Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade Vejle Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f."

Transkript

1 Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade Vejle Telefon Fax Vedtaget 19. marts 2014

2 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse: Navn Hjemsted Formål Optagelse af medlemmer Medlemskabets gyldighed Indmeldelse Overflytninger 8... Restancer og udtræden Medlemmernes forpligtigelse Grupper Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Kongres og Delegeretmøde Bestyrelsen Bestyrelsens arbejde Tegningsregler Regnskab Revision Afdelingens ophør 1. Navn Fagligt Fælles Forbund Vejle afdeling. I daglig tale 3F Vejle. 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted: Vejle kommune 3. Formål Det er afdelingens formål at samle alle lønmodtagere og lærlinge der arbejder inden for forbundets organisationsområder i de tidligere Vejle -og Børkop kommuner og for murersvende og murerlærlinge i det tidligere Vejle amt samt Vejle og Billund kommune for bygningshåndværkerne indenfor træområdet samt træindustrivirksomheder i h.t. organisationsaftaler i Vejle kommune. For selv og i fællesskab med øvrige faglige organisationer, at værne om og fremme medlemmernes faglige, politiske, kulturelle og økonomiske interesser og sikre den størst mulige indflydelse på medlemmernes arbejdsforhold, uddannelses forhold og kompetenceudvikling. 4. Optagelse af medlemmer Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. Derudover optages lærlinge og

3 3F Vejle vedtægter 3 ungarbejdere fra 13 til 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt Arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægternes 11 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed. 5. Medlemskabets gyldighed Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 6. Indmeldelse Stk. 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis samt udleveres et eksemplar af forbundets love og afdelingens vedtægter. Stk. 2. Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. Størrelsen fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den efterfølgende generalforsamling til godkendelse. Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for afdelingens gældforpligtigelser. Stk. 4. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige formål. 7 Overflytning Stk. 1. Medlemmerne kan overgå fra en afdeling til en anden eller fra et forbund, når medlemsbeviset er i orden, og der ikke er restancer. Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 8 dage at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor. Der kan indgås aftaler med andre afdelinger om medlemmernes tilhørsforhold. Stk. 3. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i Faglig Fælles Forbund. 8. Restancer og udtræden Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. Udmeldelse kan tidligst ske med mindst en uges varsel til udgangen af en kontingentperiode. Medlemmet skal betale kontingent til datoen for udtrædelse. 9. Medlemmernes forpligtelser Stk. 1. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorgani serede i mere end én uge uden at meddele afdelingen dette. Stk. 2. Medlemskab i de af afdelingen lovligt anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser. Afdelingens bestyrelse skal godkende klublovene.

4 4 3F Vejle vedtægter Stk. 3. Medlemmer skal omgående indberette uoverens stemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten/afdelingen. Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden af delingens samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden afde lingens samtykke, mister retten til støtte. Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå overenskomster for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmer der under lockout eller strejke optager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, betragtes som ekskluderet af afdelingen. Finder en afdeling, at det er formålstjenligt at optage en strejkebryder som medlem, kan dette kun ske med hovedbestyrelsens godkendelse. Stk. 7. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, bestyrelsen ønsker belyst omkring overenskomst-, løn- og øvrige arbejdsforhold. Stk. 8. Ændring af arbejdsplads og bopæl skal altid meddeles afdelingen. Har manglende meddelelse om ændring medført forringelse af medlemmets rettigheder, kan afdelingen eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlig for dette. 10. Grupper Stk. 1 Afdelingen består af 3 grupper. Industri og Transport Bygge og Grøn Offentligt og Privat Service, Hotel & Restauration Stk. 2. Afdelingens medlemmer indplaceres i grupperne efter nuværende eller seneste arbejdsplads. Principielt sker indplaceringen efter overenskomstforhold eller forbundets gruppestruktur. Stk. 3. De respektive grupper vælger sin egen gruppeformand og næstformand på gruppegeneralforsamlingen. Endvidere vælger grupperne her bestyrelsesmedlemmer til afdelingens bestyrelse jf. vedtægternes 14. stk. 1. Afgår et bestyrelsesmedlem fra afdelingsbestyrelsen i utide, kan gruppen konstituere et nyt bestyrelsesmedlem blandt gruppebestyrelsesmedlemmerne til næst kommende generalforsamling. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer har endvidere sæde i gruppebestyrelsen. Alle valgene er først gyldige, når de er godkendt af afdelingens ordinære generalforsamling. Valgperioderne er 2 år. Stk. 4. Grupperne afholder en årlig gruppegeneralforsamling, som afholdes tidligst 2 måneder før afdelingens generalforsamling og senest 14 dage før afdelingens ordinære generalforsamling. Gruppegeneralforsamlingen indvarsles skriftligt til medlemmerne eller ved opslag i Fagbladet (3F forbundets medlemsblad). Stk. 5. Grupperne vælger endvidere på gruppegeneralforsamlingen en gruppebestyrelse på max. 15 personer i alt. Valg hertil er gældende for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. Stk. 6. Gruppebestyrelsen skal søges sammensat repræsentativt, ud fra medlemsgrundlaget. Stk. 7. De tre grupper beskæftiger sig med det opsøgende arbejde, overenskomstansvar, faglige sager og gruppeaktiviteter.

5 3F Vejle vedtægter 5 Stk. 8. Afdelingens love vedrørende afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling er i øvrigt gældende. Stk. 9. Gruppen er i enhver henseende underlagt afdelingens love og vedtægter og bestemmelser, samt bestyrelsens beslutninger. 11. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Stk. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Stk. 4. Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, frist for fremsendelse af indkomne forslag og en angivelse af hvor og hvordan man kan få den endelige dagsorden. Senest 5 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne have adgang til de indkomne forslag. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt til medlemmerne eller ved opslag i Fagbladet (3F forbundets medlemsblad). Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Forslag til valg af formand og næstformand, skal være afdelingen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der skal samtidig afleveres en af kandidaten underskreven erklæring om opstilling, idet kandidatnavne ikke kan indgå i generalforsamlingens afstemning uden den foreslåedes personlige accept. Hvis der er afleveret mere end et forslag til kandidat til en post, skal afdelingen inden for perioden på de 10 dage, afholde et medlemsmøde med kandidaterne. Stk. 7. Der vælges 12* bestyrelsesmedlemmer, de vælges på den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra grupperne. Alle valg er gældende for 2 år. *Transportgruppen har indtil ordinær generalforsamling i pladser som vælges af transportgruppens medlemmer. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det ske i forhold til medlemstallet i de grupper der er godkendt af generalforsamlingen. Medlemstallet opgøres som et gennemsnit i kalenderåret forud for generalforsamlingen. Opstiller en gruppe ikke det antal kandidater de har ret til, vil valg fra de øvrige grupper kunne ske. Stk. 8. Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 9. Herudover vælger generalforsamlingen 2 bilagskontrollører og 2 suppleanter, hvoraf halvdelen er på valg de lige årstal, og den anden halvdel de ulige årstal. Bilagskontrollørerne og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse. Stk. 10. Der vælges endvidere i lige år en fanebærer, samt i ulige år en fanebærersuppleant. Stk. 11. Vedtægtsændringer skal altid være selvstændige punkter på dagsordenen og skal godkendes med 2/3 stemmers majoritet. Stk. 12. På hver generalforsamling vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer, der varetager udlevering, kontrol og optælling af stemmesedler, og som ligeledes tager kontrol af stemmer ved håndsoprækning. Stk. 13. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen.

6 6 3F Vejle vedtægter 12. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 5 % af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i 11, stk. 4, dog uden den nævnte tidsfrist, men inden for senest 30 dage efter modtaget begæring herom. Stk. 3. Mindst 75 % af de medlemmer, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne. Stk. 4. Er ovennævnte forhold ikke opfyldt, skal dirigenten afvise generalforsamlingen som ikke beslutningsdygtig og dermed ugyldig. 13. Kongres- og delegeretmøde Delegerede til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges på en ordinær/ ekstraordinær generalforsamling. Ud af afdelingens delegerede indgår formand, næstformand, A-kasseleder og de valgte gruppeformænd, som faste delegerede. Ved valget skal der søges sikret repræsentation fra alle grupper som afdelingen repræsenterer. 14. Bestyrelsen Stk. 1. Afdelingens bestyrelse består af 1 formand, 1 næstformand, samt 1 gruppeformand fra hver gruppe og 12* bestyrelsesmedlemmer. *Transportgruppen har indtil ordinær generalforsamling i pladser som vælges af transportgruppens medlemmer. Økonomiansvarlig, A-kasseleder og 1 repræsentant for afdelingens ansatte er endvidere tilfor-ordnede ved bestyrelsesmøderne med taleret. Bestyrelsen afgår skiftevis, således at der i lige år vælges 1 formand, 2 gruppeformænd og 6 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 1 næstformand, 1 gruppeformænd og 6 bestyrelsesmedlemmer.. Valgte og ansatte i 3F Vejle afdeling må aldrig udgøre et flertal i bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen leder afdelingen i overensstemmelse med forbundets, a-kassens og afdelingens love samt generalforsamlingens beslutninger. Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 3. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, indtræder suppleanten som gruppen konstituerer blandt gruppebestyrelsesmedlemmerne til næst kommende generalforsamling. Stk. 4. Valgte og ansatte tillidsrepræsentanter i afdelingen samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. Stk. 5. Medlemmer af bestyrelsen, der fylder 70 år i valgperioden afgår senest ved udløbet af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

7 3F Vejle vedtægter Bestyrelsens arbejde Stk. 1. Bestyrelsen vælger / konstituerer en sekretær, der tager referat ved bestyrelsesmøder og på generalforsamlingen. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for at der ansættes/afskediges fornødent personale. Ansættelse af a-kasseleder skal dog ske under forudsætning af forbundets a-kasses godkendelse. Stk. 3. Der udfærdiges ansættelsesbevis for samtlige valgte og ansatte beskæftigede i afdelingen, i henhold til funktionærloven og ferielovens bestemmelser. Stk. 4. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Stk. 5. Misbruger en tillidsvalgt afdelingens midler eller handler i strid med forbundets eller afdelingens love, kan bestyrelsen straks suspendere vedkomne ved en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person fra bestyrelsen i vedkomnes plads, indtil nyvalg kan finde sted. Stk. 6. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. Stk. 7. Valgte lønnede tillidsrepræsentanter i afdelingen er omfattet af funktionærlovens og ferielovens regler og omfattet af en pensionsordning Opnår valgte lønnede tillidsvalgt ikke genvalg, er funktionærlovens regler gældende, medmindre der kan påvises kriminelle handlinger som baggrund for at der ikke skete genvalg. Stk. 8. For at sikre den daglige koordinering og dialog mellem de forskellige arbejdsområder i afdelingen kan bestyrelsen nedsætte et Forretningsudvalg. Forretningsudvalget skal bestå af formand, næstformand, økonomiansvarlig, a-kasseleder samt gruppeformændene. 16. Tegningsregler Stk. 1. Afdelingen tegnes af formanden og næstformanden i alle anliggender. Stk. 2. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog underskrift fra den samlede bestyrelse. 17. Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Afdelingens økonomiansvarlig har ansvaret for at afdelingens regnskab føres nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. Stk. 3. Den økonomiansvarlige er pligtig til på forlangende af forman den, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet. Stk. 4. Kontante midler ud over de til den daglige drift nødvendige indsættes i et pengeinstitut i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. Stk. 5. Den økonomiansvarlige er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for forbund og tredjemand. Stk. 6. Regnskabet forelægges til hvert ordinært bestyrelsesmøde, og endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab til godkendelse.

8 8 3F Vejle vedtægter 18. Revision Stk. 1. På den ordinære generalforsamling i januar kvartal vælges 1 statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede eller registrerede revisor. Stk. 3. Det påhviler afdelingsbestyrelsen at udarbejde en katastrofeplan, jf. a-kassens forretningsgangsbeskrivelse. 19. Afdelingens ophør Stk. 1. Afdelingen kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en urafstemning. Stk. 2. Såfremt det besluttes, at afdelingen skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. november 2004 og med ændringer, vedtaget på generalforsamlingerne den 28. marts 2007, 29. marts 2008, 24. marts 2010, 23. marts 2011, 21. marts 2012, 20. marts 2013 samt 19. marts 2014.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 1 Januar 2014 H.P. Hanssens Gade 21 6200 Aabenraa Nørregade 20 6330 Padborg Nissumgade 3 6780 Skærbæk Ulsnæscentret Sundsnæs 11 1. sal 6300 Gråsten

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK FORMÅLSPARAGRAF. EFKs formål er i samarbejde med Ejendom og Servicefunktionærernes landssammenslutning (ESL) og

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland Fagforeningens Formål Fagforeningens formål er i samarbejde med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og Serviceforbundet,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere