Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti"

Transkript

1 Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af ) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i, Haderslev Stift indgår samarbejdsaftale efter reglerne i denne vedtægt om etablering og drift af Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde i. Hjemsted og formål 1. Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets hjemsted er Vejle kommune, Sct. Johannes sogn, Haraldsgade 10, 7100 Vejle 2. Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdet i har til formål - At være præst for de unge. Opsøgende arbejde og planlægning af gudstjenester for unge, sjælesorg m.m. samt kontakt til ungdomsuddannelserne i. - At drive bred virksomhed inden for Skole-Kirke-samarbejdet i hele provstiet med videre institutionsarbejde som mulighed. - At indgå som en integreret del af skole-kirke samarbejdet i hele Haderslev Stift. Deltagerne i samarbejdet 3. Menighedsrådene i er berettiget til at deltage i samarbejdet Ungdomspræst- & Skole-Kirke-samarbejde i. 4. Efter Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets stiftelse kan nye medlemmer optages ved indmeldelse, og indtræder i repræsentantskabet ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Økonomiske forhold Side 1

2 5. Medlemmerne påtager sig på menighedsrådenes samlede årlige budget at afsætte et beløb, hvis størrelse er tilstrækkelig til at finansiere Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets aktiviteter for det følgende år. Beløbet fastsættes ved vedtagelse på budgetsamrådet for menighedsrådene i provstiet og optages på provstiets samlede budget. 6. Repræsentantskabet forelægger det af forretningsudvalget udarbejdede budget til godkendelse på budgetsamrådet. Budgetsamrådet fastsætter rammerne for eventuelle ekstra bevillinger. Repræsentantskabet 7. Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdet ledes af et Repræsentantskab bestående af en repræsentant fra hvert af de deltagende menighedsråd samt 1 præst pr sogn, valgt af menighedsrådet, blandt sognets valgte medlemmer og ansatte præster. En repræsentant kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt, men kun ved stedfortræder. Hvis Provsten ikke deltager som præst for sit eget sogn kan han/hun deltage i Repræsentantskabet, dog uden stemmeret. 8. Hver repræsentant har én stemme. 9. For hver repræsentant vælges om muligt en stedfortræder, der ved repræsentantens forfald træder ind i dennes sted. 10. Repræsentanter og stedfortrædere vælges for fire år i forbindelse med menighedsrådenes konstituerende møder. Repræsentantskabet fungerer indtil et nyt repræsentantskab har konstitueret sig senest ved udgangen af januar i året efter, at valget er afholdt. stk.2. Valg til Repræsentantskabet af repræsentanter og stedfortrædere vælges første gang på menighedsrådenes ordinære møde i august/september, 2007 for perioden 01. oktober, december Nyvalg foretages fremover på det konstituerende menighedsrådsmøde efter nyvalg for en 4-årig periode fra Repræsentantskabets kompetence 11. Repræsentantskabet er Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets øverste myndighed. 12. Repræsentantskabet fastlægger hovedprincipperne for samarbejdets drift. Side 2

3 13. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af marts. Repræsentantskabsmødet afholdes i. 14. Ved det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende punkter være på dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. Formanden aflægger beretning for Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets virksomhed i den forløbne periode, til godkendelse. 4. Kassereren aflægger det af revisor reviderede regnskab for det foregående regnskabsår, til godkendelse. 5. budget for det følgende regnskabsår, 6. I året efter et menighedsrådsvalg: - valg af formand - valg af næstformand - valg af kasserer. Kassereren behøver ikke at være medlem af repræsentantskabet, - valg af Forretningsudvalg. Formanden for Repræsentantskabet er født formand for Forretningsudvalget. 7. Indkommende forslag 8. Eventuelt 15. Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmøde senest to måneder før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være forretningsudvalgets formand i hænde senest 5 uger før mødet. Senest 30 dage før mødet udsender Forretningsudvalget endelig dagsorden bilagt regnskab og budgetforslag. stk.2. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal afholdes, når Forretningsudvalget, revisor eller mindst 2/3 af Repræsentantskabet begærer det, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. 16. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede. 17. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal. Stk.2. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Har 2/3 af repræsentantskabets medlemmer ikke deltaget i afstemningen - men er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget - indkalder Forretningsudvalget til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der deltager i afstemningen. Side 3

4 Stk.3. Til beslutning om Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets opløsning kræves at alle repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. 18. Repræsentantskabet fastlægger hovedprincipperne for Ungdomspræst- og Skole-Kirkesamarbejdets opgaver. Repræsentantskabet skal i den forbindelse sikre at der sker en hensigtsmæssig koordinering med skole-kirkesamarbejdet i hele Haderslev Stift. Koordinering skal ske i form af samarbejde med øvrige provstiers tilsvarende skole-kirkesamarbejder, samt ved et samarbejde med det af biskoppen i Haderslev Stift nedsatte stiftsudvalg. stk. 2. Repræsentantskabet fastsætter størrelsen af medlemmernes årlige bidrag, i forbindelse med godkendelse af det af Forretningsudvalget udarbejdede budget. stk. 3. Efter fire år skal Repræsentantskabet evaluere samarbejdets funktion, og vurdere hvorvidt dette skal fortsætte i uændret form, om der skal ske ændringer i samarbejdet, eller om samarbejdet skal bringes til ophør. stk. 4. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres en protokol over Repræsentantskabets beslutninger. Forretningsudvalgets sammensætning og opgaver 19. Forretningsudvalget består af 8 repræsentanter. stk2. Repræsentantskabet vælger 7 personer, 4 læge menighedsrådsmedlemmer og 3 præster. Desuden er Provsten samt den (de) lønnede medarbejder(e) tilforordnede i Forretningsudvalget, dog uden stemmeret. stk.3. Formanden for Repræsentantskabet er født formand for Forretningsudvalget. stk.4. Forretningsudvalget vælges på det første ordinære repræsentantskabsmøde jvf. 14 og der vælges personlige stedfortrædere for hvert forretningsudvalgsmedlem. På sit konstituerende møde vælger Forretningsudvalget næstformand og kasserer. Ligeledes vælges den person, der sammen med formanden er tegningsberettiget. stk.5. Forretningsudvalget fungerer i samme periode som Repræsentantskabet. 20. Forretningsudvalget udgør den daglige ledelse af Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdet og har til opgave: - at ansætte lønnet arbejdskraft og holde tilsyn med denne, - at holde Repræsentantskabet og menighedsrådene orienteret om samarbejdet, - at indhente og bidrage med idéer og inspiration, - prioritere Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets opgaver, - at godkende projekter og kurser, - sikre bredden i samarbejdet og Side 4

5 - at udarbejde budget og regnskab - at sikre en koordinering med skole-kirkesamarbejdet i hele Haderslev Stift 21. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Forretningsudvalget træffer beslutning ved simpelt flertal. Forretningsudvalget indkaldes, på formandens foranledning, med 7 dages varsel. Ethvert forretningsudvalgsmedlem kan begære ekstraordinært forretningsudvalgsmøde afholdt. Forretningsudvalget fører en protokol over sine beslutninger. Tegningsret 22. Forretningsudvalget tegnes af formanden og et dertil valgt forretningsudvalgsmedlem i forening, jvf. 20. Lønnet arbejdskraft 23. Forretningsudvalget kan ansætte lønnet arbejdskraft. Det tilstræbes ved Ungdomspræst- Skole- Kirke-samarbejdets start at ansætte en pædagogisk interesseret ordineret teolog med særlig interesse i børn og unges forhold til kristendommen og med et indgående kendskab til børn og unges kultur. Vedkommende ansættes som præst eller sognemedhjælper efter forretningsudvalgets nærmere bestemmelse. Lønnet personale ansættes ved og tilknyttes Sct. Johannes sogn i Vejle i overensstemmelse med forretningsudvalgets nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med de for stillingen til enhver tid gældende regler.. Ansættelsen godkendes af Biskoppen der tillige har det overordnede ansvar for det gejstlige tilsyn. stk.2. For så vidt angår det daglige arbejde og opgaver referer medarbejderen til formanden for Forretningsudvalget. Medarbejderens arbejdsopgaver fastlægges af Forretningsudvalget. De omfatter bl.a. - opsøgende arbejde og planlægning af gudstjenester for unge, sjælesorg m.m. - at etablere kontakt til ungdomsuddannelserne i, - at skabe kontakt mellem skole og kirke, mellem lærere og kirkens ansatte, - at inspirere til fælles projekter mellem kirker, skoler og ungdomsuddannelser, - at planlægge og evaluere konkrete undervisningsforløb, - at udarbejde materialer til undervisningen - at holde sig orienteret om materialer og metoder inden for fagområdet, herunder - at udveksle erfaringer med andre skoletjenester, lokalt, nationalt og internationalt, Side 5

6 - at informere menighedsrådene om aktuelle aktiviteter i provstiet indenfor undervisningen af børn og unge til gensidig hjælp og inspiration, - at afholde kurser inden for områderne teologi og pædagogik - ansvar og drift og tilsyn med Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets materialesamling - være erfarings-fond, - at medvirke ved råd og vejledning i menighedsrådenes udadvendte arbejde, - at samarbejde og koordinere tiltag med de øvrige ansatte ungdomspræster/skole-kirkemedarbejdere i Haderslev Stift. 24. Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets daglige virksomhed tilses af Provsten eller den af denne udpegede præst. Drift, budget, regnskab og revision 25. Samarbejdets indtægter og udgifter afholdes af Sct. Johannes sogns kirkekasse. Der udarbejdes et særskilt regnskab for samarbejdets drift. 26. Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets regnskabsår er kalenderåret. 27. Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af Forretningsudvalget, revideres af revisoren for, godkendes af Repræsentantskabet og fremsendes til udvalg. 28. Forretningsudvalget udarbejder budgetforslag for næstfølgende år til fremlæggelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Deltagernes hæftelse 29. De samarbejdende menighedsråd hæfter solidarisk for samarbejdets forpligtelser, herunder de økonomiske, indbyrdes med lige store andele (jvf 5). Opløsning, udtræden, tilsyn mv. 30. Vilkårene for opløsning af samarbejdsaftalen skal tiltrædes af biskoppen over Haderslev Stift. stk.2. Et eventuelt overskud/underskud ved samarbejdets opløsning betales til/dækkes af medlemmerne i forhold til deres indbyrdes hæftelse, jvf. 30. Side 6

7 31. Et medlem kan opsige sit medlemskab inden 1. januar med et års varsel til udtrædelse Dog kan et medlem udtræde af Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige medlemmer samtykker heri. Stk.2. Et udtrædende medlem hæfter for sin ideelle andel af samarbejdets gæld pr. udtrædelsestidspunktet. stk.3. Et udtrædende medlem kan ikke udtage sin ideelle andel af samarbejdets aktiver ved sin udtræden, og mister ved sin udtræden retten til en sådan. 32. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller uddybning af denne vedtægt eller om forholdet mellem samarbejdet og en deltager, eller deltagerne indbyrdes kan forelægges for Kirkeministeriet til afgørelse. Ikrafttræden 33. Denne vedtægt træder i kraft den 22. oktober, Offentligheden skal have adgang til at læse vedtægten på de deltagende sognes kirkekontorer samt s hjemmeside. Ovenstående vedtægt er tiltrådt af: sogn den Formand Underskrift i blokbogstaver Kopi af menighedsrådenes beslutningsprotokol vedlægges. Side 7

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere