Ad punkt l Valg af dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt l Valg af dirigent"

Transkript

1 GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet med følgende dagsorden jf. vedtægternes 5.3: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse. Fremlæggelse af revisionsberetning 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af formanden for Det Sagkyndige Råd 7. Valg af revisor 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt I generalforsamlingen deltog i alt 27 personer. Direktøren for Damaskvæveriet, Peter Hulweg Christiansen, bød de fremmødte velkommen og præsenterede kort sig selv. Herefter takkede G&V's bestyrelsesformand for, at mødet måtte blive afholdt på Damaskvæveriet. Ad punkt l Valg af dirigent Bestyrelsesformand Christian K. Postborg foreslog valg af advokat Øjvind Hulgaard som dirigent. Øjvind Hulgaard blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og fastslog herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved brev af Ifølge en ændring af selskabets vedtægter, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2002 skal der også ske indkaldelse ved offentlig annoncering. Annoncering var ikke sket i dagspressen, men alene via Dansk AMP. Da ingen havde indvendinger herimod, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen og gav herefter ordet til Christian K. Postborg. Ad punkt 2 Bestyrelsens beretning Christian K. Postborg indledte sin beretning med at oplyse, at beretningen ville falde i fire dele, nemlig: 1. Hvad er der sket i G&V, og hvad er der sket i G&V's porteføljeselskaber i årets løb i relation til G&V 2. Hvad er der sket i Det Sagkyndige Udvalg og i Objektudvalget i årets løb 3. Hvad sker der mere specifikt i G&V's porteføljeselskaber 4. Hvad forventer bestyrelsen af fremtiden Christian Postborg aflagde beretning om punkterne l, 3 og 4, medens Karl Aage Pedersen aflagde beretning om punkt 2. Under punkt l beskrev Christian K. Postborg status for så vidt angik G&V's aktieposter i de 5 porteføljevirksomheder primo 2002 samt købet af aktier i Lerche-Henriksen & Møller Holding A/S Vejle med virkning fra , ligesom Postborg bl.a. redegjorde for den solvente likvidation af G&V IT Invest A/S, for ophævelsen af kautionen og indfrielsen af lånet til Anker Andersen A/S og for kapitalforhøjelsen i Danstoker Holding A/S i forbindelse med dette selskabs erhvervelse af Omnical GmbH. G&V har ved

2 kapitalforhøjelsen tegnet sig for kr ,00, og G&V's ejerandel er dermed uændret. Postborg kom derpå kort ind på situationen på Damaskvæveriet, herunder G&V's køb af 50% af den tidligere direktørs aktiepost. Postborg oplyste, at G&V's porteføljeselskaber i dag beskæftiger mere end 300 medarbejdere og omsætter for mere end 250 mio. kr. G&V har p.t. 72 investorer, har fortsat en aktiekapital på kr. 10,6 mio., og aktierne handles i øjeblikket til kurs 80. Årets resultat blev et underskud på kr ,00, hvilket resultat bestyrelsen har betegnet som utilfredsstillende, men dog som en bedring i forhold til 2001, hvor underskuddet var kr. l,4 mio. kr. Underskuddet i 2002 kan fortrinsvis tilskrives en enkelt virksomhed. Postborg redegjorde herefter for, hvad man - desværre uden held - fra bestyrelsens side har gjort for at få tilført ny kapital, herunder for møder med Vækstfonden og Innovation Horsens og forskellige politikere og for etablering af en trækningsret på et lån på 2,0 mio. i Middelfart Sparekasse. Herefter fik Karl Aage Pedersen ordet og redegjorde for arbejdet i Det Sagkyndige Råd og i Objektudvalget, som siden sidste ordinære generalforsamling har behandlet 12 projekter, herunder erhvervelsen af aktieposten i Lerche-Henriksen & Møller Holding A/S. Nogle investeringstilbud kunne sorteres fra uden videre, medens andre - ud over Lerche- Henriksen & Møller investeringen, har været genstand for grundig behandling. Særligt et projekt i sundhedssektoren, som dog p.t. desværre er sat i bero, har haft udvalgets bevågenhed, medens nogle IT-projekter er ledt videre til Nordeas opfinderfond, et andet projekt uvist af hvilken grund er stoppet af initiativtageren og et par projekter er strandet på ansøgerens manglende interesse for at investere i G&V. Udvalget fortsætter indtil videre sit arbejde som hidtil. Christian Postborg redegjorde herefter under punkt 3 nærmere for udviklingen i G&V's porteføjleselskaber A/S Georg Jensen Damaskvæveriet, Kolding, Anker Andersen A/S, Ølholm, Smedeværkstedet Formwelding A/S, Løsning, El Zink A/S, Odense, og Danstoker Holding A/S, Herning, og for situationen i Lerche-Henriksen & Møller Holding A/S, Vejle, A/S, hvis positive resultat for 2002 har betydning for G&V, eftersom overtagelsen af aktieposten, der fandt sted den 6. september 2002, har virkning fra 1. januar Ole Willemoes, som hidtil har været direktør i Generationsskifte & Vækst A/S, har personligt investeret i Leche-Henriksen & Møller og er samtidig blevet direktør for virksomheden. Ole Willemoes har derfor meddelt, at han ønsker at trække sig som direktør for G&V. Denne meddelelse har bestyrelsen for G&V taget til efterretning med meget stor beklagelse. Christian Postborg takkede Ole Willemoes hjerteligt for hans store indsats for G&V. Bestyrelsen har blandt G&V's investorer fundet en anden person, som er villig til at overtage direktørposten, nemlig Richardt Nørgaard, som har en fortid som statsaut. revisor og senere som økonomidirektør. Postborg bød Richard Nørgaard velkommen som ny direktør. Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde. For så vidt angik fremtiden (punkt 4) oplyste Postborg, at bestyrelsen vil arbejde for, at G&V kan få sorte tal på bundlinjen. Bestyrelsen har besluttet at følge tættere op på de selskaber, G&V har investeret i, og vil stille krav til en strammere styring, hvis udviklingen ikke forløber som forventet. Bestyrelsen vil også bestræbe sig på at opnå et tættere samarbejde med andre investeringsselskaber og prøve at arbejde mere politisk. For så vidt angår beretningen i øvrigt, henvises til den i årsregnskabet optrykte årsberetning samt til den deri indeholdte beskrivelse af portefølje virksomhederne. Dirigenten takkede Christian Postborg og Karl Aage Pedersen for beretningen, og de fremmødte havde herefter lejlighed til at stille spørgsmål. Beretningen var hermed taget til efterretning.

3 Ad punkt 3 og 4 Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse, fremlæggelse af revisionsberetning og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Dirigenten foreslog, at punkterne 3 og 4 blev slået sammen, og gav herefter ordet til Ole Willemoes, som gennemgik regnskabet og redegjorde for anvendt regnskabspraksis. Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet. Der forelå forslag om, at årets underskud på kr fordeles som følger: Overførsel til næste år kr Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt, og forslaget vedrørende fordelingen af tabet vedtaget. Ad punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg var bestyrelsesformand Christian K. Postborg, næstformand Søren P. Jensen og Jens Hundsbæk-Pedersen, og der forelå meddelelse om, at Søren P. Jensen ikke ønsker genvalg. Bestyrelsesformand Christian K. Postborg blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog valg af Jens Hundsbæk-Pedersen som ny næstformand. Jens Hundsbæk-Pedersen blev enstemmigt valgt. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Per Sørensen Skovparken Billund Per Sørensen præsenterede kort sig selv og blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ad punkt 6 Valg af formanden for Det Sagkyndige Råd Den nuværende formand for Det Sagkyndige Råd Aage Kjærgaard blev enstemmigt valgt. Ad punkt 7 - Valg af revisor Generalforsamlingen besluttede at genvælge PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor. Ad punkt 8 Indkomne forslag Der var indkommet følgende forslag fra Øjvind Hulgaaard: "Bestyrelsen opfordres til større åbenhed om selskabets udvikling, dels i form af kvartalsmeddelelser, dels i form af meddelelser, når der i øvrigt er noget interessant at berette om porteføljeselskaberne." Øjvind Hulgaard redegjorde nærmere for sin opfordring til bestyrelsen, idet han herunder opfordrede til, at bestyrelsen bruger mulighederne for offentliggørelse af alle former for informationer om porteføljeselskaberne på Dansk AMP langt mere aktivt, således at der kan skabes en positiv holdning til G&V og til porteføljeselskaberne i lokalsamfundet, hvilket vil have til følge, at nye, herunder også yngre investorer tiltrækkes og aktionærkredsen dermed bliver bredere. Folk skal have en grund til at investere i G&V, og derfor bør informationsniveauet stedse være højt. Det lokale engagement stiger kun, hvis G&V ikke opfattes som en lukket loge. Der udspandt sig herefter en debat om opfordringen, som mundede ud i, at der var enighed om, at f.eks. G&V's repræsentanter i porteføljeselskaberne må sørge for, at der til

4 stadighed tilflyder G&V informationer om udviklingen i selskaberne, nye tiltag m.v. (f.eks. i form af kopi af virksomhedens egne pressemeddelelser m.v.). Informationerne kan derefter videresendes til f.eks. Dansk AMP og aktionærerne via sekretariatet efter instruks fra bestyrelsen. Ad punkt 9 - Eventuelt Der forelå intet til behandling. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og Christian K. Postborg takkede Øjvind Hulgaard for varetagelsen af dirigenthvervet. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet. Bestyrelsen bemyndigede herefter advokat Øjvind Hulgaard til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne formelle ændringer i det vedtagne, som Styrelsen måtte kræve, for registreringen. Kolding, den Som dirigent: Møde i Det Sagkyndige Råd den Efter en kort pause efter generalforsamlingen fortsattes med møde i Det Sagkyndige Råd Der forelå meddelelse om, at Torvald Fonsbøl ikke har mulighed for at fortsætte som sekretær for Det Sagkyndige Råd. Karl Aage Pedersen takkede Torvald Fonsbøl for hans store indsats for G&V og oplyste herefter, at det er besluttet, at man fremover vil samle de opgaver, som hidtil har været varetaget af Torvald Fonsbøl, hos selskabets nye direktør Richardt Nørgaard. Karl Aage Pedersen orienterede herefter om, hvad der er sket siden sidste møde og hvilke principper, man har fulgt ved vurdering af modtagne investeringstilbud. I den forbindelse udspandt der sig en kort debat om mulighederne for at videresende modtagne investeringstilbud, som G&V af den ene eller den anden grund ikke ønsker at gå ind i, til de medlemmer af Det Sagkyndige Råd, som har meldt sig som værende interesseret i at modtage sådanne tilbud. Efterfølgende fulgte Johannes Prahl og Per Sørensen kort op på arbejdet i de to nedsatte udvalg (model for kapitaludvidelse i G&V/monitoring af porteføljevirksomheder), hvis arbejde i øvrigt blev gennemgået grundigt på det tidligere møde på Bogballe. Herefter diskuterede kredsen muligheden for, om G&V kan opkræve finders fee. Afslutningsvis oplyste Karl Aage Pedersen, at man p.t. arbejder på muligheden for at indbyde G&V's medlemmer til et investeringsmøde i Sydbank, eventuelt med Jens Nauntofte som foredragsholder. Der vil blive udsendt nærmere herom senere. Der var desuden stor opbakning til et forslag om, at medlemmerne besøger de øvrige

5 porteføljevirksomheder, også selv om der vil være lidt kørsel forbundet hermed. Herefter fik Peter Hulweg Christiansen ordet og fortalte meget levende om de nye tiltag på Damaskvæveriet efter ledelsesskiftet. Mødet afsluttedes med en buffet på Damaskvæveriet. Kolding, den Susanne Simonsen For referatet:

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere