministeriet har den 1. december 2010 udsendt orienteringsbrev til VEUcentrene herom og vedlagt ledelses- og revisorerklæring til brug for afrapportering af midlernes anvendelse i finansåret 2010.

6 6 Ministeriet henledte opmærksomheden på, at der ikke er særskilte regnskabs- og revisionsmæssige krav knyttet til de udbetalte institutionstilskud til VEU-centrene på én mio. kr., da tilskuddet skal dække meromkostninger, som en institution med VEU-center har til diverse støttefunktioner, revision og husleje m.v. Ad pkt. 7. Kortlægning af forskelle i konteringspraksis på de regulerede institutionsområder Ministeriet orienterede om det igangværende arbejde med at etablere en ensartet konteringspraksis på tværs af de regulerede institutionsområder. Ministeriet gav eksempler på konstaterede konteringsfejl og forskelle i konteringspraksis på henholdsvis erhvervsskoler og professionshøjskoler. Erhvervsskoler På erhvervsskoleområdet har ministeriet foretaget en undersøgelse af konteringer på nedenstående formål, der kun må anvendes til personrettede ydelser, hvorfor der ikke må være saldi på disse formålsnumre ved årets udgang. Kost og logi AMU (individtilskud) Skolepraktikydelse for elev. på 18 og derover. Befordring af elever Befordringstilskud AMU Kost og logi AMU (individtilskud) Udgifter til befordringstilskud til skolepraktik Disse typer udgifter/indtægter skal således gå i nul. I modsat fald indgår ubalancerne fejlagtigt i institutionens driftsregnskab. Der blev konstateret ubalancer på 7 erhvervsskoler. Det kan derfor konkluderes, at der er fejl i de pågældende skolers formålsregnskaber for 2009, og at de aflagte årsrapporter for 2009 derfor også er fejlbehæftede. Professionshøjskoler Ministeriet viste eksempler på, at der specielt er forskelle i praksis for kontering af administrationsomkostninger på professionshøjskolerne. Det gælder for eksempel omkostninger til it-drift, hvor nogle skoler bogfører alle omkostninger på administrationsformål, men andre skoler foretager en konkret fordeling af omkostninger mellem administration og undervisning m.v. i henhold til fastlagte fordelingsnøgler. Fordelingsmodeller Ministeriet oplyste afslutningsvist, at man har konkluderet, at fordelingsmodeller af uddannelsesudgifter, der er fælles for flere uddannelser,

7 7 afhænger af det konkrete udbud på den enkelte institution og af institutionens afdelingsstruktur for uddannelserne. Dette medfører, at der ikke nødvendigvis er en ensartet omkostningsstruktur fra uddannelse til uddannelse på institutionerne. Ad pkt. 8. Én-procent besparelsen - beregningsgrundlag og regnskabskrav Flere institutioner har spurgt ministeriet, om det kræves, at der konteringsmæssigt foretages fuld fordeling af besparelsen på alle formål, der er modtaget tilskud på i finansåret Ministeriet oplyste, at man i brev af 20. oktober 2010 orienterede samtlige institutioner om, at ministeriet ikke kræver dette, samt at der i skabelonen for indberetning af årsregnskab for 2010 i ministeriets regnskabsportal vil blive oprettet et særskilt felt til indberetning af besparelsen. Ved brev af 25. november 2010 har ministeriet desuden udsendt et brev til samtlige institutioner om den konkrete udmøntning af dispositionsbegrænsningen for finansåret Ad pkt. 9. Tilsynssager - herunder i forbindelse med udlagte aktiviteter. Hvordan minimeres risici for fremtidige sager? Der har i 2010 været flere tilsynssager, hvor ministeriet bl.a. har konstateret, at der er blevet udbetalt taxametertilskud til aktiviteter, som ikke opfylder gældende tilskudsbetingelser i henhold til love og regler. I tilknytning til sagerne har ministeriet haft fokus på revisorerne rolle i forhold til revisionen af tilskudsgrundlaget. Det blev drøftet, hvordan risici for fremtidige sager kan minimeres. Der var enighed om, at det er vigtigt, at ministeriet i forbindelse med fastsættelse af tilskudsbetingelser i fornødent omfang udarbejder vejledende materiale, hvis betingelserne på nogen måde kan give anledning til forskellig regelfortolkning. Revisorerne understregede vigtigheden af, at det i forbindelse med revisionen af tilskudsgrundlaget står lysende klart for revisor, hvilke kontroller ministeriet forventer, revisor udfører. Disse må ikke ligge uden for revisors faglige kompetenceområde. Ad pkt. 10. Ny bekendtgørelse om kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser pr. 1. januar 2011 Ministeriet redegjorde for de væsentligste ændringer i bekendtgørelsen. Den væsentligste ændring er, at tilskud til dækning af kost og logi forenkles, da tilskuddet ikke længere vil bestå i refusion af konkrete overnatningsudgifter op til et konkret maksimum. I stedet ydes der et samlet tilskud på 450 kr. for hver overnatning. Dog således, at der sker redukti-

8 8 on i udbetalingen med 60 pct. (270 kr.), hvis overnatning sker på en kostafdeling, uden at der opkræves vederlag for det. Ad pkt. 11. Statens Lønsystem (SLS) - interne kontroller i systemet Det blev fremført, at der eksisterer en svaghed i de interne kontroller i Statens Lønsystem (SLS), idet lønnen kan frigives uanset om kontrollanten har godkendt denne eller ej. Det blev aftalt, at Rigsrevisionen undersøger de etablerede funktionsadskillelser i systemet nærmere. Ad pkt. 12. Retningslinjer for sportscollege Der udtrykkes jævnligt usikkerhed om reglerne for samarbejde med ikkegodkendte institutioner. Ministeriet gjorde derfor opmærksom på, at ministeriet i brev af 1. juli 2008 har udsendt retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet. Vilkårene for udlægning af aktiviteter, herunder samarbejde med sportscolleges, fremgår af brevet. Ad pkt. 13. Statens regler for gaver Principperne for offentlige ansattes modtagelse af gaver blev drøftet. Principperne findes i Personalestyrelsens publikation af juni 2007 God adfærd i det offentlige. Som udgangspunkt må offentlige ansatte ikke modtage gaver eller andre fordele, men der er en række undtagelser. Sædvanlige lejlighedsgaver og mindre gaver fra samarbejdspartnere må godt modtages. Julegaver må også modtages, hvis det er en del af institutionens personalepolitik. Der må således ikke gives tilfældige gaver til enkelte medarbejdere. Gavepolitikken skal omfatte alle ansatte. Ad pkt. 14. Eventuelt Der blev ytret ønske om, at der på næste møde i revisornetværket kommer et punkt på dagsordenen om indberetning af aktivitet og tilknyttede revisorerklæringer. Det blev på den baggrund aftalt, at Undervisningsministeriets institutionskontor 3 deltager i næste møde i netværket. Der blev ikke fastsat en dato for næste møde. Ole Sten Volder Controllerkontoret

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4 UNDERVISNINGSMINISTERIETS SELVEJELOVINSTRUKS 1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V.... 4 3.1 OPGØRELSE OG INDBERETNING AF STUDENTERÅRSVÆRK

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelser Journal nr. 3/1120-0100-0713/LHH/MJE/ISA Rådsmødet 26. november 2003 Resumé 1. Styrelsen undersøgte på baggrund af en klage

Læs mere

statens selvforsikringsordning

statens selvforsikringsordning Beretning til statsrevisorerne om statens selvforsikringsordning Januar 2004 RB B101/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 11 A. Indledning...

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere